Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych"

Transkrypt

1 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA

2 Spiis ttreścii 1. Wstęp Główne funkcje programu Pobieranie danych z ZUS Raport z pobrania danych Komponenty programu Dane płatnika Dane ubezpieczonych Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej Aktualizacja statusów przetworzenia dokumentów Mechanizmy wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych Dokumenty i materiały informacyjne... 9 Strona 2 z 9

3 1.. WSTĘP Program Płatnik jest bezpłatnym narzędziem udostępnianym płatnikom składek, które służy do przygotowywania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Program Płatnik to nowe rozwiązanie, które umożliwia dostęp on-line do informacji zgromadzonych na koncie płatnika składek w Zakładzie, a tym samym pozwala na wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania zarówno przez płatników składek, jak i podmioty upoważnione, którzy instalują program Płatnik po raz pierwszy lub korzystali już z wcześniejszej wersji programu. Funkcje udostępnione w programie Płatnik ułatwią sporządzanie dokumentów na podstawie danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS oraz ich weryfikację. Najwżniejsze funkcje Programu Płatnik zostały przedstawione w niniejszej broszurze. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2.. GŁÓWNE FUNKCJJE PROGRAMU W programie Płatnik w wersji dostępne są następujące funkcje: 1. POBIERANIE DANYCH Z ZUS umożliwia udostępnienie w programie Płatnik danych zapisanych na kontach płatnika i ubezpieczonego w ZUS, 2. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH nie dokonasz wysyłki, jeżeli m.in.: w wysyłanym zestawie będą znajdować się dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, w tej samej przesyłce do ZUS będą znajdować się dokumenty rozliczeniowe z różnymi identyfikatorami, 3. INFORMOWANIE O STANIE PRZETWORZENIA DOKUMENTÓW WYSŁANYCH DO ZUS otrzymasz informację, czy dokumenty przekazane do Zakładu zostały przetworzone, odrzucone, czy też oczekują na wyjaśnienie, 4. AUTOMATYCZNE TWORZENIE DOKUMENTÓW WYREJESTROWANIA UBEZPIECZONYCH na podstawie zapisanego dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowania płatnika) program umożliwia automatyczne utworzenie dokumentów ZUS ZWUA dla zatrudnionych pracowników, 5. INFORMOWANIE PŁATNIKA O KONIECZNOŚCI UTWORZENIA DOKUMENTÓW WYREJESTROWANIA CZŁONKÓW RODZIN podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA otrzymasz komunikat o możliwości utworzenia dokumentów wyrejestrowujących członków rodzin ZUS ZCNA, 6. PODPOWIADANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ PŁATNIKA PRZY TWORZENIU DOKUMENTU ZUS ZBA przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA program umożliwia pobieranie numerów rachunków z listy rachunków znajdujących się w Kartotece Płatnika, 7. PODPOWIADANIE ADRESÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZGŁOSZONYCH PRZEZ PŁATNIKA PRZY TWORZENIU DOKUMENTU ZUS ZAA przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA program umożliwia pobieranie adresów z listy adresów dostępnych w Kartotece Płatnika, Strona 3 z 9

4 8. TWORZENIE DOKUMENTÓW: INFORMACJA MIESIĘCZNA I ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ (ZUS IMIR) program umożliwa utworzenie dla wybranego ubezpieczonego Informacji miesięcznej lub Informacji rocznej za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych, a także za cały rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, 9. WYMUSZENIE KOREKTY RAPORTÓW ZUS RCA W PRZYPADKU ZMIANY STOPY PROCENTOWEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE NA ZUS DRA program poinformuje Cię o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy to przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze. Program skopiuje brakujące pozycje raportów ZUS RCA (imienny raport miesięczny) do kompletu korygującego, 10. PRZEKAZYWANIE TYLKO POZYCJI ZMIENIONYCH W KOMPLETACH KORYGUJĄCYCH przed wysłaniem zestawu kompletu korygującego program umożliwi usunięcie niezmienionych pozycji raportów, raporty korygujące wysyłane są bowiem tylko za osoby, za które dane uległy zmianie, 11. WARUNKOWE PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW Z ISTOTNYMI BŁĘDAMI program kwalifikuje dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisaniem danych w nich zawartych na koncie płatnika i ubezpieczonych. Dokumenty kwalifikowane są do kontroli w ZUS, jeśli pojawi się błąd typu ostrzeżenie lub poważny. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu, pobierania danych z ZUS, tworzenia dokumentów oraz ich wysyłki zostały opisane w dokumentach: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika i Program Płatnik Dokumentacja administratora oraz w szkoleniu elektronicznym. Dokumenty są dostępne na stronie 3.. POBIIERANIIE DANYCH Z ZUS W programie Płatnik w wersji masz możliwość pobierania danych z ZUS, w tym danych zapisanych na Twoim koncie jako płatnika składek oraz kontach zgłoszonych przez Ciebie ubezpieczonych. Są to następujące grupy danych: o aktualne parametry konfiguracyjne wymagane do poprawnej pracy systemu weryfikacji (biblioteki, słowniki itp.), o dane z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujących się w ZUS, o statusy przetworzenia dokumentów wysłanych przez płatnika (oczekuje na przetworzenie w ZUS, przetworzony, odrzucony, przekazany do wyjaśnienia). Pobrane dane dotyczące kont płatnika i zatrudnionych pracowników przechowywane są w kartotece płatnika oraz kartotekach ubezpieczonych. Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o prawie dostępu do danych wnioskowanego płatnika Pobieranie danych z ZUS oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów znajdujących się w ZUS. Dane te zostaną pobrane automatycznie z bazy programu, a w przypadku gdy nie ma ich w bazie, będziesz musiał je odszukać i wprowadzić do formularza oświadczenia samodzielnie. Dodatkowo będziesz musiał zapoznać się z regulaminem pobierania danych z ZUS, załączonym do oprogramowania. Strona 4 z 9

5 Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, trzeba mieć ważny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadający mu klucz prywatny (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia certyfikatów ). Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS należy: 1. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat kwalifikowany. 2. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego opcje połączenia z internetem (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia komunikacji z ZUS ). 3. Z menu Administracja należy wybrać polecenie: Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika. 4. Warunkiem rozpoczęcia pobierania danych jest złożenie podpisu na oświadczeniu Pobieranie danych z ZUS. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Raport z pobierania będzie również dostępny w Dzienniku operacji. Dziennik operacji znajduje się w menu Widok, polecenie: Administracja/Dziennik Operacji RAPORT Z POBRANIIA DANYCH Po pobraniu danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS wygeneruje się Szczegółowy raport z pobrania danych, który zawiera wszystkie informacje o zmianach wprowadzonych w kartotekach programu Płatnik. Raport z pobrania zawiera następujące informacje: o Pobieranie plików aktualizacji. o Sprawdzenie autentyczności danych w bazie danych. o Przygotowanie do pobierania danych płatnika. o Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS. Raport składa się z części dotyczących kartoteki płatnika oraz kartotek ubezpieczonych. W częściach dotyczących kartoteki płatnika i ubezpieczonych wymienione są wartości, które uległy zmianie w stosunku do stanu kartotek sprzed pobierania danych. Z raportu odczytać można informację, że dana wartość została: o dodana (przed pobraniem była pusta), o usunięta, o zmieniona. W przypadku informacji o zmianie dostępne są w raporcie obydwie wartości: przed i po pobraniu danych z ZUS. Aby pobrać szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS należy: 1. Z menu Przekaz wybrać polecenie Ustawienie przekazu elektronicznego. 2. Po ukazaniu się okna z Ustawieniami przekazu elektronicznego zaznaczyć polecenie Generuj szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS. 3. Następnie wybrać opcję OK. Może się zdarzyć, że dane na kontach w ZUS są nieprawidłowe. W sytuacjach wątpliwych sprawę należy wyjaśnić z osobą ubezpieczoną. Jeżeli okaże się, że dane pobrane z ZUS wymagają zmiany lub korekty, jako płatnik powinieneś przekazać do ZUS dokument korygujący, odpowiedni do typu danych wymagających zmiany: Strona 5 z 9

6 TYP DANYCH Identyfikacyjne ubezpieczonego Ewidencyjne ubezpieczonego Adresowe ubezpieczonego Dot. członków rodziny Identyfikacyjne płatnika Ewidencyjne płatnika Adresowe płatnika Dot. rachunku bankowego ZUS ZIUA ZMIANA / KOREKTA NA FORMULARZU ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZCNA ZUS ZIPA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany / korekty danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany / korekty danych na wniosku CEIDG-1), a w przypadku adresu prowadzenia działalności ZUS ZAA ZUS ZBA Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania i korygowania dokumentów opisane są w poradniku dla płatników składek Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Poradnik dostępny jest na stronie w zakładce ZUS na skróty / Poradniki, ulotki KOMPONENTY PROGRAMU Program Płatnik w wersji zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie danych: 1. Aktualne wartości parametrów wyliczeniowych. 2. Aktualna wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika (tylko w przypadku gdy została nadana płatnikowi przez ZUS). 3. Słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów. 4. Tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych. 5. Lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów. 6. Certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek. 7. Adresów certyfikatów ZUS i Centrum certyfikacji. Aktualizacja danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu Administracja. W sytuacji gdy w ZUS są dostępne aktualizacje, program informuje o tym użytkownika. Aby samodzielnie wywołać w programie Płatnik aktualizacje komponentów, należy z menu Administracja wybrać polecenie Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika. Strona 6 z 9

7 DANE PŁATNIIKA Po pobraniu danych z rejestru ZUS dane przechowywane w programie zostaną zaktualizowane o dane znajdujące się na koncie płatnika w ZUS. Po aktualizacji danych płatnika danymi z ZUS kartoteka płatnika otrzymuje status Potwierdzona w ZUS i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych płatnika są widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS. Potwierdzona w ZUS kartoteka płatnika będzie posiadała informacje: o dane identyfikacyjne, o adres siedziby, o adres zamieszkania, o adres do korespondencji, o adres prowadzenia działalności gospodarczej, o inne dane (stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont bankowych), o dane do wyliczeń i weryfikacji (dane na koncie płatnika, dane o biurze rachunkowym, status płatnika, dane o obowiązku wypełniania dokumentu ZUS IWA i obowiązku opłacania składek), o dane historyczne DANE UBEZPIIECZONYCH Po pobraniu danych z ZUS kartoteki ubezpieczonych zostaną zaktualizowane o dane przechowywane na kontach w ZUS dla ubezpieczonych zgłoszonych przez Ciebie jako płatnika. Zidentyfikowana kartoteka otrzyma status Potwierdzona w ZUS. Zaktualizowane zostaną kartoteki ubezpieczonych, którzy: o są zgłoszeni do ubezpieczeń przez Ciebie jako płatnika, o są już wyrejestrowani z ubezpieczeń przez Ciebie jako płatnika, ale od wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. W programie Płatnik przewidziano również możliwość aktualizacji danych na żądanie. W takiej sytuacji wskazujesz kartoteki ubezpieczonych, dla których oczekujesz pobrania danych z kont w ZUS. Zakres danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS: o dane ewidencyjne (imię, imię drugie, nazwisko rodowe, płeć), o informacje o zgonie osoby ubezpieczonej (data zgonu), o miesiąc przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy wymiaru składek na bezpieczenia emerytalne i rentowe, o dane członków rodziny ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, o dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (kod tytułu, okresy zgłoszenia, podlegania ubezpieczeniom), o dane dotyczące indywidualnego schematu podlegania. Strona 7 z 9

8 KOMPLETY ROZLIICZENIIOWE POBRANE Z ZUS Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS to dokumenty rozliczeniowe (raporty i deklaracje), które zostały przekazane przez Ciebie jako płatnika do ZUS, przetworzone i zapisane na kontach w ZUS. Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS służą do weryfikacji dokumentów i wyliczeń w deklaracji rozliczeniowej podczas tworzenia dokumentów korygujących. Pobrane z ZUS komplety rozliczeniowe znajdują się w zakładce Informacje z ZUS > Komplety rozliczeniowe. Płatnikom składek udostępniane są przetworzone i zapisane na kontach komplety rozliczeniowe za ostatnie 17 miesięcy. W sytuacji gdy istnieje konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za okresy sprzed 17 miesięcy, wówczas ZUS na Twój wniosek może udostępnić odpowiednie komplety rozliczeniowe. Wniosek o udostępnienie dokumentów rozliczeniowych za wskazane okresy można zgłosić, dzwoniąc na infolinię COT. 4.. TWORZENIIE IINFORMACJJII DLA OSOBY UBEZPIIECZONEJJ Program Płatnik w wersji umożliwia utworzenie dla wybranego ubezpieczonego Informacji miesięcznej lub Informacji rocznej za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych, a także za cały rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów rozliczeniowych przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem (oprogramowanie ułatwiające tworzenia informacji miesięcznej i rocznej), który w trakcie pracy umożliwia pobranie danych za wybrane okresy z ZUS. Informacje dla osób ubezpieczonych są tworzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez Ciebie jako płatnika i uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za poprawne. Płatnicy składek, którzy nie pobierają danych z ZUS, nie mogą tworzyć Informacji miesięcznych i Informacji rocznych dla ubezpieczonych. Dodatkowe wyjaśnienia, w zakresie tworzenia Informacji dla ubezpieczonego znajdziesz na stronie: 5.. AKTUALIIZACJJA STATUSÓW PRZETWORZENIIA DOKUMENTÓW Po wysłaniu dokumentów i przetworzeniu ich w ZUS program Płatnik zaktualizuje statusy przetworzenia dokumentów w rejestrze dokumentów na podstawie informacji pobranej z ZUS. Program poczas każdego pobrania danych z ZUS sprawdza, czy informacja o przetworzeniu dokumentów jest dostępna w ZUS. W sytuacji gdy wysłane dokumenty zostały przetworzone z błędem, informacja o błędach dostępna jest w rejestrze dokumentów. Strona 8 z 9

9 6.. MECHANIIZMY WYSYŁKII DOKUMENTÓW UBEZPIIECZENIIOWYCH Zaleca się aktualizację danych w kartotekach płatnika i ubezpieczonych przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych. Przygotowywanie dokumentów na podstawie aktualnych danych umożliwi poprawną ich weryfikację podczas wysyłania zestawu do ZUS. Program Płatnik nie dopuszcza możliwości przekazania do ZUS dokumentów dla płatnika i ubezpieczonych, jeśli dane nie zostaną potwierdzone w ZUS. Nie dotyczy to dokumentów: o zgłoszeniowych zakładających konto płatnika osoby fizycznej, o zgłoszeniowych ubezpieczonych będących obywatelami Polski (posiadających numer PESEL) po potwierdzeniu tych danych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych lub RU PESEL, o zgłoszeniowych ubezpieczonych, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego i posługują się paszportem lub innym dokumentem tożsamości. Program nie dopuszcza wysyłki, jeśli w wysyłanym zestawie znajdują się: o dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, o dokument ZUS ZSWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy, o dokument ZUS IWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy, o dokumenty ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS ZZA dla tego samego ubezpieczonego z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli użytkownik nie oznaczył kolejności przetworzenia tych dokumentów. W zestawie wysyłanym do ZUS nie mogą znajdować się dokumenty rozliczeniowe (deklaracja i raport) o różnych identyfikatorach. Każdy okres musi być umieszczony w oddzielnym zestawie. 7.. DOKUMENTY II MATERIIAŁY IINFORMACYJJNE Na stronie znajdują się materiały informacyjne dotyczące obsługi programu Płatnik. Na stronie znajduje się natomiast poradnik Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje możesz uzyskać: w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie gdzie znajdziesz m.in.: wykaz jednostek ZUS, poradniki, szkolenie e-learningowe z programu Płatnik. na Platformie Usług Elektronicznych na specjalnym kanale Elektroniczny ZUS w serwisie filmowym YouTube, telefonicznie w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: dla telefonów stacjonarnych*, (22) dla telefonów komórkowych*, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, za pomocą Skype a: zus_centrum_obslugi_tel., za pomocą e maila: *Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora. Strona 9 z 9

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Poradnik dla płatników składek Warszawa Kwiecień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo