Program działań profilaktycznowychowawczych. Przedszkola nr 19 we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program działań profilaktycznowychowawczych. Przedszkola nr 19 we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Program działań profilaktycznowychowawczych Przedszkola nr 19 we Wrocławiu

2 WSTĘP Założeniem programu profilaktyczno-wychowawczego jest umożliwianie dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych w różnych sytuacjach, rozwijania nawyków higieniczno-kulturalnych, rozwijania sprawności ruchowej, rozbudzanie szacunku do potrzeb własnych oraz innych, pielęgnowanie postawy patriotycznej. Program profilaktyczno-wychowawczy służy poprawie jakości pracy edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb całej społeczności przedszkolnej, dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Program integruje nauczycieli i rodziców w realizacji założonych działań. Ma za zadanie określać jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. CELE OGÓLNE PROGRAMU 1. podkreślanie potrzeby bycia zdrowym i utrzymania dobrego samopoczucia; 2. oparcie działań profilaktycznych na dostarczaniu wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych oraz na osobistym doświadczeniu; 3. uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie - dzielenie się odpowiedzialnością z rodzicami; 4. przekazywanie informacji na temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się; 5. kształtowanie zdrowych nawyków; 6. uczenie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, kofliktowych; 7. nabycie umiejętności współistnienia w grupie, zintegrowanie grupy; 8. rozwijanie umiejętności społecznych; 9. budowanie wzajemnego zaufania; 10. wzmacnianie poczucia własnej wartości; 11. zapewnienie potrzeby miłości, poczucia bezpieczeństwa, przynależności i radości; 12. wzmacnianie komórki rodzinnej, pielęgnowanie tradycji; 13. wzmacnianie postawy patriotycznej.

3 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO I. PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZADANIA EDUKACYJNE WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO 1. Bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola. ostrożne i bezpieczne poruszanie się po salii innych pomieszczeniach przedszkolnych; zna rozkład pomieszczeń przedszkolnych; potrafi bezpiecznie poruszać się po budynku; zachowuje ostrożność na schodach; nieoddalanie się samodzielnie z placu lub budynku przedszkolnego; przestrzeganie ustalonych zakazów i nakazów. zna zasady bezpiecznego oddalania się z miejsca zabawy czy zajęć; nie odchodzi samodzielnie od grupy; sygnalizuje konieczność oddalenia się; przestrzega zakazu wychodzenia z przedszkola z osobą nieznaną; nie stwarza zagrożeń innym uczestnikom zabawy; wie, że należy przestrzegać zakazów i nakazów w grupie. 2) Bezpieczne korzystanie z zabawek i sprzętu. użytkowanie zabawek, przyborów i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem; bezpiecznie posługuje się przyborami i narzędziami; potrafi bawić się zabawkami zgodnie z ustalonymi regułami; przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i zajęć. unika sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych (popychanie, wyrywanie zabawek, podstawianie nogi itp.); rozumie potrzebę zgłaszania uszkodzonych zabawek i przedmiotów. 3) Poznawanie i przestrzeganie zasad poruszania się poza terenem przedszkola. poznawanie podstawowych zasad potrafi prawidłowo przechodzić przez

4 poruszania się po drogach; przestrzeganie zasad ruchu drogowego; jezdnię; zna zasadę działania sygnalizatora świetlnego; rozpoznaje ważniejsze znaki drogowe; wie, że nie wolno przebiegać przez jezdnię; wie, że należy poruszać się po drogach pod opieką osoby dorosłej; rozumie potrzebę noszenia elementów odblaskowych; przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych. rozumie zakaz zabawy w pobliżu tras komunikacyjnych; wie, jak bezpiecznie zachować się w środkach lokomocji. 4) Poznawanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu. Przestrzeganie zakazów dotyczących: - zbliżania się do nieznanych zwierząt; - zabaw na zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach; - zabaw zapałkami; - zabaw w miejscach niedozwolonych (jezdnia, budowa); - zrywania nieznanych im roślin, grzybów; - wykorzystywania w zabawie lekarstw lub innych środków chemicznych; - samowolnej obsługi urządzeń elektrycznych i gazowych; znajomość własnego adresu; wie jak zachować się w kontakcie z nieznanymi zwierzętami; zna wybrane prawa dziecka; przestrzega zakazu ślizgania się na naturalnych zbiornikach wodnych; zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy zapałkami; wie, że nie należy bawić się w miejscach niedozwolonych; rozumie ryzyko zrywania i spożywania nieznanych owoców; roślin i grzybów; przestrzega zakazu samodzielnego spożywania lekarstw i zabawy środkami chemicznymi; respektuje zakaz manipulowania urządzeniami elektrycznymi i gazowymi; zna swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu; zdaje sobie sprawę, w jakich sytuacjach i komu może podać swoje dane;

5 ograniczenie zaufania do obcych osób; rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi; doskonalenie umiejętności zapamiętywania numerów alarmowych. wie do kogo zwrócić się o pomoc; zna numery alarmowe; zna rolę strażaka, policjanta, lekarza.

6 II. DBANIE O SWOJE ZDROWIE I INNYCH ZADANIA EDUKACYJNE 1) Stosowanie profilaktyki zdrowotnej. rozumienie konieczności dbania o zęby; przyswajanie nawyku zasłaniania nosa, ust podczas kichania i kaszlu; rozumienie potrzeby wizyt u lekarzy; rozumienie potrzeby stosowania szczepień ochronnych; nabywanie przekonania o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia; wdrażanie nawyku ochrony siebie przed trudnymi warunkami atmosferycznymi; zwracanie uwagi na przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w ciągu całego dnia; rozumienie konieczność racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia. 2) Wyrabianie właściwego stosunku do osób chorych. WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO potrafi codziennie dbać o higienę jamy ustnej; rozumie potrzebę stosowania zabiegu fluoryzacji; stosuje nawyk zasłaniania nosa i ust w czasie kaszlu i kichania; wie jak przeciwdziałać chorobom; wie, że należy kontrolować swoje zdrowie u lekarzy specjalistów; właściwie zachowuje się podczas badań lekarskich i szczepień; wie, jak ważny dla zdrowia jest codzienny pobyt na świeżym powietrzu; rozumie potrzebę ruchu i aktywności całego ciała, jako źródła zdrowia; wie, jak chronić się przed nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem, mrozem, deszczem, zimnem; ma nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w ciągu dnia; rozumie potrzebę prawidłowego żywienia - witaminy, składniki mineralne. rozumie potrzebę pomagania osobom starszym i chorym; akceptuje i toleruje inność osób chorych i niepełnosprawnych; rozumie konieczność pokonywania uprzedzeń do osób chorych.

7 3) Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego. poznanie funkcji poszczególnych narządów zmysłu; dbanie o higienę narządów zmysłu; rozumienie potrzeby odpoczynku; zapewnienie właściwego oświetlenia w czasie zabaw i innych czynności; uświadomienie niebezpieczeństwa wkładania obcych ciał do nosa, uszu, gardła; łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań. rozumie znaczenie narządów zmysłu i dba o ich higienę; wie, że należy mówić umiarkowanym głosem i unikać hałasu; potrafi korzystać z możliwości indywidualnego odpoczynku; nie przeszkadza śpiącym kolegom; wie, jak dbać o własny wzrok ( nie dotyka brudnymi rękami, unika źródła silnego światła, ogląda książki w dobrze oświetlonym miejscu); przestrzega zakazu wkładania obcych ciał do narządów zmysłu; wie, jakie są tego niebezpieczne skutki; potrafi opanować gwałtowne reakcje emocjonalne; zwraca się do nauczyciela o pomoc w sytuacjach trudnych.

8 III. PRZYSWAJANIE NAWYKÓW HIGIENICZNO-KULTURALNYCH ZADANIA EDUKACYJNE 1) Dbanie o czystość osobistą. rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą; WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO wie, że należy często myć ręce w ciągu dnia; rozumie potrzebę mycia zębów; prawidłowe korzystanie z przyborów do mycia; umie samodzielnie korzystać z toalety; dba o czystość i estetykę włosów; rozumie konieczność stosowania własnych przyborów i utrzymuje je w czystości. 2) Umiejętne i kulturalne zachowanie się podczas posiłku. nabywanie nawyku właściwego posługiwania się sztućcami i serwetką; dokładne gryzienie i przeżuwanie pokarmów; uświadomienie niebezpieczeństwa zbliżania się i dotykania naczyń z gorącymi potrawami; rozumienie konieczności dbania o czystość i kulturę spożywania posiłków; umie prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się sztućcami; potrafi dobrze gryźć i przeżuwać pokarm; przestrzega zakazu zbliżania się do gorących potraw; wie jakie mogą być tego konsekwencje; umie kulturalnie zachować się w czasie posiłków; dba o estetykę stołu; potrafi przyjąć prawidłową postawę podczas posiłków; rozumienie potrzeby powstrzymywania się od jedzenia lub picia produktów szkodliwych dla zdrowia np. kawa, cola, pepsi, chipsy; rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy; rozumie szkodliwość spożywania niezdrowych produktów; wie, że nie należy jeść dużo słodyczy; zachęcanie do spożywania większej ilości wie, że należy spożywać jak najwięcej owoców i warzyw dla zdrowia;

9 owoców i warzyw. rozumie potrzebę i konieczność mycia owoców i warzyw przed jedzeniem. 3) Opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się. potrafi samodzielnie założyć, zdjąć i zawiązać buty; potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać; dba o schludny i estetyczny wygląd; potrafi samodzielnie zbadać o własne ubranie (zawiesza na wieszaku, składa i układa w wyznaczonym miejscu); potrafi samodzielnie zapiąć guziki; umie dopasować ubiór do warunków atmosferycznych. IV. ROZWIJANIE OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ ZADANIA EDUKACYJNE 1) Rozwijanie potrzeby ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia. aktywizowanie dzieci do różnych zabaw związanych z ruchem - indywidualnych, samorzutnych, grupowych, spontanicznych, zorganizowanych; rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami: równowagi, orientacji, czworakowania, biegu, rzutu, celowania, toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, zabaw na powietrzu (w terenie, na śniegu, w wodzie); WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO rozumie potrzebę ruchu i aktywności ciała jako bardzo ważnego źródła zdrowia; odczuwa potrzebę uczestniczenia w różnorodnych zabawach; umie odczuwać radość z podejmowanego wysiłku ruchowego; zna dobrze zasady bezpiecznych zabaw ruchowych; potrafi prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez uczestników zabaw; chętnie bierze udział w zabawach z różnymi elementami ruchu; potrafi w zabawach wykorzystać różne przybory; umie podczas zabaw zrealizować swoje pomysły i prawidłowo wyrazić swoje emocje;

10 doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. nabywa wiary we własne możliwości i siły podczas zabaw na powietrzu; chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych; potrafi się zdyscyplinować i dobrze zorganizować podczas ćwiczeń; wie, jak należy bezpiecznie posługiwać się przyborami gimnastycznymi podczas ćwiczeń; prawidłowo reaguje na umowne sygnały dotyczące różnych sposobów zachowań, ustawień w zabawach i ćwiczeniach; poznaje zasady pozytywnej rywalizacji. 2) Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w zabawach i ćwiczeniach opartych na metodach: R. Labana K. Orffa W. Sherborne P. Dennisona Pedagogiki Zabawy Edukacja przez Ruch poznaje podstawowe ćwiczenia poszczególnych metod; poznaje możliwości swojego ciała; zgodnie i bezpiecznie działa w grupie, z partnerem; potrafi powiązać ruch z muzyką; wie, jak zilustrować treść ruchem ; wyrabia swobodę i płynność ruchów; rozwija obie półkule mózgowe; odczuwa radość i zadowolenie z wykonywania ciekawych i niekonwencjonalnych ruchów.

11 V. ROZBUDZANIE SZACUNKU DO POTRZEB WŁASNYCH ORAZ INNYCH ZADANIA EDUKACYJNE 1. Pielęgnowanie więzi uczuciowej z rodziną: zaciśnianie relacji z najbliższymi poprzez spotkania okolicznościowe, konstruowanie drzewa genealogicznego, WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują rodzice, zna prawa i obowiązki członków rodziny, pomaga w obowiązkach domowych. 2. Rozpoznawanie i nazywanie nastrojów i stanów emocjonalnych. Drama Bajki terapeutyczne Tworzenie teatrzyków 3. Kształtowanie poczucia własnej wartości: Odkrycie i rozwijanie dziecięcych talentów, Budowanie postawy asertywnej, Rozwijanie pewności siebie, komunikuje się w sposób werbalny oraz niewerbalny, potrafi okazać pomoc koledze w trudnej sytuacji, nazywa własne emocje, potrafi prosić o pomoc dla siebie lub innych, z łatwością odgrywa role teatralne. zna swoje mocne strony, potrafi kategorycznie odmawiać w sytuacji zagrożenia, w swobodny sposób wypowiada się publicznie, potrafi wyrazić własne zdanie, 4. Kształtowanie podstawowych postaw moralnych: uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, życzliwość. Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, wie, że nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, wie, że nie należy wyszydzać i szykanować innych, stosuje zwroty grzecznościowe, szanuje własność innych.

12 VI. PIELĘGNOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ ZADANIA EDUKACYJNE 1. Poznawanie środowiska lokalnego. współdziałanie z instytucjami lokalnymi, odwiedzanie ważniejszych obiektów miasta, 2. Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie. rozpoznawanie symboli narodowych, odnajduje położenie Polski w Swiecie nazywanie najważniejszych miast Polski, rozszerzanie wiedzi na temat zawodów 3. Poznanie tradycji rodzinnych i narodowych: Święto Zmarłych Święto Niepodległości Boże Narodzenie Dzień Babci i Dziadka Przywitanie Wiosny Wielkanoc Święto Konstytucji 3 Maja Dzień Mamy Dzień Dziecka Dzień Ojca WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI, NAWYKI ZDOBYTE PRZEZ DZIECKO Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje (biblioteka, muzeum, teatr), nazywa i rozpoznaje ważniejsze obiekty Wrocławia, Wie, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa, Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn wie, że Polska należy do Unii Europejskiej zna nazwy kontynentów nazywa wybrane Państwa oraz miasta, wymienia podstawowe zawody (sprzedawca, kucharz, kierowca, listonosz, itd.) zna tradycje związane z ważniejszymi Świętami, bierze czynny udział w przygotowaniach do Świąt, tworzy prezenty dla bliskich,

13 KARY I NAGRODY w naszym przedszkolu ZACHOWANIA NAGRADZANE ZACHOWANIA NIEWŁAŚCIWE - zachowanie dziecka zgodnie z przyjętymi zasadami i normami, - podjęcie przez dziecko starań idących w kierunku zmiany zachowań na pożądane, - staranie się i wysiłek włożony w wykonanie powierzonego mu zadania lub pracy, - wykazywanie się inicjatywą, pomysłowością, aktywnym udziałem w pracach grupy, - udzielanie bezinteresownej pomocy innym dzieciom. - łamanie przyjętych norm współżycia w grupie, w tym: agresja fizyczna, słowna, psychiczna, - przeszkadzanie w prowadzonych przez nauczyciela lub zaproszonych gości zajęciach i spotkaniach, - uniemożliwianie zabawy innym dzieciom poprzez m.in. zbyt głośne zachowanie, wyrywanie zabawek, niszczenie pracy innych, nie sprzątanie po skończonej zabawie, - zachowania zagrażające własnemu bezpieczeństwu, - umyślne niszczenie sprzętu i zabawek, - naruszanie prawa prywatności np. przywłaszczenie sobie cudzej własności.

14 FORMA NAGRODY PONOSZONE KONSEKWENCJE - docenienie pozytywnych zachowań poprzez: pochwałę indywidualną, pochwałę przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, - wzmacnianie poprzez obdarzenie uśmiechem, pogłaskaniem, przytuleniem, - sprawienie dziecku przyjemności poprzez: drobny upominek np. pieczątki/odznaki, pomoc nauczycielowi np. rola asystenta, przyznanie przywileju np. prowadzenie pociągu, wybór książki, - docenienie pozytywnych zachowań grupy poprzez atrakcyjne, niecodzienne zabawy np. zabawy z chustą Klanza, puszczanie baniek mydlanych itp., - ustalenie wzmocnienia pozytywnego w domu przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem. - uświadomienie agresorom emocji, jakie odczuwa pokrzywdzone dziecko, przeprosiny, - zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie poprzez naprawienie szkody, sprawienie przyjemności osobie poszkodowanej (dzieci starsze próbują same wymyślić rozwiązanie problemu), - odmówienie dziecku przyjemności, - zmiana rodzaju aktywności lub chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania ( kącik ciszy, krzesełko do myślenia ), - rozmowa z rodzicami, - zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem, - przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania wspólne ustalenie działań o charakterze długofalowym.

Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie

Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie Program profilaktyczny został opracowany na podstawie: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. Program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE LOGICUS W ROKIETNICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE LOGICUS W ROKIETNICY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE LOGICUS W ROKIETNICY 1 PODSTAWA PRAWNA: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 lit.b. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie 1 Wstęp Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY dla dzieci sześcioletnich W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim WSTĘP Program wychowawczo-profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo Program profilaktyki Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Leonardo Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo zatwierdzony Uchwałą rady pedagogicznej Nr 2/2014/2015 z dn. 29.08.2014 r. opracowała:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2015/2016

Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2015/2016 Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. B) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Podstawa Programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. "Moje bezpieczeństwo i zdrowie"

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Moje bezpieczeństwo i zdrowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Moje bezpieczeństwo i zdrowie" Wstęp Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Program Profilaktyki Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy w Dąbrówce Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r. Założenia programu Praca wychowawczo-profilaktyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE - CZYLI JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ROK SZKOLNY 2014/2015

BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE - CZYLI JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ROK SZKOLNY 2014/2015 BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE - CZYLI JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ROK SZKOLNY 2014/2015 CELE OGÓLNE: Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych. Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów z dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBREJ NADZIEI

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBREJ NADZIEI PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DOBREJ NADZIEI Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE "

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE " Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSZKOLU

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSZKOLU SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSZKOLU Załącznik nr 5 Procesy emocjonalno-społeczne są wyznacznikiem życiowych sukcesów, bo wpływają na sposób przeżywania świata, komunikację społeczną, zrozumienie innych. Wpajanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Profilaktyka jest procesem

WSTĘP Profilaktyka jest procesem WSTĘP Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ oraz FILII w LUBOWIDZU Opracowany: przez Monikę Zarzycką

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ oraz FILII w LUBOWIDZU Opracowany: przez Monikę Zarzycką PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ oraz FILII w LUBOWIDZU Opracowany: przez Monikę Zarzycką Program został przyjęty do realizacji na lata 2007-2011 I. cel główny : PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Jestem zdrowy i bezpieczny

Jestem zdrowy i bezpieczny PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY W PRZEDSZKOLU MIEJSKM NR43 W BYTOMIU. Jestem zdrowy i bezpieczny Bytom 2010-09-14 Nie ma rzeczy zrobionych raz na zawsze dobrze Program został pozytywnie zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Przedszkola nr 187 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 29.08.2013 r. przyjęła Program Profilaktyki w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu.

Program profilaktyki Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu. Program profilaktyki Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu. Przyjęty do realizacji Uchwałą nr 5/29/08/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Pozytywna opinia Rady Rodziców z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Suchożebrach Rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. B) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Podstawa Programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE na rok szkolny 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 10 września 2015r. Radę Rodziców w dniu 23 września 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 43 W KIELCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 43 W KIELCACH PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 43 W KIELCACH Program opracowano w oparciu o: 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY

BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY PLAN PRACY Z DZIEĆMI W REALIZOWANIU ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY 1. Dostarczanie dziecku informacji o jego akceptacji w grupie, zarówno przez rówieśników jak i osoby dorosłe, a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE DATA UCHWALENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI: 04.10.2012

PROGRAM PROFILAKTYKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE DATA UCHWALENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI: 04.10.2012 PROGRAM PROFILAKTYKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE DATA UCHWALENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI: 04.10.2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Program profilaktyczny Samorządowego Przedszkola w Chorkówce Podstawa opracowania treści zawartych w programie przedszkola : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 72 Konwencja

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia

Program Promocji Zdrowia Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni Program Promocji Zdrowia przeznaczony dla uczniów klas IV-VI śyjmy Zdrowo Opracowanie : mgr Marzena Otocka -Bednarek I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONARZEWIE Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH MODUŁ I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU - BEZPIECZEŃSTWO Zadania / Treści Procedury osiągania celów / Metody Zakładane efekty 1. Bezpieczne poruszanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W SKOCZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W SKOCZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W SKOCZOWIE Podstawa prawna: art.54 ust.2 pkt I, ustawa o systemie oświaty zdnia7 września 1991 r. ( Dz.U. 2004 r.nr 256, poz.2572 Założenie programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU...profilaktyka jest znacznie mniej kosztowna niż skutki patologii i koszty ponoszone na terapię i rehabilitację... Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ W OPARCIU O PROGRAM BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE NA ÓSEMKĘ. 2008/2009 ZAMIERZONE OSIĄDNIĘCIA DZIECI ODPOWIEDZIALNE

ROCZNY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ W OPARCIU O PROGRAM BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE NA ÓSEMKĘ. 2008/2009 ZAMIERZONE OSIĄDNIĘCIA DZIECI ODPOWIEDZIALNE LP TREŚCI PROGRAMOWE ROCZNY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ W OPARCIU O PROGRAM BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE NA ÓSEMKĘ. 2008/2009 ZAMIERZONE OSIĄDNIĘCIA DZIECI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERM IN REAL IZACJ I UWAGI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy profilaktycznej Publicznego Przedszkola w Klęce. na rok 2015/2016. W bezpiecznym świecie zdrowy ja!

Plan pracy profilaktycznej Publicznego Przedszkola w Klęce. na rok 2015/2016. W bezpiecznym świecie zdrowy ja! Plan pracy profilaktycznej Publicznego Przedszkola w Klęce na rok 2015/2016 W bezpiecznym świecie zdrowy ja! Profilaktyka ma na celu eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Publicznego Przedszkola w Poczesnej

Program Profilaktyki Publicznego Przedszkola w Poczesnej Program Profilaktyki Publicznego Przedszkola w Poczesnej ZDROWE, BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO Rozwijanie nawyków higienicznych Rozwijanie dbałości o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MAGDALENA JAKUBIAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MAGDALENA JAKUBIAK PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MAGDALENA JAKUBIAK Przedszkole to instytucja w równym stopniu wychowująca i ucząca. Przekazuje dzieciom treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 2016/2017 CELE: Promocja zdrowego stylu życia. Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu. Kształtowanie postaw i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PUCHATKOWO ODDZIAŁ W CHOTYNI na lata 2016-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 43 W BIAŁYMSTOKU

,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 43 W BIAŁYMSTOKU ,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 43 W BIAŁYMSTOKU Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach 1

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach 1 1 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną we współpracy z Radą Rodziców. 2 1. PODSTAWA PRAWNA 1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 1.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 1.3. Konwencja Praw Dziecka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA R0K 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA R0K 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA R0K 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie

Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie Program Profilaktyki Przedszkola w Dłutowie CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności służące prawidłowemu rozwojowi. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH Katowice 2015 1 I. WSTĘP: Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH Program profilaktyki w przedszkolu Strona 1 z 7 PROGRAM PROFILAKTYKI W PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH Podstawa prawna: art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWEJ WSI EŁCKIEJ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWEJ WSI EŁCKIEJ 1 PODSTAWY PRAWNE Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 48, 53, 54, 70, 72 Konwencji o Prawach Dziecka art.3, atr.19 i atr.33 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Przedszkola Nr 352. w Warszawie

Program profilaktyczny. Przedszkola Nr 352. w Warszawie Program profilaktyczny Przedszkola Nr 352 w Warszawie rok szkolny 2015/2016 konsultowany z rodzicami na zebraniach grupowych 3 września 2015 r. Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny przedszkola. Gminne Przedszkole Publiczne BAJKA we Frydku

Program profilaktyczny przedszkola. Gminne Przedszkole Publiczne BAJKA we Frydku Program profilaktyczny przedszkola Gminne Przedszkole Publiczne BAJKA we Frydku Rok szkolny 2011/2012 Charakterystyka programu: Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami

Bardziej szczegółowo

PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ĆWIKLICACH Podstawa prawna: art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w Jaworznie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w Jaworznie PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w Jaworznie Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁACHOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁACHOWIE Załącznik do PROGRAM PROFILAKTYKI ZPO 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁACHOWIE Charakterystyka programu: Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W BARTOSZYCACH

PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W BARTOSZYCACH PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W BARTOSZYCACH Opracował zespół zadaniowy: Jadwiga Majcher - Monika Kostrzewa - Alicja Kabelis

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Gminnego Przedszkola w Smolnicy

Program profilaktyczny Gminnego Przedszkola w Smolnicy Program profilaktyczny Gminnego Przedszkola w Smolnicy Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną Opracowała: Dyrektor Przedszkola mgr Lilianna Drąg Program profilaktyczny opracowano

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 62 W BYTOMIU

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 62 W BYTOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 62 W BYTOMIU Autorzy: mgr Agnieszka Ślizewska mgr Alina Włudzik mgr Laura Kania Bytom, 2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 62 W BYTOMIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE NR 1 W LUBONIU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE NR 1 W LUBONIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLE NR 1 W LUBONIU PROFILAKTYKA TO PROCES WSPIERANIA DZIECKA W RADZENIU SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI ZAGRAŻAJĄCYMI ROZWOJOWI ORAZ ELIMINOWANIE CZYNNIKÓW ZAGRAŻAJACYCH ZDROWIU rok

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH EDUKACJA ZDROWOTNA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ AUTOR: JANINA PIETRZYK

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH EDUKACJA ZDROWOTNA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ AUTOR: JANINA PIETRZYK PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH EDUKACJA ZDROWOTNA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ AUTOR: JANINA PIETRZYK Założenia działań wychowawcy klasy Edukacja zdrowotna to jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŚWIBIU

KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŚWIBIU KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŚWIBIU PRZEDSZKOLAK: Jest odpowiedzialny: o Sumiennie i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków o Pełni dyżury

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS POSIŁKÓW

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS POSIŁKÓW ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS POSIŁKÓW 1. Przed posiłkiem myjemy ręce 2. Pamiętamy o właściwej postawie przy stoliku 3. Korzystamy ze sztućców w sposób kulturalny (tzn. nie bawimy się nimi, nie uderzamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Niepubliczne Przedszkole Aniołek w Skarszewach PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Program realizowany będzie w grupie dzieci 2.5, 3, 4, 5 i 6- letnich przez nauczycielki przedszkola. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROŹWIENICY - ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROŹWIENICY - ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROŹWIENICY - ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Autorski program edukacji prozdrowotnej. "Przedszkolaki wiedzą jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo"

Autorski program edukacji prozdrowotnej. Przedszkolaki wiedzą jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo Autorski program edukacji prozdrowotnej "Przedszkolaki wiedzą jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo" Przedszkole Nr 26 w Elblągu opracowała: Anna Jadzińska Jednym z podstawowych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO jest kulturalny: stara się używać form grzecznościowych, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, uważnie słucha dzieci i dorosłych, próbuje

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DESZCZNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DESZCZNIE Program profilaktyczny PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DESZCZNIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BIEŻYNIU Wizja naszego przedszkola Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i przedszkola stwarzamy mu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasze

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Innowacja pedagogiczna Kształtowanie zachowań prozdrowotnych W zdrowym ciele zdrowy duch Opracował: zespół nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Łowiczu Informacja o przedszkolu, w którym realizowana jest innowacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu

Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu Cele nadrzędne, które realizuje nauczyciel z dziećmi we współpracy z rodzicami tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta; rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ PROGRAM PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r / Dz. U. z 2004r Nr 56, poz. 2572 z póz. zm./. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

MÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT

MÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 W SZCZECINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY MÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT OPRACOWAŁA MGR RENATA SZURGOT SZCZECIN 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp I. Warunki realizacji programu II. Cele i założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Program profilaktyki w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wraz z oddziałem zamiejscowym w Cyprzanowie PODSTAWY PRAWNE Bezpiecznym być i zdrowo żyć Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE CEL NADRZĘDNY: tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem w którym dziecko wzrasta rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PRZEDSZKOLA NR 128 Na rok szkolny 2012/2013. Żyj zdrowo. Opracowała: M. Kaczmarek nauczyciel Przedszkola nr 128

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PRZEDSZKOLA NR 128 Na rok szkolny 2012/2013. Żyj zdrowo. Opracowała: M. Kaczmarek nauczyciel Przedszkola nr 128 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PRZEDSZKOLA NR 128 Na rok szkolny 2012/2013 Żyj zdrowo Opracowała: M. Kaczmarek nauczyciel Przedszkola nr 128 1 1. WSTĘP Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Przedszkola w Rudkach na rok szkolny Bezpiecznym być i zdrowo żyć. Podstawa prawna:

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Przedszkola w Rudkach na rok szkolny Bezpiecznym być i zdrowo żyć. Podstawa prawna: PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Przedszkola w Rudkach na rok szkolny 2016 2017 Bezpiecznym być i zdrowo żyć Podstawa prawna: 1 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU. 1997r., nr 78, poz.483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR3 W SKAWINIE PROMOCJA ZDROWIA

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR3 W SKAWINIE PROMOCJA ZDROWIA PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR3 W SKAWINIE PROMOCJA ZDROWIA Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZDROWY PRZEDSZKOLAK PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECKA W DOMU I W PRZEDSZKOLU. ROK SZKOLNY 2011/2012 i 2012/2013

ZDROWY PRZEDSZKOLAK PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECKA W DOMU I W PRZEDSZKOLU. ROK SZKOLNY 2011/2012 i 2012/2013 ZDROWY PRZEDSZKOLAK PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECKA W DOMU I W PRZEDSZKOLU ROK SZKOLNY 2011/2012 i 2012/2013 CEL GŁÓWNY: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DZIECKA W DOMU I W PRZEDSZKOLU CELE POMOCNICZE

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1

P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1 P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1 NA ROK 2015/2016 I. Cele: Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Zaborowie

Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Zaborowie Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Zaborowie Główne cele programu profilaktycznego: 1. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1

P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1 P R O G R A M P R O F I L A K T Y C Z N Y M I E J S K I E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I I N T E G R A C Y J N Y M I N R 1 1 Cele: 1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka. 1. Zorganizowanie zespołu świetlicowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka; 2. Budzenie świadomości narodowej; 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka w Poznaniu

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka w Poznaniu PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka w Poznaniu Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2005/2006 z dnia 31.01.2006 SPIS TREŚCI : WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I : CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO.....

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

I. WSTĘP PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Program realizowany jest w latach 2007 2010

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

Program profilaktyki jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek 1 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE. na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE. na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE na rok szkolny 2014/2015 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2014r. Radę Rodziców w dniu 26.09.2014 r. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Podstawy prawne programu wychowawczego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo