PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Wstęp Opracowany przez mgr Edytę Ignaszewską i Ewę Mierzejewską oraz przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej. Obowiązuje od roku. Podstawa prawna -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, -Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz. 542 ze zmianami) Wykaz dokumentów wykorzystanych podczas opracowania programu: 2

3 -Konwencja o Prawach Dziecka -Statut szkoły Cele i Wartości Uważamy, że szkoła naszych dzieci powinna być im przyjazna i jednocześnie umożliwiać wszechstronny rozwój osobowy. Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest wychowanie dobrego człowieka. Pragniemy także, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. W pracy wychowawczej największy nacisk kładziemy na stosunki międzyludzkie: tolerancję, komunikację, tworzenie trwałych więzi, wrażliwość, szacunek dla innych i siebie. Uważamy, że główny ciężar wychowania spoczywa na rodzinie, ale każda lekcja jest lekcją wychowującą, a wszyscy nauczyciele są wychowawcami odpowiedzialnymi za realizację szkolnego programu wychowawczego. Każdy pracownik szkoły prowadzi działania wychowawcze na terenie szkoły i kontaktuje się z opiekunami klas, informując o zaistniałych sytuacjach. Sylwetka absolwenta Dążymy do tego, aby absolwent Szkoły Podstawowej Ślimaczek był człowiekiem twórczym, pozytywnie nastawionym do ludzi i świata oraz komunikatywnym. Ponadto: dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, jego kultura osobista wyrażała się odpowiednim wyglądem i postawą, troszczył się o środowisko przyrodnicze, samodzielnie i odpowiedzialnie korzystał z mediów, 3

4 sprawnie komunikował się z innymi, wykorzystując różne modele zachowań, konstruktywnie współpracował z grupą, rozumiał wartość rodziny w życiu człowieka, miał poczucie więzi z ojczyzną i regionem oraz świadomość obywatelską. Droga ucznia i szkoły do przedstawionej powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w różnym tempie i z różną skutecznością. Opis oczekiwanych osiągnięć absolwenta naszej szkoły to pewien ideał, do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna szkoły. Poniżej szczegółowy rozkład treści i odpowiadających im osiągnięć naszego absolwenta: 4

5 CO? (treści zadania) Z JAKIM SKUTKIEM? sylwetka absolwenta (osiągnięcia ucznia) zna/wie rozumie potrafi JAK? (formy i metody realizacji) KTO? (odpowiedzialni) PROPOZYCJE FORM EWALUACJI 1. BEZPIECZEŃSTWO: 1. BEZPIECZEŃSTWO: - bezpieczna droga do szkoły - zasady BHP (np. podczas gier i zabaw) - zachowanie w sytuacji zagrożeń -przewidywanie skutków swoich zachowań - przepisy ruchu drogowego - zasady ruchu drogowego - zasady bhp stosowane w różnych sytuacjach - zasady zachowania się w sytuacjach zagrożeń i interwencyjnych - co oznaczają zasady bhp i dlaczego należy ich przestrzegać -skutki zagrożeń - potrzebę niesienia pomocy - zasady i normy zachowania - potrzebę ich stosowania - przyczyny i skutki swoich zachowań - konsekwencje swoich zachowań - poruszać się bezpiecznie po drogach stosując przepisy ruchu drogowego - przestrzegać zasad bhp np. podczas gier i zabaw - rozpoznawać sytuacje i zastosować odpowiednie zachowanie - przestrzegać normy, zasady zachowania - zadośćuczynić po wyrządzonej krzywdzie poszkodowanemu uczniowi - wycieczki (utrwalanie znajomości przepisów ruchu drogowego). - spotkania z ekspertami (np. policjant) - programy profilaktyczne - zajęcia świetlicowe - edukacja wczesnoszkolna - wszyscy nauczyciele - realizacje plastyczne i techniczne - konkursy - zachowanie wobec obcych w sytuacji przemocy - jak zachować się wobec obcych - zna ważne numery telefonów - jakie są zagrożenia wynikające z kontaktów z obcymi - unikać niebezpiecznych kontaktów. 5

6 - zachowanie w sytuacji trudnej - wie do kogo może się zwrócić o pomoc ze swoimi problemami - potrzebę skorzystania z pomocy - zwrócić się o pomoc i z niej skorzystać 2. HIGIENA 2. HIGIENA -jak spędzać wolny czas (aktywny wypoczynek) - higiena pracy umysłowej - sposoby spędzania wolnego czasu - zasady higieny pracy umysłowej - potrzebę wypoczynku - związek ruchu ze zdrowiem jak uczyć się zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej - aktywnie wypoczywać i racjonalnie spędzać wolny czas, - dbać o zdrowie - planować naukę i wypoczynek - wycieczki - spotkania z ekspertami (np. pielęgniarka, lekarz, kosmetyczka itp.) - edukacja wczesnoszkolna - wszyscy nauczyciele - plakaty - formy plastyczne - zawody sportowe - sprawozdania z wycieczek - gazetki - higiena spożywania posiłków - zasady higieny spożywania posiłków - potrzebę stosowania zasad higieny przygotowywania i spożywania posiłków - przestrzegać zasad dotyczących odżywiania - zajęcia świetlicowe - jadłospisy - przeglądy czystości - racjonalne odżywianie - sposoby racjonalnego odżywiania się - jaki jest wpływ pożywienia na zdrowie - odżywiać się racjonalnie - higiena ciała - zasady higieny osobistej - dlaczego należy dbać o swoje ciało - samodzielnie utrzymać swoje ciało i ubranie w czystości 6

7 CO? (treści zadania) Z JAKIM SKUTKIEM? sylwetka absolwenta (osiągnięcia ucznia) zna/wie rozumie potrafi JAK? (formy i metody realizacji) KTO? (odpowiedzialni) PROPOZYCJE FORM EWALUACJI 3. EKOLOGIA 3. EKOLOGIA - dostrzeganie związków człowieka z przyrodą (wpływ człowieka na środowisko, dbałość o przyrodę) - jakie są zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka - istotę tych zagrożeń - rozpoznawać zagrożenia - wycieczki - filmy edukacyjne - wszyscy nauczyciele - sprawozdania z wycieczek - dokumentacja fotograficzna - rozumienie skutków zanieczyszczenia środowiska: w szkole, w domu, na podwórzu - co zanieczyszcza środowisko - jak dbać o środowisko - konieczność ochrony środowiska - troszczyć się o własne środowisko - hałas - sposoby walki z hałasem - szkodliwość hałasu - zachowywać się stosownie do sytuacji - konkursy ekologiczne, plastyczne - imprezy okolicznościowe (np. Dzień Ziemi) - akcje (np. zbierania makulatury, baterii itp.) - wystawy pokonkursowe - prace plastyczne i literackie 4. JA I INNI 4. JA I INNI - mój autoportret (poznawanie swoich wad i zalet) - siebie, swoje wady i zalety - swoje słabe i mocne strony - docenić własną wartość - lekcje religii - samoocena - sposoby samooceny - sens i potrzebę samooceny - samodzielnie się ocenić i stawiać sobie realne cele - kanon zachowań w różnych sytuacjach (postawy i zachowania wobec kolegów i dorosłych: rodziców, nauczycieli itp., starszych, słabszych, niepełnosprawnych, innych ras i wyznań) - różne typy charakteru człowieka - zasady zachowania się w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi - postępowanie innych przez pryzmat ich cech charakteru - zasadność i potrzebę postępowania według właściwych zasad itp. - rozpoznawać cechy charakteru u siebie i innych - zachować się odpowiednio - edukacja wczesnoszkolna - zajęcia świetlicowe - zabawy integracyjne - spotkania z ekspertami - indywidualne rozmowy - wszyscy nauczyciele - ocena opisowa - formy plastyczne - obserwacja uczniów podczas różnych sytuacji szkolnych i ustosunkowanie się do niej - dokumentacja z imprez, wyjść klasowych, wycieczek - ocena zachowania - koleżeństwo, przyjaźń - przyjaźń, koleżeństwo, sympatię - na czym polega bezinteresowność, życzliwość, zaufanie, serdeczność, słowność, altruizm itp. - okazywać te uczucia innym - spotkania z rodzicami 7

8 komunikacja (werbalna, niewerbalna, aktywne słuchanie, empatia) -podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej - znaczenie (wagę): komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania i mówienia, empatii - porozumiewać się z innymi i ponosić odpowiedzialność za słowa i gesty - imprezy okolicznościowe - kontrakty - współpraca w grupie (integracja z klasą) - zasady współpracy w grupie - potrzebę ich stosowania -funkcjonować w grupie, być tolerancyjnym wobec inności - zajęcia integracyjno adaptacyjne - klasowe zasady - ustalone zasady w klasie - treść zasad i potrzebę ich stosowania. - dostosowywać się do wspólnie ustalonych zasad - zajęcia integracyjno - diagnostyczne - samodzielność i samokontrola - na czym polega samodzielność - potrzebę bycia samodzielnym - samodzielnie myśleć, działać i wyrażać własne opinie - zajęcia socjoterapeutyczne - strój ucznia (codzienny, uroczysty) - jak należy ubierać się stosownie do okazji i miejsca - potrzeby dostosowania stroju do sytuacji - rozpoznać sytuację i dopasować do niej swój wygląd (fryzura i strój) 8

9 O? (treści zadania) Z JAKIM SKUTKIEM? sylwetka absolwenta (osiągnięcia ucznia) zna/wie rozumie potrafi JAK? (formy i metody realizacji) KTO? (odpowiedzialni) PROPOZYCJE FORM EWALUACJI 5. RODZINA 5. RODZINA wartości więzi rodzinnych - co to jest rodzina - wartość więzi rodzinnych - szanować więzi rodzinne - godziny wychowawcze - wychowawcy - drzewo genealogiczne - tradycje rodzinne - tradycje rodzinne - potrzebę pielęgnowania tradycji rodzinnych - kultywować tradycje - edukacja wczesnoszkolna i nauczanie blokowe. - wszyscy nauczyciele - wywiady - święta rodzinne - daty świąt rodzinnych - wartość tych uroczystości dla rodziny - pokrewieństwo w rodzinie (dziadkowie, wujostwo, kuzyni itp.) korzenie - prawa i obowiązki członków rodziny - przygotowanie do życia w rodzinie (role) - włączyć się w przygotowania i obchody świąt rodzinnych (odpowiednio się zachować) - koligacje rodzinne - związki w rodzinie - dbać o swoje relacje w rodzinie - jakie są prawa i obowiązki członków rodziny - konflikty pokoleń - przyczyny konfliktów pokoleń - rolę swoją i innych członków rodziny - wypełniać swoje obowiązki w rodzinie i dbać o swoje prawa - potrzebę ich rozwiązywania - zachować się z szacunkiem wobec starszych - lekcje religii - imprezy okolicznościowe (np. Dzień Matki, Babci itp.) - spotkania klasowe z rodzinami (np. konkursy rodzinne, spartakiady, kiermasz) - filmy edukacyjne i fabularne - projekty - pedagog szkolny - wychowanie do życia w rodzinie - psycholog szkolny - formy plastyczne i literackie - dokumentacja z imprez - wystawy - analiza korespondencji i rozmów z rodzicami - miłość - różne rodzaje miłości - znaczenie miłości w życiu człowieka - okazywać miłość - konkursy - trudne sytuacje w rodzinie na czym polegają trudne sytuacje (przemoc, molestowanie, bicie, brak opieki, nałogi itp.), gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc - potrzebę skorzystania z pomocy - zwrócić się o pomoc i z niej skorzystać - wywiady, rozmowy, konsultacje - spotkania z ekspertami 6. KULTURA I MEDIA 6. KULTURA I MEDIA - kultura: teatr, filharmonia, kino, galeria, biblioteka, muzeum - różne instytucje kulturalne - potrzebę korzystania z nich - być aktywnym odbiorcą - edukacja czytelnicza i informacyjna - wszyscy nauczyciele - dokumentacja wyjść - inne miejsca : ogród botaniczny, zoologiczny, ośrodki kultury - zasady zachowania się w różnych miejscach - potrzebę stosownego zachowania się - zachować się odpowiednio do miejsca i sytuacji - konkursy - albumy 9

10 - media: radio, tv, komputer, internet, prasa, książka, reklama, telefon komórkowy - samokształcenie (techniki szybkiego czytania i notowania) - dobre i złe strony mediów - zagrożenia wynikające z ciągłego, bezkrytycznego korzystania z mediów - potrzebę rozsądnego korzystania z mediów - niebezpieczeństwa korzystania z mediów - techniki samokształcenia - potrzebę ich wykorzystywania w nauce - wybierać, oceniać i wartościować programy tv, rtv, internet, video, gry komputerowe - rozsądnie i świadomie z nich korzystać - posługiwać się technikami czytania, zapamiętywania, notowania itp. - wyjścia do miejsc upowszechniania kultury - projekcje filmów dzięcięcych w świetlicy - prace plastyczne - prezentacje artystyczne 10

11 CO? (treści zadania) Z JAKIM SKUTKIEM? sylwetka absolwenta (osiągnięcia ucznia) zna/wie rozumie potrafi JAK? (formy i metody realizacji) KTO? (odpowiedzialni) PROPOZYCJE FORM EWALUACJI 7. DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 7. DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE - podstawowa wiedza o mieście i regionie - historia, tradycje regionu: - moja ulica, osiedle, dzielnica - historię i teraźniejszość swojej szkoły, ulicy, dzielnicy, osiedla, miasta - czym dla niego jest Mała ojczyzna - docenić i dbać o swoją Małą Ojczyznę - czytanie literatury o regionie i jego tradycjach - wycieczki po mieście i regionie - wszyscy nauczyciele - dokumentacja wyjść - albumy - prace plastyczne - historia, kronika szkoły - prezentacje artystyczne - udział w życiu osiedla, dzielnicy 8. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 8. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE - uroczystości i tradycje szkolne i klasowe - święta rodzinne, państwowe i religijne (szacunek dla symboli państwowych i religijnych) - daty świąt religijnych i państwowych, uroczystości szkolnych - historię i tradycje narodowe - samorząd klasowy - zasady funkcjonowania samorządu klasowego - znajomość praw i obowiązków ucznia (statut szkoły, umowa społeczna, kodeks ucznia) - prawo szkolne i uczniowskie - zna prawa i obowiązki ucznia - wartość tych uroczystości dla siebie i innych - czym jest dla niego Wielka Ojczyzna - miejsce samorządu klasowego i szkolnego w szkolnej rzeczywistości - przepisy dotyczące praw i obowiązków ucznia - z szacunkiem odnosić się do symboli oraz odpowiednio się zachowywać - być patriotą - wspierać działalność samorządu klasowego i szkolnego - stosować prawa ucznia i korzystać z nich - przestrzegać obowiązki ucznia - zapoznanie z i utrwalenie praw i obowiązków ucznia - imprezy okolicznościowe (jasełka, wigilie, obchody świąt narodowych, Święto Niepodległości itp.) - wybory do samorządu klasowego - Wszyscy nauczyciele - prezentacje artystyczne - prace plastyczne - dokumentacja z imprez - poszanowanie wspólnego mienia - wartość wspólnego mienia - konieczność dbania o nie - dbać o wspólne dobro 11

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo