Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy"

Transkrypt

1 Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn.: Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę : Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi... zł Słownie...złotych W tym Stawka VAT..% 2. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie. 3. Zgodnie z art. 44 ustawy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy określone w niej warunki oraz zasady postępowania. 6. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w SIWZ. 7. Oświadczany, że w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienie zgodnie z harmonogramem ujętym w rozdziale X Załącznika Nr 1 do SIWZ. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 1

2 9. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Dodatek nr 4 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy : a) samodzielnie * b) z udziałem podwykonawców w zakresie... (wskazać zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy się podwykonawcy) Niepotrzebne skreślić * 11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 12. Oświadczamy, że przeniesiemy na Zamawiającego bez dodatkowych opłat autorskie prawa majątkowe do wykonanych opracowań na wszystkich polach eksploatacji. 13. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera. kolejno ponumerowanych stron. 15. Nasze dane kontaktowe: nr telefonu:... nr faksu:.. adres Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 2

3 Dodatek nr 2A do SIWZ Załącznik Nr do oferty... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy /Wykonawców występujących wspólnie*:... (nazwa Wykonawcy / nazwy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie) oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Miejscowość, data *niewłaściwe skreślić Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

4 Dodatek nr 2B do SIWZ Załącznik Nr do oferty... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Ja/My (imię i nazwisko)... jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* Wykonawcy... oświadczam/oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy *Niepotrzebne skreślić 1

5 ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 3A do SIWZ Załącznik nr... do oferty WYKAZ USŁUG wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, L.p. Wartość wykonanej usługi (w złotych brutto) Przedmiot usługi Data wykonania Data rozpoczęcia i data zakończenia (Dzień, miesiąc rok ) Odbiorca usługi (nazwa, dokładny adres, numer telefonu) UWAGI Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie UWAGA: Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

6 Dodatek nr 3B do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Załącznik nr... do oferty WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Zespół Specjalistów L.p. Imię i nazwisko Opis doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Wpisać doświadczenie w latach Funkcja i zakres czynności, które będzie wykonywać Podstawa dysponowania (wykonawca/ inny podmiot) UWAGA: Wykonawca, który będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel , fax Dodatek nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr../2012 zawarta w dniu roku w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne DOA.III przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej części ustawą, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, NIP: , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: a:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. reprezentowanym przez: Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

8 3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem należytej staranności. 2 Termin i sposób realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość zamówienia w terminie 112 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem ujętym w pkt. X Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez członków komisji, o której mowa w ust. 1, oraz przez Wykonawcę. 4. Protokół odbioru będzie zawierał: a) Datę i miejsce sporządzenia protokołu, b) Ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, c) Wskazanie istnienia lub braku wad w wykonaniu prac, d) W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, określonego w 2 ust Wynagrodzenie i sposób zapłaty 1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę: Netto.zł (słownie złotych:...). Vat..zł słownie złotych:...). Brutto... zł (słownie złotych:...). 2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne jest przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę. 3. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę. Warunkiem zapłaty faktury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania pracy, o której mowa w Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 4 Kary umowne 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów realizacji zamówienia, określonych w harmonogramie ujętym w rozdziale X Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu usługi wynosi co najmniej 30 dni, od upływu terminu na przygotowanie projektu raportu metodologicznego o którym mowa 2 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

9 w rozdziale X Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych, o których mowa w ust W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od Niego zależnych, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. Przez nienależyte wykonanie rozumie się wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ), SIWZ oraz złożonej ofercie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych odsetek i kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 6. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających zapłacone kary umowne. 5 Obowiązki wykonawcy 1. Zlecenie części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 3. Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zlecenie części prac podwykonawcy. 6 Osoby upoważnione do kontaktu 1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiocie prac upoważnia się ze strony: Zamawiającego Panią/Pana.., tel Wykonawcy Panią/Pana, tel 2. Na każde żądanie Zamawiającego i osób/osoby wskazanych/ej do współpracy przez Zamawiającego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac. 7 Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 2. Całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach czynności, o których mowa w 1 ust 2, przechodzi na Zamawiającego po protokolarnym odbiorze prac, w ramach 3 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

10 wynagrodzenia, określonego w 2 ust.1, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w tym w zakresie poniższych pól eksploatacji: a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; b) wystawianie lub publiczną prezentację na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji; c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych; d) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej; e) wprowadzenie do obrotu; f) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; g) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami, opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, wielkości i treści całości lub części; h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej; i) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną. 8 Zmiany umowy 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca za pisemną zgodą Zamawiającego może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y o co najmniej takich samych kwalifikacjach. 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy. 4 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

11 2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się załatwić polubownie, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i dodatkami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo