Ministerstwo Finansów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Finansów"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku 2011 oraz podpisywania ich podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesyłania do systemu e-deklaracje Wersja 3.6 e Deklaracje2 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) fax. (22)

2 SPIS TREŚCI 1. Instrukcja postępowania w przypadku wysyłania deklaracji / wniosku w 2011 roku drogą elektroniczną i podpisywania ich podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Wypełnianie i wysyłanie interaktywnego formularza krok po kroku Informacje ogólne, wymagania sprzętowo techniczne Korzystanie z formularza Wysyłanie deklaracji / wniosku Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) Zagubienie numeru referencyjnego strona 2 z 22

3 1. Instrukcja postępowania w przypadku wysyłania deklaracji / wniosku w 2011 roku drogą elektroniczną i podpisywania ich podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Deklaracje i podania, które mogą być przesyłane drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 1) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-37) oraz jego korekta; 2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz ich korekty: a) (PIT-36), b) (PIT-36L), c) (PIT-37), d) (PIT-38), e) (PIT-39); 3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 oraz ich korekty: a) (PIT-36), b) (PIT-36L), c) (PIT-37), d) (PIT-38), e) (PIT-39); 4) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28) oraz jego korekta; 5) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010 (PIT-16A) oraz jej korekta; 6) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010 (PIT-19A) oraz jej korekta; 7) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w roku 2011 oraz jego korekta. Formularz zeznania PIT-36 oraz PIT-37 z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą przesłać podatnicy opodatkowujący swoje dochody indywidualnie, łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Żaden z przesyłanych drogą elektroniczną formularzy nie może być przesłany i podpisany przez pełnomocnika. Interaktywne formularze zeznań rocznych za 2010 r. w formie elektronicznej mogą być przesłane do właściwego urzędu skarbowego wraz z niektórymi załącznikami. Aby uzyskać dostęp do załącznika należy: W przypadku zeznania: PIT-28 PIT-36 Należy: dla PIT/O wpisać cyfrę 1 w polu 131 dla PIT/D wpisać cyfrę 1 w polu 132 dla PIT-2K wpisać cyfrę 1 w polu 133 dla PIT-28A wpisać cyfrę 1 w polu 136 dla PIT-28B wpisać cyfrę 1 w polu 137 dla PIT/B wpisać cyfrę 1 w polu 310 dla PIT/D wpisać cyfrę 1 w polu 311 dla PIT-2K wpisać cyfrę 1 w polu 312 strona 3 z 22

4 PIT-36L PIT-37 dla PIT/M wpisać cyfrę 1 w polu 313 dla PIT/O wpisać cyfrę 1 w polu 314 dla PIT/ZG wpisać cyfrę 1 w polu 315 dla PIT/Z wpisać cyfrę 1 w polu 316 dla SSE-R wpisać cyfrę 1 w polu 317 dla PIT/B wpisać cyfrę 1 w polu 110 dla PIT/Z wpisać cyfrę 1 w polu 111 dla PIT/ZG wpisać cyfrę 1 w polu 112 dla PIT/O wpisać cyfrę 1 w polu 129 dla PIT/D wpisać cyfrę 1 w polu 130 dla PIT-2K wpisać cyfrę 1 w polu 131 PIT-38 dla PIT/ZG wpisać cyfrę 1 w polu 64 PIT-39 dla PIT/ZG wpisać cyfrę 1 w polu 57 Po uzupełnieniu ww. pól załączniki zostaną automatycznie dołączone (jako kolejne strony) do formularza interaktywnego. W przypadku, gdy podatnik chce załączyć więcej niż jeden załącznik (np. PIT/B do formularza PIT-36) należy zastąpić w przykładach cyfrę 1 odpowiednią wartością. Pozostałe załączniki (nie wymienione w tabeli powyżej) należy złożyć w formie papierowej. Formularze interaktywne zapewniają kompleksowe wypełnienie przez podatnika deklaracji / wniosku wraz z obliczeniem należnego podatku oraz uwzględnieniem odliczeń. Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji / wniosku elektronicznego składanego w roku 2011 oparty jest na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: numer NIP, imię (pierwsze), nazwisko, numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. W danych autoryzujących do podpisania zeznania deklaracji / wniosku podatnik obowiązany jest w polu Kwota przychodu wykazać kwotę (sumę) przychodów wynikających z dowolnego zeznania lub rozliczenia rocznego za rok Do pola Kwota przychodu należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku (formularza) złożonego w urzędzie skarbowym za rok 2009 według obowiązujących wariantów* z poszczególnych pozycji: PIT-28 wariant (14) poz. 44; PIT-36 wariant (14) poz. 84 albo poz. 127 jeżeli w zeznaniu za 2009 rok podatnik występował jako małżonek, wariant (15) poz. 84 albo poz. 127 jeżeli w zeznaniu za 2009 rok podatnik występował jako małżonek; PIT-36L wariant (5) poz. 24 lub poz. 29; PIT-37 wariant (14) - poz. 62 albo poz. 89 jeżeli w zeznaniu za 2009 rok podatnik występował jako małżonek, wariant (15) - poz. 62 albo poz. 89 jeżeli w zeznaniu za 2009 rok podatnik występował jako małżonek; PIT-38 wariant (5) poz. 25; PIT-39 wariant (1) poz. 21; PIT-40 wariant (16) i (17) poz. 64; strona 4 z 22

5 PIT-40A wariant (15) i (16) poz. 33. *- wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza. W przypadku gdy za rok 2009 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2009 należy wpisać wartość 0 (zero). Interaktywne formularze weryfikują rozliczenie podatnika pod względem formalnym oraz zapewniają poprawność rachunkową rozliczenia. Po wysłaniu wypełnionej deklaracji / wniosku przypisany zostaje mu unikalny numer referencyjny na podstawie którego podatnik może sprawdzić status wysłanego dokumentu (wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem!). W przypadku pozytywnej weryfikacji (wyłącznie status 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie ), podatnik może pobrać i wydrukować lub zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) świadczące o złożeniu deklaracji / wniosku. Wygenerowany numer referencyjny nie jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru! Urzędowym Poświadczeniem Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO) jest dokument wyświetlany po naciśnięciu przycisku Pobierz UPO na interaktywnym formularzu Weryfikacja Statusu Wysyłanego Dokumentu Elektronicznego. Przycisk Pobierz UPO pojawia się wyłącznie dla dokumentów, dla których po naciśnięciu przycisku Sprawdź status dokumentu, status dokumentu będzie 200. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu! Dla dokumentów ze statusami innymi niż 200 nie będzie widoczny przycisk Pobierz UPO, a przesyłane zeznanie nie trafi do systemu (nie zostanie złożone). Po wysłaniu deklaracji / wniosku system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w zeznaniu z danymi zawartymi w systemie centralnym oraz sprawdza, czy deklaracja / wniosek nie jest duplikatem a także czy nie złożono wcześniej deklaracji / wniosku za ten sam okres w wersji elektronicznej. W wyniku negatywnej weryfikacji system odrzuca przesłane zeznanie nadając mu odpowiedni status, który można sprawdzić na formularzu UPO (Weryfikacja Statusu Złożonego Dokumentu Elektronicznego). Po wysłaniu deklaracji / wniosku elektronicznego, w przypadku niezgodności danych w zeznaniu podatnik może otrzymać komunikaty następującej treści: 411 W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem NIP komunikat występuje w sytuacji gdy zostało wcześniej złożone zeznanie za rok Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych - komunikat oznacza niezgodność autoryzujących danych informacyjnych (numer NIP, numer PESEL, data urodzenia, nazwisko, pierwsze imię) z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w zeznaniu. 414 Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych komunikat oznacza brak pozytywnej weryfikacji danych autoryzujących na poziomie systemu centralnego np. podana została błędna kwota przychodu z wcześniejszego zeznania. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (dokument wydrukowany i/lub zapisany w formie elektronicznej po naciśnięciu przycisku Pobierz UPO ) stanowi dowód i potwierdzenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Należy pamiętać, że pobranie UPO możliwe jest wyłącznie dla dokumentów o statusie 200. Uwagi: Do pól formularzy, które podatnik wypełnia opracowane zostały interaktywne komunikaty oraz krótkie opisy w postaci wyświetlanych podpowiedzi. W celu uzyskania szerszych informacji należy zapoznać się z treścią broszury informacyjnej do konkretnego zeznania lub załącznika, która umieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów* strona 5 z 22

6 Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 za 2010 r.* Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L za 2010 r.* Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 za 2010 r.* Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 za 2010 r.* Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 za 2010 r.* Broszura informacyjna do załącznika PIT/O* Broszura informacyjna do załącznika PIT/D i PIT-2K* *- odsyłacze działają wyłącznie w momencie gdy komputer posiada połączenie z Internetem. Informacje uzyskać można również w Krajowej Informacji Podatkowej (wybierając z telefonu stacjonarnego numer lub z telefonu komórkowego numer ). strona 6 z 22

7 2. Wypełnianie i wysyłanie interaktywnego formularza krok po kroku Informacje ogólne, wymagania sprzętowo techniczne Do wysłania deklaracji / wniosku w roku 2011 podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu służą interaktywne formularze, które należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Formularze umieszczone na stronie Ministerstwa Finansów służą do wysyłania, do systemu e-deklaracje, dokumentu w formie elektronicznej podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) oraz podpisem zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów opartym na zestawie sześciu cech określonych jako Dane Autoryzujące do Podpisania Zeznania. Wymagania sprzętowo-techniczne niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy: Aby wypełnić i wysłać zeznanie w formie elektronicznej podatnik musi posiadać: a) Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista lub 7) i skonfigurowanym dostępem do Internetu. b) Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji (wersja polska lub angielska) - wersja do pobrania na stronie www: lub c) Pobraną ze strony i zainstalowaną w systemie wtyczkę do programu Adobe Reader. W przypadku posiadania wtyczki z roku poprzedniego należą ją odinstalować a następnie zainstalować wersję na rok d) Pobrany ze strony Ministerstwa Finansów formularz interaktywny i zapisany na dysku lokalnym komputera (możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie e) Uprawnienia administratora systemu operacyjnego na danym komputerze (w celu instalacji wtyczki). Samo wypełnianie i przesłanie formularza nie wymaga uprawnień administratora. Aby ułatwić korzystanie z interaktywnych formularzy deklaracji rocznych PIT-16A, PIT-19A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz wniosku PIT-16, służących do przesyłania deklaracji elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do systemu e-deklaracje, Ministerstwo Finansów (na stronie e- deklaracje.mofnet.gov.pl w sekcji Do pobrania ) udostępniło aplikację e-deklaracje Desktop. Do aplikacji tej została opracowana osobna instrukcja (również w sekcji do pobrania). Aplikacja działa w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS. strona 7 z 22

8 2.2. Korzystanie z formularza Korzystanie z formularza zostało zobrazowane na przykładzie PIT-37. Dla pozostałych deklaracji oraz wniosku bez podpisu kwalifikowanego korzystanie odbywa się w sposób analogiczny. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu zostanie wyświetlona podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Na górze każdej strony formularza dostępne są trzy przyciski: Wybierz rodzaj podpisu służący do zmiany rodzaju podpisu wypełnianego formularza; Sprawdź poprawność służący do sprawdzenia wypełnionego formularza przed wysyłką; Wyczyść formularz służący do wyczyszczenia wprowadzonych do formularza danych. strona 8 z 22

9 Formularz interaktywny w każdym momencie wypełniania może zostać zapisany do pliku na dysk lokalnego komputera w celu dalszej edycji (menu Plik, a następnie Zapisz jako ). W pierwszym kroku, po uruchomieniu wybranego formularza należy wybrać w jaki sposób zeznanie zostanie podpisane. Po wybraniu rodzaju podpisu podatnik musi podać swój NIP (przy rozliczeniu wspólnym również NIP małżonka), a także wybrać czy jest to rozliczenie samodzielne, czy wspólne z małżonkiem. strona 9 z 22

10 W kolejnym kroku podatnik musi wybrać (z rozwijalnej listy) urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie. Następnie podatnik musi podać swoje dane identyfikacyjne zawarte w sekcji dane podatnika oraz dane małżonka (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem). Wprowadzone dane identyfikacyjne automatycznie zostaną przeniesione do pozostałych pól formularzy (oraz załączników), które tego wymagają. strona 10 z 22

11 W kolejnym kroku należy przejść do sekcji związanej z dochodami, stratami ze źródeł przychodów. W celu dodania załącznika należ wpisać wartość 1 w odpowiednim polu, w sekcji Informacja o załącznikach. Po uzupełnieniu pól, załączniki zostaną automatycznie dołączone (jako kolejne strony) do formularza interaktywnego. strona 11 z 22

12 W formularzu sprawdzana jest struktura wprowadzonych danych podatnika (NIP, PESEL) oraz automatycznie dokonywane są wyliczenia. W przypadku wykrycia niezgodności, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. W przypadku wykrycia niezgodności w obliczeniach, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Po wypełnieniu całego zeznania możemy przystąpić do jego podpisania i wysłania. Dane identyfikacyjne podatnika zostaną automatycznie przeniesione z sekcji B wypełnianego formularza. Jedynym polem, które należy uzupełnić jest Kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia strona 12 z 22

13 podatku za rok podatkowy szczegółowe informacje dotyczące kwoty przychodu, którą należy podać w wyżej wymienionym polu pojawiają się jako podpowiedź po najechaniu kursorem myszy na to pole. Przed wysłaniem formularza zaleca się naciśnięcie przycisku Sprawdź poprawność. W przypadku wykrycia błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania. strona 13 z 22

14 2.3. Wysyłanie deklaracji / wniosku Wysyłanie deklaracji / wniosku zobrazowane zostało na przykładzie zeznania PIT-37. Dla pozostałych deklaracji / wniosku bez podpisu kwalifikowanego wysyłanie odbywa się w sposób analogiczny. W przypadku używania Adobe Reader w wersji 8 lub 9 należy nacisnąć przycisk Wyślij z autoryzacją znajdujący się w prawym górnym rogu programu Adobe Reader. Po jego naciśnięciu zostanie uruchomiony kreator wysyłania formularza. W oknie kreatora podpisywania danych należy nacisnąć przycisk Następny. W przypadku używania Adobe Reader X (10) zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijalnym menu Narzędzia. Po naciśnięciu przycisku, po prawej stronie należy nacisnąć Wtyczka e-deklaracje, a następnie wybrać Wyślij z autoryzacją. Po naciśnięciu Wyślij z autoryzacją zostanie uruchomiony kreator wysyłania formularza. W oknie kreatora podpisywania danych należy nacisnąć przycisk Następny. strona 14 z 22

15 W kolejnym oknie kreatora wyświetlony zostanie dokument w formacie XML zawierający dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Następny przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu. Następnie na ekranie wyświetlony zostanie podpisany XML w postaci zakodowanej. Po naciśnięciu przycisku Wyślij nastąpi wysłanie podpisanego dokumentu XML w postaci zakodowanej do systemu e-deklaracje w Ministerstwie Finansów. W oknie Podpisywanie danych w polu Identyfikator dokumentu zostanie wyświetlony nadany przez system unikalny identyfikator (numer referencyjny) wysłanego dokumentu. strona 15 z 22

16 Identyfikator ten (numer referencyjny) służy do sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu elektronicznego oraz pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru w przypadku statusu 200. Użytkownik powinien go zapisać w pliku tekstowym na dysku swojego komputera. W tym celu należy w oknie Podpisywanie danych nacisnąć przycisk Zapisz. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać lokalizację zapisania pliku oraz podać nazwę, pod którą zostanie on zapisany i następnie nacisnąć przycisk Zapisz. Numer ten zostanie również automatycznie przeniesiony do odpowiedniego pola w wysyłanym zeznaniu. Po zapisaniu numeru należy nacisnąć przycisk Następny w celu przejścia do kolejnego okna kreatora. strona 16 z 22

17 W celu zakończenia pracy kreatora należy nacisnąć przycisk Zakończ. strona 17 z 22

18 2.4. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) Aby przejść do formularza umożliwiającego sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu elektronicznego i w przypadku statusu 200 pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) należy nacisnąć przycisk Sprawdź status wysłanego dokumentu elektronicznego znajdujący się pod sekcją autoryzującą wysłanego formularza. W nowym oknie zostanie wyświetlony formularz służący do weryfikacji statusu wysłanego dokumentu elektronicznego oraz pobrania UPO. Unikalny identyfikator (numer referencyjny) dokumentu zostanie automatycznie przeniesiony do właściwego pola. W przypadku niepojawienia się identyfikatora na formularzu należy go skopiować lub przepisać. W celu weryfikacji statusu wysłanego dokumentu elektronicznego należy użyć przycisku Sprawdź status dokumentu. W wyniku jego użycia, pod numerem referencyjnym zostanie wyświetlony status (wraz z opisem) przesłanego dokumentu. strona 18 z 22

19 Podczas sprawdzania statusu wysłanego dokumentu elektronicznego mogą pojawić się następujące komunikaty informujące o aktualnym statusie żądania: Błędny komunikat SOAP Proszę o ponowne przesłanie dokumentu Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie Brak dokumentu Dokument w trakcie przetwarzania Dokument wstępnie przetworzony Dokument w trakcie weryfikacji podpisu Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem Dokument niezgodny ze schematem xsd Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korekta W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. Tylko dla dokumentów o statusie Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pojawi się przycisk Pobierz UPO, który umożliwi wyświetlenie i wydrukowanie lub zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru Dokumentu Elektronicznego. strona 19 z 22

20 Jedynie prawidłowe Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego (jak poniżej) stanowi dowód złożenia zeznania w formie elektronicznej. Dokument wyświetlony w PDF: strona 20 z 22

21 Dokument wyświetlony w XML: strona 21 z 22

22 3. Zagubienie numeru referencyjnego. W przypadku niezapisania lub zagubienia numeru referencyjnego wygenerowanego przez system e-deklaracje w trakcie wysyłania formularza można go sprawdzić w zakładce Rejestr wysyłek (prawy górny róg programu Adobe Reader) na komputerze, na którym dokonywana była wysyłka. W przypadku używania Adobe Reader X (10) Rejestr Wysyłek odnaleźć można po wejściu w menu Narzędzia i rozwinięciu Wtyczka E-Deklaracje. strona 22 z 22

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno szkoleniowe

Spotkanie informacyjno szkoleniowe Spotkanie informacyjno szkoleniowe - Jak złożyć PIT przez Internet - Ulga prorodzinna i internetowa 28 stycznia 2014 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi Uwagi organizacyjne: - na indywidualne pytania odpowiadamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Departament Informatyzacji Usług Publicznych Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2016 opatrywanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 09-03-2015 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

PIT przez INTERNET. DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikamia za 2017 r.

PIT przez INTERNET. DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikamia za 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin zachodniopomorskie.kas.gov.pl kas.gov.pl PIT przez INTERNET DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP Instrukcja dla Użytkownika Usługi o przekazaniu 1% podatku OPP Wersja: 0.2 Warszawa, dnia 15-03-2017 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli... 3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel PIT-OP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR)

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 10-03-2016 r. Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 (PFR) PIT-38 Kontrakt: e-podatki Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ Instrukcja dla Użytkownika Usługi złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego Wersja: 0.1 Warszawa, dnia 15-03-2017 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje

Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, 15.02.2012r. Część 1 - Formularze interaktywne i wtyczka

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 20 str. 1/18 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 1. AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO» DEKLARACJE» ROCZNE» DODAJ DEKLARACJĘ.

BIURO» DEKLARACJE» ROCZNE» DODAJ DEKLARACJĘ. Zeznania roczne Zeznania roczne z działalności gospodarczej Aby wygenerować zeznania roczne z działalności klientów należy wejść na konto poszczególnego klienta a następnie przejść do zakładki BIURO» DEKLARACJE»

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach Dość często się zdarza, że składane przez podatników zeznania PIT zawierają błędy. Najczęściej błędy te nie wynikają z niewiedzy

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl Prezentacja: e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: łatwe szybkie tanie Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl Prezentacja: e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: łatwe szybkie tanie Julia Stęposz (lat 10) Lepiej przez internet Idea ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA 2015 Copyrights Raks Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Wczytaj... 2 Wyślij... 2 Zweryfikuj... 3 Odrzucone... 4 Historia... 4 Ustawienia... 4 e-deklaracje dla RAKS2000KP Poradnik

Bardziej szczegółowo

Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić?

Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić? Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić? Podatnik z różnych przyczyn może zostać zmuszony do złożenia korekty deklaracji rocznej. Korekta zeznania rocznego możliwa jest do sporządzenia w systemie wfirma.pl.

Bardziej szczegółowo

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet!

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! e-deklaracje Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w

Bardziej szczegółowo

9. Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych

9. Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU W SPRAWIE NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W ZEZNANIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje

SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMU Iform e Deklaracje 1. Środowisko programowo sprzętowe Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy w środowisku sprzętowo programowym wyposażonym w czytnik kart kryptograficznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Krok 1. Przepisanie danych z PIT-40A do PIT-37 pozycje zaznaczone na czerwono Krok 2. Uzupełnienie pozostałych danych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/019 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo