Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z badania

2 Wykonawca badania: PBS DGA ul. Junaków Sopot - 2 -

3 1. Zarys metodologiczny W pierwszym tygodniu grudnia 2011 roku przeprowadzono badanie CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów - dorosłych mieszkańców Gdańska. Celem badania było zdobycie danych o preferencjach oraz sposobach pozyskiwania informacje na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w Gdańsku przez mieszkańców miasta. Wiedza ta ma słuŝyć gdańskim instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury do lepszego planowania swoich działań promocyjnych. W ramach badania poszukiwano odpowiedzi między innymi na następujące pytania: Na ile typ wydarzenia kulturalnego (np. koncert muzyki powaŝnej, warsztaty artystyczne itd.) jest powiązany ze sposobem poszukiwania informacji o nim? Jakie są preferowane sposoby pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych? Na ile plakatowanie słupów ogłoszeniowych to skuteczna forma docierania do odbiorców wydarzeń kulturalnych? Zastosowano losowy schemat doboru próby do badania z uwzględnieniem kwot na następujące zmienne demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie. Operatem losowania była lista abonentów telefonii stacjonarnej (0% przebadanej grupy) oraz posiadaczy telefonów komórkowych (30% przebadanej grupy). PoniŜej przedstawiono charakterystykę przebadanej grupy z uwzględnieniem podstawowych zmiennych socjodemograficznych. Tabela 1. Rozkład próby ze względu na płeć płeć niewaŝone waŝone % Razem ,0% męŝczyzna ,5% kobieta ,5% Tabela 2. Rozkład próby ze względu na wiek wiek niewaŝone waŝone % Razem ,0% lat ,6% - 3 -

4 25-39 lat ,3% lat ,1% 60 i więcej lat ,0% Tabela 3. Rozkład próby ze względu na wykształcenie wykształcenie niewaŝone waŝone % Razem ,0% podstawowe/ ,9% gimnazjalne zasadnicze zawodowe ,4% średnie ,0% wyŝsze ,% Tabela 4. Rozkład próby ze względu na sytuację gospodarstwa domowego sytuacja gospodarstwa domowego niewaŝone waŝone % Razem ,0% Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami ,2% Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadająca dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem ,8% 61 6,6% ,2% ,4% ,3% Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie ,3% Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione ,0% Osoba samotna w średnim wieku ,5% Inna sytuacja 8 9,9% Trudno powiedzieć 8,8% - 4 -

5 2. Opis wyników badania Poziom zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi w Gdańsku Dominująca grupa Gdańszczan w średnim stopniu interesuje się wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku (50,%). Dla jednej piątej (19,4%) są one w duŝym bądź bardzo duŝym stopniu interesujące. Blisko jedną trzecią (29,%) stanowią osoby, które w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie przejawiają zainteresowania tego typu wydarzeniami mającymi miejsce w Gdańsku. Wykres 1. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) interesuje róŝnymi wydarzeniami kulturalnorozrywkowymi odbywającymi się w Gdańsku,% 0,3% 5,% 22,0% 13,% W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć 50,% Generalnie wraz z wiekiem spada zainteresowanie wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku. O ile blisko 30% osób w wieku deklaruje duŝe bądź bardzo duŝe zainteresowanie, to tylko nieco ponad 10% tego typu osób znajduje się w grupie powyŝej 60 lat. Podobną sytuację moŝna zauwaŝyć w odniesieniu do wykształcenia, połowa osób z wykształceniem zawodowym lub niŝszym nie interesuje się tego typu wydarzeniami, przy czym brak zainteresowania w tym obszarze wskazało tylko 20% osób posiadających wyŝsze wykształcenie. Patrząc z perspektywy sytuacji rodzinnej najbardziej zainteresowane wydarzeniami kulturalno rozrywkowymi w Gdańsku, są osoby młode, prowadzące osobne gospodarstwa domowe (39,8%) oraz młode małŝeństwa/pary nie posiadające dzieci (3,2%). Najmniej zainteresowane są osoby starsze zarówno małŝeństwa jak osoby samotne (odpowiednio 34,8%, 41,%) oraz osoby samotne w średnim wieku (3,4%). Grupa średnio zainteresowanych jest dość zbliŝona w kaŝdej z podgrup wyróŝnionych ze względu na cechy socjodemograficzne

6 PŁEĆ WIEK 100% 80%,2%,4%,8%,% 5,9% 5,2%,% 12,9% 18,6% 25,8% 21,4% 23,2% 1,1% 11,2% 24,6% 60% 40% 50,0% 51,2% 51,% 48,8% 52,9% 49,6% 20% 0% 19,4% 15,2% 16,0% 11,9% 12,1% 4,2% 6,9% 10,1% 10,8% 8,6% 4,0% 2,6% męŝczyzna kobieta i więcej W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 20% 0%,0%,6%,4%,1% 5,6% 3,% 1,6% 2,5% 16,2% 22,2% 19,4% 36,9% 44,3% 36,9% 53,9% 53,0% 19,8% 12,6% 4,8% 3,9% 4,4% 3,6% 5,3%,1% podstawowe / gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze W bardzo duŝym stopniu W duŝym stopniu W średnim stopniu W niewielkim stopniu W ogóle się nie interesuje trudno powiedzieć Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku Kolejne pytanie zadane respondentom tj czy brał Pan(i) udział w którymś z wydarzeń kulturalno-rozrywkowych? miało charakter rozpoznawczy. Jego głównym celem nie było badanie uczestnictwa w kulturze, a jedynie powiązanie typu wydarzenia, w którym uczestniczył respondent, ze sposobem pozyskiwania informacji o nim. Dlatego teŝ uŝyto określenia w ostatnim okresie, które dla roŝnych osób oznacza róŝną perspektywę czasową, a poprzez to nie nakłada ram. NaleŜy podkreślić, iŝ blisko jedna czwarta badanych nie brała udziału w Ŝadnym wydarzeniu kulturalnorozrywkowym w ostatnim okresie

7 Wykres 2.Czy brał Pan(i) udział w którymś z wymienionych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w ostatnim okresie? w festiwalach filmowych/pokazach filmowych/kinie 44,3% w festiwalach/przedstawieniach teatralnych 29,% w koncertach muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 28,% w wystawach, wernisaŝach 24,9% w lokalnych wydarzeniach odbywających się w dzielnicy 22,9% w koncertach muzyki powaŝnej 20,2% w kabaretach 13,4% w warsztatach artystycznych w dziedzinie zainteresowań 8,1% w innych 3,1% Ŝadne z powyŝszych 22,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kluczowe źródła pozyskiwania informacji o róŝnych typach wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w których w ostatnim okresie brali udział Gdańszczanie to: Internet, prasa codzienna, rodzina, znajomi oraz plakaty. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ w zaleŝności od rodzaju wydarzenia te 4 typy źródeł informacji, posiadają róŝne wielkości wskazań. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do lokalnych wydarzeń, gdzie pierwszoplanową rolę odegrały plakaty. W przypadku radia, telewizji, ulotek oraz broszur wartości procentowe nie przekraczają w przewaŝającej większości 10% wskazań i są zróŝnicowane w zaleŝności od typu wydarzenia. Niszowe źródła informacji, do których sięgnęli uczestnicy wydarzeń kulturalnych to tygodniki, miesięczniki, magazyny oraz billboardy. - -

8 Wykres 3. Skąd pozyskał Pan(i) informacje o wydarzeniu? wystawy,wernisaŝe 48% 21% 31% 14% % warsztaty artystyczne w dziedzinie zaintersowań 5% 5% 30% 9% % kabarety 54% 13% 23% 11% lokalne wydarzenia w dzielnicy 31% 13% 22% 33% 13% % festiwale,przedstawienia teatralne 60% 22% 21% 10% festiwale filmowe,pokazy filmowe, kino 68% 23% 15% koncerty muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 1% 22% 18% 9% koncerty muzyki powaŝnej 56% 29% 2% 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% 90% 100% z internetu od znajomych, rodziny z ulotek, broszur z telewizji z tygodników, miesięczników, magazynów trudno powiedzieć z prasy codziennej z plakatów z radia z billboardów z innych źródeł Z Internetu skorzystali znaczniej częściej uczestnicy wydarzeń kulturalnych poniŝej 40 roku Ŝycia, następnie osoby w przedziale wiekowym lat i zdecydowanie rzadziej osoby powyŝej 60 roku Ŝycia. Częstość korzystania z Internetu jako źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych wzrasta wraz z wykształceniem. Pozyskiwanie informacji z prasy codziennej było domeną przede wszystkim osób w wieku średnim i starszych, im osoba starsza tym częściej sięgała po prasę codzienną. Poczta pantoflowa działa jako popularne źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. W przypadku plakatów trudno wychwycić jakąś widoczną tendencję w odniesieniu do cech socjodemograficznych uczestników wydarzeń kulturalno-rozrywkowych

9 Gdańszczanie wśród preferowanych form komunikacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku wymienili przede wszystkim Internet (0,9%), w dalszej kolejności zbliŝoną ilość wskazań otrzymały: telewizja (40%), ulotki, plakaty znajdujące się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem takie jak: sklepy, urzędy, dworce, szkoły, prasa codzienna (35,%), billboardy (35,1%), radio (34,8%), plakaty rozklejane na słupach ogłoszeniowych (34,1%). Wykres 4. A skąd w przyszłości chciałby Pan(i) czerpać informacje o interesujących Pana(ią) wydarzeniach kulturalnych proszę wskazać 3 najbardziej preferowane form z internetu 0,9% z telewizji z ulotek, plakatów znajdujących się w miejscach związanych z codziennym funkcjonowaniem z prasy codziennej z billbordów z radia ze plakatów rozklejanych na słupach ogłoszeniowych 40,0% 3,1% 35,% 35,1% 34,8% 34,1% od znajomych, rodziny z ulotek zostawianych w skrzynkach pocztowych z magazynów, miesięczników, tygodników z gablotek na klatce schodowej 22,9% 22,0% 16,6% 14,6% od lokalnych liderów, księŝy, nauczycieli inne trudno powiedzieć 0,0% 5,4% 3,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osoby, które wskazały takie media jak: telewizja, prasa codzienna, radio, Internet zostały dopytane o preferencje co do tytułów, stacji, stron. Generalnie widać, iŝ preferowane są media regionalne. Szczegółowe dane zostały przedstawione na poniŝszym grafie

10 Skuteczność plakatowania słupów ogłoszeniowych Blisko dwie trzecie Gdańszczan deklaruje, Ŝe zwraca uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych (65,3%). Nieco częściej budzą one zainteresowanie wśród kobiet niŝ męŝczyzn (0,5% versus 59,3 %). Wraz z wiekiem spada zainteresowanie informacjami zawartymi na słupach ogłoszeniowych zwraca na nie uwagę

11 83,9% osób w wieku lata i o prawie o 30% mniej w wieku powyŝej 60 roku Ŝycia (5,1%). Patrząc na udzielone odpowiedzi z perspektywy rodzaju gospodarstwa domowego prowadzonego przez respondenta, to słupy ogłoszeniowe przykuwają największą uwagę osób młodych (mieszkających z rodzicami,8% lub prowadzących osobne gospodarstwo domowe 8,6%), a najmniejszą osób starszych (małŝeństw z usamodzielnionymi dziećmi 60,3% lub osób samotnych 56,%) Wykres 5. Czy zwraca Pan(i) uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych? 12,9% 1,4% 23,9% zdecydowanie tak raczej tak 20,5% raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 41,4% PŁEĆ WIEK 100% 80% 60% 40% 1,1% 1,3% 22,3% 38,0% 9,1% 18,9% 44,3% 3,2% 12,9% 59,5% 1,1% 0,8% 13,% 11,8% 1,2% 19,6% 22,1% 22,5% 42,9% 38,6% 35,8% 20% 0% 21,3% 26,1% męŝczyzna kobieta 24,4% 23,4% 26,4% 21,3% i więcej zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć WYKSZTAŁCENIE 100% 80% 60% 40% 3,6% 11,% 13,8% 32,8% 1,% 18,0% 11,8% 24,6% 34,1% 20,4% 41,8% 1,1% 12,4% 19,8% 44,8% 20% 0% 38,1% 23,2% 24,2% 21,8% podstawowe/gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć

12 zdecydow anie tak raczej tak raczej nie zdecydow anie nie trudno powiedzieć Razem Razem 23,9% 41,4% 20,5% 12,9% 1,4% 1000 Młoda osoba, mieszkająca jeszcze z rodzicami Młoda osoba prowadząca osobne gospodarstwo domowe MałŜeństwo/para nie posiadające dzieci MałŜeństwo/para najmłodsze dziecko poniŝej 6 lat MałŜeństwo/para, najmłodsze dziecko w wieku powyŝej 6 lat Osoba samotna mieszkająca z dzieckiem 19,5% 58,2% 16,5% 5,%,0% ,6% 54,0% 10,8% 10,6%,0% 68 26,8% 3,% 24,0% 11,5%,0% 6 25,9% 42,9% 19,3% 12,0%,0% ,8% 35,6% 22,2% 14,5% 1,9% ,8% 5,4% 29,8%,0%,0% 13 Osoba samotna w średnim wieku Starsze małŝeństwo, dzieci usamodzielnione Starsza osoba, Ŝyjąca samotnie 33,9% 40,2% 19,1% 5,4% 1,4% 45 20,0% 40,3% 21,9% 15,% 2,1% ,3% 31,4% 23,9% 16,3% 3,1% 93 Inne 53,8% 1,0% 11,1% 18,2%,0% 9 trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 34,0%,2% 13,% 3,1%,9% 8 Spośród osób, które powiedziały, Ŝe zwracają uwagę na plakaty znajdujące się na słupach ogłoszeniowych, dwie piąte (41,6%) zadeklarowało, Ŝe zapamiętało jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych, czyli moŝna stwierdzić Ŝe jedna czwarta Gdańszczan zwraca uwagę i zapamiętuję informacje zamieszczane na słupach. Wykres 6. A czy zapamiętał Pan(i) jakieś wydarzenie kulturalne ostatnio reklamowane na słupach ogłoszeniowych? 6,% 41,6% tak nie trudno powiedzieć 51,% N=

13 Bardzo zbliŝona liczba respondentów z róŝnych grup wiekowych zadeklarował Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenie, wyjątkiem są tylko osoby powyŝej 60 roku Ŝycie, które rzadziej niŝ pozostałe osoby wskazywały na opcję tak. Podobnie płeć w Ŝaden sposób nie róŝnicuje zapamiętywania bądź nie. Natomiast skuteczność docierania z informacjami o wydarzeniach kulturalnych jest bardzo róŝna w zaleŝności od wykształcenia respondentów jedynie jedna dziesiąta osób z wykształceniem podstawowym (13,5%) zadeklarowała, Ŝe zapamiętała jakieś wydarzenia i aŝ ponad połowa osób z wyŝszym wykształceniem (54,9%). Praktycznie wszyscy, którzy zadeklarowali, iŝ pamiętają wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych byli w stanie wskazać na jakąś imprezę w znikomej ilości przypadków były to wydarzenia inne niŝ te związane z kulturą i rozrywką, przede wszystkim dotyczyły one wydarzeń sportowych i turystycznych. NaleŜy jednak podkreślić, iŝ odpowiedzi dotyczące wydarzeń kulturalnych były bardzo zróŝnicowane od np. repertuaru Teatru Muzycznego, poprzez Festiwal Narracje do Jarmarku Dominikańskiego. Wskazania zostały pogrupowane według typu imprez. PoniŜszy wykres przedstawia częstość wskazywania określonych rodzajów wydarzeń kulturalnych. Wykres. A jakie wydarzenie reklamowane na słupach ogłoszeniowych Pan(i) zapamiętał? koncert muzyki popularnej, jazzowej, rockowej 36,0% festiwal, przedstawienie teatralne 26,8% koncert muzyki powaŝnej 13,5% kabaret duŝe plenerowa impreza połączona z występami artystycznymi wystawa, wernisaŝ 6,9% 5,8% 4,1% spotkania z ciekawymi osobami 3,8% festiwal filmowy,pokaz filmowy,kino 3,1% wydarzenia odbywające się w dzielnicy 1,6% warsztaty artystyczne 0,4% inne 9,4% N=249 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Bobra Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych Wrocław, Październik 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Charakterystyka badao...3 2.1 Założenia metodologiczne...3 2.2 Zasady doboru próby...4

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW

Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Warszawa, 20 maja 2011 NOTA METODOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Raport TNS Polska czerwiec 2015 1 Podstawowe informacje o badaniu Temat: Badanie Inwestorów Indywidualnych Klient:

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji Strategia Public Relations gminy Mielec Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE

Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Warszawa, 2008 Opracowali Maciej Pańków, Jędrzej Stasiowski Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej IMAS International

Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej IMAS International Gmina Bielsko-Biała Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej Rezultaty badań prowadzonych wśród mieszkańców Bielska-Białej, w tym osób niepełnosprawnych (XI 2007) IMAS International

Bardziej szczegółowo