Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej zwaną dalej Zamawiającym, a NAZWA:... ADRES:... NIP, REGON, KRS/WPIS DO EWIDENCJI:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści

2 1 Definicje O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty użyte w niniejszej Umowie posiadają następujące znaczenie: 1. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 2. Materiały Szkoleniowe- materiały dostarczane przez Wykonawcę stanowiące uzupełnienie Podręcznika Metodologicznego. 3. Podręcznik Metodologiczny - publikacja przygotowana przez Zamawiającego zawierająca podstawowe informacje dotyczące tematów szkoleń w ramach Projektu. 4. Projekt - projekt o numerze WND-POKL /12 pt. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Siła Wyższa - oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron Umowy i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 6. Umowa niniejsza umowa na przeprowadzenie cyklu 2-dniowych zajęć warsztatowych zawarta pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a.. 2 Postanowienia ogólne 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego.

3 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i przedstawionymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie, obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 3 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 4-dniowych zajęć warsztatowych dla 10-osobowych grup lekarzy i lekarzy dentystów w wieku do 35 lat lub będących w trakcie specjalizacji z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Zajęcia warsztatowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w ramach projektu systemowego pn Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Każdy dzień zajęć warsztatowych realizowany będzie w wymiarze 6 godzin zegarowych i obejmie co najmniej zagadnienia dotyczące: efektywnej komunikacji z pacjentem, przekazywania trudnych informacji i wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie z manipulacją i agresją, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,

4 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z dołożeniem najwyższej staranności i zachowaniem zasad etyki zawodowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie od r. do r. 4 Obowiązki zamawiającego 1. W celu realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w 3, Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy niezbędne zasoby i środki do realizacji zajęć, w tym w szczególności sale szkoleniowe dla co najmniej 10 osób, które będą wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia we wszystkie dni szkoleniowe i w godzinach trwania szkoleń. 2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji i danych dotyczących Projektu. 5 Zasady wykonywania umowy przez wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zajęcia warsztatowe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w Ramowym Programie Szkoleń (Załącznik nr 2 do Umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania każdorazowo uczestników szkoleń, że szkolenia te są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Ponadto w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) prowadzenia ewidencji uczestników wg listy obecności,

5 2) prowadzenia list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, 3) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć warsztatowych przed i po zakończonych zajęciach, 4) wydania uczestnikom certyfikatów potwierdzających ukończenie warsztatów, 5) zapewnienia osoby do kontaktów z Zamawiającym i uczestnikami zajęć warsztatowych, 6) zachowania tajemnicy zawodowej, 7) udostępnienia zebranej dokumentacji w trakcie warsztatów na wniosek Zamawiającego. 4. Realizowany przez Wykonawcę program szkolenia może być modyfikowany poprzez zmiany kolejności i czasu trwania poszczególnych tematów, w zależności do potrzeb szkolonej grupy oraz preferencji trenera. 5. W przypadku powstania jakichkolwiek przeszkód bądź problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi szkolenia materiały, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Umowy. 8. Wykonawca w trakcie korzystania z zasobów i środków udostępnionych przez Zamawiającego będzie odpowiedzialny za powstałe szkody i zobowiązany do pokrycia ich wartości. 6 Materiały szkoleniowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Materiałów Szkoleniowych dla uczestników zajęć warsztatowych, zgodnie z wytycznymi określonymi przez

6 Zamawiającego w Ramowym Programie Szkoleń i udostępnienia ich w odpowiedniej ilości uczestnikom. 2. Materiały Szkoleniowe opracowane przez Wykonawcę wymagają akceptacji Zamawiającego. 7 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zapytania ofertowego i oferty bez których nie można wykonać zamówienia. 2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie liczba godzin zrealizowanego szkolenia zatwierdzona przez Zamawiającego według stawki godzinowej przedstawionej w ofercie. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego (składającego się z 4 dni szkoleniowych dla 1 grupy 10-osobowej), 4. Podstawą stwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia będzie protokół odbioru zamówienia zaakceptowany przez Zamawiającego. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 7. Umowa płatna jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Współpraca 1. Osobą do roboczych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego jest:.

7 2. Osobą do roboczych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy jest:. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie będzie stanowić zmiany treści Umowy. 9 Nadzór 1. Nadzór merytoryczny i finansowy w części dotyczącej realizacji warunków Umowy sprawuje Zamawiający. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przygotowania i wykonania zadań określonych niniejszą Umową. 10 Kary umowne 1. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a zwłaszcza określonych w 3 i 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w 7 ust. 2 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 3. Kary umowne należne Zamawiającemu na postawie postanowień niniejszej umowy będą płatne odrębnie, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 4. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 11

8 Rozwiązanie umowy Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy: a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania ze Strony Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 30 dni, b) wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłość, albo gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej, c) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej. 12 Zmiana i odstąpienie od umowy 1. Zmiana warunków umowy może nastąpić na wniosek każdej ze Stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy do momentu odstąpienia. 13

9 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej niż do r. 2. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że na dzień podpisania Umowy posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania Umowy, wykonała wszystkie działania niezbędne w związku z upoważnieniem do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które uniemożliwiałyby stronie wykonanie Umowy, a warunki Umowy są wykonalne wobec każdej ze Stron zgodnie z jej postanowieniami. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spoty te zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 1) Załącznik nr 1: Harmonogram szkoleń 2) Załącznik nr 2: Ramowy Program Szkoleń 3) Oferta Wykonawcy..

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo