SYSTEM OTWIERANIA BRAMY ALBATROSS S3 i ZASILACZ S3. Instrukcja montaŝu i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM OTWIERANIA BRAMY ALBATROSS S3 i ZASILACZ S3. Instrukcja montaŝu i obsługi"

Transkrypt

1 SYSTEM OTWIERANIA BRAMY ALBATROSS S3 i ZASILACZ S3 Instrukcja montaŝu i obsługi

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe Funkcje podstawowe Albatross S Funkcję podstawowe urządzenia Zasilacz S UŜytkownicy systemu i abonenci Karta SIM, jaką moŝna uŝyć w urządzeniu Albatross S Pierwsze uruchomienie układu Albatross S Przygotowanie karty SIM do włoŝenia do urządzenia Albatross S Zmiana kodu PIN Karty SIM MontaŜ karty SIM w urządzeniu Weryfikacja poprawnego umieszczenia karty SIM w urządzeniu i sprawdzenie poziomu sygnału GSM Programowanie urządzenia Albatross S Programowanie Albatross S3 z dowolnego telefonu za pomocą SMS-ów konfiguracyjnych Indywidualny kod urządzenia IKU Serwisowy kod IKU: Definiowanie numeru centrum SMS w urządzeniu Albatross S Wpisanie uŝytkowników do pamięci urządzenia Usunięcie uŝytkownika z pamięci urządzenia Wpisywanie abonentów do pamięci urządzenia (Uprawnionych do załączania wyjść za pomocą CLIP) Usuwanie abonentów z pamięci urządzenia Usunięcie wszystkich abonentów z pamięci urządzenia Odczyt numerów telefonów abonentów z pamięci urządzenia Opis funkcji Diody sygnalizującej poziom sygnału GSM w układzie Albatross S Programowanie urządzenia Albatross S3 za pomocą bezpłatnego programu komputerowego Otwieranie bramy wysterowanie WYJŚCIE1 i WYJŚCIE2 przez wysłanie CLIP z telefonu abonenta Ustawianie czasu sterowania WYJŚCIA1 i WYJŚCIA2 za pomocą CLIP Aktywacja/dezaktywacja sterowania wyjść przy pomocy CLIP Opcja informowania uŝytkowników o Forsownym otwarciu bramy i otwarciu skrzyni montaŝowej Opcja informowania o Forsownym otwarciu bramy Opcja informowania o Otwarciu skrzyni montaŝowej Zaawansowane opcje systemu Albatross S Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do systemu do pierwszego uŝytkownika (OPCJA ECHO) Dobowe limity SMS ograniczenie liczby SMS-ów alarmowych wysyłanych w ciągu doby Informowanie o stanie konta bezabonamentowej karty PREPAID Definiowanie numeru badania stanu kąta bezabonamentowej karty PREPAID Aktywacja opcja czasowej informacji o stanie konta karty PREPAID

3 5.3.3 Ustawianie opcja ilościowej informacji o stanie konta karty PREPAID śądanie przesłania informacji o stanie konta karty PREPAID Zdalna konfiguracja ustawień karty SIM zainstalowanej w urządzeniu np. doładowywanie stanu konta karty PREPAID Udostępnienie serwisowego kodu IKU-1111 w celu umoŝliwienia zdalnego programowania układu przez instalatora Wysyłanie SMS testowego informującego o poprawnym działaniu układu Albatross S Komunikaty alarmowe wysyłane przy pobudzeniu wejść układu Albatross S3 do uŝytkowników Tabela z ustawioną fabrycznie treścią Komunikatów SMS alarmowych wysyłanych przez Albatross S3 do uŝytkowników Zmiana nagłówka komunikatu SMS wysyłanego przez Albatross S Przywrócenia fabrycznego nagłówka komunikatu SMS wysyłanego przez Albatross S Przywrócenie ustawień fabrycznych układu Albatross S Polecenie NET umoŝliwiające wysyłanie SMS-a przez układ Albatross S3 na dowolny numer telefoniczny Pobranie bieŝących parametrów Albatross S3 przydatnych do diagnostyki działania układu ( Status ) Schematy montaŝowy i opis wyprowadzeń Albatross S3 i ZASILACZ S Opis wyprowadzeń układu Albatross S Opis wyprowadzeń układu Zasilacz S Schemat montaŝowy zestawu SK2 zawierającego Transformator, Zasilacz S3, dwa układy Albatross S Schemat montaŝowy zestawu SK4 zawierającego Transformator, dwa Zasilacz S3, cztery układy Albatross S Rysynek płytki złącz sterownika ST Rysynek płytki złącz sterownika ST1-D

4 1. Informacje podstawowe 1.1. Funkcje podstawowe Albatross S3 System ALBATROSS S3 to urządzenie, którego zadaniem jest: włączanie dwóch urządzeń za pomocą bezpłatnego połączenia CLIP (np. otwieranie bramy przesuwnej) przez abonentów systemu (maksymalnie 168 osób) informowania za pomocą SMS-a o Forsownym otwarciu bramy na numery telefonów wybranych uŝytkowników (opcja) informowanie za pomocą SMS-a o otwarciu skrzyni montaŝowej w której jest zamontowany Albatross S3 na numery telefonów wybranych uŝytkowników (opcja) informowanie za pomocą SMS-a o zaniku/powrocie zasilania sieciowego ~230V na numery telefonów wybranych uŝytkowników (opcja) dodatkowo informować o wysłaniu SMS-a za pomocą dzwonienia do uŝytkownika (opcja) Numery telefonów uŝytkowników jak i abonentów zapamiętane są w pamięci Albatross S3. Przez Forsowne otwarcie bramy rozumiemy ręczne otwarcie bramy bez wykorzystania napędu elektrycznego. Urządzenie Albatross S3 sprzedawane jest w komplecie z urządzeniem ZASILACZ S3 zmontowane w skrzyni montaŝowej. Parametry techniczne układu Albatross S3: Napięcie zasilania: 8V 30V Pobór prądu: Chwilowy: Imax 1,5A Średni: Dla napięcia zasilania 12,7V I=10,6mA Liczba uŝytkowników: maksymalnie 4 numery Liczba abonentów sterujących bramą: maksymalnie 168 numery 1.2. Funkcję podstawowe urządzenia Zasilacz S3 Urządzenie Zasilacz S3 przewidziane jest do współpracy z dwoma układami Albatross S3. Urządzenie Zasilacz S3 realizuję funkcję zasilacza dającego na swoim wyjściu stabilizowane napięcie 14.3V +/- 0.2V o wydajności prądowej 1.1A pobór ciągły i 2.5A pobór impulsowy. Układ posiada 4 przekaźniki o pojedynczym styku przełączanym. Sterowanie cewek przekaźników połączone jest z wyprowadzeniami WYJŚCIE 1 i WYJSCIE 2 w układach Albatross S3. Ponadto układ posiada dwa niezaleŝne układy potrzebne do realizacji funkcji wykrywania Forsownego otwarcia bramy współpracujące z 24V-wymi napędami bram przesuwnych. Praca tych układów polega na wykrywaniu pracy silnika napędu bramy i wytwarzaniu na odpowiednim wyjściu sygnału blokowania analizy KRAŃCÓWKI - Brama zamknięta. Sygnał blokowania podawany jest do układu Albatross S3 tak jak sygnał z KRAŃCÓWKI Brama zamknięta z napędu bramy. Układ Zasilacz S3 posiada styki do podłączenia akumulatora zasilania rezerwowego 12V 1.2Ah. W przypadku braku zasilania sieciowego akumulator rezerwowy zasila oba układy Albatross S3 i a takŝe cewki przekaźników. Układ Zasilacz S3 jest połączony fabrycznie z jednym lub dwoma układami Albatross S3 w skrzyni montaŝowej w zaleŝności od zamówienia. Parametry techniczne układu Zasilacz S3 Uwe...max ~18V AC 4

5 Uwy V +/- 0.2V DC Iwy...ciągły 1.1A DC Iwy...impulsowy 2.5A DC Prąd styków przekaźników...max 8A MoŜliwość połączenia z 2 ma układami Albatross S UŜytkownicy systemu i abonenci WyróŜnia się dwie grupy numerów telefonicznych, które moŝna zaprogramować do pamięci układu Albatross S3: uŝytkownicy systemu (maksymalnie 4-ry numery) i abonenci (maksymalnie 168 numerów). Pierwsza grupa to uŝytkownicy otrzymujący informacje za pomocą SMS i RING (krótkie wydzwanianie przez urządzenie na numer uŝytkownika) o zdarzeniach: forsowne otwarcie / zamknięcie bramy (opcja) zanik/powrót zasilania ~230V układu (opcja) otwarcie/zamknięcie skrzyni montaŝowej w której umieszczony jest układ (opcja) oraz jedynie dla pierwszego uŝytkownika za pomocą SMS: informacje o przychodzących SMS-ach na numer karty telefonicznej znajdującej się w urządzeniu (opcja) informacje o stanie środków na karcie PREPAID (bez abonamentowej), jeŝeli takowa jest zamontowana w urządzeniu (opcja) Druga grupa to abonenci, dla których moŝliwe jest jedynie sterowanie załączaniem zdalnym dwóch urządzeń za pomocą wysłania CLIP z własnego telefonu komórkowego. W systemie moŝna zdefiniować do 168 abonentów. Wysłanie CLIP polega na zadzwonieniu przez abonenta, którego numer jest zapamiętany w urządzeniu na numer telefoniczny karty SIM umieszczonej w urządzeniu. Urządzenie po rozpoznaniu numeru osoby dzwoniącej bez kosztowo odrzuca połączenie i załącza wyjścia na określony czas (np. otwiera bramę). W celu poprawnego działania kaŝdy abonent musi mieć włączoną prezentacje własnego numeru Karta SIM, jaką moŝna uŝyć w urządzeniu Albatross S3. System akceptuje Karty SIM wszystkich operatorów, zarówno polskich jak i zagranicznych /np. POP, ORANGE, ERA, TAK TAK, HEYAH, PLUS, PLAY,MOBILKING./. W systemie moŝe być umieszczona karta abonamentowa jak równieŝ typu PREPAID (system umoŝliwia automatyczne kontrolowanie stanu środków na karcie i przesyła tę informacji za pomocą SMS na telefon pierwszego uŝytkownika). Zaleca się ustawianie automatycznego badania stanu kąta przy stosowaniu kart PREPAID. W przypadku karty typu PREPAID naleŝy wybrać operatora GSM, który daje najdłuŝszy czas waŝności karta SIM przy tym samym doładowaniu karty. NaleŜy takŝe zwrócić uwagę na poziom sygnału GSM danego operatora w miejscu montaŝu urządzenia. Uwaga!! Zaleca się ustawianie automatycznego badania stanu kąta przy stosowaniu kart PREPAID. 2. Pierwsze uruchomienie układu Albatross S3 Niniejszy punkt przedstawia niezbędne kroki, jakie naleŝy wykonać, aby urządzenie Albatross S3 mogło pracować poprawnie. Uruchomienie urządzenia moŝna podzielić na dwa etapy: 1. przygotowanie karty SIM do włoŝenia do urządzenia Albatross S3 5

6 2. programowanie urządzenia za pomocą SMS lub za pomocą komputera przy uŝyciu bezpłatnego programu i przewodu do programowania S Przygotowanie karty SIM do włoŝenia do urządzenia Albatross S Zmiana kodu PIN Karty SIM Aby system miał moŝliwość komunikowania konieczne jest włoŝenie karty SIM do urządzenia. Przed włoŝeniem karty SIM do urządzenia naleŝy zmienić jej KOD PIN na W celu zmiany kodu PIN naleŝy po włoŝeniu karty SIM do dowolnego telefonu wpisać na klawiaturze: Zmiana kodu PIN: Zmiana kodu PIN przy pomocy PUK: **04*stary_PIN*nowy_PIN*nowy_PIN# **05*PUK*nowy_PIN*nowy_PIN# MontaŜ karty SIM w urządzeniu. Po zmianie kodu PIN na 9998 w celu sprawdzenia poprawności działania karty naleŝy z własnego telefonu zadzwonić i wysłać dowolny SMS. Po stwierdzeniu, Ŝe karta działa poprawnie naleŝy umieścić ją w urządzeniu jak pokazano na rysunku poniŝej. NaleŜy pamiętać Ŝe w momencie wkładania karty SIM urządzenie powinno mieć wyłączone zasilanie. W przypadku wykorzystania akumulatora awaryjnego zasilania naleŝy go równieŝ odłączyć. Uwaga! W przypadku gdy nie dokonamy zmiany kodu PIN karta zostanie zablokowana. W celu jej odblokowania naleŝy wyjąć ją z urządzenia, włoŝyć do aparatu telefonicznego i odblokować poprzez wpisanie kodu PUK. Po odblokowaniu naleŝy zmienić kod PIN na 9998 i ponownie zainstalować w urządzeniu. PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ WCIĘCIAMI JAK NA RYSUNKU ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA KOMPUTERA JP JP Rysunek 1 Dioda Sygnalizująca Poziom Sygnału GSM 6

7 2.1.3 Weryfikacja poprawnego umieszczenia karty SIM w urządzeniu i sprawdzenie poziomu sygnału GSM Weryfikację naleŝy przeprowadzać w miejscu, w którym jest zasięg GSM. włoŝyć kartę SIM do urządzenia jak opisano w punkcie wkręcić antenę GSM podłączyć urządzenie do zasilania (włączyć wtyczkę zasilania~230v) odczekać ok. 4 minuty Gdy po wykonaniu tych czynności dioda LED umieszczona w urządzeniu miga szybko oznacza, Ŝe karta SIM została umieszczona poprawnie. Natomiast, gdy po wykonaniu tych czynności dioda miga wolno, w cyklu 5 sek. włączona i 5 sek. wyłączona (poziom sygnału GSM nie jest określony) naleŝy sprawdzić poprawność zainstalowania karty SIM i anteny. System powiadomienia SMS przez cały czas swojej pracy pokazuje poziom sygnału GSM za pomocą diody LED. Liczba rozbłysków diody LED jest proporcjonalna do poziomu sygnału GSM i powtarzana jest co 5 sekund. Istnieje równieŝ moŝliwość zdalnego sprawdzenia poziomu sygnału GSM przez odczytanie statusu urządzenia, w którym jednym z parametrów podawanych przez powiadomienia jest właśnie poziom sygnału. LICZBA MIGNIĘĆ DIODY LED Dioda nie świeci się w ogóle Dioda świeci na stałe 5 sekund włączona i 5 sekund wyłączona po czasie dłuŝszym niŝ 4 minuty od chwili włączenia zasilania 1 Brak sygnału GSM Od 2 od 3 Słaby * Od 4 do 6 Dobry Od 7 do 10 POZIOM SYGNAŁU Brak zasilania układu Albatross S3 Brak moŝliwości wysłania wiadomości SMS spowodowany np. brakiem środków na karcie PREPAID. Nie prawidłowo włoŝona kasta SIM lub nie zmieniony PIN na karcie SIM na 9998 Bardzo dobry 2.2 Programowanie urządzenia Albatross S3. Urządzenie Albatross S3 moŝna zaprogramować za pomocą SMS-ów konfiguracyjnych z dowolnego telefonu komórkowego lub za pomocą komputera Programowanie Albatross S3 z dowolnego telefonu za pomocą SMS-ów konfiguracyjnych. Programowanie urządzenia rozpoczynamy po wykonaniu czynności przedstawionych w punktach do w momencie gdy dioda sygnalizacyjna pokazuje poprawny poziom sygnału GSM (miga co 5 sekund więcej niŝ 2 razy) Indywidualny kod urządzenia IKU Wszystkie rozkazy wysyłane do urządzenia muszą zawierać Indywidualny Kod Urządzenia (IKU), znany tylko uŝytkownikom systemu. Kod ten umieszczony jest w zamkniętej kopercie na kartce Spis najwaŝniejszych komend Albatross S3. Indywidualny Kod Urządzenia (IKU) uniemoŝliwia innym osobom ingerencję w pracę systemu. IKU jest to 4-cyfrowa liczba, indywidualna dla kaŝdego urządzenia Serwisowy kod IKU:

8 Aby umoŝliwić konfigurację systemu obsłudze serwisowej (która nie zna IKU) przez pierwsze 8 godzin od chwili podłączenia urządzenia do zasilania dostępny jest kod IKU-serwisowy : Po ośmiu godzinach nieprzerwanej pracy urządzenia kod ten przestaje być dostępny nawet po ponownym podłączeniu zasilania do urządzenia. UŜytkownik systemu w dowolnej chwili ma moŝliwość ponownego udostępnienia IKU-serwisowego na kolejne 8 godzin przez wysłanie odpowiedniego rozkazu SMS opisanego w punkcie 4.5 Udostępnienie serwisowego kodu IKU-1111 w celu umoŝliwienia zdalnego programowania układu przez instalatora Definiowanie numeru centrum SMS w urządzeniu Albatross S3 W celu poprawnego działania układu Albatross S3 naleŝy w pierwszej kolejności zdefiniować numer centrum SMS operatora GSM, którego karta została włoŝona do urządzenia. W tym celu naleŝy z dowolnego telefonu przesłać do urządzenia komunikat SMS o treści: IKU#0#nr_centrum_sms# Przykład. Definiowanie centrum SMS w przypadku włoŝenia do urządzenia karty SIM operatora Orange : IKU: 1111 Numer Centrum SMS: Numer karty SIM w systemie Wpisz SMS o treści: 1111#0# # Era GSM Plus GSM Orange PLAY Spis centrum SMS Wyślij SMS na numer karty telefonicznej znajdującej się w systemie w tym przypadku Odpowiedź, jaką otrzymamy z systemu będzie o treści: SOB: Zdefiniowano Centrum SMS: Jest to informacja potwierdzająca zdefiniowanie centrum SMS o nr Uwaga! Zarówno przy definiowaniu Centrum SMS jak i uŝytkowników /poniŝej/ numery powinny zawierać przedrostek numeracji międzynarodowej (Dla Polski jest to 48, tak, więc na przykład dla numeru numer międzynarodowy to: ). SOB jest to nagłówek komunikatu. Fabrycznie pełna treść nagłówka to: SYSTEM OTWIERANIA BRAMY:. W dalszej części instrukcji będzie uŝywany skrót SOB zamiast pełnej treści nagłówka komunikatu. Wszystkie komunikaty wysyłane przez System nie zawierają polskich znaków. W treści niniejszej instrukcji przytaczane są komunikaty w oryginalnym brzmieniu (nie zawierają polskich znaków). W przypadku uŝycia karty SIM innego operatora niŝ podani powyŝej naleŝy w materiałach dostarczonych przez operatora poszukać numeru centrum SMS Wpisanie uŝytkowników do pamięci urządzenia W celu zrozumienia jaką rolę pełni uŝytkownik systemu Albatross S3 naleŝy przeczytać punkt: 1.2. UŜytkownicy systemu i abonenci Informacje o zdarzeniach Albatross S3 przesyła do uŝytkowników ( wskazane numery telefonów). Minimalna liczba uŝytkowników, jaką naleŝy zdefiniować to 1 maksymalna to 4. Do systemu naleŝy wpisać numery telefonów, z którymi będzie się on komunikował. W kaŝdym momencie moŝna usunąć z systemu wybranego uŝytkownika. 8

9 Niektóre funkcje dostępne są tylko dla uŝytkownika wpisanego pod nr 1, wskazane jest, więc wpisanie go. W celu zdefiniowania UŜytkownika nr 1: IKU#1#międzynarodowy_numer_telefonu_uŜytkownika_numer1# W celu zdefiniowania UŜytkownika nr 2: IKU#2#międzynarodowy_numer_telefonu_uŜytkownika_numer2# W celu zdefiniowania UŜytkownika nr 3: IKU#3#międzynarodowy_numer_telefonu_uŜytkownika_numer3# W celu zdefiniowania UŜytkownika nr 4: IKU#4#międzynarodowy_numer_telefonu_uŜytkownika_numer4# Przykład. Definiowanie uŝytkownika nr 1: IKU: 1111, numer telefonu uŝytkownika nr 1: wpisz SMS o treści: 1111#1# # Wyślij SMS na numer karty telefonicznej znajdującej się w systemie. Odpowiedź, jaką otrzymamy, będzie treści: SOB: Zdefiniowano abonenta na pozycji 1: Jest to informacja potwierdzająca zdefiniowanie UŜytkownika na pozycji 1 o numerze tel Po wykonaniu powyŝszych czynności system jest skonfigurowany i gotowy do wysyłania komunikatów (np. o zaniku/powrocie zasilania układu itd.). W dalszej swojej pracy układ Albatross S3 przy wysyłaniu komunikatów będzie korzystał z tekstów fabrycznie ustawionych Usunięcie uŝytkownika z pamięci urządzenia W celu usunięcia uŝytkownika z pamięci urządzenia naleŝy wysłać SMS o treści: IKU#5#pozycja_na_której_wpisany_jest_uŜytkownik# Przykład. Usuwanie uŝytkownika nr 2: IKU:1111 naleŝy przesłać komunikat SMS o treści: 1111#5#2# Po wpisaniu powyŝszej treści wyślij ją na numer karty telefonicznej, znajdującej się w systemie. Odpowiedź, jaką otrzymamy będzie treści: SOB: Skasowano abonenta z pozycji: 2 Jest to informacja potwierdzająca usunięcie z systemu uŝytkownika, znajdującego się na pozycji nr2. Od tego momentu Ŝadne komunikaty nie będą juŝ przychodziły do tego uŝytkownika. Uwaga! Po usunięciu z listy uŝytkownika nr 1. system będzie działał poprawnie, jednak nie wszystkie jego funkcje będą dostępne /np. opcja ECHO patrz: 4.1 Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do systemu do pierwszego uŝytkownika (OPCJA ECHO). Zaleca się by uŝytkownik nr 1. zawsze był zdefiniowany. 9

10 Wpisywanie abonentów do pamięci urządzenia (Uprawnionych do załączania wyjść za pomocą CLIP) W celu zrozumienia jaką rolę pełni abonent systemu Albatross S3 naleŝy przeczytać punkt: 1.2. UŜytkownicy systemu i abonenci W urządzeniu moŝna zdefiniować 168 abonentów, dla których będzie istniała jedynie moŝliwość sterowania wyjściami przy pomocy CLIP. Abonenci ci nie będą dostawali SMS-ów i RING w przypadku montaŝu urządzenia z opcją informowania o forsownym otwarciu/zamknięciu bramy itd.. W celu dodania nowego abonenta naleŝy wysłać rozkaz: IKU#24#międzynarodowy_numer_telefonu_abonenta# Przykład. Dodanie nowego abonenta do systemu Dla IKU=1111 i numeru abonenta : Treść rozkazu jest następująca: 1111#24# # W odpowiedzi system prześle: SOB: Zdefiniowano abonenta: Gdy próba dodania abonenta nie powiedzie się w przypadku zaprogramowania 169 abonenta system prześle odpowiedź: SOB: Zapisu nie dokonano przepelnienie Usuwanie abonentów z pamięci urządzenia W celu usunięcia danego abonenta z systemu naleŝy przesłać SMS o treści: IKU#25#miedzynarodowy_numer_abonenta# Przykład. Usunięcie abonenta z systemu Dla IKU=1111 Numer abonenta: NaleŜy przesłać następujący SMS: 1111#25# # W odpowiedzi system prześle: SOB: Skasowano abonenta z pozycji xx W przypadku gdy próbujemy usunąć abonenta, którego nie ma w systemie przesłana zostanie odpowiedź: SOB:Brak w bazie Usunięcie wszystkich abonentów z pamięci urządzenia Aby usunąć wszystkich abonentów z systemu naleŝy wysłać SMS o treści: IKU#27#*# Urządzenie prześle potwierdzenie wykonania rozkazu o treści: SOB: Skasowano abonentow Uwaga! Wysłanie tego rozkazu usuwa bezpowrotnie numery abonentów z pamięci urządzenia! Odczyt numerów telefonów abonentów z pamięci urządzenia System umoŝliwia sprawdzenie jakie numery telefonów abonentów są w systemie zdefiniowane. W tym celu naleŝy przesłać SMS o treści: 10

11 IKU#26# W odpowiedzi system prześle serię SMS-ów z wykazem wszystkich zdefiniowanych numerów telefonów abonentów. 2.3 Opis funkcji Diody sygnalizującej poziom sygnału GSM w układzie Albatross S3 Umieszczenie Diody sygnalizującej poziom sygnału GSM pokazane jest na Rysunku 1. Dioda świecąca słuŝy do informowania w dwóch sytuacjach: 1. UŜytkownik systemu ma moŝliwość sprawdzenia poziomu sygnału GSM, z jakim pracuje system /podobnie jak w telefonie komórkowym/. Pozwala to kontrolować, czy układ zamontowany jest w miejscu o dobrej jakości sygnału. Po czasie około 4 minut od włączenia zasilania układu dioda cyklicznie krótkimi błyskami wskazuje poziom sygnału GSM. Maksymalna ilość błyśnięć wynosi 10 co odpowiada maksymalnemu poziomowi sygnału GSM. 2. Sygnalizacja braku moŝliwości wysłania SMS przez urządzenie Albatross S3, które mogło być spowodowane wyczerpaniem się środków pienięŝnych konta PREPAID-owej karty SIM. Dioda w tym przypadku świeci się przez cały czas światłem ciągłym LICBA MIGNIĘĆ DIODY LED po 4 minutach od włączenia POZIOM SYGNAŁU zasilania układu Albatross S3 Dioda nie świeci w ogóle Brak zasilania układu Albatross S3 Brak moŝliwości wysłania wiadomości SMS Dioda świeci na stałe spowodowany np. brakiem środków na karcie PREPAID. 5 sekund włączona i 5 sekund wyłączona po czasie dłuŝszym niŝ 4 minuty od chwili włączenia zasilania 1 Brak sygnału GSM Od 2 od 3 Słaby Od 4 do 6 Dobry Od 7 do 10 Nie prawidłowo włoŝona kasta SIM lub nie zmieniony PIN na karcie SIM na 9998 Bardzo dobry 2.4 Programowanie urządzenia Albatross S3 za pomocą bezpłatnego programu komputerowego. Firma Albatross udostępnia bezpłatny program za pomocą którego moŝna programować wszystkie funkcję urządzenia Albatross S3. W celu połączenia układu Albatross S3 z komputerem naleŝy zakupić kabel do programowania S2. 3.Otwieranie bramy wysterowanie WYJŚCIE1 i WYJŚCIE2 przez wysłanie CLIP z telefonu abonenta. Fabryczny czas wysterowania WYJŚCIA1 i WYJŚCIA2 (załączenia odpowiednich przekaźników w układzie Zasilacz S3) przy wysłaniu CLIP przez abonenta (przedzwonienia) wynosi 3 sekundy. Zmiana tego czasu jest moŝliwa indywidualnie dla kaŝdego wyjścia przez konfigurację SMS opisaną w punkcie 3.1 W celu wysterowania wyjścia abonent powinien przedzwonić z własnego telefonu do urządzenia Albatross S3. Urządzenie po stwierdzeniu, Ŝe nadchodzący sygnał pochodzi od abonenta ustawia wyjście na aktywne (załącza odpowiedni przekaźnik w układzie Zasilacz S3) przez zdefiniowany czas (fabrycznie 3 sekundy). W przypadku gdy uŝywamy systemu Albatross S3 i Zasilacz S3 do otwierania bramy spowoduje to jej otwarcie. 11

12 3.1 Ustawianie czasu sterowania WYJŚCIA1 i WYJŚCIA2 za pomocą CLIP. Fabrycznie czas wysterowania WYJŚCIA1 i WYJŚCIA2 wynosi 3 sekundy. Maksymalny czas na jaki moŝna zaprogramować wysterowanie dowolnego wyjścia to sekund. MoŜliwa jest modyfikacja tego czasu przy pomocy następującego rozkazu SMS IKU#12#11#czas pobudzenia wyjścia w sekundach# - dla WYJŚCIA1 IKU#12#21#czas pobudzenia wyjścia w sekundach# - dla WYJŚCIA2 Przykład. Uaktywnienie automatycznego wysterowania wyjścia OUT1 na czas 10 sekund przy wysłaniu CLIP. Dla IKU: #12#11#10# System wyśle potwierdzenie: SOB: Aktywacja automatycznego wysterowania wyjścia 1 na 10 sekund Przykład. Uaktywnienie automatycznego wysterowania wyjścia OUT2 na czas 20 sekund przy sterowaniu CLIP. Dla IKU: #12#21#20# System wyśle potwierdzenie: SOB: Aktywacja automatycznego wysterowania wyjścia 2 na 20 sekund 3.2 Aktywacja/dezaktywacja sterowania wyjść przy pomocy CLIP Fabrycznie sterowanie obydwoma wyjściami przy pomocy CLIP jest aktywne. MoŜliwe jest jednak modyfikowanie, które wyjście ma być sterowane CLIP-em. W tym celu naleŝy przesłać do urządzenia jeden z poniŝszych rozkazów: IKU#28#10# - ustawienie sterowania przy pomocy CLIP dla wyjścia nr 1 IKU#28#01# - ustawienie sterowania przy pomocy CLIP dla wyjścia nr 2 IKU#28#11# - ustawienie sterowania przy pomocy CLIP dla wyjścia nr 1 i wyjścia nr 2 IKU#28#00# - dezaktywacja sterowania wyjścia1 i wyjścia2 przy pomocy CLIP Przykład. Ustawienie opcji sterowania CLIP dla WYJŚCIA2 IKU=1111 Ustawienie opcji sterowania CLIP dla drugiego wyjścia NaleŜy wysłać SMS o treści: 1111#28#01# W odpowiedzi system prześle potwierdzenie SOB: Opcja sterowania CLIP:01 W celu dezaktywacji opcji sterowania CLIP naleŝy przesłać rozkaz IKU#28#00# 4.Opcja informowania uŝytkowników o Forsownym otwarciu bramy i otwarciu skrzyni montaŝowej. 4.1 Opcja informowania o Forsownym otwarciu bramy System Albatross S3 w powiązaniu z układem Zasilacz S3 ma moŝliwość realizacji funkcji powiadamiania uŝytkowników systemu za pomocą SMS-ów alarmowych o Forsownym otwarciu 12

13 bramy bez uŝycia napędu elektrycznego np. w wyniku włamania. Opcja moŝliwa jest do realizacji dla napędów bram 24V DC. W celu realizacji tej opcji naleŝy podłączyć do układu ZASILACZ S3 sygnały z silnika 24V DC napędu bramy. NaleŜy takŝe podłączyć wyprowadzenie krańcówki zamknięcia bramy do układu Albatross S3. Sposób podłączenia podany jest w rozdziałach : 6.1 Opis wyprowadzeń układu Albatross S Opis wyprowadzeń układu Zasilacz S3 w połączeniu z 1-nym układem Albatross S3 Rysunek Opis wyprowadzeń układu Zasilacz S3 w połączeniu z 2-ma układami Albatross S3 Rysunek Opcja informowania o Otwarciu skrzyni montaŝowej W celu realizacji tej funkcji naleŝy podłączyć przełącznik otwarcia skrzyni montaŝowej do układu Albatross S3. Jeden przewód od przełącznika podłączamy do wyprowadzenia JZ2-4 w układzie ZASILACZ S3 a drugi do wyprowadzenia JP1-5 w układzie Albatross S3. Sposób podłączenia przełącznika widać na schematach skrzyń montaŝowych : 6.3 Schemat montaŝowy zestawu SK2 zawierającego Transformator, Zasilacz S3, dwa układy Albatross S3 Rysunek Schemat montaŝowy zestawu SK4 zawierającego Transformator, dwa Zasilacz S3, cztery układy Albatross S3 Rysunek 7 5. Zaawansowane opcje systemu Albatross S3 PoniŜej zostaną przedstawione opcje zaawansowane układu Albatross S3. Znajomość tych funkcji nie jest potrzebna do uruchomienia i pracy w podstawowym zakresie układu Albatross S Opcja odsyłania wszystkich komunikatów SMS dochodzących do systemu do pierwszego uŝytkownika (OPCJA ECHO) W systemie znajduje się karta SIM. Jest ona pełnoprawnym abonentem działającym w sieci telefonii komórkowej. Często sam operator GSM przesyła do wszystkich swoich abonentów informacje o róŝnych organizowanych przez siebie promocjach. Oczywiste jest więc, Ŝe w takich sytuacjach róŝne SMS-y dochodzić równieŝ będą do znajdującej się w systemie karty SIM. Aby mieć pełny nadzór nad przychodzącymi do karty SIM informacjami system automatycznie przesyła je do uŝytkownika nr 1. Wyjątkiem są informacje wysyłane przez uŝytkownika nr 1 do urządzenia. Fabrycznie opcja ta jest aktywna. MoŜna ją jednak dezaktywować. W celu ustawienia stan opcji na nieaktywny naleŝy przesłać SMS o treści: IKU#11#0# Przykład. Dezaktywacja opcji echo: dla IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#11#0# W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Opcja ECHO nieaktywna Aby opcję uaktywnić naleŝy przesłać SMS: IKU#11#1# Przykład. aktywacja opcji ECHO: dla IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#11#1# 13

14 W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Opcja ECHO aktywna Uwaga! Przy aktywnej opcji ECHO wszystkie informacje dochodzące do systemu są przesyłane do uŝytkownika 1 nawet te pochodzące od uŝytkowników zarejestrowanych w systemie na pozycjach 2, 3 i 4. System przesyła 160 znaków. 5.2 Dobowe limity SMS ograniczenie liczby SMS-ów alarmowych wysyłanych w ciągu doby. System posiada funkcję ograniczającą ilość wysyłanych w ciągu doby SMS-ów alarmowych do uŝytkowników. Limit ustawiony fabrycznie wynosi 20 SMS-ów. Jest to ograniczenie zabezpieczające przed niekontrolowaną ilością wysłanych powiadomień ( powstałych np. przy samoistnym wzbudzaniu się czujnika ). Po wyczerpaniu limitu SMS system wyśle do uŝytkowników komunikat SMS z informacją o wstrzymaniu dalszego wysyłania SMS-ów do zakończenia doby. Doba dla systemu zaczyna się od godziny jego zamontowania lub od godziny ustawienia nowego limitu ( jeŝeli taki nastąpił ). Wstrzymanie wysyłania SMS-ów dotyczy tylko komunikatów alarmowych o pobudzeniu wejść. UŜytkownik moŝe w kaŝdej chwili odnowić, bądź zmienić wartość limitu SMS-ów. Uwaga! Po wyczerpaniu limitu SMS-ów system będzie nadal informował o wystąpieniu sytuacji alarmowych przez 20-to sekundowe dzwonienie na telefony uŝytkowników. Liczba powiadomień RING jest ograniczona i jest 3 razy większa niŝ limit SMS. W przypadku stosowania karty PREPAID warunkiem wysłania SMS-ów jest stan konta karty (większy od 0). Zmiany dobowego limitu SMS dokonuje się wysyłając komunikat SMS o treści: IKU#6#LIMIT#. Gdzie LIMIT jest to liczba SMS jaką system moŝe wysłać w ciągu jednej doby. Przykład. Ustalenie dobowej ilości wysyłanych SMS: kod IKU: 1111 nowy ustalony limit SMS: 50 treść rozkazu SMS: 1111#6#50# Po wpisaniu powyŝszej treści wyślij ją na numer karty telefonicznej znajdującej się w systemie. W odpowiedzi system prześle: SOB: Ustawiono dobowy limit SMS : 50 Po przekroczeniu limitu wysłanych SMS-ów alarmowych system wyśle do uŝytkowników informacje o przekroczeniu ilości SMS-ów alarmowych. Treść takiego komunikatu: SOB: Przekroczono limit wysyłanych SMS 5.3 Informowanie o stanie konta bezabonamentowej karty PREPAID Wielką zaletą systemu powiadomienia ALBATROSS S3 jest moŝliwość współpracy z bezabonamentowymi kartami SIM typu PREPAID. System umoŝliwia automatyczną kontrolę stanu konta oraz czasu waŝności karty SIM typu PREPAID (bezabonamentowej). Po odpowiednim zaprogramowaniu urządzenia Albatross S3 będzie wysyłać informację o stanie kąta karty SIM na numer pierwszego uŝytkownika. Dlatego przed przystąpieniem do programowania opcji badania stanu karty SIM naleŝy zaprogramować numer pierwszego uŝytkownika do układu. Kontrolowanie kwoty dostępnych środków, jakie zostały na karcie moŝe odbywać się na kilka sposobów: kontrola co pewien zdefiniowany przez uŝytkownika czas /ilość dni/ kontrola co zdefiniowaną liczbę przesłanych SMS-ów alarmowych kontrola na kaŝde Ŝądanie uŝytkownika 14

15 W celu uaktywnienia funkcji badania stanu kąta naleŝy : zaprogramować numer pierwszego uŝytkownika zdefiniować numer badania stanu kąta uaktywnić opcję czasowej informacji o stanie kąta ewentualnie uaktywnić opcję ilościowej informacji o stanie kąta Definiowanie numeru badania stanu kąta bezabonamentowej karty PREPAID Aby kontrolowanie stanu konta było moŝliwe naleŝy w urządzeniu zdefiniować numer badania stanu konta, który dla kaŝdego operatora jest inny. Do tego celu słuŝy rozkaz K. Wykaz numerów badania stanu konta: TAK TAK *101# HEYAH *108# POP,ORANGE *124*# SIMPLUS *100# Treść SMS do zdefiniowania tego numeru jest następujący: IKU#KNUMER W odróŝnieniu od innych rozkazów SMS wysyłanych do urządzenia po rozkazie K nie ma Ŝadnych separatorów (bezpośrednio za literą K trzeba wpisać numer) Przykład. Aktywacja badania stanu konta dla karty ORANGE, POP: Dla IKU=1111 Treść rozkazu SMS jest następująca: 1111#K*124*# W odpowiedzi urządzenie prześle SMS o treści: SOB: Badanie stanu konta aktywne: *124*# Następnie uŝytkownik nr1 otrzyma informację o stanie konta np.: SOB: Stan konta: PLN 8.96 Uwaga! o Aktywację powyŝszą dokonuje się jednorazowo. Urządzenie zapamiętuje ten numer na stałe. Od tego momentu działa ilościowa i/lub czasowa informacja o stanie konta, o ile jest zdefiniowana o W przypadku, gdy SMS o stanie konta nie zostanie przesłany do pierwszego uŝytkownika, naleŝy sprawdzić, czy poprawnie został zdefiniowany numer badania stanu konta i numer pierwszego uŝytkownika patrz punkt Pobranie bieŝących parametrów Albatross S3 przydatnych do diagnostyki działania układu ( Status ).. o W niektórych sieciach operator oprócz stanu konta na karcie dodatkowo podaje stan waŝności karty PREPAID Aktywacja opcja czasowej informacji o stanie konta karty PREPAID Opcja ta umoŝliwia kontrolowanie posiadanych na karcie środków z zadaną przez uŝytkownika częstotliwością. UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania, czy i jak często /co ile dni/ przekazywane mu będą informacje o stanie dostępnych środków na karcie. Treść SMS do aktywowania tej opcji jest następująca: IKU#13#czas_podany_w_ilości_dni# 15

16 Przykład. Aktywacja opcji czasowej informacji o stanie konta IKU:1111 Informacja o stanie konta ma być przesyłana co 3 dni Treść rozkazu jest następująca: 1111#13#3# W odpowiedzi system prześle komunikat: SOB: Informacja o stanie konta aktywna co 3 dni Treść SMS do dezaktywowania tej opcji jest następująca: IKU#13## Przykład. Dezaktywacja opcji czasowej informacji o stanie konta IKU: 1111 Wstrzymanie przesyłania informacji o stanie konta Treść rozkazu jest następująca: 1111#13## W odpowiedzi system prześle komunikat: SOB: Czasowa informacja o stanie konta nieaktywna Uwaga! Fabrycznie opcja jest nieaktywna. Czasowa informacja stanu konta wymaga definicji w urządzeniu numeru badania stanu konta opisanej w punkcie Ustawianie opcja ilościowej informacji o stanie konta karty PREPAID Opcja ta, równieŝ jak opcja powyŝej, umoŝliwia kontrolowanie posiadanych na karcie SIM środków z zadaną przez uŝytkownika częstotliwością. RóŜnica w stosunku do opcji poprzedniej jest jednak taka, iŝ uŝytkownik ma moŝliwość zdefiniowania czy i po ilu SMS-ach alarmowych przekazywane mu będą informacje o stanie dostępnych środków na karcie /w poprzedniej co ile dni/. Treść SMS do aktywowania tej opcji jest następująca: IKU#14#ILOSC_WYSLANYCH_SMS# Przykład. Aktywacja opcji ilościowej informacji o stanie konta IKU 1111 informacja o stanie konta ma być przesyłana po wysłaniu przez urządzenie 100 SMS Treść rozkazu jest następująca: 1111#14#100# W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Informacja o stanie konta aktywna po wysłaniu 100 SMS Treść SMS do dezaktywacji tej opcji: IKU#14## Przykład. Dezaktywacja opcji ilościowej informacji o stanie konta IKU: 1111 Wstrzymanie przesyłania informacji o stanie konta. Treść rozkazu jest następująca: 1111#14## W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Opcja ilościowej informacji o stanie konta nieaktywna Uwaga! Fabrycznie opcja jest nieaktywna. Ilościowa informacja stanu konta wymaga definicji w urządzeniu numeru badania stanu konta opisanej w punkcie

17 śądanie przesłania informacji o stanie konta karty PREPAID Opcja ta, umoŝliwia kontrolowanie posiadanych na karcie SIM środków na kaŝde Ŝądanie uŝytkownika, niezaleŝnie od stanu opcji opisanych powyŝej. W tym celu uŝytkownik musi przesłać SMS o treści: IKU#15#. Po chwili otrzyma on informację o stanie konta, jakie posiada na karcie. śądanie przesłania informacji o stanie konta dostępne jest tylko dla uŝytkownika zdefiniowanego na pozycji 1. Uwaga! śądanie przesłania informacji o stanie konta wymaga definicji w urządzeniu numeru badania stanu konta opisanej w punkcie Zdalna konfiguracja ustawień karty SIM zainstalowanej w urządzeniu np. doładowywanie stanu konta karty PREPAID. Niektóre usługi np. zmiana taryfy, aktywacja/deaktywacja poczty głosowej, aktywacja/deaktywacja roaming, doładowywanie konta z karty zdrapki, wymagają pojedynczego wysłania odpowiedniego numeru. Do tego celu słuŝy rozkaz C. Np. gdy urządzenie odbierze SMS konfiguracyjny z rozkazem C to jednorazowo komunikuje się z siecią na wskazany w poleceniu numer. Sieć zwraca odpowiedź do urządzenia, a następnie urządzenie SMS-em wysyła tę odpowiedź do uŝytkownika, który wysłał rozkaz C. Format rozkazu jest następujący: IKU#CNUMER Przykład. Doładowanie konta dla karty TAK-TAK IKU: 1111 Nr doładowania stanu konta dla karty TAK-TAK to: *111* Numer ze zdrapki Treść rozkazu jest następująca: 1111#C*111* # W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Tu treść SMS o zasileniu konta 5.5 Udostępnienie serwisowego kodu IKU-1111 w celu umoŝliwienia zdalnego programowania układu przez instalatora. W celu zachowania wyŝszego stopnia bezpieczeństwa systemu, /np. przy przekazywaniu urządzenia do przeprogramowania funkcji przez instalatora/, uŝytkownik ma moŝliwość uaktywnienia IKU serwisowego (IKU-serwisowy to:1111). Kod IKU serwisowy jest aktywny przez 8 godzin nieprzerwanej pracy powiadomienia od chwili jego aktywowania. Kod IKU urządzenia jest w dalszym ciągu aktywny. Fabrycznie nowe powiadomienie SMS ma aktywny serwisowy kod IKU przez 8 godzin nieprzerwanej pracy. Wyłączenie urządzenia przed upływem 8 godzin i ponowne jego podłączenie do zasilania powoduje Ŝe czas jest odliczany od początku. Rozkaz udostępnienia kodu serwisowego jest następujący: IKU#S# Przykład. Udostępnienie serwisowego kodu IKU IKU:1234 Treść rozkazu jest następująca: 1234#S# W odpowiedzi system prześle potwierdzenie: SOB: Serwisowy numer IKU udostepniony 17

18 5.6 Wysyłanie SMS testowego informującego o poprawnym działaniu układu Albatross S3 System umoŝliwia przesyłanie raz na dobę testowej wiadomości SMS do jednego z uŝytkowników. Ma to na celu kontrolowanie poprawności działania systemu. NaleŜy pamiętać Ŝe ustawienie tej opcji powoduje za kaŝdym wysłaniem SMS-a testowego generowanie kosztu na karcie zainstalowanej w urządzeniu zgodnie z taryfą operatora. Rozkaz ustawienia opcji wysyłania SMS testowego jest następujący: IKU#22#numer_uzytkownika#treść_SMS_testowego# W polu treść_sms_testowego moŝna wpisać własną treść wysyłanego komunikatu, który będzie wysyłany raz na dobę do wybranego uŝytkownika. Długość wpisanego tekstu nie moŝe przekraczać 100 znaków. Fabrycznie komunikat ten ma treść System otwierania bramy dziala poprawnie. W przypadku gdy nie chcemy zmieniać komunikatu fabrycznego w polu treść_sms_testowego nic nie wpisujemy. W polu numer_uŝytkownika naleŝy wpisać liczbę od 1 do 4 czyli pozycję, na której dany uŝytkownik jest zapisany w systemie. Do tego uŝytkownika będzie przychodzić informacja testowa. Przykład. Aktywacja wysyłania SMS testowego do uŝytkownika numer 2 raz na dobę bez zmiany treści wysyłanego komunikatu : IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#22#2## W odpowiedzi system prześle potwierdzenie: SOB: Wysyłanie SMS testowego aktywne do uzytkownika 2 Przykład. Aktywacja wysyłania SMS testowego do uŝytkownika numer 2 raz na dobę ze zmianą treści wysyłanego komunikatu na tekst System pracuje poprawnie : IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#22#2#System pracuje poprawnie# W odpowiedzi system prześle potwierdzenie: SOB: Wysyłanie SMS testowego aktywne do uzytkownika 2 o tresci: System pracuje poprawnie Uwaga! Długość komunikatu testowego nie moŝe przekraczać 100 znaków. W przypadku próby wprowadzenia dłuŝszego komunikatu system powiadomienia SMS nie przyjmie rozkazu do wykonania i wyśle odpowiedź : Nieprawidłowy format rozkazu W podanym przykładzie raz na dobę licząc od czasu wysłania rozkazu, do uŝytkownika zapisanego na pozycji 2 w systemie będzie przesyłany komunikat: Test Systemu SMS NaleŜy pamiętać, aby w powiadomieniu SMS wcześniej zdefiniować uŝytkownika, do którego ma być wysyłany komunikat testowy. W przypadku braku zdefiniowanego uŝytkownika system przyśle odpowiedź SOB: Nie zdefiniowany uzytkownik. Rozkaz dezaktywacji wysyłania SMS testowego jest następujący: IKU#22#0# Po wysłaniu tego rozkazu uŝytkownik otrzyma potwierdzenie: SOB: Dezaktywacja opcji wysyłania SMS testowego. Rozkaz ten nie powoduje zmiany treści zdefiniowanego komunikatu testowego. 18

19 Przykład. Dezaktywacja wysyłania SMS testowego IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#22#0# W odpowiedzi system prześle potwierdzenie: SOB:Dezaktywacja opcji wysylania SMS testowego 5.7 Komunikaty alarmowe wysyłane przy pobudzeniu wejść układu Albatross S3 do uŝytkowników. Po wystąpieniu pobudzenia dowolnego wejścia : Wbudowane WEJŚCIE NR0 Zanik/Powrót zasilania sieciowego WEJŚCIE NR1 - otwarcie/zamknięcie skrzyni WEJŚCIE NR2 forsowne otwarcie/zamknięcie bramy typ NC WEJŚCIE NR3 forsowne otwarcie/zamknięcie bramy typ NO układ Albatross S3 informuje o tym w postaci odpowiedniego do zdarzenia komunikatu SMS wysyłanego do uŝytkowników. Format SMS-a alarmowego: Nagłówek komunikatu- treść komunikatu. KaŜdy z komunikatów składa się, więc z nagłówka komunikatu (fabrycznie jest to tekst: SYSTEM OTWIERANIA BRAMY: ) oraz treści komunikatu. Nagłówek komunikatu jest taki sam dla wszystkich komunikatów, natomiast treść jest zaleŝna od tego, które wejście powiadomienia zostało pobudzone. Treść nagłówka i treści komunikatów alarmowych są ustalone fabrycznie, jednak uŝytkownik ma moŝliwość dowolnej jej zmiany, bądź powrotu do komunikatów fabrycznych. Uwaga! Treść nagłówka komunikatu nie moŝe przekraczać 50 znaków, a treść komunikatu 100 znaków Tabela z ustawioną fabrycznie treścią Komunikatów SMS alarmowych wysyłanych przez Albatross S3 do uŝytkowników. Treść komunikatów fabrycznych przedstawia poniŝsza tabela. NR Przyczyna Fabryczna treść komunikatu (moŝna ją zmieniać rozkazem SMS) 0 Nagłówek komunikatu SYSTEM OTWIERANIA BRAMY SMS 1 Pobudzenie Zanik zasilania Wbudowanego wej nr 0 2 Zanik pobudzenia Powrot zasilania wbudowanego wej nr 0 3 Pobudzenie wej nr 1 Zamkniecie skrzyni 4 Zanik pobudzenia wej nr 1 Otwarcie skrzyni 5 Pobudzenie wej nr 2 Forsowne otwarcie bramy 6 Zanik pobudzenia wej nr 2 Zamknięcie bramy 7 Pobudzenie wej nr 3 Zamkniecie bramy 8 Zanik pobudzenia wej nr 3 Forsowne otwarcie bramy 9 Pobudzenie wej nr 4 Nie uŝywane! 19

20 10 Zanik pobudzenia wej nr 4 Nie uŝywane! 11 Pobudzenie wej nr 5 Nie uŝywane! 12 Pobudzenie wej nr 6 Nie uŝywane! 13 Pobudzenie wej nr 7 Nie uŝywane! 14 Pobudzenie wej nr 8 Nie uŝywane! Uwaga! Pozycja 0 jest to treść nagłówka przychodzącego SMS-a alarmowego Zmiana nagłówka komunikatu SMS wysyłanego przez Albatross S3 Fabrycznie nagłówek wysyłany wraz z treścią komunikatu jest identyczny dla dowolnego komunikatu alarmowego /treść nagłówka: SYSTEM POWIADOMIENIA SMS/. Jego zmiana moŝe być konieczna np. jeśli uŝytkownik otrzymuje komunikaty z systemów umieszczonych w kilku obiektach. W tej sytuacji zmiana nagłówka pozwala zorientować się od którego obiektu przychodzi komunikat. Maksymalna ilość znaków definiowanego nagłówka nie moŝe przekraczać 50. W nowej treści komunikatu nie uŝywamy polskich znaków. Treść komunikatu SMS do Zmiany nagłówka komunikatu: IKU#16#0#nowa_treść_nagłówka# Przykład. Zmiana nagłówka komunikatu: IKU: 1111 Nowa treść nagłówka: OTWIERANIE BRAMY ul Jankowska 5 m 76: Treść rozkazu jest następująca: 1111#16#0#OTWIERANIE BRAMY ul Jankowska 5 m 76: # W odpowiedzi system prześle komunikat OTWIERANIE BRAMY ul Jankowska 5 m 76 : TEXT 0:OTWIERANIE BRAMY ul Jankowska 5 m 76: Uwaga! Informacja z systemu o zmianie treści nagłówka przychodzi juŝ ze zmienionym nagłówkiem komunikatu Przywrócenia fabrycznego nagłówka komunikatu SMS wysyłanego przez Albatross S3. Przywrócenie nagłówka komunikatu nastąpi po wysłaniu SMS o treści: IKU#16#0## Po przywróceniu nagłówka system wyśle następujące potwierdzenie: Przywrocono tekst fabryczny o numerze :0 Przykład. Przywrócenie nagłówka komunikatu fabrycznego: IKU: 1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#16#0## W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Przywrocono tekst fabryczny o numerze: 0 20

21 5.8. Przywrócenie ustawień fabrycznych układu Albatross S3 System ma opcję powrotu do fabrycznych ustawień poszczególnych opcji. Funkcja ta jest niezaleŝna od funkcji przywracania nagłówków i komunikatów alarmowych. Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia naleŝy przesłać SMS o treści: IKU#18#. Otrzymamy potwierdzenie z systemu o przywróceniu ustawień za pomocą SMS o treści: Przywrócono nastawy fabryczne. Przykład. Przywrócenie nastaw fabrycznych: IKU: 1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#18# W odpowiedzi system prześle komunikat SOB: Przywrocono nastawy fabryczne 5.9. Polecenie NET umoŝliwiające wysyłanie SMS-a przez układ Albatross S3 na dowolny numer telefoniczny. System umoŝliwia współpracę z operatorem sieci GSM. System moŝe przesłać do operatora sieci dowolną treść komunikatu pod wskazany przez uŝytkownika numer. Treścią moŝe być uzupełnienie konta SMS, skorzystanie z promocji SMS typu darmowe SMS-y itp. Zarówno treść komunikatu, jak i numer, pod który ta treść ma być wysłana są w pełni kontrolowane przez uŝytkownika systemu. Spis dostępnych usług moŝna uzyskać od operatora danej sieci GSM. UŜytkownik wysyłając do systemu komunikat w poniŝszym formacie o treści: IKU#NET#TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS#NUMER# określa zadanie jakie system musi wykonać. Po odebraniu takiego rozkazu system prześle do operatora pod wskazany NUMER komunikat zawarty w polu TREŚĆ_KOMUNIKATU_SMS. Wszystkie uzyskane informacje lub dalsze polecenia będą przesyłane do pierwszego uŝytkownika, o ile opcja wysyłania wszystkich SMS przychodzących do systemu do pierwszego uŝytkownika jest aktywna (ECHO). Przykład. Polecenie: uczestnicz w promocji 600 SMS za 6zł organizowanej przez Orange w taryfie POP: IKU: 1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#NET#600#1166# System wysyła SMS pod numer telefonu 1166 o treści: 600. Do uŝytkownika wysyłającego rozkaz system wyśle komunikat potwierdzający wykonanie polecenia o treści: SOB: Potwierdzenie rozkazu: NET Natomiast do uŝytkownika nr 1 Albatross S3 odpowie odpowiedź operatora GSM na otrzymanego SMS. Komunikaty - polecenia do systemu moŝna wysyłać tylko z numeru telefonu zarejestrowanego w systemie. Oczywiście, aby system przyjął komunikat z poleceniem NET, naleŝy znać zarówno kod IKU, jak równieŝ nr Karty SIM znajdujący się w systemie. Jeśli opcja wysyłania wszystkich SMS przychodzących do systemu do pierwszego uŝytkownika jest aktywna (ECHO) to uŝytkownik ma podgląd na wszystkie informacje przychodzące do systemu. Są to zarówno komunikaty przychodzące od operatora sieci, jak równieŝ pochodzące od abonentów kart, zarejestrowanych u dowolnego operatora sieci w kraju jak i za granicą. 21

22 5.10. Pobranie bieŝących parametrów Albatross S3 przydatnych do diagnostyki działania układu ( Status ). System umoŝliwia zdalne sprawdzenie, w jaki sposób ma zdefiniowane swoje nastawy. Te informacje dostępne są dla wszystkich uŝytkowników systemu. Aby pobrać bieŝące nastawy naleŝy przesłać SMS o treści: IKU#19#. W odpowiedzi moduł prześle SMS-em następujące informacje: STATUS: C: Centrum SMS U1: Numer uŝytkownika 1 U2: Numer uŝytkownika 2 U3: Numer uŝytkownika 3 U4: Numer uŝytkownika 4 S: nie wykorzystywane R: nie wykorzystywane N: nie wykorzystywane L: Dobowy limit SMS E: Stan opcji przesyłania wiadomości do uŝytkownika 1 K:Numer badania stanu konta karty PREPAID T: Opcja czasowej informacji o stanie konta (liczba mówi co ile dni badany jest stan kąta karty PREPAID) Y: Opcja ilościowej informacji o stanie konta (liczba mówi po wysłaniu ilu SMS-ów przez układ nastąpi badanie stanu kąta karty PREPAID) Q: Poziom sygnału GSM A: Opcja automatycznego sterowania wyjść X: Opcja wysyłania SMS testowego co 24 godziny W: Stan wyjść urządzenia_(wyście1, WYJŚCIE2) Przykład. Pobranie statusu systemu dla IKU:1111 Treść rozkazu jest następująca: 1111#19# W odpowiedzi system prześle komunikat STATUS: C: U1: U2: U3: U4:*********** S:1111 R:1111 N: L:20 E:1 K:*124*# T1-5 Y:1-30 Q: 20 A: X:1-4 W:00 Interpretacja otrzymanej w przykładzie odpowiedzi przedstawia tabela: Lp Identyfikator pola Zawartość pola Opis informacji 1 STATUS: 2 C: Numer Centrum SMS 3 U1: Numer telefonu uŝytkownika 1 4 U2: UŜytkownik nr 2 nie zdefiniowany 5 U3: UŜytkownik nr 3 nie zdefiniowany 6 U4: *********** Numer uŝytkownika do którego wysyłany jest SMS testowy co 24 godziny jest ukryty. 7 S: 1111 nie wykorzystywane 8 R: 1111 nie wykorzystywane 9 N: nie wykorzystywane 10 L: 20 Dobowy limit SMS wynosi E: 1 Opcja przesyłania wiadomości na pierwszy telefon aktywna 12 K *124*# Numer badania stanu konta dla karty ORANGE 13 T: 1-5 Opcja czasowej informacji o stanie konta aktywna (informacja przesyłana co 5 dni) 14 Y: 1-30 Opcja ilościowej informacji o stania konta aktywna (informacja po wysłaniu 30 SMS) 15 Q: 20 Poziom sygnału GSM podawana jest liczba z zakresu od 0 do 30. Większa liczba oznacza lepszy sygnał GSM 22

23 16 A: Wysterowanie Wyjścia 1 na 3 sekund a Wyjścia2 na 3 sekund przy sterowaniu CLIPEM przez abonentów. 17 X: 1-4 SMS testowy jest wysyłany raz na 24 godziny do 4-go uŝytkownika 18 W: 00 Obydwa wyjścia są nie aktywne 23

24 Uwaga! Przedstawiona odpowiedź jest tylko do celów informacyjnych. WaŜna jest tylko jej forma i kolejność przedstawionych informacji, a nie ich treść. Treść komunikatu zaleŝna jest od faktycznych bieŝących nastaw jakie są w urządzeniu Albatross S3. 6. Schematy montaŝowy i opis wyprowadzeń Albatross S3 i ZASILACZ S3 Rozdział ten zawiera opisy wyprowadzeń układów Albatross S3 i Zasilacz S3 a takŝe schematy montaŝowe do skrzyń zawierających zamontowane i połączone układy Albatross S3 i Zasilacz S Opis wyprowadzeń układu Albatross S3 PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ WCIĘCIAMI JAK NA RYSUNKU ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA KOMPUTERA Złącze do podłączenia Anteny GSM JP JP Dioda Sygnalizująca Poziom Sygnału GSM Rysunek 2 Widok płytki Albatross S3 Opis wyprowadzeń złącza Albatross S3 JP1 : JP1-1 plus głównego zasilania układu wejście do podłączenia plusa zasilania. Połączyć z JZ1-25 układu ZASILACZ S3. JP1-2 plus zasilania rezerwowego Połączyć z JZ1-10 lub JZ1-11 układu ZASILACZ S3. JP1-4 WEJŚCIE NR9 Połączyć z JZ1-15 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S1 pracuje jako UKŁAD 1-szy lub połączyć z JZ2-3 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S3 pracuje jako UKŁAD 2-gi (Patrz rozdział 5.3 Schemat montaŝowy zestawu SK2 zawierającego Transformator, Zasilacz S3, dwa układy Albatross S3 ). 24

25 Wejście reagujące na masę. Do tego wejścia naleŝy podłączyć sygnał z detektora obrotów silnika. Pojawienie się masy na tym wejściu ( brak obrotów silnika) powoduje Ŝe układ Albatross S3 od tego momentu rozpoczyna analizę następujących wejść: o JP1-6 WEJSCIE NR2 do podłączenia krańcówki zamknięcia bramy NC o JP1-9 lub JP1-10 WEJSCIE NR3 do podłączenia krańcówki zamknięcia bramy NO JP1-5 WEJŚCIE NR1 reaguje na zmianę stanu. Do wejścia tego podłączony jest czujnik otwarcia obudowy skrzyni montaŝowej. Podanie masy na to wejście powoduje wysłanie komunikatu: Otwarcie skrzyni. Zdjęcie masy- Zamknięcie skrzyni. JP1-6 WEJSCIE NR2 Do wejścia tego naleŝy podłączyć krańcówkę (czujnik) zamknięcia bramy z układu sterowania bramą. Podanie masy na to wejście powoduje wysłanie komunikatu o treści: Forsowne otwarcie bramy. Zdjęcie masy z tego wejścia powoduje wysłanie komunikatu: Zamknięcie bramy. Komunikaty te są wysyłane tylko wtedy gdy silnik nie wykonuje obrotów. Wejście przeznaczone jest dla czujnika typu NC (np. przy stosowaniu Sterownika ST2). JP1-7 WYJŚCIE2 Połączyć z JZ1-3 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S1 pracuje jako UKŁAD 1-szy lub połączyć z JZ2-3 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S3 pracuje jako UKŁAD 2-gi (Patrz rozdział 5.3 Schemat montaŝowy zestawu SK2 zawierającego Transformator, Zasilacz S3, dwa układy Albatross S3 ). Wyjście z otwartym kolektorem do bezpośredniego sterowania przekaźnikiem. Wydajność prądowa tego wyjścia to max. 500mA. JP1-8 WYJŚCIE1 Połączyć z JZ1-4 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S1 pracuje jako UKŁAD 1-szy lub połączyć z JZ2-6 układu ZASILACZ S3 jeŝeli Albatross S3 pracuje jako UKŁAD 2-gi (Patrz rozdział 5.3 Schemat montaŝowy zestawu SK2 zawierającego Transformator, Zasilacz S3, dwa układy Albatross S3 ). Wyjście z otwartym kolektorem do bezpośredniego sterowania przekaźnikiem. Wydajność prądowa tego wyjścia to max. 500mA. JP1-9 lub JP1-10 WEJSCIE NR3 Do wejścia tego naleŝy podłączyć krańcówkę (czujnik) zamknięcia bramy z układu sterowania bramą. Podanie masy na to wejście powoduje wysłanie komunikatu o treści: Zamknięcie bramy. Zdjęcie masy z tego wejścia powoduje wysłanie komunikatu: Forsowne otwarcie bramy. Logika sterowania wejścia i komunikatów jest odwrotna w stosunku do WEJŚCIA NR2. Komunikaty te są wysyłane tylko wtedy gdy silnik nie wykonuje obrotów. Wejście przeznaczone jest dla czujnika typu NO. (np. przy stosowaniu Sterownika ST1-D). JP1-11 WEJSCIE NR7 nie uŝywane. JP1-12 WEJSCIE NR4 nie uŝywane. JP1-13 WEJSCIE NR5 nie uŝywane. JP1-14 MASA JP1-15 WEJSCIE NR8 nie uŝywane. JP1-16 MASA Połączyć z JZ1-26 układu ZASILACZ S3. 25

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Wersja CLIP/SMS Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.4.

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S3. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S3. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S3 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. wersja - I. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. wersja - I. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 wersja - I Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe... 4 1.2. UŜytkownicy systemu... 5 1.3. System, a urządzenia detekujące alarm samochodowy...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi Wersja AP. ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4

ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi Wersja AP. ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja AP ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARM...3 2.2 WYŁĄCZANIE ALARM...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI: A Opis użytkowy modułu 1. Informacje podstawowe 1.1. Użytkownicy modułu 1.2. Konstrukcja modułu elementy modułu 1.3. System a urządzenia detekujące 1.4. Operatorzy 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto,

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto, Instrukcja obsługi Thermo Call TC3 Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto, dziękujemy za dokonanie zakupu nowego urządzenia Thermo Call TC3. Dzięki temu produktowi będą Państwo mieli moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Programowanie i montaŝ urządzenia Albatross S1. wersja AP

Programowanie i montaŝ urządzenia Albatross S1. wersja AP Programowanie i montaŝ urządzenia Albatross S1 wersja AP SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.1.1. Funkcja NAPAD... 5 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH... 5 1.2. UŜytkownicy systemu...5

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY SYSTEM INFORMOWANIA Instrukcja obsługi

SAMOCHODOWY SYSTEM INFORMOWANIA Instrukcja obsługi SAMOCHODOWY SYSTEM INFORMOWANIA Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: A Opis użytkowy systemu 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Funkcje specjalne 1.1.1. Funkcja NAPAD 1.1.2. Funkcja Podsłuch 1.2. Użytkownicy systemu

Bardziej szczegółowo

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 1 KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJA KONWERTERA CAN... 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B Widok urządzenia: Opis przewodów: czarny: masa zasilania czerwony: +12V Instalacja karty SIM: UWAGA! Karta SIM powinna uruchamiać się bez podawania

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 1 KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJA KONWERTERA CAN... 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Ogólne warunki udziału w Akcji Testuj usługi z Play 1) Akcja Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Akcją

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU WSPÓŁPRACUJE Z TELEFONAMI ERICSSON A1018, T10, T18 EXPANDER GSM Popularnie zwanym powiadomieniem GSM,dialerem GSM, przystawką

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1 2 1. INFORMACJE OGÓLNE Albatross S4 to bezprzewodowy system alarmowy o szybkim i łatwym montaŝu. Składa się z bezprzewodowych modułów takich jak centrala systemu, czujka otwarcia drzwi, czujki ruchu, nadajniki

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS GPS. Instrukcja montaŝu i obsługi

ALBATROSS GPS. Instrukcja montaŝu i obsługi ALBATROSS GPS Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe... 4 2. Pierwsze uruchomienie systemu... 5 3. Obsługa informacji o lokalizacji przesyłanych przez System... 6 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi ALARM Z1M Instrukcja obsługi ALBATROSS AUTOALARM Z1M NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1981 2 SPIS TREŚCI FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO Z1M... 4 FUNKCJE PODSTAWOWE ALARMU... 4 WŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS GPS Instrukcja obsługi

ALBATROSS GPS Instrukcja obsługi ALBATROSS GPS Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe... 2 2. Pierwsze uruchomienie systemu... 3 3. Obsługa informacji o lokalizacji przesyłanych przez System... 4 4. Informacja o połoŝeniu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Opis Moduł mh-mrg jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. LOKALIZATOR 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 INSTALACJA KARTY SIM 3 ŁADOWANIE I UśYTKOWANIE BATERII 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE 4 2. FUNKCJE LOKALIZATORA

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta w Play dla Oferty One Play obowiązuje od 6 kwietnia 2009 r. do odwołania. SŁOWNIK Wszelkie wyrazy lub wyraŝenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik.

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik. INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA www.gsmtronik.pl 1

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne.

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Zdalnie sterowane telefonem z Androidem poprzez WiFi przekaźniki. ELWIFI-01 Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Przekaźniki te

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne.

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Zdalnie sterowane telefonem z Androidem poprzez BLUTOOTH przekaźniki. LBT-01 Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. apięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Przekaźniki te

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu są własnością PLATAN (dawniej DIGITEX) i nie mogą być udostępniane bez jego zgody. Sopot,

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-02H są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe Regulamin usługi SMS z Internetu Max (Obowiązuje od dnia 6 listopada 2007r.) Definicje: SMS (Short Message Service) - krótka wiadomość składająca się z maksimum 160 7-bitowych znaków (litery, cyfry, znaki

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo