Języki programowania Haskell

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki programowania Haskell"

Transkrypt

1 Języki programowania Haskell zadanie projektowe nr /15 K. Turowski, T. Goluch 1. Kompilacja, uruchamianie i Hello world Kompilacja i uruchamianie: ghc --make hello.hs./hello Interaktywny interpreter: ghci hello.hs main = putstrln "Hello world!" Haskel w przeglądarce: 2. Cechy języka wszystko jest funkcją funkcja składa się z deklaracji: nazwa_funkcji::kwalifikatory_typu => Typ_Argumentu_1 -> Typ_Argumentu_2 -> Typ_Wyniku nazwa_funkcji argument_1 argument_2 = let definicje_podfunkcji in polecenie zwracające wynik podstawowe typy danych (operator :: - czytamy jako: jest typu ): True::Bool, 'a'::char, 1::Int, 1::Integer, 1.0::Double, "abc"::string (tożsame z listą znaków [Char]) listy: 1:2:3:4:[], 1:2:[3, 4], [1, 2, 3, 4] lub [1, 2.. 4] lub [1.. 4]::[Int] - homogeniczne o zmiennej długości krotki: (1, a, litera ) heterogeniczne o stałej długości programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 1

2 funkcje nie są redefiniowalne (w obrębie własnego zakresu) więc np. x = 2 x = 3 main = print x nie zadziała kolejność funkcji w pliku nie ma znaczenia main = print x x = 123 leniwe wartościowanie - obliczenia są wykonywane TYLKO wtedy, gdy jest to niezbędne np. podziel :: (RealFrac a) => a -> a -> a podziel x y = let q = (/) x y in if (abs y) < then 0 else q ukonkretnianie funkcji odwroc :: (RealFrac a) => a -> a odwroc = podziel 1 składanie funkcji identycznosc :: (RealFrac a) => a -> a identycznosc = odwroc. odwroc 3. Silnia i wyrażenia: if then else, let in, where oraz silnia :: (Num a, Ord a) => a -> a silnia n = if n == 1 then 1 else n * silnia (n - 1) silnia n = let loop n' a = if n' == 1 then a else loop (n' - 1) (a * n') in loop n 1 silnia n = let loop n' a n' == 1 = a otherwise = loop (n' - 1) (a * n') in loop n 1 silnia n = loop n 1 where loop n' a n' == 1 = a otherwise = loop (n' - 1) (a * n') 4. Listy, mapy i filtry moduł zawierający: import Data.List typowe funkcje: head, tail, last, init, reverse, take n reverse::[a] -> [a] reverse [] = [] reverse (x:y) = reverse y ++ [x] nieskończony ciąg Fibonacciego fibonacci = 1:1:[(a + b) (a, b) <- zip fibonacci (tail fibonacci)] print fibonacci powoduje nieskończoną pętlę, print (take 1000 fibonacci) działa bo leniwe wartościowanie wykonanie funkcji f na wszystkich elementach listy x map f x [f xs xs <- x] np. map cos [1..10] programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 2

3 map (+1) [1..10] map (\x -> 3 * x + 2) [1..10] wybranie tylko elementów funkcji f na wszystkich elementach listy x filter f x np. filter (>3) [ ] filter (\x -> x * x == 1) [ ] scalenie dwóch list w listę par (elementy dłuższej listy są odrzucane zip a b np. zip "Mississippi" [ ] 5. Tablice 1 moduł zawierający: import Data.Array tworzenie tablicy sqr zawierającej kwadraty liczb od 1 do 100 array :: (Ix a) => (a,a) -> [(a,b)] -> Array a b sqr = array (1,100) [(i, i*i) i <- [1..100]] pobranie kwadratu liczby 7 sqr!7 => 49 sprawdzenie zakresów wymiarów tablicy bounds sqr => (1,100) rekurencyjne tworzenie tablicy zawierającej liczby Fibonacciego fibs :: Int -> Array Int Int fibs n = a where a = array (0,n) ([(0, 1), (1, 1)] ++ [(i, a!(i-2) + a!(i-1)) i <- [2..n]]) pobranie 10 elementu ciągu fibs 10! 10 => Tablice haszujące tworzenie tablicy H z przykładowej listy par H :: Map Char Int H = fromlist [('a', 3), ('b', 5), ('c', 7)] wyszukiwanie elementu x w tablicy H wynik :: Maybe a wynik = lookup x H 7. Typy danych proste: data Color = Red Green Blue isred :: Color -> Bool isred Red = True isred _ = False main = print (isred Blue) 1 https://www.haskell.org/tutorial/arrays.html programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 3

4 złożone: data Chars = Value Char Join Chars Chars ischar :: Chars -> Bool ischar (Value x) = True ischar _ = False tostring :: Chars -> String tostring (Join x y) = (tostring x) ++ (tostring y) tostring (Value x) = [x] main = print (tostring (Join (Join (Value 'a') (Value 'b')) (Value 'c'))) 8. Funkcje: group, sort Funkcja group przyjmuje listę i zwraca listę składającą się z list zgrupowanych identycznych kolejnych elementów. Przykładowo: group :: Eq a => [a] -> [[a]] group "Mississippi" = ["M","i","ss","i","ss","i","pp","i"] Funkcja sort implementuje stabilną wersję algorytmu sortującego. Przykładowo: sort :: Ord a => [a] -> [a] sort "Mississippi" = "Miiiippssss" Funkcje wymagają zaimportowania modułu Data.List 9. Zadanie domowe Zadanie pierwsze (3 pkt.) 1) Dla danej liczby n wyświetlić w postaci listy n-ty wiersz trójkąta Pascala, 2) Dla danej liczby naturalnej n znaleźć sumę wszystkich parzystych elementów ciągu Fibonacciego o wartości mniejszej niż n. 3) Dla danej liczby naturalnej n podaj różnicę pomiędzy kwadratem sum a sumą kwadratów liczb od 1 do n. Dla n = 2 wynik jest następujący: (1 + 2) 2 ( ) = 9 5 = 4. 4) Dla danej listy L wypisz listę par [(element, liczba wystąpień), ], 5) Dla danej liczby naturalnej n wyświetl n-tą liczbę pierwszą. Zakładając, że pierwszą liczba pierwszą jest dwa. 6) Dla danej listy i elementu należy wypisać listę indeksów wszystkich wystąpień elementu na liście, 7) Dla danej listy par należy zwrócić listę tych par posortowaną wg amplitudy punktu we współrzędnych biegunowych, 8) Dla danej liczby n należy obliczyć listy rozkładu liczby na czynniki pierwsze i unikalne czynniki pierwsze, 9) Dla danych zbiorów w postaci list L i M obliczyć ich różnicę i różnicę symetryczną, 10) Dla danej listy L liczb całkowitych znaleźć najmniejszą liczbę dodatnią podzielną przez wszystkie liczby z L. 11) Dla danego dla danych list L i M należy sprawdzić, czy jedna jest permutacją drugiej, 12) Dla podanej liczby n podaj, jeśli to możliwe, trójkę pitagorejską a, b, c taką, że a+b+c=n. Dla n = 12 jest nią odpowiednio: 3, 4, 5 ponieważ = ) Dla danej liczby naturalnej n podaj taką liczbę n, która da się rozłożyć na największą liczbę różnych trójek a, b, c. Takich, że a + b + c = n i z boków o długości a, b, c można zbudować trójkąt prostokątny. 14) Dla danej liczby naturalnej n podaj sumę cyfr liczby równej n!. Dla n = 10, 10! = = , co daje w wyniku: = ) Dla danej liczby naturalnej n podaj od dla jakiej liczby naturalnej m n zaczyna się najdłuższy ciąg Collatza. programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 4

5 16) Dla danej liczby naturalnej n podaj sumę cyfr liczby równej 2 n. Dla n = 15, 2 15 = 32768, co daje w wyniku: = ) Dla danej liczby naturalnej n istnieje ciąg ułamków od 1/2, 1/3,, 1/n. Wskaż którego okres w reprezentacji dziesiętnej jest najdłuższy. Dla n = 10, wynikiem jest 1/7= 0.(142857). 18) Dla danej liczby naturalnej n podaj największą liczbę naturalną która nie może zostać zapisana przy pomocy sumy dwóch liczb obfitych 2. 19) Dla danych liczb naturalnych n i m podać n-tą liczbę z porządku leksykograficznego liczb od 0 do n. Przykładowo dla n = 2 i m = 3 wynikiem jest ) Dla danych zbiorów w postaci list L i M obliczyć ich iloczyn i sumę, 21) Dla danej liczby naturalnej n 999 podaj liczbę znaków w jej reprezentacji słownej. Dla n = 345 wynikiem jest 23, z tylu znaków składa się napis trzysta czterdzieści pięć. 22) dla danego zbioru w postaci listy L obliczyć jego zbiór potęgowy. 23) Dla danej liczby naturalnej n wyświetl pierwszą liczbę trójkątna (suma kolejnych liczb naturalnych) która posiada więcej niż n dzielników. Np. siódma liczba trójkątna 28 = posiada 6 dzielników: 1, 2, 4, 7, 14, ) Dla danej liczby naturalnej n podaj liczbę pierwszą n, która równa jest sumie składającej się z największej liczby różnych liczb pierwszych. Dla n = 81, wynikiem jest 41. Można ją zapisać przy pomocy sumy 6 liczb pierwszych: ) Dla danej liczby n należy znaleźć liczbę jej dzielników, mniejszych od n, Uwaga: złożoność programu powinna wynosić O(p + k), gdzie p największy dzielnik n mniejszy od sqrt(n), k liczba dzielników n 26) Dla danej liczby naturalnej n podaj wszystkie liczby pierwsze n dla których każda rotacja ich cyfr nadal jest liczbą pierwszą 3. Taką liczbą jest 197 i jej dwie możliwe rotacje: 971 i ) Dla danej liczby naturalnej n 5 podaj sumę liczb które mogą zostać zapisane jako suma n-tych potęg swoich cyfr. Dla n = 4 wynikiem jest = = ) Dla danej liczby naturalnej n oraz listy L liczb naturalnych, znaleźć sumę wszystkich liczb naturalnych od 1 do n podzielnych przez przynajmniej jedną liczbę z L. 29) Dla danej liczby naturalnej n znaleźć największy palindrom który można uzyskać z mnożenia liczb n-cyfrowych. Dla n=2 największym palindromem jest 9009 = ) Dla danej liczby naturalnej n podaj sumę wszystkich liczb n, które jednocześnie są palindromami w reprezentacji dziesiętnej i binarnej. Taką liczbą jest = ) Dla danej listy par należy zwrócić listę tych par posortowaną wg odległości od punktu (0, 0), 32) Dla danej liczby naturalnej n podaj największą, jeśli istnieje, parę liczb zaprzyjaźnionych a i b takich, że a n, b n. Uwagi: a. wszystkie funkcje powinny posiadać odpowiedni nagłówek z typem funkcji, b. w programach nie można korzystać z funkcji spoza instrukcji, c. funkcja sort dozwolona jest tylko w zadaniu poniżej. Zadanie drugie (12 pkt.) Napisać program do rozwiązywania rachunku zdań z funktorami negacji (N), koniunkcji (K), alternatywy (A) i implikacji (C) Typ zdania: data Zdanie = Z Char - tj. zmienną może być dowolna zmienna z Przykładowe zdanie: (C (N (Z 'p')) (A (K (Z 'p') (Z 'q')) (Z 'r'))) Program powinien: 1) zawierać funkcję: drukuj zdanie (2 pkt.) 2 https://en.wikipedia.org/wiki/abundant_number 3 https://en.wikipedia.org/wiki/circular_prime programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 5

6 dla zadanego przykładu (C (N (Z 'p')) (A (K (Z 'p') (Z 'q')) (Z 'r'))) wyjściem powinno być "(~p => ((p & q) r))" 2) posiadać funkcję: wypisz_zmienne zdanie (2 pkt.) dla zadanego przykładu (C (N (Z 'p')) (A (K (Z 'p') (Z 'q')) (Z 'r'))) wyjściem powinno być [p, q, r] (niekoniecznie posortowane, ale unikalne) 3) posiadać funkcję: sprawdz zdanie mapa wartosci (4 pkt.) dla zadanego przykładu (C (N (Z 'p')) (A (K (Z 'p') (Z 'q')) (Z 'r'))) oraz mapy wartości fromlist [('p', False), ('q', True), ('r', False)] wyjściem powinno być False 4) posiadać jedną z funkcjonalności a/b (4 pkt.) 4a) wykonywać zadania 1-3 dla trójwartościowej logiki Łukasiewicza True/False/Nothing 4b) posiadać funkcję: jest_tautologia zdanie sprawdzającą, czy zdanie jest spełnione dla dowolnego wartościowania zmiennych w formule Projekty proszę przesyłać na adres prowadzącego: Proszę koniecznie zatytułować pocztę w następujący sposób: JPGZNRINDEKS gdzie: G numer grupy dziekańskiej, przykładowo: 1 - grupa nr. 1, Z numer części zadania, przykładowo: 4 to zadanie Haskell. NR - numer zadania indywidualnego, przykładowo: 04 zad. Indywidualne z Haskell a INDEKS - sześcioliterowy numer indeksu, przykładowo: programowania{c91e19c4-8b08-4d63-9b7c-0913aab2a7ce} 6

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne))

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski e-mail : M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych

Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych Sito Eratostenesa w C++ przesiew liczb do 10 16 i większych Ogólnie o sicie Eratostenesa Algorytm, opracowany przez Eratostenesa, służy do wyszukiwania liczb pierwszych (liczb mających dokładnie dwa dzielniki).

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych 1/12 Opracowała Kozłowska Ewa ekozbelferek@poczta.onet.pl nauczyciel przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Technicznych Mielec, ul. Jagiellończyka 3 Znajdowanie największego i najmniejszego elementu

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo