Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: usługi szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: usługi szkoleniowe Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powyższe zapytanie ofertowe dotyczy całościowej realizacji zamówienia przez wykonawców i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). I. Nazwa i adres Zamawiającego: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, Warszawa tel. (22) fax. (22) II. Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia, na terenie województwa mazowieckiego, 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem dla grup liczących 10 osób w okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku realizowanych w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie

2 Planowana liczba cykli szkoleniowych: 31 Program jednego szkolenia realizowanego w ramach projektu obejmuje 4-dniowe warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie warsztatów w grupach liczących od 8 do 12 osób. Minimalny zakres merytoryczny warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem powinien obejmować zagadnienia dotyczące: efektywnej komunikacji z pacjentem, sposobu przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sposobów radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, sposobów radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym, Realizowany przez Wykonawcę program szkolenia może być dostosowany poprzez zmiany kolejności i czasu trwania poszczególnych tematów do potrzeb szkolonej grupy oraz preferencji trenera. III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od września 2013r. do r. IV. Warunki udziału w postępowaniu 4.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki wybranych modułów szkoleniowych, nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada doświadczenie w zakresie określonym łącznie w punktach a), b) poniżej lub

3 2) dysponuje trenerami posiadającymi doświadczenie w zakresie określonym w punkcie a), b) poniżej, tj. a) przeprowadził szkolenia w łącznej liczbie minimum 60 dni szkoleniowych (przy czym każdy dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 6 godzin zegarowych), w tym minimum 20 dni szkoleniowych z zakresu: Komunikacji interpersonalnej, w tym komunikacji lekarz-pacjent Technik negocjacji i postępowania w sytuacjach konfliktowych Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. b) w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził minimum 8 szkoleń dla lekarzy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w zamówieniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia listy osób wchodzących w skład grupy wraz z krótką charakterystyką każdej z nich. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu. V. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty W toku weryfikacji i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 5.1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 40% 2 Doświadczenie wykonawcy 60% Przy ocenie ofert kryterium Cena (C) rozumiane będzie jako: Cena jednostkowa brutto za jedną godzinę świadczenia usługi szkoleniowej Sposób dokonania oceny oferty według kryterium Cena : Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 40 = liczba punktów Za kryterium cena można maksymalnie uzyskać 40 punktów Sposób dokonania oceny według kryterium Doświadczenie Wykonawcy (D): Każdy dzień szkoleniowy ponad minimum wskazane w pkt 4.1.2: 1 pkt za każdy kolejny dzień, jednak nie więcej niż 60 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C+D) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. VI. Opis sposobu przygotowania oferty

5 6.1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się: a) formularz oferty zgodny z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia, c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta(wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, przypadku spółki cywilnej również umowa spółki). Oferty niekompletne, niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone. VII. Termin i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 5 sierpnia do godz. 12:00; w formie elektronicznej na adres: faksem na numer: (22) lub pisemnie na adres: Naczelna Izba Lekarska Ul. Sobieskiego Warszawa Z dopiskiem: oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem VIII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego: IX. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres

6 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej usługi polegającej na przeprowadzeniu, na terenie województwa mazowieckiego, 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem skierowanych do młodych lekarzy poniżej 35 roku życia. Ogółem projekt na terenie całej Polski skierowany jest do 2000 lekarzy, w tym 1200 kobiet. W ramach projektu przewidziano zorganizowanie na terenie województwa mazowieckiego 31 szkoleń dla 10- cio osobowych grup. Grupy szkoleniowe powinny liczyć nie mniej niż 8 ale nie więcej niż 12 osób. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich mają na celu nabycie praktycznych umiejętności interpersonalnych niezbędnych w skutecznym porozumiewaniu się z pacjentem, skuteczne komunikowanie się z trudnym pacjentem, kształcenie asertywności w relacjach z pacjentami. II. Opis zadania Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę zakłada przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów dla liczących 10 osób grup lekarzy i lekarzy dentystów w wieku do 35 lat lub w trakcie specjalizacji lub stażu z zakresu komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem (4 dni po 6 godzin) Ramowy program szkolenia: Efektywna komunikacja z pacjentem. Przekazywanie trudnych informacji i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach.

7 Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Radzenie sobie z manipulacją i agresją. Umiejętność negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Realizowany program szkolenia może być dostosowany poprzez zmiany kolejności i czasu trwania poszczególnych tematów do potrzeb szkolonej grupy oraz preferencji trenera. Szkolenia powinny być prowadzone metodami warsztatowo-aktywizującymi i opierać się przede wszystkim na przykładach i rozwiązywaniu problemów. III. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest również: opracować materiały szkoleniowe dla Uczestników na każdy rodzaj prowadzonego przez siebie szkolenia, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Ramowym Programie Szkoleń, stanowiące uzupełnienie Podręcznika Metodologicznego przygotowanego przez Zamawiającego (wszystkie materiały szkoleniowe opracowane przez Wykonawcę muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji); opracować oraz aktualizować materiały szkoleniowe na platformę e-learningową administrowaną przez Zamawiającego. W celu ułatwienia percepcji prezentowanych treści Wykonawca powinien przekazać materiały na platformę w formie: typowych dokumentów tekstowych, diagramów, fotografii, wykresów oraz projekt scenariusza do min. 3 minutowego filmu dotyczącego prezentowanych zagadnień szkoleniowych (1 scenariusz do 1 tematu szkolenia). Materiały mogą być uzupełniane nagraniami audio i video. Przygotować ankiety oceniające znajomość zagadnień wymienionych w ramowym programie szkolenia, do wypełnienia przez uczestników przed rozpoczęciem szkolenia oraz na zakończenie szkoleń.

8 Zapewnić osoby do kontaktów z Zamawiającym i uczestnikami szkolenia. Wykonawca (trener) zobowiązany będzie do udzielania do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia każdego szkolenia odpowiedzi na pytania lub wątpliwości uczestników powstałe podczas szkolenia (np. owo, skype, czat). V Wynagrodzenie Płatność następować będzie po zakończeniu każdego etapu realizacji zamówienia, na podstawie protokołu odbioru danego szkolenia (1 cyklu szkoleniowego, składającego się z 4 dni szkoleniowych dla 1 grupy 10 osób). Podstawą do ustalenia należności Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie liczba godzin zrealizowanego szkolenia. VI Harmonogram wykonywania prac 1. Trener zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. 2. W roku 2013 planowane jest przeprowadzenie około 6-ciu cykli szkoleniowych, począwszy od września b.r. 3. Harmonogram na rok 2014 zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do końca listopada 2013r., na rok 2015 w terminie do końca listopada 2014r. 4. Terminy warsztatów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy po obustronnym uzgodnieniu. 5. Warsztaty powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem szkoleń przygotowanym przez Zamawiającego, uzależnionym od zrekrutowania 10-cio osobowych grup uczestników. 6. Całość zadania musi zakończyć się w terminie do 30 czerwca 2015 roku

9 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Oferenta: Nazwa / nazwisko i imię: ul.:.. nr:... Miejscowość:.. kod: Nr telefonu: Nr faksu: . NIP: REGON:.. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon)

10 Treść oferty: 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy/y ofertę na przeprowadzenie 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL /12-00 "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. Przedmiot usługi Przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem na terenie województwa mazowieckiego Cena jednostkowa w brutto złotych za 1 godzinę szkolenia Liczba godzin szkoleniowych 744 Wartość brutto w złotych (kolumna 2x3) 2. Gwarantuję/emy stałość cen na okres obowiązywania umowy. 3. Oświadczam/y, że szkolenia w ramach Projektu nr POKL /12-00 "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę" będą realizowane przez wykwalifikowany personel spełniający wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11 5. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy. 6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z... ponumerowanych stron. 8. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty:... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*. 9. Wyrażam/y gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług od dnia... Miejscowość, data.. Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawc

12 Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia Załącznik nr 3 Pieczęć firmowa Wykonawcy Składając ofertę na przeprowadzenie 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL /12-00 "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę", Ja/My niżej podpisany/i Imię i nazwisko Przedstawiciela/Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy Reprezentując Pełna nazwa Wykonawcy oświadczam/y, iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

13 Data wykonania Lp. Przedmiot usługi (opis szkolenia oraz liczba uczestników) (dzień/ miesiąc/ rok zakończenia usługi) Odbiorca usługi (Nazwa i adres) Wartość brutto zrealizowanej usługi Szkolenie z zakresu: 1.. Liczba uczestników szkolenia:. Szkolenie z zakresu: 2.. Liczba uczestników szkolenia:.. Miejscowość, data.. Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Składając ofertę na przeprowadzenie 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę, że pomiędzy Oferentem -.. a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, data.. Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

15 Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej zwaną dalej Zamawiającym, a NAZWA:... ADRES:... NIP, REGON, KRS/WPIS DO EWIDENCJI:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści

16 1 Definicje O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty użyte w niniejszej Umowie posiadają następujące znaczenie: 1. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 2. Materiały Szkoleniowe- materiały dostarczane przez Wykonawcę Zamawiającemu i Uczestnikom projektu, stanowiące uzupełnienie Podręcznika Metodologicznego. 3. Podręcznik Metodologiczny - publikacja przygotowana przez Zamawiającego zawierająca podstawowe informacje dotyczące tematów szkoleń w ramach Projektu. 4. Projekt - projekt o numerze WND-POKL /12 pt. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Siła Wyższa - oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron Umowy i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 6. Umowa niniejsza umowa na przeprowadzenie cyklu 4-dniowych zajęć warsztatowych zawarta pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Wykonawcą.

17 2 Postanowienia ogólne 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i przedstawionymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie, obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 3 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 4-dniowych zajęć warsztatowych dla 10-osobowych grup lekarzy i lekarzy dentystów w wieku do 35 lat lub będących w trakcie specjalizacji z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Zajęcia warsztatowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w ramach projektu systemowego pn Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych. Dopuszcza się, że w uzasadnionych przypadkach, grupy szkoleniowe mogą liczyć od 8 do 12 osób. 4. Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego. Ogółem planowanych jest do przeprowadzenia 31 cykli szkoleniowych.

18 5. Każdy dzień zajęć warsztatowych realizowany będzie w wymiarze 6 godzin zegarowych (bez przerw kawowych). Z 3 przerwami kawowymi (15 minutowymi), godzinną przerwą obiadową, całkowity czas trwania 1 dnia szkolenia wyniesie 465 minut, tj. 8 godzin i 15 minut. 6. Każdy 4 dniowy cykl szkoleniowy obejmie co najmniej zagadnienia dotyczące: efektywnej komunikacji z pacjentem, przekazywania trudnych informacji i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie z manipulacją i agresją, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, 7. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z dołożeniem najwyższej staranności i zachowaniem zasad etyki zawodowej. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie od września 2013 r. do r. 4 Obowiązki zamawiającego 1. W celu realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w 3, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy niezbędne zasoby i środki do realizacji zajęć, w tym w szczególności sale szkoleniowe dla co najmniej 10 osób, które będą wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia we wszystkie dni szkoleniowe i w godzinach trwania szkoleń.

19 2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji i danych dotyczących Projektu. 5 Zasady wykonywania umowy przez wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zajęcia warsztatowe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Ramowym Programie Szkoleń (Załącznik nr 2 do Umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego programu szkoleń uwzględniającego wszystkie tematy wymienione w 3 pkt. 6, w podziale na 4 dni szkoleniowe i przedstawienia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania każdorazowo uczestników szkoleń, że szkolenia te są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Ponadto w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) prowadzenia ewidencji uczestników wg listy obecności, 2) prowadzenia list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, 3) przygotowania i przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć warsztatowych przed i po zakończonych zajęciach, 4) wydania uczestnikom certyfikatów potwierdzających ukończenie warsztatów, 5) zapewnienia osoby do kontaktów z Zamawiającym i uczestnikami zajęć warsztatowych, 6) zachowania tajemnicy zawodowej, 7) udostępnienia zebranej dokumentacji w trakcie warsztatów na wniosek

20 Zamawiającego. 5. Realizowany przez Wykonawcę program szkolenia może być modyfikowany poprzez zmiany kolejności i czasu trwania poszczególnych tematów, w zależności do potrzeb szkolonej grupy oraz preferencji trenera. 6. W przypadku powstania jakichkolwiek przeszkód bądź problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi szkolenia materiały, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), 2) i 3) bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, na każdym etapie realizacji. 9. Wykonawca w trakcie korzystania z zasobów i środków udostępnionych przez Zamawiającego będzie odpowiedzialny za powstałe szkody i zobowiązany do pokrycia ich wartości. 6 Materiały szkoleniowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Materiałów Szkoleniowych dla uczestników zajęć warsztatowych, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Ramowym Programie Szkoleń i udostępnienia ich w odpowiedniej ilości uczestnikom. 2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz aktualizowania materiałów szkoleniowych na platformę e-learningową administrowaną przez Zamawiającego. (W celu ułatwienia percepcji prezentowanych treści Wykonawca powinien przekazać materiały na platformę w formie: typowych dokumentów tekstowych, diagramów, fotografii, wykresów.

21 3. Materiały Szkoleniowe opracowane przez Wykonawcę wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 4. Wykonawca zadba o oznakowanie materiałów wykorzystywanych do realizacji szkolenia, tj. umieszczenie logo Unii Europejskiej - EFS, PO KL na dokumentach i materiałach, w tym na materiałach szkoleniowych. 7 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy kwotę. zł brutto (słownie: ), za 1 godzinę przeprowadzonych wykładów/warsztatów. 2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustala się do kwoty.. zł brutto (słownie:.), wyliczone za przeprowadzenie do 31 cykli szkoleniowych 4 - dniowych, przy czym każdy dzień obejmuje 6 godzin szkoleniowych (bez wliczania przerw kawowych i obiadowych). 3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zapytania ofertowego i oferty bez których nie można wykonać zamówienia. 4. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie liczba godzin zrealizowanego szkolenia zatwierdzona przez Zamawiającego według stawki godzinowej przedstawionej w ofercie. 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego (składającego się z 4 dni szkoleniowych dla 1 grupy 10-osobowej), 6. Podstawą stwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia będzie protokół odbioru częściowego zamówienia zaakceptowany przez Zamawiającego oraz złożony przez Wykonawcę komplet dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

22 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 9. Umowa płatna jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Prawa autorskie 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust.2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza do przedmiotu, o którym mowa w Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 2) publiczna prezentacja (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji; 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych; 4) korzystanie z publikacji, w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części. 3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, zgodnie z 4 Zamawiający nabywa własność do przedmiotu zamówienia. 4. Utrwalony przedmiot zamówienia Wykonawca może pozostawić do swojej dyspozycji wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

23 5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu opracowane materiały w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem zamówienia. 9 Współpraca 1. Osobą do roboczych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego jest:. 2. Osobą do roboczych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy jest:. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie będzie stanowić zmiany treści Umowy.

24 10 Nadzór 1. Nadzór merytoryczny i finansowy w części dotyczącej realizacji warunków Umowy sprawuje Zamawiający. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przygotowania i wykonania zadań określonych niniejszą Umową. 11 Kary umowne 1. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a zwłaszcza określonych w 3 i 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w 7 ust. 2 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 3. Kary umowne należne Zamawiającemu na postawie postanowień niniejszej umowy będą płatne odrębnie, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 4. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 12 Rozwiązanie umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo