STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie"

Transkrypt

1 STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą Szkołę jest spółka Dąbrowscy i Tur sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sytej 179 c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Szkoła ma siedzibę w Warszawie Szkoła jest niepubliczną szkołą o charakterze katolickim, posiadającą własny program wychowawczy. 2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. 3. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne szkoły, a także jej cele i wyznawane wartości. 4. Nauczanie i wychowanie w Szkole ma na celu pełny rozwój osoby, w wymiarze duchowym, intelektualnym, społecznym i fizycznym, zgodny z wartościami chrześcijańskimi przy wykorzystaniu pedagogiki Montessori i w oparciu o charyzmat Św. Urszuli Ledóchowskiej Nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest sprawowany zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 2. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, to jest: 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe określone w odpowiednich przepisach, 2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, 3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone w odpowiednich przepisach, 4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. Cele i zadania Szkoły Podstawowym celem Szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków dla pełnego rozwoju osobowego (duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego) Uczniów w zgodzie z zasadami Kościoła Katolickiego przy pełnym poszanowaniu ich wolności, w atmosferze wzajemnego szacunku i w ścisłej współpracy z Rodzicami. Realizując ten cel Szkoła: 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz autorskimi programami nauczania i przy wykorzystaniu metody pedagogicznej Marii Montessori przygotowując ich do podjęcia dalszego kształcenia, 3. wychowuje i opiekuje się uczniami w duchu szacunku, wolności i odpowiedzialności. 4. Realizuje cele i zadania szkoły we współpracy z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczniów, w duchu wspomagania wychowawczej roli rodziny. 2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły. 1. Rzymskokatolickie wychowanie religijne jest elementem programu Szkoły. 5

2 1. Wspólnotę szkolną tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (lub opiekunów prawnych). 6 Organami Szkoły są: 1. Dyrektor, 2. Rada Pedagogiczna, 2 Dyrektor 7 1. Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą. 2. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz w sporze między nimi, Szkołę reprezentuje osoba prowadząca Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością Szkoły, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności: 1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, 2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju, 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole, 4. ustala plan pracy Szkoły, 5. ustala program wychowawczy Szkoły i program profilaktyki oraz odpowiada za ich realizację, 6. ustala Regulamin Szkoły, 7. ustala arkusz organizacyjny Szkoły w kolejnym roku szkolnym, 8. ustala Wewnątrzszkolny System Oceniania, 9. ustala zasady doskonalenia nauczycieli, 10. ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Szkoły, 11. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, 12. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 13. zatrudnia i zwalnia w porozumieniu z osobą prowadzącą zastępców Dyrektora i inne osoby pełniące w szkole stanowiska kierownicze oraz określa zakres ich obowiązków, 14. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania, 15. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 16. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły, 17. wspiera doskonalenie nauczycieli,, 18. zatwierdza autorski program nauczania, 19. odpowiada za budżet i majątek Szkoły, 20. powołuje Komisję Stypendialną, 21. odpowiada za dokumentację Szkoły, w tym: 1. składa roczne sprawozdanie z działalności Szkoły osobie prowadzącej, 2.przedstawia osobie prowadzącej do 30 czerwca plan finansowy na następny rok szkolny, 3. ustala zasady organizacji roku szkolnego, 4. ustala tygodniowy rozkład zajęć. 22. Powołuje i odwołuje w porozumieniu z osobą prowadzącą swoich zastępców i przydziela im zadania 23. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły nie zastrzeżone dla innych organów, 24. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły, 25. wnioskuje do osoby prowadzącej o zmiany w statucie. Rada Pedagogiczna

3 9 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły. 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły. 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły regulaminu. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym. 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Dyrektora Szkoły. 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 2. opiniowanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 3. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania, 4. podejmowanie uchwał o dostosowaniu podstawy programowej, 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 6. opiniowanie programu wychowawczego Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 7. opiniowanie projektu Regulaminu Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 8. opiniowanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 9. opiniowanie arkusza organizacyjnego Szkoły przedkładanego przez Dyrektora, 10. wnioskowanie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do osoby prowadzącej o zmiany w statucie Szkoły. Rodzice Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów. 2. Rodzice mają prawo do : 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych, 2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie. 3. Rodzice mają obowiązek : 1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły, dokumenty ( przede wszystkim umowę o naukę szkolną), 2. przestrzegać statutu i regulaminu Szkoły oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych Szkoły, 3. aktywnie współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki, 4. respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia, 5. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych, 6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia w Szkole, przekraczającej 3 dni robocze, 7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe, 8. wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec Szkoły, 9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci. Stowarzyszenia i organizacje W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym. 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności. Organizacja pracy w Szkole Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do szóstej.

4 2. Szkoła rozpoczyna działalność w roku szkolnym 2011/2012 powołując klasę pierwszą. W kolejnych latach, wzrastając, Szkoła będzie przeprowadzała rekrutację do nowootwieranych klas pierwszych. 3. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3) podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne określane jako praca własna, prowadzone zgodnie z pedagogiką Montessori w oddziałach wielorocznikowych łączących klasy 1-3. Zajęcia określane jako praca własna odpowiadają nauczaniu zintegrowanemu i odbywają się w wymiarze nie mniejszym niż przewidziany w obowiązującym ramowym planie nauczania. 4. W drugim etapie edukacyjnym (klasy 4-6) zajęcia odbywają się w oddziałach jednorocznikowych, z podziałem na przewidziane podstawą programową i ramowym planem nauczania przedmioty, w wymiarze nie mniejszym niż przewidziany w obowiązującym ramowym planie nauczania. 5. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach dostosowanych do stopnia zaawansowania językowego ucznia. 6. Zajęcia edukacyjne mogą się również odbywać poza Szkołą. 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów określa tygodniowy rozkład zajęć. 8. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą i podaje do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji w danym roku szkolnym. 13 Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone właściwymi przepisami. 14 Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć Dzień 29 maja, wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, jest Świętem Szkoły. 2. Święto Szkoły corocznie jest obchodzone w sobotę wypadającą jak najbliżej daty 29 maja. Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne. Nauczyciele oraz inni pracownicy Nauczyciel Szkoły w szczególności: 1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w statucie, 2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju, 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią. 18 Realizując zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych dla programu Szkoły metod pracy, 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy pełnej szacunku i poszanowania wolności, 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w działalność Szkoły zgodnie z jej programem i charakterem 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej, 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę, 7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami i pozostałymi pracownikami Szkoły 8. powierzone mienie szkoły, 9. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej. 4

5 19 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły. 3. Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia Szkoły w wykonywaniu obowiązków oraz prawo do ubiegania się o wsparcie działań mających na celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach możliwości i potrzeb Szkoły Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, poszanowania wolności i szacunku 2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia, 3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła, 4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy, 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych, 6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego, 7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 8.prowadzenie dokumentacji swojej klasy, w tym szczególnie arkuszy ocen, indywidualnych kart diagnozy aktywności ucznia i dziennika lekcyjnego. 3. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak: pedagog, reedukator, psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych. 21 Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkolną. 1. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie Szkoły. 2. Mają prawo do uzyskania wsparcia Szkoły w wykonywaniu obowiązków oraz prawo do ubiegania się o wsparcie działań mających na celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach możliwości i potrzeb Szkoły. Zasady przyjmowania uczniów Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych. 3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do Szkoły należą w szczególności: 1. akceptowanie przez rodziców wszystkich wewnętrznych dokumentów Szkoły w tym szczególnie Statutu, Programu Wychowawczego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 2. gotowość rodziców do zaakceptowania stosowanej w Szkole metody Montessori oraz do ścisłej współpracy ze Szkołą, 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 4. dojrzałość szkolna. 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury kwalifikacyjnej.

6 Prawa i obowiązki uczniów Uczniowie mają prawo do: 1. życzliwego i podmiotowego traktowania, 2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 5. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 6. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka. 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. 3. Uczniowie mają obowiązek: 1. przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły, 2. udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę, 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu Szkoły, 4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów, wychowawców oraz innych pracowników Szkoły, 5. odpowiedzialności za własny rozwój oraz życie i zdrowie własne i innych osób 6. godnego reprezentowania Szkoły, 7. dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne. Zasady oceniania 25 Szczegółowe zasady oceniania ujęte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Skreślenie z listy uczniów Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 1. jeżeli narusza Statut i Regulamin Szkoły lub lekceważy obowiązki szkolne, 2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia, 3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji, 4. jeżeli działania ucznia zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób. 2. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów może wystąpić Rada Pedagogiczna lub osoba prowadząca. 3. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić również w razie opóźnienia w opłatach na rzecz Szkoły trwających dłużej niż 2 miesiące i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Dyrektora. 4. Uczniowi i jego rodzicom w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania od decyzji do organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Budżet Szkoły Środki finansowe Szkoły pochodzą w szczególności z: 1. opłat za nauczanie (wpisowe i czesne) wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów uczniów, 2. dotacji i subwencji, 3. darowizn, 4. środków przekazanych przez osobę prowadzącą. 5. Wysokość i szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą. 6. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli organu dotującego.

7 Przepisy końcowe 28 Statut nadaje Szkole oraz dokonuje w nim zmian osoba prowadzący z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora. W razie likwidacji Szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie osoba prowadząca Szkoła używa dwóch pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą Szkoły w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą Szkoły i adresem. Wzory pieczęci ustala osoba prowadząca z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. 31 Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu 1 września 2011 roku. Załączniki: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 7

Statut Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Statut Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie Statut Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

Statut Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Statut Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Postanowienia ogólne 1 1. Liceum nosi nazwę: Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Chocimska w Warszawie

Statut Szkoły Podstawowej Chocimska w Warszawie Statut Szkoły Podstawowej Chocimska w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Chocimska. 2. Osobą prawną prowadzącą Szkołę Podstawową Chocimska, zwaną dalej Szkołą, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Postanowienia ogólne

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Postanowienia ogólne Statut Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie Postanowienia ogólne 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Postanowienia ogólne 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego. 1 2. Osobą prawną

Bardziej szczegółowo

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP.

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 Szkoła nosi nazwę: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. Dopuszcza się używanie skrótu I SSP. 2 Cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GIMNAZJUM NR 13. Warszawa, ul. Smoleńskiego 31

S T A T U T GIMNAZJUM NR 13. Warszawa, ul. Smoleńskiego 31 S T A T U T GIMNAZJUM NR 13 IM. SŁUGI BOŻEJ FRANCISZKI MARII WITKOWSKIEJ Warszawa, ul. Smoleńskiego 31 STATUT GIMNAZJUM NR 13 IM. SŁUGI BOŻEJ FRANCISZKI MARII WITKOWSKIEJ Warszawa, ul. Smoleńskiego 31

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół AZYL w Piastowie

Statut. Zespołu Szkół AZYL w Piastowie Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół AZYL nr 10/2015 z dnia 26 maja 2015r. Statut Zespołu Szkół AZYL w Piastowie Tekst statutu zatwierdzony uchwałą nr 2/2014 Zarządu Spółki AZYL Sp. z o.o z

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH NAZWA I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną i nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE

STATUT INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE STATUT INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE DIPLOMA PROGRAMME ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1.International School of Poznań w Poznaniu, ul.taczanowskiego 18, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Statut Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 28.11.2017 r. 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy Załącznik do Uchwały Nr XLII/173/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 sierpnia 2017 r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE 1. 1. Zespół Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5152 UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/327/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/327/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XXV/327/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie założenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Statut Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach Statut Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/27.08.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 3 Rozdział II INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Rozdział I Nazwa i typ Szkoły 1 1. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trześni. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Hispaniola. Towarzystwa Przyjaciół I SLO w Warszawie

Statut Społecznego Gimnazjum Hispaniola. Towarzystwa Przyjaciół I SLO w Warszawie Statut Społecznego Gimnazjum Hispaniola Towarzystwa Przyjaciół I SLO w Warszawie Rozdział I. Przepisy ogólne 1. Społeczne Gimnazjum Hispaniola w Warszawie, zwane dalej Szkołą, jest trzyletnią Szkołą gimnazjalną

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

STATUT. 2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego. ul. Białoprądnicka 3. w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. 2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego. ul. Białoprądnicka 3. w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT 2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie Rozdział I. Postanowienia ogólne Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza działa pod nazwą 2Takt Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

Statut przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO 10 lutego 2006 r. (zmiany: r., r., r.)

Statut przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO 10 lutego 2006 r. (zmiany: r., r., r.) Statut przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO 10 lutego 2006 r. (zmiany: 20.09.2012 r., 16.06.2014 r., 31.08.2015r.) Rozdział I. Przepisy ogólne Statut I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/843/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY

I. Informacje ogólne NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W POZNANIU Działając na podstawie art.84 ust.1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 1996 1:, nr 67, poz.329, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3537 UCHWAŁA NR XXXVIII/55/2013 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z dnia 31.03.2017r. ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie W Statucie Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia r.

Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia r. Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28.08.2003r. w sprawie nadania statutu szkole dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Na podstawie 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

S T A T U T Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu S T A T U T Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

-STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO SKRZATY

-STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO SKRZATY -STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO SKRZATY ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Skrzaty zwane dalej Przedszkolem jest placówka niepubliczna prowadzona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W DĘBICY

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W DĘBICY STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W DĘBICY Rozdział I Nazwa i adres szkoły oraz jej cele i zadania 1 1.1 Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia Decyzja nr DSA.I. 7755

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW W GORZOWIE WLKP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW W GORZOWIE WLKP STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSW W GORZOWIE WLKP I. Postanowienia ogólne & 1 1. Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (dalej KSW), zwana dalej Szkołą, jest prowadzona przez Zarząd Oddziału

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE Opracowano na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808) oraz Statutu Szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/515/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1. 1. Nazwa Szkoły: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz brzmienie od 2009-07-05 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA 2015 Rozdział I. Prawa ucznia 1 1. Uczeń ma prawo do: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 2. Statut Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo