Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce"

Transkrypt

1 Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Autorzy Opracowania: Jacek Osinski Adrian Furgalski Warszawa, maj 2014 r.

2 ZHSP6L Niniejsze opracowanie powstato jako proba odpowiedzi na nast^pujqce pytania : - jaki poziom z obecnie prowadzonych inwestycji jest chybionych? W okresie miqdzywojennym premier Eugeniusz Kwiatkowski szacowat, ze 30 % srodkow na inwestycje zostaty wydane niepotrzebnie, czy teraz jest podobnie? - co nalezy zrobic, aby budowanie infrastruktury drogowej w Polsce byto bardziej efektywne niz obecnie? - czy mozemy budowac taniei? Na jakie elementy warto zwrocic uwage^ aby budowac w sposob optymalny, wykorzystujqc nowoczesne rozwiqzania i zapewniajqc maksimum bezpieczeristwa przysztym uzytkownikom drog? I. Wste.p. W ramach kolejnego budzetu unijnego na lata , Polsce udostepniono mozliwosc skorzystania z ogromnego budzetu, do wykorzystania na inwestycje infrastrukturalne. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko przyznano nam rekordows sume. 24,2 mid euro. Tylko dla same] GDDKiA zostanie przekazane ze srodkow unijnych w latach ok. 10 mid euro. Wedtug wste_pnych przymiarek resortu transportu po uwzgl^dnieniu wktadu wtasnego i dofinansowania z Polskich Inwestycji Rozwojowych w ci$gu siedmiu lat mozna btjdzie zrealizowac inwestycje infrastrukturalne o wartosci ok. 75 mid zt, sta_d tak wazne jest, aby nie powielac dotychczas popetnionych bte_dow, lecz wycia.gnqc konstruktywne wnioski, aby usprawnic caty system planowania i realizacji zadan drogowych. Przedstawione niedawno plany Rz^du dotycz^ce skali inwestycji infrastrukturalnych sa. bardzo ambitne. Aby je zrealizowac, nalezy jednak systemowo zmienic podejscie do sposobu realizacji tych inwestycji. Dotyczy to nie tylko dziatah zwia_zanych z prowadzeniem przetargow, realizacjq i rozliczaniem kontraktow, ale rowniez wprowadzaniem systemowych rozwiazari w zakresie spoinego planowania oraz mozliwvch optymalizacji. W zwiqzku z tym ze w ostatnim okresie powstato bardzo wiele publikacji poruszajqcych tematyk^ problemow zwia^zanych bezposrednio z realizacja^ kontraktow infrastrukturalnych (np...biata Ksiega Infrastruktury",,,Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce" przygotowana przez Ernst & Young, itp.) i relacjami Wykonawca - Inwestor, autorzy niniejszego opracowania postanowili przyblizyc tematyk^ optymalizacji inwestycji infrastruktury drogowej w aspekcie mozliwych rozwia.zari. W celu szczegotowego przeanalizowania tematyki optymalizacji rozwiazah warto si^gn^c do rozwiszari stosowanych w innych krajach Europy zachodniej. Bez wchodzenia w szczegoty, zasygnalizujemy tylko, jak to funkcjonuje u naszego zachodniego sa.siada. Najistotniejsza. roznica. w zakresie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych w Niemczech i w Polsce jest to, iz w Niemczech zostaty wprowadzone i sa. konsekwentnie powszechnie stosowane standardy umow, zarowno na roboty budowlane - VOB (skrot od,,verdingungsordnung fur Zesp6l Doradc6w Gospodarczych TOR

3 Bauleistungen" tj.,,regulamin umawiania swiadczeri budowlanych") jak i umow na roboty projektowe - HOAI (,,Honoraria dla architektow i inzynierow"). Etapy i zakresy realizowanych projektow 53 z gory w sposob jednoznaczny zdefiniowane. Zamawiaj^cy posiadaj^cy od lat wypracowane wtasne standardy (zwtaszcza w zakresie uwarunkowari prawnych} skupiajs sie. przede wszystkim na doborze wtasciwych rozwia.zari technicznych i technologicznych. Zatrudniaja,c wysokiej klasy fachowcow, znaja_cych i analizujqcych na bieza.co inzynierskg. tematyk^ branzowa., maja, doskonate rozpoznanie wszystkich inzynierskich aspektow realizowanych kontraktow. Pozwala im to tym samym na przyjmowanie do realizacji tylko zoptymalizowanych juz rozwiqzari zarowno pod wzgl^dem technicznym jak i cenowym. Przyktadem takiej polityki jest nie tylko stosowanie w/w wzorcow umow, ale rowniez stosowanie w rozwiqzaniach projektowych wielu powtarzalnych elementow wykonawczych, takich jak np. gzymsy na mostach, pore^cze, bariery, perony, itp. Wie>szosc takich elementow zostata poddana,,standaryzacji", prefabrykacji i sa. stosowane powszechnie w zdecydowanej wi^kszosci inwestycji. W Polsce dla potrzeb realizacji projektow infrastrukturalnych do chwili obecnej nie wprowadzono prawie zadnych kompleksowych rozwiqzan w tym zakresie. Jedynym wyjqtkiem byto wprowadzenie do stosowania,,0golnych specyfikacji technicznych" (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego (drogowe roboty inwestycyjne, drogowe roboty utrzymaniowe, drogowe prace geodezyjne, roboty mostowe). Opracowania te dotyczq jednak tylko i wytqcznie ogolnych zbiorow wymagari, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Niska jakosc dokumentacji kierowanej w Polsce na przetargi DBB jak i DB (,,DBB" tj. Projekt - Przetarg - Budowa;,,DB" tj. Projektuj-Buduj} powoduje znaczny wzrost kosztow realizacji. Funkcjonuje tu niestety zbadana i znana w literaturze zasada mowiqca o tym, ze im nizsze sa. koszty prac projektowych, tym wzrost kosztu w trakcie realizacji jest wie_kszy. W praktyce mozna wiec ograniczyc wzrost kosztu catej realizacji jedynie poprzez poprawe^ jakosci dokumentacji, mierzonej wynagrodzeniem dla projektanta (nie ma innych narz^dzi mierzqcych jakosc przed fazq realizacji}. Wzrost takich kosztow w samej realizacji jest znaczqcy i moze siq wahac (w zaleznosci od jakosci tej dokumentacji) pomi^dzy 15 a 30% wartosci catego kontraktu. ^rednia wg. Raportu Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego (bez uwzgl^dnienia Polski) to ok. 23% wzrostu kosztow w stosunku do zawartej umowy. W Polsce moze to bye nawet na poziomie 30-40%. Majqc na uwadze kluczowe znaczenie prac planistycznych, badawczych, analitycznych i projektowych oraz fakt, iz w zrownowazonym otoczeniu biznesowym przy duzych inwestycjach dla typowych robot infrastrukturalnych powinny one oscylowac na poziomie ok. 3% kosztow planowanej inwestycji, zamawiajqcy muszq miec swiadomosc, ze oszcz^dnosci na tym etapie realizacji inwestycji zemszcza, sie. w przysztosci. Aktualnie, w Polsce koszty te wynosza, srednio tylko ok. 1 proc. wartosci tych inwestycji. Skutkuje to ciqgtymi problemami w trakcie catej realizacji, jak rowniez w pozniejszym okresie przy eksploatacji infrastruktury. Jeszcze innym efektem takiej praktyki sa. wielomilionowe roszczenia wykonawcow wystqpuja.ce w ostatnim okresie, prawie na kazdym kontrakcie infrastrukturalnym. 0 skali tego zjawiska moga, swiadczyc szacowane wartosci sporow kontraktowych w wysokosci od 5 do 10 mid zt, ktore w ostatnim okresie w przewazaja,cej Zesp6t Doradc6w Gospodarczych TOR

4 ZESP6L wi^kszosci znajdujq swoj finat w pozwach sajdowych. Zdecydowana wie_kszosc tych sporow dotyczy spraw odnosza.cych SJQ wtasnie w sposob posredni lub bezposredni do dokumentacji przygotowywanych do przetargow na etapie przygotowywania SIWZ-6w. Nalezy przy tym pamie_tac, iz wszystkie kwoty, ktore zostana. zasqdzone na rzecz wykonawcow nie be^da, kosztami kwalifikowanymi i be^da. musiaty bye pokryte bezposrednio z budzetu paristwa lub gminy. W minionym okresie powszechnie stosowanym sposobem wyboru biura projektowego (lub konsorcjum biur) w celu opracowania dokumentacji projektowej byt przetarg publiczny, a jedynym kryterium wyboru byta najnizsza cena. Taka praktyka doprowadzita do tego, ze prace projektowe wykonywane byty przez najtariszych projektantow. Dodatkowo, dochodzi do tego jeszcze brak systemowych mechanizmow (rozwia,zari), ktore by powodowaly optymalizacje. {ograniczanie} kosztow budowy w fazie samego projektowania. Koszty realizacji proponowanych rozwia.zari mogtyby bye zdecydowanie nizsze, gdyby projekty przygotowywane na zlecenie zamawiaja^cych byty profesjonalnie opracowane w sposob kompletny oraz nalezycie przeanalizowane pod ka,tem ekonomicznym. Niestety, w praktyce jest inaczej: projektant nie ma srodkow na wykonanie dobrego jakosciowo projektu, wie_c zawieraja. one cze^sto wiele bte_dow, wymagaja. uzupetnienia, a nierzadko wymagajq tez wprowadzenia bardzo powaznych zmian w trakcie juz samej realizacji inwestycji. Powszechnym zjawiskiem jest niestety brak wykonywania na etapie przygotowywania projektow - optymalizacji rozwiqzari (np. w zakresie geotechniki konstrukcji drogowych, przyjqtych technologii budowy konstrukcji inzynierskich, itd.) i realizacji okreslonych zatozen ekonomicznych. Zadne tego typu,,analizy optymalizacji" nie s$ zlecane projektantom, a dodatkowe koszty zwiqzane z ich wykonaniem oraz czas niezbe_dny na ich opracowanie powodujq, iz inwestorzy nie maja. do tego motywacji, w zwia_zku z czym bywajq pomijane. Zjawisko ;,ekonomicznego projektowania" pojawia sie. wytqcznie w projektach, ktorych to wykonawcy budowlani wykonuja. w ramach swojego zadania catosc dokumentacji projektowej i realizujq na jej podstawie,,swojq" budow^ {,,Projektuj i Buduj") lub tez obligowani sa, przez Inwestora do,,optymalizacji" przekazanej dokumentacji w ramach kontraktu na roboty budowlane bior$c na siebie rowniez odpowiedzialnosc za projekt i budowe.. Etap przedprojektowy i projektowy sa. etapem na ktorym powinny bye podejmowane najwazniejsze decyzje zwiazane z inwestycia, dokumentacja powinna bye sprawdzona w zakresie projektowym jak i kosztorysowym a Inwestor powinien bye merytorycznie przygotowany do dokonania takiego sprawdzenia. II. Przyktady mozliwosci optymalizacji inwestycji infrastrukturalnych. 1. Etap prac przedprojektowych. Na etapie prac przedprojektowych nalezatoby wprowadzic rzetelng analiz^ efektywnosci rozwia.zari projektowych (wariantow). Obecnie, warianty sa, badane przede wszystkim pod ka,tem srodowiskowym. Nagminne jest niedostosowywanie parametrow inwestycji do faktycznych potrzeb zamawiaja.cego (zbyt wysoka lub zbyt niska klasa rozwia.zan pod wzgle.dem ruchowym jak i kosztowym ). W zdecydowanie wie,kszym stopniu nalezatoby stosowac rzetelne rozwiqzania wariantowe, aby wybrac optymalne rozwia.zania. Zesp6l DoradoS w Gospodarczych TOR

5 Z SP6i f.t )M'(>n,\Kl /till Przyktadem takich zaniechari moze bye np. brak wtasciwej optymalizacji odlegtosci pomi^dzy wqztami drogowymi. Niestety, cze_stym zjawiskiem jest dopasowywanie lokalizacji nowoprojektowanych we_ztow do oczekiwari okolicznych spotecznosci zamiast - jak to powinno miec miejsce - wynikow prognozowanego ruchu na danym obszarze. Takie dziatania powodujq cze_sto niepotrzebne zwi^kszanie ilosci we^ztow na projektowanych odcinkach drog, co w konsekwencji podraza koszty zwia^zane z budowa. catej inwestycji. Cze_sto dotyczy to rowniez wyboru samej trasy drogi. W celu optymalizacji inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie prac przedprojektowych, nalezatoby wymagac standardowo od autorow opracowari przedstawienia odpowiedniej ilosci nalezycie przemyslanych wariantow przebiegu tras uwzgl^dniajqcych w sposob wtasciwy uwarunkowania geologiczne, gruntowo-wodne, ekologiczno-srodowiskowe, spoteczne i ekonomiczne. Przygotowywane na tym etapie raporty srodowiskowe powinny bye wykonywane w sposob rzetelny, tj. z uwzglednieniem analizy aktualnie wystepuiacych (rzeczywistych) uwarunkowari srodowiskowych. Ponadto, powinny one rowniez podlegac obligatorvinei, przynajmniei wstepnie analizie finansowei skutkow zawieranych tam zapisow. 2. Etap prac przygotowywania dokumentacji projektowej w powiqzaniu z kosztami budowy. 2.1 Obiekty inzynierskie. W ponizszym punkcie przedstawiono w sposob ogolny rozwiqzania mogqce wptywac na,,optymalizacj^" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie obiektow inzynierskich. Opisane ponizej punkty powstaty na podstawie doswiadczeri osob z branzy inzynieryjnej w zakresie najcze.sciej optymalizowanych elementow obiektow mostowych. a) Qptvmalizacia poprzez zmnieiszenie ilosci materiatu powodujacych oszczednosc w koszcie ich zakupu : - Zmniejszenie ilosci materiatow konstrukcyjnych {np. dzi^ki wykonaniu doktadniejszych szczegotowych obliczeh konstrukcji). - Zmniejszenie ilosci materiatow w posadowieniu obiektow (np. dzie_ki wykonaniu obcia.zeri probnych pali). Obnizenie projektowanej rz^dnej niwelety obiektow do wartosci wynikaja.cych z obowia.zuja.cych przepisow. b) Qptvmalizacia poprzez zmiane materiatow i elementow konstrukcvinych powoduiacych oszczednosc w koszcie realizacji. a takze niekiedy w kosztach utrzymania (konserwaciil - Zastosowanie tariszego materiatu (np. zmiana konstrukcji stalowej na tarisza. zelbetowq, ba,dz spre.zona.), korzysci utrzymaniowe w zakresie kosztu antykorozji. - Zastosowanie spre^zenia w konstrukcjach zelbetowych (spre_zenie podtuzne i poprzeczne) - Zmniejszenie zuzycia stali mie.kkiej i betonu (zmniejszenie wysokosci konstrukcyjnej), przyspieszenie czasu realizacji {mozliwosc szybszego rozdeskowania ustroju), korzysci utrzymaniowe w zakresie ograniczenia rys. Zespft Doradc6w Gospodarczych TOR

6 ZESP6L - Zastosowanie innej technologii palowania (np. zamiana pali wielkosrednicowych, na wbijane pale prefabrykowane) - korzysci w zakresie utatwienia wykonania. - Zastosowanie tariszych rozwia_zah elementow wyposazenia (np. zastqpienie ci^zkich monolitycznych desek gzymsowych lekkimi elementami prefabrykowanymi) - oszcz^dnosc kosztu materiatow, odci^zenie konstrukcji, utatwienie wykonania. c) Optymalizacja poprzez zmiany konstrukcyjne - Zmiana schemata statycznego (np. uciajjlenie ustroju, zmiana konstrukcji swobodnie podpartej na ramowq, zmiana catej konstrukcji np. z podwieszonej na belkowq, zoptymalizowanie liczby podpor posrednich) oszcztjdnosc kosztow materiatow dzie^ki lepszemu ich wykorzystaniu, utatwienie wykonania, korzysci utrzymaniowe (prostota konstrukcji). - Zastosowanie rozwia_zari prefabrykowanych (np. tuki betonowe, konstrukcje z blachy falistej, belki strunobetonowe, betonowe przepusty prefabrykowane) powoduj^ce oszcze,dnosci w skroceniu czasu wznoszenia obiektow, mozliwosc wznoszenia bez zamykania ruchu (zmniejszenie kosztow spotecznych). Nie zawsze 53 to rozwiqzania tarisze, ale ich Zastosowanie jest cz^sto uzaleznione od korzysci wykonawczych. Nalezyta analiza w tym zakresie moze wskazac rozwiqzanie rowniez odwrotne, np. w przypadku estakad w terenach pozamiejskich (niezurbanizowanych) bardziej optymalnym rozwiqzaniem jest zamiana belek prefabrykowanych na konstrukcje. wykonywan^,,in situ". - Zmiana konstrukcji przyczotkow i murow oporowych (np. Zastosowanie murow z gruntu zbrojonego, przyczotkow z gruntu zbrojonego, posadowienia przyczotkow na scianach szczelinowych ba.dz sciankach szczelnych) - znaczne utatwienie i skrocenie czasu wykonania. d) Zastosowanie optymalnei technologii budowy. - Usprawnienie procesu wykonywania konstrukcji {np. dzi^ki zastosowaniu technologii takich jak nasuwanie wzdtuzne, metoda nawisowa, betonowanie przy uzyciu deskowan przesuwnych) - powodujqce utatwienie i skrocenie czasu wykonania, ograniczenie ilosci rusztowari i samego deskowania. - Zmniejszenie ingerencji w otoczenie (np. dzi^ki zastosowaniu technologii takich jak nasuwanie wzdtuzne, nasuwanie poprzeczne, metoda nawisowa) - powoduj^ce znaczne zmniejszenie kosztow spotecznych zwi^zanych z zamknie.ciami ruchu oraz zmniejszenie ingerencji w srodowisko naturalne. Poszczegolne aspekty optymalizacji w zakresie obiektow inzynierskich zazwyczaj przenikajq sie., stqd konstrukcja obiektu powinna bye zawsze dostosowywana do wybranej technologii budowy (i odwrotnie). Zmiana materiatu moze powodowac zmiane^ samej konstrukcji. Jednym z najcz^sciej pojawiajqcych sie. kwestii w dotychczasowych realizacjach,,przeprojektowywanych" obiektow inzynierskich, byty,,przejscia dla zwierzqt". Dotyczy to zarowno ich niezbe_dnej ilosci jak i ich samej konstrukcji. Niestosowanie w nalezyty sposob metod obliczania i badania przepustow, brak wtasciwej analizy zagadnieri zwiqzanych z samym wykonaniem przedmiotowych konstrukcji, stosowanymi materiatami i technologiami, wymogami ekologicznymi w kontekscie projektowania i budowy przejsc dla zwierzqt powodowat w wielu przypadkach niewspotmierny wzrost kosztow zwia_zanych z ich budowq. Zesp6^ Doradc6w Gospodarczych TOR

7 ZESP6L (IOSPOI1ARC /\( II Efektem wtasciwego podejscia do tego zagadnienia moze bye podobny do znanej w srodowisku inzynierskim sprawy zmiany (dostosowania do obowia.zujqcych w UE) przepisow w zakresie ekranow dzwie_kochtonnych. Rachunek za niepotrzebne ekrany dzwie_kochtonne przy autostradach za ostatnie cztery lata to ok. 1,5 mid zt. Zesztoroczna zmiana przepisow pozwoli w ciaj;u kilku lat zaoszcze_dzic, co najmniej 1,8 mid zt. Szacuje sie,, iz dbatosc przez inwestorow o powszechne stosowanie,,optymalizacji" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie obiektow inzynierskich moze spowodowac obnizenie kosztow ich realizacji siqgaja.ce nawet 10-15% pierwotnei ich wartosci Drogi. Najwie_kszym i najistotniejszym problemem (jak i kosztem) z jakimi zetkneji sie, w ostatnich latach wykonawcy przy realizacji kontraktow drogowych, byty z pewnosci^ roboty ziemne. Koszty zwi^zane z tym elementem robot stanowity bardzo wysoki udziat w kosztach catej realizacji i niejednokrotnie spowodowaty olbrzymie straty, a cze_sto wr^cz upadtosc wielu przedsi^biorstw realizuja.cych kontrakty drogowe. a) Przebieg,,niwelety drogi ". Najcze.stsz$ przyczynq wyste_powania nieracjonalnego wzrostu kosztow budowy drog byto niezasadne podniesienie niwelety projektowanej drogi. Wynikaty one z nieprofesjonalnego {tj. bez wtasciwej analizy kosztowej) - bqdz tez wr^cz braku - wyliczenia wielkosci robot ziemnych na etapie projektowania. W praktyce projektowej niezmiernie rzadko byta stosowana metoda bilansowania mas ziemnych i to tylko pod wzgle_dem analizy ilosciowej. Projektanci zbyt cze_sto niestety zawyzali potrzebe. podniesienia przebiegu niwelety w stosunku do rzeczywistego uksztattowania terenu i wyste.puja.cych warunkow gruntowowodnych. Takie dziatania zapewniaty projektantom stosunkowo tatwe i szybkie dopetnienie wszystkich wymogow zwiqzanych z zasadami projektowania niwelety z wytqczeniem aspektu ekonomicznego. W taki sposob zostato zaprojektowanych i wykonanych wiele odcinkow drog w catej Polsce. Tym samym zostato wykonanych w sposob nieracjonalny setki tysie,cy a nawet miliony metrow szesciennych nasypow drogowych podnoszqcych w istotny sposob koszty realizacji catych inwestycji. Ponadto, ze wzgle_du na tak wysokie nasypy konieczne byto dodatkowe wykonanie barier ochronnych i zapewnienie odpowiedniego odwodnienia, co jeszcze bardziej podrazato koszty budowy. Samo tylko wprowadzenie nalezytej,,ekonomicznej analizy" przy projektowaniu rztjdnych niwelety drog moze pozwolic juz na bardzo duze optymalizacje (oszcz^dnosci) w opisanym zakresie, ktore z tego tylko tytutu, mogs pozwolic zaoszcz^dzic w naste.pnych projektach nawet setki milionow ztotych. bl Konstrukcje nawierzchni drogowych. W ponizszym punkcie przedstawiono w sposob ogolny rozwiqzania mog^ce wptywac na,,optymalizacje_" inwestycji infrastruktury drogowej w zakresie konstrukcji drogowych. Zesp6t Doradc6w Gospodarczych TOR

8 ZESP&. COSPOHARl V.\i Na przestrzeni ostatnich lat projektanci realizujqc dokumentacje projektowe na zlecenie publicznych inwestorow, bardzo cz^sto w sposob niewystarczaja.cy analizowali zagadnienia zwiqzane z geotechnika.. Dotyczyto to gtownie pomijania analizy w dokumentacji bardzo istotnych problemow takich jak : gruntowych i gruntowo-wodnych warunkow posadowienia, zapewnienia statecznosci, kontroli deformacji i osiadari, ochrony przed erozjs czy tez samego odwodnienia konstrukcji. Skutkiem braku wykonywania powyzszych analiz w pracach projektowych, byto bardzo cze_sto powstawanie problemow natury geotechnicznej, ktore napotykano dopiero na etapie realizacji budowy. Brak faktycznego rozpoznania gruntow i ilosci oraz wtasciwosci materiatow niezb^dnych do wbudowania w zaprojektowane nasypy zlokalizowanych w bezposrednim sa.siedztwie budowy, podnosit wielokrotnie w istotny sposob koszty realizacji catych inwestycji. Samo tylko zapewnienie wtasciwego, tj. profesjonalnego nadzoru przy pracach geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich na etapie projektowym, ktore uwzglejdnitoby,,optymalny" zakres badari (tj. prac terenowych i badari laboratoryjnych zarowno dla gruntow jak i wody gruntowej) moze juz pozwolic na unikni^cie powstawania tak wielu nieracjonalnych kosztowjakto miato miejsce w minionym okresie. Powyzsze, pozwoli rowniez na wtasciwe wykorzystanie - juz na etapie przygotowania dokumentacji projektowej - nowoczesnych, najbardziej optymalnych rozwiqzari z zakresu geoinzynierii (np. roznego rodzaju geosyntetykow) dostosowanych do faktycznych warunkow wyst^pujqcych na danym terenie oraz na rezygnacjq z cz^sto wyst^puja.cych kosztownych, olbrzymich wymian gruntu na rzecz ekonomicznego zastosowania odpowiednich wzmocnien. Kolejnym waznym zagadnieniem jest sama technologia budowy nawierzchni drogowych. W Polsce najbardziej typowa, nawierzchnia. byta i jest technologia nawierzchni podatnych - asfaltowych. W ostatnim jednak okresie coraz cztjsciej widac juz dopuszczanie przez inwestorow stosowania nawierzchni betonowych. Ich niewa_tpliwymi zaletami sq: wi^ksza trwatosc i brak zjawiska koleinowania (poprzez odpornosc na czynniki atmosferyczne oraz na nawet bardzo wysokie obcia.zenia osi). Nawierzchnia betonowa jest tez zwykle ciensza niz odpowiadajqca jej nawierzchnia asfaltowa. Nawierzchnia betonowa to rowniez wie.ksze bezpieczeristwo z uwagi na jasniejszy kolor i lepszq przyczepnosc. Niemieckie badania dowodzq, iz wskaznik wypadkowosci na autostradach betonowych jest o ok. 32% nizszy od wskaznika stwierdzanego na nawierzchniach asfaltowych. Nawierzchnia betonowa to rowniez nizszy hatas i koszt jej eksploatacji. Badania wykazuja., ze trwatosc nawierzchni betonowych (tj. wydtuzony okres mi^dzy remontami) jest przeci^tnie 2,5 do 3,5 razy wi^kszy niz asfaltowych. Z danych niemieckich wynika, ze po 23 latach uzytkowania tylko 5% nawierzchni betonowych wymaga napraw. W przypadku nawierzchni asfaltowych wskaznik ten wynosi od 80 do 100%. Drogi betonowe w porownaniu z bitumicznymi majq kilka wad: sq drozsze konstrukcyjnie jak i w budowie. Biora.c jednak pod uwage^ ci$gle rosna.ca. cen^ bituminu, podliczenie kosztow tych dwoch rodzajow nawierzchni staje si^ porownywalne. Kiedy jednak uwzgl^dnimy koszty eksploatacji drog, ich trwatosc na obcia_zenia, ceny pozyskiwanych do ich produkcji Zespdi Doradc6w Gospodarczych TOR

9 /h.sroi f,( ispoharczych materiatow, oszcz^dnosc benzyny i ochron^ srodowiska - to technologia drog betonowych staje si^ bardziej ekonomiczna od bitumicznych. 3. Roztozenie ryzyk w umowach z wykonawcami robot i usiug. W ostatnim okresie powszechnym wsrod publicznych zamawiaja,cych stato si$ nierowne roztozenie ryzyk w umowach zawieranych z wykonawcami robot i ustug. Z oczywistych powodow zamawiajqcy dqzyli do jak najszerszej delegacji ryzyk na wykonawcq (np. ryzyka zwiqzane z: dokumentacja, projektowq lub inna, opisuja^cq zamowienie, z doste^pem do terenu budowy, z brakiem decyzyjnosci, z mechanizmem rozliczeri z wykonawcq, ze zmiana. kosztow materiatow i surowcow, z przyje_tym systemem rozstrzygania sporow, z tzw.,,sit^ wyzsza/', z naliczaniem kar umownych, z mechanizmem rozliczeh z podwykonawcami, z egzekucja. gwarancji nalezytego wykonania umowy, z nieprofesjonalnymi dziataniami inwestora, z wydtuzeniem czasu na ukonczenie, itp.). Ryzyk tych na etapie przygotowania ofert w zdecydowanej wie.kszosci nie da si^ w sposob rzetelny i przewidywalny oszacowac. Szacuje sie,, iz pozostawienie przez inwestorow po swojej stronie ryzyk, na ktore wykonawca w zaden sposob nie moze miec wptywu, moze spowodowac obnizk^ kosztow wykonania si^gaja.ca. nawet 5-10 % wartosci realizacji. 4. Nowoczesne,,przydrogowe" konstrukcje wsporcze zmniejszaj^ce konsekwencje wypadku drogowego. W tym punkcie na wst^pie warto sobie zadac pytanie, jaki jest sens ekonomiczny stosowania drozszych urza.dzeh drogowych zmniejszajqcych ryzyko i skutki wypadkowdrogowych? Efektywnosc ekonomiczna stosowania konstrukcji bezpiecznych (zgodnych z EN 12767) jest bardzo wysoka, jezeli uwzgl^dni si$ naktady i mozliwe efekty w odniesieniu do kosztow wypadkow drogowych. Wg danych Instytutu Badania Drog i Mostow koszt zycia ludzkiego w wypadkach drogowych w 2012r wynosit ok. 2,5 mln zt, koszt rannego wynosh 1 mln zt, a koszt samego wypadku wynosit ok. 0,7 mln zt. Zastosowanie na polskich drogach nowych bezpiecznych rozwia.zah konstrukcji w tym zakresie, pozwolitoby zminimalizowac, a nawet zredukowac z duzym prawdopodobienstwem do zera liczbq smiertelnych wypadkow maja.cych miejsce bezposrednio na tych konstrukcjach. Oprocz posiadania przez tego rodzaju konstrukcje najistotniejszej niewqtpliwie cechy, tj. poprawy bezpieczehstwa, wartym zauwazenia jest rowniez fakt ich innych zalet, takich jak m.in.: wydtuzona trwatosc, tatwosc montazu/wymiany, niskie koszty eksploatacji/utrzymania. Zasta.pienie - tarn gdzie jest to mozliwe - tradycyjnych barier ochronnych i stupow (ktore mog$ bye przyczynq tragedii w sytuacji nieszcz^sliwego na nie najechania) bezpieczna, konstrukcje podtrzymuja.ca. tablice, znaki drogowe i oprawy oswietleniowe (dla stupow) moze bye kolejnym sposobem na zaoszcze_dzenie nieracjonalnie ponoszonych wydatkow. Zesp6l Doradcdw Gospodarczych TOR

10 ZESP6L fjosporurczych Optymalizacja w zakresie kosztow zwiqzanych z optatami za dostep do autostrad - Elektroniczny i manualny system pobierania optat. Polska bardzo pozno w stosunku do wi^kszosci krajow europejskich rozpoczeja proces budowy autostrad. Co gorsze, tego opoznienia nie wykorzystata do wprowadzenia obecnych na rynku, znacznie nowoczesniejszych, tariszych i przyjaznych kierowcom rozwiqzari z zakresu poboru optat za przejazd drogami, niz manualne wprowadzone kilkadziesi^t lat temu, z ktorych takie kraje jak Francja czy Wtochy probujs si^ dzisiaj wycofac, co proste nie jest, biorqc pod uwagtj protesty zatrudnionych na autostradach osob i reprezentuja^cych ich zwi^zkow zawodowych. Budowa punktow poboru optat to ogromne dodatkowe koszty w postaci chocby wykupu gruntow na ich lokalizacjtj, potozenie tysi^cy ton betonu, wyposazenie w sprz^t, czy kolejne rozbudowywanie systemu. Wsze,dzie tarn, gdzie pobor manualny juz si^ odbywa, bqdz 53 poczynione jakies kroki do jego uruchomienia w przysztosci, skala wydatkow Paristwa przekroczyta juz kwot$ 1,2 mid zt. Podjtjcie jednak decyzji o przejsciu na system elektronicznego poboru optat od samochodow o tadownosci do 3,5 tony, z wykorzystaniem istniej^cej przeciez infrastruktury poboru optat od pojazdow ci^zszych, pozwoli zaoszcz^dzic az 1,5 mid zt kosztow budowy i rozbudowy placow poboru optat. Dodac do tego nalezy takze korzysci dla kierowcow wynikaj^ce z bardziej ptynnej jazdy i krotszego czasu przejazdu. Dzisiaj mamy juz do czynienia z tworzeniem si korkow na bramkach w weekendy, w miesi^cach wakacyjnych, a nawet w porze przejazdow w godzinach szczytu, zwtaszcza tam, gdzie autostrada stanowi obwodnice miast (przyktad A4). Bramki to roczna strata 8 mln godzin, 5 mln litrow dodatkowego zuzycia paliwa i wzrost zanieczyszczenia srodowiska. Jak wynika z danych firmy,,audytel", wprowadzenie elektronicznego poboru optat na catej sieci autostrad przyniostoby do 2025 roku 15,2 mid zt oszcz^dnosci, a gdyby system miat pomina_c odcinki koncesjonariuszy, to oszcztjdnosci i tak przekroczytyby 12 mid zt. Trudno jednak sobie wyobrazic sens funkcjonowania dwoch odrtjbnych systemow ptatnosci. Warszawa, maj 2014 r. Autorzy Opracowania : Jacek Osiriski Adrian Furgalski Zesp6l Doradc6w Gospodarczych TOR

Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata

Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DRÓG S-7 ORAZ S-51 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO

NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO NOWE STANDARDY BUDOWNICTWA DROGOWEGO Warszawa, 2 lutego 2017 r. 1 KOMIETET STERUJĄCY ds. optymalizacji procesu inwestycji drogowych 15 stycznia 11 lipca 2016 roku Przedstawiciele: wykonawcy i projektanci

Bardziej szczegółowo

projektowanie, nadzory, ekspertyzy

projektowanie, nadzory, ekspertyzy projektowanie, nadzory, ekspertyzy FIRMIE Chętnie Pracownie Inżynierskie SOCHA to firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych. Główny przedmiot naszej działalności to szeroko

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali ZPBUI, SIDiR, PZPB autorzy: Rafał Sebastian Bałdys Tomasz Latawiec Michał Skorupski Jan Styliński Październik 2013r. motto: Porażka planowania, to

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel RID Zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

www.umwd.dolnyslask.pl www.dsdik.wroc.pl Podstawowe dane drogi powiatowej nr 3396D Długość drogi o nawierzchni betonowej Klasa techniczna / kategoria ruchu Szerokość /liczba pasów ruchu Szerokość opasek

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot inwestycji... 3 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 3 4. Projektowane zagospodarowanie terenu...

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA ULICY SPACEROWEJ I BIELAWSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM nazwa, lokalizacja obiektu: Piława Dolna, rejon ulic: Spacerowa obręb nr 0011-Piława Dolna, działki nr: 414, 433, 474 inwestor

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA Hanna Winczewska

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA Hanna Winczewska WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA 2015-2020 Hanna Winczewska POWRÓT BUDOWNICTWA NA ŚCIEŻKĘ WZROSTU GŁÓWNE CZYNNIKI WZROSTU: 1. Środki publiczne, w tym budżet UE jako główna siła napędowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE do projektu pod nazwą: REMONT DACHU BUDYNKU NR 14 w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE. Śrem/Psarskie, maj 2011 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm WARUNKIZAM6WIENIA Zata.cznik nr 2 dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm Oznaczenie sprawy: 75/RD1.2/RDE/2013 I. Przedmiot zamowienia:,,modernizacja odcinka sieci niskiego napi$cia w m. Rakowice,

Bardziej szczegółowo

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA Lublin 02.03.2017 r. Cezary Łysenko BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17, ODCINEK KURÓW LUBLIN PIASKI, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S6. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego S6

Droga ekspresowa S6. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego S6 Droga ekspresowa S6 Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego S6 Słupsk, 30.03.2015 Przebieg drogi ekspresowej S6 w docelowej sieci drogowej regionu Droga S6 parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego w ciągu drogi S7 odc. Pieńki-Płońsk

Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego w ciągu drogi S7 odc. Pieńki-Płońsk Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego w ciągu drogi S7 odc. Pieńki-Płońsk Plan prezentacji 1. Ogólna charakterystyka inwestycji. 2. Opis obiektów inżynierskich z nawierzchnią z betonu

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR. KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW TOMTTOM II część 2

ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR. KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW TOMTTOM II część 2 OBIEKT : ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR INWESTOR : " Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda " spółka komandytowo-akcyjna Ul. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru.

Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru. Forum-Porozumienie dla jakości 16-17 marca 2011 Warszawa Czy w Polsce działają Inżynierowie Kontraktu? Wady i Zalety systemu Nadzoru Ryszard Kurek PLAN PREZENTACJI Typowa Struktura organizacji Kontraktu

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. TYSIĄCLECIA W KATOWICACH NA ODCINKU OD RONDA HENRYKA SŁAWIKA DO UL. BOLESŁAWA CHROBREGO INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Ilość wg ZPRS , ,00

Ilość wg ZPRS , ,00 Wykonane Roboty mostowe w okresie sprawozdawczym: Lokalizacja Nr (obiekt) 1 Obiekt PZD-1A 2 Obiekt PZD-1A 3 Obiekt PZD-1A 4 Obiekt PZD-1A 5 Obiekt WS-1 6 Obiekt WS-1 7 Obiekt WS-1 8 Obiekt WS-1 9 Obiekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych:

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamowienia sa. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych: INFRASTRUKTURA I SRODOW1SKO. ft^ : \4J : UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ NIUODOWA STRiTfGiA skijuosci ROZWOJU REG1ONALNEGO Zapytanie ofertowe na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA UCZCIWYCH FIRM

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA UCZCIWYCH FIRM Budownictwo infrastrukturalne - rynek zamówień, współpraca, realizacja Działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA UCZCIWYCH FIRM CHCEMY UCZCIWEGO BUDOWNICTWA 8 maja

Bardziej szczegółowo

prefabrykaty drogowo-mostowe

prefabrykaty drogowo-mostowe prefabrykaty drogowo-mostowe Prefabrykowane belki strunobetonowe (odwrócona litera T) Belki typu przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenia ruchome kl. A

Bardziej szczegółowo

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny Anna Łukaszewska 23 listopada 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RESORTU INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W OBSZARZE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W DROGOWNICTWIE

DZIAŁANIA RESORTU INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W OBSZARZE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W DROGOWNICTWIE DZIAŁANIA RESORTU INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W OBSZARZE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W DROGOWNICTWIE KIELCE 10 maja 2017 r. Departament Dróg Publicznych Działania resortu infrastruktury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4

OfNef SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Numer egzemplarza 1/4 Q4Netsp.zo.o. OfNef ul. Grata Roweckiego 33a 52-219 Wrodaw Tel. recepcja: +48 77 364 09 90 QUALITY FOB NETWORKING Fax: +48 71 7336990 e-mail:biuro@q4net.pl www: www.q4net.pl Numer egzemplarza 1/4 SPECYFIKACIA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010).

Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010). W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2008 r. (znak: WK-0761712/08) dotycza.ce wa.tpliwosci, czy finansowanie konserwacji i modernizacji oswietlenia, nieb?da.cego wtasnoscia. poszczegolnych jednostek

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km.

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km. Obwodnica Augustowa nareszcie gotowa Kilkanaście minut przed północą w czwartek 7 listopada, pierwsze pojazdy wjechały na obwodnicę Augustowa. Tym samym począwszy od nocy z 6 na 7 listopada tranzyt omija

Bardziej szczegółowo

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz. WYJASNIENIA do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia - ZUt ul. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial W Nowym Sqczu Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sqcz Nowy Sqcz, dnia 93 czenvca 2014r. Nr post. : 220000/2 71/6-l/ZAP/2014 Dotyczy : postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Walory architektoniczne jako kryterium doboru ścian oporowych

Walory architektoniczne jako kryterium doboru ścian oporowych Walory architektoniczne jako kryterium doboru ścian oporowych MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 03.06.2016 r. W budownictwie mostowym projektanci i inwestorzy wykorzystują ściany oporowe

Bardziej szczegółowo

Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura sp. z o.o.

Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura sp. z o.o. Rozwój Dróg Betonowych, a możliwość optymalizacji działań - efektywność kosztowa realizowanych projektów i potencjał inwestycyjny (lokalnych dróg betonowych) 13.10.2016 Michał Hebdaś, CEMEX Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCH

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCH FASYS MOSTY Sp. z o.o. Adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 100/2 50-348 Wrocław Dane kontaktowe: tel. 664 497 449 biuro@fasysmosty.pl www.fasysmosty.pl PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCH związany z

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO W DOBIESZOWICACH

ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO W DOBIESZOWICACH Raport nr 387B/2015 ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODŁOŻA Klient: Firma Wielobranżowa MODEX ul. Orzegowska 10 41-907 Bytom ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODŁOŻA Opracowali: Marcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP. 40.20.00 - Projekt robót geologicznych SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach

Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy Potencjalne oszczędności w budowie dróg ekspresowych na przykładach Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. Gdzie należy szukać oszczędności? W formułowaniu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4.

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4. Zalacznik 4 Analiza finansowa 2 Analiza finansowa Planowanie finansowe powinno zapewnic, ze w projekcie przewidziano wystarczajace fundusze, aby sfinansowac koszty powstajace podczas cyklu wdrozeniowego

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zał. 1SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE Usługi doradcze w zakresie technologii robót drogowych i konstrukcyjno-inżynierskich Zamawiający : ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Opracował : Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Konferencja konsultacyjna Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji drogowych Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji Grupy roboczej ds. Techniki/technologii Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki www.agh.edu.pl Dane wstępne do projektu. Dokumentacja projektowa Informacje ogólne o inwestycji tj.: rodzaj budowli, lokalizacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA Analiza podstawowych korzyści oraz praktycznych problemów w ochronie przyrody przy realizacji inwestycji drogowych w ramach obecnego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Rafał T. Kurek Radosław

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIESCOWOŚCI SOBIEŃ DZIAŁKA NR 215, 1916

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIESCOWOŚCI SOBIEŃ DZIAŁKA NR 215, 1916 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIESCOWOŚCI SOBIEŃ DZIAŁKA NR 215, 1916 C PV 45 233226-9 ROBOTY DROGOWE Nazwa i adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja

FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. - prezentacja FRANKI POLSKA Sp. z o.o. Data wprowadzenia: 25.05.2016 r. Franki Polska Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się fundamentowaniem specjalnym i wykonywaniem pali, głównie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny.

Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) stan aktualny. Witold Zapaśnik, GDDKiA, Departament Technologii, Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych, Kielce maj 2014 1. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz: Zamawiajqcy udzielit odpowiedzi na to pytanie powyzej.

Odpowiedz: Zamawiajqcy udzielit odpowiedzi na to pytanie powyzej. Gosp,.w, ji. Parkowa 8 tel/fax 81 855-20-96 fiepofi 060317/93, N;P 714-OP.J-.?;).?o Lubartow, dnia 10.02.2017 r. Wszyscy zainteresowani Dziatajqc na podstawie

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych

Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Problematyka Specyfikacji Technicznych w Przygotowaniu Inwestycji Drogowych Analiza stanu i propozycje rozwiązań Wacław Michalski, GDDKiA 1 Reguły techniczne w drogownictwie 2 Planowanie i rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo