Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce"

Transkrypt

1 Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Autorzy Opracowania: Jacek Osinski Adrian Furgalski Warszawa, maj 2014 r.

2 ZHSP6L Niniejsze opracowanie powstato jako proba odpowiedzi na nast^pujqce pytania : - jaki poziom z obecnie prowadzonych inwestycji jest chybionych? W okresie miqdzywojennym premier Eugeniusz Kwiatkowski szacowat, ze 30 % srodkow na inwestycje zostaty wydane niepotrzebnie, czy teraz jest podobnie? - co nalezy zrobic, aby budowanie infrastruktury drogowej w Polsce byto bardziej efektywne niz obecnie? - czy mozemy budowac taniei? Na jakie elementy warto zwrocic uwage^ aby budowac w sposob optymalny, wykorzystujqc nowoczesne rozwiqzania i zapewniajqc maksimum bezpieczeristwa przysztym uzytkownikom drog? I. Wste.p. W ramach kolejnego budzetu unijnego na lata , Polsce udostepniono mozliwosc skorzystania z ogromnego budzetu, do wykorzystania na inwestycje infrastrukturalne. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko przyznano nam rekordows sume. 24,2 mid euro. Tylko dla same] GDDKiA zostanie przekazane ze srodkow unijnych w latach ok. 10 mid euro. Wedtug wste_pnych przymiarek resortu transportu po uwzgl^dnieniu wktadu wtasnego i dofinansowania z Polskich Inwestycji Rozwojowych w ci$gu siedmiu lat mozna btjdzie zrealizowac inwestycje infrastrukturalne o wartosci ok. 75 mid zt, sta_d tak wazne jest, aby nie powielac dotychczas popetnionych bte_dow, lecz wycia.gnqc konstruktywne wnioski, aby usprawnic caty system planowania i realizacji zadan drogowych. Przedstawione niedawno plany Rz^du dotycz^ce skali inwestycji infrastrukturalnych sa. bardzo ambitne. Aby je zrealizowac, nalezy jednak systemowo zmienic podejscie do sposobu realizacji tych inwestycji. Dotyczy to nie tylko dziatah zwia_zanych z prowadzeniem przetargow, realizacjq i rozliczaniem kontraktow, ale rowniez wprowadzaniem systemowych rozwiazari w zakresie spoinego planowania oraz mozliwvch optymalizacji. W zwiqzku z tym ze w ostatnim okresie powstato bardzo wiele publikacji poruszajqcych tematyk^ problemow zwia^zanych bezposrednio z realizacja^ kontraktow infrastrukturalnych (np...biata Ksiega Infrastruktury",,,Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce" przygotowana przez Ernst & Young, itp.) i relacjami Wykonawca - Inwestor, autorzy niniejszego opracowania postanowili przyblizyc tematyk^ optymalizacji inwestycji infrastruktury drogowej w aspekcie mozliwych rozwia.zari. W celu szczegotowego przeanalizowania tematyki optymalizacji rozwiazah warto si^gn^c do rozwiszari stosowanych w innych krajach Europy zachodniej. Bez wchodzenia w szczegoty, zasygnalizujemy tylko, jak to funkcjonuje u naszego zachodniego sa.siada. Najistotniejsza. roznica. w zakresie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych w Niemczech i w Polsce jest to, iz w Niemczech zostaty wprowadzone i sa. konsekwentnie powszechnie stosowane standardy umow, zarowno na roboty budowlane - VOB (skrot od,,verdingungsordnung fur Zesp6l Doradc6w Gospodarczych TOR

3 Bauleistungen" tj.,,regulamin umawiania swiadczeri budowlanych") jak i umow na roboty projektowe - HOAI (,,Honoraria dla architektow i inzynierow"). Etapy i zakresy realizowanych projektow 53 z gory w sposob jednoznaczny zdefiniowane. Zamawiaj^cy posiadaj^cy od lat wypracowane wtasne standardy (zwtaszcza w zakresie uwarunkowari prawnych} skupiajs sie. przede wszystkim na doborze wtasciwych rozwia.zari technicznych i technologicznych. Zatrudniaja,c wysokiej klasy fachowcow, znaja_cych i analizujqcych na bieza.co inzynierskg. tematyk^ branzowa., maja, doskonate rozpoznanie wszystkich inzynierskich aspektow realizowanych kontraktow. Pozwala im to tym samym na przyjmowanie do realizacji tylko zoptymalizowanych juz rozwiqzari zarowno pod wzgl^dem technicznym jak i cenowym. Przyktadem takiej polityki jest nie tylko stosowanie w/w wzorcow umow, ale rowniez stosowanie w rozwiqzaniach projektowych wielu powtarzalnych elementow wykonawczych, takich jak np. gzymsy na mostach, pore^cze, bariery, perony, itp. Wie>szosc takich elementow zostata poddana,,standaryzacji", prefabrykacji i sa. stosowane powszechnie w zdecydowanej wi^kszosci inwestycji. W Polsce dla potrzeb realizacji projektow infrastrukturalnych do chwili obecnej nie wprowadzono prawie zadnych kompleksowych rozwiqzan w tym zakresie. Jedynym wyjqtkiem byto wprowadzenie do stosowania,,0golnych specyfikacji technicznych" (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego (drogowe roboty inwestycyjne, drogowe roboty utrzymaniowe, drogowe prace geodezyjne, roboty mostowe). Opracowania te dotyczq jednak tylko i wytqcznie ogolnych zbiorow wymagari, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Niska jakosc dokumentacji kierowanej w Polsce na przetargi DBB jak i DB (,,DBB" tj. Projekt - Przetarg - Budowa;,,DB" tj. Projektuj-Buduj} powoduje znaczny wzrost kosztow realizacji. Funkcjonuje tu niestety zbadana i znana w literaturze zasada mowiqca o tym, ze im nizsze sa. koszty prac projektowych, tym wzrost kosztu w trakcie realizacji jest wie_kszy. W praktyce mozna wiec ograniczyc wzrost kosztu catej realizacji jedynie poprzez poprawe^ jakosci dokumentacji, mierzonej wynagrodzeniem dla projektanta (nie ma innych narz^dzi mierzqcych jakosc przed fazq realizacji}. Wzrost takich kosztow w samej realizacji jest znaczqcy i moze siq wahac (w zaleznosci od jakosci tej dokumentacji) pomi^dzy 15 a 30% wartosci catego kontraktu. ^rednia wg. Raportu Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego (bez uwzgl^dnienia Polski) to ok. 23% wzrostu kosztow w stosunku do zawartej umowy. W Polsce moze to bye nawet na poziomie 30-40%. Majqc na uwadze kluczowe znaczenie prac planistycznych, badawczych, analitycznych i projektowych oraz fakt, iz w zrownowazonym otoczeniu biznesowym przy duzych inwestycjach dla typowych robot infrastrukturalnych powinny one oscylowac na poziomie ok. 3% kosztow planowanej inwestycji, zamawiajqcy muszq miec swiadomosc, ze oszcz^dnosci na tym etapie realizacji inwestycji zemszcza, sie. w przysztosci. Aktualnie, w Polsce koszty te wynosza, srednio tylko ok. 1 proc. wartosci tych inwestycji. Skutkuje to ciqgtymi problemami w trakcie catej realizacji, jak rowniez w pozniejszym okresie przy eksploatacji infrastruktury. Jeszcze innym efektem takiej praktyki sa. wielomilionowe roszczenia wykonawcow wystqpuja.ce w ostatnim okresie, prawie na kazdym kontrakcie infrastrukturalnym. 0 skali tego zjawiska moga, swiadczyc szacowane wartosci sporow kontraktowych w wysokosci od 5 do 10 mid zt, ktore w ostatnim okresie w przewazaja,cej Zesp6t Doradc6w Gospodarczych TOR

4 ZESP6L wi^kszosci znajdujq swoj finat w pozwach sajdowych. Zdecydowana wie_kszosc tych sporow dotyczy spraw odnosza.cych SJQ wtasnie w sposob posredni lub bezposredni do dokumentacji przygotowywanych do przetargow na etapie przygotowywania SIWZ-6w. Nalezy przy tym pamie_tac, iz wszystkie kwoty, ktore zostana. zasqdzone na rzecz wykonawcow nie be^da, kosztami kwalifikowanymi i be^da. musiaty bye pokryte bezposrednio z budzetu paristwa lub gminy. W minionym okresie powszechnie stosowanym sposobem wyboru biura projektowego (lub konsorcjum biur) w celu opracowania dokumentacji projektowej byt przetarg publiczny, a jedynym kryterium wyboru byta najnizsza cena. Taka praktyka doprowadzita do tego, ze prace projektowe wykonywane byty przez najtariszych projektantow. Dodatkowo, dochodzi do tego jeszcze brak systemowych mechanizmow (rozwia,zari), ktore by powodowaly optymalizacje. {ograniczanie} kosztow budowy w fazie samego projektowania. Koszty realizacji proponowanych rozwia.zari mogtyby bye zdecydowanie nizsze, gdyby projekty przygotowywane na zlecenie zamawiaja^cych byty profesjonalnie opracowane w sposob kompletny oraz nalezycie przeanalizowane pod ka,tem ekonomicznym. Niestety, w praktyce jest inaczej: projektant nie ma srodkow na wykonanie dobrego jakosciowo projektu, wie_c zawieraja. one cze^sto wiele bte_dow, wymagaja. uzupetnienia, a nierzadko wymagajq tez wprowadzenia bardzo powaznych zmian w trakcie juz samej realizacji inwestycji. Powszechnym zjawiskiem jest niestety brak wykonywania na etapie przygotowywania projektow - optymalizacji rozwiqzari (np. w zakresie geotechniki konstrukcji drogowych, przyjqtych technologii budowy konstrukcji inzynierskich, itd.) i realizacji okreslonych zatozen ekonomicznych. Zadne tego typu,,analizy optymalizacji" nie s$ zlecane projektantom, a dodatkowe koszty zwiqzane z ich wykonaniem oraz czas niezbe_dny na ich opracowanie powodujq, iz inwestorzy nie maja. do tego motywacji, w zwia_zku z czym bywajq pomijane. Zjawisko ;,ekonomicznego projektowania" pojawia sie. wytqcznie w projektach, ktorych to wykonawcy budowlani wykonuja. w ramach swojego zadania catosc dokumentacji projektowej i realizujq na jej podstawie,,swojq" budow^ {,,Projektuj i Buduj") lub tez obligowani sa, przez Inwestora do,,optymalizacji" przekazanej dokumentacji w ramach kontraktu na roboty budowlane bior$c na siebie rowniez odpowiedzialnosc za projekt i budowe.. Etap przedprojektowy i projektowy sa. etapem na ktorym powinny bye podejmowane najwazniejsze decyzje zwiazane z inwestycia, dokumentacja powinna bye sprawdzona w zakresie projektowym jak i kosztorysowym a Inwestor powinien bye merytorycznie przygotowany do dokonania takiego sprawdzenia. II. Przyktady mozliwosci optymalizacji inwestycji infrastrukturalnych. 1. Etap prac przedprojektowych. Na etapie prac przedprojektowych nalezatoby wprowadzic rzetelng analiz^ efektywnosci rozwia.zari projektowych (wariantow). Obecnie, warianty sa, badane przede wszystkim pod ka,tem srodowiskowym. Nagminne jest niedostosowywanie parametrow inwestycji do faktycznych potrzeb zamawiaja.cego (zbyt wysoka lub zbyt niska klasa rozwia.zan pod wzgle.dem ruchowym jak i kosztowym ). W zdecydowanie wie,kszym stopniu nalezatoby stosowac rzetelne rozwiqzania wariantowe, aby wybrac optymalne rozwia.zania. Zesp6l DoradoS w Gospodarczych TOR

5 Z SP6i f.t )M'(>n,\Kl /till Przyktadem takich zaniechari moze bye np. brak wtasciwej optymalizacji odlegtosci pomi^dzy wqztami drogowymi. Niestety, cze_stym zjawiskiem jest dopasowywanie lokalizacji nowoprojektowanych we_ztow do oczekiwari okolicznych spotecznosci zamiast - jak to powinno miec miejsce - wynikow prognozowanego ruchu na danym obszarze. Takie dziatania powodujq cze_sto niepotrzebne zwi^kszanie ilosci we^ztow na projektowanych odcinkach drog, co w konsekwencji podraza koszty zwia^zane z budowa. catej inwestycji. Cze_sto dotyczy to rowniez wyboru samej trasy drogi. W celu optymalizacji inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie prac przedprojektowych, nalezatoby wymagac standardowo od autorow opracowari przedstawienia odpowiedniej ilosci nalezycie przemyslanych wariantow przebiegu tras uwzgl^dniajqcych w sposob wtasciwy uwarunkowania geologiczne, gruntowo-wodne, ekologiczno-srodowiskowe, spoteczne i ekonomiczne. Przygotowywane na tym etapie raporty srodowiskowe powinny bye wykonywane w sposob rzetelny, tj. z uwzglednieniem analizy aktualnie wystepuiacych (rzeczywistych) uwarunkowari srodowiskowych. Ponadto, powinny one rowniez podlegac obligatorvinei, przynajmniei wstepnie analizie finansowei skutkow zawieranych tam zapisow. 2. Etap prac przygotowywania dokumentacji projektowej w powiqzaniu z kosztami budowy. 2.1 Obiekty inzynierskie. W ponizszym punkcie przedstawiono w sposob ogolny rozwiqzania mogqce wptywac na,,optymalizacj^" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie obiektow inzynierskich. Opisane ponizej punkty powstaty na podstawie doswiadczeri osob z branzy inzynieryjnej w zakresie najcze.sciej optymalizowanych elementow obiektow mostowych. a) Qptvmalizacia poprzez zmnieiszenie ilosci materiatu powodujacych oszczednosc w koszcie ich zakupu : - Zmniejszenie ilosci materiatow konstrukcyjnych {np. dzi^ki wykonaniu doktadniejszych szczegotowych obliczeh konstrukcji). - Zmniejszenie ilosci materiatow w posadowieniu obiektow (np. dzie_ki wykonaniu obcia.zeri probnych pali). Obnizenie projektowanej rz^dnej niwelety obiektow do wartosci wynikaja.cych z obowia.zuja.cych przepisow. b) Qptvmalizacia poprzez zmiane materiatow i elementow konstrukcvinych powoduiacych oszczednosc w koszcie realizacji. a takze niekiedy w kosztach utrzymania (konserwaciil - Zastosowanie tariszego materiatu (np. zmiana konstrukcji stalowej na tarisza. zelbetowq, ba,dz spre.zona.), korzysci utrzymaniowe w zakresie kosztu antykorozji. - Zastosowanie spre^zenia w konstrukcjach zelbetowych (spre_zenie podtuzne i poprzeczne) - Zmniejszenie zuzycia stali mie.kkiej i betonu (zmniejszenie wysokosci konstrukcyjnej), przyspieszenie czasu realizacji {mozliwosc szybszego rozdeskowania ustroju), korzysci utrzymaniowe w zakresie ograniczenia rys. Zespft Doradc6w Gospodarczych TOR

6 ZESP6L - Zastosowanie innej technologii palowania (np. zamiana pali wielkosrednicowych, na wbijane pale prefabrykowane) - korzysci w zakresie utatwienia wykonania. - Zastosowanie tariszych rozwia_zah elementow wyposazenia (np. zastqpienie ci^zkich monolitycznych desek gzymsowych lekkimi elementami prefabrykowanymi) - oszcz^dnosc kosztu materiatow, odci^zenie konstrukcji, utatwienie wykonania. c) Optymalizacja poprzez zmiany konstrukcyjne - Zmiana schemata statycznego (np. uciajjlenie ustroju, zmiana konstrukcji swobodnie podpartej na ramowq, zmiana catej konstrukcji np. z podwieszonej na belkowq, zoptymalizowanie liczby podpor posrednich) oszcztjdnosc kosztow materiatow dzie^ki lepszemu ich wykorzystaniu, utatwienie wykonania, korzysci utrzymaniowe (prostota konstrukcji). - Zastosowanie rozwia_zari prefabrykowanych (np. tuki betonowe, konstrukcje z blachy falistej, belki strunobetonowe, betonowe przepusty prefabrykowane) powoduj^ce oszcze,dnosci w skroceniu czasu wznoszenia obiektow, mozliwosc wznoszenia bez zamykania ruchu (zmniejszenie kosztow spotecznych). Nie zawsze 53 to rozwiqzania tarisze, ale ich Zastosowanie jest cz^sto uzaleznione od korzysci wykonawczych. Nalezyta analiza w tym zakresie moze wskazac rozwiqzanie rowniez odwrotne, np. w przypadku estakad w terenach pozamiejskich (niezurbanizowanych) bardziej optymalnym rozwiqzaniem jest zamiana belek prefabrykowanych na konstrukcje. wykonywan^,,in situ". - Zmiana konstrukcji przyczotkow i murow oporowych (np. Zastosowanie murow z gruntu zbrojonego, przyczotkow z gruntu zbrojonego, posadowienia przyczotkow na scianach szczelinowych ba.dz sciankach szczelnych) - znaczne utatwienie i skrocenie czasu wykonania. d) Zastosowanie optymalnei technologii budowy. - Usprawnienie procesu wykonywania konstrukcji {np. dzi^ki zastosowaniu technologii takich jak nasuwanie wzdtuzne, metoda nawisowa, betonowanie przy uzyciu deskowan przesuwnych) - powodujqce utatwienie i skrocenie czasu wykonania, ograniczenie ilosci rusztowari i samego deskowania. - Zmniejszenie ingerencji w otoczenie (np. dzi^ki zastosowaniu technologii takich jak nasuwanie wzdtuzne, nasuwanie poprzeczne, metoda nawisowa) - powoduj^ce znaczne zmniejszenie kosztow spotecznych zwi^zanych z zamknie.ciami ruchu oraz zmniejszenie ingerencji w srodowisko naturalne. Poszczegolne aspekty optymalizacji w zakresie obiektow inzynierskich zazwyczaj przenikajq sie., stqd konstrukcja obiektu powinna bye zawsze dostosowywana do wybranej technologii budowy (i odwrotnie). Zmiana materiatu moze powodowac zmiane^ samej konstrukcji. Jednym z najcz^sciej pojawiajqcych sie. kwestii w dotychczasowych realizacjach,,przeprojektowywanych" obiektow inzynierskich, byty,,przejscia dla zwierzqt". Dotyczy to zarowno ich niezbe_dnej ilosci jak i ich samej konstrukcji. Niestosowanie w nalezyty sposob metod obliczania i badania przepustow, brak wtasciwej analizy zagadnieri zwiqzanych z samym wykonaniem przedmiotowych konstrukcji, stosowanymi materiatami i technologiami, wymogami ekologicznymi w kontekscie projektowania i budowy przejsc dla zwierzqt powodowat w wielu przypadkach niewspotmierny wzrost kosztow zwia_zanych z ich budowq. Zesp6^ Doradc6w Gospodarczych TOR

7 ZESP6L (IOSPOI1ARC /\( II Efektem wtasciwego podejscia do tego zagadnienia moze bye podobny do znanej w srodowisku inzynierskim sprawy zmiany (dostosowania do obowia.zujqcych w UE) przepisow w zakresie ekranow dzwie_kochtonnych. Rachunek za niepotrzebne ekrany dzwie_kochtonne przy autostradach za ostatnie cztery lata to ok. 1,5 mid zt. Zesztoroczna zmiana przepisow pozwoli w ciaj;u kilku lat zaoszcze_dzic, co najmniej 1,8 mid zt. Szacuje sie,, iz dbatosc przez inwestorow o powszechne stosowanie,,optymalizacji" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie obiektow inzynierskich moze spowodowac obnizenie kosztow ich realizacji siqgaja.ce nawet 10-15% pierwotnei ich wartosci Drogi. Najwie_kszym i najistotniejszym problemem (jak i kosztem) z jakimi zetkneji sie, w ostatnich latach wykonawcy przy realizacji kontraktow drogowych, byty z pewnosci^ roboty ziemne. Koszty zwi^zane z tym elementem robot stanowity bardzo wysoki udziat w kosztach catej realizacji i niejednokrotnie spowodowaty olbrzymie straty, a cze_sto wr^cz upadtosc wielu przedsi^biorstw realizuja.cych kontrakty drogowe. a) Przebieg,,niwelety drogi ". Najcze.stsz$ przyczynq wyste_powania nieracjonalnego wzrostu kosztow budowy drog byto niezasadne podniesienie niwelety projektowanej drogi. Wynikaty one z nieprofesjonalnego {tj. bez wtasciwej analizy kosztowej) - bqdz tez wr^cz braku - wyliczenia wielkosci robot ziemnych na etapie projektowania. W praktyce projektowej niezmiernie rzadko byta stosowana metoda bilansowania mas ziemnych i to tylko pod wzgle_dem analizy ilosciowej. Projektanci zbyt cze_sto niestety zawyzali potrzebe. podniesienia przebiegu niwelety w stosunku do rzeczywistego uksztattowania terenu i wyste.puja.cych warunkow gruntowowodnych. Takie dziatania zapewniaty projektantom stosunkowo tatwe i szybkie dopetnienie wszystkich wymogow zwiqzanych z zasadami projektowania niwelety z wytqczeniem aspektu ekonomicznego. W taki sposob zostato zaprojektowanych i wykonanych wiele odcinkow drog w catej Polsce. Tym samym zostato wykonanych w sposob nieracjonalny setki tysie,cy a nawet miliony metrow szesciennych nasypow drogowych podnoszqcych w istotny sposob koszty realizacji catych inwestycji. Ponadto, ze wzgle_du na tak wysokie nasypy konieczne byto dodatkowe wykonanie barier ochronnych i zapewnienie odpowiedniego odwodnienia, co jeszcze bardziej podrazato koszty budowy. Samo tylko wprowadzenie nalezytej,,ekonomicznej analizy" przy projektowaniu rztjdnych niwelety drog moze pozwolic juz na bardzo duze optymalizacje (oszcz^dnosci) w opisanym zakresie, ktore z tego tylko tytutu, mogs pozwolic zaoszcz^dzic w naste.pnych projektach nawet setki milionow ztotych. bl Konstrukcje nawierzchni drogowych. W ponizszym punkcie przedstawiono w sposob ogolny rozwiqzania mog^ce wptywac na,,optymalizacje_" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie konstrukcji drogowych. Zesp6t Doradc6w Gospodarczych TOR

8 ZESP&. COSPOHARl V.\i Na przestrzeni ostatnich lat projektanci realizujqc dokumentacje projektowe na zlecenie publicznych inwestorow, bardzo cz^sto w sposob niewystarczaja.cy analizowali zagadnienia zwiqzane z geotechnika.. Dotyczyto to gtownie pomijania analizy w dokumentacji bardzo istotnych problemow takich jak : gruntowych i gruntowo-wodnych warunkow posadowienia, zapewnienia statecznosci, kontroli deformacji i osiadari, ochrony przed erozjs czy tez samego odwodnienia konstrukcji. Skutkiem braku wykonywania powyzszych analiz w pracach projektowych, byto bardzo cze_sto powstawanie problemow natury geotechnicznej, ktore napotykano dopiero na etapie realizacji budowy. Brak faktycznego rozpoznania gruntow i ilosci oraz wtasciwosci materiatow niezb^dnych do wbudowania w zaprojektowane nasypy zlokalizowanych w bezposrednim sa.siedztwie budowy, podnosit wielokrotnie w istotny sposob koszty realizacji catych inwestycji. Samo tylko zapewnienie wtasciwego, tj. profesjonalnego nadzoru przy pracach geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich na etapie projektowym, ktore uwzglejdnitoby,,optymalny" zakres badari (tj. prac terenowych i badari laboratoryjnych zarowno dla gruntow jak i wody gruntowej) moze juz pozwolic na unikni^cie powstawania tak wielu nieracjonalnych kosztowjakto miato miejsce w minionym okresie. Powyzsze, pozwoli rowniez na wtasciwe wykorzystanie - juz na etapie przygotowania dokumentacji projektowej - nowoczesnych, najbardziej optymalnych rozwiqzari z zakresu geoinzynierii (np. roznego rodzaju geosyntetykow) dostosowanych do faktycznych warunkow wyst^pujqcych na danym terenie oraz na rezygnacjq z cz^sto wyst^puja.cych kosztownych, olbrzymich wymian gruntu na rzecz ekonomicznego zastosowania odpowiednich wzmocnien. Kolejnym waznym zagadnieniem jest sama technologia budowy nawierzchni drogowych. W Polsce najbardziej typowa, nawierzchnia. byta i jest technologia nawierzchni podatnych - asfaltowych. W ostatnim jednak okresie coraz cztjsciej widac juz dopuszczanie przez inwestorow stosowania nawierzchni betonowych. Ich niewa_tpliwymi zaletami sq: wi^ksza trwatosc i brak zjawiska koleinowania (poprzez odpornosc na czynniki atmosferyczne oraz na nawet bardzo wysokie obcia.zenia osi). Nawierzchnia betonowa jest tez zwykle ciensza niz odpowiadajqca jej nawierzchnia asfaltowa. Nawierzchnia betonowa to rowniez wie.ksze bezpieczeristwo z uwagi na jasniejszy kolor i lepszq przyczepnosc. Niemieckie badania dowodzq, iz wskaznik wypadkowosci na autostradach betonowych jest o ok. 32% nizszy od wskaznika stwierdzanego na nawierzchniach asfaltowych. Nawierzchnia betonowa to rowniez nizszy hatas i koszt jej eksploatacji. Badania wykazuja., ze trwatosc nawierzchni betonowych (tj. wydtuzony okres mi^dzy remontami) jest przeci^tnie 2,5 do 3,5 razy wi^kszy niz asfaltowych. Z danych niemieckich wynika, ze po 23 latach uzytkowania tylko 5% nawierzchni betonowych wymaga napraw. W przypadku nawierzchni asfaltowych wskaznik ten wynosi od 80 do 100%. Drogi betonowe w porownaniu z bitumicznymi majq kilka wad: sq drozsze konstrukcyjnie jak i w budowie. Biora.c jednak pod uwage^ ci$gle rosna.ca. cen^ bituminu, podliczenie kosztow tych dwoch rodzajow nawierzchni staje si^ porownywalne. Kiedy jednak uwzgl^dnimy koszty eksploatacji drog, ich trwatosc na obcia_zenia, ceny pozyskiwanych do ich produkcji Zespdi Doradc6w Gospodarczych TOR

9 /h.sroi f,( ispoharczych materiatow, oszcz^dnosc benzyny i ochron^ srodowiska - to technologia drog betonowych staje si^ bardziej ekonomiczna od bitumicznych. 3. Roztozenie ryzyk w umowach z wykonawcami robot i usiug. W ostatnim okresie powszechnym wsrod publicznych zamawiaja,cych stato si$ nierowne roztozenie ryzyk w umowach zawieranych z wykonawcami robot i ustug. Z oczywistych powodow zamawiajqcy dqzyli do jak najszerszej delegacji ryzyk na wykonawcq (np. ryzyka zwiqzane z: dokumentacja, projektowq lub inna, opisuja^cq zamowienie, z doste^pem do terenu budowy, z brakiem decyzyjnosci, z mechanizmem rozliczeri z wykonawcq, ze zmiana. kosztow materiatow i surowcow, z przyje_tym systemem rozstrzygania sporow, z tzw.,,sit^ wyzsza/', z naliczaniem kar umownych, z mechanizmem rozliczeh z podwykonawcami, z egzekucja. gwarancji nalezytego wykonania umowy, z nieprofesjonalnymi dziataniami inwestora, z wydtuzeniem czasu na ukonczenie, itp.). Ryzyk tych na etapie przygotowania ofert w zdecydowanej wie.kszosci nie da si^ w sposob rzetelny i przewidywalny oszacowac. Szacuje sie,, iz pozostawienie przez inwestorow po swojej stronie ryzyk, na ktore wykonawca w zaden sposob nie moze miec wptywu, moze spowodowac obnizk^ kosztow wykonania si^gaja.ca. nawet 5-10 % wartosci realizacji. 4. Nowoczesne,,przydrogowe" konstrukcje wsporcze zmniejszaj^ce konsekwencje wypadku drogowego. W tym punkcie na wst^pie warto sobie zadac pytanie, jaki jest sens ekonomiczny stosowania drozszych urza.dzeh drogowych zmniejszajqcych ryzyko i skutki wypadkowdrogowych? Efektywnosc ekonomiczna stosowania konstrukcji bezpiecznych (zgodnych z EN 12767) jest bardzo wysoka, jezeli uwzgl^dni si$ naktady i mozliwe efekty w odniesieniu do kosztow wypadkow drogowych. Wg danych Instytutu Badania Drog i Mostow koszt zycia ludzkiego w wypadkach drogowych w 2012r wynosit ok. 2,5 mln zt, koszt rannego wynosh 1 mln zt, a koszt samego wypadku wynosit ok. 0,7 mln zt. Zastosowanie na polskich drogach nowych bezpiecznych rozwia.zah konstrukcji w tym zakresie, pozwolitoby zminimalizowac, a nawet zredukowac z duzym prawdopodobienstwem do zera liczbq smiertelnych wypadkow maja.cych miejsce bezposrednio na tych konstrukcjach. Oprocz posiadania przez tego rodzaju konstrukcje najistotniejszej niewqtpliwie cechy, tj. poprawy bezpieczehstwa, wartym zauwazenia jest rowniez fakt ich innych zalet, takich jak m.in.: wydtuzona trwatosc, tatwosc montazu/wymiany, niskie koszty eksploatacji/utrzymania. Zasta.pienie - tarn gdzie jest to mozliwe - tradycyjnych barier ochronnych i stupow (ktore mog$ bye przyczynq tragedii w sytuacji nieszcz^sliwego na nie najechania) bezpieczna, konstrukcje podtrzymuja.ca. tablice, znaki drogowe i oprawy oswietleniowe (dla stupow) moze bye kolejnym sposobem na zaoszcze_dzenie nieracjonalnie ponoszonych wydatkow. Zesp6l Doradcdw Gospodarczych TOR

10 ZESP6L fjosporurczych Optymalizacja w zakresie kosztow zwiqzanych z optatami za dostep do autostrad - Elektroniczny i manualny system pobierania optat. Polska bardzo pozno w stosunku do wi^kszosci krajow europejskich rozpoczeja proces budowy autostrad. Co gorsze, tego opoznienia nie wykorzystata do wprowadzenia obecnych na rynku, znacznie nowoczesniejszych, tariszych i przyjaznych kierowcom rozwiqzari z zakresu poboru optat za przejazd drogami, niz manualne wprowadzone kilkadziesi^t lat temu, z ktorych takie kraje jak Francja czy Wtochy probujs si^ dzisiaj wycofac, co proste nie jest, biorqc pod uwagtj protesty zatrudnionych na autostradach osob i reprezentuja^cych ich zwi^zkow zawodowych. Budowa punktow poboru optat to ogromne dodatkowe koszty w postaci chocby wykupu gruntow na ich lokalizacjtj, potozenie tysi^cy ton betonu, wyposazenie w sprz^t, czy kolejne rozbudowywanie systemu. Wsze,dzie tarn, gdzie pobor manualny juz si^ odbywa, bqdz 53 poczynione jakies kroki do jego uruchomienia w przysztosci, skala wydatkow Paristwa przekroczyta juz kwot$ 1,2 mid zt. Podjtjcie jednak decyzji o przejsciu na system elektronicznego poboru optat od samochodow o tadownosci do 3,5 tony, z wykorzystaniem istniej^cej przeciez infrastruktury poboru optat od pojazdow ci^zszych, pozwoli zaoszcz^dzic az 1,5 mid zt kosztow budowy i rozbudowy placow poboru optat. Dodac do tego nalezy takze korzysci dla kierowcow wynikaj^ce z bardziej ptynnej jazdy i krotszego czasu przejazdu. Dzisiaj mamy juz do czynienia z tworzeniem si korkow na bramkach w weekendy, w miesi^cach wakacyjnych, a nawet w porze przejazdow w godzinach szczytu, zwtaszcza tam, gdzie autostrada stanowi obwodnice miast (przyktad A4). Bramki to roczna strata 8 mln godzin, 5 mln litrow dodatkowego zuzycia paliwa i wzrost zanieczyszczenia srodowiska. Jak wynika z danych firmy,,audytel", wprowadzenie elektronicznego poboru optat na catej sieci autostrad przyniostoby do 2025 roku 15,2 mid zt oszcz^dnosci, a gdyby system miat pomina_c odcinki koncesjonariuszy, to oszcztjdnosci i tak przekroczytyby 12 mid zt. Trudno jednak sobie wyobrazic sens funkcjonowania dwoch odrtjbnych systemow ptatnosci. Warszawa, maj 2014 r. Autorzy Opracowania : Jacek Osiriski Adrian Furgalski Zesp6l Doradc6w Gospodarczych TOR

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel RID Zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE do projektu pod nazwą: REMONT DACHU BUDYNKU NR 14 w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE. Śrem/Psarskie, maj 2011 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali ZPBUI, SIDiR, PZPB autorzy: Rafał Sebastian Bałdys Tomasz Latawiec Michał Skorupski Jan Styliński Październik 2013r. motto: Porażka planowania, to

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru.

Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru. Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru Ryszard Kurek PLAN PREZENTACJI Typowa Struktura organizacji Kontraktu

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm WARUNKIZAM6WIENIA Zata.cznik nr 2 dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm Oznaczenie sprawy: 75/RD1.2/RDE/2013 I. Przedmiot zamowienia:,,modernizacja odcinka sieci niskiego napi$cia w m. Rakowice,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych:

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych: INFRASTRUKTURA I SRODOW1SKO. ft^ : \4J : UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ NIUODOWA STRiTfGiA skijuosci ROZWOJU REG1ONALNEGO Zapytanie ofertowe na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia - ZUt ul. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz Nowy Sqcz, dnia 93 czenvca 2014r. Nr post. : 220000/2 71/6-l/ZAP/2014 Dotyczy : postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4 Q4Netsp.zo.o. OfNef ul. Grata Roweckiego 33a 52-219 Wrodaw Tel. recepcja: +48 77 364 09 90 QUALITY FOB NETWORKING Fax: +48 71 7336990 e-mail:biuro@q4net.pl www: www.q4net.pl Numer egzemplarza 1/4 SPECYFIKACIA

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010).

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010). W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2008 r. (znak: WK-0761712/08) dotycza.ce wa.tpliwosci, czy finansowanie konserwacji i modernizacji oswietlenia, nieb?da.cego wtasnoscia. poszczegolnych jednostek

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP. 40.20.00 - Projekt robót geologicznych SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki

Bardziej szczegółowo

Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach

Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. Gdzie należy szukać oszczędności? W formułowaniu

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4.

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4. Zalacznik 4 Analiza finansowa 2 Analiza finansowa Planowanie finansowe powinno zapewnic, ze w projekcie przewidziano wystarczajace fundusze, aby sfinansowac koszty powstajace podczas cyklu wdrozeniowego

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Op/s systemu komputerowego rachunkowosci (systemu informatycznego)

Op/s systemu komputerowego rachunkowosci (systemu informatycznego) Op/s systemu komputerowego rachunkowosci (systemu informatycznego) Jednostki budzetowe Ksiegi rachunkowe jednostki budzetowej prowadzone sa^ z wykorzystaniem programu komputerowego :ksiegowosc budzetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Nr sprawy: BOA.WKS.142.2.30.2015.ig OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki www.agh.edu.pl Dane wstępne do projektu. Dokumentacja projektowa Informacje ogólne o inwestycji tj.: rodzaj budowli, lokalizacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Analiza stanu i propozycje rozwiązań Wacław Michalski, GDDKiA 1 Reguły techniczne w drogownictwie 2 Planowanie i rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny.

Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny. Witold Zapaśnik, GDDKiA, Departament Technologii, Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych, Kielce maj 2014 1. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 25.05.2016 r. Franki Polska Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali, głównie

Bardziej szczegółowo

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Program ubezpieczenia Miasta todzi w zakresie-:

str. 1 Program ubezpieczenia Miasta todzi w zakresie-: Program ubezpieczenia Miasta todzi w zakresie-: A. Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody powstate w zwiqzku z ruchem tych pojazdow (OC). B. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura sp. z o.o.

Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura sp. z o.o. Rozwój Dróg Betonowych, a możliwość optymalizacji działań - efektywność kosztowa realizowanych projektów i potencjał inwestycyjny (lokalnych dróg betonowych) 13.10.2016 Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Piasecznie. zdnia 29.12.2011r.

Rady Miejskiej w Piasecznie. zdnia 29.12.2011r. UCHWALA Nr 377/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie zdnia 29.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wod deszczowycli i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno obstugiwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Marcin Senderski CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 Kraków, 26-27.11.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl O CEMEX

Bardziej szczegółowo

Łagów czerwca 2011 r

Łagów czerwca 2011 r Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych doświadczenia i problemy Doświadczenia i problemy dotyczące projektowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net http://bzpo.portal.ug). gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA Analiza podstawowych korzyści oraz praktycznych problemów w ochronie przyrody przy realizacji inwestycji drogowych w ramach obecnego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Rafał T. Kurek Radosław

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA P.T. BUDOWY MOSTU DROGA WOJEWODZKA 997 HM 22 + 836

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA P.T. BUDOWY MOSTU DROGA WOJEWODZKA 997 HM 22 + 836 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA P.T. BUDOWY MOSTU DROGA WOJEWODZKA 997 HM 22 + 836 GMINA : GROMNIK WOJ. : MALOPOLSKIE OPRACOWAL KRAKOW 03 SPIS TRESCI Wstep Zaloienia technologiczne

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ^ INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy OGOSZS 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku www.pwc.com Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku Utrzymanie dróg samorządowych w modelu ppp - korzyści dla strony publicznej 22 października

Bardziej szczegółowo

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Dróg i Lotnisk Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Prof. Antoni Szydło Tematyka 1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego katalogu

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Napisał: Wójcik Andrzej 14.10.2006. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów przybliżających zasady kosztorysowania robót branży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.02.02.

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.02.02. SZCZEGÓLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNEM 20.00.00. Inne robotv mostowe 523 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.02.02. RUSZTOW ANIA CPV 45 221 Droga Gdynslat torami SKM i PKP w Gdyni, zadanie 1 - Obiekty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA FN-W.3120.6.3.2013 Rzesz6w 20.05.2013 r. 35-082 Rzeszow INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAtANr 111/11/14 RADY GMINY StUPIA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art- 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych

Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych Korzyści z zastosowania nawierzchni asfaltowych na drogach lokalnych Asfalt, dla ludzi, dla środowiska 2/15 Nawierzchnie drogowe dawniej i dziś Droga miejska, ~ I wiek n.e. Pompeje, Włochy Budowa drogi

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Innowacje i nowoczesne rozwiązania. w inwestycjach drogowych GDDKiA

Innowacje i nowoczesne rozwiązania. w inwestycjach drogowych GDDKiA Innowacje i nowoczesne rozwiązania w inwestycjach drogowych GDDKiA Tomasz Rudnicki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Kielce 13 maja 2015 r. Innowacje innovare czyli "tworzenie czegoś

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo