P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH. Specyfikacja wej#cia-wyj#cia. wersja 1.8A"

Transkrypt

1 P atnik EMISJA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Specyfikacja wej#cia-wyj#cia wersja 1.8A

2 Patnik Specyfikacja wejcia-wyjcia wersja 1.8A data wydania: 21 grudzie 2004 r. dotyczy oprogramowania: Patnik wersja Autorskie prawa maj'tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj' PROKOM Software S.A. z siedzib' w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powy5sze prawa s' chronione ustaw' z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó<niejszymi zmianami). Powy5sza dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji.

3 Spis tre ci 1. WSTP CEL DOKUMENTU ODBIORCY DOKUMENTU PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STRUKTURA DOKUMENTU NOTACJA OPISU STRUKTUR DANYCH Notacja tekstowa Notacja graficzna ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W PROGRAMIE PATNIK WGAHCIWOHCI PROGRAMU PGATNIK WYMIANA INFORMACJI CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH STRUKTURA LOGICZNA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PROGRAM PGATNIK KLASYFIKACJA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PROGRAM PGATNIK Dane pochodzce z systemu kadrowo - p acowego Pliki emitowane przez aplikacj# KONSTRUKCJA KEDU WYMAGANIA KLUCZOWE ASPEKTY ROZWIKZANIA DODATKOWE ZAGOLENIA KONSTRUKCYJNE STRUKTURA KEDU Nag ówek KEDU Stopka KEDU Dokument p atnika (DP) Opis b #du Bia e znaki ZAKRES INFORMACYJNY PLIKÓW INTERFEJSOWYCH ZAKRES INFORMACYJNY ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH KEDU ZAKRES INFORMACYJNY FORMULARZY UBEZPIECZENIOWYCH ZUS FORMATY DANYCH OGÓLNE ZAGOLENIA FIZYCZNE TYPY DANYCH Data w formacie DDMM Data w formacie DDMMRRRR Data w formacie MMRRRR Data w formacie RRRR Kwota Imi# Nazwa Nazwisko Napis Liczba Litera Ma e litery Wielkie litery Warto9ci logiczne NIP PESEL REGON Seria i numer dokumentu Zakres dat...71 PROKOM 3/118

4 <a=cuch liczbowo-znakowy (1) <a=cuch liczbowo-znakowy (2) Kolejny numer w miesicu Numer rachunku bankowego Telefon, faks E mail Liczba, znaki, separatory Nazwa skrócona ZESTAW DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW KODY STOSOWANE W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH Kod sk adników wynagrodzenia Kod stopnia niezdolno9ci do pracy Kod wykszta cenia Kod stanowiska pracy górniczej Kod Kasy Chorych Kod Narodowego Funduszu Zdrowia Kody dotyczce okresów pracy górniczej wykorzystywane w raporcie imiennym ZUS RGA Symbol oznaczenia p ci Kod zg oszenia zmiany / korekty danych Kod rodzaju dokumentu Kod rodzaju zg oszenia cz onka rodziny Kod rodzaju zg oszenia rachunku bankowego Kod rodzaju zg oszenia adresu prowadzenia dzia alno9ci Kody Terenowych Jednostek Kod wniosku o dofinansowanie skadek za osoby niepenosprawne STRUKTURA KEDU W NOTACJI TEKSTOWEJ DEFINICJA OPISU BGNDU W GRAMATYCE KEDU DEFINICJA TYPU DOKUMENTU (DTD) DLA PARSERA SGML PRZYKGAD PLIKU DANYCH ZGGOSZENIOWYCH UBEZPIECZONYCH FORMAT PRZELEWÓW SKGADEK W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Struktura pliku przelewów sk adek Charakterystyka formatu przelewów Przyk ad przelewu w postaci elektronicznej KODOWANIE POLSKICH ZNAKÓW SGOWNIK ULYTYCH SKRÓTÓW I POJNO /118 PROKOM

5 Spis rysunków Rysunek 1. Wymiana plików w ramach programu Patnik...11 Rysunek 2. Logiczna struktura kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych...12 Diagram 1. Struktura KEDU...17 Diagram 2. Nagówek KEDU...18 Diagram 3. Stopka KEDU...18 Diagram 4. Dokumenty patnika...19 Diagram 5. Budowa dokumentów patnika...19 Diagram 6. Nagówek DP...25 Diagram 7. Stopka DP...26 Diagram 8. Opis bpdu...26 Diagram 9. Biae znaki...27 PROKOM 5/118

6 Spis tabel Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj'cych powtarzaj'cych sip bloków...21 Tabela 2. Budowa formularzy posiadaj'cych powtarzaj'ce sip bloki informacji...24 Tabela 3. Zakres informacyjny elementów organizacyjnych KEDU...28 Tabela 4. Zakres informacyjny formularza ZUS ZUA...28 Tabela 5. Zakres informacyjny formularza ZUS ZZA...33 Tabela 6. Zakres informacyjny formularza ZUS ZIUA...35 Tabela 7. Zakres informacyjny formularza ZUS ZCNA...37 Tabela 8. Zakres informacyjny formularza ZUS ZCZA...40 Tabela 9. Zakres informacyjny formularza ZUS ZWUA...41 Tabela 10. Zakres informacyjny formularza ZUS ZPA...43 Tabela 11. Zakres informacyjny formularza ZUS ZFA...46 Tabela 12. Zakres informacyjny formularza ZUS ZIPA...49 Tabela 13. Zakres informacyjny formularza ZUS ZWPA...50 Tabela 14. Zakres informacyjny formularza ZUS ZBA...51 Tabela 15. Zakres informacyjny formularza ZUS ZAA...52 Tabela 16. Zakres informacyjny formularza ZUS RCA...54 Tabela 17. Zakres informacyjny formularza ZUS RNA...56 Tabela 18. Zakres informacyjny formularza ZUS RZA...59 Tabela 19. Zakres informacyjny formularza ZUS RSA...60 Tabela 20. Zakres informacyjny formularza ZUS RGA...61 Tabela 21. Zakres informacyjny formularza ZUS DRA...62 Tabela 22. Zakres informacyjny formularza ZUS IWA...66 Tabela 23. Struktura przelewów skadek w postaci elektronicznej /118 PROKOM

7 1. Wstp 1.1 Cel dokumentu Celem opracowania jest przedstawienie zasad wymiany informacji pomipdzy programem Patnik a innymi systemami informatycznymi. Dokument zawiera opis formatu danych wprowadzanych do programu Patnik oraz danych z niego wyprowadzanych. 1.2 Odbiorcy dokumen tu Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób opracowuj'cych oprogramowanie sprzpgaj'ce istniej'ce u patnika systemy informatyczne z programem Patnik oraz dla wszystkich zaanga5owanych w obsugp plików zasilaj'cych aplikacjp oraz plików bpd'cych efektem realizowanego w jej ramach przetwarzania. 1.3 Podstawy prawne o pracowania Niniejszy dokument opracowany zosta mipdzy innymi na podstawie: rozporz'dzenie okrelaj'ce zakres informacyjny i szczegóow' specyfikacjp formularzy ubezpieczeniowych, ustawy z dnia 13 pa<dziernika 1998 o systemie ubezpiecze spoecznych, Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 1.4 Struktura dokumen tu Dokument skada sip z nastppuj'cych rozdziaów: Rozdzia 1 - WstPp Rozdzia 2 Rozdzia 3 Rozdzia 4 Rozdzia 5 Zawiera informacje dotycz'ce celu dokumentu, jego struktury oraz stosowanej notacji. Stanowi ogólny opis mechanizmu dostarczania i pobierania informacji do aplikacji. Specyfikuje pliki interfejsowe oraz cele i sposoby ich przetwarzania. PrezentujP strukturp logiczn' informacji przesyanych przez patnika do ZUS oraz zao5enia konstrukcji i strukturp Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). Formuuje zakres informacyjny plików interfejsowych. Opisuje pola poszczególnych dokumentów oraz okrela sposób ich wypenienia. Przedstawia zao5enia dotycz'ce formatów danych, specyfikuje ich fizyczne typy i dopuszczalne znaki wystppuj'ce w KEDU oraz kody stosowane w dokumentach ubezpieczeniowych. Zawieraj': strukturp KEDU zapisan' w notacji tekstowej, definicjp typu dokumentu (DTD) dla parsera SGML oraz przykad pliku wymiany danych. 1.5 Notacja opisu struk tur danych W niniejszym dokumencie do opisu struktur danych zastosowano dwie wzajemnie odpowiednie notacje formalne: tekstow' i graficzn'. PROKOM 7/118

8 1.5.1 Notacja tekstowa Przy opisie struktur danych zastosowano notacjp skadaj'c' sip z nastppuj'cych symboli: = jest zdefiniowane jako..., np. zapis element_2 = element_1 nale5y czytat: element_2 jest zdefiniowany jako element_1 [element] dok adnie jeden element (element) co najwyfej jeden element min{element} max nie mniej nif min i nie wi#cej nif max wystpie= element min{element} dowolnie wiele jednak nie mniej nif min wystpie= element element_1 + element_2 element_1 a za nim element_2 element_1 element_2 element_1 lub element_2 *komentarz* ograniczniki komentarza "napis" napis przytoczony literalnie Notacja graficzna Elementy notacji tekstowej mog' równie5 zostat przedstawione graficznie w nastppuj'cy sposób. element element jest zdefiniowany jako... element1 element2 sekwencja element1 a za nim element2 element dok adnie jeden element co najwyfej jeden element element min, max nie mniej nif min i nie wi#cej nif max wystpie= element element element1 element1 lub element2 element2 8/118 PROKOM

9 napis napis przytoczony literalnie PROKOM 9/118

10 2. Zasady przetwarzania danych w programie P)atnik 2.1 W)a ciwo ci progr amu P)atnik Program Patnik jest aplikacj' umo5liwiaj'c' przygotowanie i emisjp dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych przez patnika do ZUS. Zasilanie Patnika mo5e byt realizowane poprzez wprowadzanie rpczne danych lub wczytanie ich z pliku. W ramach przygotowania dokumentów realizowana jest weryfikacja ich poprawnoci, informuj'ca o wykrytych bpdach. Program Patnik umo5liwia tak5e emisjp dokumentów patniczych. 2.2 Wymiana informac ji Wymiana informacji z programem Patnik realizowana jest za porednictwem plików tekstowych. Aplikacja umo5liwia wczytywanie danych dotycz'cych dokumentów ubezpieczeniowych wygenerowanych przez system kadrowo-pacowy. Wczytywanie to warunkuje sprawne zasilenie programu Patnik, eliminuj'c koniecznot rpcznego wprowadzania danych. Mo5na wyró5nit nastppuj'ce rodzaje danych wczytywanych przez program Patnik: dane zgoszeniowe patnika, dane zgoszeniowe ubezpieczonych, dane o skadkach ubezpieczonych, dane o zasikach ubezpieczonych, Dane rozliczeniowe (do deklaracji rozliczeniowej oraz raportów skadek i zasików ubezpieczeniowych) pobierane s' okresowo (w cyklu miesipcznym), dane zgoszeniowe (patnika i ubezpieczonych) pobierane s' nieokresowo - zale5nie od potrzeb wynikaj'cych z uregulowa prawnych. Do plików wyprowadzanych przez program Patnika zaliczaj' sip: przelewy skadek w postaci elektronicznej, które mog' byt wykorzystywane przez systemy finansowo-ksipgowe, Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (UKEDU), Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). 10/118 PROKOM

11 Wymiana informacji z programem Patnik w pogl'dowy sposób przedstawiona jest na Rysunku 1. SYSTEM KADROWO - P$ACOWY SYSTEM FINANSOWO - KSIGOWY KOLEKCJA ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DANE ZG$OSZENIOWE P$ATNIKA DANE ZG$OSZENIOWE UBEZPIECZONYCH DANE O SK$ADKACH UBEZPIECZONYCH PROGRAM P$ATNIK WERYFIKACJA (do)*czanie b)0dów) PRZELEWY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ UPAKOWANE KOLEKCJE ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DANE O ZASI$KACH UBEZPIECZONYCH ZAK$AD UBEZPIECZE% SPO$ECZNYCH Rysunek 1. Wymiana plików w ramach programu Patnik Pliki wczytywane i zapisywane przez program Patnik s' plikami tekstowymi skadaj'cymi sip z bloków o zapisie staopozycyjnym, w których znaki nowej linii i tabulacji s' ignorowane (Specyfikacja ignorowanych tzw. biaych znaków znajduje sip w Rozdziale 3.4.5,,Bia e znaki"). Pliki te posiadaj' przyjpty dla Systemu Informatycznego ZUS format Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU). Struktura KEDU opiera sip na zapisie danych odzwierciedlaj'cym dokumenty ubezpieczeniowe i jest dokadnie opisana w Rozdziale 3.,,Format KEDU". W formacie tym nie s' zapisywane jedynie przelewy skadek. Pliki zawieraj'ce przelewy zapisywane s' w formacie opisanym w za'czniku Format przelewów sk adek w postaci elektronicznej. 2.3 Charakterystyka pr ocesu przetwarzania danych Podstawowym mechanizmem umo5liwiaj'cym efektywn' pracp z programem Patnik jest przetwarzanie danych generowanych przez systemy kadrowo-pacowe. Wczytanie tych danych uwarunkowane jest jedynie poprawnoci' struktury plików i jest niezale5ne od ewentualnych bpdów danych lub niewypenienia wszystkich danych. Po wczytaniu dane podlegaj' weryfikacji, w wyniku której wykrywane bpdy s' do'czane do struktur danych. Dodatkowo generowana jest informacja o bpdach. Odpowiednie mechanizmy nawigacji umo5liwiaj' automatyczne przejcie do edycji bpdnie wypenionych pól w dokumentach. Wczytane i zweryfikowane dane s' zapisywane w bazie danych. Program Patnik umo5liwia ponadto rpczne wprowadzanie i zmianp wczytanych danych. DostPpna jest tak5e mo5liwot 'czenia danych z wielu kolekcji oraz dodawanie i usuwanie dokumentów. Dodatkowo program Patnik umo5liwia drukowanie dokumentów w postaci dostosowanej do przetwarzania technik' OCR (Optical Character Recognition), przeznaczonych do przesania do ZUS. PROKOM 11/118

12 2.4 Struktura logiczna danych przetwarzanych przez program P)atnik Logiczna struktura informacji przesyanych przez patnika do ZUS zostaa zaprezentowana na rysunku poni5ej. Struktura logiczna danych przetwarzanych przez Program P)atnika Kolekcja dokumentów ubezpieczeniowych Dokumenty rozliczeniowe Deklaracja rozliczeniowa Tre=> deklaracji rozliczeniowej Dokumenty zg)oszeniowe Dokument zg)oszeniowy ubezpieczonego Tre=> dokumentu zg)oszeniowego B)0dy deklaracji rozliczeniowej B)0dy dokumentu zg)oszeniowego Raporty imienne o nale?nych sk)adkach Tre=> raportu imiennego B)0dy raportu imiennego Dokument zg)oszeniowy p)atnika Tre=> dokumentu zg)oszeniowego B)0dy dokumentu zg)oszeniowego Raporty imienne o wyp)aconych =wiadczeniach Tre=> raportu imiennego B)0dy raportu imiennego B)0dy zestawu dokumentów ubezpieczeniowych B)0dy kompletno=ci zestawu dokumentów B)0dy niespójno=ci dokumentów w zestawie Rysunek 2. Logiczna struktura kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych 2.5 Klasyfikacja danyc h przetwarzanych przez program P)atnik Dane pochodz,ce z systemu kadrowo - p)acowego Dane zgoszeniowe ubezpieczonych Dane zgoszeniowe ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w dokumentach dotycz'cych zgoszenia do ubezpieczenia, zgoszenia zmiany danych ubezpieczonych lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. W szczególnoci s' to nastppuj'ce dokumenty: ZUS ZUA - Zgoszenie do ubezpiecze / Zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, ZUS ZZA - Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgoszenie zmiany danych, ZUS ZIUA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, 12/118 PROKOM

13 ZUS ZCNA - Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZCZA - Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpiecze Dane o skadkach ubezpieczonych Dane o skadkach ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w nastppuj'cych raportach imiennych: ZUS RCA - Imienny raport miesipczny o nale5nych skadkach i wypaconych wiadczeniach, ZUS RNA - Raport imienny dla patników nie uprawnionych do wypaty wiadcze z ubezpieczenia chorobowego, ZUS RZA - Raport imienny o nale5nych skadkach na ubezpieczenie zdrowotne Dane o zasikach ubezpieczonych Dane o zasikach ubezpieczonych obejmuj' informacje zawarte w nastppuj'cych raportach imiennych: ZUS RSA - Raport imienny o wypaconych wiadczeniach i przerwach w opacaniu skadek, ZUS RGA - Raport imienny o wypaconych wiadczeniach, przerwach w opacaniu skadek oraz informacjach niezbpdnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej Dane zgoszeniowe patnika Dane zgoszeniowe patnika obejmuj' informacje zawarte na dokumentach dotycz'cych zgoszenia patnika, jego wyrejestrowania, zgoszenia zmiany danych patnika oraz dokumenty zawieraj'ce informacje o numerach rachunków bankowych patnika i adresach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W szczególnoci s' to nastppuj'ce dokumenty: ZUS ZPA - Zgoszenie / zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej, ZUS ZFA - Zgoszenie / zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej, ZUS ZIPA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek, ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie patnika skadek, ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych patnika skadek, ZUS ZAA - Adresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez patnika skadek Dane informacyjne patnika Dane informacyjne patnika obejmuj' informacje znajduj'ce sip na dokumentach su5'cych do ustalania skadek. Grupa ta obejmuje nastppuj'ce dokumenty: ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe PROKOM 13/118

14 2.5.2 Pliki emitowane przez aplikacj Przelewy skadek w postaci elektronicznej Plik ten zawiera przelewy skadek opacanych przez patnika na konta ZUS z podziaem na tytuy, wród których wyró5nia sip: skadkp na ubezpieczenia spoeczne, skadkp na ubezpieczenie zdrowotne, skadkp 'czn' na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Hwiadcze Pracowniczych, wpatp na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych. Plik ten tworzony jest przez aplikacjp w oparciu o pobierane z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) kwoty nale5ne do zapacenia przez patnika ZUS, numery kont bankowych patnika oraz numery kont bankowych ZUS, rejestrowane w programie Patnik Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych Upakowana Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (UKEDU) zawiera skompresowane, zaszyfrowane i sygnowane podpisem cyfrowym dokumenty ubezpieczeniowe. Jest ona tworzona w celu przekazania drog' teletransmisji lub na nonikach do ZUS. 14/118 PROKOM

15 3. Konstrukcja KEDU W rozdziale tym zostanie opisana konstrukcja KEDU. Rozpatrzone zostan' trzy aspekty opracowanego rozwi'zania: stawiane wymagania, kluczowe decyzje projektowe oraz dodatkowe zao5enia jakie zostay poczynione przy opracowywaniu KEDU. 3.1 Wymagania Na konstrukcjp KEDU najwipkszy wpyw miay nastppuj'ce wymagania: koniecznot zaakceptowania informacji z kilkunastu typów formularzy ubezpieczeniowych ZUS koniecznot zaakceptowania wszystkich (zarówno poprawnych jak te5 i bpdnych) wprowadzonych informacji a co za tym idzie koniecznot opracowania metody detekcji i raportowania bpdów koniecznot przetwarzania KEDU na ró5nych platformach sprzptowo-systemowych przewidywany wieloletni okres archiwizacji informacji przenoszonych poprzez KEDU. 3.2 Kluczowe aspekty rozwi,zania Podczas konstruowania KEDU zostay podjpte nastppuj'ce kluczowe decyzje projektowe I. KEDU jest to strukturalny plik tekstowy, którego zakres informacyjny obejmuje nastppuj'ce elementy: struktury danych bpd'ce odzwierciedleniem zawartoci informacyjnej formularzy ubezpieczeniowych ZUS struktury danych su5'ce do raportowania bpdów elementy kontrolne dla procesu przetwarzania informacji struktury danych na u5ytek procesu archiwizowania informacji. II. W jednym KEDU mo5na (i nale5y) umiecit informacje bpd'ce odzwierciedleniem zawartoci dowolnie wielu formularzy ubezpieczeniowych ZUS ro5nych typów, co pozwala na ograniczenie liczby plików. III. Struktura KEDU jest znormalizowana, to znaczy zostaa okrelona zgodnie ze standardem SGML (ISO 8879). Za wyborem tego rozwi'zania przemawiay nastppuj'ce, najwa5niejsze czynniki: zgodnot z mipdzynarodow' norm' (ISO 8879) okrelaj'c' zasady konstruowania plików tekstowych do zapisu informacji strukturalnej niezale5not od platformy sprzptowo-systemowej, na której jest dokonywane przetwarzanie informacji niezale5not od jakiegokolwiek konkretnego oprogramowania narzpdziowego u5ytego do przetwarzania informacji dostppnot du5ej liczby oprogramowania narzpdziowego na ró5norodne platformy sprzptowo-systemowe, do przetwarzania tak skonstruowanych plików mo5liwot bezpiecznego odzyskania tak zapisanej informacji z archiwum nawet po wielu latach skadowania (na skutek braku zale5noci od konkretnego narzpdzia). 3.3 Dodatkowe za)o0en ia konstrukcyjne Kolekcja, której konstrukcja zostaa zaprezentowana w nastppnym podrozdziale odzwierciedla logiczn' strukturp informacji z formularzy ubezpieczeniowych ZUS oraz dodaje do niej elementy organizacyjne, niezbpdne z punktu widzenia procesu przetwarzaj'cego te informacje. PROKOM 15/118

16 KolekcjP elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (KEDU) skonstruowano przy nastppuj'cych dodatkowych zao5eniach: najmniejsz' jednostk' informacji, która jest wyró5niana za pomoc' znaczników SGML jest blok bloki jednego rodzaju skadaj' sip ze stagej liczby pól poo5onych wewn'trz bloku w stagym miejscu (taki sposób zapisu jest uwarunkowany zao5eniami na przetwarzanie informacji wewn'trz KSI ZUS) pola tego samego typu maj' stagy rozmiar pola wewn'trz bloków nie s' oddzielane separatorami, ich rolp mog' penit biae znaki informacje w polach zapisywane s' w sposób znormalizowany, to znaczy: - liczby wyrównane s' do prawej krawpdzi pola i uzupenione nieznacz'cymi zerami z lewej strony, do penej szerokoci pola, - napisy wyrównane s' do lewej krawpdzi pola i uzupenione spacjami, do penej szerokoci pola, - puste pola s' wypeniane spacjami do penej szerokoci pola. polskie znaki zapisywane s' zgodnie z PolskH NormH PN-93 T-42118, która jest zgodna z norm' ISO Szczegóowe informacje zwi'zane ze sposobem kodowania polskich znaków zostay umieszczone w za'czniku 5.10 Kodowanie polskich znaków (str. 116). obowi'zuj' nastppuj'ce zasady stosowania tzw. biaych znaków : - dopuszczalnymi biaymi znakami s' tabulator (o kodzie zgodnym ze standardem ASCII) oraz znak nowego wiersza (odpowiednio dla ka5dej platformy sprzptowo-systemowej) - u5ycie biaych znaków jest dopuszczalne w dowolnym miejscu KEDU za wyj'tkiem znaczników SGML - biae znaki s' ignorowane podczas przetwarzania KEDU. 16/118 PROKOM

17 3.4 Struktura KEDU StrukturP KEDU zaprezentowano na diagramie 1. KEDU <!DOCTYPE KEDU PUBLIC '-//ZUS//DTD KEDU 1.3//PL' [ bia)e_znaki <!ENTITY wersja ' '> bia)e_znaki <!ENTITY strona.kodowa ' ISO '> bia)e_znaki ]> bia)e_znaki <KEDU> bia)e_znaki nag)ówek_kedu bia)e_znaki DP bia)e_znaki stopka_kedu bia)e_znaki </KEDU> Diagram 1. Struktura KEDU Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych skada sip z czterech zasadniczych czpci: 1. prologu SGML, którego rol' jest wskazanie definicji typu dokumentu (dla parsera SGML) oraz okrelenie wersji kolekcji oraz strony kodowej, w jakiej jest ona zapisana. Prolog SGML kolekcji wygl'da nastppuj'co: <!DOCTYPE KEDU PUBLIC '-//ZUS//DTD KEDU 1.3//PL'[ <!ENTITY wersja ' '> <!ENTITY strona.kodowa 'ISO '> ]> <KEDU>... </KEDU> 2. nagówka KEDU, zawieraj'cego informacje organizacyjne 3. ciaa kolekcji, na które skada sip dowolnie wiele Dokumentów P atnika (DP) 4. stopki KEDU, w której mieci sip wykaz bpdów, je5eli zachodzi taka potrzeba. PROKOM 17/118

18 3.4.1 Nag)ówek KEDU BudowP nagówka KEDU zaprezentowano na diagramie 2. nag)ówek_kedu <naglowek.kedu> odst0p </naglowek.kedu> 139,139 Diagram 2. Nagówek KEDU W nagówku KEDU znajduj' sip informacje organizacyjne dotycz'ce caej kolekcji. Nagówek kolekcji wypeniany jest treci' przez System Informatyczny ZUS w trakcie przetwarzania kolekcji. Program Patnik ignoruje tret zawart' w nagówku kolekcji Stopka KEDU BudowP stopki KEDU zaprezentowano na diagramie 3. stopka_kedu <stopka.kedu> bia)e_znaki b)*d bia)e_znaki </stopka.kedu> Diagram 3. Stopka KEDU W stopce kolekcji znajduj' sip opisy bpdów stwierdzonych w kolekcji. 18/118 PROKOM

19 3.4.3 Dokument p)atnika (DP) Dopuszczalne rodzaje dokumentów patnika zostay przedstawione na diagramie 4. DP ZUSZBA_DP ZUSZUA_DP ZUSZAA_DP ZUSZIUA_DP ZUSRCA_DP ZUSZCNA_D ZUSRNA_DP ZUSZCZA_D ZUSRZA_DP ZUSZWUA_D ZUSRSA_DP ZUSZZA_DP ZUSDRA_DP ZUSZPA_DP ZUSRGA_DP ZUSZFA_DP ZUSIWA_DP ZUSZIPA_DP ZUSZWPA_D Diagram 4. Dokumenty patnika Dokumenty patnika zawieraj' informacje z odpowiednich formularzy ubezpieczeniowych ZUS Budowa dokumentów patnika Schemat budowy dokumentów patnika zaprezentowano na diagramie 5. ZUSXXXX_DP <ZUSXXXX.DP> bia)e_znaki nag)ówek_dp bia)e_znaki ZUSXXXX bia)e_znaki stopka_dp bia)e_znaki </ZUSXXXX.DP> Diagram 5. Budowa dokumentów patnika PROKOM 19/118

20 Schemat przedstawiony na diagramie 5 obrazuje regugj konstruowania dokumentów patnika su5'cych do przechowywania informacji pochodz'cych z formularzy ubezpieczeniowych ZUS. Aby otrzymat definicjp dokumentu patnika odpowiadaj'cego konkretnemu formularzowi ubezpieczeniowemu nale5y: w znacznikach SGML (<ZUSXXXX.DP> i </ZUSXXX.DP>) zast'pit napis ZUSXXXX nazw' odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego. Nazwy formularzy ubezpieczeniowych podane s' w kolumnie Formularz Tabeli 1 (str. 21) i Tabeli 2 (str. 24). w miejsce elementu ZUSXXXX wstawit zakres informacyjny odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego, zgodnie z tabelami zawartymi w rozdziale Zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych ZUS (str. 28). Wszystkie dokumenty patnika maj' jednakow' budowp i skadaj' sip z: nagówka treci odpowiedniego formularza ubezpieczeniowego ZUS stopki. Formularze ubezpieczeniowe ZUS maj' strukturp blokow', co oznacza, 5e informacja w nich zawarta podzielona jest na bloki. Ze wzglpdu na tp strukturp wyró5niamy dwa rodzaje formularzy: formularze o staej liczbie ró5nych bloków danych formularze posiadaj'ce powtarzaj'ce sip bloki danych. Obydwa typy formularzy zostay opisane w kolejnych podrozdziaach. Formularze o sta)ej liczbie ró?nych bloków danych NastPpuj'ce formularze ubezpieczeniowe ZUS nie posiadaj' powtarzaj'cych sip bloków: ZUSDRA ZUSZFA ZUSZIPA ZUSZIUA ZUSZPA ZUSZUA ZUSZWPA ZUSZWUA ZUSZZA ZUSIWA Deklaracja rozliczeniowa Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej Zgoszenie do ubezpiecze /zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Wyrejestrowanie patnika skadek Wyrejestrowanie z ubezpiecze Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgoszenie zmiany danych Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe Struktura wymienionych wy5ej formularzy zostaa zaprezentowana w Tabeli 1. 20/118 PROKOM

21 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSDRA ZUSZFA ZUSZIPA ZUSZIUA Nr bloku Deklaracja rozliczeniowa I II Nazwa bloku DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III INNE INFORMACJE IV ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO$ECZNE ORAZ HRÓDE$ FINANSOWANIA V ZESTAWIENIE WYP$ACONYCH IWIADCZE% PODLEGAJJCYCH ROZLICZENIU W CIGAR SK$ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO$ECZNE VI ROZLICZENIE CZICI IV I V VII ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE VIII ZESTAWIENIE NALEGNYCH SK$ADEK NA FP I FGIP IX $JCZNA SUMA KWOT DO ZAP$ATY X KONIECZNE DOP$ATY Z TYTU$U KOREKTY NALEGNOICI XI DEKLARACJA DOCHODU XII OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby fizycznej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE EWIDENCYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV PODSTAWA DO PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIA$ALNOICI V DANE O RACHUNKU BANKOWYM P$ATNIKA SK$ADEK VI INNE DANE O P$ATNIKU SK$ADEK VII ADRES SIEDZIBY P$ATNIKA SK$ADEK VIII ADRES ZAMIESZKANIA P$ATNIKA SK$ADEK IX ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK X DANE O BIURZE RACHUNKOWYM XI OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek I DANE ORGANIZACYJNE II POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej I II III IV V DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK PROKOM 21/118

22 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSZPA ZUSZUA ZUSZWPA ZUSZWUA Nr bloku Nazwa bloku Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj'cej osobowoci prawnej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE EWIDENCYJNE P$ATNIKA SK$ADEK IV DANE O RACHUNKU BANKOWYM P$ATNIKA SK$ADEK V INNE DANE O P$ATNIKU SK$ADEK VI ADRES SIEDZIBY P$ATNIKA SK$ADEK VII ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK VIII DANE O BIURZE RACHUNKOWYM IX OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Zgoszenie do ubezpiecze /zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% IV DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% V TYTU$ UBEZPIECZENIA VI DANE O OBOWIJZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPO$ECZNYCH VII DANE O OBOWIJZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM VIII DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPO$ECZNYCH IX DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM X INNE DANE O OSOBIE ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZE% XI DANE O KASIE CHORYCH XII ADRES ZAMELDOWANIA NA STA$E MIEJSCE POBYTU XIII ADRES ZAMIESZKANIA XIV ADRES DO KORESPONDENCJI XV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Wyrejestrowanie patnika skadek I DANE ORGANIZACYJNE II DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK III DANE O WYREJESTROWANIU P$ATNIKA SK$ADEK IV OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Wyrejestrowanie z ubezpiecze I II III IV V VI DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZE% WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZE% WNIOSEK O KONTYNUOWANIE UBEZPIECZE% OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK 22/118 PROKOM

23 Tabela 1. Budowa formularzy nie posiadaj*cych powtarzaj*cych si0 bloków Formularz ZUSZZA ZUSIWA Nr bloku Nazwa bloku Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgoszenie zmiany danych I II III IV V VI VII VIII DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZENIA DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZG$ASZANEJ DO UBEZPIECZENIA TYTU$ UBEZPIECZENIA DANE O OBOWIJZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DANE O KASIE CHORYCH IX ADRES ZAMELDOWANIA NA STA$E MIEJSCE POBYTU X ADRES ZAMIESZKANIA XI ADRES DO KORESPONDENCJI XII OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Informacja o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe I II III IV V VI DANE ORGANIZACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE P$ATNIKA SK$ADEK DANE O LICZBIE UBEZPIECZONYCH ZG$OSZONYCH DO UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZESTAWIENIE DANYCH DO USTALENIA KATEGORII RYZYKA DLA P$ATNIKA SK$ADKI ADRES DO KORESPONDENCJI P$ATNIKA SK$ADEK OIWIADCZENIE P$ATNIKA SK$ADEK Formularze posiadaj*ce powtarzaj*ce si0 bloki danych NastPpuj'ce formularze ubezpieczeniowe ZUS posiadaj' powtarzaj'ce sip bloki informacji: ZUSRCA ZUSRGA ZUSRNA ZUSRSA ZUSRZA ZUSZAA ZUSZBA ZUSZCNA ZUSZCZA Imienny raport miesipczny o nale5nych skadkach i wypaconych wiadczeniach Raport imienny o wypaconych wiadczeniach, przerwach w opacaniu skadek oraz informacjach niezbpdnych do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej Raport imienny dla patników nie uprawnionych do wypaty wiadcze z ubezpieczenia chorobowego Raport imienny o wypaconych wiadczeniach i przerwach w opacaniu skadek Raport imienny o nale5nych skadkach na ubezpieczenie zdrowotne Adresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez patnika skadek Informacja o numerach rachunków bankowych patnika skadek Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Zgoszenie danych o czonkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego BudowP formularzy z powtarzaj'cymi sip blokami danych zaprezentowano w Tabeli 2. Numeracja bloków formularzy w tej tabeli zostaa zaczerpnipta z ich reprezentacji papierowej. PROKOM 23/118

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0 Program P atnik Struktury danych osobowych wersja 1.0 Tytu dokumentu: Patnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.0 Data wydania: 2004-12-22 Dotyczy programu: Program Patnik wersja A1 6.03.001 Autorskie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10118 Poz. 1457 1457 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzorów zg oszeƒ do

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZIUA =JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK LGHQW\ÀNDF\MQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZIUA lipiec 05 publikacja bezpłatna ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2010 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zasady

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Wrzesień 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zasady

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ

TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ TYLKO AKTUALNE BADANIA PRACOWNIKÓW Nazwa kolumny - zawartość danych o specyfikacji: IDPRAC DATA WYKONANIA BADANIA DATA WAZNOSCI BADANIA RODZAJ BADANIA ( WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE) IDPRAC (IDENT. TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika Program Płatnik 10.01.001 Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika 1. T R Y B Y P R Z E T W A R Z A N I A D O K U M E N T Ó W Wdrożenie nowych funkcji w programie Płatnik oznacza zmiany w procesie

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Aviva TUO Wymagana dokumentacja od: Właścicieli Agencji oraz OFWCA

Aviva TUO Wymagana dokumentacja od: Właścicieli Agencji oraz OFWCA Aviva TUO Wymagana dokumentacja od: Właścicieli Agencji oraz OFWCA Imię i nazwisko zgłaszanej osoby:. 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności (ważność to 3 miesiące) 2. Kopia dyplomu/świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Metodologia szkolenia: Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.

Metodologia szkolenia: Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 444816 Temat: odw Korekty dokumentów - obowiązkowe PUE (E-ZLA). 13 Kwiecień Poznań, Centrum Miasta, Kod szkolenia: 444816 Koszt szkolenia: 530.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 77 4781 Poz. 422 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Specyfikacja wejścia wyjścia wersja 2.2 Strona 1 z 91 Elektroniczna Wymiana Dokumentów Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo