Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PIONIE DRUKARNIA SKARBOWA PWPW S.A. Data ostatniej aktualizacji dokumentu: Opracowano: Pion Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. Danuta Tyrowicz

2 SPIS TREŚCI: I. OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANYCH PLIKÓW PODSTAWOWE NORMY JAKOŚCIOWE PRODUKCJI III. IV. ZAŁĄCZNIKI: 1.0. FORMULARZ ZAMÓWIENIA 2.0 FORMULARZ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI Strona 2 z 9

3 I. OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. PoniŜsze warunki zamówienia uznaje się za obowiązujące przy realizacji zamówień w Pionie Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. 2. W szczególnych przypadkach istnieje moŝliwość zmiany ogólnych warunków realizacji zamówienia. Wszystkie zmiany warunków muszą być konsultowane i pisemnie potwierdzone. 3. Dokument Ogólne warunki realizacji zamówienia jest do pobrania ze strony Jak równieŝ moŝe zostać przekazana przez handlowców Pionu Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. 4. ZłoŜenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków opisanych w dokumencie Ogólne warunki realizacji zamówienia. ZłoŜenie zamówienia: 5. Zamawiający po raz pierwszy, zobowiązany jest do przesłania do nas dokumentów firmy: a. REGON b. NIP c. KRS d. Wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej e. Odpis upowaŝnienia do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu firmy (nie dotyczy właścicieli). 6. Zamówienia naleŝy składać w formie pisemnej, podpisanej przez osobę upowaŝnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego faxem lub zeskanowane pocztą elektroniczną. 7. Zamówienie powinno zawierać opis techniczny produktu, informację o ilościach i ustalonych cenach. 8. Przykładowy formularz zamówienia stanowi załącznik 1.0 do niniejszego dokumentu. Realizacja zamówienia: 9. Realizacja zamówienia następuje po pisemnym potwierdzeniu terminu, formy dostawy oraz ceny i warunków płatności. 10. Przykładowy formularz potwierdzenia zamówienia stanowi załącznik 2.0 do niniejszego dokumentu. 11. Drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia plików wykonanych niezgodnie ze specyfikacją zawartą w rozdziale II niniejszego dokumentu 12. Zamawiający ma prawo do dokonania akceptu kolorystycznego przy maszynie, z zastrzeŝeniem, Ŝe usługa ta jest bezpłatna przez pierwsze 0,5h. 13. O terminie akceptu przy maszynie zamawiający jest powiadamiany na co najmniej dzień wcześniej termin i godzina akceptu jest uzaleŝniona od bieŝącej produkcji i moŝe ulec zmianie, o czym zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie. 14. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania kompletnych, poprawnych i zaakceptowanych materiałów do druku. 15. Za termin dostarczenia materiałów do druku uwaŝa się dany dzień roboczy do godziny Realizacja zamówienia moŝe być dokonana w ilości +/- 3%. 17. Za pełnowartościowy nakład, uznaje się produkcję, gdzie co najmniej 95% zamówionego nakładu mieści się w zakresie tolerancji opisanej w rozdziale III niniejszego dokumentu. Strona 3 z 9

4 Warunki płatności i dostawy: 18. Ceny podawane przez Pion Drukarnia Skarbowa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. są cenami netto, do których naleŝy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. 19. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dostawy towaru. 20. W przypadku zamówień, w których dostawa będzie realizowana partiami, są wystawiane faktury o wartości dostarczonego towaru. 21. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury. 22. Dostawa w jedno, wybrane miejsce na terenie miasta Warszawy i w promieniu 40km od jej granic jest w cenie usługi. Warunki reklamacji: 23. Reklamację moŝna zgłaszać w ciągu 14 dni od daty dostawy zamówienia. 24. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej pocztą internetową lub faxem. 25. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji (przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez pracownika PWPW S.A.). 26. Częściowe wady przedmiotu zamówienia nie uprawniają do składania reklamacji całości dostawy. Bezpieczeństwo plików i materiałów: 27. Pion Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych zleceń w celach promocyjnych w szczególności: umieszczenie wydrukowanych prac na stronie www, w katalogach produktów, w wzornikach, w planowanych akcjach marketingowych. 28. Pion Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. gwarantuje bezpieczeństwo zarówno plików i materiałów dostarczonych przez zamawiającego, jak i półproduktów i produktów zamówionych przez klienta. Strona 4 z 9

5 II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANYCH PLIKÓW W trosce o bezpieczeństwo Państwa prac i sprawnej realizacji Państwa zamówień, uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniŝszych zaleceń przy tworzeniu plików do druku: 1. Przyjmujemy prace w postaci plików PS lub PDF o rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 2. NaleŜy generować pliki PS/PDF w postaci: plików separowanych - CMYK + Pantone plików kompozytowych - CMYK 3. Praca wyśrodkowana ze spadem 3 mm z kaŝdej strony. Praca powinna być w skali 1:1. 4. Nie naleŝy przysyłać zdjęć w przestrzeni barwnej RGB. (Przesłanie plików z obrazami w przestrzeni barwnej RGB oznacza akceptację moŝliwego spłaszczenia kolorów - po konwersji z przestrzeni RGB na przestrzeń CMYK występuje spłaszczenie kolorów). 5. W celu uniknięcia niedokładności pasowania naleŝy stworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałoŝenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek: od 0,05 mm = 0,144 pkt (dla tekstów i linii) do 0,08 mm = 0,23 pkt (dla większych obiektów). 6. Minimalna grubość linii jednobarwnej powinna wynosić: 0,25 pkt. 7. Minimalna grubość linii wielobarwnej lub w kontrze, powinna wynosić 0,75pkt. 8. Minimalny stopień pisma jednobarwnego wynosi 6pkt dla krojów jednoelementowych i 7pkt dla krojów dwuelementowych. 9. Minimalny stopień pisma wielobarwnego lub w kontrze wynosi 8pkt dla krojów jednoelementowych i 10 pkt dla krojów dwuelementowych 10. Czarne teksty o wielkości mniejszej lub równej 24 pkt na kolorowym tle muszą być nadrukowane (overprint) oraz składać się tylko z 100% black. Maksymalne dopuszczalne nafarbienie (TAC lub TIL) dla prac na podłoŝa powlekane powinno być nie większe niŝ 320%, zaś dla podłoŝy niepowlekanych niewiększe niŝ 280%. 11. Przyjmujemy równieŝ pliki otwarte wygenerowane w niŝej wymienionych programach. Programy MAC: QuarkXPress 6.5 Illustrator CS 4, Photoshop CS4, Indesign CS4 Programy PC: Corel X3 Illustrator CS 4, Photoshop CS 4, Indesign CS4, 12. W plikach otwartych, na pisemne Ŝyczenie Klienta, jesteśmy w stanie nanieść korektę (w przypadku, gdy fonty nie są zamienione na krzywe). Nie wykonujemy korekty w plikach zamkniętych typu PDF i PS. 13. W plikach powinny być osadzone wszystkie uŝyte fonty (include all fonts, embed all fonts). 14. Wykonujemy równieŝ składy w programie QuarkXPress, Adobe Indesign, skany w programie LinoColor, obróbkę graficzną w programach Adobe Photoshop, Ilustrator i Corel. 15. Prace naleŝy umieszczać na FTP, lub przekazać na nośniku CD po przysłaniu zamówienia. ftp: ftp.drukskarb.pl; uŝytkownik: przygotowalnia;has ło: kdh92dvg Nie naleŝy umieszczać plików luzem, naleŝy stworzyć folder (np. nazwa firmy, tytuł pracy) i umieścić w nim właściwie i jednoznacznie nazwane pliki. 16. W razie wątpliwości prosimy dzwonić na dział przygotowalni w godz tel oraz Strona 5 z 9

6 III. PODSTAWOWE NORMY JAKOŚCIOWE PRODUKCJI Pion Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. jest w posiadaniu certyfikowanego proofingu cyfrowego zgodnego z normą Wykonanie proofa do zleconej pracy ( 1 proof w formacie A3) jest naszym standardem produkcyjnym i nie powoduje obciąŝenia zamawiającego dodatkowymi kosztami. Na Ŝyczenie zamawiającego istnieje moŝliwość wykonania dodatkowych, płatnych proofów. Jako drukarnia z wieloletnim doświadczeniem znamy moŝliwości i ograniczenia stosowanej przez nas technologii. Do kaŝdej pracy podchodzimy indywidualnie i z największym staraniem. Aby jednak zapewnić jasną i pozbawioną wątpliwości komunikację między Zamawiającym a naszą drukarnią określiliśmy maksymalne odchylenia, które mogą pojawić się w trakcie procesu produkcyjnego. PoniŜej zostały opisane wszelkie mierzalne parametry jakościowe produkcji wykonywanej w Pionie Drukarnia Skarbowa wraz z dopuszczalnymi tolerancjami. Wykonanie co najmniej 95% produkcji zawartej w poniŝszych tolerancjach oznacza, Ŝe zamówienie jest pełnowartościowe. 1. Parametry jakościowe procesu przygotowania plików do druku: Wytyczne technologiczne dotyczące przygotowania plików zostały opisane w rozdziale II niniejszego dokumentu. Drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia plików wykonanych niezgodnie ze specyfikacją zawartą w rozdziale II niniejszego dokumentu. Po otrzymaniu poprawnych, kompletnych i zgodnych ze złoŝonym zamówieniem materiałów Pion Drukarnia Skarbowa wykonuje odbitki próbne. Proofy wykonywane przez Pion Drukarnia Skarbowa są certyfikowane i spełniają wymagania normy Zamawiający moŝe dostarczyć swoje proofy, muszą one jednak zawierać tytuł pracy, nazwę pliku, datę wykonania proofa, oraz nazwę zastosowanego profilu konwersji barwnej. Proof dostarczony przez Zamawiającego musi równieŝ zawierać pasek pomiarowy Ugra Fogra Media Wedge. Proof dostarczony przez Zamawiającego musi być wykonany z tych samych plików, które zostają przekazane do Pionu Drukarnia Skarbowa jako pliki produkcyjne. 2. Parametry jakościowe procesu drukowania: Kolorystyka Druk farbami procesowymi na maszynach arkuszowych odbywa się zgodnie z wymogami normy Kolory Pantone są drukowane do zgodnie z Wzornikiem Kolorów Pantone. Ocena zgodności odbitki próbnej i druku nakładowego jest wizualna, ale na Ŝyczenie zamawiającego moŝna dokonać takŝe oceny spektrofotometrycznej (równieŝ w zgodzie z normą ) Strona 6 z 9

7 Pasowanie kolorów: Tolerancja pasowania zgodnie z normą Występowanie ubytków w zadrukowanych egzemplarzach: Ubytki nie mogą wystąpić w rozmiarze większym niŝ 2 mm średnicy. Ilość ubytków nie moŝe przekroczyć ilości: 1 na uŝytku (stronie) lub na 100 cm Parametry jakościowe procesów lakieroania: Wykonujemy zarówno lakierowanie całkowite, jak i lakierowanie wybiórcze (punktowe). PoniŜej opisana została tolerancja pasowania w przypadku lakierowania wybiórczego. Lakierowanie wybiórcze: W przypadku lakierowania wybiórczego niespasowanie lakieru do obrazu mieści się z tolerancją +/- 1mm 4. Parametry jakościowe procesów introligatorskich: W związku z maszynowym wykonaniem wszystkich procesów introligatorskich Pion Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. gwarantuje poniŝsze tolerancje procesów introligatorskich: Falcowanie Dopuszczalna tolerancja: +/- 1mm Krojenie i sztancowanie: Dopuszczalna tolerancja: +/- 1mm w wymiarze szerokości i wysokości Perforacja: Dopuszczalna tolerancja: +/- 1mm od linii teoretycznej Łączenie składek: RóŜnica w wymiarze, a więc i pasowaniu kolejnych składek, w tym okładki moŝe wynosić +/- 1mm w wymiarze szerokości i wysokości. Powtórzenie składki lub jej brak moŝe wystąpić w nie więcej niŝ 0,2% nakładu. Oprawa zeszytowa: Dopuszczalne odchylenie połoŝenia zszywki względem złamu grzbietowego wynosi +/- 0,5mm. Niepełna ilość zszywek, bądź niewłaściwe ich zagniecenie moŝe wystąpić w nie więcej niŝ 0,2% nakładu. 5. Kryteria oceny Pracownicy Pionu Drukarnia Skarbowa PWPW S.A. dokonują bieŝącej kontroli w trakcie wykonywanych przez siebie zadań, będących elementem procesu produkcyjnego. W przypadku odbioru jakościowego, kontrola gotowej produkcji odbywa się zgodnie z polską normą PN-ISO :2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywą. Część 1: Schematy kontroli indeksowana na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partia za partią. Strona 7 z 9

8 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Pion Drukarnia Skarbowa Ul. Domaniewska 37D, Warszawa,. (Miejscowość, dnia).... ( tu proszę wpisać dane Państwa firmy) ZAMÓWIENIE nr./09 Zamawiam usługę wykonania druku wg oferty/informacji cenowej nr z dnia. Według poniŝszej specyfikacji: ZAŁĄCZNIK 1.0. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Tytuł pracy:... Nakład:.. Format:.. Surowiec:.. Kolorystyka:. Objętość: Oprawa.. Uszlachetnianie:... Pakowanie: Inne:... Cena:.. netto za... sztuk PowyŜszą produkcję naleŝy dostarczyć:.. (proszę o wpisanie miejsca dostawy) Termin realizacji zamówienia:... (data) Materiały zostaną przesłane:.... (data) Płatność za usługę zostanie dokonana w ciągu.. dni od daty wystawienia faktury (liczba dni) (podpis osoby upowaŝnionej do składania zobowiązań finansowych w imieniu firmy) ZłoŜenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków opisanych w dokumencie Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia Strona 8 z 9

9 ZAŁĄCZNIK 2.0. FORMULARZ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI,. (Miejscowość, dnia) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Pion Drukarnia Skarbowa Ul. Domaniewska 37D, Warszawa POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Pion Drukarnia Skarbowa potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia nr. z firmy... z terminem wykonania Uwagi modyfikujące treść zamówienia: (opisać jeśli są). (podpis osoby upoważnionej do składania zobowiązań finansowych w imieniu firmy) Strona 9 z 9

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU Dokument określa wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac w firmie TONGRAF. Ogólne standardy jakości wyrobów produkowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy Strona 46 15. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SINIAT SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży SINIAT Sp. z o.o. ( Ogólne Warunki Sprzedaży ) stanowią integralną część każdej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo