LSZ /2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ-4110-01-02/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Małgorzata Chabiniak, starszy inspektor kontroli państwowej upowaŝnienie do kontroli nr z dnia 16 kwietnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Urząd Miasta i Gminy Myślibórz 1 ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, Myślibórz Kierownik jednostki kontrolowanej Arkadiusz Janowicz Burmistrz Miasta i Gminy w Myśliborzu (dowód: akta kontroli str. 3-4) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami 2 działalność Gminy Myślibórz 3 w zakresie realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. PowyŜszą ocenę uzasadniają: prawidłowy pobór opłat skarbowych od realizowanych przez Gminę czynności urzędowych i wydawanych zaświadczeń, wszczynanie i prowadzenie czynności windykacyjno - egzekucyjnych zaległych naleŝności, a takŝe wydawanie zasadnych decyzji o stwierdzenie zwrotu / nadpłaty opłaty skarbowej. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 1) pobrania (w trakcie kontroli NIK) w jednym na 50 zbadanych przypadków zaległej opłaty skarbowej w kwocie 107 zł oraz niepobrania odsetek w wysokości 21,57 zł, 2) dopuszczenia do nieterminowej zapłaty opłaty skarbowej w przypadku 5 spraw, 3) opóźnień w podejmowaniu czynności windykacyjnych wynoszących od 76 do dni - w związku z otrzymanymi od organów administracji i sądów informacjami o przypadkach nieuiszczenia naleŝnych opłat skarbowych, 4) przekroczenia w 10 przypadkach (z 14 zbadanych) ustawowych terminów wydawania decyzji o stwierdzeniu zwrotu / nadpłaty w opłacie skarbowej z jednoczesnym brakiem zawiadamiania strony o przyczynach niezałatwienia sprawy i wskazania nowego terminu, 5) nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-27S za III kwartał 2012 r. poprzez zawyŝenie o 119 zł naleŝności z tytułu opłaty skarbowej, co jednak nie miało wpływu na roczną sprawozdawczość budŝetową, 6) nienaliczania i nieewidencjonowania w księgach rachunkowych Urzędu odsetek z tytułu zaległości w opłacie skarbowej na koniec kaŝdego kwartału, 7) niekompletnych zapisów księgowych dotyczących kosztów upomnień. 1 dalej Urząd 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 3 dalej Gminy 2

3 Uwagi NIK dotyczą niedokonania korekty nieprawidłowej adnotacji urzędowej dotyczącej zapłaty opłaty skarbowej w przypadku 1 sprawy (z 50 zbadanych). Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Pobór opłaty skarbowej Wysokość dochodów z opłaty skarbowej uzyskanych przez Gminę wyniosła: - w 2011 r ,65 zł, co stanowiło 1,18% dochodów wykonanych ogółem ( ,88 zł), - w 2012 r ,01 zł, co stanowiło 1,01% dochodów wykonanych ogółem ( ,99 zł). (dowód: akta kontroli str. 18, ) Prawidłowość poboru opłat skarbowych - w kwocie ogółem zł - zweryfikowano na podstawie wybranych do analizy 50 spraw realizowanych w Gminie, w tym zbadano: 1) 20 czynności urzędowych, tj. decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje te wydawał Wydział Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu. Opłaty skarbowe pobrano w 9 przypadkach na podstawie części I ust. 51 pkt 1 i 2 oraz części I ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 4. W 11 przypadkach czynność urzędowa nie podlegała opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) 14 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 8 zaświadczeń o wielkości uŝytków rolnych gospodarstwa rolnego, 13 zaświadczeń o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego. Zaświadczenia wydawał Referat podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu. Opłaty skarbowe pobierano na podstawie części II ust. 8 oraz części II ust. 21 załącznika do ustawy. Zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego (13) nie podlegały opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i g ustawy. W 49 sprawach stawki opłaty skarbowej ustalono (obliczono) prawidłowo, a naleŝne opłaty skarbowe zostały uiszczone, w tym w 5 przypadkach nieterminowo. W jednym przypadku opłatę skarbową uregulowano w trakcie kontroli NIK. W 49 sprawach dokonano takŝe poprawnych adnotacji urzędowych o zwolnieniu (wyłączeniu) bądź uiszczeniu opłaty skarbowej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 3 ustawy oraz 3 ust. 1 i 4 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 5. W jednym przypadku adnotacja urzędowa nie była prawidłowa. (dowód: akta kontroli str. 5-10, 19-24) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Decyzja o warunkach zabudowy nr GKB GK z dnia r. została wydana przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu pomimo braku uiszczenia opłaty skarbowej. Obowiązek jej zapłaty (w dniu r.) wynikał z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 ustawy. NaleŜną opłatę skarbową w wysokości 107 zł (kwota bez odsetek) uregulowano r., tj. w trakcie kontroli NIK. NaleŜne i nieuiszczone do dnia zakończenia kontroli odsetki wyniosły 21,57 zł. (dowód: akta kontroli str ) Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Pracownik odpowiedzialny nie potrafi wyjaśnić dlaczego nie została pobrana opłata skarbowa wynika to z przeoczenia pracowników zajmujących się sprawą. Telefoniczne wezwano inwestora do uzupełnienia naleŝnej opłaty; opłata została uiszczona r. (dowód: akta kontroli str. 313, 319, 332) 4 Dz. U. z 2012 r. poz j.t. ze zm., dalej ustawy 5 Dz. U. Nr 187, poz. 1330, dalej rozporządzenia 3

4 2. W przypadku 5 decyzji o warunkach zabudowy (nr GKB GK 6, GKB GK 7, GKB GK 8, GKB GK 9, GKB GK 10 ) opłata skarbowa nie została uiszczona w terminie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od czynności urzędowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. (dowód: akta kontroli str ) Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Przy wszczynaniu postępowania pracownik telefonicznie wzywał inwestora do uzupełnienia wniosku o opłatę skarbową informując jednocześnie, Ŝe nieuiszczenie opłaty w ciągu 7 dni od wezwania skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku. Inwestor prosił, by nie wstrzymywać postępowania obiecując jednocześnie, Ŝe uzupełni naleŝną opłatę jak najszybciej. Po zebraniu wszystkich materiałów sprawdzono, Ŝe w dalszym ciągu brak jest w aktach potwierdzenia uiszczenia naleŝnej opłaty, więc powtórnie telefonicznie pracownik wezwał do uiszczenia opłaty; opłaty uiszczono przed wydaniem decyzji. (dowód: akta kontroli str ) Ustalono, Ŝe w aktach ww. spraw brak jest udokumentowania czynności wzywania inwestora do wniesienia opłaty. (dowód: akta kontroli str ) Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Adnotacje o telefonicznym wezwaniu Inwestora do uiszczenia naleŝnej opłaty pracownik robił na wnioskach ołówkiem. Z chwilą gdy wniosek został uzupełniony o potwierdzenie wniesienia przedmiotowej opłaty, adnotację wymazywał. (dowód: akta kontroli str. 320) Czynności organu podatkowego, z których nie sporządza się protokółu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika dokonującego tych czynności (art. 177 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 11 ). Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa 1. Na decyzji o warunkach zabudowy nr GKB GK z dnia r. dotyczącej budynku mieszkalnego i dobudowy garaŝu odnotowano nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), mimo, Ŝe decyzja podlegała opłacie skarbowej w wysokości 107 zł (na podstawie części I ust. 8 załącznika do ustawy) i opłata ta została uregulowana. (dowód: akta kontroli str ) Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Wniosek pierwotnie dotyczył budownictwa mieszkaniowego zwolnionego z opłaty. W trakcie toczącego się postępowania w dn r. inwestor rozszerzył wniosek o dobudowę do budynku mieszkalnego garaŝu. W związku z wątpliwościami, czy powinna być uiszczona opłata w takim przypadku nie wzywano inwestora do jej zapłaty. Po zebraniu stosownych uzgodnień przygotowano decyzję z adnotacją Ŝe nie wymagana jest opłata skarbowa. Przed wydaniem decyzji pracownik znalazł wyrok sądowy 13, z którego wynikało, Ŝe musi być uiszczona opłata skarbowa w wysokości 107 zł. Oplata została uiszczona r. i w tym samym dniu wydano decyzję. Nie dokonano na decyzji korekty zapisu pobranej opłaty skarbowej. (dowód: akta kontroli str. 313, , ) NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań Gminy dotyczących poboru opłat skarbowych, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 6 data złoŝenia wniosku r. data zapłaty r. 7 data złoŝenia wniosku r. data zapłaty r. 8 data złoŝenia wniosku r. data zapłaty r. 9 data złoŝenia wniosku r. data zapłaty r., 10 data złoŝenia wniosku r., data zapłaty r. 11 Dz. U. z 2012 r., poz. 749 j.t., dalej ustawa Ordynacja podatkowa, 12 sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej 13 wyrok WSA z dnia r. sygn. Akt. I SA/Wr 1068/06, 4

5 Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości 2. Egzekwowanie zaległych naleŝności z tytułu opłaty skarbowej Na podstawie art. 11 ust. 1-3 ustawy w latach do Urzędu wpłynęło łącznie 18 informacji od organów administracji i sądów 14 o przypadkach nieuiszczenia naleŝnych opłat skarbowych (10 w 2011 r. i 8 w 2012 r.). Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączna kwota zaległych opłat skarbowych, o których organ podatkowy został poinformowany wynosiła 855,25 zł (dotyczyła 15 osób/podmiotów), a na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 197,20 zł (dotyczyła 12 osób/podmiotów). Wysokość kwot wyegzekwowanych w 2011 r. wyniosła 255 zł (29,81%), w 2012 r. 34 zł (17,22%). W latach : wydano 7 decyzji określających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej, w tym 4 decyzje dotyczące zobowiązań w opłacie skarbowej, które powstały w latach i 3 decyzje dotyczące roku 2011; kwoty zobowiązań wynikające z wydanych decyzji określających zostały przypisane w ewidencji księgowej Urzędu, wysłano 7 upomnień na podstawie art ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 15, wydano 5 decyzji umarzających postępowanie w sprawie określenia opłaty skarbowej na podstawie art ustawy Ordynacja podatkowa 16, wystawiono 2 tytuły wykonawcze dotyczące zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej, które powstały w latach Do r. nie została wydana Ŝadna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w opłacie skarbowej powstałe w 2012 r. W 2013 r., w trakcie kontroli NIK, wszczęto 14 postępowań 17 w sprawie określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej powstałych w latach (na łączną kwotę 510,45 zł) oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 527 zł ( r.). W okresie od r. do r. postępowania w sprawie określenia zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej wszczynano w terminie od 76 do dni od daty wpływu do Urzędu stosownych informacji /w latach /. W 8 sprawach (tj. 44,44%) opłata skarbowa została uiszczona po wysłaniu upomnienia lub po wszczęciu postępowania w sprawie określenia opłaty skarbowej. (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W okresie od r. do r. 26 postępowań 18 w sprawie określenia zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej zostało wszczętych ze zwłoką, tj. w terminie od 76 do dni od daty wpływu do Urzędu stosownych informacji /w latach /, w tym 5 postępowań wszczęto po upływie poniŝej 100 dni 19 (pozostałe 21 postępowań powyŝej 100 dni). (dowód: akta kontroli str , , 315) 14 tj. od Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, Sądu Rejonowego w Myśliborzu, Urzędu Stanu Cywilnego w Myśliborzu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu, Izby Celnej w Szczecinie, 15 Dz. U. z 2012 r. poz j.t. ze zm. 16 opłata została uiszczona po wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji określającej 17 9 za rok 2012 i 5 za rok % postanowień wydanych w ww. okresie r. (RRP/ /2008), wszczęcie postępowania: r. tj. po 1150 dniach, r. (RRP/ /2008) wszczęcie postępowania r. tj. po 1169 dniach, r. (RRP./402-36/2009) r. tj. po 954 dniach, r. (RRP./ /2009) tj. po 736 dniach, r. (OB./402-1/11) r. tj. po 303 dniach, r. (OB./402-18/11), r., tj. po 300 dniach, r. (OB./ /11) wszczęcie postępowania w stosunku do 3 podmiotów : 7 i r. tj. po 76 i 81 dniach, r. (OB./ /11) - 5

6 Organ podatkowy winien działać bez zbędnej zwłoki (art i 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Egzekucji administracyjnej podlegają podatki, opłaty i inne naleŝności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa (art. 2 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych (art. 6 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pienięŝnych ( 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 20.). Skarbnik Miasta Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Nieterminowość występowała w okresie natęŝonych prac, gdzie dostosowanie się do określonych terminów było ograniczone ze względu na ilość wykonywanych zadań w tym okresie. Nastąpiły z przyczyn niezaleŝnych od pracowników. DuŜa rotacja pracowników oraz niewystarczająca w danym okresie ilość pracowników, a takŝe przeciąŝenie na stanowiskach. Pracownicy ze stanowisk do spraw wymiaru podatków zostali przesunięci na stanowiska do spraw księgowości podatkowej. W tym czasie takŝe dwóch pracowników odeszło na zwolnienia oraz urlopy macierzyńskie. Związku z powyŝszym pracownicy, którzy zostali na stanowiskach do spraw wymiaru podatków zostali obciąŝeni dodatkowymi obowiązkami. Pomimo tego nie doszło do przedawnienia, a jedynie do wydłuŝenia okresu dochodzenia dochodów. Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.( ) (dowód: akta kontroli str ) W toku kontroli ustalono, Ŝe wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej po upływie od 76 do dni od daty wpływu informacji o jej nieuiszczeniu, skutkowały nieujęciem w ewidencji księgowej kwot nieuregulowanej opłaty skarbowej w wysokości 330,25 zł w roku 2011 i 197,20 zł w roku W konsekwencji kwot tych nie moŝna było wykazać - jako naleŝności Gminy w sprawozdaniach budŝetowych odpowiednio za rok 2011 i (dowód: akta kontroli str. 18, , ) Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego naleŝy wprowadzić, w postaci zapisu, kaŝde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Odnosząc się do ww. ustaleń kontroli Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: ( ) Brak jest podstaw prawnych do ujęcia w ewidencji podatkowej kwot wynikających z informacji wpływających do tut. Urzędu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Informacje o przypadkach nieuiszczenia naleŝnej opłaty skarbowej spływają do Urzędu z błędnymi danymi oraz po terminie wskazanym w art. 11 ustawy o opłacie skarbowej, co zostało potwierdzone w toku kontroli. Ustawodawca nie nakazuje organowi podatkowemu przypisywania tych naleŝności na podstawie spływających informacji, lecz obliguje organ podatkowy do przeprowadzenia postępowania podatkowego, zgodnie z postanowieniami ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązek taki ciąŝy na organie podatkowym dopiero po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Wówczas naleŝy w ewidencji księgowej naleŝność z tego tytułu wykazać. Po to ustawodawca dał moŝliwość i instrumenty prawne dla organów podatkowych, aby mogły dochodzić swych naleŝności, aŝ 5 lat wstecz. Nadmieniam, r. tj. po 560 dniach, r. (OB./ /11) r. tj. po 533 dniach, r. (OB./ /11) r. tj. po 550 dniach, r. (NB.TS /2011) r. tj. po 808 dniach, r., BOŚ WW, r. tj. po 558 dniach, r. (A.072-1/09) r., tj. po 97 dniach, r. (A.072-1/09) wszczęcie postępowania w stosunku do 3 podmiotów r., tj. po 97 dniach i r., tj. po 99 dniach, r. (A.072-1/09) r. tj. po 161 dniach, r. (OB./402-8/12) r. tj. po 492 dniach, r. (OB./402-91/12) wszczęcie postępowania w stosunku do 3 podmiotów r. tj. po 453 dniach, r. (NB.TS /2012) wszczęcie postępowania w stosunku do 4 podmiotów r. po 202 / 203 dniach. 20 Dz. U. Nr 137, poz ze zm. 21 dokonywanie przypisu w ewidencji księgowej zaległych naleŝności z tytułu opłaty skarbowej odbywało się w momencie wydania decyzji określającej jej wysokość 6

7 iŝ brak przypadków, aby organ podatkowy doprowadził do przedawnienia naleŝności z tego tytułu, jedynie podjął czynności z opóźnieniem, ale z dobrym efektem, poniewaŝ większość tych naleŝności wpłynęła na rachunek dochodów. (dowód: akta kontroli str ) Zadania związane z windykacją i egzekucją zaległych opłat skarbowych realizował Referat Podatków, Opłat i Kontroli Wewnętrznej Jednostek Organizacyjnych 22 podlegający bezpośrednio Skarbnikowi Gminy. (dowód: akta kontroli str. 5-12) Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zakresie egzekwowania zaległych naleŝności z tytułu opłaty skarbowej, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Dokonywanie zwrotu opłaty skarbowej W latach wydane zostały 52 decyzje (po 26 w roku 2011 i 2012) w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1-2 ustawy). Kwota dokonanych zwrotów opłaty skarbowej wyniosła odpowiednio zł (2011 r.) i zł (2012 r.). Liczba wydanych decyzji w sprawie nadpłaty opłaty skarbowej (na podstawie art pkt 1 i art pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa) wyniosła w 35 (16 w 2011 r. i 19 w 2012 r.). Kwota zwróconych nadpłat wyniosła odpowiednio 790 zł i zł. Analiza prawidłowości dokonywania zwrotu opłat skarbowych w latach przeprowadzona na podstawie wybranych do badania 14 decyzji na łączną kwotę zł wykazała, Ŝe: - wszystkie decyzje były zasadne i zgodne z przepisami art. 9 ust. 1-3 ustawy lub art pkt 1 i art pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz 6 ust. 1-3 rozporządzenia, - wszystkie decyzje podatkowe wydane zostały przez osobę upowaŝnioną, - 4 decyzje (z 14) wydane zostały w terminie określonym w art ustawy Ordynacja podatkowa; w pozostałych 10 przypadkach terminu nie dotrzymano (a strony nie zostały zawiadomione o przyczynach niezałatwienia sprawy i nowym terminie). (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Z 14 badanych decyzji 10 zostało wydanych po upływie od 49 do 135 dni od daty wpływu wniosku o dokonanie zwrotu / nadpłaty 23, w tym 6 decyzji po upływie 60 dni, a strona nie została pisemnie poinformowana o przyczynach niedotrzymania terminu i nowym terminie załatwienia sprawy. Ponadto w 5 badanych sprawach (z 10, w których wzywano wnioskodawców) wezwania do uzupełnienia złoŝonego wniosku o dokonanie zwrotu / nadpłaty kierowano po upływie od 30 do 95 dni od daty wpływu wniosku. 24 (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z art ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niŝ 22 Kierownikiem Referatu do r. była Krystyna Kapłan; od r. pełniącą obowiązki Kierownika Referatu była Agnieszka Kokiel. 23 decyzje znak: FB-P z dn r. tj. po 51 dniach od daty wpływu wniosku, FB-P z dn r., tj. po 51 dniach od daty wpływu wniosku, FB-P z dn r., tj. po 49 dniach, od daty wpływu wniosku, FB-P z dn r., tj. po 64 dniach od daty wpływu wniosku i po 48 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po 112 dniach od daty wpływu wniosku, po 68 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po 85 dniach od daty wpływu i po 15 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po 135 dniach od daty wpływu i po 36 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po122 dniach od daty i po 38 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po 49 dniach od daty wpływu i po 19 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.), FB-P z dn r., tj. po 100 dniach od daty wpływu i po 59 dniach od daty uzupełnienia wniosku ( r.). 24 decyzja znak: FB-P , wezwanie do uzupełnienia wniosku po 35 dniach od daty wpływu, FB-P , wezwanie do uzupełnienia wniosku r., tj. po 58 dniach od daty wpływu, FB-P , wezwanie do uzupełnienia wniosku po 77 dniach od daty wpływu, FB-P , wezwanie do uzupełnienia wniosku r., tj. po 95 dniach od daty wpływu, FB-P , wezwanie do uzupełnienia po 30 dniach od daty wpływu wniosku, 7

8 w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O kaŝdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art ww. ustawy). Skarbnik Miasta Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Organ podatkowy nie informował stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie ( ). Na przestrzeni lat była duŝa rotacja pracowników i zmian w referacie podatków i opłat. W związku z tym czynności zarówno wymiarowe, jak i windykacyjne były wykonywane ze znacznym opóźnieniem. W stosunku do kwot większych, a do takich zaliczano opłatę skarbową w kwocie 170,00 zł, pracownicy podejmowali czynności w pierwszej kolejności. W stosunku do pozostałych kwot opłaty skarbowej w wysokości głównie 17,00 zł czynności wymiarowe podejmowane były ze znacznym opóźnieniem. W pierwszej kolejności pracownicy wykonywali zadania związane z wymiarem podatków lokalnych i zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a dopiero w miarę moŝliwości sprawy związane z opłatą skarbową.( ) (dowód: akta kontroli str ) Zadania związane z dokonywaniem zwrotu opłat skarbowych realizował Referat Podatków, Opłat i Kontroli Wewnętrznej Jednostek Organizacyjnych podlagający bezpośrednio Skarbnikowi Gminy. (dowód: akta kontroli str. 5-12) Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy dotyczące dokonywania zwrotów / nadpłat opłaty skarbowej, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 4. Udzielanie ulg w zakresie opłaty skarbowej W okresie objętym kontrolą organ podatkowy nie udzielił ulg z tytułu opłaty skarbowej. (dowód: akta kontroli str. 190) 5. Ujmowanie w księgach zaległości z tytułu opłaty skarbowej W latach kwoty zaległych opłat skarbowych były ujmowane w ewidencji księgowej Urzędu w formie przypisów (jako naleŝności Gminy) na koncie 221. Przypis naleŝności dokonywany był w momencie wydania decyzji określającej jej wysokość. W przypadku uregulowania zaległości dokonywano stosownych odpisów. Kwota naleŝnych i nieuiszczonych opłat skarbowych wyniosła na dzień r zł, a na r zł. Kwoty te ujęto w rocznych sprawozdaniach budŝetowych Rb -27S w kolumnach 9 i 10 (naleŝności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości) zgodnie z 3 ust. 1 pkt 2, 7 i 8 załącznika nr 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej 25. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartał 2012 r. kwotę naleŝności zawyŝono o 119 zł. W księgach rachunkowych Urzędu odsetki z tytułu zaległości w opłacie skarbowej naliczano i ewidencjonowano na koniec kaŝdego kwartału, z wyjątkiem odsetek nie przekraczających 6,60 zł. Zapisy księgowe odnoszące się do kosztów upomnień dokonywane były w formie opisowej (opis zawierał numer i datę wystawienia upomnienia). W badanym okresie kwoty zaległych opłat skarbowych nie uległy przedawnieniu i nie dokonywano odpisów z ksiąg z uwagi na przedawnienia zaległych naleŝności z tego tytułu. (dowód: akta kontroli str. 18, 66-69, ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 25 Dz. U. Nr 20, poz.103 8

9 1. W ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-27S za III kwartał 2012 r. naliczono i wykazano odsetki od naleŝności z tytułu opłaty skarbowej w wysokości o 119 zł wyŝszej od kwoty faktycznie naleŝnej. Kwoty wykazane w sprawozdaniu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, ale nie były zgodne ze stanem faktycznym. Do dnia r. nieprawidłowość skorygowano i nie miała ona wpływu na sprawozdawczość roczną. Sprawozdanie Rb-27S za rok III kwartał 2012 r. podpisali: Burmistrz Arkadiusz Janowicz i Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz. (dowód: akta kontroli str , , ) Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. ( 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŝetowej). Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Pracownik po analizie dokumentu zestawienia opłaty skarbowej sporządzonego na r. stwierdził błąd w naliczeniu odsetek nadpłatę w kwocie 119,00 zł. Owy błąd wynikł z tego, iŝ jak skopiował dokument dotyczący opłaty skarbowej sporządzonego na r. nie usunął kwot odsetek z rubryki 8 dot. Pana J.Z, nie usunął odsetek naliczonych na dzień r. w kwocie 83,00 zł, a prawidłowo naliczoną kwotę odsetek w kwocie 89,00 zł wpisał w rubrykę 9, która dot. Pana M.S. (kwota odsetek 83,00 zł tworzy kwotę nadpłaty) oraz w rubryce 10 dot. Pani K.S. nie usunął kwoty odsetek z okresu naliczenia na r. w kwocie 36,00 zł (pozostawiona kwota odsetek w kwocie 36,00 zł), a prawidłową kwotę odsetek w kwocie 45,00 zł wpisał w rubrykę 11, która dot. Pana M.S. Odsetki nie wykasowane, tj. 83, 00 zł i 36,00 zł z dokumentu spowodowały błędną nadpłatę w kwocie 119,00 zł. (dowód: akta kontroli str. 331) 2. W badanym okresie w ewidencji księgowej - na koniec kaŝdego kwartału - nie naliczano i nie przypisywano odsetek z tytułu zaległości w opłacie skarbowej, jeśli ich kwota była niŝsza od 6,60 zł, tj. nie przekraczała trzykrotności wartości opłaty pobieranej za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Zasada nienaliczania odsetek, gdy ich kwota nie przekracza ustawowego limitu znajduje zastosowanie przy dokonywaniu wpłaty zaległości przez podatnika 26. (dowód: akta kontroli str , ) Zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 27 odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niŝ na koniec kaŝdego kwartału. 3. W ewidencji księgowej Urzędu koszty upomnienia ujmowane były - w pozycji upomnienia - w formie opisowej z podaniem jego numeru, ale bez wskazania kwoty kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł. W opisie tym wskazywano datę wystawienia upomnienia. (dowód: akta kontroli str , ) Zgodnie z art ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. W zapisie księgowym naleŝało ujmować takŝe kwotę kosztów upomnienia oraz datę jego doręczenia jako datę zdarzenia/dokonania operacji gospodarczej, o której stanowi art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 28 (data wystawienia upomnienia jest datą dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). 26 Komentarz do art. 54 ustawy Ordynacja podatkowa, Leonard Etel, stan prawny r. - ( ) Zasada nienaliczania odsetek, wówczas gdy ich kwota nie przekracza ustawowego limitu, znajdzie zastosowanie dopiero przy dokonywaniu wpłaty zaległości przez podatnika. Wpłacając zaległość, podatnik samodzielnie musi naliczyć odsetki na dzień wpłaty i gdy nie przekraczają one 6,60 zł - wpłacić samą zaległość, bez odsetek. 27 Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm. 9

10 Odnosząc się do ww. ustaleń kontroli Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz wyjaśniła: Od 2011 r. ewidencja księgowa opłaty skarbowej prowadzona jest ręcznie. W ewidencji tej pracownik księgowości podatkowej ujmuje wszystkie zdarzenia tj. ewidencjonuje decyzje, wpłaty, nalicza odsetki na dany okres sprawozdawczy oraz zapisuje wszystkie dokonane czynności windykacyjne z nią związane. Ewidencja ta obejmuje tylko naleŝności wymagalne tj. naleŝności wynikające z prawomocnych decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o opłacie skarbowej. W związku z brakiem obowiązku wykazywania w sprawozdaniach budŝetowych wysokości naleŝnych, a niezapłaconych kosztów upomnień oraz mając na uwadze niezmienną od 2003 r. wysokość kosztów upomnień, w ewidencji podatkowej widnieją jedynie w pozycji upomnienie" zapisy o numerze upomnienia i dacie jego wystawienia, co jednoznaczne wskazuje na obowiązek pobrania tych kosztów w przypadku zapłaty. Natomiast po zapłaceniu tych kosztów w ewidencji księgowej pojawia się zapis w pozycji koszty upomnienia" w wysokości 8,80 zł, co odzwierciedla przedłoŝona kontrolującemu ewidencja opłaty skarbowej za poszczególne okresy W mojej ocenie w ewidencji księgowej opłaty skarbowej organ podatkowy wykazuje koszty upomnień w pozycji pn. upomnienie". Koszty upomnienia są naleŝnością uboczną i nie podlegają przypisaniu, ani wykazywaniu ich w sprawozdaniu, tak jak odsetki wykonane i naliczone na dany okres sprawozdawczy. Ewidencja ta spełnia wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości. Załączone do niej są kopie upomnienia i ewidencje tytułów wykonawczych. Pozostałe wpłaty opłaty skarbowej wykazywane są w dochodach wykonanych za dany okres sprawozdawczy. ( ) postępowania podatkowe wszczęte, a niezakończone, bądź umorzone jako bezprzedmiotowe, w przypadku, gdy podatnik dokona bądź dokonał wpłaty nie mogą być ujęte w ewidencji księgowej. Są one ewidencjonowane na wymiarze podatków i opłat.( ). (dowód: akta kontroli str ) Zadania związane z prowadzeniem ewidencji księgowej opłat skarbowych realizował Wydział Finansowo BudŜetowy Urzędu podlegający Skarbnikowi Gminy. (dowód: akta kontroli str. 5-10) Uwagi dotyczące Ocena cząstkowa badanej działalności Wnioski NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy dotyczącą ujmowania w księgach zaległości z tytułu opłaty skarbowej, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. IV. Uwagi i wnioski Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 29, wnosi o: 1. Wyegzekwowanie od zobowiązanego odsetek w wysokości 21,57 zł. 2. Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczącymi terminowości, jawności, pisemności i dokumentowania działań. 3. Egzekwowanie od zobowiązanych terminowości zapłaty opłaty skarbowej. 4. Wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej bez zbędnej zwłoki. 5. Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŝnych opłat skarbowych na koniec kaŝdego kwartału. 6. Rzetelne i prawidłowe sporządzanie sprawozdań budŝetowych w rozdziale opłata skarbowa. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 29 Dz. U. z 2012 r., poz.82 j.t. ze zm. 10

11 Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały. Szczecin, dnia. r. Kontroler Małgorzata Chabiniak Starszy inspektor kontroli państwowej NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Podpis Podpis 11

LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-01/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-01/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-01/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/002 Realizacja dochodów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia lutego 2010 r. Pani GraŜyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie LWA- 4112-05-05/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2009 r. P/09/024 LBY-410-07-001/2009 Pan Jarosław Wojciechowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 Wrocław, dnia 24 października 2008r. P/08/139 LWR 41022-4/2008 Projekt Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 15 marca 2010 W sprawie : ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowopodatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

LSZ /2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ /2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-06/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia lipca 2011 r. Pani Maria Dubrawska-Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska LRZ- 4101-04-02/2011 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Janusz Pęcherz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Pan. Prezydent Miasta Kalisza. Poznań, dnia 12 września 2008 r.

Janusz Pęcherz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU. Pan. Prezydent Miasta Kalisza. Poznań, dnia 12 września 2008 r. Poznań, dnia 12 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/139 LPO 41019-1-2008 Pan Janusz Pęcherz Prezydent

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, grudnia 2009 r. Pan Mirosław Stypczyński Naczelnik Urzędu Skarbowego 85-100 Nakło Nad Notecią P/09/024 LBY-410-07-22/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ 410-16-2-08 P/08/023 Pan Piotr Hirszberg p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 S/07/007 LKR-41131-1/07 Kraków, dnia czerwca 2008 r. Pan Leszek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 23 czerwca 2010 r. LLU-4101-01-01/2010 P/10/167 Pan Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444 52 31; fax 444 52 24 KBF 41017-4/08 P/08/024 Pani Danuta Lesiak P.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 2 lipca 2009 r. LLU- 410-14-02/2009 Pan Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/09/107 LWA-410-17-01/09 Warszawa, dnia 5 czerwca 2009 r. Pan Andrzej Wilk Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co nast puje:

W toku kontroli ustalono co nast puje: PROTOKÓŁ KONTROLI Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 42, (kod: 70-415), REGON: 001036336, zwanego dalej ZZMiUW lub,,zarządem, który jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Katowice, lipca 2012 r. Znak: WK-6101/3/4/12 Pan Janusz Jurczak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu - Zdroju Wystąpienie pokontrolne Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 27 listopada 2009 r. LKA-410-28-01/2009/P/09/023 Pan Bartłomiej Smalcerz Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 5 sierpnia 2010 r. LSZ-4101-02-04/2010 P/10/167 tekst ujednolicony Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia - 1 - P/08/115 LWR- 41032-1/2008 Wrocław, dnia 29.12.2008 r. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P/08/154 LLO-410-14-01/08 P a n Włodzimierz FISIAK Marszałek Województwa Łódzkiego

P/08/154 LLO-410-14-01/08 P a n Włodzimierz FISIAK Marszałek Województwa Łódzkiego [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 14 lipca 2008 r.] Łódź, dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Katowice, dnia 29 sierpnia 2005 r. Znak: WK 6100/17/4/2005 Pan Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice - Dziedzice Wystąpienie pokontrolne Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 10 sierpnia 2009 r. LSZ-410-64-03/2009 P/09/107 Pani Maria Tyma Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r. Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 1 Wrocław, dnia 2 września 2008 r. P/08/139 LWR- 41022-3/2008 Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia września 2009 r. LBY-410-09-01/2009 P/09/165 Pan Leszek Jakubowski Burmistrz śnina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 10 marca 2011roku

WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 10 marca 2011roku ZARZĄDZENIE NR 31/2011 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 10 marca 2011roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 8 maja 2009 r. NKO-401-27/08 Pan Tadeusz Kauch Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie wymiaru, ewidencji i windykacji podatków, opłat oraz niepodatkowych należności w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, kwietnia 2008 r. KBF-41002-1/08 P/07/039 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 19 października 2010 r. LKA-4101-22-01/2010/ P/10/023 Pan Dariusz Preficz Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 21 grudnia 2009 r. LOP-410-10-02/2009 P/09/024 Pan Bolesław Darłak Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo