Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0"

Transkrypt

1 Program P atnik Struktury danych osobowych wersja 1.0

2 Tytu dokumentu: Patnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.0 Data wydania: Dotyczy programu: Program Patnik wersja A Autorskie prawa maj%tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj% PROKOM Software SA z siedzib% w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powy4sze prawa s% chronione ustaw% z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó;niejszymi zmianami). Powy4sza dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji.

3 SPIS TRECI 1. ZAKRES DOKUMENTU PRZEP,YWY DANYCH ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWI3ZANIA REJESTR Tablica PLATNIK...6 Tablica PLATN_IDENT...6 Tablica PLATN_ADRES...7 Tablica PLATN_RACHBANK REJESTR UBEZPIECZONYCH...8 Tablica UBEZPIECZONY...8 Tablica UBEZP_IDENT...9 Tablica UBEZP_ADRES...9 Tablica UBEZP_KOD_KASY REJESTR DOKUMENTÓW...10 Tablica DOKUMENT...10 Tablica ZUSDRA...11 Tablica ZUSRCA...15 Tablica ZUSRSA...16 Tablica ZUSRZA...17 Tablica ZUSRGA...17 Tablica ZUSRNA...19 Tablica ZUSZAA...19 Tablica ZUSZBA...20 Tablica ZUSZCNA...21 Tablica ZUSZCZA...22 Tablica ZUSZFA...23 Tablica ZUSZIPA...26 Tablica ZUSZIUA...27 Tablica ZUSZPA...28 Tablica ZUSZUA...31 Tablica ZUSZWPA...35 Tablica ZUSZWUA...36 Tablica ZUSZZA...38 Tablica CZR_ZUSZCNA...41 Tablica CZR_ZUSZCZA...42 Tablica UBEZP_ZUSRCA...43 Tablica UBEZP_ZUSRGA...44 Tablica UBEZP_ZUSRNA...46 Tablica UBEZP_ZUSRSA...49 Tablica UBEZP_ZUSRZA...50 Tablica ZUSIWA /52

4 1. Zakres dokumentu Niniejsze opracowanie zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowi%zani s% do prowadzenia dokumentacji opisuj%cej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie Patnik (od wersji ), ich strukturk i powi%zania oraz przepywy do systemów zewnktrznych. 2. Przepywy danych W relacyjnych bazach danych, na których operuje program Patnik przechowywane s% dane osobowe patników, tj. podmiotów zobowi%zanych do przekazywania informacji do ZUS oraz osób ubezpieczonych. Dane osobowe wprowadzane s% do programu za pomoc% formatek ekranowych oraz poprzez import dokumentów ubezpieczeniowych (w postaci plików KEDU) z zewnktrznych systemów informatycznych. Program Patnik umo4liwia dodawanie, modyfikacjk oraz usuwanie danych osobowych patników i osób ubezpieczonych. Dane osobowe przekazywane s% za polrednictwem funkcji przekazu elektronicznego na dokumentach ubezpieczeniowych tylko do Zakadu UbezpieczeM Spoecznych. Program Patnik operuje na bazach roboczych oraz bazach archiwalnych. Dla ka4dej bazy roboczej mo4e istnien jedna lub wikcej baz archiwalnych. Archiwum mo4e zawieran kopie danych roboczych lub przechowywan dane, które nie s% wykorzystywane podczas bie4%cej pracy z programem. Zakres danych osobowych gromadzonych w bazach roboczych i archiwalnych jest identyczny. Poni4szy rysunek przedstawia schemat przepywów danych zwi%zanych z bazami programu Patnik. Program Patnik Systemy zewntrzne Dokumenty ubezpieczeniowe (KEDU) Baza danych programu Baza danych Patnik programu Patnik Dokumenty ubezpieczeniowe (KSIMAIL) System Zakadu Ubezpiecze Spoecznych Archiwizacja Archiwum programu Archiwum Patnik programu Patnik Rysunek 1. Przepyw danych 4/52

5 3. Zakres przechowywanych danych osobowych Schemat struktury danych osobowych przechowywanych w bazach programu Patnik przedstawia Rysunek 2. Struktura danych. Baza danych programu Patnik (Archiwum programu Patnik) Rejestr patników Rejestr ubezpieczonych Rejestr dokumentów Rysunek 2. Struktura danych Rejestr patników jest zbiorem tablic, w których przechowywane s% dane osobowe patników. W jednej bazie (roboczej lub archiwalnej) mog% byn gromadzone dane wielu patników. Rejestr ubezpieczonych jest zbiorem tablic, w których przechowywane s% dane osób ubezpieczonych. Ka4dy ubezpieczony zwi%zany jest poprzez identyfikator z jednym patnikiem. Rejestr dokumentów to zbiór tablic z dokumentami, zawieraj%cymi dane osobowe patników b%d; patników i ubezpieczonych jednoczelnie. Ka4dy dokument powi%zany jest poprzez identyfikator z patnikiem. Dodatkowo, ka4dy dokument, który zawiera dane osoby ubezpieczonej powi%zany jest poprzez identyfikator z jednym ubezpieczonym. 5/52

6 4. Struktura zbiorów danych i ich powi"zania Rozdzia przedstawia strukturk danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzglkdnieniem powi%zam mikdzy tymi danymi. Dla ka4dej tablicy okrellono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominikciem pól technicznych, nie zawieraj%cych danych osobowych. Tablice pogrupowane zostay ze wzglkdu na ich przynale4noln do rejestru patników, rejestru ubezpieczonych i rejestru dokumentów. 4.1 Rejestr patników Tablica PLATNIK Tablica zawiera symbol patnika oraz informacje o stanie danych patnika. Dla ka4dego patnika, przechowywany jest jeden rekord. ID NAZWASKR STATUSWR STATUSPT Identyfikator patnika Symbol patnika Status weryfikacji kartoteki patnika Status przetwarzania kartoteki patnika Tablica PLATN_IDENT Tablica zawiera aktualne dane identyfikacyjne patnika oraz historik zmian w zakresie tych danych. Dla ka4dego patnika tablica mo4e zawieran wiele rekordów. NIP REGON PESEL RODZDOK SERIANRDOK NAZWASKR Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Identyfikator rodzaju dokumentu to4samolci Seria i numer dokumentu to4samolci skrócona patnika 6/52

7 NAZWISKO IMIEPIERW NAZWAFIRMA DATAURODZ TYP_PLATNIKA DATAOD Nazwisko patnika Pierwsze imik patnika / Firma (zgodnie z aktem prawnym konstytuuj%cym podmiot) Data urodzenia patnika Identyfikator typu patnika [osoba fizyczna osoba prawna] Data pocz%tku obowi%zywania danych identyfikacyjnych Tablica PLATN_ADRES Tablica zawiera aktualne dane adresowe patnika. Dla ka4dego patnika tablica mo4e zawieran dwa rekordy. TYP_ADRESU KODPOCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA ULICA NUMERDOMU NUMERLOKALU SKRPOCZTOWA TELEFON TELDOTELETR FAKS ADRPOCZTYEL WOJEWODZTWO Identyfikator dokumentu zmiany danych adresowych (z tablicy DOKUMENT) Typ adresu patnika Kod pocztowy patnika MiejscowoLN patnika Gmina patnika Ulica patnika Numer domu patnika Numer lokalu patnika Skrytka pocztowa patnika Numer telefonu patnika Telefon do teletransmisji Numer faksu patnika Adres poczty elektronicznej patnika Województwo 7/52

8 STATUS_DANE DATAOD Status danych wprowadzonych z dokumentu ubezpieczeniowego Data od istnienia adresu Tablica PLATN_RACHBANK Tablica zawiera aktualne dane o rachunkach bankowych patnika. Dla ka4dego patnika tablica mo4e zawieran wiele rekordów. NR_RACH_BANK KONTO_UBEZP DATAOD Identyfikator dokumentu, z którego pochodz% dane w tym rekordzie (z tablicy DOKUMENT) Numer rachunku bankowego Informacja o koncie, z którego regulowane s% skadki na wybrane ubezpieczenia Data, od której jest zgoszony rachunek bankowy 4.2 Rejestr ubezpieczonych Tablica UBEZPIECZONY Tablica zawiera powi%zanie osoby ubezpieczonej z patnikiem oraz informacje o stanie danych ubezpieczonego. Dla ka4dej osoby ubezpieczonej u danego patnika przechowywany jest jeden rekord. ID STATUSWR STATUSPT Identyfikator ubezpieczonego Status weryfikacji kartoteki ubezpieczonego Status przetwarzania kartoteki ubezpieczonego 8/52

9 Tablica UBEZP_IDENT Tablica zawiera aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej oraz historik zmian w zakresie tych danych. Dla ka4dej osoby ubezpieczonej tablica mo4e zawieran wiele rekordów. ID_UBEZPIECZONY PESEL NIP RODZDOK SERIANRDOK NAZWISKO IMIEPIERW DATAURODZ STATUS_DANE DATAOD Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokument, z którego pochodz% dane w tym rekordzie (z tablicy DOKUMENT) Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Identyfikator rodzaju dokumentu to4samolci Seria i numer dokumentu to4samolci Nazwisko ubezpieczonego Pierwsze imik ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Status danych wprowadzonych z dokumentu ubezpieczeniowego Data pocz%tku obowi%zywania danych identyfikacyjnych Tablica UBEZP_ADRES Tablica zawiera aktualne dane adresowe ubezpieczonego. Dla ka4dego ubezpieczonego tablica mo4e zawieran trzy rekordy. ID_UBEZPIECZONY TYP_ADRESU KODPOCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu, który wprowadzi dane adresowe (z tablicy DOKUMENT) Rodzaj adresu Kod pocztowy MiejscowoLN Gmina 9/52

10 ULICA NUMERDOMU NUMERLOKALU SKRPOCZTOWA TELEFON FAKS ADRPOCZTYEL Ulica Numer domu Numer lokalu Skrytka pocztowa Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Tablica UBEZP_KOD_KASY Tablica zawiera aktualne dane o oddziale NFZ ubezpieczonego. Dla ka4dego ubezpieczonego tablica mo4e zawieran jeden rekord. ID ID_UBEZPIECZONY KODKASY DATAOD Identyfikator Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Kod oddziau NFZ / kasy chorych Data do kiedy ubezpieczony nale4y do oddziau NFZ / kasy chorych 4.3 Rejestr dokumentów Tablica DOKUMENT Tablica zawiera powi%zanie dokumentu z patnikiem i osob% ubezpieczon% (dla dokumentów ubezpieczonego) oraz informacje o stanie dokumentu. Dla dokumentów zawieraj%cych pozycje (bloki wielokrotne) przechowywane s% dokumenty nadrzkdne oraz pozycje. ID_DOK_NAD Identyfikator dokumentu Identyfikator dokumentu nadrzkdnego (okrellony tylko dla bloków wielokrotnych dokumentów) 10/52

11 ID_UBEZPIECZONY TYP IMIEPIERW NAZWISKO PESEL NIP RODZDOK SERIANRDOK IDRAPS OKRROZL WERSJA_WER STATUSWR STATUSPT Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Typ dokumentu ImiK ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu, który identyfikuje ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Identyfikator raportu (okrellony tylko w dokumentach rozliczeniowych) Identyfikator okresu rozliczeniowego (okrellony tylko w dokumentach rozliczeniowych) Wersja programu Patnik, w którym zosta zweryfikowany dany dokument Status weryfikacji dokumentu Status przetwarzania dokumentu Tablica ZUSDRA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS DRA. II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika 11/52

12 II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_LUBEZP III_2_LPRNAPELNYW III_3_PLMASTPRCHR III_4_STOPASKLWYP IV_1_SSKLUBEM IV_2_SSKLUBR IV_3_SSKLUBEMR IV_4_KWSKEMFUBD IV_5_KWSKRENFUB skrócona patnika Nazwisko patnika ImiK pierwsze patnika Data urodzenia patnika Liczba ubezpieczonych Liczba pracowników w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy Informacja o tym, czy patnik posiada status zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Stopa procentowa skadek na ubezpieczenie wypadkowe Suma kwot skadek na ubezpieczenia emerytalne Suma kwot skadek na ubezpieczenia rentowe Suma kwot skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez ubezpieczonych Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonych IV_6_SUMAKWEMRFPUB Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez ubezpieczonych IV_7_KWSKEMFPL IV_8_KWSKRENFPL IV_9_SKWEMIRENPPL IV_10_KWSKEMBPD IV_11_KWSKRENFBP IV_12_SUMAKWEMRPBP IV_13_KWSKEMFPF Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez patnika Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez patnika Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez patnika Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez bud4et pamstwa Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez bud4et pamstwa Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez bud4et pamstwa Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez PFRON 12/52

13 IV_14_KWSKRENFPF IV_15_SKWEMIRENPPF IV_16_KWSKEMFKD IV_17_KWSKRENFFK IV_18_SKWEMIRENPFK IV_19_SSKLUBCH IV_20_SSKLUBWYP IV_21_SSKLUBCHWYP IV_22_KWSKCHUBD IV_23_KWSKWFUB IV_24_SKWCHIWYPPUB IV_25_KWSKWFPL IV_26_SKWCHIWYPPPL IV_27_KWSKCHFPF IV_28_KWSKWFPF IV_29_SKWCHIWYPPPF IV_30_KWSKWFFK IV_31_SKWCHIWYPPFK IV_32_KWSKSPOL Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez PFRON Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez PFRON Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez Fundusz KoLcielny Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez Fundusz KoLcielny Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez Fundusz KoLcielny Suma kwot skadek na ubezpieczenia chorobowe Suma kwot skadek na ubezpieczenia wypadkowe Suma kwot skadek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez ubezpieczonych Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonych Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez ubezpieczonych Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez patnika Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez patnika Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez PFRON Skadki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez PFRON Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez PFRON Skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez Fundusz KoLcielny Suma skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez Fundusz KoLcielny Kwota skadek na ubezpieczenia spoeczne, które powinien przekazan patnik 13/52

14 V_1_KWWYPSWZUBCH V_2_KWNALWYNCH Kwota wypaconych LwiadczeM z ubezpieczenia chorobowego Kwota wynagrodzenia nale4nego patnikowi od wypaconych LwiadczeM z ubezpieczenia chorobowego V_3_KWWYPSWZUBWYP Kwota wypaconych LwiadczeM z ubezpieczenia wypadkowego V_4_KWWYPSWFINPBP V_5_LKWDOPOTRDRA VI_1_KWDOZWROTU_VI VI_2_KWDOZAPP_VI VII_1_KWSKDPRZPL VII_2_KWSKLADFPFK VII_3_KWNALEZWY VII_4_KWZAP VIII_1_KWNALSKLFP VIII_2_KWNALSKFGSP VIII_3_KWZAPL_VIII Kwota wypaconych LwiadczeM finansowanych z bud4etu suma kwot do potr%cenia Kwota do zwrotu przez ZUS Kwota do zapaty przez patnika Kwota nale4nych skadek do przekazania przez patnika Kwota nale4nych skadek finansowana przez Fundusz KoLcielny Kwota nale4nego wynagrodzenia dla patnika Kwota do zapaty Kwota nale4nych skadek na Fundusz pracy Kwota nale4nych skadek na FGSP Kwota do zapaty suma kwot do zapaty X_1_KWDOPLNAUBSPOL Kwota dopaty na ubezpieczenia spoeczne X_2_KWDOPLNAUBZDR X_3_KWDOPFPIFGSP X_4_LKWDOPLAT XI_1_1KODTYTUB XI_1_2PRDOEM XI_1_3STNIEP XI_2_PODSTWYMEIR XI_3_PODSTWYMCHIW Kwota dopaty na ubezpieczenie zdrowotne Kwota dopaty na FP i kwota dopat Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury StopieM niepenosprawnolci Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 14/52

15 XI_4_PODSTWYMZDR XI_5_INFOPRRPOD XII_1_LKARTEK_RCA XII_2_LKARTEK_RNA XII_3_LKARTEK_RZA XII_4_LKARTEK_RSA XII_5_LKARTEK_RGA XII_6_LLICZKARTRAP XII_7_1IDDEKLS XII_7_2OKRESDEKLAR XII_8_DATAWYPEL Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia zdrowotne Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Liczba kartek raportu ZUS RCA Liczba kartek raportu ZUS RNA Liczba kartek raportu ZUS RZA Liczba kartek raportu ZUS RSA Liczba kartek raportu ZUS liczba kartek raportów Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze deklaracji Okres w identyfikatorze deklaracji Data wypenienia Tablica ZUSRCA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS RCA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RCA I_3_SKWNASTR_1_9 I_4_SKWNASTR_2_9 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RCA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika 15/52

16 II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ VII_1_DATAWYPEL Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia Tablica ZUSRSA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS RSA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RSA I_3_SKWNASTR_1_8 I_4_SKWNASTR_2_8 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RSA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej 16/52

17 II_9_DATAURODZ XI_1_DATAWYPEL Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia Tablica ZUSRZA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS RZA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RZA I_3_SKWNASTR_1_8 I_4_SKWNASTR_2_8 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ XIII_1_DATAWYPEL Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RZA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia Tablica ZUSRGA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS RGA. 17/52

18 I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RGA I_3_SKWNASTR_1_9 I_4_SKWNASTR_2_9 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ VII_1_DATAWYPEL Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RGA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia 18/52

19 Tablica ZUSRNA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS RNA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RNA I_3_SKWNASTR_1_10 I_4_SKWNASTR_2_10 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ V_1_DATAWYPEL Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Kolejny numer zgoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RNA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia Tablica ZUSZAA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZZA. Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) 19/52

20 I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ IX_1_DATAWYPEL Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia dokumentu Tablica ZUSZBA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZBA. I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% 20/52

21 II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ IX_1_DATAWYPEL Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia dokumentu Tablica ZUSZCNA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZCNA. ID_UBEZPIECZONY I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego 21/52

22 III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ VI_1_DATAWYPEL Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypenienia Tablica ZUSZCZA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZCZA. ID_UBEZPIECZONY I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej 22/52

23 III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ VIII_1_DATAWYPEL Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypenienia Tablica ZUSZFA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZFA. I_1_ZGLPLSKLADE I_2_ZGLZMDAPLATNIK I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Zgoszenie patnika skadek Zgoszenie zmiany / korekty danych patnika skadek Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej 23/52

24 II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_IMIEDRUGIE III_2_MIEJSCEUR III_3_OBYWATELSTWO IV_1_PODPOZROLDZIA IV_2_NRUPRAWNIENIA ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej ImiK drugie Miejsce urodzenie Obywatelstwo Kod rodzaju uprawnienia Numer uprawnienia IV_3_NORGANUWYDUPR organu wydaj%cego uprawnienie IV_4_DATAWYDUPR IV_5_DATARDZIAL V_1_NRRACHUNKU V_2_CZYINNERACH VI_1_PLMASTPRCHR VI_2_DATAOTSTPCHR VI_3_DATAUTRSTPRCH VI_4_DATAPOWOBUB VI_5_ADRDZIALNSIED VII_1_KODPOCZTOWY VII_2_MIEJSCOWOSC VII_3_GMINA VII_4_ULICA VII_5_NUMERDOMU VII_6_NUMERLOKALU Data wydania uprawnienia Data rozpoczkcia wykonywania dziaalnolci Numer rachunku bankowego Informacja o tym, czy patnik posiada inne rachunki bankowe Informacja o tym, czy patnik posiada status zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Data otrzymania statusu zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Data utraty statusu zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Data powstania obowi%zku opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne Informacja o tym, czy adres prowadzenia dziaalnolci jest ró4ny od adresu siedziby Siedziba patnika - Kod pocztowy Siedziba patnika - MiejscowoLN Siedziba patnika - Gmina Siedziba patnika - Ulica Siedziba patnika - Numer domu Siedziba patnika - Numer lokalu 24/52

25 VII_7_TELEFON VII_8_FAKS VII_9_ADRPOCZTYEL VIII_1_KODPOCZTOWY VIII_2_MIEJSCOWOSC VIII_3_GMINA VIII_4_ULICA VIII_5_NUMERDOMU VIII_6_NUMERLOKALU VIII_7_TELEFON VIII_8_FAKS VIII_9_ADRPOCZTYEL IX_1_KODPOCZTOWY IX_2_MIEJSCOWOSC IX_3_ULICA IX_4_NUMERDOMU IX_5_NUMERLOKALU IX_6_TELDOTELETR IX_7_SKRPOCZTOWA IX_8_TELEFON IX_9_FAKS IX_10_ADRPOCZTYEL X_1_NIP X_2_REGON X_3_NAZWASKR XI_1_LZALZBA Siedziba patnika - Numer telefonu Siedziba patnika - Numer faksu Siedziba patnika - Adres poczty elektronicznej Adres zamieszkania - Kod pocztowy Adres zamieszkania - MiejscowoLN &CR Adres zamieszkania - Gmina Adres zamieszkania - Ulica Adres zamieszkania - Numer domu Adres zamieszkania - Numer lokalu Adres zamieszkania - Numer telefonu Adres zamieszkania - Numer faksu Adres zamieszkania - Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji - Kod pocztowy Adres do korespondencji - MiejscowoLN Adres do korespondencji - Ulica Adres do korespondencji - Numer domu Adres do korespondencji - Numer lokalu Adres do korespondencji - Telefon do teletransmisji Adres do korespondencji - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji - Numer telefonu Adres do korespondencji - Numer faksu Adres do korespondencji - Adres poczty elektronicznej Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego skrócona biura rachunkowego Liczba za%czników formularza ZUS ZBA 25/52

26 XI_2_LZALZAA XI_3_DATAWYPEL Liczba za%czników formularza ZUS ZAA Data wypenienia dokumentu Tablica ZUSZIPA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZIPA. Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) I_1_ZGLZMDAOSPRAWN Zgoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych patnika osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadaj%cej osobowolci prawnej I_2_ZGLZMDAOSFIZY I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_NIP III_2_REGON Zgoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych patnika osoby fizycznej Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer NIP patnika Numer REGON patnika 26/52

27 III_3_PESEL III_4_RODZDOK III_5_SERIANRDOK III_6_NAZWASKR III_7_NAZWISKO III_8_IMIEPIERW III_9_DATAURODZ IV_1_DATAWYPEL Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Data wypenienia Tablica ZUSZIUA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZIUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLZMDAIDOSUB I_2_DATANADANIA I_3_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika 27/52

28 II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_PESEL IV_2_NIP IV_3_RODZDOK IV_4_SERIANRDOK IV_5_NAZWISKO IV_6_IMIEPIERW IV_7_DATAURODZ V_1_DATAWYPEL Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypenienia dokumentu Tablica ZUSZPA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZPA. I_1_ZGLPLSKLADE Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Zgoszenie patnika skadek 28/52

29 I_2_ZGLZMDAPLATNIK I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_NAZWASKR III_1_NAZWAFIRMA III_2_PLJESTJEDBUD III_3_PLJEDPOZABU III_4_NORGANUZALOZ III_5_PLPODLWPISEW III_6_DATAWPREJEW III_7_NRWPISREJEW III_8_NORGANUREJEW III_9_DATAPOWOBUB III_10_DATARDZIAL IV_1_NRRACHUNKU IV_2_CZYINNERACH V_1_PLMASTPRCHR V_2_DATAOTSTPCHR V_3_DATAUTRSTPRCH V_4_ADRDZIALNSIED VI_1_KODPOCZTOWY Zgoszenie zmiany / korekty danych Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer wpisu do rejestru / ewidencji organu rejestrowego / ewidencyjnego Data powstania obowi%zku opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne Data rozpoczkcia wykonywania dziaalnolci Numer rachunku Informacja o tym, czy patnik posiada inne rachunki bankowe Informacja o tym, czy patnik posiada status zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Data otrzymania statusu zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Data utraty statusu zakadu pracy chronionej / aktywnolci zawodowej Informacja o tym, czy adres prowadzenia dziaalnolci jest ró4ny od adresu siedziby Siedziba patnika - Kod pocztowy 29/52

30 VI_2_MIEJSCOWOSC VI_3_GMINA VI_4_ULICA VI_5_NUMERDOMU VI_6_NUMERLOKALU VI_7_TELEFON VI_8_FAKS VI_9_ADRPOCZTYEL VII_1_KODPOCZTOWY VII_2_MIEJSCOWOSC VII_3_ULICA VII_4_NUMERDOMU VII_5_NUMERLOKALU VII_6_TELDOTELETR VII_7_SKRPOCZTOWA VII_8_TELEFON VII_9_FAKS VII_10_ADRPOCZTYEL VIII_1_NIP VIII_2_REGON VIII_3_NAZWASKR IX_1_LZALZBA IX_2_LZALZAA IX_3_DATAWYPEL Siedziba patnika - MiejscowoLN Siedziba patnika - Gmina Siedziba patnika - Ulica Siedziba patnika - Numer domu Siedziba patnika - Numer lokalu Siedziba patnika - Numer telefonu Siedziba patnika - Numer faksu Siedziba patnika - Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji - Kod pocztowy Adres do korespondencji - MiejscowoLN Adres do korespondencji - Ulica Adres do korespondencji - Numer domu Adres do korespondencji - Numer lokalu Adres do korespondencji - Telefon do teletransmisji Adres do korespondencji - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji - Numer telefonu Adres do korespondencji - Numer faksu Adres do korespondencji - Adres poczty elektronicznej Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego skrócona biura rachunkowego Liczba za%czników formularza ZUS ZBA Liczba za%czników formularza ZUS ZAA Data wypenienia dokumentu 30/52

31 Tablica ZUSZUA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLDOUBSPOLZDR I_2_ZGLDOUBSPOL I_3_ZGZMKOROSUB I_4_DATANADANIA I_5_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgoszenie do ubezpieczem spoecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego Zgoszenie do ubezpieczem spoecznych Zgoszenie zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego 31/52

32 III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_IMIEDRUGIE IV_2_NAZWISKOROD IV_3_OBYWATELSTWO IV_4_PLEC IV_5_KARTSTALPOB IV_6_KARTACZASOPOB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP V_2_1OKRESNIEPOD V_2_2OKRESNIEPDO VI_1_1WYMCZPRL VI_1_2WYMCZPRM VI_2_DATAPOWSOBUB VI_3_OSZGPODLEM VI_4_OSZGPODREN VI_5_OSZGPODLCH VI_6_OSZGPODLWYP VII_1_DATAPOWSOBUB VIII_1_WNOOBJEM VIII_2_ODDNIAUBEM VIII_3_WNOOBJR VIII_4_ODDNIAUBR ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego ImiK drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo PeN Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartk staego pobytu Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartk czasowego pobytu, wydan% w zwi%zku z udzieleniem statusu uchod;cy Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury StopieM niepenosprawnolci Okres od, na jaki zosta orzeczony stopiem niepenosprawnolci Okres do, na jaki zosta orzeczony stopiem niepenosprawnolci Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy Data powstania obowi%zku ubezpieczem Osoba zgaszana podlega ubezpieczeniu emerytalnemu Osoba zgaszana podlega ubezpieczeniom rentowym Osoba zgaszana podlega ubezpieczeniu chorobowemu Osoba zgaszana podlega ubezpieczeniu wypadkowemu Data powstania obowi%zku ubezpieczenia (zdrowotne) WnoszK o objkcie ubezpieczeniem emerytalnym Ubezpieczenie dobrowolne emerytalne od dnia WnoszK o objkcie ubezpieczeniem rentowym Ubezpieczenie dobrowolne rentowe od dnia 32/52

33 VIII_5_WNOOBJCH VIII_6_ODDNIAUBCH IX_1_DATAPOWSOBUB IX_2_KWPIERSK X_1_KODPOKZPRAC X_2_WSPGOSPZPR X_3_KODSTNZDPRA X_4_1OKRNZDOPROD X_4_2OKRNZDOPRDO X_5_KODZAWODU X_6_KODPRGORN X_7_1OKRPRGOROD X_7_2OKRPRGORDO X_8_KODWYK X_9_KODPRSZW X_10_1OKRPRSZWOD X_10_2OKRPRSZWDO XI_1_KODKASY XI_2_NAZWAKCH XI_3_DATAUMZKASA XII_1_KODPOCZTOWY XII_2_MIEJSCOWOSC XII_3_GMINA XII_4_ULICA WnoszK o objkcie ubezpieczeniem chorobowym Ubezpieczenie dobrowolne chorobowe od dnia Data rozpoczkcia ubezpieczenia (dobrowolnego, zdrowotnego) Kwota pierwszej skadki Informacja o tym, czy ubezpieczony jest spokrewniony, spowinowacony z pracodawc% Informacja o tym, czy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym Kod stopnia niezdolnolci do pracy Okres, na jaki zosta orzeczony stopiem niezdolnolci do pracy Okres niezdolnolci do pracy (Data do) Kod wykonywanego zawodu Kod pracy górniczej Okres pracy górniczej Okres pracy górniczej (Data do) Kod wyksztacenia Kod pracy w szczególnych warunkach Okres pracy w szczególnych warunkach Okres pracy w szczególnych warunkach (Data do) Kod kasy chorych lub oddziau NFZ kasy chorych lub oddziau NFZ Data przyst%pienia do kasy chorych Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Ulica 33/52

34 XII_5_NUMERDOMU XII_6_NUMERLOKALU XII_7_TELEFON XII_8_FAKS XIII_1_KODPOCZTOWY XIII_2_MIEJSCOWOSC XIII_3_GMINA XIII_4_ULICA XIII_5_NUMERDOMU XIII_6_NUMERLOKALU XIII_7_TELEFON XIII_8_FAKS XIV_1_KODPOCZTOWY XIV_2_MIEJSCOWOSC XIV_3_ULICA XIV_4_NUMERDOMU XIV_5_NUMERLOKALU XIV_6_SKRPOCZTOWA XIV_7_TELEFON XIV_8_FAKS XIV_9_ADRPOCZTYEL XV_1_DATAWYPEL Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Ulica Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Adres poczty elektronicznej Data wypenienia dokumentu 34/52

35 Tablica ZUSZWPA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZWPA. I_1_WYRPLOSPRAWN I_2_WYRPLOSFIZ Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Wyrejestrowanie patnika - osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadaj%cej osobowolci prawnej Wyrejestrowanie patnika - osoby fizycznej I_3_KORDANYCHWYRPL Korekta danych wyrejestrowania patnika skadek I_4_DATANADANIA I_5_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_KODTYTWYRPL III_2_DATAWYREJEST IV_1_DATAWYPEL Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Kod przyczyny wyrejestrowania Data wyrejestrowania Data wypenienia dokumentu 35/52

36 Tablica ZUSZWUA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZWUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_WYRSPOIZDR I_2_WYRSPOL I_3_WYRUBZDR Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Wyrejestrowanie z ubezpieczem spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Wyrejestrowanie z ubezpieczem spoecznych Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego I_4_ZGLKORDAWYRZUB Zgoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczem spoecznych / ubezpieczenia zdrowotnego I_5_DATANADANIA I_6_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego 36/52

37 III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_1KODTYTUB IV_1_2PRDOEM IV_1_3STNIEP IV_2_RODZAJUBEM IV_3_ODDNIAUBEM IV_4_KODTYTWYRUB IV_5_RODZAJUBR IV_6_ODDNIAUBR IV_7_KODTYTWYRUB IV_8_RODZAJUBCH IV_9_ODDNIAUBCH IV_10_KODTYTWYRUB IV_11_RODZAJUBWYP IV_12_ODDNIAWYP IV_13_KODTYTWYRUB IV_14_RODZAJUBZDR IV_15_ODDNIAZUBZDR IV_16_KODTYTWYRUB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP V_2_DATAKONTUBEMR Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury StopieM niepenosprawnolci Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - emerytalnego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - rentowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - chorobowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - wypadkowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - zdrowotnego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego Kod przyczyny wyrejestrowania Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury StopieM niepenosprawnolci Data, od której osoba zamierza kontynuowan ubezpieczenia 37/52

38 emerytalne i rentowe VI_1_DATAWYPEL Data wypenienia Tablica ZUSZZA Tablica zawiera treln dokumentu ZUS ZZA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLDOUBEZPZDR I_2_ZGLZMDANYCH I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Zgoszenie zmiany / korekty danych Data nadania Nalepka R Numer NIP patnika Numer REGON patnika Numer PESEL patnika Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego patnika osobk fizyczn% skrócona patnika Nazwisko patnika osoby fizycznej ImiK pierwsze patnika osoby fizycznej Data urodzenia patnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego 38/52

39 III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_IMIEDRUGIE IV_2_NAZWISKOROD IV_3_OBYWATELSTWO IV_4_PLEC IV_5_KARTSTALPOB IV_6_KARTACZASOPOB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP VI_1_DATAPOWSOBUB VII_1_DATAPOWSOBUB VII_2_KWPIERSK VIII_1_KODKASY VIII_2_NAZWAKCH VIII_3_DATAUMZKASA IX_1_KODPOCZTOWY IX_2_MIEJSCOWOSC IX_3_GMINA IX_4_ULICA IX_5_NUMERDOMU IX_6_NUMERLOKALU Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego ImiK pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego ImiK drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo PeN Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartk staego pobytu Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartk czasowego pobytu, wydan% w zwi%zku z udzieleniem statusu uchod;cy Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury StopieM niepenosprawnolci Data powstania obowi%zku ubezpieczenia Data rozpoczkcia ubezpieczenia (dobrowolnego) Kwota pierwszej skadki Kod kasy chorych lub oddziau NFZ kasy chorych lub oddziau NFZ Data przyst%pienia do kasy chorych Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu 39/52

40 IX_7_TELEFON IX_8_FAKS X_1_KODPOCZTOWY X_2_MIEJSCOWOSC X_3_GMINA X_4_ULICA X_5_NUMERDOMU X_6_NUMERLOKALU X_7_TELEFON X_8_FAKS XI_1_KODPOCZTOWY XI_2_MIEJSCOWOSC XI_3_ULICA XI_4_NUMERDOMU XI_5_NUMERLOKALU XI_6_SKRPOCZTOWA XI_7_TELEFON XI_8_FAKS XI_9_ADRPOCZTYEL XII_1_DATAWYPEL Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - MiejscowoLN Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Ulica Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer faksu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Adres poczty elektronicznej Data wypenienia 40/52

41 Tablica CZR_ZUSZCNA Tablica zawiera powi%zanie danych o czonkach rodziny z dokumentem ZUS ZCNA. ID_UBEZPIECZONY ID_DOK_NAD IV_A_1_ZGLCZLWERA IV_A_2_DATAUZUPRZD IV_A_3_PESEL IV_A_4_NIP IV_A_5_RODZDOK IV_A_6_SERIANRDOK IV_A_7_NAZWISKO IV_A_8_IMIEPIERW IV_A_9_DATAURODZ IV_A_10_KODSTPOKR IV_A_11_NAUTRZOSUB IV_A_12_POGOSPZUB IV_A_13_STNIEP IV_B_1_KODPOCZTOWY IV_B_2_MIEJSCOWOSC IV_B_3_GMINA IV_B_4_ULICA Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu nadrzkdnego Zgoszenie czonka rodziny osoby ubezpieczonego Data uzyskania / utarty uprawniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez czonka rodziny Numer PESEL Numer NIP Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego czonka rodziny Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego czonka rodziny Nazwisko czonka rodziny ImiK pierwsze czonka rodziny Data urodzenia czonka rodziny Kod stopnia pokrewiemstwa Informacja o tym, czy czonek rodziny jest na utrzymaniu osoby ubezpieczonej Informacja o tym, czy czonek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osob% ubezpieczon% Kod stopnia niepenosprawnolci czonka rodziny Kod pocztowy MiejscowoLN Gmina Ulica 41/52

42 IV_B_5_NUMERDOMU IV_B_6_NUMERLOKALU IV_B_7_TELEFON IV_B_8_FAKS Numer domu Numer lokalu Numer telefonu Numer faksu Tablica CZR_ZUSZCZA Tablica zawiera powi%zanie danych o czonkach rodziny z dokumentem ZUS ZCZA. ID_UBEZPIECZONY ID_DOK_NAD IV_A_1_ZGLCZLWERA Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu nadrzkdnego Zgoszenie / wyrejestrowanie czonka rodziny osoby ubezpieczonej IV_A_2_DATAUZUPRZD Data uzyskania / utraty uprawniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez czonka rodziny IV_A_3_PESEL IV_A_4_NIP IV_A_5_RODZDOK IV_A_6_SERIANRDOK IV_A_7_NAZWISKO IV_A_8_IMIEPIERW IV_A_9_DATAURODZ IV_A_10_KODSTPOKR IV_A_11_NAUTRZOSUB IV_A_12_POGOSPZUB Numer PESEL Numer NIP Rodzaj dokumentu identyfikuj%cego czonka rodziny Seria i numer dokumentu identyfikuj%cego czonka rodziny Nazwisko czonka rodziny ImiK pierwsze czonka rodziny Data urodzenia czonka rodziny Kod stopnia pokrewiemstwa Informacja o tym, czy czonek rodziny jest na utrzymaniu osoby ubezpieczonej Informacja o tym, czy czonek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osob% ubezpieczon% 42/52

43 IV_A_13_STNIEP Kod stopnia niepenosprawnolci czonka rodziny Tablica UBEZP_ZUSRCA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RCA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY III_A_1_NAZWISKO III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM III_B_1_3STNIEP III_B_2_INFOPRRPOD III_B_3_1WYMCZPRL III_B_3_2WYMCZPRM Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator dokumentu nadrzkdnego Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Nazwisko osoby ubezpieczonej ImiK pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury Kod stopnia niepenosprawnolci Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy (mianownik) III_B_4_PODWYMER Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenia emerytalno rentowej III_B_5_PODWYMCIW III_B_6_PODWYMZDR III_B_7_KWSKLEU_R Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego 43/52

44 III_B_8_KWSKLRU_R III_B_9_KWSKLCH_R III_B_10_KWSKLZDR III_B_11_KWSKLEP_R III_B_12_KWSKLRP_R III_B_13_KWSKLWYP III_B_14_KWOBPROGE III_B_15_LKWSKL III_C_1_LOSZASRODZ III_C_2_KWWYPZRODO III_C_3_KWWYPZWYCH III_C_4_LOSZASPIEL III_C_5_KWWYPZPIEO III_C_6_LKWWYPZ Kwota skadki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota skadki na ubezpieczenie chorobowe Kwota skadki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez patnika Kwota skadki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez patnika Kwota skadki na ubezpieczenie wypadkowe Kwota obni4enia podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu opacania skadki w ramach pracowniczego programu kwota skadek Liczba osób, na które wypacany jest zasiek rodzinny Kwota wypaconego zasiku rodzinnego Kwota wypaconego zasiku wychowawczego Liczba osób, na które wypacany jest zasiek pielkgnacyjny Kwota wypaconego zasiku kwota wypaconych zasików Tablica UBEZP_ZUSRGA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RGA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY III_A_1_NAZWISKO Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator dokumentu nadrzkdnego Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Nazwisko osoby ubezpieczonej 44/52

45 III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM III_B_1_3STNIEP III_B_2_KODSWPRZER III_B_3_OKROD_RSA III_B_4_OKRDO_RSA III_B_5_LDNIZASILK III_B_6_KODCHOROBY III_B_7_KWOTASW III_C_1_KODOKRPGOR III_C_2_OKRPRGOROD III_C_3_OKRPRGORDO III_C_4_KODDRRATOW III_C_5_OKRDRRATOD III_C_6_OKRDRRATDO III_C_7_LDNIOBPR III_C_8_DNIPRZEPR III_C_9_LDNIZJAZD III_C_10_KODDNIZJA III_C_11_KODUNUSP III_C_12_OKURNOBOD III_C_13_OKRURLNDO ImiK pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury Kod stopnia niepenosprawnolci Kod Lwiadczenia / przerwy Okres od obowi%zywania kodu Lwiadczenia Okres do obowi%zywania kodu Lwiadczenia Liczba dni zasikowych / liczba wypat Kod choroby Kwota LwiadczeM Kod okresu pracy górniczej Okres od obowi%zywania kodu pracy górniczej Okres do obowi%zywania kodu pracy górniczej Kod dru4yny ratowniczej Okres od obowi%zywania kodu dru4yny ratowniczej Okres do obowi%zywania kodu dru4yny ratowniczej Liczba dni roboczych w miesi%cu Liczba dni przepracowanych Liczba dniówek / zjazdów Kod dniówek zjazdów Kod urlopu / nieobecnolci usprawiedliwionej Okresu od obowi%zywania urlopu Okresu do obowi%zywania urlopu 45/52

46 Tablica UBEZP_ZUSRNA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RNA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY III_A_1_NAZWISKO III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM III_B_1_3STNIEP III_B_2_INFOPRRPOD III_B_3_1WYMCZPRL III_B_3_2WYMCZPRM III_B_4_PODWYMER III_B_5_PODWYMCIW III_B_6_PODWYMZDR III_B_7_KWSKLEU_R III_B_8_KWSKLRU_R Identyfikator dokumentu (z tablicy DOKUMENT) Identyfikator dokumentu nadrzkdnego Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Nazwisko osoby ubezpieczonej ImiK pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytuu ubezpieczenia Prawo do emerytury Kod stopnia niepenosprawnolci Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy (mianownik) Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Podstawa wymiaru skadki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota skadki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego Kwota skadki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego 46/52

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS specyfikacja scenariuszy testowych Wersja 1.7 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10118 Poz. 1457 1457 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzorów zg oszeƒ do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A

P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Specyfikacja wej#cia-wyj#cia wersja 1.8A Patnik Specyfikacja wejcia-wyjcia wersja 1.8A data wydania: 21 grudzie 2004 r. dotyczy oprogramowania: Patnik wersja

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560-16-00 także

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś pracownikiem?

Przeczytaj! Jesteś pracownikiem? Jesteś pracownikiem? Jakim ubezpieczeniom podlegasz obowiązkowo? Ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu. Szczegółowe informacje, dostępne

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Nowy Płatnik

Nowy Płatnik Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Nowy Płatnik 10.01.001 - najistotniejsze zmiany, utrudnienia i ułatwienia w programie Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika Program Płatnik 10.01.001 Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika 1. T R Y B Y P R Z E T W A R Z A N I A D O K U M E N T Ó W Wdrożenie nowych funkcji w programie Płatnik oznacza zmiany w procesie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

odw-program Płatnik - korekty dokumentów

odw-program Płatnik - korekty dokumentów odw-program Płatnik - korekty dokumentów Kod szkolenia: 939416 Miejsce: Szczecin, Centrum miasta Koszt szkolenia: 530.00 zł Program I. Obsługa programu Płatnik: 1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentów. i rozliczeniowych. zatrudnieniu. orzecznictwo sądów pracy

Sporządzanie dokumentów. i rozliczeniowych. zatrudnieniu. orzecznictwo sądów pracy Sporządzanie dokumentów Zakaz zgłoszeniowych dyskryminacji w i rozliczeniowych zatrudnieniu w programie przydatna Płatnik strategia, 10.01.001 orzecznictwo sądów pracy Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex

Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex Tytuł dokumentu: Struktury danych osobowych Wersja: 2011.01 Data wydania: 2011-03-31 Dotyczy systemu: WinHex Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych HEX

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek maj 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE*

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE* ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo