Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. dla Pracowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. dla Pracowników"

Transkrypt

1 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom, marzec 2011 r.

2 Spis treści Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy l.p. Tytuł Rozdział Strona 1. Przepisy wstępne I 3 2. Czas pracy II 5 3. Zasady wynagradzania III 7 4. Inne świadczenia IV Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe V Ochrona warunków pracy VI Postanowienia końcowe VII 18 Załączniki do Układu l.p. Tytuł Nr zał. Strona 1. Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych pod ziemią Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych na powierzchni Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych na powierzchni Taryfikator kwalifikacyjny Tabele stawek dodatków do wynagrodzenia Zasady określania stopni szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania 7 29 dodatków za pracę w tych warunkach 8. Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za czas pełnienia dyżurów domowych Inne dodatki oraz świadczenia Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika Zasady przyznawania nagrody z okazji Dnia Górnika Zasady przyznawania dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14 pensji Zasady przyznawania deputatu węglowego Zasady przyznawania nagród jubileuszowych Zasady przyznawania jednorazowej odprawy emerytalno rentowej Świadczenia z tytułu zgonu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Tabela norm przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia ochronnego Zasady premiowania Wykaz prac niebezpiecznych pod ziemią Wykaz stanowisk uprawniających do wypłaty dodatku szkodliwego, uciążliwego i niebezpiecznego

3 ROZDZIAŁ I Przepisy wstępne 1 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy. 2. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie obejmuje: a) pracowników administracyjno biurowych, b) Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 2 Dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, których prawa i obowiązki regulują w sposób szczególny odrębne przepisy postanowienia Układu stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. 3 Ilekroć w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy jest mowa o: 1. układzie - rozumie się przez to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (ZUZP), 2. pracodawcy - rozumie się przez to Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, reprezentowaną przez Zarząd Spółki, 3. pracowniku - rozumie się przez to pracownika Spółki zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, 4. organizacji związkowej - rozumie się przez to Związki Zawodowe działające w Spółce na podstawie ustawy z dnia roku o związkach zawodowych, 5. odrębnych przepisach - rozumie się przez to obowiązujące w dniu wprowadzenia Układu postanowienia: a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 roku w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa Karta górnika ( Dz. U. z 1982 roku, nr 2 poz. 13 ) wraz z przepisami wykonawczymi, 3

4 b) Kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi, c) Kodeksu Spółek Handlowych, d) Inne. 7. średnim krajowym wynagrodzeniu rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny, 8. minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zgodne z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia r. Dz. U. nr 200 poz z późniejszymi zmianami, 9. normalnym wynagrodzeniu" - rozumie się przez to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli pracownik na podstawie przepisów obowiązujących w Spółce ma do nich prawo, 10. okresie zatrudnienia rozumie się przez to czas obejmujący stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, 11. Regulaminie Pracy rozumie się przez to Regulamin Pracy dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Korzystniejsze postanowienia Układu, z dniem jego wejścia w życie zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę. 2. Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się z upływem właściwego dla nich okresu wypowiedzenia Układ zawiera się na czas nieokreślony. 2. Zmian postanowień Układu dokonuje się w drodze protokołów dodatkowych wprowadzonych w uzgodnieniu z organizacją związkową w trybie przewidzianym dla zawarcia Układu Wątpliwości i rozbieżności występujące przy stosowaniu postanowień Układu wyjaśniane są bezzwłocznie przez strony zawierające Układ reprezentowane przez upoważnionych przedstawicieli. 2. Pracodawca uznaje pierwszeństwo zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę przed innymi zobowiązaniami. 4

5 ROZDZIAŁ II Czas pracy 7 1. Dla pracowników Spółki oprócz niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy. 2. Dzień 4 grudnia Dzień Świętej Barbary jest świętem górniczym, dniem wolnym od pracy. 3. Pracodawca może wprowadzić inne dni wolne od pracy za odpracowaniem, na zasadach uzgodnionych z organizacją związkową Za czas pracy uznaje się czas pozostawania pracownika w dyspozycji Spółki, w miejscu wyznaczonym zgodnie z Regulaminem Pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy zgodnie z Regulaminem Pracy Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 1) przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. 2. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy. 3. W oparciu o przepis art Kodeksu pracy ustala się dla poszczególnego pracownika liczbę godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w 1 pkt. 2 art. 151 Kodeksu pracy, w wysokości 416 godzin w roku kalendarzowym. 4. Za okres rozliczeniowy, o którym mowa w art Kodeksu pracy, przyjmuje się 4 miesiące. 5. Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią czas pracy wynosi 7,5 godziny na dobę i 37,5 godziny na tydzień przy pięciodniowym tygodniu pracy. 6. Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią w szkodliwych lub uciążliwych warunkach pracy czas pracy wynosi: 5

6 1) 7 godzin na dobę dla zatrudnionych przy naprawie i konserwacji szybów, szybików oraz urządzeń przyszybowych, 2) 6 godzin na dobę dla zatrudnionych: a) przy czyszczeniu rząpi w szybach i osadnikach i chodnikach wodnych, b) w przypadku przekroczenia norm szkodliwości i uciążliwości przy pogłębianiu, naprawie, konserwacji szybów i szybików oraz urządzeń szybowych i przyszybowych, c) w wyrobiskach ( miejscach pracy) o temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza mierzonej termometrem suchym lub o wilgotności poniżej 11 katastopni, d) w wyrobiskach, gdzie woda leje się gęstą strugą. 7. Praca w godzinach nadliczbowych na stanowiskach określonych w ust. 6 jest zabroniona. 8. Na stanowiskach określonych w ust. 6 pkt. 2 pracownicy mogą być zatrudnieni bez przerwy najdłużej przez trzy miesiące, po czym musi nastąpić przerwa w zatrudnieniu ich na tych stanowiskach, nie krótsza niż jeden miesiąc. 9. W okresie przerwy, o której mowa w ust. 8, pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku umożliwiającym mu uzyskanie wynagrodzenia otrzymywanego na poprzednim stanowisku pracy. 10. Na stanowiskach, na których z przyczyn organizacyjno technicznych brak jest możliwości realizacji powyższego przepisu, należy dążyć do stworzenia warunków umożliwiających jego wykonanie. 9 Pracownikom przysługuje piętnastominutowa przerwa w pracy na spożycie posiłku wliczona do czasu pracy Rozkład czasu pracy, a w szczególności początek i koniec pracy, przerwy w pracy oraz tryb przesuwania zmian określa Regulamin Pracy. 6

7 ROZDZIAŁ III Zasady wynagradzania Pracodawca za wykonaną przez pracownika pracę przekazuje wynagrodzenie na wskazany przez niego rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca. 2. Pracownikom, o których mowa w 8 ust. 5 i 6 przysługuje wynagrodzenie jak za 8 godzin pracy. 3. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy w wysokości nie mniejszej od minimalnego wynagrodzenia. 4. Pracownikowi za pracę przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze według stawki wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty, 2) inne składniki wynagrodzenia wynikające z postanowień Układu. 5. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do wyższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawki wynikającej z kategorii zaszeregowania roboty. 6. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do niższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawki wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. 12 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania, a przeszkody w wykonaniu pracy wystąpiły ze strony Pracodawcy W przypadkach uzasadnionych potrzebami Pracodawcy, pracownikowi może być powierzona inna praca niż wynikająca z umowy o pracę na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. 7

8 2. W przypadku, gdy praca uzupełniająca powierzona zgodnie z ust. 1 jest wyżej płatna, pracownik nabywa prawo do wyższego wynagrodzenia za czas jej wykonywania Pracownicy wynagradzani są według czasowo premiowej formy płac. 2. Zasady premiowania określa załącznik nr 19 do Układu. 3. Wynagrodzenie w czasowo premiowej formie stanowi: 1) dla pracowników na stanowiskach robotniczych iloczyn liczby przepracowanych dniówek i dniówkowej stawki płacy zasadniczej wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania lub zaszeregowania roboty oraz premii przyznanej zgodnie z zasadami premiowania, 2) dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych wynagrodzenie wynikające z miesięcznej stawki płacy zasadniczej oraz premii przyznanej zgodnie z zasadami premiowania Wprowadza się tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego określone w załącznikach nr 1,2,3,4 do Układu. 2. Analizę stawek wynagrodzenia zasadniczego przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy Zaszeregowania pracowników do poszczególnych kategorii dokonuje się na podstawie taryfikatorów dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych stanowiących załącznik nr 5 do Układu. 2. Decyzję o przyznaniu kategorii zaszeregowania określonej w ust. 1 podejmuje Pracodawca Pracownikom pełniącym funkcje przodowego (brygadzisty) przysługuje dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu i nadzorowaniu pracy podległego zespołu pracowników według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu. 2. Funkcję przodowego (brygadzisty) powierza bezpośredni przełożony pracownikowi kierującemu pracą zespołu złożonego z co najmniej dwóch osób, łącznie z przodowym (brygadzistą). 8

9 3. Dodatek przodowego przysługuje wyłącznie za czas pełnienia funkcji przodowego ( brygadzisty) i po tym okresie nie wymaga wypowiedzenia Praca wykonywana ponad normy czasu pracy określone w 8 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 2. Praca w godzinach nadliczbowych odbywa się na polecenie bezpośredniego przełożonego, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie w Spółce. 3. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb Pracodawcy. 4. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: - w nocy, - w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1), 3) Dodatek w wysokości określonej w pkt. 1) przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej po myśli uregulowań wynikających z treści pkt. 1) i 2). 5. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. 6. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to 9

10 spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. 7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 8. Za pracę w soboty, niedziele i święta oraz w innych dniach wolnych od pracy, podejmowaną na zasadach pełnej dobrowolności niezależnie od udzielonego płatnego dnia wolnego od pracy przysługuje nie mniej niż normalne wynagrodzenie Za każdą godzinę pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 28 % godzinowej stawki wynagrodzenia wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Praca nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami i Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub uciążliwych przysługują dodatki w wysokości określonej w załączniku nr 6 do Układu. 2. Zasady określania stopni szkodliwości, niebezpieczeństwa i uciążliwości pracy oraz przyznawania dodatków za pracę w tych warunkach określa załącznik nr 7 do Układu. 3. Pracodawca, w porozumieniu z organizacją związkową, zobowiązany jest do określenia i bieżącego aktualizowania wykazu stanowisk pracy i rodzaju robót, na którym występują warunki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe z określeniem stopnia szkodliwości, niebezpieczeństwa lub uciążliwości. 21 Pracownikom dołowym posiadającym uprawnienie sanitariusza przysługuje dodatek wypłacany za czas pełnienia tej funkcji według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu Instruktorom szkolącym pracowników nowoprzyjętych lub uczniów przysługuje dodatek za każdego szkolonego według stawek określonych w załączniku nr 6 do Układu. 10

11 2. Łączna kwota dodatku za dniówkę nie może być większa niż kwota przysługująca za trzech szkolonych. 23 Pracownikom wchodzącym w skład drużyny ratowniczej oraz pracownikom biorącym udział w akcji ratowniczej przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkami według zasad określonych w załączniku nr 8 do Układu w wysokości określonej w załączniku nr 6 do Układu. 24 Za czas pełnienia dyżurów domowych pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie według zasad i wysokości określonych w załączniku nr 9 do Układu. 25 Pracownikom powołanym do odbycia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej przysługuje odprawa na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 26 Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby wg zasad przyjętych w załączniku nr 10 1 ust

12 ROZDZIAŁ IV Inne świadczenia Pracownikom objętym Układem przysługują uprawnienia wynikające z Karty Górnika i inne świadczenia: 1.1 specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika - załącznik nr 11, 1.2 nagroda z okazji Dnia Górnika i tradycyjne barbórkowe - załącznik nr 12, 1.3 dodatkowa nagroda roczna (14 tka) - załącznik nr 13, 1.4 deputat węglowy - załącznik nr 14, 1.5 nagroda jubileuszowa - załącznik nr 15, 1.6 odprawa emerytalno - rentowa - załącznik nr 16, 1.7 inne dodatki i świadczenia - załącznik nr 10, 1.8 odprawa pośmiertna - załącznik nr

13 ROZDZIAŁ V Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe 28 Pracownikom, z zastrzeżeniem 29, przysługuje w każdym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w wymiarze: 1) 20 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat Pracownikom zatrudnionym pod ziemią przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze: 1) 21 dni roboczych po roku pracy, 2) 26 dni roboczych po 5 latach pracy. 2. Do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ust. 1, zalicza się tylko okresy pracy pod ziemią i w zakładach przeróbczych. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. 4. Dla ustalenia przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień urlopu, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę kalendarzowych dni roboczych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie w okresie z którego została ustalona podstawa wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzenia za soboty, niedziele i święta. Ustaloną w ten sposób dniówkę urlopową należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu Do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar, zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz czas trwania nauki w szkołach ponadpodstawowych, określony w Kodeksie pracy. 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w okresie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. 13

14 31 1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią, niezależnie od urlopu wypoczynkowego wynikającego z 28 i 29, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze: 1) 5 dni kalendarzowych ( płatnych jak za 5 dni) po 5 latach pracy, 2) 8 dni kalendarzowych ( płatnych jak za 8 dni) po 10 latach pracy. 2. Pierwszy dzień dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie może przypadać w sobotę, niedzielę i święto. 3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje w danym roku pod warunkiem przepracowania pod ziemią co najmniej ½ ogólnej liczby dni pracy w roku poprzednim. 4. Uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie wygasają z upływem roku kalendarzowego. 14

15 ROZDZIAŁ VI Ochrona warunków pracy Pracodawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 2) stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami i charakterem wykonywanej pracy, 3) systematycznego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie, 4) zapewnienia we wszystkich oddziałach ( działach ) na powierzchni umywalni i ubikacji w ilości i rodzaju wynikających z ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, pomieszczenia te powinny być wyposażone w niezbędne środki higieniczne, 5) urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie łaźni zaopatrzonych w dostateczną ilość ciepłej wody, 6) urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie szatni z wydzielonymi miejscami na odzież brudną i czystą, 7) zapewnienia odpowiedniej ilości punktów sanitarnych wyposażonych we właściwe środki i leki niezbędne przy udzielaniu pomocy medycznej Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki profilaktyczne oraz napoje, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. z 1996 roku nr 60, poz.279). 2. Wartość posiłków profilaktycznych oraz mleka wynosi odpowiednio 1 % podstawy dla posiłku profilaktycznego i 0,3 % podstawy dla mleka. Podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie. Wartość ta będzie corocznie ustalana w uzgodnieniu z organizacją związkową w drugiej połowie roku bieżącego na rok następny. Wartość jednostkowa posiłku łącznie z mlekiem wynosi 18,00 zł. 3. Posiłki realizowane są na podstawie wydawanych uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych umożliwiających zakupy artykułów żywieniowych i napojów do sporządzania posiłków we własnym zakresie. 15

16 4. Realizacja bonów żywieniowych odbywa się w punktach gastronomicznych znajdujących się w bezpośredniej bliskości poszczególnych ruchów, rejonów Spółki. 5. Prawo do posiłku przysługuje za każdy przepracowany dzień łącznie z ćwiczeniami ratowniczymi Pracownikom, którzy: są zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, ulegli wypadkowi przy pracy, są zagrożeni lub nabyli chorobę zawodową, albo inną chorobę pozostającą w związku przyczynowym z charakterem wykonywanej pracy przysługuje prawo do urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno lecznicze płatne jak zasiłek z tytułu choroby, jeżeli zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę lekarską nad pracownikiem wyda orzeczenie o potrzebie takiego leczenia. 2. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do świadczenia pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub nabytą w niej chorobą zawodową, jeżeli stan zdrowia pracownika umożliwia mu pracę na innym stanowisku. Umowa o pracę może być rozwiązana w tym przypadku, jeżeli Pracodawca zapewni pracownikowi zatrudnienie w innym zakładzie pracy. 35 Pracodawca zobowiązany jest do wydawania pracownikom odpowiedniej ilości środków do mycia i prania, zgodnie z załącznikiem nr 18 do Układu Pracodawca zobowiązany jest do przydzielenia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej przed powierzeniem pracy. 2. Jeżeli Pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacenia przez Pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. 3. Normy przydziału oraz szczegółowe zasady wydawania odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej określa załącznik nr 18 do Układu Pracodawca zobowiązany jest do bezpłatnego przydzielania pracownikom narzędzi pracy i do ich naprawy. 16

17 2. Zużyte i zniszczone narzędzia wymienia się na nowe za ich zwrotem. 3. Pracownik zobowiązany jest do należytej dbałości o narzędzia pracy i do utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku. 4. W przypadku zawinionego przez pracownika zniszczenia lub utraty powierzonych narzędzi, pracodawca ma prawo żądać ich zwrotu lub równowartości Pracodawca zobowiązany jest do przydzielania pracownikowi odpowiednio wyposażonego i zabezpieczonego miejsca na przechowywanie odzieży własnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz narzędzi pracy. 2. W przypadku niezawinionej przez pracownika kradzieży narzędzi pracy, odzieży roboczej, ochronnej lub własnej albo innych przedmiotów osobistych przechowywanych ( pozostawionych ) w szatni, łaźni lub w innym wyznaczonym miejscu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Pracodawca zobowiązany jest do zwrócenia pracownikowi równowartości utraconych przedmiotów stanowiących jego własność. 3. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku niezawinionego przez pracownika zniszczenia odzieży, narzędzi lub innych przedmiotów wskutek wypadku przy pracy. 17

18 Pracodawca jest zobowiązany do: ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe zawiadomienia pracowników o wejściu Układu w życie i o zmianach dotyczących Układu oraz o wypowiedzeniu i o rozwiązaniu Układu, 2. udostępnienia do wglądu na żądanie pracownika tekstu Układu i Regulaminu Pracy oraz do wyjaśnienia ich treści. 40 Integralną część Układu stanowią załączniki powołane w jego treści Układ może być rozwiązany: 1) za porozumieniem stron, 2) za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. 2. Wypowiedzenie Układu następuje pisemnie, z tym, że okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące. 3. W przypadku wypowiedzenia Układu strony zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do ustalenia treści nowego Układu. 42 Strony będą dokonywały okresowych ocen funkcjonowania Układu. Będzie to wykonywała komisja wspólna najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. 43 W sprawach nie uregulowanych w Układzie, obowiązują przepisy Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa pracy. 44 Układ podpisano w ośmiu egzemplarzach. Dwa egzemplarze Układu przekazuje się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 45 Układ wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu jego zarejestrowania. 18

19 Strony zawierające Układ: Organizacje związkowe Pracodawca 19

20 Załącznik nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych pod ziemią kategoria zaszeregowania zł/dniówkę 1 54, , , , , , ,80 20

21 Załącznik nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tabela dniówkowych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach robotniczych na powierzchni kategoria zaszeregowania zł/dniówkę 1 43, , , , , , , ,50 21

22 Załącznik nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią kategoria zaszeregowania zł/miesiąc 1 865, , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 Załącznik nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tabela miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno technicznych na powierzchni kategoria zaszeregowania zł/miesiąc 1 850, , , , , , , , , , , , ,00 23

24 Załącznik nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Taryfikator kwalifikacyjny I. Stanowiska robotnicze pod ziemią l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 Górnik w przybierce z wymianą obudowy 7 2 Górnik w przybierce bez wymiany obudowy Górnik Rewident szybowy, cieśla szybowy Cieśla szybowy, rewident szybowy za czas pracy w szybie 6 6 Starszy: elektromonter, ślusarz 6 7 Elektromonter, ślusarz Młodszy: elektromonter, ślusarz Elektromonter urządzeń łączności Maszynista pomp odwadniania głównego Robotnik transportowy Spawacz Sygnalista szybów

25 II. Stanowiska robotnicze na powierzchni l.p. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 Spawacz elektryczno gazowy Starszy ślusarz Ślusarz Młodszy ślusarz Starszy: elektronik, elektromonter Elektronik, elektromonter Młodszy elektromonter Wydawca magazynowy Łazienny Markarz, lampiarz Maszynista wentylatorów Obsługa centrali telefonicznej Robotnik transportowy

26 III. Stanowiska nierobotnicze pod ziemią l.p. 1 Stanowisko Dyrektor Zakładu Spółki, Dyrektor Techniczny Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kategoria zaszeregowania 2 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, 13 3 Główny Inżynier Główny: Mechanik, Elektryk, Kierownik Działu, Zastępca Głównego Inżyniera Nadsztygar, Dyspozytor Ruchu Sztygar Oddziałowy, Starszy: - Geolog górniczy, - Hydrogeolog górniczy Starszy Inspektor Sztygar zmianowy, Geolog górniczy, Hydrogeolog górniczy Geofizyk górniczy, Inspektor Nadgórnik, Dozorca, Maszynista Maszyn Wyciągowych Starszy specjalista Specjalista Stażysta z wykształceniem wyższym 2 11 Stażysta z wykształceniem średnim 1 26

27 IV. Stanowiska inżynieryjno - techniczne na powierzchni l.p Główny specjalista, Kierownik działu, Nadsztygar, Starszy informatyk, Starszy Inspektor, Sztygar na powierzchni, Informatyk, Inspektor, Stanowisko Kategoria zaszeregowania Specjalista Stażysta z wykształceniem wyższym 2 6 Stażysta z wykształceniem średnim 1 27

28 Załącznik nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tabele stawek dodatków do wynagrodzenia A. Dodatki dla przodowych, brygadzisty i sanitariuszy ( przy zbiegu uprawnień przysługuje łączna kwota dodatków ) l.p. wyszczególnienie Stawka zł/dn 1 Dodatek brygadzisty w pracach szczególnie odpowiedzialnych 2,70 2 Dodatek przodowego 2,70 3 Dodatek dla sanitariuszy 2,70 4 Dodatek dla sanitariuszy za czas udzielenia faktycznej pomocy potwierdzonej przez dyspozytora ruchu 10,00 B. Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych l.p. wyszczególnienie Stawka zł/godz. 1 I stopień 0,49 2 II stopień 0,73 3 III stopień 0,97 C. Dodatki dla ratowników l.p. wyszczególnienie Stawka 1 Stały miesięczny dodatek ratowniczy dla członków drużyn ratowniczych zł/m c 408,00 2 Dodatek za ćwiczenia w aparacie regeneracyjnym zł/godz. 4,86 D. Inne dodatki l.p. wyszczególnienie Stawka zł/dn 1 Dodatek za pracę w porze nocnej 24,67 2 Dodatek dla instruktorów szkolących pracowników nowozatrudnionych 2,00 3 Dodatek za pełnienie dyżurów domowych a) w dniach roboczych, b) w dniach wolnych od pracy E. Analizę wysokości dodatków przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy. 3,20 4,80 28

29 Załącznik nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasady określania stopni szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach 1 1. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych przysługują dodatki w wysokości uzależnionej od stopnia, któremu są przypisane, jeżeli: 1) pracownicy ci wykonują pracę w warunkach środowiskowych, w których stężenie i natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia przekracza najwyższe dopuszczalne normy określone w odrębnych przepisach. 2) praca jest wykonywana w warunkach niebezpiecznych. 2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, przyznawane są do czasu osiągnięcia stanu zgodnego z normami. 3. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu dodatku dla danego stanowiska lub grupy stanowisk pracy podejmuje Pracodawca, powiadamiając o tym organizację związkową. 2 Występujące w środowisku pracy szkodliwości dla zdrowia, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy, uzasadniające dodatkowe z tego tytułu wynagrodzenie, określa się w sposób następujący: 1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane: a) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie, b) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone ( np. spawanie, hartowanie ), c) w pomieszczeniach na powierzchni, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia, d) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, e) pod ziemią przy wykonywaniu robót niebezpiecznych. 2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w mokrym środowisku o względnej wilgotności 29

30 powietrza przekraczającej 80 %, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą. 3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w warunkach narażenia na hałas. 4. Do trzeciego stopnia niebezpieczeństwa zalicza się prace: a) związane z magazynowaniem i transportowaniem gazów, b) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia, c) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce, d) na wysokości powyżej 3 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, e) pod ziemią przy wykonywaniu robót niebezpiecznych. Wykaz prac niebezpiecznych pod ziemią stanowi załącznik nr 20 do Układu Dodatki za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, wymienionych w 2 ust. 1 pkt b) oraz ust. 3 pkt a), przyznawane są za czas pracy w tych warunkach na podstawie wyników badań środowiskowych określających średni poziom narażenia pracownika na czynnik szkodliwy dla zdrowia w ciągu 8 godzin. Jeżeli pracownik wykonywał prace w warunkach szkodliwych ponad 4 godziny, to przysługuje mu dodatek jak za całą dniówkę. 2. Dodatki za pozostałe prace wykonywane w warunkach szkodliwych poza wymienionymi w ust. 1 oraz za prace wykonywane w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych przyznawane są na podstawie protokołów z komisyjnej oceny warunków pracy zatwierdzonych przez Pracodawcę. 3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków, przysługuje suma tych dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych Wykazy stanowisk pracy szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych określa załącznik nr 21 do Układu. 2. Podstawą do wypłacenia dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych są imienne miesięczne wykazy sporządzone przez odpowiednie służby. 30

31 5 1. Za każdą godzinę czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości nie niższej niż: I stopień 2 % podstawy wymiaru II stopień 3 % podstawy wymiaru III stopień 4 % podstawy wymiaru Podstawę wymiaru stanowi godzinowa stawka wynikająca ze średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego. Analizę wysokości dodatków należy przeprowadzać w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy. 2. Wysokość dodatku, z uwzględnieniem ust. 1 określa załącznik nr 6 do Układu. 31

32 Załącznik nr 8 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych 1 1. Niniejsze zasady dotyczą członków drużyn ratowniczych Spółki, w której zorganizowane są służby ratownictwa górniczego, działające na podstawie przepisów wydanych w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze. 2. Drużynę ratowniczą zakładu górniczego stanowią kierownik drużyny ratowniczej, ratownicy górniczy, mechanicy sprzętu ratowniczego, osoby posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych i prowadzenia akcji ratowniczych, wyznaczone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ( 61 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 roku ); osoby te wchodzą w skład drużyny ratowniczej zakładu górniczego jako specjaliści. 3. Ratownikami górniczymi są pracownicy Spółki zarejestrowani w ewidencji drużyny ratowniczej, którzy: 1) posiadają aktualne zaświadczenie ukończonego z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego, 2) posiadają aktualne świadectwo odbytego ratowniczego badania lekarskiego, 3) odbyli przepisową liczbę ćwiczeń ratowniczych. 4. Mechanikami sprzętu ratowniczego są pracownicy zakładów górniczych wyznaczeni przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na wniosek kierownika drużyny ratowniczej, posiadający aktualne zaświadczenie ukończonego z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu szkoleniowego z zakresu ratownictwa górniczego. 5. Kierownikiem drużyny ratowniczej lub jego zastępcą jest osoba dozoru ruchu zakładu górniczego, wyznaczona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego do sprawowania bezpośredniego kierownictwa drużyną ratowniczą i posiadającą aktualne zaświadczenie kursu szkoleniowego z wynikiem pozytywnym. 6. Kwalifikacje i szczegółowe warunki wymagane od członków drużyn ratowniczych określa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 32

33 specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Członkom drużyn ratowniczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 przysługuje stały miesięczny dodatek ratowniczy w wysokości 10 % średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego. 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje: 1) w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej z jego winy, 2) za miesiąc, w którym członek drużyny ratowniczej opuścił bez usprawiedliwienia wyznaczony dzień pracy Za czas szkoleń kursowych z zakresu ratownictwa górniczego z oderwaniem od pracy, prowadzonych w jednostkach ratownictwa górniczego (CSRG), uczestnikom tych szkoleń przysługuje: 1) wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, 2) zwrot kosztów podróży, noclegów oraz diet wg zasad obowiązujących pracowników państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowych na terenie całego kraju Za czas udziału w ćwiczeniach ratowniczych, członkom drużyn ratowniczych przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy. 2. Za każdą godzinę ćwiczeń w aparacie regeneracyjnym (powietrznym butlowym) ratownikom górniczym przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej ze średniego krajowego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego Wszystkie osoby biorące udział w akcji ratowniczej w normalnym dniu pracy, bez względu na zajmowane stanowisko otrzymują na podstawie Karty udziału w akcji za czas tej akcji: 1) pracownicy na stanowiskach robotniczych wynagrodzenie obliczone wg zasad obowiązujących w Spółce oraz dodatkowe wynagrodzenie określone w 6, 2) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w Spółce oraz dodatkowe wynagrodzenie określone w 6. 33

34 2. Za czas pracy związany z udziałem w akcji ratowniczej, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje na podstawie Karty udziału w akcji wynagrodzenie wg ogólnie obowiązujących zasad oraz wynagrodzenie dodatkowe określone w Za udział w akcji ratowniczej w zakładzie górniczym, osobom wymienionym w 5 pkt. 1 przysługuje na podstawie Karty udziału w akcji : 6 1) dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,7 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę udziału w akcji, 2) za każdą godzinę pracy w aparacie regeneracyjnym (powietrznym butlowym) w atmosferze niezdatnej do oddychania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w punkcie 1, 3) wyżywienie w naturze o wartości kalorycznej nie mniejszej niż kalorii za każdy dzień udziału w akcji. 2. Za każdą godzinę udziału w pracach profilaktycznych związanych z zapobieganiem zagrożeniom górniczym (pożarowym, metanowym, pyłowym i innym), członkom drużyn ratowniczych biorącym udział w tych pracach przysługuje na podstawie Karty udziału w akcji dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w 6 pkt. 1. Prace profilaktyczne wykonywane są na podstawie opracowanego programu tych prac. 3. Kierownictwo zakładu górniczego może przyznawać nagrody osobom wyróżniającym się w akcji ratowniczej i przy wykonywaniu prac profilaktycznych. Przy obliczaniu okresów pracy wymaganych do uzyskania nagrody jubileuszowej, członkom drużyn ratowniczych za każdy rok przynależności do tych drużyn zalicza się 1,66 roku pracy. 7 8 Ratownikom i mechanikom sprzętu ratowniczego wchodzącym w skład drużyny ratowniczej zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przysługuje wynagrodzenie obliczone według kategorii 6 załącznik nr 5 do Układu, wraz z wszystkimi obowiązującymi dodatkami. 34

35 Załącznik nr 9 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za czas pełnienia dyżurów domowych 1 1. Dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie dyżurów domowych otrzymują pracownicy, którym Pracodawca zlecił pełnienie tych dyżurów: a) na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz. U. nr 139 poz. 1169, b) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2. Za podstawę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego przyjmuje się zlecenie zobowiązujące pracownika do pełnienia dyżuru, podpisane przez Pracodawcę. W zleceniu tym powinien być wyraźnie określony czas pełnienia dyżuru, który nie może obejmować normalnych godzin pracy Za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,40 zł. 2. W przypadku pełnienia dyżuru domowego w niedziele, święta i dni wolne od pracy, pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 150% podstawy wymiaru określonej w ust Pracownik traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru domowego, jeżeli w odpowiednim czasie nie stawił się na wezwanie do pracy Za godziny faktycznie przepracowane w wyniku wezwania do pracy w czasie pełnienia dyżuru, pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Pracownikowi, który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z ust. 1 nie przysługuje za ten sam okres dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w 2. 35

36 Załącznik nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Inne dodatki oraz świadczenia 1 Pracownikom przysługują następujące dodatki, świadczenia i inne składniki wynagrodzenia według przepisów szczególnych powszechnie obowiązujących: 1. Zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne na podstawie ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267 z późniejszymi zmianami). Za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje 100 % wynagrodzenia, wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt. a, pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia. wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pracownikowi od pierwszego dnia niezdolności do pracy z tego tytułu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz.1673). Pracownikowi pobierającemu zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje dodatek do zasiłku chorobowego, wypłacany w ramach wynagrodzeń, płatny do wysokości 100 % wymiaru zasiłku chorobowego. Po przepracowaniu co najmniej 8 lat przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek: choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwała nieprzerwanie co najmniej 5 dni. 36

37 2. Zasiłki: rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz z późniejszymi zmianami). 3. Świadczenia wyrównawcze dla pracowników, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199 z 2002 r. poz z późniejszymi zmianami). 4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 5. Odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez zakład pracy, w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać nie więcej niż 3 miesiące na podstawie art. 50, i 67 KP. 6. Renty wyrównawcze wypłacane zgodnie z art Kodeksu cywilnego. 7. Wynagrodzenie za szkolenie wewnątrzzakładowe. 8. Odprawa pośmiertna w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tyt. niezdolności do pracy wskutek choroby na podstawie art. 93 KP. 9. Pracownikom przysługuje dodatek na zakup pomocy naukowych na każde dziecko uczęszczające do szkoły (począwszy od klasy 0 ) lub odbywające studia wyższe które spełnia następujące warunki: pozostaje na utrzymaniu pracownika, uczęszcza do szkoły lub studiuje na wyższej uczelni, przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ukończyło 25-tego roku życia. Wypłaty dodatku dokonuje się na wniosek pracownika zawierający: określenie szkoły, do której uczęszcza dziecko poświadczone okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, (indeksu), oświadczenie pracownika, że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu i że współmałżonek nie ubiega się w danym roku o prawo do tego dodatku w swoim zakładzie pracy. Dodatek wypłaca się w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego (akademickiego) w wysokości 10 % średniego krajowego wynagrodzenia obowiązującego w czerwcu. 10. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią po nienagannym przepracowaniu 3 lat przysługuje raz w roku ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego. 37

38 Do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa do ekwiwalentu zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia pod ziemią (bez względu na przerwy w zatrudnieniu) z wyjątkiem okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ekwiwalent przysługuje pracownikowi oraz członkom rodziny pracownika pozostającym na jego utrzymaniu. Stawkę ekwiwalentu ustala się w wysokości ceny biletu kolejowego za przejazd pociągiem osobowym w klasie II na trasie 600 km w obie strony obowiązującej w miesiącu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Stawkę ekwiwalentu obniża się o kwotę ulgi przysługującej pracownikowi lub członkowi jego rodziny przy zakupie biletu kolejowego. Ekwiwalent wypłaca się na wniosek pracownika. Pracownik traci prawo do ekwiwalentu za rok kalendarzowy, w którym został ukarany za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w trybie określonym w Kodeksie pracy. Jeżeli kara udzielona została po wypłaceniu ekwiwalentu, pracownik traci prawo do ekwiwalentu w roku następnym. Ekwiwalent przysługuje pracownikowi w czasie trwania stosunku pracy. W wyjątkowych przypadkach ekwiwalent może być wypłacany po ustaniu stosunku pracy, jeżeli jego zakończenie nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pracownika a pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego z przyczyn od niego niezależnych. Stawkę ekwiwalentu w tym przypadku ustala się według ceny biletu kolejowego obowiązującej w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownika. 2 Ustala się, że w przypadku zmian wprowadzonych w przepisach szczególnych powszechnie obowiązujących, regulujących zasady przyznawania dodatków i świadczeń, o których mowa w 1 zasady ich przyznawania dla pracowników ulegają zmianom, stosownie do zmian w tych przepisach. 38

39 Załącznik nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika 1 Pracownikom przysługuje specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika ustalane w relacji procentowej do stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika w wysokości: 1) pracownikom zatrudnionym pod ziemią: 20% płacy zasadniczej po przepracowaniu 1 m-ca do 2 lat, 30% płacy zasadniczej po przepracowaniu 2 5 lat, 40% płacy zasadniczej po przepracowaniu 5 10 lat, 50% płacy zasadniczej po przepracowaniu lat, 60% płacy zasadniczej po przepracowaniu 15 lat i więcej. 2) pracownikom zatrudnionym na powierzchni: 15% płacy zasadniczej po przepracowaniu 1 roku do 2 lat, 20% płacy zasadniczej po przepracowaniu 2 5 lat, 25% płacy zasadniczej po przepracowaniu 5 10 lat, 30% płacy zasadniczej po przepracowaniu lat, 40% płacy zasadniczej po przepracowaniu lat, 50% płacy zasadniczej po przepracowaniu 20 lat i więcej Do okresów pracy uprawniających do specjalnego wynagrodzenia wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Pracownikom podejmującym pracę pod ziemią, którzy przeszli z powierzchni kopalń lub powierzchni innych zakładów, zalicza się do pracy pod ziemią nie więcej niż 5 lat. 3. Do stażu pracy, od którego zależy wysokość specjalnego wynagrodzenia zalicza się również okresy nauki, maksymalnie: a) 3 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kierunkowych, technicznych, b) 5 lat dla absolwentów techników, liceów i wyższych uczelni. Zaliczeniu nie podlegają okresy nauki pobieranej w okresie zatrudnienia. 39

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze,

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze, REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ Wielbark ul. S. Czarnieckiego 17a, 12-160 Wielbark 1 1. Regulamin określa zasady, formę, warunki wynagradzania oraz przyznawanie innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 lipca 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 lipca 2009 roku Urząd Gminy Poświętne Źródło: http://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2009/1514,zarzadzenie-nr-11109-w-spr-ustalenia-regulamin u-wynagradzania.html Wygenerowano: Poniedziałek, 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury ZARZĄDZENIE Nr 244/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 Z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu z dnia 23 stycznia 2012 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Słupia z dnia 01.07.2009 Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE Nr 9 /15 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Biesiekierzu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu Zarządzenie Nr 3/III/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237a/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Białej Piskiej Na podstawie: 1) Art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW w Urzędzie Gminy Nędza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 roku został ustalony na podstawie art. 77 ² ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Podstawa prawna Art. 77 2 z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH wzór REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. (nazwa placówki ) Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity :Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 z późn. zm.); 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. Wiejska 77 2 I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa warunki wynagradzania oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków

Bardziej szczegółowo