Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z badania

2 Wykonawca badania: PBS DGA ul. Junaków Sopot - 2 -

3 1. Zarys metodologiczny W pierwszym tygodniu grudnia 2011 roku przeprowadzono badanie CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów - dorosłych mieszkańców Gdańska. Celem badania było zdobycie danych o preferencjach oraz sposobach pozyskiwania informacje na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w Gdańsku przez mieszkańców miasta. Wiedza ta ma słuŝyć gdańskim instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury do lepszego planowania swoich działań promocyjnych. W ramach badania poszukiwano odpowiedzi między innymi na następujące pytania: Na ile typ wydarzenia kulturalnego (np. koncert muzyki powaŝnej, warsztaty artystyczne itd.) jest powiązany ze sposobem poszukiwania informacji o nim? Jakie są preferowane sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych? Na ile plakatowanie słupów ogłoszeniowych to skuteczna forma docierania do odbiorców wydarzeń kulturalnych? Zastosowano losowy schemat doboru próby do badania z uwzględnieniem kwot na następujące zmienne demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie. Operatem losowania była lista abonentów telefonii stacjonarnej (0% przebadanej grupy) oraz posiadaczy telefonów komórkowych (30% przebadanej grupy). PoniŜej przedstawiono charakterystykę przebadanej grupy z uwzględnieniem podstawowych zmiennych socjodemograficznych. Tabela 1. Rozkład próby ze względu na płeć płeć niewaŝone waŝone % Razem ,0% męŝczyzna ,5% kobieta ,5% Tabela 2. Rozkład próby ze względu na wiek wiek niewaŝone waŝone % Razem ,0% lat ,6% - 3 -

4 25-39 lat ,3% lat ,1% 60 i więcej lat ,0% Tabela 3. Rozkład próby ze względu na wykształcenie wykształcenie niewaŝone waŝone % Razem ,0% podstawowe/ ,9% gimnazjalne zasadnicze zawodowe ,4% średnie ,0% wyŝsze ,% Tabela 4. Rozkład próby ze względu na sytuację gospodarstwa domowego sytuacja gospodarstwa domowego niewaŝone waŝone % Razem ,0% Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami ,2% Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadająca dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem ,8% 61 6,6% ,2% ,4% ,3% Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie ,3% Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione ,0% Osoba samotna w średnim wieku ,5% Inna sytuacja 8 9,9% Trudno powiedzieć 8,8% - 4 -

5 2. Opis wyników badania Poziom zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi w Gdańsku Dominująca grupa Gdańszczan w średnim stopniu interesuje się wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku (50,%). Dla jednej piątej (19,4%) są one w duŝym bądź bardzo duŝym stopniu interesujące. Blisko jedną trzecią (29,%) stanowią osoby, które w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie przejawiają zainteresowania tego typu wydarzeniami mającymi miejsce w Gdańsku. Wykres 1. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) interesuje róŝnymi wydarzeniami kulturalnorozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku,% 0,3% 5,% 22,0% 13,% W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć 50,% Generalnie wraz z wiekiem spada zainteresowanie wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku. O ile blisko 30% osób w wieku deklaruje duŝe bądź bardzo duŝe zainteresowanie, to tylko nieco ponad 10% tego typu osób znajduje się w grupie powyŝej 60 lat. Podobną sytuację moŝna zauwaŝyć w odniesieniu do wykształcenia, połowa osób z wykształceniem zawodowym lub niŝszym nie interesuje się tego typu wydarzeniami, przy czym brak zainteresowania w tym obszarze wskazało tylko 20% osób posiadających wyŝsze wykształcenie. Patrząc z perspektywy sytuacji rodzinnej najbardziej zainteresowane wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku, są osoby młode, prowadzące osobne gospodarstwa domowe (39,8%) oraz młode małŝeństwa/pary nie posiadające dzieci (3,2%). Najmniej zainteresowane są osoby starsze zarówno małŝeństwa jak osoby samotne (odpowiednio 34,8%, 41,%) oraz osoby samotne w średnim wieku (3,4%). Grupa średnio zainteresowanych jest dość zbliŝona w kaŝdej z podgrup wyróŝnionych ze względu na cechy socjodemograficzne

6 PŁEĆ WIEK 100% 80%,2%,4%,8%,% 5,9% 5,2%,% 12,9% 18,6% 25,8% 21,4% 23,2% 1,1% 11,2% 24,6% 60% 40% 50,0% 51,2% 51,% 48,8% 52,9% 49,6% 20% 0% 19,4% 15,2% 16,0% 11,9% 12,1% 4,2% 6,9% 10,1% 10,8% 8,6% 4,0% 2,6% męŝczyzna kobieta i więcej W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 20% 0%,0%,6%,4%,1% 5,6% 3,% 1,6% 2,5% 16,2% 22,2% 19,4% 36,9% 44,3% 36,9% 53,9% 53,0% 19,8% 12,6% 4,8% 3,9% 4,4% 3,6% 5,3%,1% podstawowe / gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku Kolejne pytanie zadane respondentom tj czy brał Pan(i) udział w którymś z wydarzeń kulturalno-rozrywkowych? miało charakter rozpoznawczy. Jego głównym celem nie było badanie uczestnictwa w kulturze, a jedynie powiązanie typu wydarzenia, w którym uczestniczył respondent, ze sposobem pozyskiwania informacji o nim. Dlatego teŝ uŝyto określenia w ostatnim okresie, które dla roŝnych osób oznacza róŝną perspektywę czasową, a poprzez to nie nakłada ram. NaleŜy podkreślić, iŝ blisko jedna czwarta badanych nie brała udziału w Ŝadnym wydarzeniu kulturalnorozrywkowym w ostatnim okresie

7 Wykres 2.Czy brał Pan(i) udział w którymś z wymienionych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w ostatnim okresie? w festiwalach filmowych/pokazach filmowych/kinie 44,3% w festiwalach/przedstawieniach teatralnych 29,% w koncertach muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 28,% w wystawach, wernisaŝach 24,9% w lokalnych wydarzeniach odbywających się w dzielnicy 22,9% w koncertach muzyki powaŝnej 20,2% w kabaretach 13,4% w warsztatach artystycznych w dziedzinie zainteresowań 8,1% w innych 3,1% Ŝadne z powyŝszych 22,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kluczowe źródła pozyskiwania informacji o róŝnych typach wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w których w ostatnim okresie brali udział Gdańszczanie to: Internet, prasa codzienna, rodzina, znajomi oraz plakaty. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ w zaleŝności od rodzaju wydarzenia te 4 typy źródeł informacji, posiadają róŝne wielkości wskazań. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do lokalnych wydarzeń, gdzie pierwszoplanową rolę odegrały plakaty. W przypadku radia, telewizji, ulotek oraz broszur wartości procentowe nie przekraczają w przewaŝającej większości 10% wskazań i są zróŝnicowane w zaleŝności od typu wydarzenia. Niszowe źródła informacji, do których sięgnęli uczestnicy wydarzeń kulturalnych to tygodniki, miesięczniki, magazyny oraz billboardy. - -

8 Wykres 3. Skąd pozyskał Pan(i) informacje o wydarzeniu? wystawy,wernisaŝe 48% 21% 31% 14% % warsztaty artystyczne w dziedzinie zaintersowań 5% 5% 30% 9% % kabarety 54% 13% 23% 11% lokalne wydarzenia w dzielnicy 31% 13% 22% 33% 13% % festiwale,przedstawienia teatralne 60% 22% 21% 10% festiwale filmowe,pokazy filmowe, kino 68% 23% 15% koncerty muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 1% 22% 18% 9% koncerty muzyki powaŝnej 56% 29% 2% 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% 90% 100% z internetu od znajomych, rodziny z ulotek, broszur z telewizji z tygodników, miesięczników, magazynów trudno powiedzieć z prasy codziennej z plakatów z radia z billboardów z innych źródeł Z Internetu skorzystali znaczniej częściej uczestnicy wydarzeń kulturalnych poniŝej 40 roku Ŝycia, następnie osoby w przedziale wiekowym lat i zdecydowanie rzadziej osoby powyŝej 60 roku Ŝycia. Częstość korzystania z Internetu jako źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych wzrasta wraz z wykształceniem. Pozyskiwanie informacji z prasy codziennej było domeną przede wszystkim osób w wieku średnim i starszych, im osoba starsza tym częściej sięgała po prasę codzienną. Poczta pantoflowa działa jako popularne źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. W przypadku plakatów trudno wychwycić jakąś widoczną tendencję w odniesieniu do cech socjodemograficznych uczestników wydarzeń kulturalno-rozrywkowych

9 Gdańszczanie wśród preferowanych form komunikacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku wymienili przede wszystkim Internet (0,9%), w dalszej kolejności zbliŝoną ilość wskazań otrzymały: telewizja (40%), ulotki, plakaty znajdujące się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem takie jak: sklepy, urzędy, dworce, szkoły, prasa codzienna (35,%), billboardy (35,1%), radio (34,8%), plakaty rozklejane na słupach ogłoszeniowych (34,1%). Wykres 4. A skąd w przyszłości chciałby Pan(i) czerpać informacje o interesujących Pana(ią) wydarzeniach kulturalnych proszę wskazać 3 najbardziej preferowane form z internetu 0,9% z telewizji z ulotek, plakatów znajdujących się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem z prasy codziennej z billbordów z radia ze plakatów rozklejanych na słupach ogłoszeniowych 40,0% 3,1% 35,% 35,1% 34,8% 34,1% od znajomych, rodziny z ulotek zostawianych w skrzynkach pocztowych z magazynów, miesięczników, tygodników z gablotek na klatce schodowej 22,9% 22,0% 16,6% 14,6% od lokalnych liderów, księŝy, nauczycieli inne trudno powiedzieć 0,0% 5,4% 3,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osoby, które wskazały takie media jak: telewizja, prasa codzienna, radio, Internet zostały dopytane o preferencje co do tytułów, stacji, stron. Generalnie widać, iŝ preferowane są media regionalne. Szczegółowe dane zostały przedstawione na poniŝszym grafie

10 Skuteczność plakatowania słupów ogłoszeniowych Blisko dwie trzecie Gdańszczan deklaruje, Ŝe zwraca uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych (65,3%). Nieco częściej budzą one zainteresowanie wśród kobiet niŝ męŝczyzn (0,5% versus 59,3 %). Wraz z wiekiem spada zainteresowanie informacjami zawartymi na słupach ogłoszeniowych zwraca na nie uwagę

11 83,9% osób w wieku lata i o prawie o 30% mniej w wieku powyŝej 60 roku Ŝycia (5,1%). Patrząc na udzielone odpowiedzi z perspektywy rodzaju gospodarstwa domowego prowadzonego przez respondenta, to słupy ogłoszeniowe przykuwają największą uwagę osób młodych (mieszkających z rodzicami,8% lub prowadzących osobne gospodarstwo domowe 8,6%), a najmniejszą osób starszych (małŝeństw z usamodzielnionymi dziećmi 60,3% lub osób samotnych 56,%) Wykres 5. Czy zwraca Pan(i) uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych? 12,9% 1,4% 23,9% zdecydowanie tak raczej tak 20,5% raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 41,4% PŁEĆ WIEK 100% 80% 60% 40% 1,1% 1,3% 22,3% 38,0% 9,1% 18,9% 44,3% 3,2% 12,9% 59,5% 1,1% 0,8% 13,% 11,8% 1,2% 19,6% 22,1% 22,5% 42,9% 38,6% 35,8% 20% 0% 21,3% 26,1% męŝczyzna kobieta 24,4% 23,4% 26,4% 21,3% i więcej zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 3,6% 11,% 13,8% 32,8% 1,% 18,0% 11,8% 24,6% 34,1% 20,4% 41,8% 1,1% 12,4% 19,8% 44,8% 20% 0% 38,1% 23,2% 24,2% 21,8% podstawowe/gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć

12 zdecydow anie tak raczej tak raczej nie zdecydow anie nie trudno powiedzieć Razem Razem 23,9% 41,4% 20,5% 12,9% 1,4% 1000 Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadające dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para, najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem 19,5% 58,2% 16,5% 5,%,0% ,6% 54,0% 10,8% 10,6%,0% 68 26,8% 3,% 24,0% 11,5%,0% 6 25,9% 42,9% 19,3% 12,0%,0% ,8% 35,6% 22,2% 14,5% 1,9% ,8% 5,4% 29,8%,0%,0% 13 Osoba samotna w średnim wieku Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie 33,9% 40,2% 19,1% 5,4% 1,4% 45 20,0% 40,3% 21,9% 15,% 2,1% ,3% 31,4% 23,9% 16,3% 3,1% 93 Inne 53,8% 1,0% 11,1% 18,2%,0% 9 trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 34,0%,2% 13,% 3,1%,9% 8 Spośród osób, które powiedziały, Ŝe zwracają uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych, dwie piąte (41,6%) zadeklarowało, Ŝe zapamiętało jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych, czyli moŝna stwierdzić Ŝe jedna czwarta Gdańszczan zwraca uwagę i zapamiętuję informacje zamieszczane na słupach. Wykres 6. A czy zapamiętał Pan(i) jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych? 6,% 41,6% tak nie trudno powiedzieć 51,% N=

13 Bardzo zbliŝona liczba respondentów z róŝnych grup wiekowych zadeklarował Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenie, wyjątkiem są tylko osoby powyŝej 60 roku Ŝycie, które rzadziej niŝ pozostałe osoby wskazywały na opcję tak. Podobnie płeć w Ŝaden sposób nie róŝnicuje zapamiętywania bądź nie. Natomiast skuteczność docierania z informacjami o wydarzeniach kulturalnych jest bardzo róŝna w zaleŝności od wykształcenia respondentów jedynie jedna dziesiąta osób z wykształceniem podstawowym (13,5%) zadeklarowała, Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenia i aŝ ponad połowa osób z wyŝszym wykształceniem (54,9%). Praktycznie wszyscy, którzy zadeklarowali, iŝ pamiętają wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych byli w stanie wskazać na jakąś imprezę w znikomej ilości przypadków były to wydarzenia inne niŝ te związane z kulturą i rozrywką, przede wszystkim dotyczyły one wydarzeń sportowych i turystycznych. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ odpowiedzi dotyczące wydarzeń kulturalnych były bardzo zróŝnicowane od np. repertuaru Teatru Muzycznego, poprzez Festiwal Narracje do Jarmarku Dominikańskiego. Wskazania zostały pogrupowane według typu imprez. PoniŜszy wykres przedstawia częstość wskazywania określonych rodzajów wydarzeń kulturalnych. Wykres. A jakie wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych Pan(i) zapamiętał? koncert muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 36,0% festiwal, przedstawienie teatralne 26,8% koncert muzyki powaŝnej 13,5% kabaret duŝe plenerowa impreza połączona z występami artystycznymi wystawa, wernisaŝ 6,9% 5,8% 4,1% spotkania z ciekawymi osobami 3,8% festiwal filmowy,pokaz filmowy,kino 3,1% wydarzenia odbywające się w dzielnicy 1,6% warsztaty artystyczne 0,4% inne 9,4% N=249 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z realizacji badań ilościowych Opracowany przez Inny Format Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków 1 Szczegółowych informacji udzielają: Raport z badania Życie kulturalne warszawiaków o badaniu Cele badania: poznanie poziomu konsumpcji kultury oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych poznanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska."

Komentarz do badań: Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska. Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska." Opracowanie: Natalia Hatalska, http://hatalska.com Gdańsk, styczeń 2012 1. EFEKTYWNE PLANOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego?

Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego? Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego? Celem sondaŝu, przygotowanego przez śoliborską Komisję Dialogu Społecznego, było sprawdzenie, jakie są podstawowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009 Ocena zaangaŝowania warszawiaków w mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego oraz badanie efektywności akcji informacyjnej 1% Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania

Bardziej szczegółowo

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści Wakacje w mieście Spis treści Metodologia badań 3 Czas wolny podczas wakacji 4-13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego 14-22 Struktura demograficzne 23-25 Kontakt 26 Metodologia badania Badanie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Marketing polityczny, sondaŝ i manipulacja Konferencja, WyŜsza Szkoła Promocji, 27.09.2010 Kuba Antoszewski, Millward Brown SMG/KRC KaŜdy się myli Błąd pomiaru

Bardziej szczegółowo

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc. Raport Radio w Polsce 2006 SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.pl Radio w skrócie Radio jest powszechne 75% Polaków w w wieku 15-75

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku Autorzy raportu dr Anna Augustyn Asystent Prezydenta ds. Strategii Anna Pieciul - Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Departament Edukacji, Kultury i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Kraków?

Z czym kojarzy się Kraków? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Kraków? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Kraków. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem miasta,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH PRÓBA Raport z badania dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 11 maja 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5 00-116

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się miasto Łódź?

Z czym kojarzy się miasto Łódź? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się miasto Łódź? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się miasto Łódź. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

gemiusreport sierpień 2006

gemiusreport sierpień 2006 Postawy rodziców w wobec kupowania produktów w dla dzieci gemiusreport sierpień 2006 Spis treści: Cel i metodologia... 3 Podsumowanie.. 5 Produkty kupowane dla dzieci. 8 Źródła informacji o produktach

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Badanie ankietowe, które przeprowadza Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim z osobami mającymi 50 i więcej lat, jest częścią międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza do Biura u podpis (wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości) Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / Dane uczestnika Imię (imiona):...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

BADANIE REKRUTACYJNE RAPORT

BADANIE REKRUTACYJNE RAPORT Badanie rekrutacyjne - Łódź 2006 Centrum Badań Edukacyjnych WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi BADANIE REKRUTACYJNE RAPORT Rok akademicki 2006/07 Centrum Badań Edukacyjnych, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/2016 ISSN 2353-5822 Kontakty Polaków z Niemcami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Dagmara Lis, Jan Zujewicz Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2016 ISSN 2353-5822 Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień... miesiąc... rok... w....... Nr PESEL... Nr NIP... Wiek w latach:... Adres

Bardziej szczegółowo

Raport. z badań potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wołomin zrealizowany przez Miejski Dom Kultury w Wołominie

Raport. z badań potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wołomin zrealizowany przez Miejski Dom Kultury w Wołominie Raport z badań potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wołomin zrealizowany przez Miejski Dom Kultury w Wołominie Wołomin 2015 I. CEL, ZAŁOŻENIA I PRZEDMIOT BADAŃ Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Marka MVNO. Klient i marka wirtualnego operatora telefonicznego. RAPORT z badań opinii

Marka MVNO. Klient i marka wirtualnego operatora telefonicznego. RAPORT z badań opinii Klient i marka wirtualnego operatora telefonicznego RAPORT z badań opinii Warszawa, wrzesień 2008 r. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania on-line pt.: Ocena materiałów informacyjnych AKCJI 1%.

Raport z badania on-line pt.: Ocena materiałów informacyjnych AKCJI 1%. Raport z badania on-line pt.: Ocena materiałów informacyjnych AKCJI 1%. Raport przygotowany dla Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2015 ISSN 2353-5822 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Jak konsumu... jemy muzykę?

Jak konsumu... jemy muzykę? RAPORT Z BADANIA PRZYGOTOWANEGO DLA NUPLAYS Jak konsumu... jemy muzykę? Wstęp Poniższy raport przygotowany został na podstawie badania przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo Załącznik nr 6 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Bariery ograniczające dostęp do rynku pracy bezrobotnym mieszkańcom powiatu poznańskiego. Diagnoza aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów Tadeusz Grabiński Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów AGENDA 1. Zakres, cel, metody badań 2. Dobór próby 3. Ankieta gospodarstw 4. Ankieta firm 5. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Sondaż z mieszkańcami Łodzi

Sondaż z mieszkańcami Łodzi Potrzeby mieszkańców Łodzi w zakresie inwestycji kulturalnych oraz opinia na temat Centrum Festiwalowo Kongresowego CamerImage Łódź Center Sondaż z mieszkańcami Łodzi Łódź - luty 2010 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%.

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%. Raport z pierwszego (ex-ante) badania przeprowadzonego w momencie rozpoczęcia kampanii informacyjno - edukacyjnej,,żuławy. Edukacja powodziowa, przy użyciu kwestionariuszy badania CATI Poznań, 30.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2016 ISSN 2353-5822 Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo