Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3"

Transkrypt

1 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3

2 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji

3 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES DOKUMENTU PRZEPŁYWY DANYCH ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA REJESTR PŁATNIKÓW... 6 Tablica PLATNIK... 6 Tablica PLATN_IDENT... 6 Tablica PLATN_ADRES... 7 Tablica PLATN_RACHBANK REJESTR UBEZPIECZONYCH... 8 Tablica UBEZPIECZONY... 8 Tablica UBEZP_IDENT... 8 Tablica UBEZP_ADRES... 8 Tablica UBEZP_INNE... 9 Tablica UBEZP_KOD_PRACY REJESTR DOKUMENTÓW Tablica DOKUMENT Tablica ZUSDRA Tablica ZUSRCA Tablica ZUSRSA Tablica ZUSRZA Tablica ZUSRGA Tablica ZUSRNA Tablica ZUSZAA Tablica ZUSZBA Tablica ZUSZCNA Tablica ZUSZCZA Tablica ZUSZFA Tablica ZUSZIPA Tablica ZUSZIUA Tablica ZUSZPA Tablica ZUSZSWA Tablica ZUSZUA Tablica ZUSZWPA Tablica ZUSZWUA Tablica ZUSZZA Tablica CZR_ZUSZCNA Tablica CZR_ZUSZCZA Tablica UBEZP_ZUSRCA Tablica UBEZP_ZUSRGA Tablica UBEZP_ZUSRNA Tablica UBEZP_ZUSRSA Tablica UBEZP_ZUSRZA Tablica ZUSIWA /41

4 Archiwizacja 1. Zakres dokumentu Niniejsze opracowanie zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie Płatnik (od wersji ), ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych. 2. Przepływy danych W relacyjnych bazach danych, na których operuje program Płatnik przechowywane są dane osobowe płatników, tj. podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do ZUS oraz osób ubezpieczonych. Dane osobowe wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych oraz poprzez import dokumentów ubezpieczeniowych (w postaci plików KEDU) z zewnętrznych systemów informatycznych. Program Płatnik umożliwia dodawanie, modyfikację oraz usuwanie danych osobowych płatników i osób ubezpieczonych. Dane osobowe przekazywane są za pośrednictwem funkcji przekazu elektronicznego na dokumentach ubezpieczeniowych tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program Płatnik operuje na bazach roboczych oraz bazach archiwalnych. Dla każdej bazy roboczej może istnieć jedna lub więcej baz archiwalnych. Archiwum może zawierać kopie danych roboczych lub przechowywać dane, które nie są wykorzystywane podczas bieżącej pracy z programem. Zakres danych osobowych gromadzonych w bazach roboczych i archiwalnych jest identyczny. Poniższy rysunek przedstawia schemat przepływów danych związanych z bazami programu Płatnik. Program Płatnik Systemy zewnętrzne Dokumenty ubezpieczeniowe (KEDU) Baza danych programu Baza danych Płatnik programu Płatnik Dokumenty ubezpieczeniowe (KSIMAIL) System Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Archiwum programu Archiwum Płatnik programu Płatnik Rysunek 1. Przepływ danych 4/41

5 3. Zakres przechowywanych danych osobowych Schemat struktury danych osobowych przechowywanych w bazach programu Płatnik przedstawia Rysunek 2. Struktura danych. Baza danych programu Płatnik (Archiwum programu Płatnik) Rejestr płatników Rejestr ubezpieczonych Rejestr dokumentów Rysunek 2. Struktura danych Rejestr płatników jest zbiorem tablic, w których przechowywane są dane osobowe płatników. W jednej bazie (roboczej lub archiwalnej) mogą być gromadzone dane wielu płatników. Rejestr ubezpieczonych jest zbiorem tablic, w których przechowywane są dane osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony związany jest poprzez identyfikator z jednym płatnikiem. Rejestr dokumentów to zbiór tablic z dokumentami, zawierającymi dane osobowe płatników bądź płatników i ubezpieczonych jednocześnie. Każdy dokument powiązany jest poprzez identyfikator z płatnikiem. Dodatkowo, każdy dokument, który zawiera dane osoby ubezpieczonej powiązany jest poprzez identyfikator z jednym ubezpieczonym. 5/41

6 4. Struktura zbiorów danych i ich powiązania Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych, nie zawierających danych osobowych. Tablice pogrupowane zostały ze względu na ich przynależność do rejestru płatników, rejestru ubezpieczonych i rejestru dokumentów. 4.1 Rejestr płatników Tablica PLATNIK Tablica zawiera symbol płatnika oraz informacje o stanie danych płatnika. Dla każdego płatnika, przechowywany jest jeden rekord. ID NAZWASKR Identyfikator płatnika Symbol płatnika Tablica PLATN_IDENT Tablica zawiera aktualne dane identyfikacyjne płatnika oraz historię zmian w zakresie tych danych. Dla każdego płatnika tablica może zawierać wiele rekordów. NIP REGON PESEL RODZDOK SERIANRDOK NAZWASKR NAZWISKO IMIEPIERW NAZWAFIRMA DATAURODZ TYP_PLATNIKA DATAOD Identyfikator rodzaju dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości skrócona płatnika Nazwisko płatnika Pierwsze imię płatnika / Firma (zgodnie z aktem prawnym konstytuującym podmiot) Data urodzenia płatnika Identyfikator typu płatnika [osoba fizyczna osoba prawna] Data początku obowiązywania danych identyfikacyjnych 6/41

7 Tablica PLATN_ADRES Tablica zawiera aktualne dane adresowe płatnika. Dla każdego płatnika tablica może zawierać dwa rekordy. TYP_ADRESU KODPOCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA ULICA NUMERDOMU NUMERLOKALU SKRPOCZTOWA TELEFON TELDOTELETR FAKS ADRPOCZTYEL WOJEWODZTWO DATAOD Identyfikator dokumentu zmiany danych adresowych (z tablicy DOKUMENT) Typ adresu płatnika Kod pocztowy płatnika Miejscowość płatnika Gmina płatnika Ulica płatnika Numer domu płatnika Numer lokalu płatnika Skrytka pocztowa płatnika Numer telefonu płatnika Telefon do teletransmisji Kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres poczty elektronicznej płatnika Województwo Data od istnienia adresu Tablica PLATN_RACHBANK Tablica zawiera aktualne dane o rachunkach bankowych płatnika. Dla każdego płatnika tablica może zawierać wiele rekordów. NR_RACH_BANK KONTO_UBEZP DATAOD Identyfikator dokumentu, z którego pochodzą dane w tym rekordzie (z tablicy DOKUMENT) Numer rachunku bankowego Informacja o koncie, z którego regulowane są składki na wybrane ubezpieczenia Data, od której jest zgłoszony rachunek bankowy 7/41

8 4.2 Rejestr ubezpieczonych Tablica UBEZPIECZONY Tablica zawiera powiązanie osoby ubezpieczonej z płatnikiem oraz informacje o stanie danych ubezpieczonego. Dla każdej osoby ubezpieczonej u danego płatnika przechowywany jest jeden rekord. ID Identyfikator ubezpieczonego Tablica UBEZP_IDENT Tablica zawiera aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej oraz historię zmian w zakresie tych danych. Dla każdej osoby ubezpieczonej tablica może zawierać wiele rekordów. ID_UBEZPIECZONY PESEL NIP RODZDOK SERIANRDOK NAZWISKO IMIEPIERW DATAURODZ DATAOD Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokument, z którego pochodzą dane w tym rekordzie (z tablicy DOKUMENT) Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Identyfikator rodzaju dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości Nazwisko ubezpieczonego Pierwsze imię ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data początku obowiązywania danych identyfikacyjnych Tablica UBEZP_ADRES Tablica zawiera aktualne dane adresowe ubezpieczonego. Dla każdego ubezpieczonego tablica może zawierać trzy rekordy. ID_UBEZPIECZONY Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu, który wprowadził dane adresowe (z tablicy DOKUMENT) 8/41

9 TYP_ADRESU KODPOCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA ULICA NUMERDOMU NUMERLOKALU SKRPOCZTOWA TELEFON FAKS ADRPOCZTYEL DATAOD Rodzaj adresu Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Skrytka pocztowa Numer telefonu Kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres poczty elektronicznej Data początku obowiązywania danych adresowych Tablica UBEZP_INNE Tablica zawiera aktualne dane o oddziale NFZ i o obywatelstwie ubezpieczonego. Dla każdego ubezpieczonego tablica może zawierać jeden rekord. ID ID_UBEZPIECZONY KODKASY OBYWATELSTWO Identyfikator Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Kod oddziału NFZ / kasy chorych Obywatelstwo Tablica UBEZP_KOD_PRACY Tablica zawiera kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze osoby ubezpieczonej. Dla każdego ubezpieczonego tablica może zawierać wiele rekordów. ID ID_UBEZPIECZONY KODTYTUB PRDOEM STNIEP KODPRSZW DATAOD DATADO Identyfikator Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Kod pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Data początku okresu pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze Data końca okresu pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym 9/41

10 WYMCZPRL WYMCZPRM charakterze Wymiar czasu pracy - licznik Wymiar czasu pracy - mianownik 4.3 Rejestr dokumentów Tablica DOKUMENT Tablica zawiera powiązanie dokumentu z płatnikiem i osobą ubezpieczoną (dla dokumentów ubezpieczonego) oraz informacje o stanie dokumentu. Dla dokumentów zawierających pozycje (bloki wielokrotne) przechowywane są dokumenty nadrzędne oraz pozycje. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY TYP IMIEPIERW NAZWISKO PESEL NIP RODZDOK SERIANRDOK IDRAPS OKRROZL Identyfikator dokumentu Identyfikator dokumentu nadrzędnego (określony tylko dla bloków wielokrotnych dokumentów) Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Typ dokumentu Imię ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu, który identyfikuje ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Identyfikator raportu (określony tylko w dokumentach rozliczeniowych) Identyfikator okresu rozliczeniowego (określony tylko w dokumentach rozliczeniowych) Tablica ZUSDRA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS DRA. II_1_NIP II_2_REGON 10/41

11 II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_LUBEZP III_2_LPRNAPELNYW III_3_PLMASTPRCHR III_4_STOPASKLWYP IV_1_SSKLUBEM IV_2_SSKLUBR IV_3_SSKLUBEMR IV_4_KWSKEMFUBD IV_5_KWSKRENFUB IV_6_SUMAKWEMRFPUB IV_7_KWSKEMFPL IV_8_KWSKRENFPL IV_9_SKWEMIRENPPL IV_10_KWSKEMBPD IV_11_KWSKRENFBP IV_12_SUMAKWEMRPBP IV_13_KWSKEMFPF IV_14_KWSKRENFPF IV_15_SKWEMIRENPPF IV_16_KWSKEMFKD IV_17_KWSKRENFFK IV_18_SKWEMIRENPFK IV_19_SSKLUBCH Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika skrócona płatnika Nazwisko płatnika Imię pierwsze płatnika Data urodzenia płatnika Liczba ubezpieczonych Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy Informacja o tym, czy płatnik posiada status zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne Suma kwot składek na ubezpieczenia rentowe Suma kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez ubezpieczonych Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonych Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez ubezpieczonych Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez płatnika Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez płatnika Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez płatnika Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez budżet państwa Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez budżet państwa Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez PFRON Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez PFRON Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez PFRON Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez Fundusz Kościelny Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez Fundusz Kościelny Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez Fundusz Kościelny Suma kwot składek na ubezpieczenia chorobowe 11/41

12 IV_20_SSKLUBWYP Suma kwot składek na ubezpieczenia wypadkowe IV_21_SSKLUBCHWYP Suma kwot składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe IV_22_KWSKCHUBD Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez ubezpieczonych IV_23_KWSKWFUB Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonych IV_24_SKWCHIWYPPUB Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez ubezpieczonych IV_25_KWSKWFPL Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez płatnika IV_26_SKWCHIWYPPPL Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez płatnika IV_27_KWSKCHFPF Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez PFRON IV_28_KWSKWFPF Składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez PFRON IV_29_SKWCHIWYPPPF Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez PFRON IV_30_KWSKWFFK Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez Fundusz Kościelny IV_31_SKWCHIWYPPFK Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez Fundusz Kościelny IV_32_KWSKSPOL Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, które powinien przekazać płatnik V_1_KWWYPSWZUBCH Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego V_2_KWNALWYNCH Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego V_3_KWWYPSWZUBWYP Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego V_4_KWWYPSWFINPBP Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa V_5_LKWDOPOTRDRA Łączna suma kwot do potrącenia VI_1_KWDOZWROTU_VI Kwota do zwrotu przez ZUS VI_2_KWDOZAPP_VI Kwota do zapłaty przez płatnika VII_1_KWSKDPRZPL Kwota należnych składek do przekazania przez płatnika VII_2_KWSKLADFPFK Kwota należnych składek finansowana przez Fundusz Kościelny VII_3_KWNALEZWY Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika VII_4_KWZAP Kwota do zapłaty VIII_1_KWNALSKLFP Kwota należnych składek na Fundusz pracy VIII_2_KWNALSKFGSP Kwota należnych składek na FGŚP VIII_3_KWZAPL_VIII Kwota do zapłaty IX_1_LSUMAKWDOZAPL Łączna suma kwot do zapłaty X_1_KWDOPLNAUBSPOL Kwota dopłaty na ubezpieczenia społeczne X_2_KWDOPLNAUBZDR X_3_KWDOPFPIFGSP X_4_LKWDOPLAT Kwota dopłaty na ubezpieczenie zdrowotne Kwota dopłaty na FP i FGŚP Łączna kwota dopłat 12/41

13 XI_1_1KODTYTUB XI_1_2PRDOEM XI_1_3STNIEP XI_2_PODSTWYMEIR XI_3_PODSTWYMCHIW XI_4_PODSTWYMZDR XI_5_INFOPRRPOD XII_1_LKARTEK_RCA XII_2_LKARTEK_RNA XII_3_LKARTEK_RZA XII_4_LKARTEK_RSA XII_5_LKARTEK_RGA XII_6_LLICZKARTRAP XII_7_1IDDEKLS XII_7_2OKRESDEKLAR XII_8_DATAWYPEL VII_3_KWSKLADFZBP IX_1_LPRSKLADFEP IX_2_LSTANPRSZW IX_3_SSKLADFEP Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Liczba kartek raportu ZUS RCA Liczba kartek raportu ZUS RNA Liczba kartek raportu ZUS RZA Liczba kartek raportu ZUS RSA Liczba kartek raportu ZUS RGA Łączna liczba kartek raportów Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze deklaracji Okres w identyfikatorze deklaracji Data wypełnienia Kwota należnych składek finansowana z budżetu państwa Liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych Tablica ZUSRCA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS RCA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RCA I_3_SKWNASTR_1_9 I_4_SKWNASTR_2_9 II_1_NIP Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RCA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie 13/41

14 II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ VII_1_DATAWYPEL Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSRSA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS RSA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RSA I_3_SKWNASTR_1_8 I_4_SKWNASTR_2_8 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ XI_1_DATAWYPEL Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RSA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSRZA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS RZA. 14/41

15 I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RZA I_3_SKWNASTR_1_8 I_4_SKWNASTR_2_8 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ XIII_1_DATAWYPEL Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RZA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSRGA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS RGA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RGA I_3_SKWNASTR_1_9 I_4_SKWNASTR_2_9 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RGA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej 15/41

16 II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ VII_1_DATAWYPEL Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSRNA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS RNA. I_1_1IDRAPS I_1_2OKRROZL I_2_NRKARTKI_RNA I_3_SKWNASTR_1_10 I_4_SKWNASTR_2_10 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ V_1_DATAWYPEL Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze raportu Okres w identyfikatorze raportu Numer kartki raportu RNA Suma kwot na stronie Suma kwot na stronie Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSZAA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZZA. I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR Data nadania Nalepka R 16/41

17 II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ IX_1_DATAWYPEL Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZBA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZBA. I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ IX_1_DATAWYPEL Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZCNA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZCNA. 17/41

18 ID_UBEZPIECZONY I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ VI_1_DATAWYPEL Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypełnienia Tablica ZUSZCZA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZCZA. ID_UBEZPIECZONY I_1_DATANADANIA I_2_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Data nadania Nalepka R 18/41

19 II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ VIII_1_DATAWYPEL Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypełnienia Tablica ZUSZFA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZFA. I_1_ZGLPLSKLADE I_2_ZGLZMDAPLATNIK I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_IMIEDRUGIE III_2_MIEJSCEUR Zgłoszenie płatnika składek Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Imię drugie Miejsce urodzenie 19/41

20 III_3_OBYWATELSTWO IV_1_PODPOZROLDZIA IV_2_NRUPRAWNIENIA Obywatelstwo Kod rodzaju uprawnienia Numer uprawnienia IV_3_NORGANUWYDUPR organu wydającego uprawnienie IV_4_DATAWYDUPR IV_5_DATARDZIAL V_1_NRRACHUNKU V_2_CZYINNERACH VI_1_PLMASTPRCHR VI_2_DATAOTSTPCHR VI_3_DATAUTRSTPRCH VI_4_DATAPOWOBUB VI_5_ADRDZIALNSIED VII_1_KODPOCZTOWY VII_2_MIEJSCOWOSC VII_3_GMINA VII_4_ULICA VII_5_NUMERDOMU VII_6_NUMERLOKALU VII_7_TELEFON VII_8_FAKS VII_9_ADRPOCZTYEL VIII_1_KODPOCZTOWY VIII_2_MIEJSCOWOSC VIII_3_GMINA VIII_4_ULICA VIII_5_NUMERDOMU VIII_6_NUMERLOKALU VIII_7_TELEFON VIII_8_FAKS VIII_9_ADRPOCZTYEL IX_1_KODPOCZTOWY IX_2_MIEJSCOWOSC IX_3_ULICA Data wydania uprawnienia Data rozpoczęcia wykonywania działalności Numer rachunku bankowego Informacja o tym, czy płatnik posiada inne rachunki bankowe Informacja o tym, czy płatnik posiada status zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Data otrzymania statusu zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Data utraty statusu zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Informacja o tym, czy adres prowadzenia działalności jest różny od adresu siedziby Siedziba płatnika - Kod pocztowy Siedziba płatnika - Miejscowość Siedziba płatnika - Gmina Siedziba płatnika - Ulica Siedziba płatnika - Numer domu Siedziba płatnika - Numer lokalu Siedziba płatnika - Numer telefonu Siedziba płatnika - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Siedziba płatnika - Adres poczty elektronicznej Adres zamieszkania - Kod pocztowy Adres zamieszkania - Miejscowość &CR Adres zamieszkania - Gmina Adres zamieszkania - Ulica Adres zamieszkania - Numer domu Adres zamieszkania - Numer lokalu Adres zamieszkania - Numer telefonu Adres zamieszkania - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres zamieszkania - Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji - Kod pocztowy Adres do korespondencji - Miejscowość Adres do korespondencji - Ulica 20/41

21 IX_4_NUMERDOMU IX_5_NUMERLOKALU IX_6_TELDOTELETR IX_7_SKRPOCZTOWA IX_8_TELEFON IX_9_FAKS IX_10_ADRPOCZTYEL X_1_NIP X_2_REGON X_3_NAZWASKR XI_1_LZALZBA XI_2_LZALZAA XI_3_DATAWYPEL Adres do korespondencji - Numer domu Adres do korespondencji - Numer lokalu Adres do korespondencji - Telefon do teletransmisji Adres do korespondencji - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji - Numer telefonu Adres do korespondencji - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji - Adres poczty elektronicznej Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego skrócona biura rachunkowego Liczba załączników formularza ZUS ZBA Liczba załączników formularza ZUS ZAA Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZIPA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZIPA. I_1_ZGLZMDAOSPRAWN I_2_ZGLZMDAOSFIZY I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika osoby fizycznej Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej 21/41

22 III_1_NIP III_2_REGON III_3_PESEL III_4_RODZDOK III_5_SERIANRDOK III_6_NAZWASKR III_7_NAZWISKO III_8_IMIEPIERW III_9_DATAURODZ IV_1_DATAWYPEL Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia Tablica ZUSZIUA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZIUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLZMDAIDOSUB I_2_DATANADANIA I_3_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego 22/41

23 III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_PESEL IV_2_NIP IV_3_RODZDOK IV_4_SERIANRDOK IV_5_NAZWISKO IV_6_IMIEPIERW IV_7_DATAURODZ V_1_DATAWYPEL Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZPA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZPA. I_1_ZGLPLSKLADE Zgłoszenie płatnika składek I_2_ZGLZMDAPLATNIK Zgłoszenie zmiany / korekty danych I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_NAZWASKR III_1_NAZWAFIRMA III_2_PLJESTJEDBUD III_3_PLJEDPOZABU III_4_NORGANUZALOZ III_5_PLPODLWPISEW III_6_DATAWPREJEW III_7_NRWPISREJEW III_8_NORGANUREJEW III_9_DATAPOWOBUB III_10_DATARDZIAL IV_1_NRRACHUNKU IV_2_CZYINNERACH Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer wpisu do rejestru / ewidencji organu rejestrowego / ewidencyjnego Data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Data rozpoczęcia wykonywania działalności Numer rachunku Informacja o tym, czy płatnik posiada inne rachunki bankowe 23/41

24 V_1_PLMASTPRCHR V_2_DATAOTSTPCHR V_3_DATAUTRSTPRCH V_4_ADRDZIALNSIED VI_1_KODPOCZTOWY VI_2_MIEJSCOWOSC VI_3_GMINA VI_4_ULICA VI_5_NUMERDOMU VI_6_NUMERLOKALU VI_7_TELEFON VI_8_FAKS VI_9_ADRPOCZTYEL VII_1_KODPOCZTOWY VII_2_MIEJSCOWOSC VII_3_ULICA VII_4_NUMERDOMU VII_5_NUMERLOKALU VII_6_TELDOTELETR VII_7_SKRPOCZTOWA VII_8_TELEFON VII_9_FAKS VII_10_ADRPOCZTYEL VIII_1_NIP VIII_2_REGON VIII_3_NAZWASKR IX_1_LZALZBA IX_2_LZALZAA IX_3_DATAWYPEL Informacja o tym, czy płatnik posiada status zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Data otrzymania statusu zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Data utraty statusu zakładu pracy chronionej / aktywności zawodowej Informacja o tym, czy adres prowadzenia działalności jest różny od adresu siedziby Siedziba płatnika - Kod pocztowy Siedziba płatnika - Miejscowość Siedziba płatnika - Gmina Siedziba płatnika - Ulica Siedziba płatnika - Numer domu Siedziba płatnika - Numer lokalu Siedziba płatnika - Numer telefonu Siedziba płatnika - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Siedziba płatnika - Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji - Kod pocztowy Adres do korespondencji - Miejscowość Adres do korespondencji - Ulica Adres do korespondencji - Numer domu Adres do korespondencji - Numer lokalu Adres do korespondencji - Telefon do teletransmisji Adres do korespondencji - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji - Numer telefonu Adres do korespondencji - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji - Adres poczty elektronicznej Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego skrócona biura rachunkowego Liczba załączników formularza ZUS ZBA Liczba załączników formularza ZUS ZAA Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZSWA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZSWA. 24/41

25 I_1_1IDZGLOSZ I_1_2OKRESZGL I_2_DATANADANIA I_3_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_6_NAZWASKR II_5_SERIANRDOK II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ VII_1_DATAWYPEL Identyfikator płatnika Kolejny numer zgłoszenia w identyfikatorze zgłoszenia Okres w identyfikatorze zgłoszenia Data nadania Nelpka "R" Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Data wypełnienia dokumentu Tablica ZUSZUA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLDOUBSPOLZDR I_2_ZGLDOUBSPOL I_3_ZGZMKOROSUB I_4_DATANADANIA I_5_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych Zgłoszenie zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną 25/41

26 II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_IMIEDRUGIE IV_2_NAZWISKOROD IV_3_OBYWATELSTWO IV_4_PLEC IV_5_KARTSTALPOB IV_6_KARTACZASOPOB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP V_2_1OKRESNIEPOD V_2_2OKRESNIEPDO VI_1_1WYMCZPRL VI_1_2WYMCZPRM VI_2_DATAPOWSOBUB VI_3_OSZGPODLEM VI_4_OSZGPODREN VI_5_OSZGPODLCH VI_6_OSZGPODLWYP skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Imię drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo Płeć Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartę stałego pobytu Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartę czasowego pobytu, wydaną w związku z udzieleniem statusu uchodźcy Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Okres od, na jaki został orzeczony stopień niepełnosprawności Okres do, na jaki został orzeczony stopień niepełnosprawności Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy Data powstania obowiązku ubezpieczeń Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu emerytalnemu Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniom rentowym Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu chorobowemu Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniu wypadkowemu VII_1_DATAPOWSOBUB Data powstania obowiązku ubezpieczenia (zdrowotne) VIII_1_WNOOBJEM VIII_2_ODDNIAUBEM VIII_3_WNOOBJR VIII_4_ODDNIAUBR VIII_5_WNOOBJCH VIII_6_ODDNIAUBCH IX_1_DATAPOWSOBUB IX_2_KWPIERSK Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym Ubezpieczenie dobrowolne emerytalne od dnia Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem rentowym Ubezpieczenie dobrowolne rentowe od dnia Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem chorobowym Ubezpieczenie dobrowolne chorobowe od dnia Data rozpoczęcia ubezpieczenia (dobrowolnego, zdrowotnego) Kwota pierwszej składki 26/41

27 X_1_KODPOKZPRAC X_2_WSPGOSPZPR X_3_KODSTNZDPRA X_4_1OKRNZDOPROD X_4_2OKRNZDOPRDO X_5_KODZAWODU X_6_KODPRGORN X_7_1OKRPRGOROD X_7_2OKRPRGORDO X_8_KODWYK X_9_KODPRSZW X_10_1OKRPRSZWOD X_10_2OKRPRSZWDO XI_1_KODKASY XI_2_NAZWAKCH XI_3_DATAUMZKASA XII_1_KODPOCZTOWY XII_2_MIEJSCOWOSC XII_3_GMINA XII_4_ULICA XII_5_NUMERDOMU XII_6_NUMERLOKALU XII_7_TELEFON XII_8_FAKS XIII_1_KODPOCZTOWY XIII_2_MIEJSCOWOSC XIII_3_GMINA XIII_4_ULICA XIII_5_NUMERDOMU XIII_6_NUMERLOKALU XIII_7_TELEFON XIII_8_FAKS XIV_1_KODPOCZTOWY XIV_2_MIEJSCOWOSC XIV_3_ULICA XIV_4_NUMERDOMU Informacja o tym, czy ubezpieczony jest spokrewniony, spowinowacony z pracodawcą Informacja o tym, czy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym Kod stopnia niezdolności do pracy Okres, na jaki został orzeczony stopień niezdolności do pracy Okres niezdolności do pracy (Data do) Kod wykonywanego zawodu Kod pracy górniczej Okres pracy górniczej Okres pracy górniczej (Data do) Kod wykształcenia Kod pracy w szczególnych warunkach Okres pracy w szczególnych warunkach Okres pracy w szczególnych warunkach (Data do) Kod kasy chorych lub oddziału NFZ kasy chorych lub oddziału NFZ Data przystąpienia do kasy chorych Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Ulica Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer domu 27/41

28 XIV_5_NUMERLOKALU XIV_6_SKRPOCZTOWA XIV_7_TELEFON XIV_8_FAKS XIV_9_ADRPOCZTYEL XV_1_DATAWYPEL IX_2_KODNFZ Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Adres poczty elektronicznej Data wypełnienia dokumentu Kod oddziału NFZ (dla dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego) Tablica ZUSZWPA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZWPA. I_1_WYRPLOSPRAWN I_2_WYRPLOSFIZ Wyrejestrowanie płatnika - osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Wyrejestrowanie płatnika - osoby fizycznej I_3_KORDANYCHWYRPL Korekta danych wyrejestrowania płatnika składek I_4_DATANADANIA I_5_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_KODTYTWYRPL III_2_DATAWYREJEST IV_1_DATAWYPEL Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Kod przyczyny wyrejestrowania Data wyrejestrowania Data wypełnienia dokumentu 28/41

29 Tablica ZUSZWUA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZWUA. ID_UBEZPIECZONY I_1_WYRSPOIZDR I_2_WYRSPOL I_3_WYRUBZDR I_4_ZGLKORDAWYRZUB I_5_DATANADANIA I_6_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_1KODTYTUB IV_1_2PRDOEM IV_1_3STNIEP IV_2_RODZAJUBEM IV_3_ODDNIAUBEM IV_4_KODTYTWYRUB Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - emerytalnego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego Kod przyczyny wyrejestrowania 29/41

30 IV_5_RODZAJUBR IV_6_ODDNIAUBR IV_7_KODTYTWYRUB IV_8_RODZAJUBCH IV_9_ODDNIAUBCH IV_10_KODTYTWYRUB IV_11_RODZAJUBWYP IV_12_ODDNIAWYP IV_13_KODTYTWYRUB IV_14_RODZAJUBZDR IV_15_ODDNIAZUBZDR IV_16_KODTYTWYRUB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP V_2_DATAKONTUBEMR VI_1_DATAWYPEL Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - rentowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - chorobowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - wypadkowego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego Kod przyczyny wyrejestrowania Wyrejestrowanie z ubezpieczenia - zdrowotnego Data od - wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego Kod przyczyny wyrejestrowania Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Data, od której osoba zamierza kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe Data wypełnienia Tablica ZUSZZA Tablica zawiera treść dokumentu ZUS ZZA. ID_UBEZPIECZONY I_1_ZGLDOUBEZPZDR I_2_ZGLZMDANYCH I_3_DATANADANIA I_4_NALEPKAR II_1_NIP II_2_REGON II_3_PESEL II_4_RODZDOK II_5_SERIANRDOK II_6_NAZWASKR II_7_NAZWISKO Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie zmiany / korekty danych Data nadania Nalepka R Rodzaj dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną Seria i numer dokumentu identyfikującego płatnika osobę fizyczną skrócona płatnika Nazwisko płatnika osoby fizycznej 30/41

31 II_8_IMIEPIERW II_9_DATAURODZ III_1_PESEL III_2_NIP III_3_RODZDOK III_4_SERIANRDOK III_5_NAZWISKO III_6_IMIEPIERW III_7_DATAURODZ IV_1_IMIEDRUGIE IV_2_NAZWISKOROD IV_3_OBYWATELSTWO IV_4_PLEC IV_5_KARTSTALPOB IV_6_KARTACZASOPOB V_1_1KODTYTUB V_1_2PRDOEM V_1_3STNIEP VI_1_DATAPOWSOBUB Imię pierwsze płatnika osoby fizycznej Data urodzenia płatnika osoby fizycznej Numer PESEL ubezpieczonego Numer NIP ubezpieczonego Rodzaj dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Seria i numer dokumentu identyfikującego ubezpieczonego Nazwisko ubezpieczonego Imię pierwsze ubezpieczonego Data urodzenia ubezpieczonego Imię drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo Płeć Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartę stałego pobytu Informacja o tym, czy ubezpieczony posiada kartę czasowego pobytu, wydaną w związku z udzieleniem statusu uchodźcy Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Stopień niepełnosprawności Data powstania obowiązku ubezpieczenia VII_1_DATAPOWSOBUB Data rozpoczęcia ubezpieczenia (dobrowolnego) VII_2_KWPIERSK VIII_1_KODKASY VIII_2_NAZWAKCH VIII_3_DATAUMZKASA IX_1_KODPOCZTOWY IX_2_MIEJSCOWOSC IX_3_GMINA IX_4_ULICA IX_5_NUMERDOMU IX_6_NUMERLOKALU IX_7_TELEFON IX_8_FAKS X_1_KODPOCZTOWY X_2_MIEJSCOWOSC X_3_GMINA X_4_ULICA X_5_NUMERDOMU X_6_NUMERLOKALU Kwota pierwszej składki Kod kasy chorych lub oddziału NFZ kasy chorych lub oddziału NFZ Data przystąpienia do kasy chorych Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zameldowania osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Gmina Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Ulica Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer lokalu 31/41

32 X_7_TELEFON X_8_FAKS XI_1_KODPOCZTOWY XI_2_MIEJSCOWOSC XI_3_ULICA XI_4_NUMERDOMU XI_5_NUMERLOKALU XI_6_SKRPOCZTOWA XI_7_TELEFON XI_8_FAKS XI_9_ADRPOCZTYEL XII_1_DATAWYPEL VII_2_KODNFZ Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres zamieszkania osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Miejscowość Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Ulica Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer domu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer lokalu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Skrytka pocztowa Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer telefonu Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Adres do korespondencji osoby ubezpieczonej - Adres poczty elektronicznej Data wypełnienia Kod oddziału NFZ (dla dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego) 32/41

33 Tablica CZR_ZUSZCNA Tablica zawiera powiązanie danych o członkach rodziny z dokumentem ZUS ZCNA. ID_UBEZPIECZONY ID_DOK_NAD IV_A_1_ZGLCZLWERA IV_A_2_DATAUZUPRZD IV_A_3_PESEL IV_A_4_NIP IV_A_5_RODZDOK IV_A_6_SERIANRDOK IV_A_7_NAZWISKO IV_A_8_IMIEPIERW IV_A_9_DATAURODZ IV_A_10_KODSTPOKR IV_A_11_NAUTRZOSUB IV_A_12_POGOSPZUB IV_A_13_STNIEP IV_B_1_KODPOCZTOWY IV_B_2_MIEJSCOWOSC IV_B_3_GMINA IV_B_4_ULICA IV_B_5_NUMERDOMU IV_B_6_NUMERLOKALU IV_B_7_TELEFON IV_B_8_FAKS Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu nadrzędnego Zgłoszenie członka rodziny osoby ubezpieczonego Data uzyskania / utarty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny Numer PESEL Numer NIP Rodzaj dokumentu identyfikującego członka rodziny Seria i numer dokumentu identyfikującego członka rodziny Nazwisko członka rodziny Imię pierwsze członka rodziny Data urodzenia członka rodziny Kod stopnia pokrewieństwa Informacja o tym, czy członek rodziny jest na utrzymaniu osoby ubezpieczonej Informacja o tym, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną Kod stopnia niepełnosprawności członka rodziny Kod pocztowy Miejscowość Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Numer telefonu Numer faksu lub kod państwa i zagraniczny kod pocztowy Tablica CZR_ZUSZCZA Tablica zawiera powiązanie danych o członkach rodziny z dokumentem ZUS ZCZA. 33/41

34 ID_UBEZPIECZONY ID_DOK_NAD IV_A_1_ZGLCZLWERA IV_A_2_DATAUZUPRZD IV_A_3_PESEL IV_A_4_NIP IV_A_5_RODZDOK IV_A_6_SERIANRDOK IV_A_7_NAZWISKO IV_A_8_IMIEPIERW IV_A_9_DATAURODZ IV_A_10_KODSTPOKR IV_A_11_NAUTRZOSUB IV_A_12_POGOSPZUB IV_A_13_STNIEP Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Identyfikator dokumentu nadrzędnego Zgłoszenie / wyrejestrowanie członka rodziny osoby ubezpieczonej Data uzyskania / utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny Numer PESEL Numer NIP Rodzaj dokumentu identyfikującego członka rodziny Seria i numer dokumentu identyfikującego członka rodziny Nazwisko członka rodziny Imię pierwsze członka rodziny Data urodzenia członka rodziny Kod stopnia pokrewieństwa Informacja o tym, czy członek rodziny jest na utrzymaniu osoby ubezpieczonej Informacja o tym, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną Kod stopnia niepełnosprawności członka rodziny Tablica UBEZP_ZUSRCA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RCA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY III_A_1_NAZWISKO III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM Identyfikator dokumentu nadrzędnego Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Nazwisko osoby ubezpieczonej Imię pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury 34/41

35 III_B_1_3STNIEP III_B_2_INFOPRRPOD III_B_3_1WYMCZPRL III_B_3_2WYMCZPRM III_B_4_PODWYMER III_B_5_PODWYMCIW III_B_6_PODWYMZDR III_B_7_KWSKLEU_R III_B_8_KWSKLRU_R III_B_9_KWSKLCH_R III_B_10_KWSKLZDR III_B_11_KWSKLEP_R III_B_12_KWSKLRP_R III_B_13_KWSKLWYP III_B_14_KWOBPROGE III_B_15_LKWSKL III_C_1_LOSZASRODZ III_C_2_KWWYPZRODO Kod stopnia niepełnosprawności Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy (mianownik) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno rentowej Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego Łączna kwota składek Liczba osób, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego III_C_3_KWWYPZWYCH Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego III_C_4_LOSZASPIEL III_C_5_KWWYPZPIEO III_C_6_LKWWYPZ Liczba osób, na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego Łączna kwota wypłaconych zasiłków Tablica UBEZP_ZUSRGA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RGA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD Identyfikator dokumentu nadrzędnego 35/41

36 ID_UBEZPIECZONY III_A_1_NAZWISKO III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM III_B_1_3STNIEP III_B_2_KODSWPRZER III_B_3_OKROD_RSA III_B_4_OKRDO_RSA III_B_5_LDNIZASILK III_B_6_KODCHOROBY III_B_7_KWOTASW III_C_1_KODOKRPGOR III_C_2_OKRPRGOROD III_C_3_OKRPRGORDO III_C_4_KODDRRATOW III_C_5_OKRDRRATOD III_C_6_OKRDRRATDO III_C_7_LDNIOBPR III_C_8_DNIPRZEPR III_C_9_LDNIZJAZD III_C_10_KODDNIZJA III_C_11_KODUNUSP III_C_12_OKURNOBOD III_C_13_OKRURLNDO Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) Nazwisko osoby ubezpieczonej Imię pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Kod stopnia niepełnosprawności Kod świadczenia / przerwy Okres od obowiązywania kodu świadczenia Okres do obowiązywania kodu świadczenia Liczba dni zasiłkowych / liczba wypłat Kod choroby Kwota świadczeń Kod okresu pracy górniczej Okres od obowiązywania kodu pracy górniczej Okres do obowiązywania kodu pracy górniczej Kod drużyny ratowniczej Okres od obowiązywania kodu drużyny ratowniczej Okres do obowiązywania kodu drużyny ratowniczej Liczba dni roboczych w miesiącu Liczba dni przepracowanych Liczba dniówek / zjazdów Kod dniówek zjazdów Kod urlopu / nieobecności usprawiedliwionej Okresu od obowiązywania urlopu Okresu do obowiązywania urlopu Tablica UBEZP_ZUSRNA Tablica zawiera pozycje dokumentu ZUS RNA dla ubezpieczonego. ID_DOK_NAD ID_UBEZPIECZONY Identyfikator dokumentu nadrzędnego Identyfikator ubezpieczonego (z tablicy UBEZPIECZONY) 36/41

37 III_A_1_NAZWISKO III_A_2_IMIEPIERW III_A_3_TYPID III_A_4_IDENTYFIK III_B_1_1KODTYTUB III_B_1_2PRDOEM III_B_1_3STNIEP III_B_2_INFOPRRPOD III_B_3_1WYMCZPRL III_B_3_2WYMCZPRM III_B_4_PODWYMER III_B_5_PODWYMCIW III_B_6_PODWYMZDR III_B_7_KWSKLEU_R III_B_8_KWSKLRU_R III_B_9_KWSKLCH_R III_B_10_KWSKLZDR III_B_11_KWSKLEP_R III_B_12_KWSKLRP_R III_B_13_KWSKLWYP III_B_14_KWOBPROGE III_B_15_LKWSKL III_C_1_LOSZASRODZ III_C_2_KWWYPZRODO Nazwisko osoby ubezpieczonej Imię pierwsze osoby ubezpieczonej Typ identyfikatora Identyfikator osoby ubezpieczonej Kod tytułu ubezpieczenia Prawo do emerytury Kod stopnia niepełnosprawności Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy (mianownik) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego Łączna kwota składek Liczba osób, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego III_C_3_KWWYPZWYCH Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego III_C_4_LOSZASPIEL III_C_5_KWWYPZPIEO III_C_6_LKWWYPZ III_D_1_DNIPRZEPR III_D_2_LDNIOBPR III_D_3_KODSKL_1 III_D_4_OKROD_1 III_D_5_OKRDO_1 Liczba osób, na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego Łączna kwota wypłaconych zasiłków Liczba dni przepracowanych Liczba dni wynikających z obowiązku pracy Kod składnika Okres od Okres do 37/41

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0 Program P atnik Struktury danych osobowych wersja 1.0 Tytu dokumentu: Patnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.0 Data wydania: 2004-12-22 Dotyczy programu: Program Patnik wersja A1 6.03.001 Autorskie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS specyfikacja scenariuszy testowych Wersja 1.7 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie

OŚWIADCZENIE. osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. OŚWIADCZENIE osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE*

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE* ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje.

PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności: ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS

Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS Akty prawne Ustawa z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

odw-program Płatnik - korekty dokumentów

odw-program Płatnik - korekty dokumentów odw-program Płatnik - korekty dokumentów Kod szkolenia: 939416 Miejsce: Szczecin, Centrum miasta Koszt szkolenia: 530.00 zł Program I. Obsługa programu Płatnik: 1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo