... (pieczęć oferenta) Formularz oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... (pieczęć oferenta) Formularz oferty"

Transkrypt

1 ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Dane oferenta: Nazwa i siedziba Oferenta: Nr wpisu do rejestru: 1. podmiotów wykonujących działalność leczą. prowadzonego przez 2. praktyki zawodowej... prowadzonej przez.. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. prowadzonej przez. 5. Ewidencji laboratoriów prowadzonej.. przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych NIP... REGON... Nr telefonu... Nr faksu:... Adres Nazwa banku... Nr konta... Osoba uprawniona do kontaktu z Udzielającym Zamówienie, tel. kontaktowy.. Osoba upoważniona do podpisania umowy:... Miejsce świadczenia usługi (lokalizacja) : 1

2 Składam następującą ofertę *: */ proszę wpisać wartość brutto Tomograf komputerowy Lp. Rodzaj badania Cena brutto 1 TK: badanie głowy bez środka kontrastowego 2 TK: badanie głowy ze środkiem kontrastowym 3 TK: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym 4 TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 5 TK: badanie innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym 6 TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 7 TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 8 TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 9 TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 10 TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt.wieńcowych) 11 TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów 12 TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anantomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej 13 TK głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 14 TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 15 badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także z podaniem środka kontrastowego) Rezonans magnetyczny Lp. Rodzaj badania Cena brutto 1 MR: badanie głowy bez środka kontrastowego 2 MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 3 angiografia MR bez środka kontrastowego 4 MR: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym 5 MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 6 MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego 7 MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym

3 8 MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego 9 MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym 10 angiografia ze środkiem kontrastowym - MR 11 badanie bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym - MR 12 badanie czynnościowe mózgu - MR 13 spektroskopia - MR 14 MR serca - badanie czynnościowe i morfologiczne - bez środka kontrastowego lub bez środka kontrastowego i ze środkiem kontrastowym Termin obowiązywania umowy: r. Osoby uprawnione do wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu: Opis warunków lokalowych: Wykaz aparatury i sprzętu medycznego: Zgodnie z treścią ogłoszenia w załączeniu przekazuję niżej wymienione załączniki: OŚWIADCZAM, ŻE: 1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie, Szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń i wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nich określone. 2. Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalną 3

4 kwotę gwarantowaną w wysokości W przypadku wyboru mojej oferty, umowa zostanie zawarta na warunkach określonych przez Udzielającego Zamówienie oraz miejscu i terminie wskazanym przez Udzielającego Zamówienie. 4. Wyrażam wolę zawarcia umowy na okres wskazany w ogłoszeniu, tj. od r. do dnia r. 5. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa oraz posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy będą udzielane wyłącznie przez personel o kwalifikacjach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 7. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy będą realizowane w siedzibie Przyjmującego Zamówienie i przy użyciu potencjału technicznego (sprzętu, aparatury i materiałów) Przyjmującego Zamówienie. 8. Dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. We własnym zakresie zapewnię usługi personelu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 9. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy będą wykonywane w sposób zapewniający ich ciągłość. 10. Wyrażam zgodę na wszystkie warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert miejscowość i data podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

5 Ankieta * : 1. Czy Oferent posiada Certyfikat ISO? Tak Nie 2. Czy Oferent dołącza do oferty referencje przynajmniej 2 podmiotów wykonujących działalność leczniczą z którymi Oferent ma zawarte umowy na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej? Tak Nie Nie dotyczy, nie składam oferty w w/wym. zakresie 3. Czy Oferent dołącza do oferty referencje przynajmniej 2 podmiotów wykonujących działalność leczniczą z którymi Oferent ma zawarte umowy na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego? Tak Nie Nie dotyczy, nie składam oferty w w/wym. zakresie 4. Czy wśród personelu uprawnionego do realizacji usługi Oferent zatrudnienia przynajmniej jednego lekarza specjalistę z radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z tytułem dr hab. lub profesora sprawującego nadzór merytoryczny - Tak - Nie 5. Czy Oferent wykonuje minimum badań tomografii komputerowej rocznie? Tak Nie Nie dotyczy, nie składam oferty w w/wym. zakresie 6. Czy Oferent wykonuje minimum badań rezonansu magnetycznego rocznie? Tak Nie Nie dotyczy, nie składam oferty w w/wym. zakresie *Proszę zakreślić właściwą odpowiedź 5

6 data podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczam, że nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani też nie wszczęto wobec mnie likwidacji.

3. Oświadczam, że nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani też nie wszczęto wobec mnie likwidacji. Załącznik nr 6 F O R M U L A RZ O F E R T O W Y W odpowiedzi na ogłoszone przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. postępowanie ofertowe na: Dzierżawa infrastruktury zlokalizowanej w ramach kompleksu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo