PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA WARSZAWA, LIPIEC 2012

2 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze informacje o modelu FUS Zakres prognozy...6 Założenia i parametry modelu...6 Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata Zastrzeżenie...8 Parametry...8 Prognoza demograficzna...11 Uwagi do wyników prognozy...15 Wyniki...16 Wykresy...29 Dodatek A Prognoza demograficzna GUS...34 Dodatek B Analiza wrażliwości

3 Wstęp Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz szerokiego spektrum zadań realizowanych z zakresu pozarolniczych ubezpieczeń społecznych jest także instytucją opracowującą prognozy z tego obszaru. Na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do sporządzania co trzy lata długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego oraz corocznie średnioterminowej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozy, o których mowa powyżej, uzyskiwane są w efekcie przeliczeń aktuarialnych modeli wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas w Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stworzono jedenaście takich modeli. Pierwszy z nich, zbudowany w latach , obejmował horyzont czasowy do 2006 r., kolejnych sześć modeli obejmowało okres do 2050 r., a ostatnie cztery obejmują okres do 2060 r. Najnowszym modelem zbudowanym w 2012 roku jest model FUS11. W kolejnych edycjach modeli FUS uwzględniano najnowsze dane oraz zmiany przepisów, udoskonalano również stosowane metody matematyczne oraz implementacyjne. Zgodnie z wymogami ustawowymi w bieżącym roku przygotowano wyłącznie pięcioletnią prognozę wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Publikacja prezentuje wyniki prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne fundusze: emerytalny, rentowy, wypadkowy i chorobowy. Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego na dzień publikacji. W porównaniu do poprzedniej prognozy (obejmującej lata ) w obecnej edycji zmieniona została prognoza demograficzna zasilająca model. W ubiegłorocznej Prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata

4 (Warszawa, wrzesień 2011 r.) wykorzystana została prognoza demograficzna na lata sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r. W obecnej edycji wykorzystano prognozę demograficzną Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej. Na decyzję o zmianie prognozy demograficznej zasadniczy wpływ miał fakt, że prognoza Eurostatu jest bardziej aktualna (gdyż przygotowana była później) niż prognoza demograficzna sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r. W efekcie tej zmiany zachowana została spójność z założeniami makroekonomicznymi przygotowanymi przez Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów. Z uwagi na zmianę prognozy demograficznej w analizie wrażliwości (dodatek B) przedstawiono wpływ zastosowania prognozy demograficznej GUS na prognozowane wydatki i wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W dodatku A zawarto natomiast krótki opis prognozy demograficznej sporządzonej przez GUS oraz jej porównanie z prognozą demograficzną Eurostatu. Prezentowane w publikacji wyniki obejmują okres od roku 2014 do roku 2018 i są efektem przeliczeń modelu FUS11. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 pośredni, wariant nr 2 pesymistyczny i wariant nr 3 optymistyczny. Najważniejsze informacje o modelu FUS11 Model FUS11 sporządzony został zgodnie z zasadami nauk aktuarialnych. Jest to model prognostyczny o charakterze długoterminowym w oparciu o dane historyczne i parametry wejściowe prognozuje do 2060 roku wpływy i wydatki czterech funduszy wchodzących w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: funduszu emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego. W modelu wykorzystana może być prognoza demograficzna sporządzona przez Eurostat lub prognoza demograficzna na lata sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r. przedłużona w ZUS do 2060 r. Zastosowane w modelu FUS11 metody obliczeniowe szacują osobno wydatki na poszczególne świadczenia wypłacane z funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego. Wpływy prognozowane są również w podziale na poszczególne fundusze uwzględniając przy tym różne liczby osób objętych ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi, wypadkowym oraz chorobowym. Metoda prognozowania wpływów uwzględnia między innymi: odpływ części składek do Funduszu Rezerwy Demograficznej, odpływ części 4

5 składek do otwartych funduszy emerytalnych, ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od zagrożeń zawodowych, a także obniżenie stopy składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych oraz podwyższenie składki na ubezpieczenia rentowe do 8,00% podstawy wymiaru składki. Model wykonuje większość obliczeń w podziale na kohorty wiekowo-płciowe stosując klasyczne metody aktuarialne. Przy szacowaniu liczby emerytów i rencistów zastosowano model szkodowości wielorakiej (ang. multiple decrement model) uwzględniający różne możliwości utraty statusu pobierającego dane świadczenie. W modelu FUS11 w porównaniu do poprzedniej edycji modelu (FUS10) uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone: ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1706), ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 118), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2012 r., poz. 285), ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637). Podkreślić należy istotny wpływ zmian wprowadzonych powyższymi ustawami na prognozowaną sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te to przede wszystkim podwyższenie stopy składki na ubezpieczenia rentowe z 6,00% do 8,00% oraz podwyższenie wieku emerytalnego. W modelu FUS11 uwzględniono pełne dane statystyczne z 2011 r. 5

6 Zakres prognozy W tegorocznej edycji prognozy (podobnie jak w poprzedniej) wyłączono, zarówno z wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jak i z dotacji celowej do tego funduszu, świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (z powodu przeniesienia ich od 2007 r. do odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa). Pozostawiono natomiast w FUS świadczenia finansowane z budżetu państwa wypłacane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Należy pamiętać, że w rzeczywistości przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pochodzą nie tylko ze składek i dotacji z budżetu państwa, ale także między innymi z refundacji z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych. Tymczasem w wynikach prognozy po stronie wpływów uwzględniono wyłącznie wpływy składkowe oraz celową dotację budżetową na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa, które nadal zaliczane są do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki takiemu ujęciu prognoza daje niezakłócony obraz wyniku rocznej działalności FUS dla każdego kolejnego prognozowanego roku. Dlatego też prezentowane w prognozie kwoty deficytów rocznych FUS (ujemnych sald rocznych FUS) nie będą w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Po stronie wydatków uwzględnione zostały wszystkie świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym również świadczenia finansowane z budżetu państwa dotacją celową. W wydatkach, obok świadczeń, uwzględniono odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także koszty prewencji rentowej i wypadkowej. Założenia i parametry modelu Poniżej wypunktowano najważniejsze założenia modelowe. 1. Dla każdego rodzaju świadczenia emerytalno-rentowego: jednostajne rozkłady prawdopodobieństwa utraty w ciągu roku statusu uprawnionego do tego świadczenia z powodu: dokonania zamiany, utraty uprawnień i śmierci, pod warunkiem, że dane zdarzenie nastąpi. 2. Rozłączność zdarzeń, o których mowa w punkcie Prawdopodobieństwo, że osoba w wieku 110 lat przeżyje jeszcze rok wynosi zero; zatem 111 lat jest w modelu nieprzekraczalnym wiekiem. 4. Dla każdego rodzaju świadczenia rentowego: jednostajny rozkład przejścia na to świadczenie w ciągu roku pod warunkiem, że przejście w danym roku nastąpi. 6

7 5. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zasilany jest wyłącznie wpływami składkowymi i dotacją celową na świadczenia podlegające finansowaniu z budżetu państwa. 6. Jednostajny rozkład urodzeń w ciągu roku. 7. Osoba, której świadczenie przyznano w danym roku (niezależnie od tego czy jest ona nowym świadczeniobiorcą czy też dokonała zamiany świadczenia) może w roku przyznania utracić status uprawnionego do tego świadczenia wyłącznie z powodu zgonu. 8. Założenia przyjęte przy uwzględnianiu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398): a) Przyjęto, że w przypadku śmierci ubezpieczonego będącego członkiem OFE 50% kwoty zewidencjonowanej na subkoncie osoby zmarłej ewidencjonowane jest na subkoncie osoby płci przeciwnej w tym samym wieku co osoba zmarła, a 50% wypłacane jest jednorazowo. b) W przypadku jednorazowych wypłat po zmarłym ubezpieczonym (będącym członkiem OFE) przyjęto uproszczenie, że kwota jednorazowych wypłat w roku t+1 stanowi iloczyn liczby członków OFE na koniec roku t, prawdopodobieństwa śmierci w roku t+1, przeciętnej kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie na koniec roku t i 50%. c) Uwzględniono również dziedziczenie w przypadku śmierci emeryta w ciągu 36 miesięcy od przyznania emerytury z FUS. Dziedziczenie to uwzględniono w postaci jednorazowej wypłaty na zasadach analogicznych jak wypłata gwarantowana, o której mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych (malejące kwoty w zależności od liczby miesięcy, które upłynęły od momentu przyznania emerytury z FUS do chwili śmierci). d) Przyjęto, że emerytura ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS wyliczana i waloryzowana będzie na takich samych zasadach jak emerytura z I filara (kwoty zewidencjonowane na koncie w I filarze i na subkoncie w ZUS są w modelu sumowane). Wyniki uzyskane w efekcie przeliczenia modelu FUS11 zależą w sposób zasadniczy od prognozy demograficznej zasilającej model oraz od parametrów scenariusza takich jak: stopa bezrobocia, wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, realny wzrost produktu krajowego brutto, ściągalność składek i inne. Oprócz wymienionych powyżej, model zasilany jest przez szereg parametrów 7

8 o charakterze technicznym, których przybliżenie Czytelnikowi nie jest możliwe bez uprzedniego poznania modelu od strony matematycznej. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata Zastrzeżenie Model prognostyczny opracowany został zgodnie z metodami matematyki aktuarialnej. Generowane przez niego wyniki bardzo silnie zależą od przyjętych założeń oraz od jakości dostępnych danych. Odchylenia przyszłych realizacji od prognozy będą konsekwencją przyjętych założeń oraz będą wynikały z istoty zjawisk losowych. Parametry We wszystkich wariantach posłużono się założeniami makroekonomicznymi przygotowanymi przez Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów. Szczegółowe informacje zawierają Tabele od 1.1 do 1.3. We wszystkich wariantach przyjęto, że od 2012 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 0,3 punktu procentowego. W wariancie nr 1 założono utrzymanie częstości przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych na średnim poziomie zaobserwowanym w latach W wariantach nr 2 i 3 założono odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie w porównaniu z wariantem nr 1 częstości przyznawania emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Ponadto w wariantach nr 2 i 3 odpowiednio zmniejszono lub zwiększono estymator prawdopodobieństwa utraty uprawnień do rent. W wariancie nr 1 założono utrzymanie częstości przyznawania emerytur górniczych na średnim poziomie zaobserwowanym w latach W wariantach nr 2 i 3 odpowiednio zwiększono lub zmniejszono częstości przyznawania emerytur górniczych. We wszystkich wariantach wskaźniki waloryzacji świadczeń przyjęto na najniższym poziomie, tzn. na poziomie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększonych o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym przy obliczaniu wskaźników waloryzacji świadczeń przyjęto, że sformułowanie zwiększenie o co najmniej 8

9 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oznacza działanie dodania składnika wynoszącego co najmniej 20% stopy realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Liczba dni absencji chorobowej przypadających na jednego ubezpieczonego została w wariantach nr 2 i 3 skorygowana odpowiednio in plus lub in minus w stosunku do wartości w wariancie nr 1. Analogiczną korektę przyjęto dla świadczeń rehabilitacyjnych, jednorazowych odszkodowań wypadkowych oraz zasiłków wyrównawczych i opiekuńczych, a także dla udziału osób korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego. W poniższych tabelach zestawiono najważniejsze parametry poszczególnych wariantów: założenia makroekonomiczne i ściągalność składek. 9

10 Tabela 1.1 Wybrane parametry - wariant nr 1 wersja prognozy demograficznej: Prognoza Eurostatu stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 12,48% 12,13% 11,60% 10,95% 10,15% 9,32% 8,62% 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 104,00% 102,70% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 100,89% 102,79% 102,86% 103,23% 102,86% 102,98% 103,02% 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 102,51% 102,92% 103,23% 103,80% 103,75% 103,82% 103,66% 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% Tabela 1.2 Wybrane parametry - wariant nr 2 wersja prognozy demograficznej: Prognoza Eurostatu stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 13,01% 13,22% 12,90% 12,65% 12,20% 11,50% 10,79% 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 104,00% 102,70% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 100,49% 101,47% 101,68% 101,80% 102,22% 102,40% 102,37% 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 102,22% 102,03% 102,64% 102,82% 103,13% 103,23% 103,20% 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% 97,50% Tabela 1.3 Wybrane parametry - wariant nr 3 wersja prognozy demograficznej: Prognoza Eurostatu stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 12,24% 11,47% 10,51% 9,49% 8,46% 7,56% 6,92% 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 104,00% 102,70% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 100,99% 103,22% 103,27% 103,39% 103,17% 103,25% 103,33% 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 102,76% 103,44% 103,77% 104,23% 104,12% 104,09% 103,90% 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 10

11 Prognoza demograficzna W prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystana została prognoza demograficzna Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej. W poprzedniej prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystana była prognoza demograficzna na lata sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r. Poniższy opis dotyczy prognozy demograficznej Eurostatu w horyzoncie do 2018 r. W okresie do 2017 r. obserwujemy coroczny wzrost populacji z tys. w 2012 r. do tys. w 2017 r. W 2018 r. liczebność populacji spada o 11,7 tys. osób w porównaniu do 2017 r. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym początkowo maleje (do 2014 r.) po czym nieznacznie wzrasta osiągając w 2018 r. poziom zbliżony do 2012 r. Przy zachowaniu definicji ekonomicznych grup wieku sprzed podwyższenia wieku emerytalnego populacja w wieku produkcyjnym cały czas maleje osiągając w 2018 r. poziom o przeszło 1,2 mln osób mniejszy niż w 2012 r., a populacja osób w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie i w 2018 r. osiąga poziom o około 1,3 mln osób większy niż w 2012 r. Przy zmienionych definicjach wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego populacja w wieku produkcyjnym również maleje przez większość prognozowanego okresu, ale w wolniejszym tempie niż w przypadku definicji ekonomicznych grup wieku sprzed podwyższenia wieku emerytalnego i w 2018 r. osiąga poziom o przeszło 0,4 mln osób mniejszy niż w 2012 r. Podwyższenie wieku emerytalnego nie zapobiega także wzrostowi populacji w wieku poprodukcyjnym (w 2018 r. populacja w wieku poprodukcyjnym osiąga poziom o przeszło 0,5 mln osób większy niż w 2012 r.), ale tempo tego wzrostu jest mniejsze niż w przypadku dotychczasowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje wzrost w porównaniu do warunków bez podwyższenia wieku emerytalnego liczby osób w wieku produkcyjnym i jednocześnie taki sam spadek liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym w wyniku podwyższenia wieku emerytalnego wynosi 74 tys. osób w 2013 r. i rośnie do 780 tys. w 2018 r. Zmieniają się także udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji. Udział populacji w wieku przedprodukcyjnym początkowo maleje z 18,3% w 2012 r. do 18,2% w 2015 r., po czym wzrasta osiągając w 2018 r. poziom z 2012 r. Niezależnie od tego jakich definicji wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego użyjemy (sprzed czy po podwyższeniu wieku emerytalnego), w prognozowanym okresie udział populacji w wieku 11

12 produkcyjnym cały czas maleje, a udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie. Po podwyższeniu wieku emerytalnego tempo spadku udziału populacji w wieku produkcyjnym oraz tempo wzrostu udziału populacji w wieku poprodukcyjnym są mniejsze niż przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Udział populacji w wieku produkcyjnym maleje z 63,6% w 2012 r. do 60,3% w 2018 r. w przypadku, gdyby wiek emerytalny nie został podwyższony i do 62,3% po podwyższeniu wieku emerytalnego. Udział populacji w wieku poprodukcyjnym rośnie z 18,1% w 2012 r. do 21,4% w 2018 r. w przypadku, gdyby wiek emerytalny nie został podwyższony i do 19,4% po podwyższeniu wieku emerytalnego. W tabelach 2a i 2b oraz na wykresach 1.1a i 1.1b przedstawiono prognozę ludności Polski w podziale na ekonomiczne grupy wieku: przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny odpowiednio w warunkach po podwyższeniu i przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Tabele 3a i 3b ukazują udziały grup ekonomicznych w całej populacji. Tabela 2a. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach); stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego) Populacja ogółem z tego: -w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna Eurostatu. Tabela 2b. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach); stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego) Populacja ogółem z tego: -w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna Eurostatu. 12

13 Wykres 1.1a. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego) 25 24,4 24,3 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 20 [mln] ,0 6,9 7,0 7,1 7,0 7,1 7,0 7,2 7,0 7,3 7,0 7,4 7,0 7, rok Populacja w wieku przedprodukcyjnym Populacja w wieku produkcyjnym Populacja w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna Eurostatu. Wykres 1.1b. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego) 25 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,4 23,2 20 [mln] ,0 6,9 7,0 7,1 7,0 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 7,0 7,0 7,0 7, rok Populacja w wieku przedprodukcyjnym Populacja w wieku produkcyjnym Populacja w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna Eurostatu. 13

14 Tabela 3a. Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji; stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego) Populacja: w wieku przedprodukcyjnym 18,3% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% -w wieku produkcyjnym 63,6% 63,3% 63,3% 63,1% 62,8% 62,6% 62,3% -w wieku poprodukcyjnym 18,1% 18,4% 18,5% 18,7% 18,9% 19,2% 19,4% Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy demograficznej Eurostatu. Tabela 3b. Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji; stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego) Populacja: w wieku przedprodukcyjnym 18,3% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% -w wieku produkcyjnym 63,6% 63,1% 62,6% 62,1% 61,5% 60,9% 60,3% -w wieku poprodukcyjnym 18,1% 18,6% 19,2% 19,7% 20,3% 20,9% 21,4% Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy demograficznej Eurostatu. Zmiany w strukturze populacji dobrze obrazuje stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu iloraz ten rośnie zarówno w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego jak i w warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego. W 2012 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadają 284 osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2018 r. liczba ta wynosi: 356 osób w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego i 311 osób w warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego. Rośnie także iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu w 2012 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadają 572 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2018 r. liczba ta wynosi: 659 osób w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego i 605 osób w warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego. Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym. 14

15 Wykres 1.2. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym rok Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym - po podwyższeniu wieku emerytalnego Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym - przed podwyższeniem wieku emerytalnego Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym - po podwyższeniu wieku emerytalnego Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym - przed podwyższeniem wieku emerytalnego Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy demograficznej Eurostatu. Uwagi do wyników prognozy 1. Saldo roczne jest różnicą wpływów i wydatków w danym roku, jest to zatem wynik finansowy wyłącznie z rocznej działalności funduszu. 2. W wynikach prognozy po stronie wpływów uwzględniono wpływy składkowe oraz celową dotację budżetową na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa, a wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3. We wpływach do funduszy emerytalnego i rentowego uwzględniono przekazywanie z budżetu państwa składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie. 4. W wydatkach funduszu emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego obok wydatków na świadczenia uwzględniono odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 5. W wydatkach funduszu rentowego obok wydatków na świadczenia i odpisu uwzględniono koszty prewencji rentowej. 6. Do wydatków funduszu wypadkowego, obok wydatków na świadczenia i odpisu, włączono koszty prewencji wypadkowej. Uwzględniono przy tym podwyższenie procentu należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe jaki stanowić ma prewencja wypadkowa 15

16 zgodnie z ustawą podwyższającą wiek emerytalny (przyjęto najniższe procenty dopuszczone przepisami). 7. Wydolność zdefiniowano jako iloraz wpływów i wydatków. 8. Przy obliczaniu wydolności dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla funduszu rentowego celowo nie uwzględniono wydatków na świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz dotacji na te świadczenia, gdyż nie mają one charakteru ubezpieczeniowego. 9. Jako stopę dyskontową przyjęto stopę inflacji (patrz wyniki w kwotach zdyskontowanych na 2011 r.). 10. Wydatki i wpływy do funduszu rentowego prezentowane jako procent sumy rocznych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe nie zawierają (odpowiednio) świadczeń finansowanych z budżetu państwa i dotacji celowej na te świadczenia (z uwagi na nieskładkowy sposób finansowania). Wyniki Wyniki prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata prezentowane są w trzech wariantach. Przedstawione wyniki obejmują: saldo roczne Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego (saldo roczne rozumiane jako różnica wpływów i wydatków, czyli wynik finansowy wyłącznie z rocznej działalności funduszu), wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz do każdego z funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego, wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz każdego z funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego, wydolność rozumianą jako iloraz wpływów i wydatków. Saldo roczne, wpływy i wydatki prezentowane są nominalnie w złotych, w kwotach zdyskontowanych 1 na 2011 r. oraz w procencie produktu krajowego brutto, a funduszy wchodzących w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych także jako procent sumy rocznych podstaw wymiaru składek na odpowiednie ubezpieczenie. Wyniki w kwotach zdyskontowanych umożliwiają porównywanie kwot między poszczególnymi latami. 1 Jako stopę dyskontową przyjęto założoną uprzednio stopę inflacji. 16

17 Tabela 4.1 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie wyników dla wariantu nr 1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 70% 71% 71% 72% 73% Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 63% 63% 63% 63% 63% Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 80% 82% 84% 85% 87% Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 121% 127% 132% 137% 143% Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 82% 82% 82% 83% 83% 17

18 Tabela 4.2 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie wyników dla wariantu nr 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 65% 64% 64% 64% 64% Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 59% 57% 57% 56% 56% Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 73% 73% 74% 75% 75% Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 112% 116% 119% 123% 128% Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 76% 76% 77% 77% 77% 18

19 Tabela 4.3 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie wyników dla wariantu nr 3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 73% 74% 76% 77% 78% Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 65% 66% 67% 67% 68% Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 84% 87% 90% 93% 95% Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 126% 133% 139% 145% 152% Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Wydolność 86% 87% 87% 87% 88% 19

20 Tabela 5.1 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwotach zdyskontowanych na rok Zestawienie wyników dla wariantu nr 1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł]

21 Tabela 5.2 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwotach zdyskontowanych na rok Zestawienie wyników dla wariantu nr 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł]

22 Tabela 5.3 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwotach zdyskontowanych na rok Zestawienie wyników dla wariantu nr 3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz emerytalny Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz rentowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz wypadkowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł] Fundusz chorobowy Saldo roczne [mln zł] Wpływy [mln zł] Wydatki [mln zł]

23 Tabela 6.1 Prognoza wpływów, wydatków i sald rocznych funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego. Wyniki wyrażone jako procent sumy rocznych podstaw wymiaru składek na odpowiednie ubezpieczenie. Zestawienie wyników dla wariantu nr 1. Fundusz emerytalny Saldo roczne -9,59% -9,50% -9,40% -9,31% -9,11% Wpływy 16,37% 16,14% 16,08% 15,88% 15,82% Wydatki 25,96% 25,64% 25,48% 25,19% 24,93% Fundusz rentowy Saldo roczne -2,03% -1,76% -1,55% -1,35% -1,17% Wpływy*) 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% Wydatki**) 9,95% 9,68% 9,47% 9,27% 9,09% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,24% 0,30% 0,34% 0,38% 0,42% Wpływy 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% Wydatki 1,16% 1,11% 1,07% 1,03% 0,99% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,54% -0,53% -0,52% -0,51% -0,50% Wpływy 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% Wydatki 2,97% 2,95% 2,95% 2,93% 2,92% *) bez dotacji na świadczenia refundowane z budżetu państwa **) bez świadczeń refundowanych z budżetu państwa 23

24 Tabela 6.2 Prognoza wpływów, wydatków i sald rocznych funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego. Wyniki wyrażone jako procent sumy rocznych podstaw wymiaru składek na odpowiednie ubezpieczenie. Zestawienie wyników dla wariantu nr 2. Fundusz emerytalny Saldo roczne -11,38% -11,77% -11,94% -12,05% -12,04% Wpływy 16,11% 15,89% 15,83% 15,63% 15,57% Wydatki 27,49% 27,66% 27,76% 27,68% 27,61% Fundusz rentowy Saldo roczne -2,90% -2,85% -2,75% -2,66% -2,57% Wpływy*) 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% Wydatki**) 10,70% 10,65% 10,55% 10,46% 10,37% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,15% 0,19% 0,23% 0,26% 0,30% Wpływy 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% Wydatki 1,23% 1,20% 1,16% 1,12% 1,08% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,76% -0,75% -0,73% -0,71% -0,70% Wpływy 2,39% 2,39% 2,39% 2,39% 2,39% Wydatki 3,14% 3,13% 3,12% 3,10% 3,09% *) bez dotacji na świadczenia refundowane z budżetu państwa **) bez świadczeń refundowanych z budżetu państwa 24

25 Tabela 6.3 Prognoza wpływów, wydatków i sald rocznych funduszy: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego. Wyniki wyrażone jako procent sumy rocznych podstaw wymiaru składek na odpowiednie ubezpieczenie. Zestawienie wyników dla wariantu nr 3. Fundusz emerytalny Saldo roczne -8,72% -8,42% -8,09% -7,81% -7,44% Wpływy 16,45% 16,23% 16,17% 15,97% 15,91% Wydatki 25,17% 24,65% 24,26% 23,78% 23,35% Fundusz rentowy Saldo roczne -1,56% -1,19% -0,88% -0,61% -0,38% Wpływy*) 7,96% 7,96% 7,96% 7,96% 7,96% Wydatki**) 9,52% 9,15% 8,84% 8,57% 8,34% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,29% 0,35% 0,40% 0,44% 0,48% Wpływy 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% Wydatki 1,12% 1,06% 1,02% 0,97% 0,93% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,38% -0,37% -0,36% -0,35% -0,34% Wpływy 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% Wydatki 2,82% 2,81% 2,80% 2,79% 2,77% *) bez dotacji na świadczenia refundowane z budżetu państwa **) bez świadczeń refundowanych z budżetu państwa 25

26 Tabela 7.1 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB. Zestawienie wyników dla wariantu nr 1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne -3,19% -3,09% -2,99% -2,89% -2,78% Wpływy 7,56% 7,52% 7,50% 7,45% 7,43% Wydatki 10,75% 10,61% 10,49% 10,34% 10,21% Fundusz emerytalny Saldo roczne -2,57% -2,55% -2,52% -2,50% -2,45% Wpływy 4,38% 4,34% 4,32% 4,27% 4,25% Wydatki 6,95% 6,89% 6,84% 6,77% 6,70% Fundusz rentowy Saldo roczne -0,54% -0,47% -0,42% -0,36% -0,31% Wpływy 2,13% 2,14% 2,14% 2,14% 2,14% Wydatki 2,68% 2,61% 2,55% 2,50% 2,45% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,07% 0,08% 0,09% 0,11% 0,12% Wpływy 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% Wydatki 0,32% 0,31% 0,30% 0,29% 0,27% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,15% -0,14% -0,14% -0,14% -0,13% Wpływy 0,65% 0,66% 0,65% 0,65% 0,65% Wydatki 0,80% 0,80% 0,80% 0,79% 0,79% 26

27 Tabela 7.2 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB. Zestawienie wyników dla wariantu nr 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne -3,83% -3,88% -3,85% -3,82% -3,77% Wpływy 7,15% 7,04% 6,97% 6,89% 6,84% Wydatki 10,98% 10,92% 10,82% 10,71% 10,61% Fundusz emerytalny Saldo roczne -2,93% -3,01% -3,03% -3,04% -3,02% Wpływy 4,15% 4,06% 4,01% 3,94% 3,91% Wydatki 7,07% 7,07% 7,04% 6,98% 6,94% Fundusz rentowy Saldo roczne -0,75% -0,73% -0,70% -0,67% -0,64% Wpływy 2,02% 2,00% 1,99% 1,98% 1,97% Wydatki 2,76% 2,73% 2,69% 2,65% 2,61% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% Wpływy 0,37% 0,37% 0,36% 0,36% 0,36% Wydatki 0,33% 0,32% 0,30% 0,29% 0,28% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,20% -0,19% -0,19% -0,18% -0,18% Wpływy 0,62% 0,61% 0,61% 0,61% 0,60% Wydatki 0,81% 0,81% 0,79% 0,79% 0,78% 27

28 Tabela 7.3 Prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB. Zestawienie wyników dla wariantu nr 3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Saldo roczne -2,82% -2,63% -2,45% -2,29% -2,12% Wpływy 7,71% 7,70% 7,71% 7,68% 7,69% Wydatki 10,53% 10,33% 10,16% 9,97% 9,81% Fundusz emerytalny Saldo roczne -2,37% -2,30% -2,22% -2,15% -2,06% Wpływy 4,47% 4,44% 4,44% 4,40% 4,40% Wydatki 6,84% 6,74% 6,66% 6,55% 6,46% Fundusz rentowy Saldo roczne -0,42% -0,33% -0,24% -0,17% -0,10% Wpływy 2,17% 2,19% 2,20% 2,20% 2,21% Wydatki 2,60% 2,51% 2,44% 2,37% 2,31% Fundusz wypadkowy Saldo roczne 0,08% 0,10% 0,11% 0,13% 0,14% Wpływy 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Wydatki 0,32% 0,30% 0,29% 0,28% 0,27% Fundusz chorobowy Saldo roczne -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,09% Wpływy 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,68% Wydatki 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 28

29 Wykresy Wykres 2a. Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych na 2011 r [mld zł] ,7-45,5-44,1-42,9-41,2-52,3-52,5-52,7-53,0-52, ,6-64,2-65,7-67,4-68,5-80 wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 Wykres 2b. Saldo roczne funduszu emerytalnego w kwotach zdyskontowanych na 2011 r [mld zł] ,3-39,8-40,0-40,3-40,1-42,1-43,4-44,5-45,8-47,1-46,5-49,8-51,7-53,6-55,0 wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 29

30 Wykres 2c. Saldo roczne funduszu rentowego w kwotach zdyskontowanych na 2011 r ,0-4 -4,3-3,1 [mld zł] ,0-8,1-5,6-7,3-6,6-6, , ,0-12,0-11,9-11,8-11,7-14 wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 Wykres 2d. Saldo roczne funduszu wypadkowego w kwotach zdyskontowanych na 2011 r. 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 [mld zł] 1,5 1,0 0,7 1,1 1,4 0,8 1,4 1,0 1,2 1,4 0,5 0,0 wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 30

31 Wykres 2e. Saldo roczne funduszu chorobowego w kwotach zdyskontowanych na 2011 r. 0,0-0,5-1,0 [mld zł] -1,5-2,0-1,7-1,8-1,8-1,8-1,8-2,5-2,4-2,4-2,5-2,5-2,5-3,0-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2-3,5 wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 Wykres 3a. Saldo roczne FUS w procencie PKB 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -3,19% -2,82% -3,09% -2,63% -2,99% -2,45% -2,89% -2,29% -2,78% -2,12% -4,0% -3,83% -3,88% -3,85% -3,82% -3,77% -4,5% wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 31

32 Wykres 3b. Saldo roczne funduszu emerytalnego w procencie PKB 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -2,15% -2,22% -2,30% -2,37% -2,57% -2,55% -2,52% -2,50% -2,45% -2,06% -3,0% -2,93% -3,01% -3,03% -3,04% -3,02% -3,5% wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 Wykres 3c. Saldo roczne funduszu rentowego w procencie PKB 0,0% -0,1% -0,2% -0,17% -0,10% -0,3% -0,4% -0,42% -0,33% -0,42% -0,24% -0,36% -0,31% -0,5% -0,47% -0,6% -0,54% -0,7% -0,8% -0,75% -0,73% -0,70% -0,67% -0,64% wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 32

33 Wykres 3d. Saldo roczne funduszu wypadkowego w procencie PKB 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,10% 0,09% 0,11% 0,11% 0,13% 0,12% 0,14% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 0,07% 0,08% 0,05% 0,08% 0,06% 0,07% 0,08% 0,02% 0,00% wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 Wykres 3e. Saldo roczne funduszu chorobowego w procencie PKB 0,00% -0,05% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,09% -0,15% -0,15% -0,14% -0,14% -0,14% -0,13% -0,20% -0,20% -0,19% -0,19% -0,18% -0,18% -0,25% wariant nr 2 wariant nr 1 wariant nr 3 33

34 Dodatek A Prognoza demograficzna GUS W celu porównania z poprzednią edycją prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w modelu FUS11 pozostawiono możliwość wykonania obliczeń przy wykorzystaniu prognozy demograficznej na lata sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny i przedłużonej w ZUS do 2060 r., a więc prognozy zasilającej poprzednie dwa modele prognostyczne. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki dla lat z prognozy demograficznej na lata sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny (ekonomiczne grupy wieku przedstawiono w warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego). Tabela A. Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach); stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego) Populacja ogółem z tego: -w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna na lata , Główny Urząd Statystyczny. W prognozie demograficznej GUS w porównaniu do prognozy demograficznej Eurostatu poziom populacji jest mniejszy w każdym roku omawianego okresu. Różnica ta wynosi 247 tys. w 2012 r. i rośnie osiągając w 2018 r. poziom 484 tys. W prognozie demograficznej GUS mniejsza jest także w porównaniu do prognozy Eurostatu liczba osób w każdej ekonomicznej grupie wieku. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest mniejsza o 40 tys. w roku 2012 r. i różnica ta rośnie do poziomu 83 tys. w 2018 r. W latach rosną też różnice dla osób w wieku produkcyjnym z 54 tys. do 165 tys. oraz dla osób w wieku poprodukcyjnym z 153 tys. do 237 tys. 34

35 Dodatek B Analiza wrażliwości Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała silne zróżnicowanie wpływu, jaki na wyniki modelu wywierają zmiany poszczególnych parametrów. Obok parametrów, których nawet bardzo małe odchylenia powodują istotne zmiany wyników (na przykład wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia), istnieją parametry o marginalnym wpływie na ostateczny wynik generowanej prognozy. Na podstawie zamieszczonych poniżej tabel B.1 i B.2 można prześledzić fluktuacje wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zależności od zmian wartości najważniejszych parametrów o charakterze ekonomicznym. Liczby umieszczone w tabelach należy rozumieć jako procentowe odchylenia zdyskontowanych na 2011 r. wpływów i wydatków od odpowiednich wartości uzyskanych dla wariantu nr 1. Zdecydowano się na wartości zdyskontowane a nie nominalne, aby zapewnić porównywalność z wariantami, gdzie analizie podlegał wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tabelach zamieszczono również porównanie z wariantem nr 1 scenariusza przeliczonego dla prognozy demograficznej na lata sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Tabela B.1 Analiza wrażliwości - wpływy FUS zmiana względem wariantu nr 1 stopa inflacji większa o 1 pp stopa inflacji mniejsza o 1 pp stopa bezrobocia większa o 1 pp stopa bezrobocia mniejsza o 1 pp realny wzrost wynagrodzeń większy o 1 pp realny wzrost wynagrodzeń mniejszy o 1 pp ściągalność składek większa o 1 pp ściągalność składek mniejsza o 1 pp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% -2,9% -3,8% -4,8% -5,7% -6,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% prognoza demograficzna GUS -0,6% -0,6% -0,7% -0,7% -0,7% 35

36 Tabela B.2 Analiza wrażliwości - wydatki FUS zmiana względem wariantu nr 1 stopa inflacji większa o 1 pp stopa inflacji mniejsza o 1 pp stopa bezrobocia większa o 1 pp stopa bezrobocia mniejsza o 1 pp realny wzrost wynagrodzeń większy o 1 pp realny wzrost wynagrodzeń mniejszy o 1 pp ściągalność składek większa o 1 pp ściągalność składek mniejsza o 1 pp -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,9% 1,3% 1,7% 2,2% -0,6% -0,9% -1,3% -1,7% -2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% prognoza demograficzna GUS -0,1% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% Akceptacja: Hanna Zalewska, Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Anna Kwiecińska, Aktuariusz Zakładu Opracowanie modelu prognostycznego FUS11: Paweł Nasiński, Główny Specjalista w Wydziale Aktuarialnym Mirosław Szlasa, Główny Specjalista w Wydziale Aktuarialnym Mirosław Ćwiak, Inspektor w Wydziale Aktuarialnym 36

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2013 2017 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2018 2022 WARSZAWA, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2017 2021 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2007 2011 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2016 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2017 2021 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2018 2022 WARSZAWA, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2050 ROKU WARSZAWA, LISTOPAD 2003 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Rezerwy Demograficznej. Ani ustawa wymieniona powyżej, ani rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 roku w sprawie

Rezerwy Demograficznej. Ani ustawa wymieniona powyżej, ani rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 roku w sprawie Deloitte & Touche Sp. z o.o. w 2004 roku (dokument z 15 marca 2004 roku). Na przykład cała część 8.2 Opinii (ocena poprawności teoretycznej zastosowanej metodologii) jest dosłownie przepisana z oceny z

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017 finansowy Funduszu Ubezpieczeń na rok 2017 Część A Lp. Treść 1 2 I Zadania wynikające z ustaw 211 804 6 1 Emerytury 140 286 48 2 Renty 40 642 1 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH ZBIGNIEW DERDZIUK Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych System zabezpieczenia społecznego w Polsce Powszechny system ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1954) wprowadziła zasadę,

Bardziej szczegółowo

System emerytalny problemy na przyszłość

System emerytalny problemy na przyszłość Zakład Ubezpieczeń Społecznych System emerytalny problemy na przyszłość Materiały z seminariów ZUS Warszawa 2011 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH System emerytalny problemy na przyszłość Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera propozycje regulacji, które mają na celu: - przedłużenie po 2008 r. odprowadzania przez ZUS składek na

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Część A Lp. Treść na 2012 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 163 294 172 172 156 962 105,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Część A Lp. Treść 4:3 w 2010 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 157 501 034 162 999 347 103,5

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych

Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych Warszawa, kwiecień 2017 r. Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych Mirosław Ćwiak Plan wykładu WALORYZACJA WSTĘP MECHANIZM WALORYZACJI TERMIN WALORYZACJI METODA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-221-08 Druk nr 1479 Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego 1. Dlaczego dług ukryty jest ważny? 2. Zakres ukrytego długu, różne metodologie 3. Metodologia ESA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD. Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania. Departament Finansów Funduszy

Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD. Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania. Departament Finansów Funduszy Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania Departament Finansów Funduszy 2 Plan wykładu: 1. Co to jest FUS? 2. Dochody i wydatki FUS coś o kwotach 3. Wydolność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Długookresowa równowaga I filaru FUS - czy potrzebne jest szybsze podnoszenie wieku emerytalnego i zmiana sposobu waloryzacji?

Długookresowa równowaga I filaru FUS - czy potrzebne jest szybsze podnoszenie wieku emerytalnego i zmiana sposobu waloryzacji? Długookresowa równowaga I filaru FUS - czy potrzebne jest szybsze podnoszenie wieku emerytalnego i zmiana sposobu waloryzacji? Spotkanie na Brukselskiej jest realizowane w ramach projektu Utworzenie Centrum

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu emerytalnego

Przegląd systemu emerytalnego Przegląd systemu emerytalnego Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

Co to jest właściwy wiek emerytalny? Hanna Zalewska

Co to jest właściwy wiek emerytalny? Hanna Zalewska Warszawa, 24-25.04.2017 Co to jest właściwy wiek emerytalny? Hanna Zalewska Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest również osiągnięcie wieku, z którym wiąże się zaprzestanie aktywności zawodowej i utrata płynących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Jakub Sarbiński. Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń

Jakub Sarbiński. Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń Jakub Sarbiński Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń w Polsce 1 W marcu bieżącego roku zostały zwaloryzowane świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych blisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Dr Wojciech Nagel Zespół Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. SG UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Część I. Obecna sytuacja systemu ubezpieczeń społecznych, problematyka

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r. 27 kwietnia 2007 r. Uzasadnienie W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z deklaracjami zawartymi w przepisach uchwalonych w 1998 r., ulega stopniowej likwidacji możliwość wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r. 27 kwietnia 2007 r. Uzasadnienie W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z deklaracjami zawartymi w przepisach uchwalonych w 1998 r., ulega stopniowej likwidacji możliwość wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce Warszawa, marzec 2017 r. System emerytalny w Polsce Dariusz Noszczak System emerytalny to część systemu ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych System emerytalny System ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego 1. Dlaczego dług ukryty jest ważny? 2. Zakres ukrytego długu, różne metodologie 3. Metodologia ESA

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

1. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne... 3 2. Wpływ na zadłużenie publiczne. Dług ukryty.. 5 3. Przyszłość systemu... 6 4.

1. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne... 3 2. Wpływ na zadłużenie publiczne. Dług ukryty.. 5 3. Przyszłość systemu... 6 4. 1 1. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne... 3 2. Wpływ na zadłużenie publiczne. Dług ukryty.. 5 3. Przyszłość systemu... 6 4. Wpływ na wyniki... 10 5. Czy jednak nie jest znacznie gorzej?...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo