STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja Miasto-Ogród Książenice, która zakłada i prowadzi Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. Siedziba organu Prowadzącego znajduje się w Książenicach przy Al. Marylskiego 7. 3 Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat jest placówką prowadzoną według zasad określonych przez Pedagogikę Marii Montessori. 4 Przedszkole działa w ramach obowiązujących przepisów oraz Statutu. 5 Podstawą prawną działalności Przedszkola jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego, prowadzonej przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim oraz niniejszy Statut. Strona 1 z 10

2 Statut nadaje placówce organ Prowadzący Przedszkole. ROZDZIAŁ II CEL I ZADANIA 6 Wychowanie i edukacja dziecka ma na celu wspieranie harmonijnego rozwoju jego osobowości i przygotowanie do życia we współczesnym społeczeństwie, poprzez: okazywanie dziecku szacunku, życzliwości, codziennej troski, organizację przygotowanego środowiska do indywidualnej nauki, wyposażonego w specjalnie opracowane pomoce rozwojowe odpowiadające na potrzeby poznawcze, emocjonalne i ruchowe dziecka, wspieranie samodzielności w zdobywaniu praktycznych umiejętności i kompetencji szkolnych, rozbudzanie zamiłowania do ciszy, porządku, wspieranie zaufania dziecka we własne siły i uniezależnianie się od pochwały, rozbudzanie wrażliwości dziecka na potrzeby innych, uczenie się zasad dobrego wychowania, rozbudzenie wrażliwości estetycznej, ustalanie reguł społecznych, zasad współdziałania i sposobów rozwiązywania konfliktów, uczenie dziecka szacunku do rodziców, innych ludzi, wartości kulturowych i narodowych, poszanowanie przyrody i wprowadzenie zasady dbałości o środowisko naturalne. 7 Dla realizacji tych zadań Przedszkole prowadzi zajęcia przedszkolne według zasad Pedagogiki M. Montessori. 8 Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zalecaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ROZDZIAŁ III Strona 2 z 10

3 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 9 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci młodsze, o ile organ Prowadzący wyrazi na to zgodę. 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa do 20 dzieci w różnym wieku. 3. Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do 18: Do południa odbywa się tzw. praca własna w grupach. Przed obiadem dzieci wychodzą na spacer. Po obiedzie są przeprowadzane zajęcia grupowe. 5. W Przedszkolu przygotowuje się śniadanie, II śniadanie, obiad oraz podwieczorek. 6. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. ROZDZIAŁ IV ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA 10 Organami Przedszkola są: 1. Dyrektor Przedszkola. 2. Rada Pedagogiczna. 11 Dyrektor Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez Organ Prowadzący Przedszkole. 12 Do kompetencji i zadań organu Prowadzącego należy: 1. Określenie celów, metod i form pracy. Strona 3 z 10

4 2. Ustalanie wysokości czesnego i innych opłat. 3. Zarządzaniem majątkiem Przedszkola. 4. Zatwierdzanie preliminarza wydatków budżetowych. 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dotyczących zwalniania ich, wynagradzania i premiowania oraz w sprawie organizacji wewnętrznej Przedszkola. 6. Zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie i premiowanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Przedszkola. 7. Zawieranie z rodzicami umów, precyzujących obowiązki stron. 13 Dyrektor Przedszkola: 1. Kieruje Przedszkolem i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania placówki. 2. Czuwa nad realizacją celów, metod i form pracy. 3. Zapewnia nauczycielom środki i materiały do pracy. 4. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 5. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej. 6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, oraz wstrzymuje niezgodne z prawem. 7. Wnioskuje do organu prowadzącego przedszkole w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej przedszkola. 8. Opracowuje projekt planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 9. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą. 10. Sprawuje nadzór pedagogiczny. Strona 4 z 10

5 11. Prowadzi dokumentację pracy Przedszkola. 12. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola. 13. Przyjmuje dzieci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z postanowieniami Rady Pedagogicznej. 14. Wykreśla na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z listy przedszkolnej, zwolnione z Przedszkola dzieci. 15. Reprezentuje Przedszkole na zewnątrz. 14 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pozostałych pracowników. 15 Rada Pedagogiczna 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach Organ Prowadzący oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy. 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 2.1. Opiniowanie planów pracy Przedszkola wnoszonych przez Dyrektora Określanie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola Podejmowanie uchwały o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola Opiniowanie arkusza organizacyjnego placówki Opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć w placówce, Strona 5 z 10

6 ROZDZIAŁ V PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 16 Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 17 Nauczyciel ma prawo: do wyboru form i metod pracy określonych przez Pedagogikę M. Montessori, decydowania o bieżącej i okresowej ocenie problemów, rozwojowych dziecka. 18 Do obowiązków nauczyciela należy: 1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 2. Wykazywanie życzliwego i indywidualnego stosunku do każdego dziecka. 3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań. 4. Sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć. 5. Zapewnienie prawidłowego, przebiegu procesu dydaktycznego. 6. Realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych określonych przez Pedagogikę M. Montessori. 7. Aktywne włączanie się w działania inicjowane przez Dyrektora Przedszkola. 8. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 9. Zgłaszanie własnych inicjatywy i innowacji pedagogicznych Dyrektorowi, a także informowanie go o trudnościach w realizacji powierzonych zadań. Strona 6 z 10

7 10. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami każdego dziecka i informowanie ich o jego bieżących wynikach. 11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z wymogami organizacji wewnętrznej Przedszkola. 12. Stosowanie się do zaleceń Dyrektora Przedszkola. 19 Nauczyciel odpowiada za powierzone mu pomoce i środki dydaktyczne przed Dyrektorem. 20 Obowiązki pozostałych pracowników placówki są określone w odrębnych umowach oraz przyjętych przez pracowników zakresach obowiązków. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 21 Rodzice mają prawo do: a) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, b) uzyskiwania inspiracji pedagogicznych w sprawach wychowania dziecka, c) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Przedszkola opinii na temat pracy przedszkola, d) zgłaszania swoich uwag Organowi Prowadzącemu Przedszkole. Rodzice mają obowiązek: a) stałej współpracy z nauczycielami oraz wymiany ważnych informacji dotyczących zachowania dziecka, Strona 7 z 10

8 b) punktualnego przyprowadzania do i odbierania dziecka z przedszkola, c) regularnego uiszczania opłat, d) uczestniczenia w organizowanych zebraniach przedszkolnych. ROZDZIAŁ VII WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA. 22 Prawa dzieci Dzieci mają prawo do: 1. Fachowej opieki wychowawczej. 2. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 3. Zindywidualizowanej nauki. 4. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej. 23 Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się poprzez rozmowy kwalifikacyjne, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice zgłaszający dziecko do przedszkola są proszeni o zapoznanie się zasadami i organizacją pracy w przedszkolu. 24 Skreślenie dziecka z listy dzieci przedszkolnych następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na mocy pisemnej decyzji Dyrektora Przedszkola. Dziecko może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku: gdy dziecko jest całkowicie zdane na stałą opiekę nauczyciela, gdy jest zbyt pobudzone, gdy jest zagrożeniem dla innych dzieci z powodu nasilonej i niekontrolowanej agresji, Strona 8 z 10

9 gdy sytuacja w grupie nie pozwala na pobyt dziecka ze specjalnymi problemami, ponieważ jest to nadmiernym obciążeniem dla dzieci i nauczycieli, gdy problemy wynikające z kontaktów z Rodzicami, rodzą konflikty pedagogiczne i organizacyjne będące nadmiernym obciążeniem dla pracowników Przedszkola, powstania zaległości w opłatach wg ustaleń zawartych w Umowie z Rodzicami. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25 Przedszkole likwiduje organ Prowadzący. 26 O zamiarze i przyczynach likwidacji Dyrektor Przedszkola ma obowiązek powiadomić rodziców, Kuratorium Oświaty, władze oświatowe oraz pracowników z miesięcznym wyprzedzeniem. 27 Zasoby materialne Przedszkola stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze pochodzące ze środków organu prowadzącego Przedszkole, z wpłat wpisowego, czesnego, dotacji z budżetu państwa oraz działalności gospodarczej Przedszkola, o ile taka działalność jest prowadzona. 28 Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za Przedszkole i rozliczania ich, zawarte są w Umowie z Rodzicami dotyczącej pobytu dziecka w Przedszkolu. 29 Majątek Przedszkola z chwilą jego ewentualnej likwidacji powraca do organu prowadzącego Przedszkole. 30 Odpłatność za wyżywienie dziecka i sposób rozliczania określane są przy podpisywaniu umowy. Strona 9 z 10

10 31 1. Zmiany w Statucie dokonywane są wyłącznie za zgodą Organu Prowadzącego. Zmiany i uzupełnienia nie mogą być sprzeczne z ustawą o Systemie Oświaty. 2. Aktualny Statut Organ Prowadzący składa do Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim. Książenice, dnia 20 czerwca 2012 r. Strona 10 z 10

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

PROJEKT STATUTU SOŁECTWA. Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania PROJEKT STATUTU SOŁECTWA Rozdział 1. Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania 1. Ogól mieszkańców miejscowości.stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo zwany dalej Sołectwem. 2. Teren działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo