Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z badania

2 Wykonawca badania: PBS DGA ul. Junaków Sopot - 2 -

3 1. Zarys metodologiczny W pierwszym tygodniu grudnia 2011 roku przeprowadzono badanie CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów - dorosłych mieszkańców Gdańska. Celem badania było zdobycie danych o preferencjach oraz sposobach pozyskiwania informacje na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w Gdańsku przez mieszkańców miasta. Wiedza ta ma słuŝyć gdańskim instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury do lepszego planowania swoich działań promocyjnych. W ramach badania poszukiwano odpowiedzi między innymi na następujące pytania: Na ile typ wydarzenia kulturalnego (np. koncert muzyki powaŝnej, warsztaty artystyczne itd.) jest powiązany ze sposobem poszukiwania informacji o nim? Jakie są preferowane sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych? Na ile plakatowanie słupów ogłoszeniowych to skuteczna forma docierania do odbiorców wydarzeń kulturalnych? Zastosowano losowy schemat doboru próby do badania z uwzględnieniem kwot na następujące zmienne demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie. Operatem losowania była lista abonentów telefonii stacjonarnej (0% przebadanej grupy) oraz posiadaczy telefonów komórkowych (30% przebadanej grupy). PoniŜej przedstawiono charakterystykę przebadanej grupy z uwzględnieniem podstawowych zmiennych socjodemograficznych. Tabela 1. Rozkład próby ze względu na płeć płeć niewaŝone waŝone % Razem ,0% męŝczyzna ,5% kobieta ,5% Tabela 2. Rozkład próby ze względu na wiek wiek niewaŝone waŝone % Razem ,0% lat ,6% - 3 -

4 25-39 lat ,3% lat ,1% 60 i więcej lat ,0% Tabela 3. Rozkład próby ze względu na wykształcenie wykształcenie niewaŝone waŝone % Razem ,0% podstawowe/ ,9% gimnazjalne zasadnicze zawodowe ,4% średnie ,0% wyŝsze ,% Tabela 4. Rozkład próby ze względu na sytuację gospodarstwa domowego sytuacja gospodarstwa domowego niewaŝone waŝone % Razem ,0% Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami ,2% Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadająca dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem ,8% 61 6,6% ,2% ,4% ,3% Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie ,3% Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione ,0% Osoba samotna w średnim wieku ,5% Inna sytuacja 8 9,9% Trudno powiedzieć 8,8% - 4 -

5 2. Opis wyników badania Poziom zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi w Gdańsku Dominująca grupa Gdańszczan w średnim stopniu interesuje się wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku (50,%). Dla jednej piątej (19,4%) są one w duŝym bądź bardzo duŝym stopniu interesujące. Blisko jedną trzecią (29,%) stanowią osoby, które w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie przejawiają zainteresowania tego typu wydarzeniami mającymi miejsce w Gdańsku. Wykres 1. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) interesuje róŝnymi wydarzeniami kulturalnorozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku,% 0,3% 5,% 22,0% 13,% W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć 50,% Generalnie wraz z wiekiem spada zainteresowanie wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku. O ile blisko 30% osób w wieku deklaruje duŝe bądź bardzo duŝe zainteresowanie, to tylko nieco ponad 10% tego typu osób znajduje się w grupie powyŝej 60 lat. Podobną sytuację moŝna zauwaŝyć w odniesieniu do wykształcenia, połowa osób z wykształceniem zawodowym lub niŝszym nie interesuje się tego typu wydarzeniami, przy czym brak zainteresowania w tym obszarze wskazało tylko 20% osób posiadających wyŝsze wykształcenie. Patrząc z perspektywy sytuacji rodzinnej najbardziej zainteresowane wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku, są osoby młode, prowadzące osobne gospodarstwa domowe (39,8%) oraz młode małŝeństwa/pary nie posiadające dzieci (3,2%). Najmniej zainteresowane są osoby starsze zarówno małŝeństwa jak osoby samotne (odpowiednio 34,8%, 41,%) oraz osoby samotne w średnim wieku (3,4%). Grupa średnio zainteresowanych jest dość zbliŝona w kaŝdej z podgrup wyróŝnionych ze względu na cechy socjodemograficzne

6 PŁEĆ WIEK 100% 80%,2%,4%,8%,% 5,9% 5,2%,% 12,9% 18,6% 25,8% 21,4% 23,2% 1,1% 11,2% 24,6% 60% 40% 50,0% 51,2% 51,% 48,8% 52,9% 49,6% 20% 0% 19,4% 15,2% 16,0% 11,9% 12,1% 4,2% 6,9% 10,1% 10,8% 8,6% 4,0% 2,6% męŝczyzna kobieta i więcej W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 20% 0%,0%,6%,4%,1% 5,6% 3,% 1,6% 2,5% 16,2% 22,2% 19,4% 36,9% 44,3% 36,9% 53,9% 53,0% 19,8% 12,6% 4,8% 3,9% 4,4% 3,6% 5,3%,1% podstawowe / gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku Kolejne pytanie zadane respondentom tj czy brał Pan(i) udział w którymś z wydarzeń kulturalno-rozrywkowych? miało charakter rozpoznawczy. Jego głównym celem nie było badanie uczestnictwa w kulturze, a jedynie powiązanie typu wydarzenia, w którym uczestniczył respondent, ze sposobem pozyskiwania informacji o nim. Dlatego teŝ uŝyto określenia w ostatnim okresie, które dla roŝnych osób oznacza róŝną perspektywę czasową, a poprzez to nie nakłada ram. NaleŜy podkreślić, iŝ blisko jedna czwarta badanych nie brała udziału w Ŝadnym wydarzeniu kulturalnorozrywkowym w ostatnim okresie

7 Wykres 2.Czy brał Pan(i) udział w którymś z wymienionych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w ostatnim okresie? w festiwalach filmowych/pokazach filmowych/kinie 44,3% w festiwalach/przedstawieniach teatralnych 29,% w koncertach muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 28,% w wystawach, wernisaŝach 24,9% w lokalnych wydarzeniach odbywających się w dzielnicy 22,9% w koncertach muzyki powaŝnej 20,2% w kabaretach 13,4% w warsztatach artystycznych w dziedzinie zainteresowań 8,1% w innych 3,1% Ŝadne z powyŝszych 22,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kluczowe źródła pozyskiwania informacji o róŝnych typach wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w których w ostatnim okresie brali udział Gdańszczanie to: Internet, prasa codzienna, rodzina, znajomi oraz plakaty. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ w zaleŝności od rodzaju wydarzenia te 4 typy źródeł informacji, posiadają róŝne wielkości wskazań. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do lokalnych wydarzeń, gdzie pierwszoplanową rolę odegrały plakaty. W przypadku radia, telewizji, ulotek oraz broszur wartości procentowe nie przekraczają w przewaŝającej większości 10% wskazań i są zróŝnicowane w zaleŝności od typu wydarzenia. Niszowe źródła informacji, do których sięgnęli uczestnicy wydarzeń kulturalnych to tygodniki, miesięczniki, magazyny oraz billboardy. - -

8 Wykres 3. Skąd pozyskał Pan(i) informacje o wydarzeniu? wystawy,wernisaŝe 48% 21% 31% 14% % warsztaty artystyczne w dziedzinie zaintersowań 5% 5% 30% 9% % kabarety 54% 13% 23% 11% lokalne wydarzenia w dzielnicy 31% 13% 22% 33% 13% % festiwale,przedstawienia teatralne 60% 22% 21% 10% festiwale filmowe,pokazy filmowe, kino 68% 23% 15% koncerty muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 1% 22% 18% 9% koncerty muzyki powaŝnej 56% 29% 2% 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% 90% 100% z internetu od znajomych, rodziny z ulotek, broszur z telewizji z tygodników, miesięczników, magazynów trudno powiedzieć z prasy codziennej z plakatów z radia z billboardów z innych źródeł Z Internetu skorzystali znaczniej częściej uczestnicy wydarzeń kulturalnych poniŝej 40 roku Ŝycia, następnie osoby w przedziale wiekowym lat i zdecydowanie rzadziej osoby powyŝej 60 roku Ŝycia. Częstość korzystania z Internetu jako źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych wzrasta wraz z wykształceniem. Pozyskiwanie informacji z prasy codziennej było domeną przede wszystkim osób w wieku średnim i starszych, im osoba starsza tym częściej sięgała po prasę codzienną. Poczta pantoflowa działa jako popularne źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. W przypadku plakatów trudno wychwycić jakąś widoczną tendencję w odniesieniu do cech socjodemograficznych uczestników wydarzeń kulturalno-rozrywkowych

9 Gdańszczanie wśród preferowanych form komunikacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku wymienili przede wszystkim Internet (0,9%), w dalszej kolejności zbliŝoną ilość wskazań otrzymały: telewizja (40%), ulotki, plakaty znajdujące się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem takie jak: sklepy, urzędy, dworce, szkoły, prasa codzienna (35,%), billboardy (35,1%), radio (34,8%), plakaty rozklejane na słupach ogłoszeniowych (34,1%). Wykres 4. A skąd w przyszłości chciałby Pan(i) czerpać informacje o interesujących Pana(ią) wydarzeniach kulturalnych proszę wskazać 3 najbardziej preferowane form z internetu 0,9% z telewizji z ulotek, plakatów znajdujących się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem z prasy codziennej z billbordów z radia ze plakatów rozklejanych na słupach ogłoszeniowych 40,0% 3,1% 35,% 35,1% 34,8% 34,1% od znajomych, rodziny z ulotek zostawianych w skrzynkach pocztowych z magazynów, miesięczników, tygodników z gablotek na klatce schodowej 22,9% 22,0% 16,6% 14,6% od lokalnych liderów, księŝy, nauczycieli inne trudno powiedzieć 0,0% 5,4% 3,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osoby, które wskazały takie media jak: telewizja, prasa codzienna, radio, Internet zostały dopytane o preferencje co do tytułów, stacji, stron. Generalnie widać, iŝ preferowane są media regionalne. Szczegółowe dane zostały przedstawione na poniŝszym grafie

10 Skuteczność plakatowania słupów ogłoszeniowych Blisko dwie trzecie Gdańszczan deklaruje, Ŝe zwraca uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych (65,3%). Nieco częściej budzą one zainteresowanie wśród kobiet niŝ męŝczyzn (0,5% versus 59,3 %). Wraz z wiekiem spada zainteresowanie informacjami zawartymi na słupach ogłoszeniowych zwraca na nie uwagę

11 83,9% osób w wieku lata i o prawie o 30% mniej w wieku powyŝej 60 roku Ŝycia (5,1%). Patrząc na udzielone odpowiedzi z perspektywy rodzaju gospodarstwa domowego prowadzonego przez respondenta, to słupy ogłoszeniowe przykuwają największą uwagę osób młodych (mieszkających z rodzicami,8% lub prowadzących osobne gospodarstwo domowe 8,6%), a najmniejszą osób starszych (małŝeństw z usamodzielnionymi dziećmi 60,3% lub osób samotnych 56,%) Wykres 5. Czy zwraca Pan(i) uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych? 12,9% 1,4% 23,9% zdecydowanie tak raczej tak 20,5% raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 41,4% PŁEĆ WIEK 100% 80% 60% 40% 1,1% 1,3% 22,3% 38,0% 9,1% 18,9% 44,3% 3,2% 12,9% 59,5% 1,1% 0,8% 13,% 11,8% 1,2% 19,6% 22,1% 22,5% 42,9% 38,6% 35,8% 20% 0% 21,3% 26,1% męŝczyzna kobieta 24,4% 23,4% 26,4% 21,3% i więcej zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 3,6% 11,% 13,8% 32,8% 1,% 18,0% 11,8% 24,6% 34,1% 20,4% 41,8% 1,1% 12,4% 19,8% 44,8% 20% 0% 38,1% 23,2% 24,2% 21,8% podstawowe/gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć

12 zdecydow anie tak raczej tak raczej nie zdecydow anie nie trudno powiedzieć Razem Razem 23,9% 41,4% 20,5% 12,9% 1,4% 1000 Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadające dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para, najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem 19,5% 58,2% 16,5% 5,%,0% ,6% 54,0% 10,8% 10,6%,0% 68 26,8% 3,% 24,0% 11,5%,0% 6 25,9% 42,9% 19,3% 12,0%,0% ,8% 35,6% 22,2% 14,5% 1,9% ,8% 5,4% 29,8%,0%,0% 13 Osoba samotna w średnim wieku Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie 33,9% 40,2% 19,1% 5,4% 1,4% 45 20,0% 40,3% 21,9% 15,% 2,1% ,3% 31,4% 23,9% 16,3% 3,1% 93 Inne 53,8% 1,0% 11,1% 18,2%,0% 9 trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 34,0%,2% 13,% 3,1%,9% 8 Spośród osób, które powiedziały, Ŝe zwracają uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych, dwie piąte (41,6%) zadeklarowało, Ŝe zapamiętało jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych, czyli moŝna stwierdzić Ŝe jedna czwarta Gdańszczan zwraca uwagę i zapamiętuję informacje zamieszczane na słupach. Wykres 6. A czy zapamiętał Pan(i) jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych? 6,% 41,6% tak nie trudno powiedzieć 51,% N=

13 Bardzo zbliŝona liczba respondentów z róŝnych grup wiekowych zadeklarował Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenie, wyjątkiem są tylko osoby powyŝej 60 roku Ŝycie, które rzadziej niŝ pozostałe osoby wskazywały na opcję tak. Podobnie płeć w Ŝaden sposób nie róŝnicuje zapamiętywania bądź nie. Natomiast skuteczność docierania z informacjami o wydarzeniach kulturalnych jest bardzo róŝna w zaleŝności od wykształcenia respondentów jedynie jedna dziesiąta osób z wykształceniem podstawowym (13,5%) zadeklarowała, Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenia i aŝ ponad połowa osób z wyŝszym wykształceniem (54,9%). Praktycznie wszyscy, którzy zadeklarowali, iŝ pamiętają wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych byli w stanie wskazać na jakąś imprezę w znikomej ilości przypadków były to wydarzenia inne niŝ te związane z kulturą i rozrywką, przede wszystkim dotyczyły one wydarzeń sportowych i turystycznych. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ odpowiedzi dotyczące wydarzeń kulturalnych były bardzo zróŝnicowane od np. repertuaru Teatru Muzycznego, poprzez Festiwal Narracje do Jarmarku Dominikańskiego. Wskazania zostały pogrupowane według typu imprez. PoniŜszy wykres przedstawia częstość wskazywania określonych rodzajów wydarzeń kulturalnych. Wykres. A jakie wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych Pan(i) zapamiętał? koncert muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 36,0% festiwal, przedstawienie teatralne 26,8% koncert muzyki powaŝnej 13,5% kabaret duŝe plenerowa impreza połączona z występami artystycznymi wystawa, wernisaŝ 6,9% 5,8% 4,1% spotkania z ciekawymi osobami 3,8% festiwal filmowy,pokaz filmowy,kino 3,1% wydarzenia odbywające się w dzielnicy 1,6% warsztaty artystyczne 0,4% inne 9,4% N=249 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z realizacji badań ilościowych Opracowany przez Inny Format Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska."

Komentarz do badań: Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska. Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska." Opracowanie: Natalia Hatalska, http://hatalska.com Gdańsk, styczeń 2012 1. EFEKTYWNE PLANOWANIE

Bardziej szczegółowo

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków 1 Szczegółowych informacji udzielają: Raport z badania Życie kulturalne warszawiaków o badaniu Cele badania: poznanie poziomu konsumpcji kultury oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych poznanie

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r.

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Informacje o badaniu Cel badania: poznanie opinii, zwyczajów i potrzeb związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 Spis treści 1. CEL I PRZEBIEG BADANIA 3 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 4 3. WYNIKI 5 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 8 tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Prezentacja wyników Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania była diagnoza

Bardziej szczegółowo

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity

Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Przedwyborcze sondaŝe telefoniczne Fakty i mity Marketing polityczny, sondaŝ i manipulacja Konferencja, WyŜsza Szkoła Promocji, 27.09.2010 Kuba Antoszewski, Millward Brown SMG/KRC KaŜdy się myli Błąd pomiaru

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego?

Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego? Podsumowanie wyników ankiety Dialogu Dla śoliborza Co w Forcie Sokolnickiego? Celem sondaŝu, przygotowanego przez śoliborską Komisję Dialogu Społecznego, było sprawdzenie, jakie są podstawowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009 Ocena zaangaŝowania warszawiaków w mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego oraz badanie efektywności akcji informacyjnej 1% Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Raport badania Mój Pruszków

Raport badania Mój Pruszków Raport badania Mój Pruszków Luty 2015 BLOK 2 Kultura W badaniu wzięło udział 280 osób. Odpowiedzi zostały zebrane w grudniu 2014 oraz styczniu 2015 roku. Badanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne.

Bardziej szczegółowo

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści Wakacje w mieście Spis treści Metodologia badań 3 Czas wolny podczas wakacji 4-13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego 14-22 Struktura demograficzne 23-25 Kontakt 26 Metodologia badania Badanie

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do mediów. Źródła informacji i ich weryfikowanie. Raport z badania Danae dla Press CLub Polska, Provident i AXA 2017

Zaufanie do mediów. Źródła informacji i ich weryfikowanie. Raport z badania Danae dla Press CLub Polska, Provident i AXA 2017 Zaufanie do mediów Źródła informacji i ich weryfikowanie Raport z badania Danae dla Press CLub Polska, Provident i AXA 2017 Źródłem jakich informacji są poszczególne media: informacje polityczne TELEWIZJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku Autorzy raportu dr Anna Augustyn Asystent Prezydenta ds. Strategii Anna Pieciul - Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Departament Edukacji, Kultury i

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Spis treści 1. Nota metodologiczna 2. Przekrój demograficzny respondentów 3. Opinie na temat przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc. Raport Radio w Polsce 2006 SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.pl Radio w skrócie Radio jest powszechne 75% Polaków w w wieku 15-75

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie wynajmowania. Z kim mieszkać pod jednym dachem? Doświadczenie wynajmowania. TNS Wrzesień 2014 K.066/14

Doświadczenie wynajmowania. Z kim mieszkać pod jednym dachem? Doświadczenie wynajmowania. TNS Wrzesień 2014 K.066/14 Z kim mieszkać pod jednym dachem? Informacje o badaniu TNS Polska zapytał Polaków o kwestie związane z wynajmowaniem. Respondenci zostali zapytani m.in. o to, czy mają doświadczenia związane z wynajmowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Miasta Leszna

Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Miasta Leszna Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Miasta Leszna 1. Jak generalnie ocenia Pan/i dotychczasową ofertę kulturalną Miasta Leszna (np. koncerty, festyny, wystawy)? Proszę wskazać jedną odpowiedź.

Bardziej szczegółowo

Kieszonkowe na widelcu

Kieszonkowe na widelcu Informacja o badaniu Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a dzieci i młodzież ruszyli z plecakami na zajęcia, by pilnie się uczyć i zapracować na swoje kieszonkowe. Czy dawanie kieszonkowego jest popularną

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Kraków?

Z czym kojarzy się Kraków? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Kraków? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Kraków. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem miasta,

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH PRÓBA Raport z badania dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 11 maja 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5 00-116

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 raport podsumowanie graficzne 20 czerwca 2012 r. www.bcmm.com.pl SPIS TREŚCI Znajomość i wizerunek EEC 2012....... 3 świadomość organizacji Kongresu w Katowicach źródła

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się miasto Łódź?

Z czym kojarzy się miasto Łódź? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się miasto Łódź? Wrocław, maj 2007 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się miasto Łódź. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

gemiusreport sierpień 2006

gemiusreport sierpień 2006 Postawy rodziców w wobec kupowania produktów w dla dzieci gemiusreport sierpień 2006 Spis treści: Cel i metodologia... 3 Podsumowanie.. 5 Produkty kupowane dla dzieci. 8 Źródła informacji o produktach

Bardziej szczegółowo

Jak konsumu... jemy muzykę?

Jak konsumu... jemy muzykę? RAPORT Z BADANIA PRZYGOTOWANEGO DLA NUPLAYS Jak konsumu... jemy muzykę? Wstęp Poniższy raport przygotowany został na podstawie badania przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem

Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem K.004/06 Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem Warszawa, styczeń 2006 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Badanie ankietowe, które przeprowadza Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim z osobami mającymi 50 i więcej lat, jest częścią międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE O PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE O PROJEKCIE Data i godzina wpływu formularza... Podpis osoby przyjmującej... NUMER W REJESTRZE... ( Nr kolejny/nr typu szkolenia/nr grupy/rok) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Zawód z przyszłością Barman Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Barometr Ursynowski 2012 raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Warszawa, grudzień 2012 Spis treści Metodologia Podsumowanie Standard Ŝycia na Ursynowie Źródła wiedzy o dzielnicy i ocena sposobów

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

, , KARNAWAŁ POPIELEC WARSZAWA, MARZEC 96

, , KARNAWAŁ POPIELEC WARSZAWA, MARZEC 96 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza do Biura u podpis (wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości) Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / Dane uczestnika Imię (imiona):...

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Kontakty Polaków z Niemcami NR 96/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/2016 ISSN 2353-5822 Kontakty Polaków z Niemcami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r.

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r. Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych Logotyp klienta w Polsce Warszawa, 28 czerwca 2017r. Metodologia Metodologia Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r. Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów Tadeusz Grabiński Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów AGENDA 1. Zakres, cel, metody badań 2. Dobór próby 3. Ankieta gospodarstw 4. Ankieta firm 5. Ankieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo