P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A"

Transkrypt

1 P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Specyfikacja wej#cia-wyj#cia wersja 1.8A

2 Patnik Specyfikacja wejcia-wyjcia wersja 1.8A data wydania: 21 grudzie 2004 r. dotyczy oprogramowania: Patnik wersja Autorskie prawa maj'tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj' PROKOM Software S.A. z siedzib' w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powy5sze prawa s' chronione ustaw' z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó<niejszymi zmianami). Powy5sza dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji.

3 Spis tre ci 1. WSTP CEL DOKUMENTU ODBIORCY DOKUMENTU PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STRUKTURA DOKUMENTU NOTACJA OPISU STRUKTUR DANYCH Notacja tekstowa Notacja graficzna ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W PROGRAMIE PATNIK WGAHCIWOHCI PROGRAMU PGATNIK WYMIANA INFORMACJI CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH STRUKTURA LOGICZNA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PROGRAM PGATNIK KLASYFIKACJA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PROGRAM PGATNIK Dane pochodzce z systemu kadrowo - p acowego Pliki emitowane przez aplikacj# KONSTRUKCJA KEDU WYMAGANIA KLUCZOWE ASPEKTY ROZWIKZANIA DODATKOWE ZAGOLENIA KONSTRUKCYJNE STRUKTURA KEDU Nag ówek KEDU Stopka KEDU Dokument p atnika (DP) Opis b #du Bia e znaki ZAKRES INFORMACYJNY PLIKÓW INTERFEJSOWYCH ZAKRES INFORMACYJNY ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH KEDU ZAKRES INFORMACYJNY FORMULARZY UBEZPIECZENIOWYCH ZUS FORMATY DANYCH OGÓLNE ZAGOLENIA FIZYCZNE TYPY DANYCH Data w formacie DDMM Data w formacie DDMMRRRR Data w formacie MMRRRR Data w formacie RRRR Kwota Imi# Nazwa Nazwisko Napis Liczba Litera Ma e litery Wielkie litery Warto9ci logiczne NIP PESEL REGON Seria i numer dokumentu Zakres dat...71 PROKOM 3/118

4 <a=cuch liczbowo-znakowy (1) <a=cuch liczbowo-znakowy (2) Kolejny numer w miesicu Numer rachunku bankowego Telefon, faks E mail Liczba, znaki, separatory Nazwa skrócona ZESTAW DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW KODY STOSOWANE W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH Kod sk adników wynagrodzenia Kod stopnia niezdolno9ci do pracy Kod wykszta cenia Kod stanowiska pracy górniczej Kod Kasy Chorych Kod Narodowego Funduszu Zdrowia Kody dotyczce okresów pracy górniczej wykorzystywane w raporcie imiennym ZUS RGA Symbol oznaczenia p ci Kod zg oszenia zmiany / korekty danych Kod rodzaju dokumentu Kod rodzaju zg oszenia cz onka rodziny Kod rodzaju zg oszenia rachunku bankowego Kod rodzaju zg oszenia adresu prowadzenia dzia alno9ci Kody Terenowych Jednostek Kod wniosku o dofinansowanie skadek za osoby niepenosprawne STRUKTURA KEDU W NOTACJI TEKSTOWEJ DEFINICJA OPISU BGNDU W GRAMATYCE KEDU DEFINICJA TYPU DOKUMENTU (DTD) DLA PARSERA SGML PRZYKGAD PLIKU DANYCH ZGGOSZENIOWYCH UBEZPIECZONYCH FORMAT PRZELEWÓW SKGADEK W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Struktura pliku przelewów sk adek Charakterystyka formatu przelewów Przyk ad przelewu w postaci elektronicznej KODOWANIE POLSKICH ZNAKÓW SGOWNIK ULYTYCH SKRÓTÓW I POJNO /118 PROKOM

5 Spis rysunków Rysunek 1. Wymiana plików w ramach programu Patnik...11 Rysunek 2. Logiczna struktura kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych...12 Diagram 1. Struktura KEDU...17 Diagram 2. Nagówek KEDU...18 Diagram 3. Stopka KEDU...18 Diagram 4. Dokumenty patnika...19 Diagram 5. Budowa dokumentów patnika...19 Diagram 6. Nagówek DP...25 Diagram 7. Stopka DP...26 Diagram 8. Opis bpdu...26 Diagram 9. Biae znaki...27 PROKOM 5/118

6 Spis tabel Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj'cych powtarzaj'cych sip bloków...21 Tabela 2. Budowa formularzy posiadaj'cych powtarzaj'ce sip bloki informacji...24 Tabela 3. Zakres informacyjny elementów organizacyjnych KEDU...28 Tabela 4. Zakres informacyjny formularza ZUS ZUA...28 Tabela 5. Zakres informacyjny formularza ZUS ZZA...33 Tabela 6. Zakres informacyjny formularza ZUS ZIUA...35 Tabela 7. Zakres informacyjny formularza ZUS ZCNA...37 Tabela 8. Zakres informacyjny formularza ZUS ZCZA...40 Tabela 9. Zakres informacyjny formularza ZUS ZWUA...41 Tabela 10. Zakres informacyjny formularza ZUS ZPA...43 Tabela 11. Zakres informacyjny formularza ZUS ZFA...46 Tabela 12. Zakres informacyjny formularza ZUS ZIPA...49 Tabela 13. Zakres informacyjny formularza ZUS ZWPA...50 Tabela 14. Zakres informacyjny formularza ZUS ZBA...51 Tabela 15. Zakres informacyjny formularza ZUS ZAA...52 Tabela 16. Zakres informacyjny formularza ZUS RCA...54 Tabela 17. Zakres informacyjny formularza ZUS RNA...56 Tabela 18. Zakres informacyjny formularza ZUS RZA...59 Tabela 19. Zakres informacyjny formularza ZUS RSA...60 Tabela 20. Zakres informacyjny formularza ZUS RGA...61 Tabela 21. Zakres informacyjny formularza ZUS DRA...62 Tabela 22. Zakres informacyjny formularza ZUS IWA...66 Tabela 23. Struktura przelewów skadek w postaci elektronicznej /118 PROKOM

7 1. Wstp 1.1 Cel dokumentu Celem opracowania jest przedstawienie zasad wymiany informacji pomipdzy programem Patnik a innymi systemami informatycznymi. Dokument zawiera opis formatu danych wprowadzanych do programu Patnik oraz danych z niego wyprowadzanych. 1.2 Odbiorcy dokumen tu Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób opracowuj'cych oprogramowanie sprzpgaj'ce istniej'ce u patnika systemy informatyczne z programem Patnik oraz dla wszystkich zaanga5owanych w obsugp plików zasilaj'cych aplikacjp oraz plików bpd'cych efektem realizowanego w jej ramach przetwarzania. 1.3 Podstawy prawne o pracowania Niniejszy dokument opracowany zosta mipdzy innymi na podstawie: rozporz'dzenie okrelaj'ce zakres informacyjny i szczegóow' specyfikacjp formularzy ubezpieczeniowych, ustawy z dnia 13 pa<dziernika 1998 o systemie ubezpiecze spoecznych, Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 1.4 Struktura dokumen tu Dokument skada sip z nastppuj'cych rozdziaów: Rozdzia 1 - WstPp Rozdzia 2 Rozdzia 3 Rozdzia 4 Rozdzia 5 Zawiera informacje dotycz'ce celu dokumentu, jego struktury oraz stosowanej notacji. Stanowi ogólny opis mechanizmu dostarczania i pobierania informacji do aplikacji. Specyfikuje pliki interfejsowe oraz cele i sposoby ich przetwarzania. PrezentujP strukturp logiczn' informacji przesyanych przez patnika do ZUS oraz zao5enia konstrukcji i strukturp Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). Formuuje zakres informacyjny plików interfejsowych. Opisuje pola poszczególnych dokumentów oraz okrela sposób ich wypenienia. Przedstawia zao5enia dotycz'ce formatów danych, specyfikuje ich fizyczne typy i dopuszczalne znaki wystppuj'ce w KEDU oraz kody stosowane w dokumentach ubezpieczeniowych. Zawieraj': strukturp KEDU zapisan' w notacji tekstowej, definicjp typu dokumentu (DTD) dla parsera SGML oraz przykad pliku wymiany danych. 1.5 Notacja opisu struk tur danych W niniejszym dokumencie do opisu struktur danych zastosowano dwie wzajemnie odpowiednie notacje formalne: tekstow' i graficzn'. PROKOM 7/118

8 1.5.1 Notacja tekstowa Przy opisie struktur danych zastosowano notacjp skadaj'c' sip z nastppuj'cych symboli: = jest zdefiniowane jako..., np. zapis element_2 = element_1 nale5y czytat: element_2 jest zdefiniowany jako element_1 [element] dok adnie jeden element (element) co najwyfej jeden element min{element} max nie mniej nif min i nie wi#cej nif max wystpie= element min{element} dowolnie wiele jednak nie mniej nif min wystpie= element element_1 + element_2 element_1 a za nim element_2 element_1 element_2 element_1 lub element_2 *komentarz* ograniczniki komentarza "napis" napis przytoczony literalnie Notacja graficzna Elementy notacji tekstowej mog' równie5 zostat przedstawione graficznie w nastppuj'cy sposób. element element jest zdefiniowany jako... element1 element2 sekwencja element1 a za nim element2 element dok adnie jeden element co najwyfej jeden element element min, max nie mniej nif min i nie wi#cej nif max wystpie= element element element1 element1 lub element2 element2 8/118 PROKOM

9 napis napis przytoczony literalnie PROKOM 9/118

10 2. Zasady przetwarzania danych w programie P)atnik 2.1 W)a ciwo ci progr amu P)atnik Program Patnik jest aplikacj' umo5liwiaj'c' przygotowanie i emisjp dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych przez patnika do ZUS. Zasilanie Patnika mo5e byt realizowane poprzez wprowadzanie rpczne danych lub wczytanie ich z pliku. W ramach przygotowania dokumentów realizowana jest weryfikacja ich poprawnoci, informuj'ca o wykrytych bpdach. Program Patnik umo5liwia tak5e emisjp dokumentów patniczych. 2.2 Wymiana informac ji Wymiana informacji z programem Patnik realizowana jest za porednictwem plików tekstowych. Aplikacja umo5liwia wczytywanie danych dotycz'cych dokumentów ubezpieczeniowych wygenerowanych przez system kadrowo-pacowy. Wczytywanie to warunkuje sprawne zasilenie programu Patnik, eliminuj'c koniecznot rpcznego wprowadzania danych. Mo5na wyró5nit nastppuj'ce rodzaje danych wczytywanych przez program Patnik: dane zgoszeniowe patnika, dane zgoszeniowe ubezpieczonych, dane o skadkach ubezpieczonych, dane o zasikach ubezpieczonych, Dane rozliczeniowe (do deklaracji rozliczeniowej oraz raportów skadek i zasików ubezpieczeniowych) pobierane s' okresowo (w cyklu miesipcznym), dane zgoszeniowe (patnika i ubezpieczonych) pobierane s' nieokresowo - zale5nie od potrzeb wynikaj'cych z uregulowa prawnych. Do plików wyprowadzanych przez program Patnika zaliczaj' sip: przelewy skadek w postaci elektronicznej, które mog' byt wykorzystywane przez systemy finansowo-ksipgowe, Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (UKEDU), Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). 10/118 PROKOM

11 Wymiana informacji z programem Patnik w pogl'dowy sposób przedstawiona jest na Rysunku 1. SYSTEM KADROWO - P$ACOWY SYSTEM FINANSOWO - KSIGOWY KOLEKCJA ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DANE ZG$OSZENIOWE P$ATNIKA DANE ZG$OSZENIOWE UBEZPIECZONYCH DANE O SK$ADKACH UBEZPIECZONYCH PROGRAM P$ATNIK WERYFIKACJA (do)*czanie b)0dów) PRZELEWY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ UPAKOWANE KOLEKCJE ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DANE O ZASI$KACH UBEZPIECZONYCH ZAK$AD UBEZPIECZE% SPO$ECZNYCH Rysunek 1. Wymiana plików w ramach programu Patnik Pliki wczytywane i zapisywane przez program Patnik s' plikami tekstowymi skadaj'cymi sip z bloków o zapisie staopozycyjnym, w których znaki nowej linii i tabulacji s' ignorowane (Specyfikacja ignorowanych tzw. biaych znaków znajduje sip w Rozdziale 3.4.5,,Bia e znaki"). Pliki te posiadaj' przyjpty dla Systemu Informatycznego ZUS format Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). Struktura KEDU opiera sip na zapisie danych odzwierciedlaj'cym dokumenty ubezpieczeniowe i jest dokadnie opisana w Rozdziale 3.,,Format KEDU". W formacie tym nie s' zapisywane jedynie przelewy skadek. Pliki zawieraj'ce przelewy zapisywane s' w formacie opisanym w za'czniku Format przelewów sk adek w postaci elektronicznej. 2.3 Charakterystyka pr ocesu przetwarzania danych Podstawowym mechanizmem umo5liwiaj'cym efektywn' pracp z programem Patnik jest przetwarzanie danych generowanych przez systemy kadrowo-pacowe. Wczytanie tych danych uwarunkowane jest jedynie poprawnoci' struktury plików i jest niezale5ne od ewentualnych bpdów danych lub niewypenienia wszystkich danych. Po wczytaniu dane podlegaj' weryfikacji, w wyniku której wykrywane bpdy s' do'czane do struktur danych. Dodatkowo generowana jest informacja o bpdach. Odpowiednie mechanizmy nawigacji umo5liwiaj' automatyczne przejcie do edycji bpdnie wypenionych pól w dokumentach. Wczytane i zweryfikowane dane s' zapisywane w bazie danych. Program Patnik umo5liwia ponadto rpczne wprowadzanie i zmianp wczytanych danych. DostPpna jest tak5e mo5liwot 'czenia danych z wielu kolekcji oraz dodawanie i usuwanie dokumentów. Dodatkowo program Patnik umo5liwia drukowanie dokumentów w postaci dostosowanej do przetwarzania technik' OCR (Optical Character Recognition), przeznaczonych do przesania do ZUS. PROKOM 11/118

12 2.4 Struktura logiczna danych przetwarzanych przez program P)atnik Logiczna struktura informacji przesyanych przez patnika do ZUS zostaa zaprezentowana na rysunku poni5ej. Struktura logiczna danych przetwarzanych przez Program P)atnika Kolekcja dokumentów ubezpieczeniowych Dokumenty rozliczeniowe Deklaracja rozliczeniowa Tre=> deklaracji rozliczeniowej Dokumenty zg)oszeniowe Dokument zg)oszeniowy ubezpieczonego Tre=> dokumentu zg)oszeniowego B)0dy deklaracji rozliczeniowej B)0dy dokumentu zg)oszeniowego Raporty imienne o nale?nych sk)adkach Tre=> raportu imiennego B)0dy raportu imiennego Dokument zg)oszeniowy p)atnika Tre=> dokumentu zg)oszeniowego B)0dy dokumentu zg)oszeniowego Raporty imienne o wyp)aconych =wiadczeniach Tre=> raportu imiennego B)0dy raportu imiennego B)0dy zestawu dokumentów ubezpieczeniowych B)0dy kompletno=ci zestawu dokumentów B)0dy niespójno=ci dokumentów w zestawie Rysunek 2. Logiczna struktura kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych 2.5 Klasyfikacja danyc h przetwarzanych przez program P)atnik Dane pochodz,ce z systemu kadrowo - p)acowego Dane zgoszeniowe ubezpieczonych Dane zgoszeniowe ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w dokumentach dotycz'cych zgoszenia do ubezpieczenia, zgoszenia zmiany danych ubezpieczonych lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. W szczególnoci s' to nastppuj'ce dokumenty: ZUS ZUA - Zgoszenie do ubezpiecze / Zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, ZUS ZZA - Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgoszenie zmiany danych, ZUS ZIUA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, 12/118 PROKOM

13 ZUS ZCNA - Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZCZA - Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpiecze Dane o skadkach ubezpieczonych Dane o skadkach ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w nastppuj'cych raportach imiennych: ZUS RCA - Imienny raport miesipczny o nale5nych skadkach i wypaconych wiadczeniach, ZUS RNA - Raport imienny dla patników nie uprawnionych do wypaty wiadcze z ubezpieczenia chorobowego, ZUS RZA - Raport imienny o nale5nych skadkach na ubezpieczenie zdrowotne Dane o zasikach ubezpieczonych Dane o zasikach ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w nastppuj'cych raportach imiennych: ZUS RSA - Raport imienny o wypaconych wiadczeniach i przerwach w opacaniu skadek, ZUS RGA - Raport imienny o wypaconych wiadczeniach, przerwach w opacaniu skadek oraz informacjach niezbpdnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej Dane zgoszeniowe patnika Dane zgoszeniowe patnika obejmuj' informacje zawarte na dokumentach dotycz'cych zgoszenia patnika, jego wyrejestrowania, zgoszenia zmiany danych patnika oraz dokumenty zawieraj'ce informacje o numerach rachunków bankowych patnika i adresach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W szczególnoci s' to nastppuj'ce dokumenty: ZUS ZPA - Zgoszenie / zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej, ZUS ZFA - Zgoszenie / zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej, ZUS ZIPA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek, ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie patnika skadek, ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych patnika skadek, ZUS ZAA - Adresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez patnika skadek Dane informacyjne patnika Dane informacyjne patnika obejmuj' informacje znajduj'ce sip na dokumentach su5'cych do ustalania skadek. Grupa ta obejmuje nastppuj'ce dokumenty: ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe PROKOM 13/118

14 2.5.2 Pliki emitowane przez aplikacj Przelewy skadek w postaci elektronicznej Plik ten zawiera przelewy skadek opacanych przez patnika na konta ZUS z podziaem na tytuy, wród których wyró5nia sip: skadkp na ubezpieczenia spoeczne, skadkp na ubezpieczenie zdrowotne, skadkp 'czn' na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Hwiadcze Pracowniczych, wpatp na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych. Plik ten tworzony jest przez aplikacjp w oparciu o pobierane z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) kwoty nale5ne do zapacenia przez patnika ZUS, numery kont bankowych patnika oraz numery kont bankowych ZUS, rejestrowane w programie Patnik Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (UKEDU) zawiera skompresowane, zaszyfrowane i sygnowane podpisem cyfrowym dokumenty ubezpieczeniowe. Jest ona tworzona w celu przekazania drog' teletransmisji lub na nonikach do ZUS. 14/118 PROKOM

15 3. Konstrukcja KEDU W rozdziale tym zostanie opisana konstrukcja KEDU. Rozpatrzone zostan' trzy aspekty opracowanego rozwi'zania: stawiane wymagania, kluczowe decyzje projektowe oraz dodatkowe zao5enia jakie zostay poczynione przy opracowywaniu KEDU. 3.1 Wymagania Na konstrukcjp KEDU najwipkszy wpyw miay nastppuj'ce wymagania: koniecznot zaakceptowania informacji z kilkunastu typów formularzy ubezpieczeniowych ZUS koniecznot zaakceptowania wszystkich (zarówno poprawnych jak te5 i bpdnych) wprowadzonych informacji a co za tym idzie koniecznot opracowania metody detekcji i raportowania bpdów koniecznot przetwarzania KEDU na ró5nych platformach sprzptowo-systemowych przewidywany wieloletni okres archiwizacji informacji przenoszonych poprzez KEDU. 3.2 Kluczowe aspekty rozwi,zania Podczas konstruowania KEDU zostay podjpte nastppuj'ce kluczowe decyzje projektowe I. KEDU jest to strukturalny plik tekstowy, którego zakres informacyjny obejmuje nastppuj'ce elementy: struktury danych bpd'ce odzwierciedleniem zawartoci informacyjnej formularzy ubezpieczeniowych ZUS struktury danych su5'ce do raportowania bpdów elementy kontrolne dla procesu przetwarzania informacji struktury danych na u5ytek procesu archiwizowania informacji. II. W jednym KEDU mo5na (i nale5y) umiecit informacje bpd'ce odzwierciedleniem zawartoci dowolnie wielu formularzy ubezpieczeniowych ZUS ro5nych typów, co pozwala na ograniczenie liczby plików. III. Struktura KEDU jest znormalizowana, to znaczy zostaa okrelona zgodnie ze standardem SGML (ISO 8879). Za wyborem tego rozwi'zania przemawiay nastppuj'ce, najwa5niejsze czynniki: zgodnot z mipdzynarodow' norm' (ISO 8879) okrelaj'c' zasady konstruowania plików tekstowych do zapisu informacji strukturalnej niezale5not od platformy sprzptowo-systemowej, na której jest dokonywane przetwarzanie informacji niezale5not od jakiegokolwiek konkretnego oprogramowania narzpdziowego u5ytego do przetwarzania informacji dostppnot du5ej liczby oprogramowania narzpdziowego na ró5norodne platformy sprzptowo-systemowe, do przetwarzania tak skonstruowanych plików mo5liwot bezpiecznego odzyskania tak zapisanej informacji z archiwum nawet po wielu latach skadowania (na skutek braku zale5noci od konkretnego narzpdzia). 3.3 Dodatkowe za)o0en ia konstrukcyjne Kolekcja, której konstrukcja zostaa zaprezentowana w nastppnym podrozdziale odzwierciedla logiczn' strukturp informacji z formularzy ubezpieczeniowych ZUS oraz dodaje do niej elementy organizacyjne, niezbpdne z punktu widzenia procesu przetwarzaj'cego te informacje. PROKOM 15/118

16 KolekcjP elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (KEDU) skonstruowano przy nastppuj'cych dodatkowych zao5eniach: najmniejsz' jednostk' informacji, która jest wyró5niana za pomoc' znaczników SGML jest blok bloki jednego rodzaju skadaj' sip ze stagej liczby pól poo5onych wewn'trz bloku w stagym miejscu (taki sposób zapisu jest uwarunkowany zao5eniami na przetwarzanie informacji wewn'trz KSI ZUS) pola tego samego typu maj' stagy rozmiar pola wewn'trz bloków nie s' oddzielane separatorami, ich rolp mog' penit biae znaki informacje w polach zapisywane s' w sposób znormalizowany, to znaczy: - liczby wyrównane s' do prawej krawpdzi pola i uzupenione nieznacz'cymi zerami z lewej strony, do penej szerokoci pola, - napisy wyrównane s' do lewej krawpdzi pola i uzupenione spacjami, do penej szerokoci pola, - puste pola s' wypeniane spacjami do penej szerokoci pola. polskie znaki zapisywane s' zgodnie z PolskH NormH PN-93 T-42118, która jest zgodna z norm' ISO Szczegóowe informacje zwi'zane ze sposobem kodowania polskich znaków zostay umieszczone w za'czniku 5.10 Kodowanie polskich znaków (str. 116). obowi'zuj' nastppuj'ce zasady stosowania tzw. biaych znaków : - dopuszczalnymi biaymi znakami s' tabulator (o kodzie zgodnym ze standardem ASCII) oraz znak nowego wiersza (odpowiednio dla ka5dej platformy sprzptowo-systemowej) - u5ycie biaych znaków jest dopuszczalne w dowolnym miejscu KEDU za wyj'tkiem znaczników SGML - biae znaki s' ignorowane podczas przetwarzania KEDU. 16/118 PROKOM

17 3.4 Struktura KEDU StrukturP KEDU zaprezentowano na diagramie 1. KEDU <!DOCTYPE KEDU PUBLIC '-//ZUS//DTD KEDU 1.3//PL' [ bia)e_znaki <!ENTITY wersja ' '> bia)e_znaki <!ENTITY strona.kodowa ' ISO '> bia)e_znaki ]> bia)e_znaki <KEDU> bia)e_znaki nag)ówek_kedu bia)e_znaki DP bia)e_znaki stopka_kedu bia)e_znaki </KEDU> Diagram 1. Struktura KEDU Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych skada sip z czterech zasadniczych czpci: 1. prologu SGML, którego rol' jest wskazanie definicji typu dokumentu (dla parsera SGML) oraz okrelenie wersji kolekcji oraz strony kodowej, w jakiej jest ona zapisana. Prolog SGML kolekcji wygl'da nastppuj'co: <!DOCTYPE KEDU PUBLIC '-//ZUS//DTD KEDU 1.3//PL'[ <!ENTITY wersja ' '> <!ENTITY strona.kodowa 'ISO '> ]> <KEDU>... </KEDU> 2. nagówka KEDU, zawieraj'cego informacje organizacyjne 3. ciaa kolekcji, na które skada sip dowolnie wiele Dokumentów P atnika (DP) 4. stopki KEDU, w której mieci sip wykaz bpdów, je5eli zachodzi taka potrzeba. PROKOM 17/118

18 3.4.1 Nag)ówek KEDU BudowP nagówka KEDU zaprezentowano na diagramie 2. nag)ówek_kedu <naglowek.kedu> odst0p </naglowek.kedu> 139,139 Diagram 2. Nagówek KEDU W nagówku KEDU znajduj' sip informacje organizacyjne dotycz'ce caej kolekcji. Nagówek kolekcji wypeniany jest treci' przez System Informatyczny ZUS w trakcie przetwarzania kolekcji. Program Patnik ignoruje tret zawart' w nagówku kolekcji Stopka KEDU BudowP stopki KEDU zaprezentowano na diagramie 3. stopka_kedu <stopka.kedu> bia)e_znaki b)*d bia)e_znaki </stopka.kedu> Diagram 3. Stopka KEDU W stopce kolekcji znajduj' sip opisy bpdów stwierdzonych w kolekcji. 18/118 PROKOM

19 3.4.3 Dokument p)atnika (DP) Dopuszczalne rodzaje dokumentów patnika zostay przedstawione na diagramie 4. DP ZUSZBA_DP ZUSZUA_DP ZUSZAA_DP ZUSZIUA_DP ZUSRCA_DP ZUSZCNA_D ZUSRNA_DP ZUSZCZA_D ZUSRZA_DP ZUSZWUA_D ZUSRSA_DP ZUSZZA_DP ZUSDRA_DP ZUSZPA_DP ZUSRGA_DP ZUSZFA_DP ZUSIWA_DP ZUSZIPA_DP ZUSZWPA_D Diagram 4. Dokumenty patnika Dokumenty patnika zawieraj' informacje z odpowiednich formularzy ubezpieczeniowych ZUS Budowa dokumentów patnika Schemat budowy dokumentów patnika zaprezentowano na diagramie 5. ZUSXXXX_DP <ZUSXXXX.DP> bia)e_znaki nag)ówek_dp bia)e_znaki ZUSXXXX bia)e_znaki stopka_dp bia)e_znaki </ZUSXXXX.DP> Diagram 5. Budowa dokumentów patnika PROKOM 19/118

20 Schemat przedstawiony na diagramie 5 obrazuje regugj konstruowania dokumentów patnika su5'cych do przechowywania informacji pochodz'cych z formularzy ubezpieczeniowych ZUS. Aby otrzymat definicjp dokumentu patnika odpowiadaj'cego konkretnemu formularzowi ubezpieczeniowemu nale5y: w znacznikach SGML (<ZUSXXXX.DP> i </ZUSXXX.DP>) zast'pit napis ZUSXXXX nazw' odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego. Nazwy formularzy ubezpieczeniowych podane s' w kolumnie Formularz Tabeli 1 (str. 21) i Tabeli 2 (str. 24). w miejsce elementu ZUSXXXX wstawit zakres informacyjny odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego, zgodnie z tabelami zawartymi w rozdziale Zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych ZUS (str. 28). Wszystkie dokumenty patnika maj' jednakow' budowp i skadaj' sip z: nagówka treci odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego ZUS stopki. Formularze ubezpieczeniowe ZUS maj' strukturp blokow', co oznacza, 5e informacja w nich zawarta podzielona jest na bloki. Ze wzglpdu na tp strukturp wyró5niamy dwa rodzaje formularzy: formularze o staej liczbie ró5nych bloków danych formularze posiadaj'ce powtarzaj'ce sip bloki danych. Obydwa typy formularzy zostay opisane w kolejnych podrozdziaach. Formularze o sta)ej liczbie ró?nych bloków danych NastPpuj'ce formularze ubezpieczeniowe ZUS nie posiadaj' powtarzaj'cych sip bloków: ZUSDRA ZUSZFA ZUSZIPA ZUSZIUA ZUSZPA ZUSZUA ZUSZWPA ZUSZWUA ZUSZZA ZUSIWA Deklaracja rozliczeniowa Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej Zgoszenie do ubezpiecze /zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Wyrejestrowanie patnika skadek Wyrejestrowanie z ubezpiecze Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgoszenie zmiany danych Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe Struktura wymienionych wy5ej formularzy zostaa zaprezentowana w Tabeli 1. 20/118 PROKOM

21 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSDRA ZUSZFA ZUSZIPA ZUSZIUA Nr bloku Deklaracja rozliczeniowa I II Nazwa bloku DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III INNE INFORMACJE IV ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO$ECZNE ORAZ HRÓDE$ FINANSOWANIA V ZESTAWIENIE WYP$ACONYCH IWIADCZE% PODLEGAJJCYCH ROZLICZENIU W CIGAR SK$ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO$ECZNE VI ROZLICZENIE CZICI IV I V VII ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE VIII ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA FP I FGIP IX $JCZNA SUMA KWOT DO ZAP$ATY X KONIECZNE DOP$ATY Z TYTU$U KOREKTY NALEGNOICI XI DEKLARACJA DOCHODU XII OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE EWIDENCYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV PODSTAWA DO PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIA$ALNOICI V DANE O RACHUNKU BANKOWYM P$ATNIKA SK$ADEK VI INNE DANE O P$ATNIKU SK$ADEK VII ADRES SIEDZIBY P$ATNIKA SK$ADEK VIII ADRES ZAMIESZKANIA P$ATNIKA SK$ADEK IX ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK X DANE O BIURZE RACHUNKOWYM XI OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek I DANE ORGANIZACYJNE II POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej I II III IV V DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK PROKOM 21/118

22 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSZPA ZUSZUA ZUSZWPA ZUSZWUA Nr bloku Nazwa bloku Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE EWIDENCYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV DANE O RACHUNKU BANKOWYM P$ATNIKA SK$ADEK V INNE DANE O P$ATNIKU SK$ADEK VI ADRES SIEDZIBY P$ATNIKA SK$ADEK VII ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK VIII DANE O BIURZE RACHUNKOWYM IX OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie do ubezpiecze /zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% IV DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% V TYTU$ UBEZPIECZENIA VI DANE O OBOWIJZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPO$ECZNYCH VII DANE O OBOWIJZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM VIII DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPO$ECZNYCH IX DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM X INNE DANE O OSOBIE ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% XI DANE O KASIE CHORYCH XII ADRES ZAMELDOWANIA NA STA$E MIEJSCE POBYTU XIII ADRES ZAMIESZKANIA XIV ADRES DO KORESPONDENCJI XV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Wyrejestrowanie patnika skadek I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE O WYREJESTROWANIU P$ATNIKA SK$ADEK IV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Wyrejestrowanie z ubezpiecze I II III IV V VI DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZE% WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZE% WNIOSEK O KONTYNUOWANIE UBEZPIECZE% OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK 22/118 PROKOM

23 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSZZA ZUSIWA Nr bloku Nazwa bloku Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgoszenie zmiany danych I II III IV V VI VII VIII DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZENIA DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZENIA TYTU$ UBEZPIECZENIA DANE O OBOWIJZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DANE O KASIE CHORYCH IX ADRES ZAMELDOWANIA NA STA$E MIEJSCE POBYTU X ADRES ZAMIESZKANIA XI ADRES DO KORESPONDENCJI XII OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe I II III IV V VI DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE O LICZBIE UBEZPIECZONYCH ZG$OSZONYCH DO UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZESTAWIENIE DANYCH DO USTALENIA KATEGORII RYZYKA DLA P$ATNIKA SK$ADKI ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Formularze posiadaj*ce powtarzaj*ce si0 bloki danych NastPpuj'ce formularze ubezpieczeniowe ZUS posiadaj' powtarzaj'ce sip bloki informacji: ZUSRCA ZUSRGA ZUSRNA ZUSRSA ZUSRZA ZUSZAA ZUSZBA ZUSZCNA ZUSZCZA Imienny raport miesipczny o nale5nych skadkach i wypaconych wiadczeniach Raport imienny o wypaconych wiadczeniach, przerwach w opacaniu skadek oraz informacjach niezbpdnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej Raport imienny dla patników nie uprawnionych do wypaty wiadcze z ubezpieczenia chorobowego Raport imienny o wypaconych wiadczeniach i przerwach w opacaniu skadek Raport imienny o nale5nych skadkach na ubezpieczenie zdrowotne Adresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez patnika skadek Informacja o numerach rachunków bankowych patnika skadek Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego BudowP formularzy z powtarzaj'cymi sip blokami danych zaprezentowano w Tabeli 2. Numeracja bloków formularzy w tej tabeli zostaa zaczerpnipta z ich reprezentacji papierowej. PROKOM 23/118

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Poradnik dla płatników składek Warszawa Kwiecień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY SYSTEM KADROWO-PŁACOWY WF-GANG dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo