Przetworniki analogowo - cyfrowe CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Zasada pracy przetwornika A/C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetworniki analogowo - cyfrowe CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Zasada pracy przetwornika A/C"

Transkrypt

1 Przetworniki analogowo - cyfrowe CELE ĆWICZEŃ Zrozumienie zasady działania przetwornika analogowo-cyfrowego. Poznanie charakterystyk przetworników ADC0804 i ADC0809. Poznanie aplikacji układów ADC0804 i ADC0809. PODSTAWY TEORETYCZNE Przetworniki analogowo-cyfrowe A/C (ang. A/D analog to digital; ADC analog to digital converter) przekształcają wielkości analogowe, która zwykle są ciągłymi wartościami napięcia lub prądu, na słowa cyfrowe używane w technice komputerowej, transmisji danych, obróbce i zapisie danych pomiarowych czy systemach automatycznego sterowania. Taka konwersja jest stosowana, ponieważ sygnały w postaci cyfrowej są łatwe do przechowywania, upraszczają lokalizacje usterek (z wykorzystaniem różnorodnych technik kodowania sygnału) i są prawie wolne od zakłóceń. Zasada pracy przetwornika A/C Na rysunku 9-1 pokazano charakterystykę przenoszenia idealnego przetwornika 3-bitowego. Zakres analogowego sygnału wejściowego od 0V do 1V podlega procesowi kwantyzacji, polegającemu na podziale wielkości ciągłej na 8 dyskretnych przedziałów. Wszystkie wartości analogowe mieszczące się w danym przedziale są reprezentowane przez ten sam kod cyfrowy, który odpowiada nominalnej wartości środkowej przedziału (tzw. poziomowi kwantyzacji). Z tego powodu integralna częścią procesu przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest błąd kwantyzacji (polegający na zaokrągleniu wejściowej wartości analogowej do najbliższego poziomu kwantyzacji) równy ±1/2 wartości najmniej znaczącego bitu (ang. LSB - Least Significant Bit). Jedynym sposobem zmniejszenia błędu kwantyzacji jest zwiększenie liczby bitów kodu cyfrowego, czyli tym samym ilości poziomów kwantyzacji sygnału analogowego. Wartość Q, zwana przedziałem kwantyzacji, jest najmniejszą różnicą wartości analogowych, która może zostać rozróżniona (rozpoznana) przez przetwornik A/C. Wartość Q można wyrazić zależnością: gdzie FS jest zakresem zmian analogowej wielkości wejściowej równym [(2n-1)/2n], a 2n jest rozdzielczością układu determinowana długością wyjściowego słowa cyfrowego wyrażonego w liczbie bitów n. Z tego widać, że im większa wartość n, tym większa rozdzielczość przetwornika. Producenci z zasady podają rozdzielczość przetworników A/C w liczbie bitów słowa wyjściowego. Przykładowo, rozdzielczość przetwornika typu ADC0804 podawana w specyfikacji technicznej wynosi 8 bitów. Istnieje wiele rozwiązań układowych przetworników A/C, a w tym: przetworniki z przetwarzaniem bezpośrednim (ang. Flash), z próbkowaniem analogowym (ang. Digital- Ramp), z aproksymacją sukcesywną (ang. Succesive Approximation) czy przetworniki śledzące (ang. Tracking). Ponieważ w ćwiczeniach tego rozdziału wykorzystuje się jedynie przetworniki z aproksymacją sukcesywną, niżej omówiono dokładniej zasadę działania tylko tego typu przetworników A/C. 1

2 Rysunek 9-2 pokazuje schemat blokowy 8-bitowego przetwornika A/C z aproksymacją sukcesywną (lub kompensacja wagowa). Działanie takiego układu jest następujące. Układ próbkująco pamietający (Sample & Hold) służy do zatrzymania wartości Vi sygnału analogowego, która pojawiła się na wejściu układu w określonej chwili czasowej przed rozpoczęciem procesu konwersji, i zapewnienie stałości tej wartości przez cały okres procesu konwersji. Logiczny układ sterujący (Control logic) ustawia najbardziej znaczący bit (ang. MSB Most Significant Bit) D7 rejestru (Register) na 1, a pozostałe bity na 0. Przetwornik cyfrowo-analogowy (ang. D/A Digital to Analog; DAC Digital to Analog Converter) przekształca kod binarny na analogowy sygnał wyjściowy V(D), który może być wyznaczony z zależności: Sygnał wyjściowy przetwornika C/A V(D) jest równy połowie napięcia odniesienia Vref. Komparator (Comparator) porównuje napięcie V(D) z analogowym sygnałem wejściowym Vi. Jeżeli Vi > V(D), na wyjściu D7 pozostaje stan 1. Jeżeli zaś Vi < V(D), to D7 przechodzi w stan 0, a na wartość 1 ustawiany jest kolejny najbardziej znaczący bit D6. W ten sposób stan 1 jest ustawiany kolejno na każdym bicie rejestru, aż do końca procesu iteracyjnego, w którym ustalona zastania binarna reprezentacja próbki Vi wejściowego napięcia analogowego. Scalony przetwornik analogowo-cyfrowy typu ADC0804 Układ ADC0804 w 20-nóżkowej obudowie typu DIP (ang. DIP Dual-in-Line) jest 8-bitowym przetwornikiem A/C pracującym na zasadzie aproksymacji sukcesywnej. Podstawowymi parametrami układu są: zasilanie niesymetryczne +5V, zakres analogowego napięcia wejściowego 0V do 5V, moc rozpraszana 15mW i 100µs czas konwersji. Ponieważ rozdzielczość układu ADC0804 wynosi 8 bitów, analogowy zakres wejściowy jest dzielony na 256 (28) dyskretnych przedziałów kwantyzacji, zatem przy zakresie napięcia wejściowego wynoszącym 5V, szerokość przedziału jest równa 5/256 = 0,01953V. Wyjściowe słowo cyfrowe (00H) odpowiada zatem napięciu 0,00V, natomiast słowo (FFH) napięciu 4,9805V. Bezwzględny (nie podlegający regulacji) błąd przetwarzania układu, zawierający błąd kwantyzacji, błąd przesunięcia i błąd nieliniowości wynosi ±1 LSB lub 0,01953V. 2

3 Na rysunku 9-3 pokazano układ wyprowadzeń przetwornika ADC0804. Aby dane zostały odczytane z wyjść D0 ~ D7, na liniach CS i RD musi być stan niski, co pozwala 3-stanowym przerzutnikom typu latch wygenerować na wyjściu 8-bitowe słowo wyjściowe. Jeżeli CS lub RD są w stanie wysokim, to wyjścia D0 do D7 mają stan nieokreślony (wyjścia pływające). Start przetwornika następuje, gdy linie CS i WR jednocześnie przyjmują stan niski. W tym samym momencie resetowany jest 8-bitowy rejestr. Gdy linia WR przechodzi w stan wysoki, przetwornik rozpoczyna proces konwersji. Wyprowadzenie CLK IN (pin 4) jest wejściem impulsów zegarowych, które mogą mieć częstotliwość od 100 do 800kHz. Wyjście INTR pozostaje w stanie wysokim przez cały czas trwania konwersji i w chwili zakończenia procesu zmienia stan z wysokiego na niski. Analogowe napięcie wejściowe doprowadzane jest do wyprowadzeń VIN(+) i VIN(-). Jeżeli wymagane jest wejście niesymetryczne, to nóżkę VIN(-) należy podłączyć do masy układu. Końcówka A GND jest wyprowadzeniem masy sygnału analogowego, natomiast D GND - cyfrowego. Należy zwrócić uwagę, że napięcie odniesienia VREF jest równe połowie napięcia zasilania układu podanego na wyprowadzenie VCC lub napięciu zewnętrznemu podanemu na końcówkę VREF/2. 3

4 Impulsy zegarowe do sterowania praca układu ADC0804 mogą być pobierane ze źródła zewnętrznego, podłączonego do wejścia CLK IN (pin 4) lub generowane wewnątrz układu po podłączeniu zewnętrznego obwodu RC. Jak pokazano na rysunku 9-4 zewnętrzny obwód RC podłączany jest do wejść CLK R (pin 19) i CLK IN (pin 4). Częstotliwość wewnętrznego zegara można obliczyć z zależnosci: Rysunek 9-5 przedstawia schemat elektryczny obwodu przetwornika A/C z układem ADC0804. Sygnał analogowy podawany jest na wejście VIN(+), a jego amplituda regulowana jest potencjometrem VR2. Wejście VIN(-) podłączone jest do masy układu. Napięcie odniesienia doprowadzane jest do wejścia VREF/2 (pin 9) z zasilania +5V przez dzielnik napięcia złożony z rezystorów R1 i R2 oraz potencjometru VR1. Iloczyn pojemności C1 i rezystancji R3 ustala częstotliwość zegara układu. Wyprowadzenia CS (pin 1) i RD (pin 2) są bezpośrednio zwarte do masy, aby uaktywnić przetwornik. Dla wygody wyprowadzenia WR (pin 3) i INTR (pin 5) podłączono do przełącznika SW1, aby w późniejszych ćwiczeniach symulować sygnał sterujący. Scalony przetwornik analogowo-cyfrowy typu ADC0809 Układ ADC0809 w 28-nóżkowej obudowie typu DIP jest 8-bitowym przetwornikiem A/C pracującym na zasadzie aproksymacji sukcesywnej z wbudowanym 8-kanałowym multiplekserem. Podstawowymi parametrami układu są: zasilanie niesymetryczne +5V, zakres analogowego napięcia wejściowego 0V do 5V, moc rozpraszana 15mW. Ze względu na wbudowany multiplekser układ ma 8 wejść analogowych. Ponieważ rozdzielczość układu ADC0809 wynosi 8 bitów, analogowy zakres wejściowy jest dzielony na 256 (28) dyskretnych przedziałów kwantyzacji. Dlatego przy zakresie wejściowym wynoszącym 5V, szerokość przedziału jest równa 5/256 = 0,01953V. Wyjściowe słowo cyfrowe (00H) odpowiada zatem napięciu 0,00V, natomiast słowo (FFH) napięciu 4,9805V. Całkowity, nie podlegający regulacji błąd przetwarzania układu, zawierający błąd kwantyzacji, przesunięcia i nieliniowości oraz błąd multipleksera wynosi ±1 LSB lub 0,01953V. Do sterowania pracą 4

5 przetwornika ADC0809 wymagany jest przebieg zegarowy o częstotliwości 10kHz do 1280kHz. Typowy czas konwersji przy częstotliwości zegara 640kHz wynosi 100µs. Na rysunku 9-6 pokazano układ wyprowadzeń przetwornika ADC0809. Końcówki 5, 4, 3, 2, 1, 28, 27 i 36 są wejściami analogowymi układu IN7 do IN0, natomiast końcówki 21, 20, 19, 18, 8, 15, 14 i 17 są wyjściami cyfrowymi odpowiednio D7 do D0 przetwornika. Wyprowadzenie 10 jest wejściem przebiegu zegarowego. W praktyce dla wygody łączy się wejście VCC (pin 11) z wejściem napięcia odniesienia VREF(+) (pin 12). Należy zwrócić jednak uwagę, że takie połączenie zmniejsza dokładność przetwornika, gdy źródło zasilania układu ma mała stabilność. Wyboru konkretnego kanału wejściowego dokonuje się, ustawiając odpowiednio stan wejść ADDA (pin 25), ADDB (pin 24) i ADDC (pin 23) dekodera adresu. Przykładowo, kanał IN0 jest ustawiany, gdy wejścia ADDA, ADDB i ADDC są w stanie niskim (000). Układ ADC0809 został zaprojektowany do bezpośredniej współpracy z systemem mikroprocesorowym. 3-stanowe wyjście układu ADC0809 eliminuje konieczność korzystania z urządzeń peryferyjnych. Linie sterujące START, EOC (End-of-Conversion), OE (Output enable) i ALE (address latch enable) są zwykle podłączane do standardowych linii szyny sterującej mikroprocesora (CPU). Za pośrednictwem linii sterujących przetwornik ADC0809 łatwo komunikuje się z CPU w celu wymiany danych miedzy nimi. Jak tylko ADC0809 zakończy proces konwersji, linia EOC zmienia stan, aby zgłosić przerwanie do mikroprocesora. Gdy CPU jest gotowy do odbioru danych z wyjścia cyfrowego przetwornika, mikroprocesor wysyła sygnał OE i odczytuje dane z przetwornika, a następnie aktywuje sygnały ALE i START, aby uruchomić kolejny proces konwersji przetwornika. Oczywiście przy pracy wielokanałowej, w czasie restartu procesu muszą być ustawione odpowiednie wejścia dekodera adresu wejścia sygnału analogowego. 5

6 Rysunek 9-7 przedstawia schemat elektryczny obwodu przetwornika A/C z układem ADC0809. Wyprowadzenia EOC i START są na stałe połączone ze sobą, co powoduje, że pojawienie się sygnału EOC automatycznie uruchamia kolejny proces konwersji. Sterujące pracą układu impulsy zegarowe są podawane na wejścia ALE i CLK. Wielkość napięcia analogowego na wejściu IN0 jest ustalana potencjometrem VR1, podczas gdy napięcia na pozostałych wejściach (IN1 do IN7) są determinowane dzielnikiem napięcia złożonym z rezystorów R1 do R7. Wybór kanału wejściowego jest dokonywany przez odpowiednie ustawienie przełączników SW1, SW2 i SW3. Diody LED sygnalizują stan poszczególnych wyjść cyfrowych układu. 6

7 Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Eksploatacja urządzeń elektronicznych Temat ćwiczenia: Przetworniki analogowo - cyfrowe Imię i nazwisko Nr ćw 01 Data wykonania Klasa 3TZ Grupa Zespół OCENY Samoocena Wykonanie Ogólna CEL ĆWICZENIA: WYMAGANE WYPOSAŻENIE 1. Moduł KL-92001, moduł KL-94001, multimetr cyfrowy, Odpowiedz na pytania 1. Opisz funkcje rezystora R3 i kondensatora C1 w obwodzie przetwornika z układem ADC0804 z rysunku Opisz funkcje przełączników SW1, SW2 i SW3 w obwodzie przetwornika z układem ADC0809 z rysunku Co składa się na nieusuwalny błąd przetwarzania w układzie ADC0804? 4. Co składa się na nieusuwalny błąd przetwarzania w układzie ADC0809? Ćwiczenie 9-1 Przetwornik A/C z układem ADC W module KL zlokalizować obwód przetwornika A/C z układem ADC0804 i włączyć zasilanie. 2. Multimetrem mierzyć napięcie na wejściu Vref/2 (pin 9), powoli regulując potencjometrem VR1 do uzyskania wartości 2,5V. W ten sposób zostaje ustawiony zakres analogowego napięcia wejściowego 0V do 5V. 3. Mierząc napięcie na wejściu analogowym układu (pin 6), powoli regulować potencjometrem VR2 do uzyskania odczytu 0V. 4. Wpiąć zwieracz do punktu J1, aby zablokować stan wyjść cyfrowych. Odczytać stan wyjść na podstawie obserwacji diod LED i wynik wpisać do tabeli Wyjąć zwieracz z punktu J1. Stan wyjść cyfrowych będzie się zmieniał w zależności od analogowego napięcia wejściowego. 6. Precyzyjnie regulując potencjometrem VR2, ustawiać kolejno wartości napięcia wejściowego zgodnie z tabela 9-1 i powtarzać punkty 4 i 5. Uzupełnić tabele 9-1. Tabela 9-1 Analogowe Wyjście cyfrowe napięcie Wartość przewidywana Wartość zmierzona wejściowe Binarna Heksadecymalna Binarna Heksadecymalna (V)

8 Ćwiczenie 9-2 Przetwornik A/C z układem ADC W module KL zlokalizować obwód przetwornika A/C z układem ADC0809 i włączyć zasilanie. 2. Do wejścia przebiegu zegarowego układu (CLK) podłączyć sygnał prostokątny o częstotliwości 120kHz, amplitudzie 2,5V i składowej stałej 2,5V (stan wysoki = 5V, stan niski = 0V). 3. Przełączniki SW1, SW2 i SW3 przełączyć w położenie GND. Sygnał analogowy będzie pobierany z wejścia IN0. 4. Precyzyjnie regulując potencjometrem VR1, ustawiać kolejno wartości napięcia wejściowego zgodnie z tabela Dla każdego napięcia wejściowego odczytać stan wyjść na podstawie obserwacji diod LED i wyniki wpisać do tabeli Obliczyć napięcia na wejściach IN1 do IN7 i wyniki wpisać do tabeli Ustawiać kolejno przełączniki SW1, SW2 i SW3 w położenia zgodne z tabela 9-3, aby aktywować kolejne wejścia analogowe (IN1 do IN7) obwodu. 8. Odczytać stan wyjść układu na podstawie obserwacji diod LED i wyniki wpisać do tabeli 9-3. Tabela 9-2 Analogowe Wyjście cyfrowe napięcie Wartość przewidywana Wartość zmierzona wejściowe Binarna Heksadecymalna Binarna Heksadecymalna (V)

9 Tabela 9-3 Napięcie na wejściu Przełącznik analogowym (wartość obliczona) SW1 SW2 SW3 port napięcie wejściowy Wartość na wyjściu cyfrowym (wartość odczytana) Binarna Heksadecymalna GND GND +5V IN 1 GND +5V GND IN 2 GND +5V +5V IN 3 +5V GND GND IN 4 +5V GND +5V IN 5 +5V +5V GND IN 6 +5V +5V +5V IN 7 WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA 9

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ Zrozumienie zasady działania przetwornika cyfrowo-analogowego. Poznanie podstawowych parametrów i działania układu DAC0800. Poznanie sposobu generacji symetrycznego

Bardziej szczegółowo

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów

Bardziej szczegółowo

Procedury obsługi monolitycznego przetwornika analogowo-cyfrowego AD 7865

Procedury obsługi monolitycznego przetwornika analogowo-cyfrowego AD 7865 Dodatek do instrukcji Ćwiczenia 8 Laboratorium AiCUE Procedury obsługi monolitycznego przetwornika analogowo-cyfrowego AD 7865 Literatura: - nota katalogowa fotodiody BPW34 - nota katalogowa przetwornika

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

Bardziej szczegółowo

Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C)

Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) Przetworniki analogowo-cyfrowe to urządzenia, przetwarzające ciągły analogowy sygnał wejściowy jedno wejście na odpowiadający mu dyskretny cyfrowy sygnał wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor)

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor) 14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ Poznanie zasady działania i charakterystyk diody waraktorowej. Zrozumienie zasady działania oscylatora sterowanego napięciem. Poznanie budowy modulatora częstotliwości z oscylatorem

Bardziej szczegółowo

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowoanalogowe Interfejsy komunikacyjne Zegary czasu rzeczywistego Układy nadzorujące Układy generacji sygnałów

Bardziej szczegółowo

Przetwornik analogowo-cyfrowy

Przetwornik analogowo-cyfrowy Przetwornik analogowo-cyfrowy Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C (ang. A/D analog to digital; lub angielski akronim ADC - od słów: Analog to Digital Converter), to układ służący do zamiany sygnału analogowego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE. Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach wagowych

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE. Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach wagowych KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE Przetworniki A/C i C/A Data wykonania LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Skład zespołu: Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach

Bardziej szczegółowo

Uproszczony schemat blokowy konwertera analogowo-cyfrowego przedstawiony został na rys.1.

Uproszczony schemat blokowy konwertera analogowo-cyfrowego przedstawiony został na rys.1. Dodatek D 1. Przetwornik analogowo-cyfrowy 1.1. Schemat blokowy Uproszczony schemat blokowy konwertera analogowo-cyfrowego przedstawiony został na rys.1. Rys. 1. Schemat blokowy przetwornika A/C Przetwornik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/6 Pętla synchronizacji fazowej W tym ćwiczeniu badany będzie układ pętli synchronizacji fazowej jako układu generującego przebieg o zadanej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI A/C I C/A.

PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przetworniki A/C i C/A 0 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przed wykonaniem ćwiczenia powinieneś znać odpowiedzi na 4 pierwsze pytania i polecenia. Po wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa przetwornika ADC na mikrokontrolerze ATmega8 CEZARY KLIMASZ OBSŁUGA PRZETWORNIKA ADC NA MIKROKONTROLERZE ATMEGA8

Obsługa przetwornika ADC na mikrokontrolerze ATmega8 CEZARY KLIMASZ OBSŁUGA PRZETWORNIKA ADC NA MIKROKONTROLERZE ATMEGA8 OBSŁUGA PRZETWORNIKA ADC NA MIKROKONTROLERZE ATMEGA8 Opracowanie zawiera treści różnych publikacji takich jak: książki, datasheety, strony internetowe Cezary Klimasz Kraków 2008 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Współpraca z pamięciami zewnętrznymi Interfejs równoległy (szyna adresowa i danych) Multipleksowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

KAmodRPiADCDAC. Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+

KAmodRPiADCDAC. Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+ Moduł przetwornika A/C i C/A dla komputerów RaspberryPi i RaspberryPi+ jest ekspanderem funkcjonalnym dla komputerów RaspberryPi oraz Raspberry Pi+ zapewniającym możliwość konwersji A/C i C/A z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesory i Mikrosterowniki Analog-Digital Converter Konwerter Analogowo-Cyfrowy

Mikroprocesory i Mikrosterowniki Analog-Digital Converter Konwerter Analogowo-Cyfrowy Mikroprocesory i Mikrosterowniki Analog-Digital Converter Konwerter Analogowo-Cyfrowy Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki dr inż. Piotr Markowski Na prawach rękopisu. Na podstawie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie A/C i C/A

Przetwarzanie A/C i C/A Przetwarzanie A/C i C/A Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 Rev. 204.2018 (KS) 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przetwornikami: analogowo-cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd

Architektura przetworników A/C. Adam Drózd Architektura przetworników A/C Adam Drózd Rozdział 1 Architektura przetworników A/C Rozwój techniki cyfrowej spowodował opacownie wielu zasad działania i praktycznych rozwiązań przetworników analogowo

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 22 Poznanie zasady działania układu przerzutnika monostabilnego. Pomiar przebiegów napięć wejściowego wyjściowego w przerzutniku monostabilny. Czytanie

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Asemblerów, WZEW, AGH WFiIS Tester NMOS ów

Laboratorium Asemblerów, WZEW, AGH WFiIS Tester NMOS ów Pomiar charakterystyk prądowonapięciowych tranzystora NMOS Napisz program w asemblerze kontrolera picoblaze wykorzystujący możliwości płyty testowej ze Spartanem 3AN do zbudowania prostego układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej

PL B1. Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą kompensacji wagowej PL 227455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227455 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413964 (22) Data zgłoszenia: 14.09.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

Ćw. 7: Układy sekwencyjne Ćw. 7: Układy sekwencyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sekwencyjnymi, cyfrowymi blokami funkcjonalnymi. W ćwiczeniu w oparciu o poznane przerzutniki zbudowane zostaną następujące układy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe sygnałów

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe sygnałów Przetwarzanie analogowo-cyfrowe sygnałów A/C 111111 1 Po co przekształcać sygnał do postaci cyfrowej? Można stosować komputerowe metody rejestracji, przetwarzania i analizy sygnałów parametry systemów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 31 Temat: Analogowe układy multiplekserów i demultiplekserów. Układ jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU).

Ćwiczenie 31 Temat: Analogowe układy multiplekserów i demultiplekserów. Układ jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU). Ćwiczenie 31 Temat: Analogowe układy multiplekserów i demultiplekserów. Układ jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU). Cel ćwiczenia Poznanie własności analogowych multiplekserów demultiplekserów. Zmierzenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Badanie właściwości multipleksera analogowego Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe

PL B1. Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe PL 227456 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227456 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413967 (22) Data zgłoszenia: 14.09.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie praktyczne

Przykładowe zadanie praktyczne Przykładowe zadanie praktyczne Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i testowaniem kodera i dekodera PCM z układem scalonym MC 145502 zgodnie z zaleceniami CCITT G.721 (załączniki

Bardziej szczegółowo

ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: Data oddania: Program SPICE - Symulacja działania układów liczników 7490 i 7493

ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: Data oddania: Program SPICE - Symulacja działania układów liczników 7490 i 7493 Laboratorium Komputerowe Wspomaganie Projektowania Układów Elektronicznych Jarosław Gliwiński, Paweł Urbanek 1. Cel ćwiczenia ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: 16.05.08 Data oddania: 30.05.08

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych 1 Przetwornik A/C i C/A Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowoanalogowe (C/A) to układy elektroniczne umożliwiające przesyłanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych 1 Przetwornik A/C i C/A Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowoanalogowe (C/A) to układy elektroniczne umożliwiające przesyłanie informacji

Bardziej szczegółowo

2.1 Porównanie procesorów

2.1 Porównanie procesorów 1 Wstęp...1 2 Charakterystyka procesorów...1 2.1 Porównanie procesorów...1 2.2 Wejścia analogowe...1 2.3 Termometry cyfrowe...1 2.4 Wyjścia PWM...1 2.5 Odbiornik RC5...1 2.6 Licznik / Miernik...1 2.7 Generator...2

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 3 Budowa i działanie komputerowego systemu sterowania

Wykład nr 3 Budowa i działanie komputerowego systemu sterowania Wykład nr 3 Budowa i działanie komputerowego systemu sterowania Działanie komputerowego systemu sterowania Charakterystyka elementów komputerowego systemu sterowania Wyczerpujący przykład : sterowanie

Bardziej szczegółowo

Metody wprowadzania informacji cyfrowej o wyniku pomiaru do komputera

Metody wprowadzania informacji cyfrowej o wyniku pomiaru do komputera Ćwiczenie nr 1 Metody wprowadzania informacji cyfrowej o wyniku pomiaru do komputera Cel ćwiczenia: zapoznanie z podstawowymi typami przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz wyznaczaniem błędów statycznych

Bardziej szczegółowo

5 Filtry drugiego rzędu

5 Filtry drugiego rzędu 5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 25 Temat: Interfejs między bramkami logicznymi i kombinacyjne układy logiczne. Układ z bramkami NOR. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 25 Temat: Interfejs między bramkami logicznymi i kombinacyjne układy logiczne. Układ z bramkami NOR. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 25 Temat: Interfejs między bramkami logicznymi i kombinacyjne układy logiczne. Układ z bramkami NOR. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z techniką połączenia za pośrednictwem interfejsu. Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia Poznanie własności i zasad działania różnych bramek logicznych. Zmierzenie napięcia wejściowego i wyjściowego bramek

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Mikrosterownik mikrokontrolery

WPROWADZENIE Mikrosterownik mikrokontrolery WPROWADZENIE Mikrosterownik (cyfrowy) jest to moduł elektroniczny zawierający wszystkie środki niezbędne do realizacji wymaganych procedur sterowania przy pomocy metod komputerowych. Platformy budowy mikrosterowników:

Bardziej szczegółowo

Notatka lekcja_#3_1; na podstawie W.Kapica 2017 Strona 1

Notatka lekcja_#3_1; na podstawie  W.Kapica 2017 Strona 1 Na poprzednich zajęciach zajmowaliśmy się odczytywaniem sygnałów cyfrowych. Dzięki temu mogliśmy np.: sprawdzić, czy przycisk został wciśnięty. Świat, który nas otacza nie jest jednak cyfrowy, czasami

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. Podstawowe informacje o układach cyfrowych i przerzutnikach (rodzaje, sposoby wyzwalania).

Układy sekwencyjne. Podstawowe informacje o układach cyfrowych i przerzutnikach (rodzaje, sposoby wyzwalania). Ćw. 10 Układy sekwencyjne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sekwencyjnymi, cyfrowymi blokami funkcjonalnymi. W ćwiczeniu w oparciu o poznane przerzutniki zbudowane zostaną układy rejestrów

Bardziej szczegółowo

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika 1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sposób podłączenia przetworników z płytką Nexys 4.

Rys. 1. Sposób podłączenia przetworników z płytką Nexys 4. Przetworniki Analogowo-Cyfrowe i Cyfrowo-Analogowe Laboratorium Techniki Cyfrowej Ernest Jamro, Piotr Rzeszut, Katedra Elektroniki, AGH, Kraków, 2015-01-10 1. Przetworniki z drabinką R-2R i sterowanie

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1 Ćwiczenie nr 05 Oscylatory RF Cel ćwiczenia: Zrozumienie zasady działania i charakterystyka oscylatorów RF. Projektowanie i zastosowanie oscylatorów w obwodach. Czytanie schematów elektronicznych, przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Przetwornik ADC procesora sygnałowego F/C240 i DAC C240 EVM

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Przetwornik ADC procesora sygnałowego F/C240 i DAC C240 EVM LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Przetwornik ADC procesora sygnałowego F/C240 i DAC C240 EVM Strona 1 z 7 Opracował mgr inż. Jacek Lis (c) ZNE 2004 1.Budowa przetwornika ADC procesora

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikroprocesory i Mikrokontrolery Zastosowanie przetwornika analogowo-cyfrowego do odczytywania napięcia z potencjometru

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikrokontrolery i Mikroprocesory Przetwornik ADC laboratorium: 04 autor: mgr inż. Katarzyna Smelcerz Kraków, 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby

Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Wyniki (prawie)końcowe - Elektroniczne warcaby Zbigniew Duszeńczuk 14 czerwca 2008 Spis treści 1 Stan realizacji projektu na dzień 14 czerwca 2008 2 2 Najważniejsze cechy projektu 2 2.1 Użyte elementy..............................

Bardziej szczegółowo

Architektura przetworników A/C

Architektura przetworników A/C Architektura przetworników A/C Rozwój techniki cyfrowej spowodował opracowanie wielu zasad działania i praktycznych rozwiązao przetworników analogowo cyfrowych dla różnych zastosowao. Ze względu na rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 23. Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 23 Poznanie symboli własności. Zmierzenie parametrów podstawowych bramek logicznych TTL i CMOS. Czytanie schematów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje przetwornika C/A

Podstawowe funkcje przetwornika C/A ELEKTRONIKA CYFROWA PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE I ANALOGOWO-CYFROWE Literatura: 1. Rudy van de Plassche: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ 1997 2. Marian Łakomy, Jan Zabrodzki:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 29 Temat: Układy koderów i dekoderów. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 29 Temat: Układy koderów i dekoderów. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 29 Temat: Układy koderów i dekoderów. Cel ćwiczenia Poznanie zasad działania układów koderów. Budowanie koderów z podstawowych bramek logicznych i układu scalonego Czytanie schematów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów2 2. ISP..2 3. I/O Ports..3 4. External Interrupts..4 5. Analog Comparator5 6. Analog-to-Digital Converter.6 7.

Bardziej szczegółowo

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Ćwiczenie 9 Rejestry przesuwne i liczniki pierścieniowe. Cel. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych.. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY. Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 4 1/6 Komparator, wyłącznik zmierzchowy Zadaniem jest przebadanie zachowania komparatora w układach z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i bez sprzężenia

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki C/A Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetwarzanie C/A i A/C Większość rzeczywistych sygnałów to sygnały analogowe. By je przetwarzać w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach Semestr zimowy 2012/2013, E-3, WIEiK-PK 1 Porty wejścia-wyjścia Input/Output ports Podstawowy układ peryferyjny port wejścia-wyjścia

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Przetworniki analogowo-cyfrowe

Przetworniki analogowo-cyfrowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Przetworniki analogowo-cyfrowe (E-11) opracował: sprawdził: dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa

Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 1 Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa Grupa 6 Aleksandra Gierut ZADANIE 1 Zapoznać się z działaniem oscyloskopu oraz generatora funkcyjnego. Podać krótki opis

Bardziej szczegółowo

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości.

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. TECHNOLOGE CYFOWE kłady elektroniczne. Podzespoły analogowe. Podzespoły cyfrowe Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. Wielkość cyfrowa w danym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 17 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego -

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu. E113 microkit Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100 1.Opis ogólny. Zestaw do samodzielnego montażu. Edukacyjny sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy :

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy : TRD-MINI COMBO Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM Podstawowe cechy : niewielkie rozmiary - 19 x 26 x 12 mm zasilanie od 3V do 6V 12 formatów danych wyjściowych tryb IDLE wyjście

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Pętla fazowa

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Pętla fazowa AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Pętla fazowa Ćwiczenie 6 2015 r. 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem pętli fazowej. 2. Konspekt

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 18 BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH A. Cel ćwiczenia. - Zapoznanie z działaniem i przeznaczeniem przerzutników

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego: Przetworniki analogowo-cyfrowe zasada działania, własności statyczne i

Bardziej szczegółowo

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS. Opis karty OPCONZ. http://www.optel.pl email: optel@optel.

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS. Opis karty OPCONZ. http://www.optel.pl email: optel@optel. Research & Development ltrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS & Opis karty OPCONZ http://www.optel.pl email: optel@optel.pl Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki 2014 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 6 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów

Bardziej szczegółowo