STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą Szkołę jest spółka Dąbrowscy i Tur sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sytej 179 c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Szkoła ma siedzibę w Warszawie Szkoła jest niepubliczną szkołą o charakterze katolickim, posiadającą własny program wychowawczy. 2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. 3. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne szkoły, a także jej cele i wyznawane wartości. 4. Nauczanie i wychowanie w Szkole ma na celu pełny rozwój osoby, w wymiarze duchowym, intelektualnym, społecznym i fizycznym, zgodny z wartościami chrześcijańskimi przy wykorzystaniu pedagogiki Montessori i w oparciu o charyzmat Św. Urszuli Ledóchowskiej Nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest sprawowany zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 2. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, to jest: 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe określone w odpowiednich przepisach, 2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, 3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone w odpowiednich przepisach, 4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. Cele i zadania Szkoły Podstawowym celem Szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków dla pełnego rozwoju osobowego (duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego) Uczniów w zgodzie z zasadami Kościoła Katolickiego przy pełnym poszanowaniu ich wolności, w atmosferze wzajemnego szacunku i w ścisłej współpracy z Rodzicami. Realizując ten cel Szkoła: 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz autorskimi programami nauczania i przy wykorzystaniu metody pedagogicznej Marii Montessori przygotowując ich do podjęcia dalszego kształcenia, 3. wychowuje i opiekuje się uczniami w duchu szacunku, wolności i odpowiedzialności. 4. Realizuje cele i zadania szkoły we współpracy z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczniów, w duchu wspomagania wychowawczej roli rodziny. 2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły. 1. Rzymskokatolickie wychowanie religijne jest elementem programu Szkoły. 5

2 1. Wspólnotę szkolną tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (lub opiekunów prawnych). 6 Organami Szkoły są: 1. Dyrektor, 2. Rada Pedagogiczna, 2 Dyrektor 7 1. Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą. 2. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz w sporze między nimi, Szkołę reprezentuje osoba prowadząca Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością Szkoły, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności: 1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, 2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju, 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole, 4. ustala plan pracy Szkoły, 5. ustala program wychowawczy Szkoły i program profilaktyki oraz odpowiada za ich realizację, 6. ustala Regulamin Szkoły, 7. ustala arkusz organizacyjny Szkoły w kolejnym roku szkolnym, 8. ustala Wewnątrzszkolny System Oceniania, 9. ustala zasady doskonalenia nauczycieli, 10. ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Szkoły, 11. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, 12. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 13. zatrudnia i zwalnia w porozumieniu z osobą prowadzącą zastępców Dyrektora i inne osoby pełniące w szkole stanowiska kierownicze oraz określa zakres ich obowiązków, 14. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania, 15. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 16. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły, 17. wspiera doskonalenie nauczycieli,, 18. zatwierdza autorski program nauczania, 19. odpowiada za budżet i majątek Szkoły, 20. powołuje Komisję Stypendialną, 21. odpowiada za dokumentację Szkoły, w tym: 1. składa roczne sprawozdanie z działalności Szkoły osobie prowadzącej, 2.przedstawia osobie prowadzącej do 30 czerwca plan finansowy na następny rok szkolny, 3. ustala zasady organizacji roku szkolnego, 4. ustala tygodniowy rozkład zajęć. 22. Powołuje i odwołuje w porozumieniu z osobą prowadzącą swoich zastępców i przydziela im zadania 23. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły nie zastrzeżone dla innych organów, 24. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły, 25. wnioskuje do osoby prowadzącej o zmiany w statucie. Rada Pedagogiczna

3 9 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły. 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły. 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły regulaminu. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym. 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Dyrektora Szkoły. 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 2. opiniowanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 3. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania, 4. podejmowanie uchwał o dostosowaniu podstawy programowej, 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 6. opiniowanie programu wychowawczego Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 7. opiniowanie projektu Regulaminu Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 8. opiniowanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 9. opiniowanie arkusza organizacyjnego Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 10. wnioskowanie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do osoby prowadzącej o zmiany w statucie Szkoły. Rodzice Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów. 2. Rodzice mają prawo do : 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych, 2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie. 3. Rodzice mają obowiązek : 1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły, dokumenty ( przede wszystkim umowę o naukę szkolną), 2. przestrzegać statutu i regulaminu Szkoły oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych Szkoły, 3. aktywnie współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki, 4. respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia, 5. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych, 6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia w Szkole, przekraczającej 3 dni robocze, 7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe, 8. wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec Szkoły, 9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci. Stowarzyszenia i organizacje W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym. 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności. Organizacja pracy w Szkole Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do szóstej.

4 2. Szkoła rozpoczyna działalność w roku szkolnym 2011/2012 powołując klasę pierwszą. W kolejnych latach, wzrastając, Szkoła będzie przeprowadzała rekrutację do nowootwieranych klas pierwszych. 3. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne określane jako praca własna, prowadzone zgodnie z pedagogiką Montessori w oddziałach wielorocznikowych łączących klasy 1-3. Zajęcia określane jako praca własna odpowiadają nauczaniu zintegrowanemu i odbywają się w wymiarze nie mniejszym niż przewidziany w obowiązującym ramowym planie nauczania. 4. W drugim etapie edukacyjnym (klasy 4-6) zajęcia odbywają się w oddziałach jednorocznikowych, z podziałem na przewidziane podstawą programową i ramowym planem nauczania przedmioty, w wymiarze nie mniejszym niż przewidziany w obowiązującym ramowym planie nauczania. 5. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach dostosowanych do stopnia zaawansowania językowego ucznia. 6. Zajęcia edukacyjne mogą się również odbywać poza Szkołą. 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów określa tygodniowy rozkład zajęć. 8. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą i podaje do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji w danym roku szkolnym. 13 Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone właściwymi przepisami. 14 Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć Dzień 29 maja, wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, jest Świętem Szkoły. 2. Święto Szkoły corocznie jest obchodzone w sobotę wypadającą jak najbliżej daty 29 maja. Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne. Nauczyciele oraz inni pracownicy Nauczyciel Szkoły w szczególności: 1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w statucie, 2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju, 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią. 18 Realizując zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych dla programu Szkoły metod pracy, 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy pełnej szacunku i poszanowania wolności, 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w działalność Szkoły zgodnie z jej programem i charakterem 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej, 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę, 7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami i pozostałymi pracownikami Szkoły 8. powierzone mienie szkoły, 9. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej. 4

5 19 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły. 3. Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia Szkoły w wykonywaniu obowiązków oraz prawo do ubiegania się o wsparcie działań mających na celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach możliwości i potrzeb Szkoły Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, poszanowania wolności i szacunku 2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia, 3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła, 4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy, 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych, 6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego, 7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 8.prowadzenie dokumentacji swojej klasy, w tym szczególnie arkuszy ocen, indywidualnych kart diagnozy aktywności ucznia i dziennika lekcyjnego. 3. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak: pedagog, reedukator, psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych. 21 Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkolną. 1. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie Szkoły. 2. Mają prawo do uzyskania wsparcia Szkoły w wykonywaniu obowiązków oraz prawo do ubiegania się o wsparcie działań mających na celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach możliwości i potrzeb Szkoły. Zasady przyjmowania uczniów Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych. 3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do Szkoły należą w szczególności: 1. akceptowanie przez rodziców wszystkich wewnętrznych dokumentów Szkoły w tym szczególnie Statutu, Programu Wychowawczego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 2. gotowość rodziców do zaakceptowania stosowanej w Szkole metody Montessori oraz do ścisłej współpracy ze Szkołą, 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 4. dojrzałość szkolna. 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury kwalifikacyjnej.

6 Prawa i obowiązki uczniów Uczniowie mają prawo do: 1. życzliwego i podmiotowego traktowania, 2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 5. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 6. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka. 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. 3. Uczniowie mają obowiązek: 1. przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły, 2. udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę, 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu Szkoły, 4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów, wychowawców oraz innych pracowników Szkoły, 5. odpowiedzialności za własny rozwój oraz życie i zdrowie własne i innych osób 6. godnego reprezentowania Szkoły, 7. dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne. Zasady oceniania 25 Szczegółowe zasady oceniania ujęte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Skreślenie z listy uczniów Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 1. jeżeli narusza Statut i Regulamin Szkoły lub lekceważy obowiązki szkolne, 2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia, 3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji, 4. jeżeli działania ucznia zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób. 2. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów może wystąpić Rada Pedagogiczna lub osoba prowadząca. 3. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić również w razie opóźnienia w opłatach na rzecz Szkoły trwających dłużej niż 2 miesiące i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Dyrektora. 4. Uczniowi i jego rodzicom w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania od decyzji do organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Budżet Szkoły Środki finansowe Szkoły pochodzą w szczególności z: 1. opłat za nauczanie (wpisowe i czesne) wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów uczniów, 2. dotacji i subwencji, 3. darowizn, 4. środków przekazanych przez osobę prowadzącą. 5. Wysokość i szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą. 6. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli organu dotującego.

7 Przepisy końcowe 28 Statut nadaje Szkole oraz dokonuje w nim zmian osoba prowadzący z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora. W razie likwidacji Szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie osoba prowadząca Szkoła używa dwóch pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą Szkoły w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą Szkoły i adresem. Wzory pieczęci ustala osoba prowadząca z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. 31 Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu 1 września 2011 roku. Załączniki: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 7

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo