ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę nr POKL / Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: a) usługi e-learning b) usługi opracowywania programów szkoleniowych Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, Warszawa tel. (22) fax. (22) II. Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e- learningową w ramach Projektu pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę POKL /12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

2 III. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od 3 czerwca 2013r. do 24 czerwca 2013r. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 4.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie określonym w punkcie a) tj. a) w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zbieżnej z zakresem zapytania ofertowego; Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w zamówieniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. V. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 5.1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobem oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 80% 2 Doświadczenie Wykonawcy 20% Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi Sposób oceny kryterium Cena Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 80. Sposób dokonania oceny oferty według kryterium Cena : Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 80 = liczba punktów

4 Sposób oceny kryterium Doświadczenie Wykonawcy Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 20. Przy ocenie ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: Podkryterium Liczba wykonanych usług, polegających na merytorycznym opracowaniu kursów na platformę e-learningową. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 W ramach podkryterium Liczba wykonanych usług, polegających na merytorycznym opracowaniu kursów na platformę e-learningową, punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w następujący sposób: a) oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał przynajmniej 5 usług, polegających na merytorycznym opracowaniu kursów na platformę e-learningową, otrzymuje 20 punktów. b) oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał przynajmniej 3 usługi, polegające na merytorycznym opracowaniu kursów na platformę e-learningową, otrzymuje 10 punktów. c) oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat wykonał przynajmniej 1 usługę, polegającą na merytorycznym opracowaniu kursów na platformę e-learningową, otrzymuje 5 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

5 VI. Opis sposobu przygotowania oferty 6.1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się: a) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia, c) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, o liczbie zorganizowanych usług o podobnym charakterze i wartości, d) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. VII. Termin i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. do godz. 14:00: w formie elektronicznej na adres: lub faxem na numer: (22) lub pocztą na adres: Naczelna Izba Lekarska Biuro Projektu ul. Sobieskiego Warszawa Z dopiskiem: oferta na Opracowanie merytoryczne kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.

6 VIII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego: IX. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres

7 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie 11 kursów na platformę e-learningową w ramach projektu pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Tematy kursów: 1. Efektywna komunikacja z pacjentem. 2. Formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna. 3. Organizacja pracy i zarządzanie zespołem, marketing usług. 4. Przekazywanie trudnych informacji i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach. 5. Radzenie sobie z manipulacją i agresją. 6. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. 7. Umiejętność negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału. 8. Zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 9. Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 10. Zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ. Wystawianie recept na leki refundowane. 11. Prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów. Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla części od 1 do 11 wymienionych powyżej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do opracowania

8 kursu/kursów na platformę e-learningową. Każdy kurs zawierać będzie: 1. Ogólne zasady przygotowania kursu: grupą docelową są lekarze i lekarze dentyści w wieku do 35 lat, czas trwania części informacyjnej kursu powinien wynosić min. (oceniany wg czasu zapoznania się z materiałem przez przeciętnego użytkownika ), kurs nie może zawierać treści reklamowych ani marketingowych, strona tytułowa musi zawierać informację o tytułach i afiliacji autorów oraz o możliwości kontaktu z autorami w sprawach związanych z tematem kursu, strona tytułowa kursu musi zawierać link do deklaracji konfliktu interesów autorów. 2. Materiał edukacyjny: materiały edukacyjne udostępniane na platformie powinny stanowić rozwinięcie i uzupełnienie materiałów zawartych w podręczniku metodologicznym przygotowanym dla uczestników szkoleń w ramach projektu i muszą być zgodne z aktualną wiedzą w dziedzinie będącej przedmiotem kursu, treść powinna obejmować teoretyczne oraz praktyczne aspekty omawianej problematyki, przekazywana wiedza powinna być dostosowana do możliwości jej praktycznego wykorzystania przez lekarzy określonych jako grupa docelowa, pożądane jest oddzielne, trwające 5-10 minut podsumowanie kursu w formie prezentacji typowych przypadków lub sytuacji, zawierające najważniejsze wnioski praktyczne dla uczących się, materiał edukacyjny musi zawierać informacje o źródłach przekazywanej wiedzy i wskazówki, jak można uzupełnić wiedzę w danym temacie. materiały edukacyjne powinny stanowić własność intelektualną ich autora. W przypadku cytowania lub zamieszczania materiałów zewnętrznych należy podać ich

9 źródło i posiadać zezwolenie autora. Prawa autorskie do materiałów zostaną przekazane Zamawiającemu. 3. Formy kształcenia: zalecane jest wykorzystanie w trakcie jednego kursu różnorodnych form przekazu (tekst, grafika, nagrania audiowizualne, elementy z synchroniczną prezentacją slajdów, multimedia), prezentacje i inne elementy graficzne powinny mieć atrakcyjną i przejrzystą formę, każdy kurs musi zawierać co najmniej jeden- około 3-minutowy film obrazujący omawiane problemy, autor kursu e-learningowego stworzy scenariusz do filmu na podstawie wytycznych otrzymanych od wykonawcy platformy; podczas tworzenia scenariusza autor będzie współpracował z reżyserem, który również dostarczy wytyczne do tego, jak przygotować scenariusz,; treść e-learningowa powinna zawierać tekst wraz z informacjami gdzie w tekście należy zamieścić rysunki, wykresy, itp. wraz z opisem jak takie treści graficzne powinny wyglądać. Część treści może być przygotowana w formie prezentacji zsynchronizowanej z lektorem. Na zakończenie poszczególnych części kursu (ok. 15 minutowych) należy przygotować pytania kontrolne, na które szkolący się musi odpowiedzieć aby kontynuować kurs. Na koniec każdego kursu należy przygotować test wiedzy z całego materiału, pytania kontrolne mogą przyjmować różnorodne formy, od odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, poprzez pytania graficzne, po ćwiczenia polegające na utrwaleniu konkretnych zachowań. podczas tworzenia treści kursu autor powinien ściśle współpracować z wykonawcą technicznym, który udostępni do współpracy metodyka e learningowego.

10 Metodyk, na podstawie swojej wiedzy o technikach e-learningowych będzie podpowiadał możliwe do zastosowania rozwiązania pasujące do danej partii materiału. 4. Zaliczenie kształcenia i punkty edukacyjne: po zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym uczestnik może przystąpić do sprawdzianu uzyskanej wiedzy w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru, autorzy przygotowują 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru (spośród 4-5 możliwości) dotyczących materiału przedstawionego w kursie, uczestnik odpowiada na 10 pytań losowo wybranych spośród 25 przygotowanych przez autorów. 5. Aktualizacja i korekty materiału edukacyjnego: jeżeli użytkownicy zgłoszą na wskazany przez wykładowcę adres pytania lub uwagi, wykładowca powinien uzupełnić materiał o odpowiedzi na najczęściej zadane pytania - na specjalnie do tego przygotowanej przez wykonawcę platformy stronie internetowej jeżeli w okresie aktualności materiału edukacyjnego nastąpi zmiana zasad postępowania, przepisów lub pojawią się nowe istotne informacje, autorzy powinni powiadomić o tym kierownika naukowego projektu i zaproponować zmiany w materiale, po upływie okresu aktualności materiału edukacyjnego autor powinien dokonać jego oceny i wskazać, czy i jakie zmiany są potrzebne. 6. Czas opracowania materiału edukacyjnego:

11 autorzy we współpracy z wykonawcą platformy edukacyjnej wykonają nagrania materiałów multimedialnych i przygotują materiały do dalszej obróbki graficznej oraz pytania testowe w terminach ustalonych w zapytaniu, akceptacja opracowanego materiału przez autorów w ciągu 1 tygodnia od udostępnienia przez wykonawcę platformy kompletnej testowej wersji kursu. 7. Akredytacja przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wykładowcy powinni dostarczyć do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (ODZ) Naczelnej Izby Lekarskiej następujące informacje i dokumenty: a. życiorys, b. deklarację konfliktu interesów, c. informację o okresie aktualności przygotowanego materiału edukacyjnego, d. adres do korespondencji z lekarzami korzystającymi z materiału edukacyjnego. Po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i sprawdzeniu materiału edukacyjnego przez ODZ, wniosek o akredytację jest niezwłocznie przedstawiany PNRL. Po uzyskaniu akredytacji, kurs jest udostępniany na platformie edukacyjnej projektu.

12 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Oferenta: Nazwa / nazwisko i imię: ul.:.. nr:... Miejscowość:.. kod: Nr telefonu: Nr faksu: . NIP: REGON:.. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

13 (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) Treść oferty: 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na opracowanie merytoryczne kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę" nr POKL /12-00, opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. zgodnie z Oferta Usługa Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Opracowanie merytoryczne kursu nr 1 pt, Efektywna komunikacja z pacjentem na platformę e-learningową Opracowanie merytoryczne kursu nr 2 pt, Formy wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz odpowiedzialność

14 zawodowa, cywilna i karna na platformę e-learningową Opracowanie merytoryczne kursu nr 3 pt, Organizacja pracy i zarządzanie zespołem, marketing usług na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 4 pt, Przekazywanie trudnych informacji i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 5 pt, Radzenie sobie z manipulacją i agresją na platformę e- learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 6 pt, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 7 pt, Umiejętność negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału na platformę e-learningową.

15 Opracowanie merytoryczne kursu nr 8 pt, Zadania i rola samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 9 pt, Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 10 pt, Zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ. Wystawianie recept na leki refundowane na platformę e-learningową. Opracowanie merytoryczne kursu nr 11 pt, Prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów na platformę e- learningową.

16 2. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy. 3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z...ponumerowanych stron. 5. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty:... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.. Miejscowość, data Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

17 Załącznik nr 3 Pieczęć firmowa Wykonawcy Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia Składając ofertę na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu nr POKL /12-00 "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę", Ja/My niżej podpisany/i Imię i nazwisko Przedstawiciela/Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy Reprezentując Pełna nazwa Wykonawcy oświadczam/y, iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych o tematyce zbieżnej z zakresem zapytania ofertowego.

18 Lp. Przedmiot usługi Data wykonania (dzień/ miesiąc/ rok zakończenia usługi) Odbiorca usługi (Nazwa i adres) Wartość brutto zrealizowanej usługi 1 Opis usługi:... 2 Opis usługi:.. 3 Opis usługi:. Miejscowość, data.. Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

19 Załącznik nr 4 Oświadczenie o liczbie wykonanych usług Składając ofertę na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu nr POKL /12-00 "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę", Ja/My niżej podpisany/i Imię i nazwisko Przedstawiciela/Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy Reprezentując Pełna nazwa Wykonawcy oświadczam/y, iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową. 19

20 LICZBA ZREALIZOWANYCH USŁUG Lp. Przedmiot usługi Data realizacji Zleceniodawca Miejscowość, data Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 20

21 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Składając ofertę na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach projektu Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem -.. a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... Miejscowość, data Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 21

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo