WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*"

Transkrypt

1 ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 1 WARSZAWA 2011: DOROTA KAWAŁKO, JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY* PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS IN Galio Sylvatici-Carpinetum FORESTS OF THE JEZIERZYCA RIVER VALLEY LANDSCAPE PARK Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu A b stract: The w ork was focused on the analysis o f physical properties o f soils in a Galio Sylvatici- Carpinetum forest o f the Jczierzyca R iver Valley Landscape Park. Experim ental sites were selected with regard to the type o f forest habitat (Galio Sylvatici-C arpinetum ) and soil texture. The soils included gley soils and river alluvial soils. The profile structure and texture o f the soil horizons confirm ed the influence o f a hydrological factor in the pedogenic process; the type o f forest habitat was also important. High groundw ater level caused glcying already at a shallow depth o f the soil profiles. The best retention properties were noted in river alluvial soils characterized by the presence o f alluvial deposits rich in organic matter. Słowa kluczowe: gleby leśne, lasy grądowe, właściwości fizyczne gleb, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Key w ords: forest soils, Galio Sylvatici-C arpinetum forests, physical properties o f soils, Jczierzyca River Valley Landscape Park. WSTĘP Do jednych z najciekawszych pod względem ekologicznym należą utwory glebowe zlokalizowane w obrębie dolin rzecznych oraz teras zalewowych. Z tymi rejonami wiążą się przede wszystkim gleby aluwialne, gleby mułowe oraz torfowe. Wynika to z panujących tam niegdyś lub w czasach współczesnych specyficznych warunków wodnych [Giedrojć 1981; Kawałko, Kaszubkiewicz 2008]. Lasy grądowe uznawane są za dominujący typ roślinności potencjalnej w Polsce. Niemalże cały obszar kraju znajduje się w zasięgu występowania lasów dębowo-grabowo-lipowych, jednak większość siedlisk zajmowanych niegdyś przez te zbiorowiska została wylesiona i zamieniona na użytki rolne. Występowanie grądów zostało ograniczone do niewielkich fragmentów dzisiejszych uroczysk o silnie *Praca n a u k o w a fin an so w an a ze śro d k ó w n a n aukę w latach ja k o p ro jek t b adaw czy n rn N

2 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 83 urozmaiconej rzeźbie lub do powierzchni wewnątrz zwartych kompleksów leśnych [Woziwoda 2007]. Grądy ze względu na specyficzne warunki siedliskowe oraz olbrzymią różnorodność gatunków roślin i zwierząt, zostały objęte programem Natura Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizycznych gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych pod zbiorowiskiem lasów grądowych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. MATERIAŁ I METODY Prace terenowe w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy przeprowadzono w lipcu 2007 i sierpniu 2009 roku po wcześniejszym przestudiowaniu materiałów kartograficznych. Na ich podstawie wytypowano miejsca, w których wykonano 9 profili glebowych. Przy wyborze miejsc odkrywek kierowano się rodzajem zbiorowiska (grąd środkowoeuropejski) oraz rodzajem skały macierzystej. Profile glebowe zostały opisane zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Z wydzielonych poziomów genetycznych pobrano próbki glebowe o naruszonej i nienaruszonej strukturze, w których oznaczono: skład granulometryczny - metodą areometryczno-sitową Bouyoucosa Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego; gęstość fazy stałej (gęstość właściwą) - metodą piknometryczną; gęstość gleby suchej (gęstość objętościową) - w cylinderkach Kopecky'ego; porowatość ogólną wyliczono na podstawie wyników gęstości właściwej i objętościowej; w czterech profilach oznaczono retencję wodną z zastosowaniem bloków kaolinowopiaskowych (zakres pf 0-2) oraz na aparacie Richarda (zakres pf 2^1,2). Na podstawie przebiegu krzywych pf obliczono ilość makro-, mezo- i mikroporów. W prezentowanej pracy częściowo korzystano z danych zawartych na mapach glebowo-siedliskowych z lat wcześniejszych, gdy nie wydzielano frakcji o 0 > 2 mm. Stąd podział na grupy i frakcje glebowe wykonano według normy BN-78/ [PTG 1976]. WYNIKI I DYSKUSJA Analizowane gleby zaliczono do dwóch działów: gleb semihydrogenicznych (profile 1^4) oraz gleb napływowych (profile 5-9). Pierwszą grupę stanowią gleby gruntowo-glejowe właściwe i torfiasto-glejowe z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym, o miąższości od 24 do 30 cm, silnie poprzerastanym korzeniami. Profile zostały wykonane w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego, w odległości około 40 m od rowu melioracyjnego, gdzie lustro wody gruntowej znajdowało się na głębokości 30 cm. Druga grupa to mady rzeczne próchniczne średnie, ciężkie i bardzo ciężkie [Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000], o niskim poziomie wody gruntowej, zlokalizowane w lesie świeżym, około 100 m od cieku wodnego. W budowie profilowej niektórych mad (profile 5, 6, 7) zaznacza się obecność warstw namułów, gdzie ilość substancji organicznej jest większa niż w powierzchniowych poziomach mineralnych. Wszystkie analizowane gleby charakteryzująsię oglejeniem oddolnym. Zawartość frakcji szkieletowej ( 0 >1 mm) w badanych glebach gruntowo-glejowych waha się między 2% (poziomy Agg i G, profil 1) a 23% (poziom G, profil 2) (tab. 1). W profilach 2 i 3 zauważa się tendencję wzrostową zawartości procentowej tej frakcji wraz ze wzrostem głębokości. W profilu 1 ilość szkieletu jest taka sama w obu badanych poziomach diagnostycznych (2%), natomiast w profilu 4, w poziomach A 1 i G zanotowano około 3% szkieletu, a w poziomie A2-5%. Większość poziomów wykazuje skład

3 TABELA 1. Skład granulo metryczny badanych gleb - TABLE 1. Texture of analysed soils Nr Poziom genet. Głębok. Procentowy udział frakcji o średnicy - Percentage content ofiraction with diameter [mm] Grupa wg No Genetic horizon Depth > ,5-0,25-0,N 0,05-0,02-0,006- <0, ,1 0,1- <0,02 PTG [1989] [cm] 0,25 0,1 0,05 0,02 0,006 0,002 0,02 Texture group 1 Agg ps G > Pi 2 A ps A ps G > , , pi 3 A ps A ps G > I 6 ps 4 A ps A ps G > , , ps 5 A ,5 7,3 11, gsp A ,0 2,0 5, ip A , gsp Cgg ,3 2,0 10, gcp HCgg ,3 27,7 66, Pi 6 A ,5 9,8 14, gsp A ,0 10,7 16, gsp A ,3 11,2 18, gsp A/Cgg ,5 12,2 14, gsp HCgg ,2 40,5 44, Pi 7 A ,5 13,0 19, glp A2gg ,0 5,5 11, gcp A3gg ,5 22,2 20, pgmp HCgg ,2 4,3 15, gsp IUCgg ,5 38,7 31, Pi IIICgg ,3 55,7 18, Pi 8 A ,0 14,2 35, pgmp A ,5 7,7 35, gs HCgg ,2 81, P1 IHCgg ,0 9,0 50, Pgl IVCgg ,0 77, I Pi 9 A ,5 21,3 19, gl A ,5 22,3 27, gl Cgg ,8 15,5 40, gl HCgg ,7 53,5 27, P1 pi, ps - sand; pgl - loamy sand; pgmp, gl - sandy loam; gsp - loam; gcp, ip - silt loam D. Kawałko, J Kaszubkiewicz

4 TABELA 2. Wybrane właściwości badanych gleb - TABLE 2. Chosen properties o f analysed soils Nr N o Poziom genel. Głębok. Genetic horizon Depth Corg. O rgc Gęstość właściwa Specilic density Gęstość objętościow a Bulk density Porowatość całkowita Total porosity Procentowy udział porów w całkowitej objętości gleb Percent share o f pores in total volume o f soil [% v/v] cm % g em -3 % v/v Makropory M ezopory Mikropory Macropores >30 fxm M esopores 3 0-0,2 yum M icropores < 0,2 /ini 1 Agg ,05 2,51 1,15 54,4 19,4 27,7 7,3 G >24 0,60 2,59 1,67 35,6 21,9 6,3 7,4 2 A l ,55 2,41 0,81 66,4 23,2 34,6 8,7 A ,86 2, ,0 15,0 25,0 6,9 G >30 0,25 2,63 1,67 36,3 21,3 6,4 8,7 3 A l ,92 2,47 1,02 58,7 18,1 35,4 5,3 A ,26 2,55 1,42 44,2 15,7 17,0 11,5 G >21 0,14 2,63 1,60 39,2 22,2 8,5 8,5 4 Al 0-8 3,95 2,51 0,94 62,6 26,3 29,2 7,2 A ,77 2,57 1,35 47,7 27,0 12,9 7,8 G >25 0,57 2,62 1,64 37,3 20,1 9,9 7,3 5 A l ,94 2,51 0,93 62,9 9,70 26,9 26,3 A ,88 2,55 1,20 52,9 8,10 25,9 18,9 A ,73 2,41 0,89 63,1 4,00 36,5 22,6 Cgg no 2,65 1,44 49,7 5,00 29,5 15,2 HCgg 74+ no 2,58 no no no no no 6 A l ,50 2,53 0,96 62,0 11,3 29,7 21,0 A ,76 2,55 1,21 52,5 9,90 25,4 17,2 A ,46 0,90 63,4 10,0 30,7 22,7 A/Cgg ,23 2,60 1,42 49,4 8,80 31,2 9,40 HCgg 73) no 2,66 no no no no no 7 A l ,90 2,51 0,99 60,5 10,7 31,5 18,3 A2gg ,24 2,57 1,29 49,8 9, ,9 A3gg ,86 2,40 0,86 64,2 5,90 37,0 21,3 HCgg no 2,63 1,24 52,8 20,3 13,6 18,9 ITICgg ,69 no no no no no IIICgg2 90+ no 2,67 no 110 no no no 8 A l ,73 2,51 0,99 60,5 11,5 30,5 18,5 A ,21 2,54 1,29 52,4 9,70 34,1 8,60 HCgg no 2,66 no no no no no IHCgg no 2,67 1,53 42,7 21,3 14,1 7,30 IVCgg 70+ no 2,67 no no no no no 9 A l ,88 2,58 0,88 65,9 16,2 32,4 17,3 A ,40 2,59 1,34 48,3 18,3 21,3 8,70 Cgg no 2,64 1,41 46,6 18,9 18,6 9,10 HCgg 60+ no 2,65 no no no no no Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 85

5 86. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz granulometryczny piasku słabo gliniastego, jedynie poziomy G w profilach 1 i 2 należą do grupy granulometrycznej piasków luźnych. Oceniając te gleby pod względem kategorii ciężkości należy je zakwalifikować do gleb bardzo lekkich. Udział frakcji szkieletu ( 0 > 1 mm) w madach (profile 5-9) jest na ogół bardzo niski lub nie występuje wcale (tab. 1). W większości poziomów zawartość tej frakcji waha się od 0% do 5% (poziom IlCgg, profil 9). Jedynie kilka poziomów zawiera więcej szkieletu od 11% (poziom A2, profil 5) do 19% (poziom IHCgg, profil 7). Niższą zawartością części szkieletowych charakteryzuje się profil 6 (od 0% do 2%), wyższą natomiast profil 7, gdzie w poziomie IlCgg wynosi 19%, a w poziomie ITT Cgg2-15%. Zawartość frakcji piasku ( 0 1-0,1 mm) mieści się w granicach od 8% (poziom A2, profil 5) do 98% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8). Najlżejszym składem granulometrycznym odznacza się profil 8 wytworzony w całości z utworów piaszczystych, poza poziomem A2, w którym występuje glina średnia. Wszystkie analizowane gleby wykazująuziamienie piasku luźnego w najgłębiej zalegającym poziomie skały macierzystej. Wzrost zawartości piasku wraz z głębokością widoczny jest wyłącznie w profilu 9. Frakcja pyłu ( 0 0,1-0,02 mm) kształtuje się w zakresie od 1% (poziom ITICgg2, profil 7 i poziom IYCgg, profil 8) do 33% (poziom Cgg, profil 5 i poziom A 1, profil 6). Zawartość pyłu w poszczególnych profilach jest mało zróżnicowana w poziomach wyżej zalegających, natomiast najniższa ilość tej frakcji, rzędu kilku procent, występuje w warstwie najgłębszej. Udział procentowy iłu ( 0 < 0,02 mm) waha się od 1% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8) do 67% (poziom A2, profil 5). Zróżnicowanie frakcji w poszczególnych poziomach badanych gleb potwierdza budowę warstwową mad. Przeważają tu utwory o składzie granulometrycznym glin, zalegające na piasku luźnym. Pod względem kategorii ciężkości należy je zaliczyć do gleb średnich, ciężkich oraz bardzo ciężkich. Gęstość właściwa badanych gleb gruntowo-glejowych mieści się w przedziale od 2,41 g-cnt3 (poziom A l, profil 2) do 2,63 g-cnt3 (poziom G, profil 2 i 3) (tab. 2). We wszystkich profilach rośnie wraz z głębokością. Najniższą (2,41-2,51 g-cnt3) gęstością charakteryzują się poziomy powierzchniowe bogate w materię organiczną. Bardzo podobne wyniki przedstawiająbogacz, Łabaz i Dąbrowski [2008] dla gleb wytworzonych z piasków w rejonie PK Dolina Baryczy. Podająoni, że gęstość właściwa kształtowała się w przedziale od 2,39 g-cnt3 w poziomie próchnicznym do 2,70 g-cnt3 w poziomie skały macierzystej. Również Roj-Rojewski i Hryniewicka [2009] uzyskali zbliżone wyniki dla gleb mułowoglejowych i madowych w dolinie Supraśli. Gęstość właściwa badanych mad kształtuje się w zakresie od 2,40 g-cnt3 (poziom A3gg, profil 7) do 2,69 g*cnt3 (poziom IHCgg, profil 7), są to więc wartości typowe dla gleb mineralnych (tab. 2). W analizowanych glebach można zauważyć wyraźny wzrost gęstości właściwej wraz z głębokością, szczególnie w profilach 8 i 9. Podobne wyniki uzyskano już we wcześniejszych badaniach na tym terenie [Kołodziejczyk, Kawałko 2010]. W profilach 5,6,7 zmniejszanie się gęstości właściwej w poziomach A3 (namuły) tłumaczy się dużym nagromadzeniem w nich materii organicznej. Pojawienie się wkładek próchnicznych w profilu związane jest ze specyfiką genezy tych gleb [Roj-Rojewski, Banaszuk 2004]. Mady rzeczne, w których procesy namulania zachodzą okresowo bądź niedawno zostały przerwane, mają w swym profilu warstewki dawnej darni, które zostały przykryte osadami pochodzącymi z kolejnych wylewów rzeki [Giedrojć 1981]. Wartości gęstości objętościowej gleb gruntowo-glejowych mieszczą się w przedziale od 0,81 g-cnt3 (poziom, Al profil 2) do 1,67 g-cnt3 (poziom G, profil 1 i 2) (tab. 2). Widać wyraźnie, że w miarę wzrostu głębokości w profilu, wartość tego parametru wzrasta, czego przyczyną jest nacisk poziomów nadleglych na te zalegające głębiej oraz niewielka zawartość materii oiganicznej.

6 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 87 W badanych madach gęstość objętościowa kształtuje się w granicach od 0,86 g-cnt3 (poziom A3, profil 7) do 1,53 g-cnt3 (poziom ITICgg, profil 8). Najniższe wartości obserwuje się w poziomach próchnicznych [Roj-Rojewski, Hryniewicka2009] oraz w warstwach namułów (poziom A3 profilów 5, 6, 7), najwyższe w poziomach skały macierzystej. W poziomie IlCgg profilu 7 zmniejszenie gęstości objętościowej w stosunku do poziomu A2gg jest spowodowane wymywaniem materii organicznej zgromadzonej w zasobnym w ten składnik poziomie A3 (tab. 2). W glebach gruntowo-glejowych porowatość ogólna waha się w granicach od 35,6% w poziomie G profilu 1 do 66,4% w poziomie Al profilu 2. Wyraźnie zaznacza się tendencja spadkowa w głąb profili. Poziomy akumulacyjne (A) charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy oraz obecnością fauny glebowej i korzeni roślin, które kształtująten parametr (tab. 2). Analiza porowatości różnicowej wskazuje, że procentowy udział makroporów w glebach glejowych zawiera się w przedziale od 15% (poziom A2, profil 2) do 27% (poziom A2, profil 4), a udział mezoporów wynosi od 6,3% (poziom G, profil 1) do 35,4% (poziom Al, profil 3). Udział mikroporów mieści się w granicach od 5,3% ( poziom Al, profil 3) do 11,5% (poziom A2, profil 3). Wyraźnie widać, iż w poziomach akumulacyjnych dominują mezopory (wyjątek stanowi poziom A2 w profilu 4, w którym najwięcej jest makroporów). W poziomach glejowych natomiast zaobserwowano przewagę makroporów, o czym zdecydował ich skład granulometryczny piasków luźnych i słabogliniastych (tab. 2). W analizowanych madach porowatość ogólna przyjmuje wartości od 42,7% (poziom IHCgg, profil 8) do 65,9% (poziom A l, profil 9) i wykazuje ścisły związek z gęstością objętościową gleby. Największą porowatością charakteryzują się poziomy zasobne w próchnicę, a więc warstwy namułów A3 profili 5, 6 i 7, a także poziomy powierzchniowe, gdzie oprócz zwiększonej zasobności w materię organiczną, można stwierdzić wpływ roślinności porastającej glebę oraz fauny glebowej. Tendencja spadkowa porowatości w głąb wiąże się ze wzrostem zagęszczenia fazy stałej gleby, a także zwiększeniem wilgotności gleby, czego efektem jest powstanie poziomów oglejonych. Niemal we wszystkich madach największy udział mają mezopory, które zapewniają najbardziej korzystne warunki wodno-powietrzne. Ich zawartość kształtuje się w zakresie od 13,6% (poziom IlCgg, profil 7) do 37% (poziom A3gg, profil 7). Jedynie w trzech poziomach skały macierzystej (IlCgg profil 7, IHCgg profil 8 i Cgg profil 9) dominują makropory (tab. 2). W warstwach namułów (poziomy A3 profili 5, 6 i 7) ilość mezoporów przekracza 30%. Mniejszy udział w profilach glebowych mad mają mikropory. Obniżają one porowatość użytkową gleby ze względu na niedostępność dla roślin zawartej w nich wody. Jednakże zbyt mały udział tego rodzaju porów powoduje okresowe przesychanie gleby [Buckman, Brady 1971]. Ich ilość w analizowanych profilach waha się w przedziale od 7,30% (poziom IllCgg, profil 8) do 26,3% (poziomal, profil 5). Najwięcej mikroporów obserwuje się w poziomach akumulacyjnych i warstwach namułów (profil 5, 6 i 7), co jest związane ze znaczną zawartością materii organicznej. Najmniejszy procentowy udział w madach mają makropory. Wyjątek stanowią warstwy: IlCgg profil 7, IllCgg profil 8 i Cgg profil 9). Liczba makroporów decyduje o możliwości drenowania gleby, ponieważ tylko przez te pory woda może swobodnie odciekać, natomiast brak ich uniemożliwia napowietrzanie gleby. Ich zawartość w badanych glebach kształtuje się od 4,00% (poziom A3, profil 5) do 21,3% (poziom IllCgg, profil 8). Wraz z głębokością w profilu 9 następuje wzrost ilości makroporów, czego nie obserwuje się w innych profilach glebowych. W profilach 7 i 8 liczba makroporów maleje w głąb, po czym znacznie wzrasta w poziomach najgłębszych, oglejonych.

7 88. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz R Y SU N EK 1. Krzywe pf dla poziom ów profilu 1 FIG URE 1. W ater retention curve for profile 1 R Y SU N EK 2. Krzywe pf dla poziom ów profilu 2 FIG URE 2. W ater retention curve for profile 2 Analizując przebieg krzywych pf można zauważyć spadek zdolności retencyjne badanych gleb gruntowo-glejowych wraz z głębokością profilu (rys. 1, 2). Najwyższe ich wartości wykazuje poziom (Otni) mający cechy torfu dobrze rozłożonego oraz poziomy akumulacyjne, natomiast najniższe - poziomy oglejenia (G). Na taki stan rzeczy wpływają głównie: skład granulometiyczny, stopień zagęszczenia fazy stałej gleby, struktura gleby. W przypadku poziomów G o słabych zdolnościach retencyjnych zadecydował skład granulometryczny (piaski luźne i słabo gliniaste) oraz bardzo niska zawartość materii organicznej.

8 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 89 RYSUNEK 3. Krzywe pf dla poziomów profilu 7 FIGURE 3. Water retention curve for profile 7 RYSU N EK 4. Krzywe pf dla poziom ów profilu 8 FIG U R E 4. W ater retention curve for profile 8 Analiza przebiegu krzywych retencji wodnej dla mad wskazuje, że największe zdolności retencyjne w profilach 5, 6 i 7 mają poziomy namułów A3 (rys. 3). Duża retencja tych poziomów wiąże się z wysoką zawartością w nich materii organicznej, co z kolei zwiększa ilość mezoporów w glebie, gromadzących wodę glebową dostępną dla roślin. W przypadku profilu 8 krzywa dla poziomu A 2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu A 1 oraz przebiega

9 SSL D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz bliżej osi ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny - profilu 8, krzywa dla poziomu A2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu Al oraz przebiega bliżej osi siły ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny poziom A2 wytworzony jest z gliny średniej, poziom Al wykazuje uziamienie piasku gliniastego mocnego pylastego. W przypadku poziomu IHCgg profilu 8, jego małe zdolności retencyjne spowodowane sązarówno składem granulometrycznym - piasek gliniasty lekki, jak i najniższą zawartością węgla organicznego spośród wszystkich poziomów (rys. 4). W analizowanych madach przebieg krzywych pf jest bardzo zróżnicowany, co można tłumaczyć różnym składem granulometrycznym w poszczególnych poziomach. N ajniższą retencją charakteryzująsię poziomy w profilu 8, który wytworzony jest z utworów najmniej zwięzłych. WNIOSKI 1. Budowa profilowa oraz skład granulometryczny poszczególnych poziomów potwierdziły dominującą rolę czynnika hydrologicznego w powstawaniu badanych gleb, choć istotne znaczenie miała również roślinność lasu grądowego. 2. Wysoki poziom wód gruntowych przyczynił się do występowania oglejenia całkowitego (poziom G) już na niewielkiej głębokości analizowanych gleb semihydrogenicznych. W glebach napływowych oglejenie występowało w środkowej i dolnej części profilu glebowego w postaci plam. 3. Badane gleby gruntowo-glejowe w porównaniu z madami wykazały znacznie słabsze właściwości retencyjne, o czym zdecydował ich luźny skład granulometryczny. 4. Najlepszymi właściwościami fizycznymi charakteryzowały się mady ciężkie i bardzo ciężkie, w których są obecne warstwy namułów bogate w substancję organiczną. LITERATURA BOGACZ A., ŁABAZ B., DĄBROWSKI P. 2008: Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. Rocz. Glebozn. 59, 1: BUCKMAN H. C., BRADY N. C. 1971: Gleba i jej właściwości, PWRiL, Warszawa: GIEDROJĆ B. 1981: Physical properties of the fraction of some mother rocksoft soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 197: KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J. 2008: Właściwości gleb wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 59, 3/4: KOŁODZIEJCZYK K, KAWAŁKO D. 2010: Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 61, 1: KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI. 2000: Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa: PTG 1976: Klasyfikacja uziamienia według normy BN-78/ Warszawa. ROY-ROJEWSKI S., BANASZUK II.: Typologia i sekwencja gleb mułowych i mad na tle mikrorzeźby tarasów zalewowych Narwi i Biebrzy. Rocz. Glebozn. 55, 4: ROY-ROJEWSKI S., HRYNIEWICKA I. 2009: Wykształcenie profilowe i właściwości fizyczne gleb mułowotorfowych i madowych w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec. Rocz. Glebozn. 60, 4: WOZIWODA B. 2007: Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 9, 2/3 (16): ss. Dr inż. Dorota Kawałko Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy, ul Grunwaldzka 53, Wrocław dorota. wroc.pl

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB "BEŁCHATÓW"

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB BEŁCHATÓW Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Ochał 15 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. ZASOBY LASÓW W POLSCE

I. ZASOBY LASÓW W POLSCE I. ZASOBY LASÓW W POLSCE 1. Dane ogólne o zasobach leśnych w Polsce Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą. Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams on the main reservoir silting process

Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams on the main reservoir silting process Katarzyna PIKUL, Marian MOKWA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław University of Environmental and Life Sciences Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO Spawozdanie końcowe z tematu zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - nr BLP 341 Sękocin Stary 2009 INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek RUDA ŚLĄSKA Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek INFORMACJE OGÓLNE Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym w centralnej części województwa śląskiego. Od stycznia 1999 r. miasto

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie 75 Polish Journal of Agronomy 2013, 15, 75 82 Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie Anna Gałązka Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl ZMIANY PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH POPRZEZ ZABUDOWĘ PRZESŁON HYDROIZOLACYJNYCH WYKONANYCH Z ZASTOSOWANIEM SPOIW IŁOWO-CEMENTOWYCH KUŚ R. 1, SŁOWIKOWSKI D. 1 1 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo