TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE V. 8

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzone zmiany Logowanie Menu Główne Informacje Terminalowy System Informacyjny Historia kontenera Drukowanie karty kontenera Lista podróŝy Karta kontenera Kontener w secie Lista kontenerów Spedytora Zlecenia WYSTAWIENIA ZłoŜenie zlecenia wystawienia kontenera Usuwanie zlecenia wystawienia kontenera Dodawanie nowego kontenera do istniejącego zlecenia wystawienia kontenera Usuwanie kontenera z istniejącego zlecenia wystawienia kontenera Zmiana terminu lub zlecenia wystawienia kontenera Sprawdzanie statusu wystawienia AWIZACJA PODJĘCIA KONTENERA Wyszukiwanie kontenerów nominowanych na spedytora Tworzenie awizacji podjęcia kontenera Tworzenie awizacji podjęcia kontenera EM Zmiana awizacji podjęcia kontenera Zmiana awizacji podjęcia kontenera EM Usuwanie awizacji podjęcia kontenera Usuwanie awizacji podjęcia kontenera EM AWIZACJA ZŁOśENIA KONTENERA Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera pełnego Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera chłodzonego Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera niebezpiecznego Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera ponadgabarytowego Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera pustego EM Zmiana awizacji złoŝenia kontenera Usuwanie awizacji złoŝenia kontenera EDYCJA BUKINGU Historia zmian w bukingu Zmiany w bukingu Kody Rozmiar / Typ kontenera. Kody ISO Status Kontenera Kody Uszkodzeń Kody IMO Kody Zatrzymań Kody Wystawień Kody portów Kody SP

3 1. WPROWADZONE ZMIANY. W nowej wersji systemu express główne zmiany to przebudowana karta kontenera oraz udostępnienie Terminalowego Systemu Informacyjnego. Karta kontenera z dwóch okien została połączona w jedno. Nowa zakładka w systemie express umoŝliwia połączenie się z Terminalowym Systemem Informacyjnym. Wewnątrz TSI dostępne są dwie funkcje: Lista wizyt kontenera wraz ze szczegółową kartą kontenera oraz lista podróŝy. Lista podróŝy zawiera najaktualniejsze dane dotyczące statków odwiedzających GCT. Prosimy zapoznać się z całą instrukcją oraz przekazać ją wszystkim osobom pracującym w naszym systemie Logowanie. Przy logowaniu do systemu jak i w całym systemie nie trzeba juŝ uŝywać duŝych liter. Jako domyślny został wprowadzony język polski. Po wpisaniu wszystkich danych (Company= Firma, User ID= UŜytkownik, Password= Hasło) na stronie logowania https://klient.gct.pl (rys. 1) wystarczy nacisnąć ENTER, aby przejść do menu głównego. (rys. 1) - 3 -

4 1.2. Menu Główne. Menu Główne składa się z następujących zakładek (rys. 2): (rys. 2) Zakładki menu głównego: - Informacje: * Terminalowy System Informacyjny, * Karta Kontenera, * Lista Kontenerów Spedytora. - Raporty (niedostępne) - Zlecenia: * Wystawienia, * Awizacja ZłoŜenia Kontenera, * Awizacja Podjęcia Kontenera, * Edycja Bukingu. - Kody: * Opis Kodów uŝywanych w systemie. - UŜytkownicy: * UŜytkownicy Systemu. - Administrator (niedostępne) - Wyloguj: * Wylogowanie z systemu

5 2. INFORMACJE. Zakładka Informacje zawiera (rys. 3): (rys. 3) Funkcje: - Terminalowy System Informacyjny (str. 6), - Karta Kontenera (str. 10), - Lista Kontenerów Spedytora (str. 12)

6 2.1. Terminalowy System Informacyjny. Terminalowy System Informacyjny to nazwa nowej zakładki w systemie express. UmoŜliwia ona przekierowanie do aplikacji dostępnej poprzednio na stronie Obecny adres tej strony poza systemem express to: Aby przejść z systemu express do Terminalowego Systemu Informacyjnego naleŝy podać numer kontenera (rys. 4) i zatwierdzić go przyciskiem Potwierdź. Po zalogowaniu do Terminalowego Systemu Informacyjnego wprowadzony numer kontenera wyświetli się automatycznie. (rys. 4) W nowym oknie naleŝy zalogować się ponownie (rys. 5) podając te same dane (Company, User ID, Password) jak przy logowaniu do systemu express oraz nacisnąć Login. (rys. 5) W Terminalowym Systemie Informacyjnym udostępnione zostały obecnie dwie funkcje: Historia kontenera i Lista podróŝy (rys. 6). (rys. 6) - 6 -

7 Historia kontenera. Funkcja Historia kontenera pozwala na sprawdzenie wizyt kontenera na terminalu GCT oraz wyświetlenie szczegółowej karty kontenera. Aby wyszukać listę wizyt kontenera naleŝy podać numer szukanego kontenera (rys. 7). (rys. 7) Przycisk PokaŜ wizyty wyświetli wszystkie wizyty danego kontenera od początku działalności terminala GCT (rys. 8). W ten sposób moŝna sprawdzić wszystkie kontenery składowane na terminalu, nawet, jeśli spedytor nie został na nie nominowany. (rys. 8) Numer wizyty kontenera jest unikatowy i automatycznie generowany przy kaŝdej wizycie kontenera na terminalu GCT

8 W przypadku, gdy spedytor jest nominowany do podjęcia danego kontenera uaktywnia się funkcja PokaŜ szczegóły. Wyświetlona zostaje szczegółowa karta kontenera (rys. 9). (rys. 9) Karta kontenera jest podzielona na 4 zatytułowane części. 1 część to szczegóły dotyczące przyjęcia kontenera (PRZYJĘTY ZE STATKU / Z SAMOCHODU). 2 część to szczegóły dotyczące wydania kontenera (WYDANY NA STATEK / SAMOCHÓD). JeŜeli kontener znajduje się na terminalu (nie został jeszcze wydany) to w tej sekcji znajdą się bieŝące informacje o kontenerze (NA TERMINALU). 3 część to wyszczególnienie uszkodzeń kontenera (USZKODZENIA). 4 część to historia zatrzymań i zwolnień kontenera. Oprócz podstawowych informacji o kontenerze, takich jak: status, gestor, miejsce złoŝenia na placu/statku, data wejścia/wyjścia z terminalu, waga kontenera itp. system pokazuje równieŝ zadeklarowany (podczas awizacji) przez spedytora status celny kontenera. UWAGA: W polu PodróŜ pierwsza pozycja przedstawia numer podróŝy armatorskiej, oznaczenie w nawiasie oznacza numer podróŝy w systemie GCT. TOA to data zawinięcia statku (Time of Arrival) do GCT, TOD to data wypłynięcia statku (Time of Daparture) z GCT. Jeśli system nie wyświetla daty w w/w wartościach oznacza to, Ŝe statek albo jeszcze nie przypłynął albo jest jeszcze obsługiwany na terminalu. Miejsce złoŝenia określa miejsce złoŝenia kontenera na terminalu. Pierwsze litery wskazują na dokładną jego lokalizację: A1 / A2 / A3 kontener złoŝony w placu składowym. B1 / B2 / B3 kontener złoŝony w placu składowym. MSH kontener wystawiony na kei. FUM kontener wystawiony w pole fumigacyjne. MAG kontener wystawiony pod magazyn. UC kontener wystawiony dla Urzędu Celnego pod magazyn. VOG kontener wystawiony w pole manipulacyjne. Z2/46 kontener złoŝony na kolei GCT. Z1/99 kontener opuścił terminal (drogą morską). Z3/51 kontener opuścił terminal (drogą lądową)

9 Drukowanie karty kontenera. Aby wydrukować kartę kontenera w Terminalowym Systemie Informacyjnym naleŝy wcisnąć przycisk Do wydruku (rys. 10). Następnie plik z kartą kontenera trzeba otworzyć w programie Acrobat Reader i w menu wybrać opcję drukuj Lista podróŝy. (rys. 10) Lista PodróŜy to wykaz wszystkich podróŝy statków (rys. 11), które zawinęły do Terminalu GCT od początku jego działalności. (rys. 11) PodróŜe oczekiwane to wprowadzone do systemu podróŝe wraz z szacunkowym czasem przybycia/odpłynięcia statku (ETA/ETD). PodróŜe obecnie obsługiwane to statki zacumowane do kei i obsługiwane przez terminal. PodróŜe odbyte to wykaz wszystkich podróŝy, które zostały obsłuŝone na terminalu GCT. Aby wylogować się z Terminalowego Systemu Informacyjnego w oknie głównym naleŝy wybrać opcję Wyloguj

10 2.2. Karta Kontenera. Kartę szukanego kontenera moŝemy odnaleźć podając numer kontenera, numer wizyty kontenera lub numer bukingu a następnie wciskając potwierdź (rys. 12). (rys. 12) Zawartość Karty Kontenera wygląda następująco (rys. 13). (rys. 13) Opcja Historia kontenera w tej wersji systemu nie jest aktywna. Wszystkie kody i ich opisy uŝyte w Karcie Kontenera moŝna znaleźć w zakładce Kody (patrz rozdz. 4 str. 43)

11 Kontenery w secie. Aby wyświetlić kartę kontenera złoŝonego w secie, w oknie Karta Kontenera (rys. 12) naleŝy wprowadzić numer kontenera głównego. JeŜeli wprowadzimy numer kontenera podrzędnego wyświetli się poniŝsza informacja (rys. 14). (rys. 14) Po wyświetleniu karty kontenera głównego w lewym dolnym rogu uaktywni się przycisk Kontenery w Secie (rys. 15). (rys. 15) Po wybraniu tego przycisku, w nowym oknie Kontenery w Secie Szczegóły (rys. 16) wyświetli nam się lista kontenerów podrzędnych. (rys. 16) Kontener główny (BP Bundle Parent) to kontener pierwszy z dołu, na nim leŝą pozostałe kontenery kontenery podrzędne (BS Bundle Son). Kontenery podrzędne liczone są z dołu do góry. Zatem kontener pierwszy z góry będzie ostatnim kontenerem podrzędnym

12 2.2. Lista Kontenerów Spedytora. Lista Kontenerów Spedytora pozwala na wyszukanie wszystkich kontenerów spedytora wg dowolnych kryteriów oraz wyświetlenie ich wg czasu składowania. W oknie tym (rys. 17) zostały wprowadzone domyślne funkcje: ilość dni składowania oraz data odniesienia. Ilość dni składowania domyślnie wprowadzona wartość (1 dzień) oznacza, Ŝe wyszukane zostaną kontenery składowane 1 dzień i dłuŝej. Analogicznie, jeŝeli chcemy znaleźć kontenery, które składowane są 30 dni i dłuŝej (czyli nie krócej niŝ 30 dni), w okno ilość dni składowania wprowadzamy wartość 30 (dni). Data odniesienia jest to bieŝąca data, do której liczony jest czas składowania. (rys. 17) Aby wyszukać wszystkie kontenery spedytora wystarczy bez wprowadzania Ŝadnych danych w oknie Lista Kontenerów Spedytora (rys. 17) przycisnąć Potwierdź a w następnym oknie (rys. 18) pojawi się lista wszystkich kontenerów Spedytora złoŝonych na terminalu GCT. MoŜna takŝe wyszukać konkretną grupę kontenerów: np. kontenery składowane dłuŝej niŝ 10 dni - wpisując ilość dni składowania 10, następnie wciskając Potwierdź (rys. 17). albo np. wszystkie kontenery importowe wybierając status kontenera IF IMPORT PEŁNY, następnie wciskając Potwierdź (rys. 17). W następnym oknie pojawi się lista kontenerów szukanych wg podanych kryteriów (rys. 18)

13 (rys. 18) W oknie Lista Kontenerów Spedytora (rys. 18) numer kontenera jest podświetlony na niebiesko, stanowi on link do karty kontenera. Po kliknięciu na dany kontener w nowym oknie wyświetli nam się karta wybranego kontenera. Zdatność kod zdatności kontenera wskazuje na wynik inspekcji technicznej przeprowadzonej przez pracownika GCT przy wjeździe kontenera na terminal. C cargoworthy kontener zdatny. D damage but allowable for gate in/out terminal kontener uszkodzony, zdatny. J reject kontener odrzucony, niezdatny

14 3. ZLECENIA. Zakładka Zlecenia zawiera (rys. 19): Funkcje: - Edycja Bukingu (str. 40), - Wystawienia (str. 15), - Awizacja Podjęcia Kontenera (str. 21), - Awizacja ZłoŜenia Kontenera (str. 31). (rys. 19) W nowej wersji systemu nie tworzymy juŝ bukingu w osobnym oknie. Funkcja Edycja Bukingu słuŝy jedynie do edytowania danych bukingu (takich jak np. zmiana portu). Wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia awizacji złoŝenia / podjęcia kontenera znajdują się w oknach: Awizacja ZłoŜenia Kontenera / Awizacja Podjęcia Kontenera. Funkcja Wystawienia zawiera nowe kody wystawień. Do systemu zostało dodane nowe okno Nr spedycji (rys. 20). Nie jest to pole wymagane. Numeru spedycji nie wpisujemy juŝ w uwagach! (rys. 20)

15 3.1. Wystawienia. W systemie express, aby wystawić kontener naleŝy złoŝyć zlecenie wystawienia kontenera uŝywając poniŝszych kodów wystawień: CC Rewizja UC FUM Fumigacja GPKW Kontrola weterynaryjna GPKW IMO Naklejanie / Usuwanie nalepek IMO OTH Inne wystawienia PP Przestawienia w placu PSW PIORIN / SANEPID / WIJHARS / Próbobranie REW Rewizja pełna (100%) SCAN Skanowanie SS Rozformowanie / Formowanie TECH Ocena techniczna kontenera WAGAP WaŜenie kontenera z placu WAGAS WaŜenie kontenera na samochodzie ZłoŜenie zlecenia wystawienia kontenera. Aby złoŝyć zlecenie wystawienia kontenera w systemie (podobnie jak w poprzedniej wersji) w oknie Wystawienia naleŝy przycisnąć Nowe wystawienie (rys. 21). (rys. 21) UWAGA: Zlecenia wystawienia kontenera realizowane są na dzień następny (7:00) od otrzymania zlecenia (jeŝeli w dniu złoŝenia zlecenia kontener znajduje się na terminalu GCT). W tym wypadku nie trzeba wypełniać Ŝądanego terminu zlecenia. Jeśli kontener ma być wystawiony po kilku dniach od daty złoŝenia zlecenia prosimy o wypełnienie Ŝądanego terminu wystawienia. Jeśli kontener ma być wystawiony pod Urząd Celny (CC) na ten sam dzień niezbędne jest powiadomienie telefoniczne skierowane do Działu Operacji Lądowych (nr tel.: ). Zlecenia takie będą realizowane w miarę moŝliwości, w zaleŝności od natęŝenia ruchu na terminalu

16 W następnym oknie Utwórz Zlecenie Wystawienia (rys. 22) naleŝy wybrać Kod wystawienia, śądany termin wystawienia (jeŝeli kontener jest do wystawienia na później niŝ następny dzień rano) oraz numer kontenera i przycisnąć Dodaj. W oknie Nr spedycji moŝna wpisać numer spedycji wyświetli się on na fakturze. Nie jest to okno wymagane. (rys. 22) JeŜeli pod tym samym kodem chcemy wystawić kilka kontenerów wpisujemy kolejny Nr kontenera i znowu przycisk Dodaj. Kontenery zostaną dodane do zlecenia. Aby zakończyć zlecenie naleŝy przycisnąć Potwierdź oraz OK. Następnie ukaŝe się okno Utwórz zlecenie wystawienia - Wynik (rys. 23). W tym oknie zostaje nadany numer operacyjny zlecenia. Numer Wystawienia potrzebny będzie do dokonywania zmian i sprawdzania statusu wystawienia. NaleŜy go w tym miejscu spisać, poniewaŝ nie będzie moŝliwe jego późniejsze wyświetlenie. (rys. 23) Czynność Create wynik dotyczy tworzenia zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe zlecenie zostało przyjęte. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

17 Usuwanie zlecenia wystawienia kontenera. Aby usunąć zlecenie wystawienia kontenera w systemie (podobnie jak w poprzedniej wersji) w oknie Wystawienia (rys. 21) naleŝy wpisać numer stworzonego wystawienia, które chcemy usunąć i wybrać Usuń wystawienie. W nowym oknie Usuń zlecenie wystawienia (rys. 24) wybieramy przycisk Usuń i OK. W ten sposób usuniemy całe zlecenie tj. wszystkie kontenery przypisane do danego zlecenia. Aby usunąć część zlecenia patrz pkt (str. 19). (rys. 24) Następnie ukaŝe się okno Usuń zlecenie wystawienia - Wynik (rys. 25). (rys. 25) Czynność Delete wynik dotyczy kasowania zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe zlecenie zostało skasowane. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe kasowanie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

18 Dodawanie nowego kontenera do istniejącego zlecenia wystawienia kontenera. Aby dodać nowy kontener do istniejącego juŝ zlecenia w systemie w oknie Wystawienia (rys. 21) naleŝy wpisać numer stworzonego juŝ wystawienia, które chcemy rozszerzyć i wybrać Potwierdź. W nowym oknie Aktualizuj Zlecenie Wystawienia wyświetli się istniejący kontener ze zlecenia oraz jego status. Następnie wpisujemy nowy numer kontenera, który chcemy dodać do zlecenia i wybieramy przycisk Dodaj (rys. 26). Nowy kontener zostanie dodany na listę zlecenia. (rys. 26) Tak zmienione zlecenie musi być zatwierdzone, naleŝy więc wybrać przycisk Potwierdź i OK Następnie ukaŝe się okno Aktualizuj Zlecenie Wystawienia Wynik (rys. 27). (rys. 27) Czynność Create wynik dotyczy uaktualniania zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe zlecenie zostało uaktualnione. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe uaktualnienie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

19 Usuwanie kontenera z istniejącego zlecenia wystawienia kontenera. Aby usunąć kontener z istniejącego juŝ zlecenia (o ile zlecenie zawiera więcej niŝ jeden kontener) w systemie w oknie Wystawienia (rys. 21) naleŝy wpisać numer stworzonego wystawienia, z którego chcemy usunąć pozycję i wybrać Potwierdź. W nowym oknie Aktualizuj Zlecenie Wystawienia (rys. 28) wyświetlą się istniejące kontenery ze zlecenia oraz ich statusy. W tym oknie (rys. 28) naleŝy wybrać kontener do usunięcia zaznaczając w kolumnie Usuń po prawej stronie odpowiednią pozycję a następnie wybierać przycisk Usuń. (rys. 28) Wybrany kontener zniknie z listy zlecenia. Aby zatwierdzić zmiany naleŝy przycisnąć Potwierdź. Następnie ukaŝe się okno Aktualizuj Zlecenie Wystawienia Wynik (rys. 29). (rys. 29) Czynność Delete wynik dotyczy kasowania kontenera ze zlecenia. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe zlecenie zostało skasowane. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe kasowanie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

20 Zmiana terminu lub typu zlecenia wystawienia kontenera. Aby zmienić termin lub typ zlecenia wystawienia kontenera w systemie w oknie Wystawienia (rys. 21) naleŝy wpisać numer stworzonego wystawienia, które chcemy zmienić i wybrać Potwierdź. W nowym oknie Aktualizuj Zlecenie Wystawienia moŝemy wprowadzić nowy termin lub nowy typ wystawienia a następnie wybieramy przycisk Potwierdź i OK. Następnie ukaŝe się okno Aktualizuj Zlecenie Wystawienia - Wynik Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe zlecenie zostało uaktualnione. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe uaktualnienie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. UWAGA: W przypadku, gdy zlecenie wystawienia jest zadeklarowane na kilka dni do przodu, termin zlecenia moŝe być zmieniony najpóźniej na 1 dzień przed realizacją zlecenia. Nie moŝna zmienić terminu, gdy wystawienie zostało juŝ zrealizowane lub jest w trakcie realizacji Sprawdzanie statusu wystawienia. Status wystawienia mówi nam o tym czy zlecenie czeka na realizację czy teŝ zostało zrealizowane. Aby sprawdzić status wystawienia kontenera w systemie w oknie Wystawienia (rys. 21) naleŝy wpisać numer stworzonego wystawienia, które chcemy sprawdzić a następnie wybieramy Potwierdź. Status REQ PENDING zlecenie czeka na realizację. Status MSSH CREATED wystawienie zrealizowane. Status REQ CANCELLED zlecenie anulowane. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego. Inny sposób na sprawdzenie czy dane wystawienie zostało zrealizowane to przejście do Karty Kontenera (str. 10). JeŜeli miejsce złoŝenia będzie inne niŝ A1/A3 oraz B1/B3 to znaczy, Ŝe kontener jest wystawiony

21 3.2. Awizacja podjęcia kontenera. Aby podjąć dany kontener spedytor musi być nominowany przez gestora. JeŜeli po wpisaniu numeru kontenera pojawi się komunikat Nie znaleziono pozycji oznacza to, Ŝe spedytor nie został jeszcze nominowany. Po nominacji spedytor będzie miał dostęp do karty kontenera jak i do stworzenia awizacji jego podjęcia. Aby sprawdzić czy dany kontener znajduje się na terminalu, w przypadku, gdy spedytor nie jest nominowany przez gestora, naleŝy zalogować się na stronie Terminalowego Systemu Informacyjnego (str. 6) i tam szukać kontenera. W następnym oknie w zakładce Raporty po wybraniu opcji Historia kontenera pojawi się okno Nr kontenera. Po wpisaniu numeru kontenera i przyciśnięciu klawisza pokaŝ wizyty pojawi się lista wizyt kontenera wraz ze szczegółowymi danymi (data i godzina wyjścia/wejścia, środek transportu, status kontenera, gestor i spedycja) Wyszukiwanie kontenerów nominowanych na spedytora. Aby wyszukać kontenery, na podjęcie, których spedytor jest nominowany przez gestora moŝna uŝyć róŝnych kryteriów wyszukiwania. Podając numer kontenera (rys. 30) i zatwierdzając przyciskiem potwierdź - w następnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia, jeŝeli spedytor został nominowany, pojawi się awizacja podjęcia danego kontenera. Podając status kontenera (rys. 30) i zatwierdzając przyciskiem potwierdź - w następnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia pojawi się lista awizacji wszystkich kontenerów o podanym statusie, które spedytor moŝe podjąć. Podając kod Gestor / Statek / PodróŜ (rys. 30) zatwierdzając przyciskiem potwierdź - w następnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia pojawi się lista awizacji wszystkich kontenerów z podanej podróŝy, które spedytor moŝe podjąć. JeŜeli w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys. 30) przyciśniemy przycisk Potwierdź bez podawania Ŝadnych danych, w następnym oknie (rys. 31) pojawi się lista wszystkich awizacji kontenerów, które spedytor moŝe podjąć. W oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia moŝemy od razu stworzyć awizację na wybrany kontener lub kilka kontenerów na raz

22 Tworzenie awizacji podjęcia kontenera. Aby stworzyć awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys.30) naleŝy najpierw wyszukać Ŝądany kontener lub kontenery (patrz pkt str. 21), na które chcemy stworzyć awizację podjęcia. (rys. 27) Opcja import / export odnosi się do numeru podróŝy. UWAGA: Opcja Zapisz ustawienia pozwala na zapisanie wprowadzonych danych w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera. Wracając ponownie do tego okna nie będzie potrzeby ponownego wpisywania danych! UWAGA: Wybierając gestora kontenera i naciskając na czerwoną lampkę w nowym oknie pojawi się lista dostępnych podróŝy. Po wybraniu podróŝy, kombinacja : gestor / statek / podróŝ i nazwa statku wypełni się automatycznie! W kolejnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia (rys. 31) moŝemy stworzyć awizację na wszystkie lub kilka wyświetlonych kontenerów jednocześnie. (rys. 31)

23 W przypadku transportu drogowego: NaleŜy wybrać opcje Nr ciągnika. Po wprowadzeniu danych kierowcy (Imię Nazwisko, Nr dowodu) i ciągnika w wybranych kontenerach naleŝy zaznaczyć opcje Uaktualnij w kolumnie z prawej strony (rys. 32). (rys. 32) UWAGA: Wprowadzając dane moŝemy uŝywać małych liter. Imię i nazwisko kierowcy moŝe (ale nie musi) zawierać polskie znaki. Nie jest to istotne czy wprowadzimy jan kowalski czy kowalski jan. MoŜna wprowadzić samo nazwisko kierowcy. W polu Nr spedycji moŝna wpisać numer spedycji. Nie jest to opcja wymagana. W polu Za składowe płaci: naleŝy wybrać płatnika opłaty za składowanie kontenera. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia - Wynik (rys. 33). (rys. 33) Czynność Update wynik dotyczy tworzenia awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została stworzona. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

24 W przypadku transportu kolejowego: NaleŜy wybrać opcje Nr pociągu / Nr wagonu. Po wprowadzeniu danych dotyczących numeru pociągu i wagonów naleŝy zaznaczyć opcje Uaktualnij w kolumnie z prawej strony (rys. 34). (rys. 34) Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia - Wynik (rys. 35) (rys. 35) Czynność Update wynik dotyczy tworzenia awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została stworzona. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

25 Tworzenie awizacji podjęcia kontenera EM. Kontener o statusie EM to kontener pusty, bez przeznaczenia. Nie jest przypisany do konkretnej podróŝy, moŝe opuścić terminal zarówno drogą morską jak i lądową. Aby podjąć Kontener EM w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys. 36) naleŝy wprowadzić Nr kontenera EM a następnie wybrać przycisk Podjęcie EM. Spedytor musi być nominowany do podjęcia). (rys. 36) W następnym oknie Utwórz Awizację Podjęcia Kontenera EM (rys. 37) naleŝy: - w przypadku transportu kolejowego podać numer pociągu - w przypadku transportu drogowego podać dane kierowcy (nr dowodu, imię/nazwisko) i ciągnika (jak na rysunku poniŝej). W polu Nr listy ładunkowej naleŝy wpisać: NIL (rys. 37)

26 Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Utwórz Awizację Podjęcia Kontenera EM - Wynik (rys. 38). (rys. 38) Czynność Create wynik dotyczy tworzenia awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została stworzona. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Zmiana awizacji podjęcia kontenera. Awizację podjęcia kontenera moŝna zmienić w kaŝdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Zmianie podlegają wszystkie wprowadzone wcześniej dane. Aby zmienić awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys. 39) naleŝy wyszukać Ŝądany kontener lub kontenery (patrz pkt str. 21). (rys. 39)

27 W kolejnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia (rys. 40) pojawią się wyszukane awizacje. Wyświetlone pola są edytowalne. MoŜemy jednocześnie zmienić awizację wszystkich lub kilku wyświetlonych kontenerów zastępując wprowadzone wcześniej dane. (rys. 40) Aby zatwierdzić zmiany w kolumnie z prawej strony (rys. 40) naleŝy zaznaczyć opcje Uaktualnij w pozycjach awizacji, które były zmieniane. Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia Wynik (rys. 41). (rys. 41) Czynność Update wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została zmieniona. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

28 Zmiana awizacji podjęcia kontenera EM. Awizację podjęcia kontenera EM moŝna zmienić w kaŝdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby zmienić awizację podjęcia kontenera EM w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys.39) naleŝy wyszukać Ŝądany kontener (patrz pkt str. 25) a następnie przycisnąć Potwierdź. W kolejnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia (rys. 42) pojawi się wyszukana awizacja. Okno to wygląda tak, jak w awizacji kontenerów o innych statusach. Wyświetlone pola są edytowalne moŝna wprowadzić zmiany. (rys. 42) Aby zatwierdzić zmiany w kolumnie z prawej strony naleŝy zaznaczyć opcje Uaktualnij w pozycjach awizacji, które były zmieniane (rys. 42). Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia Wynik (rys. 43). (rys. 43) Czynność Update wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Accepted oznacza, Ŝe awizacja została zmieniona. Wynik Rejected oznacza, Ŝe zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego

29 Usuwanie awizacji podjęcia kontenera. Awizację podjęcia kontenera moŝna usunąć w kaŝdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby usunąć awizację podjęcia kontenera w oknie Awizacja Podjęcia Kontenera (rys. 44) naleŝy wyszukać Ŝądany kontener lub kontenery (patrz pkt str. 21). (rys. 44) W kolejnym oknie Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia (rys. 45) pojawią się nam wyszukane awizacje. MoŜemy jednocześnie usunąć awizację wszystkich lub kilku wyświetlonych kontenerów. (rys. 45) Aby usunąć wybraną awizację w kolumnie z prawej strony naleŝy zaznaczyć opcje Usuń w pozycjach awizacji, które mają być usunięte

30 Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera Narzędzia Wynik (rys. 46). (rys. 46) Czynność Delete wynik dotyczy usuwania awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została usunięta. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe usunięcie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do menu głównego Usuwanie awizacji podjęcia kontenera EM. Aby usunąć awizację podjęcia kontenera EM naleŝy postępować w ten sam sposób jak w przypadku kontenerów o innych statusach (patrz pkt str. 29)

31 3.3. Awizacja złoŝenia kontenera. Dotychczasowe dwa okna zawierające tworzenie bukingu i awizacji zostały połączone w jedno okno Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 47) Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera pełnego. Aby stworzyć awizację złoŝenia kontenera pełnego naleŝy w oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 47) bez wprowadzania Ŝadnych danych, wybrać przycisk Utwórz. Przycisk Potwierdź słuŝy jedynie do wyszukiwania awizacji wg wprowadzonych danych. (rys. 47) Następnie pojawi się okno Utwórz Awizację ZłoŜenia Kontenera (rys. 48). Jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy danych związanych z podróŝą kontenera. Część druga dotyczy szczegółowych danych kontenera. (rys. 48)

32 POLA WYMAGANE w Awizacji ZłoŜenia Kontenera: 1. Nr bukingu. Okno to zostało powiększone do 18 znaków. Nr bukingu powinien zawierać litery: a-z oraz cyfry: 1-0. Nie moŝna uŝywać spacji, ukośników i innych znaków specjalnych. Tworząc pierwszą awizację na dany buking jego numer zostanie automatycznie zapisany po zatwierdzeniu awizacji. Aby na ten sam buking złoŝyć kolejne kontenery wystarczy w nowej awizacji wpisać numer wprowadzonego wcześniej bukingu a następnie wybrać przycisk Szukaj. Pola: data wygaśnięcia, gestor/statek/podróŝ, nazwa statku oraz port docelowy i wyładunku wypełnią się automatycznie. 2. Data wygaśnięcia bukingu. Po wprowadzeniu daty wygaśnięcia bukingu, na dany numer bukingu, kontenery będą mogły być składane tylko do tej daty. 3. Gestor / Statek / PodróŜ i Nazwa statku. Po wybraniu gestora naleŝy wybrać czerwoną lampkę (z lewej) w nowym oknie pojawi się lista dostępnych podróŝy. Po wybraniu podróŝy, kombinacja: Gestor / Statek / PodróŜ oraz Nazwa statku wypełni się automatycznie. 4. Port Wyładunku. Wybierając czerwoną lampkę (z prawej) w nowym oknie pojawi się lista portów, do których dana podróŝ zawija. Po wybraniu portu z listy, okno Port Wyładunku wypełni się automatycznie. 5. Port Docelowy. W oknie Port Docelowy naleŝy wpisać kod portu docelowego, do którego przeznaczony jest kontener. Port Docelowy moŝe być taki sam jak Port Wyładunku. Lista wszystkich kodów portów dostępna jest na stronie Kod portu jest międzynarodowym kodem uŝywanym na całym świecie. Składa się z 5-ciu liter. W większości z nich pierwsze dwie litery to kod państwa, a kolejne trzy to kod miasta, w którym znajduje się port. 6. Załadowca. W oknie Załadowca naleŝy wpisać załadowcę towaru. 7. Gestor. Tego pola w przypadku kontenera pełnego naleŝy NIE WYPEŁNIAĆ! 8. W przypadku transportu drogowego: NaleŜy wybrać opcje Nr ciągnika wprowadzić dane ciągnika i kierowcy ( Nr dowodu, Imię Nazwisko ). Wprowadzając dane moŝemy uŝywać małych liter. Imię i nazwisko kierowcy moŝe (ale nie musi) zawierać polskie znaki. Nie jest to istotne czy wprowadzimy jan kowalski czy kowalski jan. MoŜna wprowadzić samo nazwisko kierowcy. 9. W przypadku transportu kolejowego: NaleŜy wybrać opcje Nr pociągu, Nr wagonu oraz wprowadzić dane

33 10. Nr Kontenera. Przypominamy o konieczności wpisania całego numeru kontenera. Bez spacji, myślników czy przecinków. Jednym ciągiem, razem z cyfrą kontrolną, wg wzoru ECMU ! 11. Rozmiar / Typ kontenera. Rozmiar i typ kontenera określa Kod ISO [np. 45G1]. Patrz rozdział 4 KODY (str. 43). Aby szybko wybrać daną pozycje (np. Tank) wystarczy po rozwinięciu okienka combobox przycisnąć na klawiaturze pierwszą literę szukanego wyrazu (w tym wypadku T) automatycznie pojawi nam się pierwsza pozycja na wybraną literę. 12. Status kontenera. Status kontenera opisuje relację, w jakiej kontener się znajduje. Patrz rozdział 4 KODY (str.45). 13. Kod SP oraz Kod zatrzymania JeŜeli kontener zawiera towar unijny naleŝy wybrać Kod SP: DF Towar Unijny (Detention Free). JeŜeli w kontenerze znajduje się towar do odprawy celnej naleŝy w oknie Kod zatrzymania wybrać Towar podlega odprawie UC DT (Detention) JeŜeli nie wybierzemy kodu DF, kod zatrzymania DT dopisze się automatycznie. PoniewaŜ jeden kontener moŝe mieć kilka kodów SP, za kaŝdym razem, gdy klikniemy na jakiś kod, będą się one kumulować w okienku po prawej stronie. Aby wykasować pomyłkowo wybrane kody naleŝy w oknie kodów wyprać pozycję pustą. Po prawej stronie okna wprowadzone kody znikną. Następnie moŝna ponownie wybrać poprawne kody. 14. Waga netto kontenera Waga netto kontenera to wszystko to, co znajduje się wewnątrz kontenera (= waga brutto towaru). 15. Max waga brutto kontenera Maksymalna waga brutto kontenera została ustawiona domyślnie na 40000, tej wartości nie trzeba zmieniać. 16. Materiał kontenera Materiał kontenera został ustawiony domyślnie na S (stalowy). 17. Towar w kontenerze. W tym polu naleŝy słownie zadeklarować towar znajdujący się w kontenerze. 18. Kod towaru w kontenerze. Lista wszystkich kodów towarów (TARIC) dostępna jest na stronie portalu Unii Europejskiej W wypadku, gdy towar w kontenerze jest niejednorodny, zawiera więcej niŝ jeden rodzaj ładunku, w polu Kod Towaru naleŝy wpisać kod towaru dominującego. W wypadku, gdy towar w kontenerze jest unijny, nie podlega odprawie, wpisujemy kod LCL. 19. Nr plomby. Maksymalnie moŝna wprowadzić cztery plomby. KaŜdą w oddzielnym oknie. 20. Nr spedycji. Pole opcjonalne, wyświetlane na fakturze

34 Wprowadzając powyŝsze dane Awizacja ZłoŜenia Kontenera powinna wyglądać następująco (rys. 46): (rys. 49) Po zatwierdzeniu przyciskiem Potwierdź i OK pojawi się okno Awizacja ZłoŜenia Kontenera Wynik (rys. 47). (rys. 50) Czynność Create wynik dotyczy tworzenia awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została stworzona. W uwagach znajdują się szczegóły. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe tworzenie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. WAśNE: W uwagach znajdują się szczegóły dotyczące tworzenia bukingu (buking maintance) oraz awizacji (preadvice maintance) naleŝy zwrócić uwagę, aby obydwa komunikaty były SUCCESSFUL jak na rysunku powyŝej. JeŜeli przy tworzeniu awizacji złoŝenia kontenera uŝyta została funkcja Zapisz ustawienia przycisk Dodaj (rys. 50) pozwala stworzyć kolejną awizację złoŝenia na inny numer kontenera przy uŝyciu tych samych danych (tj. buking, porty, dane kierowcy itp.)

35 Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera chłodzonego. Aby zaawizować kontener chłodzony (Reefer) naleŝy postępować jak w punkcie (str. 34). Dodatkowo trzeba wprowadzić temperaturę zadaną Reefera ( C). Typ kontenera chłodzonego powinien być z rodzaju RF Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera niebezpiecznego. Aby zaawizować kontener z ładunkiem niebezpiecznym naleŝy postępować jak w punkcie (str. 34). Dodatkowo trzeba w kodzie SP wprowadzić kod DG. Następnie, aby zadeklarować towar naleŝy wybrać pole ( ). W nowym oknie (rys. 51) pojawi się deklaracja towaru niebezpiecznego. NaleŜy w niej wprowadzić: UN DG Kod UN ładunku niebezpiecznego. IMO Kod IMO ładunku niebezpiecznego. IMO Waga Waga ładunku niebezpiecznego. IMO Nazwa Nazwa ładunku niebezpiecznego. (rys. 51) Po wypełnieniu pól naleŝy przycisnąć Dodaj. MoŜna zadeklarować kilka ładunków niebezpiecznych w jednym kontenerze wpisując ponownie dane i za kaŝdym razem wciskając przycisk Dodaj. Po wprowadzeniu danych naleŝy zatwierdzić przyciskiem Potwierdź. W oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera pola ładunku niebezpiecznego wypełnią się automatycznie Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera ponadgabarytowego. Aby zaawizować kontener z ładunkiem ponadgabarytowym naleŝy postępować jak w punkcie (str. 34). Dodatkowo trzeba w kodzie SP wprowadzić kod odpowiadający ponadgabarytowi. W polach OW / OL / OH naleŝy w metrach określić ile dany ładunek wystaje ponad obrys kontenera, i tak: OW (Lewa) - overwidth ponadgabaryt wykraczający ponad obrys lewej ściany kontenera. OW (Prawa) - overwidth ponadgabaryt wykraczający ponad obrys prawej ściany kontenera. OL (Przód)- overlength ponadgabaryt wykraczający ponad obrys przedniej ściany kontenera. OL (Tył) - overlength ponadgabaryt wykraczający ponad obrys tylnej ściany kontenera. OH (Wysokość) - overhight - ponadgabaryt wykraczający ponad obrys górnej ściany kontenera

36 Tworzenie awizacji złoŝenia kontenera pustego EM. Aby stworzyć awizację złoŝenia kontenera pustego EM naleŝy postępować jak w punkcie str. 31 (bez wprowadzania Ŝadnych danych) wybrać przycisk Utwórz. Następnie pojawi się okno Utwórz Awizację ZłoŜenia Kontenera W przypadku kontenera pustego EM naleŝy pominąć pola: Nr bukingu, Data wygaśnięcia bukingu, Gestor/Statek/PodróŜ, Nazwa Statku, Port Docelowy, Port Wyładunku, Załadowca, Nr plomby (tj. część pierwszą awizacji, patrz pkt str. 31). NaleŜy pamiętać o wprowadzeniu pola Gestor oraz wybraniu pola statusu EM oraz o wprowadzeniu wagi netto = Zmiana awizacji złoŝenia kontenera. Awizację złoŝenia kontenera moŝna zmienić w kaŝdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. UWAGA: Wszelkie zmiany w bukingu naleŝy wprowadzać za pomocą funkcji Edycja Bukingu. (Menu Główne Zlecenia Edycja Bukingu) patrz pkt 3.4 str. 40. Aby zmienić awizację złoŝenia kontenera w oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 52) naleŝy wyszukać Ŝądany kontener (podając nr kontenera) lub kontenery (podając wspólne dane dla szukanej grupy (np. wszystkie kontenery exportowe) następnie wciskając Potwierdź. (rys. 52)

37 W kolejnym oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera Narzędzia (rys. 53) pojawi się lista wyszukanych awizacji. MoŜemy jednocześnie zmienić awizację wszystkich lub kilku wyświetlonych kontenerów wybierając po kolei kontenery do zmiany. (rys. 53) Klikając na numer kontenera przejdziemy do nowego okna Aktualizuj Awizację ZłoŜenia Kontenera (rys. 54). W tym miejscu moŝna zmienić wszystkie dane w drugiej części awizacji poza numerem kontenera. Część pierwsza awizacji (dotycząca podróŝy i bukingu) nie moŝe być zmieniona. (rys. 54)

38 Po wprowadzeniu poprawek w edytowalnych polach w przypadku kontenerów pełnych naleŝy usunąć gestora i zatwierdzić zmiany wciskając Potwierdź (rys. 54). Następnie pojawi się okno Awizacja ZłoŜenia Kontenera Wynik (rys. 55). (rys. 55) Czynność Update wynik dotyczy zmiany awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została zmieniona. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe zmiana została odrzucona. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Uaktualnij następną awizację prowadzi do okna Awizacja ZłoŜenia Kontenera - Narzędzia (rys. 53) zawierającego listę wyszukanych poprzednio kontenerów. Przycisk Wyjście prowadzi do okna Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 52)

39 Usuwanie awizacji złoŝenia kontenera. Awizację złoŝenia kontenera moŝna usunąć w kaŝdym momencie przed przyjazdem samochodu / pociągu na terminal GCT. Aby usunąć awizację złoŝenia kontenera w oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 52) naleŝy wyszukać Ŝądany kontener lub kontenery (patrz pkt str 36). W następnym oknie Awizacja ZłoŜenia Kontenera - Narzędzia (rys. 56) naleŝy wybrać kontener do usunięcia zaznaczając w kolumnie Usuń po prawej stronie odpowiednią pozycję. (rys. 56) Po zatwierdzeniu przyciskiem Usuń i OK pojawi się okno Awizacja Podjęcia Kontenera narzędzia Wynik (rys. 57). (rys. 57) Czynność Delete wynik dotyczy usuwania awizacji. Wynik Zakończono powodzeniem! oznacza, Ŝe awizacja została usunięta. Szczegóły znajdują się w uwagach. Wynik Odrzucono oznacza, Ŝe usunięcie zostało odrzucone. Powód odrzucenia znajduje się w uwagach. Przycisk Wyjście prowadzi do głównego okna Awizacja ZłoŜenia Kontenera (rys. 52)

40 3.4. Edycja bukingu. W zakładce Edycja bukingu moŝemy dokonać zmian wszystkich danych (wprowadzonych przy tworzeniu awizacji złoŝenia). Dostępna jest takŝe opcja Historia Bukingu wraz ze szczegółami dokonywanych zmian w bukingu. W oknie Edycja bukingu znajdują się równieŝ opcje Lista Kontenerów, Zlecenie oraz w oknie Buking - Historia Zmian opcja Szczegóły zlecenia. W tej wersji systemu funkcje te są niedostępne Historia zmian w bukingu. Aby zobaczyć Historię zmian w bukingu w oknie Edycja bukingu (rys. 58) naleŝy podać numer bukingu, który chcemy sprawdzić a następnie wybrać przycisk Historia bukingu. (rys. 58) W nowym oknie Buking- Historia Zmian (rys. 59) pojawi się historia bukingu. KaŜda pozycja w tym oknie to jakaś zmiana wprowadzona do bukingu. W kaŝdej z kolumn wyświetlane są dane dotyczące zmian tj. np. data zmiany, zmiana rodzaj czynności, ID uŝytkownika, który tę zmianę wprowadził itp. (rys. 59) Opcja Szczegóły zlecenia jest obecnie niedostępna

41 Zmiany w bukingu. Aby dokonać zmian w bukingu w oknie Edycja bukingu (rys. 60) naleŝy wprowadzić numer bukingu, który chcemy zmienić, i wybrać przycisk Uaktualnij. Następnie pojawi się komunikat (rys. 60), potwierdzający wcześniejsze złoŝenie bukingu w Awizacji ZłoŜenia Kontenera, aby wprowadzić zmiany zatwierdzamy OK. (rys. 60) W nowym oknie Edycja Bukingu (rys. 61) pojawią się wszystkie szczegóły bukingu (wprowadzone przy tworzeniu awizacji złoŝenia). W polach edytowalnych moŝna nanieść zmiany. (rys. 61) Aby zatwierdzić tak zmieniony buking po wprowadzeniu zmian naleŝy wybrać przycisk Potwierdź buking. Opcje Lista kontenerów oraz Zlecenie są obecnie niedostępne. UWAGA: W związku z kontynuacją przebudowy systemu prosimy o nieuŝywanie funkcji Pełny, Pusty pod datą wygaśnięcia bukingu oraz pięciu funkcji w lewym dolnym rogu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo