INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI LOGOWANIE INFORMACJE KONTAKT KORZYSTANIE Z APLIKACJI... 8

3 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW Za pośrednictwem aplikacji Uczestnik może: Sprawdzić stan salda swoich Rachunków udziałów w poszczególnych ubezpieczeniach, Uzyskać informacje o wartości jednostek, Uzyskać informacje o historii transakcji, Sprawdzić status ubezpieczenia, Sprawdzić datę początku i końca okresu ubezpieczenia, Uzyskać podgląd numeru rachunku udziałów, Uzyskać podgląd do danych Ubezpieczonego, uposażonych i pełnomocników, Złożyć Dyspozycje: Zmiana danych kontaktowych, Zmiana podziału Składki Bieżącej, Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS, Przeniesienie środków, Przejrzeć dyspozycje złożone w Serwisie internetowym. 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Dostęp do Serwisu internetowego umożliwia Identyfikator oraz hasło numeryczne PIN (dalej PIN). PIN jest hasłem jednorazowym dostępnym przy pierwszym logowaniu lub przy zmianie PIN (zmiana PIN tylko poprzez Dystrybutora). Atlantic Fund Services zabezpiecza korzystanie z Serwisu internetowego między innymi poprzez: automatyczne blokowanie konta po trzech próbach nieprawidłowego logowania przy wykorzystaniu systemu identyfikatorów: Identyfikator, nr PIN/ Hasło, automatyczne zamykanie sesji internetowej podczas próby otwarcia sesji w drugim oknie, automatyczne zamykanie sesji po piętnastominutowym braku aktywności ze strony Ubezpieczonego, automatyczne wymuszanie zmiany hasła, co dziewięćdziesiąt dni kalendarzowych. 3 S t r o n a

4 Ponowne udostępnienie możliwości składania Zleceń, po zablokowaniu, wymaga złożenia Dyspozycji zmiany numeru PIN (pisemnie za pośrednictwem Dystrybutora). W przypadku podawania błędnych danych po każdej nieudanej próbie pojawia się komunikat: Nieudana próba logowania, w celu ponownej aktywacji usługi udaj się do dystrybutora i złóż dyspozycję zmiany hasła dostępu do Serwisu internetowego. 3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI Osobą uprawnioną do składania Dyspozycji za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Ubezpieczony, który posiada przynajmniej jedno ubezpieczenie oraz aktywną Umowę na warunkach opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. oraz posiada aktywny PIN. 4 S t r o n a

5 PIN jest nadawany po spełnieniu przez Ubezpieczonego warunków opisanych w Regulaminie. PIN nadawany jest przez system komputerowy w sposób losowy i jest w nim zapisany. Nadawany i aktywowany jest wyłącznie jeden PIN do wszystkich posiadanych przez Ubezpieczonego Rachunków udziałów. Numer PIN jest wysyłany na adres korespondencyjny Ubezpieczonego listem zwykłym albo wiadomością SMS na podany przez Ubezpieczonego numer telefonu komórkowego albo em na podany adres . Atlantic Fund Services udostępnia możliwość korzystania z Serwisu internetowego Ubezpieczonym, którzy połączyli się ze stroną, na której jest udostępniona aplikacja i zalogowali się, poprzez prawidłowe podanie w oznaczonych polach Identyfikatora oraz Hasła/ PIN. Szczegółowy opis dostępnych funkcji w Serwisie internetowym oraz zakres składanych Dyspozycji wraz z wykazem pól wymaganych do prawidłowego złożenia zlecenia przez Ubezpieczonego, zostały opisane w niniejszej Instrukcji w kolejnych rozdziałach. 4. LOGOWANIE Po połączeniu się ze stroną Serwisu internetowego, pojawi się ekran główny, w którym widoczne jest okno do logowania, gdzie należy wpisać następujące dane: Identyfikator; Hasło/ PIN. 5 S t r o n a

6 Przy pierwszym logowaniu należy podać PIN. Po wpisaniu kodu PIN zostanie automatycznie wymuszona zmiana PIN na hasło. Po poprawnej zmianie PIN na hasło pojawi się następujący komunikat: Następnie aplikacja wyświetla komunikat o konieczności akceptacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz hiperłącze do jego treści. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i zatwierdzeniu przyciskiem Akceptacja. Brak akceptacji uniemożliwi zalogowanie się do aplikacji. Po wpisaniu poprawnych danych proces logowania dobiega końca i od tego momentu Ubezpieczony ma podgląd do swoich danych osobowych, Rachunków udziałów, a także możliwość składania zleceń czy zmiany hasła. Nadane hasło jest ważne przez 90 dni. Po tym czasie system wymusza zmianę hasła. 6 S t r o n a

7 5. INFORMACJE Istnieje też możliwość zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., przed zalogowaniem. Jest on umieszczony w menu z lewej strony w zakładce Informacje (ekran poniżej). 6. KONTAKT Zakładka Kontakt przed zalogowaniem umożliwia przesłanie wiadomości. Należy wypełnić pola: Identyfikator, Imię i nazwisko, Preferowany kontakt (lista rozwijalna: telefon, ), Telefon lub puste pole do wpisania kontaktu, Temat (lista rozwijalna: błąd aplikacji, informacja o ubezpieczeniu, reklamacja, inne), Treść wiadomości. 7 S t r o n a

8 7. KORZYSTANIE Z APLIKACJI Po zalogowaniu się do Serwisu internetowego dla Ubezpieczonych po lewej stronie ekranu pojawi się menu z listą dostępnych opcji: Dane Ubezpieczonego Dyspozycje: Zmiana danych kontaktowych Zmiana podziału Składki Bieżącej Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS Przeniesienie środków Dyspozycje złożone w Serwisie internetowym Moje Ubezpieczenia: Opis ubezpieczenia Operacje finansowe na rachunku udziałów Korespondencja z Towarzystwa Ubezpieczeń Zmień Hasło Kontakt Wylogowanie 8 S t r o n a

9 7.1. Dane Ubezpieczonego Dzięki tej zakładce Ubezpieczony ma podgląd do swoich danych i możliwość sprawdzenia, czy są one aktualne. Wyświetlają się następujące informacje: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, PESEL, NIP, Dowód osobisty, Inny dokument, Paszport, Obywatelstwo, Rezydent (tak, nie), Adres zamieszkania, Opcja powiadomień SMS (tak/ nie) Telefon kontaktowy (komórkowy) Telefon kontaktowy (stacjonarny domowy) Telefon kontaktowy (stacjonarny służbowy) 9 S t r o n a

10 7.2 Dyspozycje Aby złożyć dyspozycję należy wybrać ją z listy dostępnych zleceń z lewej strony menu po zalogowaniu. Listę dyspozycji do wyboru prezentuje poniższy obraz: 7.2. A. Zmiana danych kontaktowych Po wybraniu z listy dyspozycji Zmiany danych kontaktowych w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka Ubezpieczenia zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. Należy z niej wybrać Rachunek udziałów, do którego ma zostać dokonana zmiana danych. Po wyborze konkretnego Rachunku udziałów, którego dotyczyć będzie dyspozycja, w dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia. Pierwsza zakładka to Ubezpieczenie, gdzie podstawiają się wybrane dane: Numer Rachunku udziałów, Nazwa Ubezpieczenia. 10 S t r o n a

11 Za pomocą przycisku Dalej> przechodzimy do zakładki Adres korespondencyjny gdzie są do zdefiniowania takie dane, jak: Ulica Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy Miejscowość Kraj Poczta Jeśli Ubezpieczony miał wcześniej zdefiniowany adres korespondencyjny, dane te podstawią się w polach dyspozycji i będzie można dokonać ich zmiany. Jeśli adres korespondencyjny wcześniej nie był definiowany domyślnie podstawią się dane adresu zamieszkania zgodne z podanymi przy przystąpieniu do Ubezpieczenia. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką to pola wymagane. Pozostałe pola są opcjonalne. Aktywne przyciski na ekranie: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu. 11 S t r o n a

12 Kolejna zakładka, która wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to Telefon i . Umożliwia ona dodanie lub edycję danych kontaktowych Ubezpieczonego takich jak: Telefon stacjonarny domowy Telefon stacjonarny służbowy Oraz podgląd poniższych informacji: Telefon komórkowy Jeśli Ubezpieczony miał zdefiniowane numery telefonów to dane te podstawią się w polach dyspozycji i będzie można dokonać ich ewentualnej zmiany. Aktywne przyciski na ekranie: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu. Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to Składający zlecenie. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji. 12 S t r o n a

13 Aktywne przyciski na ekranie Składający zlecenie : <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji zmiany danych kontaktowych. Należy sprawdzić poprawność podanych danych w kolejno wyświetlanych zakładkach: Ubezpieczenie podgląd Adres korespondencyjny podgląd Telefon i podgląd Składający zlecenie - podgląd Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>. W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij. Na ostatnim ekranie Składający zlecenie podgląd jest widoczny przycisk Zatwierdź, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji. W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefonu komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno Potwierdzenie SMS. Aktywne przyciski na ekranie Potwierdzenie SMS : <Anuluj po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji, Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji. 13 S t r o n a

14 Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość wydruku treści dyspozycji. Przycisk Zakończ pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji B. Zmiana podziału Składki Bieżącej Po wybraniu z listy dyspozycji Zmiana podziału Składki Bieżącej w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka Ubezpieczenia zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. Należy z niej wybrać Rachunek udziałów, do którego ma zostać dokonana dyspozycja. Po wyborze Rachunku udziałów dla ubezpieczenia, gdzie nie jest możliwe wykonanie dyspozycji zmiany podziału Składki Bieżącej wyświetli się poniższy komunikat: Po wybraniu Rachunku udziałów, dla którego możliwa jest zmiana podziału Składki Bieżącej, w dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia. Pierwsza zakładka to Ubezpieczenie, gdzie podstawiają się wybrane dane: Numer Rachunku udziałów, Nazwa ubezpieczenia. 14 S t r o n a

15 Po wpisaniu danych przechodzimy do dalszej części zlecenia za pomocą przycisku Dalej>. Pojawi się wówczas zakładka Podział Składki Bieżącej gdzie są do zdefiniowania takie dane, jak: Fundusz docelowy (nazwa i kod) % (minimum 10% do jednego funduszu, z dokładnością do 1%). Można zdefiniować maksymalnie 10 funduszy docelowych poprzez przycisk dodaj. Zmiana podziału składki możliwa jest tylko w ramach danego ubezpieczenia. Nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy docelowych. Suma wszystkich procentów nowego podziału składki musi wynosić 100%. Jeśli tak nie jest to pojawia się komunikat: 15 S t r o n a

16 Aktywne przyciski na ekranie Podział Składki Bieżącej: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu. Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to Składający zlecenie. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji. Aktywne przyciski na ekranie Składający zlecenie : <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji zmiany podziału Składki Bieżącej. Należy sprawdzić poprawność podanych danych w kolejno wyświetlanych zakładkach: Ubezpieczenie podgląd Podział Składki Bieżącej podgląd Składający zlecenie - podgląd Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>. W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij. Na ostatnim ekranie Składający zlecenie podgląd jest widoczny przycisk Zatwierdź, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji. 16 S t r o n a

17 W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefonu komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno Potwierdzenie SMS. Aktywne przyciski na ekranie Potwierdzenie SMS : <Anuluj po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji, Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwości wydruku treści dyspozycji. Przycisk Zakończ pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji C. Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS Po wybraniu z listy dyspozycji Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka Ubezpieczenia zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. 17 S t r o n a

18 W dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia. Pierwsza zakładka to Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS, gdzie należy zaznaczyć przynajmniej jedną opcję: Dyspozycja włączenia opcji otrzymywania powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS. Komunikat: Proszę o włączenie opcji otrzymywania powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS na ostatni wskazany numer telefonu kontaktowego (komórkowy). Rezygnacja z opcji otrzymywania powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS. Komunikat: Oświadczam, że rezygnuję z opcji otrzymywania powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS. Aktywny przyciski na ekranie Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS : Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to Składający zlecenie. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji. 18 S t r o n a

19 Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS. Należy sprawdzić poprawność danych w kolejno wyświetlanych zakładkach: Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS podgląd Składający zlecenie - podgląd Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu. Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>. W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij. Na ostatnim ekranie Składający zlecenie podgląd jest widoczny przycisk Zatwierdź, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji. W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefon komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno Potwierdzenie SMS. Aktywne przyciski na ekranie Potwierdzenie SMS : <Anuluj po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji, Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji. 19 S t r o n a

20 Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość wydruku treści dyspozycji. Przycisk Zakończ pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji D. Przeniesienie środków Po wybraniu z listy dyspozycji Przeniesienie środków w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka Ubezpieczenia zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. Należy z niej wybrać Rachunek udziałów, do którego ma zostać dokonana dyspozycja. Po wyborze Rachunku udziałów dla ubezpieczenia, gdzie nie można wykonać dyspozycji przeniesienia środków wyświetli się poniższy komunikat: Po wyborze Rachunku udziałów, dla którego możliwa jest zmiana podziału Składki Bieżącej, w dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia. Pierwsza zakładka to Ubezpieczenie, gdzie podstawiają się wybrane dane: Numer Rachunku udziałów, Nazwa ubezpieczenia. 20 S t r o n a

21 Po wpisaniu danych przechodzimy do dalszej części zlecenia za pomocą Dalej>. Pojawi się wówczas zakładka Podział Składki Bieżącej gdzie są do zdefiniowania takie dane, jak: Alokacja źródłowa o o Fundusz Źródłowy (nazwa i kod) Kwota lub % (pole do wpisania kwoty lub % w zależności od wybranego sposobu przeniesienia, jeśli dyspozycja jest określona w % to z dokładnością, do 1%) Alokacja docelowa o Fundusz Źródłowy (nazwa i kod) o % (pole do wpisania %, z dokładnością do 1%) Można zdefiniować maksymalnie 10 funduszy źródłowych i 10 funduszy docelowych poprzez przycisk dodaj. Przeniesienie jest możliwe tylko w ramach danego ubezpieczenia. Fundusze w ramach funduszy docelowych muszą być inne niż wskazane w ramach funduszy źródłowych. Nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy źródłowych, jak również nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy docelowych. Suma w funduszach docelowych musi być równa 100%. Jeśli tak nie jest, pojawia się komunikat: 21 S t r o n a

22 Aktywne przyciski na ekranie Przeniesienie środków : <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu. Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to Składający zlecenie. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji. Aktywne przyciski na ekranie Składający zlecenie : <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji przeniesienia środków. Należy sprawdzić poprawność danych w kolejno wyświetlanych zakładkach: Ubezpieczenie - podgląd Przeniesienie środków podgląd Składający zlecenie - podgląd Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych: <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu, Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu. Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>. W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij. 22 S t r o n a

23 Na ostatnim ekranie Składający zlecenie podgląd jest widoczny przycisk Zatwierdź, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji. W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefon komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno Potwierdzenie SMS. Aktywne przyciski na ekranie Potwierdzenie SMS : <Anuluj po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji, Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwości wydruku treści dyspozycji. Przycisk Zakończ pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji E. Dyspozycje złożone w Serwisie internetowym Po wybraniu z listy menu opcji Dyspozycje złożone w Serwisie internetowym wyświetli się ekran z listą złożonych dyspozycji przez Ubezpieczonego. Możliwy jest podgląd złożonych dyspozycji z zastrzeżeniem, że: Do chwili wylogowania z Serwisu internetowego (w trakcie trwania jednej sesji) dyspozycja może zostać przez Klienta odwołana pod warunkiem, że w trakcie trwania sesji dyspozycja nie została przekazane do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. Po przekazaniu dyspozycji, wylogowaniu lub po wygaśnięciu sesji nie ma możliwości anulowania dyspozycji. Przekazanie dyspozycji do realizacji nie jest równoznaczne z ich przetworzeniem. 23 S t r o n a

24 Dyspozycje są prezentowane z danymi w następujących kolumnach: Lp. Numer Rachunku udziałów Nazwa ubezpieczenia Rodzaj dyspozycji Data złożenia dyspozycji Status dyspozycji Przy każdej złożonej dyspozycji dostępny jest plik PDF z treścią złożonej dyspozycji. Możliwe jest filtrowanie złożonych dyspozycji po parametrach: Data od, Data do. Klikając na ikonkę jest możliwość wyeksportowania zestawienia operacji finansowych do formatu xls. 7.3 Moje ubezpieczenia Zakładka ta umożliwia podgląd wszystkich Rachunków udziałów Ubezpieczonego. Po wyborze tej opcji wyświetli się lista Rachunków, gdzie jest informacja o numerze Rachunku udziałów, nazwie ubezpieczenia, początku i końcu odpowiedzialności, dacie podpisania deklaracji, dacie wyceny oraz wartości rachunku. 24 S t r o n a

25 Dodatkowo po wyborze tej zakładki w menu po lewej stronie ekranu pojawiają się następujące dodatkowe opcje: Opis ubezpieczenia Operacje finansowe na rachunku udziałów A Opis ubezpieczenia W oknie głównym aplikacji prezentujemy u góry tabelę Ubezpieczenia. W której prezentujemy następujące parametry: Numer Rachunku udziałów Nazwa ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Koniec odpowiedzialności Data podpisania Deklaracji Data wyceny Wartość Rachunku udziałów 25 S t r o n a

26 Poniżej kolejna tabela gdzie prezentowane są zakładki: Dane o ubezpieczeniu: Górna cześć tabeli zawiera dane: Nazwa ubezpieczenia Wariant Promocja (nazwa promocji) Kwota z tytułu promocji Wartość Rachunku udziałów Status ubezpieczenia (status w formie opisowej) Data wymagalności kolejnej Składki Bieżącej (data, kiedy wymagana jest wpłata większa od zera) Kwota składki do wpłaty w Dacie wymagalności (zawiera wysokość składki, jaką Klient powinien zapłacić w najbliższej Dacie wymagalności kolejnej Składki Bieżącej) Kwota wpłaconych składek suma składek wpłaconych przez klienta Data końca okresu zawieszenia opłacania składek Dolna część tabeli zawiera dane Szczegóły wyceny : Nazwa funduszu Kod funduszu Data wyceny Cena jednostki Liczba jednostek Wartość funduszu % alokacji (aktualny udział wartości środków w funduszu w wartości Rachunku udziałów) 26 S t r o n a

27 Poniżej kolejna tabela z informacją o alokacji przyszłych wpłat. Zakres prezentowanych danych: Nazwa funduszu, Kod funduszu, % podziału Składki Bieżącej Kontakt: Adres korespondencyjny: Ulica Kod pocztowy Kraj Nr domu Numer mieszkania Miejscowość Poczta 27 S t r o n a

28 Wykres wartości Rachunku udziałów: Data od, Data do. Pełnomocnicy: Imię Nazwisko (Nazwa) Adres korespondencyjny PESEL/ REGON Rodzaj i nr dokumentu tożsamości Data urodzenia Obywatelstwo Data nadania (data początku obowiązywania) Uposażeni: Imię Nazwisko (Nazwa) PESEL/ REGON Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Adres do korespondencji 28 S t r o n a

29 Udział w świadczeniu (%) Rachunki bankowe: Rachunek bankowy (numer IBAN) Nazwa banku Waluta 7.3. B Operacje finansowe na Rachunku udziałów Zawiera wykaz dyspozycji i operacji finansowych (automatycznych i składanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń), wykonanych na Rachunku udziałów złożonych przez Ubezpieczonego za pośrednictwem Serwisu internetowego, jak też placówek Ubezpieczającego. Pierwsza górna tabela to tabela Ubezpieczenia - analogiczna jak w opcji Moje ubezpieczenia. Druga tabela (dolna) prezentuje historię dyspozycji, w której prezentowane są informacje o poszczególnych dyspozycjach (dotyczy wykonanych dyspozycji finansowych). W tabeli mamy następujące kolumny: Identyfikator dyspozycji (unikalny numer dyspozycji) Data złożenia dyspozycji Data wyceny Rodzaj dyspozycji Kwota dyspozycji Data otrzymania (przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie) Podatek Status operacji 29 S t r o n a

30 Statusy dyspozycji dostępne w aplikacji: oczekujące (istnieje możliwość anulowania przez Ubezpieczonego, ale tylko w ramach tej samej sesji, po zakończeniu sesji brak możliwości anulowania), przekazane do procesowania (brak możliwości anulowania przez Ubezpieczonego, nadawany po przeniesieniu danych z Serwisu internetowego do systemu produktowego), sprocesowane (dyspozycja została wykonana), odrzucone (brak wykonania dyspozycji). Klikając na ikonkę finansowych do formatu xls. jest możliwość wyeksportowania zestawienia operacji 7.4 Korespondencja z Towarzystwa Ubezpieczeń W zakładce Korespondencja z Towarzystwa Ubezpieczeń zamieszczane będą pisma w formie plików PDF z Towarzystwa Ubezpieczeń do Ubezpieczonego dotyczące Ubezpieczeń lub innego rodzaju informacje dla Ubezpieczonego. O każdej zamieszczonej korespondencji Ubezpieczony będzie powiadamiany wiadomością SMS na podany wcześniej numer telefonu komórkowego albo em na zdefiniowany adres S t r o n a

31 7.5. Zmień hasło Opcja ta umożliwia zmianę hasła. Po jej wybraniu pojawi się następujący ekran. W celu zmiany hasła należy wypełnić pola a następnie kliknąć przycisk Zmień 7.6 Kontakt Po skorzystaniu z tej opcji pojawi się okno wiadomości, gdzie należy uzupełnić poniższe pola: Identyfikator pole nie jest edytowalne (podstawia się Identyfikator Ubezpieczonego), Imię i nazwisko - pole nie jest edytowalne (podstawia się imię i nazwisko Ubezpieczonego), Preferowany kontakt (lista rozwijalna: telefon, ), Telefon lub puste pole do wpisania kontaktu, Temat (lista rozwijalna: błąd aplikacji, informacja o ubezpieczeniu, reklamacje, inne), Treść wiadomości. Na górze ekranu widnieje komunikat: "Zdefiniuj preferowany sposób kontaktu, podaj temat wiadomości i wpisz jej treść." Po zatwierdzeniu i wysłaniu wiadomości pojawia się komunikat: "Twoja wiadomość została wysłana." 31 S t r o n a

32 7.7. Wylogowanie Opcja służy do wylogowania się z Ubezpieczonego z aplikacji. Po wylogowaniu się, pojawia się następujące okno: 32 S t r o n a

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo