Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Zamkiem Królewskim w Warszawie Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Zamkowy 4, Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 19/92, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Przemysława Mrozowskiego Zastępcę Dyrektora ds. Muzealnych i Naukowych, a. zwanym dalej Wykonawcą. Środki finansowe na realizację umowy zostały zarezerwowane w planie finansowym Zamawiającego na rok Środki finansowe na realizację przedmiotu umowy określonego w pkt 3.1 C SIWZ zostały potwierdzono pod warunkiem zawarcia umowy z Lwowską Galerią Sztuki na organizację wystawy (użyczenie obiektu). Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (numer w rejestrze zamówień publicznych Zamawiającego ZZ /2015) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługi poligraficzne w zakresie druku i przygotowalni w drukarni - od etapu wykonania form drukowych (według materiałów w formie.pdf) po druk materiałów określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. W przypadku nie zawarcia przez Zamawiającego umowy z Lwowską Galerią Sztuki na organizację wystawy (użyczenie obiektu), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części określonej w pkt. C. załącznika do umowy. 3. Usługi poligraficzne zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do umowy. 4. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również pakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydrukowanych materiałów. 2 Usługi poligraficzne zostaną wykonane częściami w poniższych terminach: A. Druki związane z wystawą pn. Napoleon i sztuka : 1. Katalog wystawy - pierwsze 300 egz. w terminie do dnia 9 września 2015 r. Pozostałe 500 egz. w terminie do dnia 16 września 2015 r.; 2. Folder wystawy - w terminie do dnia 9 września 2015 r.; 3. Plakat wystawy - w terminie do dnia 9 września 2015 r.; 4. Zaproszenie na otwarcie wystawy - w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.; 5. Zaproszenie do zwiedzenia wystawy - w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.; 1

2 B. Druki związane z z wystawą pn. Podlasie na dawnych mapach Rzeczypospolitej z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego - w terminie uzgodnionym przez Strony, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. C. Druki towarzyszące wystawie pn. Galeria jednego obrazu Georges'a de La Toura ( ) U lichwiarza : 1. Publikacja towarzysząca wystawie - w terminie do dnia 30 października 2015 r.; 2. Zaproszenie na otwarcie wystawy - w terminie do dnia 19 października 2015 r.; 3. Plakat wystawy - w terminie do dnia 30 października 2015 r Wykonawca dostarczy każdą część przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 2. Odbiór każdej części przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Pani Beata Nowacka. 4. W toku odbioru przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi przedmiot umowy pod względem ilościowym i wyrywkowo pod względem jakościowym. 5. Odbiór każdej części przedmiotu umowy zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, w kwocie netto. zł (słownie:...../100), VAT zł (słownie:../100), brutto.. zł (słownie:.../100). 2. W przypadku nieziszczenia się warunku, o którym mowa w 1 ust. 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone odpowiednio o kwotę wskazaną przez niego w ofercie, należną za wykonanie usługi określonej w pkt. C. załącznika nr 1 do umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie za przyjętą bez zastrzeżeń część przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy albo po jego odbiorze zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub wymiany egzemplarzy wadliwych na wolne od wad w terminie do 3 dni. Zamawiający może też jednostronnie określić inny termin wymiany wadliwych egzemplarzy, biorąc pod uwagę specyfikę ich wykonania i celowość zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub wymiany egzemplarzy wadliwych na wolne od wad albo nie usunie wad ani nie wymieni egzemplarzy wadliwych na wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bądź też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad ani wymienić egzemplarzy wadliwych na wolne 2

3 od wad w ogóle albo we wskazanym terminie, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do: a) odstąpienia od umowy w części, w której przedmiot umowy pozostaje wadliwy, w przypadku wad istotnych, b) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wad nieistotnych. 3. Przez wady istotne Strony rozumieją wady polegające na niespełnieniu parametrów przedmiotu umowy określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz inne wady obniżające wartość przedmiotu umowy lub czyniące go niezdatnym do użytku. Za wady istotne Strony uznają w szczególności: wypadające strony, odklejającą się okładkę, nieprawidłowo przycięty blok książki, brak stron, niezadrukowane strony, zabrudzenia, nieprawidłowo wklejone strony, nieostry druk, źle spasowane ilustracje, źle nałożony lakier, niewłaściwe sztancowanie, uszkodzenia mechaniczne (w tym wynikające z niewłaściwego pakowania lub transportu), zgniecenia, zarysowania W przypadku niewykonania poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach wskazanych w 2, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tej części. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w zakresie niewykonanej części lub całej reszty niewykonanego przedmiotu umowy. 2. W przypadku niewykonania części przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 2, jeżeli jej wykonanie po terminie nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na cel umowy, wiadomy Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w zakresie niewykonanej części lub całej reszty niewykonanego przedmiotu umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, wiadomy Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 25 % wynagrodzenia umownego, c) za odstąpienie od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 25 % wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie części umowy, od której odstąpiono. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3

4 3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik nr 1 specyfikacja przedmiotu umowy, Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). 4

5 Załącznik nr 1 Specyfikacja materiałów będących przedmiotem umowy: A. Druki związane z wystawą pn. Napoleon i sztuka : 1. Katalog wystawy nakład: 800 egz. objętość 204 s. + okładka ze skrzydełkami Środki format: 21,8 cm x 27.9 cm blok książki* papier: środki kreda biała matowa 150 g/ m 2 uszlachetnienie środków - lakier offsetowy kolor środki: Oprawa* oprawa szyta i klejona Okładka* okładka miękka ze skrzydełkami format okładki - dostosowany do bloku książki: strona tytułowa: 21,9 mm x 27,9 mm grzbiet płaski Okładka ze skrzydełkami, wysokość grzbietu około 1,3 cm Szerokość skrzydełka 18,9 cm Papier na okładkę kreda matowa 350 g/m 2 Kolorystyka okładki Uszlachetnienie okładki folia błyszcząca jednostronnie *Uwaga! Katalog będzie wersją polską katalogu francuskiego tej samej wystawy, który przekażemy jako wzór technologiczny i podstawę barwną 15 proofów cyfrowych w formacie A4 Publikacja z numerem ISBN 2. Folder wystawy nakład 5000 sztuk format: 51 cm x 22,5 cm Falcowanie: 5 skrzydełek o wymiarach 10,2 x 22,5 cm kolor 4+4 papier: kreda błyszcząca 170 g/ m 2 4 proofy cyfrowe w formacie A4 materiały w formie PDF-ów 3. Plakat wystawy nakład: 300 egz. format: B1 papier: kreda półmatowa 150 g/ m 2 kolor: wykończenie lakier offsetowy jednostronnie 5

6 4 proofy cyfrowe w formacie A4 4. Zaproszenie na otwarcie wystawy nakład: 1200 egz. format: A4 złożone do A5 papier: kreda 300 g/ m 2 kolor: wykończenie: folia matowa 1+ 0 i lakier punktowy proofy cyfrowe w formacie A4 5. Zaproszenie do zwiedzenia wystawy nakład: 1000 egz. format: A4 złożone do A5 papier: kreda 300 g/ m 2 kolor: wykończenie: folia matowa 1+ 0 i lakier punktowy proofy cyfrowe w formacie A4 B. Druki związane z wystawą pn. Podlasie na dawnych mapach Rzeczypospolitej z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego, organizowanej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Folder towarzyszący wystawie nakład: 300 egz. format: A 4 kolor: środki 1 +1, okładka: folia błyszcząca papier środki: kreda matowa 135 g/m 2, okładka: kreda błyszcząca 200 g/m 2 objętość:16 stron + okładka oprawa zeszytowa, szyta drutem (2 zszywki) 4 proofy cyfrowe w formacie A4 Publikacja z numerem ISBN C. Druki towarzyszące wystawie pn. Galeria jednego obrazu Georges'a de La Toura ( ) U lichwiarza 1. Publikacja towarzysząca wystawie Nakład 1000 egz. Format: A 5 (14,8 cm x 21 cm) Objętość 76 stron + okładka ze skrzydełkiem o szerokości 10 cm Kolor środki 4+4+lakier offsetowy Papier środki: kreda matowa biała 135 g/ m 2 Oprawa: miękka, klejona Papier na okładkę - kreda matowa 350g/ m 2 Uszlachetnienie okładki - folia matowa i lakier uv jednostronnie Kolorystyka okładki proofów cyfrowych w formacie A4 6

7 Materiały w formie PDF Publikacja z numerem ISBN 2. Zaproszenie na otwarcie wystawy nakład: 1000 egz. format: A4 złożone do A5 papier: kreda 300 g/m 2 kolor: 4+4 wykończenie: folia matowa 1+0 i lakier punktowy proofy cyfrowe w formacie A4 3. Plakat wystawy nakład: 100 egz. format: B1 papier: kreda półmatowa 150 g/m 2 kolor: wykończenie lakier offsetowy jednostronnie 4 proofy cyfrowe w formacie A4 7

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie Strona1 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie w dniu...r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn, utworzonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy U M O W A nr /2013 zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego2, 10-719 Olsztyn utworzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). I. Informacje o Zamawiającym. Muzeum

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 Dot.: wykonania druku publikacji Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy:

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy: Program Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Instytucją Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego wpisaną do RIK (Rejestru

Bardziej szczegółowo