WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*"

Transkrypt

1 ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 1 WARSZAWA 2011: DOROTA KAWAŁKO, JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY* PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS IN Galio Sylvatici-Carpinetum FORESTS OF THE JEZIERZYCA RIVER VALLEY LANDSCAPE PARK Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu A b stract: The w ork was focused on the analysis o f physical properties o f soils in a Galio Sylvatici- Carpinetum forest o f the Jczierzyca R iver Valley Landscape Park. Experim ental sites were selected with regard to the type o f forest habitat (Galio Sylvatici-C arpinetum ) and soil texture. The soils included gley soils and river alluvial soils. The profile structure and texture o f the soil horizons confirm ed the influence o f a hydrological factor in the pedogenic process; the type o f forest habitat was also important. High groundw ater level caused glcying already at a shallow depth o f the soil profiles. The best retention properties were noted in river alluvial soils characterized by the presence o f alluvial deposits rich in organic matter. Słowa kluczowe: gleby leśne, lasy grądowe, właściwości fizyczne gleb, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Key w ords: forest soils, Galio Sylvatici-C arpinetum forests, physical properties o f soils, Jczierzyca River Valley Landscape Park. WSTĘP Do jednych z najciekawszych pod względem ekologicznym należą utwory glebowe zlokalizowane w obrębie dolin rzecznych oraz teras zalewowych. Z tymi rejonami wiążą się przede wszystkim gleby aluwialne, gleby mułowe oraz torfowe. Wynika to z panujących tam niegdyś lub w czasach współczesnych specyficznych warunków wodnych [Giedrojć 1981; Kawałko, Kaszubkiewicz 2008]. Lasy grądowe uznawane są za dominujący typ roślinności potencjalnej w Polsce. Niemalże cały obszar kraju znajduje się w zasięgu występowania lasów dębowo-grabowo-lipowych, jednak większość siedlisk zajmowanych niegdyś przez te zbiorowiska została wylesiona i zamieniona na użytki rolne. Występowanie grądów zostało ograniczone do niewielkich fragmentów dzisiejszych uroczysk o silnie *Praca n a u k o w a fin an so w an a ze śro d k ó w n a n aukę w latach ja k o p ro jek t b adaw czy n rn N

2 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 83 urozmaiconej rzeźbie lub do powierzchni wewnątrz zwartych kompleksów leśnych [Woziwoda 2007]. Grądy ze względu na specyficzne warunki siedliskowe oraz olbrzymią różnorodność gatunków roślin i zwierząt, zostały objęte programem Natura Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizycznych gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych pod zbiorowiskiem lasów grądowych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. MATERIAŁ I METODY Prace terenowe w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy przeprowadzono w lipcu 2007 i sierpniu 2009 roku po wcześniejszym przestudiowaniu materiałów kartograficznych. Na ich podstawie wytypowano miejsca, w których wykonano 9 profili glebowych. Przy wyborze miejsc odkrywek kierowano się rodzajem zbiorowiska (grąd środkowoeuropejski) oraz rodzajem skały macierzystej. Profile glebowe zostały opisane zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Z wydzielonych poziomów genetycznych pobrano próbki glebowe o naruszonej i nienaruszonej strukturze, w których oznaczono: skład granulometryczny - metodą areometryczno-sitową Bouyoucosa Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego; gęstość fazy stałej (gęstość właściwą) - metodą piknometryczną; gęstość gleby suchej (gęstość objętościową) - w cylinderkach Kopecky'ego; porowatość ogólną wyliczono na podstawie wyników gęstości właściwej i objętościowej; w czterech profilach oznaczono retencję wodną z zastosowaniem bloków kaolinowopiaskowych (zakres pf 0-2) oraz na aparacie Richarda (zakres pf 2^1,2). Na podstawie przebiegu krzywych pf obliczono ilość makro-, mezo- i mikroporów. W prezentowanej pracy częściowo korzystano z danych zawartych na mapach glebowo-siedliskowych z lat wcześniejszych, gdy nie wydzielano frakcji o 0 > 2 mm. Stąd podział na grupy i frakcje glebowe wykonano według normy BN-78/ [PTG 1976]. WYNIKI I DYSKUSJA Analizowane gleby zaliczono do dwóch działów: gleb semihydrogenicznych (profile 1^4) oraz gleb napływowych (profile 5-9). Pierwszą grupę stanowią gleby gruntowo-glejowe właściwe i torfiasto-glejowe z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym, o miąższości od 24 do 30 cm, silnie poprzerastanym korzeniami. Profile zostały wykonane w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego, w odległości około 40 m od rowu melioracyjnego, gdzie lustro wody gruntowej znajdowało się na głębokości 30 cm. Druga grupa to mady rzeczne próchniczne średnie, ciężkie i bardzo ciężkie [Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000], o niskim poziomie wody gruntowej, zlokalizowane w lesie świeżym, około 100 m od cieku wodnego. W budowie profilowej niektórych mad (profile 5, 6, 7) zaznacza się obecność warstw namułów, gdzie ilość substancji organicznej jest większa niż w powierzchniowych poziomach mineralnych. Wszystkie analizowane gleby charakteryzująsię oglejeniem oddolnym. Zawartość frakcji szkieletowej ( 0 >1 mm) w badanych glebach gruntowo-glejowych waha się między 2% (poziomy Agg i G, profil 1) a 23% (poziom G, profil 2) (tab. 1). W profilach 2 i 3 zauważa się tendencję wzrostową zawartości procentowej tej frakcji wraz ze wzrostem głębokości. W profilu 1 ilość szkieletu jest taka sama w obu badanych poziomach diagnostycznych (2%), natomiast w profilu 4, w poziomach A 1 i G zanotowano około 3% szkieletu, a w poziomie A2-5%. Większość poziomów wykazuje skład

3 TABELA 1. Skład granulo metryczny badanych gleb - TABLE 1. Texture of analysed soils Nr Poziom genet. Głębok. Procentowy udział frakcji o średnicy - Percentage content ofiraction with diameter [mm] Grupa wg No Genetic horizon Depth > ,5-0,25-0,N 0,05-0,02-0,006- <0, ,1 0,1- <0,02 PTG [1989] [cm] 0,25 0,1 0,05 0,02 0,006 0,002 0,02 Texture group 1 Agg ps G > Pi 2 A ps A ps G > , , pi 3 A ps A ps G > I 6 ps 4 A ps A ps G > , , ps 5 A ,5 7,3 11, gsp A ,0 2,0 5, ip A , gsp Cgg ,3 2,0 10, gcp HCgg ,3 27,7 66, Pi 6 A ,5 9,8 14, gsp A ,0 10,7 16, gsp A ,3 11,2 18, gsp A/Cgg ,5 12,2 14, gsp HCgg ,2 40,5 44, Pi 7 A ,5 13,0 19, glp A2gg ,0 5,5 11, gcp A3gg ,5 22,2 20, pgmp HCgg ,2 4,3 15, gsp IUCgg ,5 38,7 31, Pi IIICgg ,3 55,7 18, Pi 8 A ,0 14,2 35, pgmp A ,5 7,7 35, gs HCgg ,2 81, P1 IHCgg ,0 9,0 50, Pgl IVCgg ,0 77, I Pi 9 A ,5 21,3 19, gl A ,5 22,3 27, gl Cgg ,8 15,5 40, gl HCgg ,7 53,5 27, P1 pi, ps - sand; pgl - loamy sand; pgmp, gl - sandy loam; gsp - loam; gcp, ip - silt loam D. Kawałko, J Kaszubkiewicz

4 TABELA 2. Wybrane właściwości badanych gleb - TABLE 2. Chosen properties o f analysed soils Nr N o Poziom genel. Głębok. Genetic horizon Depth Corg. O rgc Gęstość właściwa Specilic density Gęstość objętościow a Bulk density Porowatość całkowita Total porosity Procentowy udział porów w całkowitej objętości gleb Percent share o f pores in total volume o f soil [% v/v] cm % g em -3 % v/v Makropory M ezopory Mikropory Macropores >30 fxm M esopores 3 0-0,2 yum M icropores < 0,2 /ini 1 Agg ,05 2,51 1,15 54,4 19,4 27,7 7,3 G >24 0,60 2,59 1,67 35,6 21,9 6,3 7,4 2 A l ,55 2,41 0,81 66,4 23,2 34,6 8,7 A ,86 2, ,0 15,0 25,0 6,9 G >30 0,25 2,63 1,67 36,3 21,3 6,4 8,7 3 A l ,92 2,47 1,02 58,7 18,1 35,4 5,3 A ,26 2,55 1,42 44,2 15,7 17,0 11,5 G >21 0,14 2,63 1,60 39,2 22,2 8,5 8,5 4 Al 0-8 3,95 2,51 0,94 62,6 26,3 29,2 7,2 A ,77 2,57 1,35 47,7 27,0 12,9 7,8 G >25 0,57 2,62 1,64 37,3 20,1 9,9 7,3 5 A l ,94 2,51 0,93 62,9 9,70 26,9 26,3 A ,88 2,55 1,20 52,9 8,10 25,9 18,9 A ,73 2,41 0,89 63,1 4,00 36,5 22,6 Cgg no 2,65 1,44 49,7 5,00 29,5 15,2 HCgg 74+ no 2,58 no no no no no 6 A l ,50 2,53 0,96 62,0 11,3 29,7 21,0 A ,76 2,55 1,21 52,5 9,90 25,4 17,2 A ,46 0,90 63,4 10,0 30,7 22,7 A/Cgg ,23 2,60 1,42 49,4 8,80 31,2 9,40 HCgg 73) no 2,66 no no no no no 7 A l ,90 2,51 0,99 60,5 10,7 31,5 18,3 A2gg ,24 2,57 1,29 49,8 9, ,9 A3gg ,86 2,40 0,86 64,2 5,90 37,0 21,3 HCgg no 2,63 1,24 52,8 20,3 13,6 18,9 ITICgg ,69 no no no no no IIICgg2 90+ no 2,67 no 110 no no no 8 A l ,73 2,51 0,99 60,5 11,5 30,5 18,5 A ,21 2,54 1,29 52,4 9,70 34,1 8,60 HCgg no 2,66 no no no no no IHCgg no 2,67 1,53 42,7 21,3 14,1 7,30 IVCgg 70+ no 2,67 no no no no no 9 A l ,88 2,58 0,88 65,9 16,2 32,4 17,3 A ,40 2,59 1,34 48,3 18,3 21,3 8,70 Cgg no 2,64 1,41 46,6 18,9 18,6 9,10 HCgg 60+ no 2,65 no no no no no Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 85

5 86. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz granulometryczny piasku słabo gliniastego, jedynie poziomy G w profilach 1 i 2 należą do grupy granulometrycznej piasków luźnych. Oceniając te gleby pod względem kategorii ciężkości należy je zakwalifikować do gleb bardzo lekkich. Udział frakcji szkieletu ( 0 > 1 mm) w madach (profile 5-9) jest na ogół bardzo niski lub nie występuje wcale (tab. 1). W większości poziomów zawartość tej frakcji waha się od 0% do 5% (poziom IlCgg, profil 9). Jedynie kilka poziomów zawiera więcej szkieletu od 11% (poziom A2, profil 5) do 19% (poziom IHCgg, profil 7). Niższą zawartością części szkieletowych charakteryzuje się profil 6 (od 0% do 2%), wyższą natomiast profil 7, gdzie w poziomie IlCgg wynosi 19%, a w poziomie ITT Cgg2-15%. Zawartość frakcji piasku ( 0 1-0,1 mm) mieści się w granicach od 8% (poziom A2, profil 5) do 98% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8). Najlżejszym składem granulometrycznym odznacza się profil 8 wytworzony w całości z utworów piaszczystych, poza poziomem A2, w którym występuje glina średnia. Wszystkie analizowane gleby wykazująuziamienie piasku luźnego w najgłębiej zalegającym poziomie skały macierzystej. Wzrost zawartości piasku wraz z głębokością widoczny jest wyłącznie w profilu 9. Frakcja pyłu ( 0 0,1-0,02 mm) kształtuje się w zakresie od 1% (poziom ITICgg2, profil 7 i poziom IYCgg, profil 8) do 33% (poziom Cgg, profil 5 i poziom A 1, profil 6). Zawartość pyłu w poszczególnych profilach jest mało zróżnicowana w poziomach wyżej zalegających, natomiast najniższa ilość tej frakcji, rzędu kilku procent, występuje w warstwie najgłębszej. Udział procentowy iłu ( 0 < 0,02 mm) waha się od 1% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8) do 67% (poziom A2, profil 5). Zróżnicowanie frakcji w poszczególnych poziomach badanych gleb potwierdza budowę warstwową mad. Przeważają tu utwory o składzie granulometrycznym glin, zalegające na piasku luźnym. Pod względem kategorii ciężkości należy je zaliczyć do gleb średnich, ciężkich oraz bardzo ciężkich. Gęstość właściwa badanych gleb gruntowo-glejowych mieści się w przedziale od 2,41 g-cnt3 (poziom A l, profil 2) do 2,63 g-cnt3 (poziom G, profil 2 i 3) (tab. 2). We wszystkich profilach rośnie wraz z głębokością. Najniższą (2,41-2,51 g-cnt3) gęstością charakteryzują się poziomy powierzchniowe bogate w materię organiczną. Bardzo podobne wyniki przedstawiająbogacz, Łabaz i Dąbrowski [2008] dla gleb wytworzonych z piasków w rejonie PK Dolina Baryczy. Podająoni, że gęstość właściwa kształtowała się w przedziale od 2,39 g-cnt3 w poziomie próchnicznym do 2,70 g-cnt3 w poziomie skały macierzystej. Również Roj-Rojewski i Hryniewicka [2009] uzyskali zbliżone wyniki dla gleb mułowoglejowych i madowych w dolinie Supraśli. Gęstość właściwa badanych mad kształtuje się w zakresie od 2,40 g-cnt3 (poziom A3gg, profil 7) do 2,69 g*cnt3 (poziom IHCgg, profil 7), są to więc wartości typowe dla gleb mineralnych (tab. 2). W analizowanych glebach można zauważyć wyraźny wzrost gęstości właściwej wraz z głębokością, szczególnie w profilach 8 i 9. Podobne wyniki uzyskano już we wcześniejszych badaniach na tym terenie [Kołodziejczyk, Kawałko 2010]. W profilach 5,6,7 zmniejszanie się gęstości właściwej w poziomach A3 (namuły) tłumaczy się dużym nagromadzeniem w nich materii organicznej. Pojawienie się wkładek próchnicznych w profilu związane jest ze specyfiką genezy tych gleb [Roj-Rojewski, Banaszuk 2004]. Mady rzeczne, w których procesy namulania zachodzą okresowo bądź niedawno zostały przerwane, mają w swym profilu warstewki dawnej darni, które zostały przykryte osadami pochodzącymi z kolejnych wylewów rzeki [Giedrojć 1981]. Wartości gęstości objętościowej gleb gruntowo-glejowych mieszczą się w przedziale od 0,81 g-cnt3 (poziom, Al profil 2) do 1,67 g-cnt3 (poziom G, profil 1 i 2) (tab. 2). Widać wyraźnie, że w miarę wzrostu głębokości w profilu, wartość tego parametru wzrasta, czego przyczyną jest nacisk poziomów nadleglych na te zalegające głębiej oraz niewielka zawartość materii oiganicznej.

6 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 87 W badanych madach gęstość objętościowa kształtuje się w granicach od 0,86 g-cnt3 (poziom A3, profil 7) do 1,53 g-cnt3 (poziom ITICgg, profil 8). Najniższe wartości obserwuje się w poziomach próchnicznych [Roj-Rojewski, Hryniewicka2009] oraz w warstwach namułów (poziom A3 profilów 5, 6, 7), najwyższe w poziomach skały macierzystej. W poziomie IlCgg profilu 7 zmniejszenie gęstości objętościowej w stosunku do poziomu A2gg jest spowodowane wymywaniem materii organicznej zgromadzonej w zasobnym w ten składnik poziomie A3 (tab. 2). W glebach gruntowo-glejowych porowatość ogólna waha się w granicach od 35,6% w poziomie G profilu 1 do 66,4% w poziomie Al profilu 2. Wyraźnie zaznacza się tendencja spadkowa w głąb profili. Poziomy akumulacyjne (A) charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy oraz obecnością fauny glebowej i korzeni roślin, które kształtująten parametr (tab. 2). Analiza porowatości różnicowej wskazuje, że procentowy udział makroporów w glebach glejowych zawiera się w przedziale od 15% (poziom A2, profil 2) do 27% (poziom A2, profil 4), a udział mezoporów wynosi od 6,3% (poziom G, profil 1) do 35,4% (poziom Al, profil 3). Udział mikroporów mieści się w granicach od 5,3% ( poziom Al, profil 3) do 11,5% (poziom A2, profil 3). Wyraźnie widać, iż w poziomach akumulacyjnych dominują mezopory (wyjątek stanowi poziom A2 w profilu 4, w którym najwięcej jest makroporów). W poziomach glejowych natomiast zaobserwowano przewagę makroporów, o czym zdecydował ich skład granulometryczny piasków luźnych i słabogliniastych (tab. 2). W analizowanych madach porowatość ogólna przyjmuje wartości od 42,7% (poziom IHCgg, profil 8) do 65,9% (poziom A l, profil 9) i wykazuje ścisły związek z gęstością objętościową gleby. Największą porowatością charakteryzują się poziomy zasobne w próchnicę, a więc warstwy namułów A3 profili 5, 6 i 7, a także poziomy powierzchniowe, gdzie oprócz zwiększonej zasobności w materię organiczną, można stwierdzić wpływ roślinności porastającej glebę oraz fauny glebowej. Tendencja spadkowa porowatości w głąb wiąże się ze wzrostem zagęszczenia fazy stałej gleby, a także zwiększeniem wilgotności gleby, czego efektem jest powstanie poziomów oglejonych. Niemal we wszystkich madach największy udział mają mezopory, które zapewniają najbardziej korzystne warunki wodno-powietrzne. Ich zawartość kształtuje się w zakresie od 13,6% (poziom IlCgg, profil 7) do 37% (poziom A3gg, profil 7). Jedynie w trzech poziomach skały macierzystej (IlCgg profil 7, IHCgg profil 8 i Cgg profil 9) dominują makropory (tab. 2). W warstwach namułów (poziomy A3 profili 5, 6 i 7) ilość mezoporów przekracza 30%. Mniejszy udział w profilach glebowych mad mają mikropory. Obniżają one porowatość użytkową gleby ze względu na niedostępność dla roślin zawartej w nich wody. Jednakże zbyt mały udział tego rodzaju porów powoduje okresowe przesychanie gleby [Buckman, Brady 1971]. Ich ilość w analizowanych profilach waha się w przedziale od 7,30% (poziom IllCgg, profil 8) do 26,3% (poziomal, profil 5). Najwięcej mikroporów obserwuje się w poziomach akumulacyjnych i warstwach namułów (profil 5, 6 i 7), co jest związane ze znaczną zawartością materii organicznej. Najmniejszy procentowy udział w madach mają makropory. Wyjątek stanowią warstwy: IlCgg profil 7, IllCgg profil 8 i Cgg profil 9). Liczba makroporów decyduje o możliwości drenowania gleby, ponieważ tylko przez te pory woda może swobodnie odciekać, natomiast brak ich uniemożliwia napowietrzanie gleby. Ich zawartość w badanych glebach kształtuje się od 4,00% (poziom A3, profil 5) do 21,3% (poziom IllCgg, profil 8). Wraz z głębokością w profilu 9 następuje wzrost ilości makroporów, czego nie obserwuje się w innych profilach glebowych. W profilach 7 i 8 liczba makroporów maleje w głąb, po czym znacznie wzrasta w poziomach najgłębszych, oglejonych.

7 88. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz R Y SU N EK 1. Krzywe pf dla poziom ów profilu 1 FIG URE 1. W ater retention curve for profile 1 R Y SU N EK 2. Krzywe pf dla poziom ów profilu 2 FIG URE 2. W ater retention curve for profile 2 Analizując przebieg krzywych pf można zauważyć spadek zdolności retencyjne badanych gleb gruntowo-glejowych wraz z głębokością profilu (rys. 1, 2). Najwyższe ich wartości wykazuje poziom (Otni) mający cechy torfu dobrze rozłożonego oraz poziomy akumulacyjne, natomiast najniższe - poziomy oglejenia (G). Na taki stan rzeczy wpływają głównie: skład granulometiyczny, stopień zagęszczenia fazy stałej gleby, struktura gleby. W przypadku poziomów G o słabych zdolnościach retencyjnych zadecydował skład granulometryczny (piaski luźne i słabo gliniaste) oraz bardzo niska zawartość materii organicznej.

8 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 89 RYSUNEK 3. Krzywe pf dla poziomów profilu 7 FIGURE 3. Water retention curve for profile 7 RYSU N EK 4. Krzywe pf dla poziom ów profilu 8 FIG U R E 4. W ater retention curve for profile 8 Analiza przebiegu krzywych retencji wodnej dla mad wskazuje, że największe zdolności retencyjne w profilach 5, 6 i 7 mają poziomy namułów A3 (rys. 3). Duża retencja tych poziomów wiąże się z wysoką zawartością w nich materii organicznej, co z kolei zwiększa ilość mezoporów w glebie, gromadzących wodę glebową dostępną dla roślin. W przypadku profilu 8 krzywa dla poziomu A 2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu A 1 oraz przebiega

9 SSL D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz bliżej osi ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny - profilu 8, krzywa dla poziomu A2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu Al oraz przebiega bliżej osi siły ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny poziom A2 wytworzony jest z gliny średniej, poziom Al wykazuje uziamienie piasku gliniastego mocnego pylastego. W przypadku poziomu IHCgg profilu 8, jego małe zdolności retencyjne spowodowane sązarówno składem granulometrycznym - piasek gliniasty lekki, jak i najniższą zawartością węgla organicznego spośród wszystkich poziomów (rys. 4). W analizowanych madach przebieg krzywych pf jest bardzo zróżnicowany, co można tłumaczyć różnym składem granulometrycznym w poszczególnych poziomach. N ajniższą retencją charakteryzująsię poziomy w profilu 8, który wytworzony jest z utworów najmniej zwięzłych. WNIOSKI 1. Budowa profilowa oraz skład granulometryczny poszczególnych poziomów potwierdziły dominującą rolę czynnika hydrologicznego w powstawaniu badanych gleb, choć istotne znaczenie miała również roślinność lasu grądowego. 2. Wysoki poziom wód gruntowych przyczynił się do występowania oglejenia całkowitego (poziom G) już na niewielkiej głębokości analizowanych gleb semihydrogenicznych. W glebach napływowych oglejenie występowało w środkowej i dolnej części profilu glebowego w postaci plam. 3. Badane gleby gruntowo-glejowe w porównaniu z madami wykazały znacznie słabsze właściwości retencyjne, o czym zdecydował ich luźny skład granulometryczny. 4. Najlepszymi właściwościami fizycznymi charakteryzowały się mady ciężkie i bardzo ciężkie, w których są obecne warstwy namułów bogate w substancję organiczną. LITERATURA BOGACZ A., ŁABAZ B., DĄBROWSKI P. 2008: Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. Rocz. Glebozn. 59, 1: BUCKMAN H. C., BRADY N. C. 1971: Gleba i jej właściwości, PWRiL, Warszawa: GIEDROJĆ B. 1981: Physical properties of the fraction of some mother rocksoft soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 197: KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J. 2008: Właściwości gleb wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 59, 3/4: KOŁODZIEJCZYK K, KAWAŁKO D. 2010: Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 61, 1: KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI. 2000: Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa: PTG 1976: Klasyfikacja uziamienia według normy BN-78/ Warszawa. ROY-ROJEWSKI S., BANASZUK II.: Typologia i sekwencja gleb mułowych i mad na tle mikrorzeźby tarasów zalewowych Narwi i Biebrzy. Rocz. Glebozn. 55, 4: ROY-ROJEWSKI S., HRYNIEWICKA I. 2009: Wykształcenie profilowe i właściwości fizyczne gleb mułowotorfowych i madowych w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec. Rocz. Glebozn. 60, 4: WOZIWODA B. 2007: Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 9, 2/3 (16): ss. Dr inż. Dorota Kawałko Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy, ul Grunwaldzka 53, Wrocław dorota. wroc.pl

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska

MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06.1956 roku (Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97) http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19560190097 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU. Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk

ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU. Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6 (4) 2007, 27 38 ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ SIARKI W GLEBACH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

ZAWARTOŚĆ SIARKI W GLEBACH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH OPER CORCONTIC 3: 120 126, 2000 ZWRTOŚĆ SIRKI W GLEBCH WYTWORZONYCH Z PISKOWCÓW N TERENIE PRKU NRODOWEGO GÓR STOŁOWYCH The content of total sulphur in soils developed from sandstones in the area of Stołowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 7 (4) 2008, 21 30 BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO Agnieszka Policht-Latawiec Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ GLEB Soil quality

JAKOŚĆ GLEB Soil quality VI. JAKOŚĆ GLEB Soil quality Monitoring gleb jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na poziomie krajowym monitoring gleb obejmuje badania

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH

II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH Charakterystykę gleb obszarów użytkowanych rolniczo w województwie śląskim opracowano na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:100000 oraz materiałów zebranych

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA Eugeniusz Nowocień Rafał Wawer Sieć dróg w Polsce ukształtowana przez stulecia w drodze podziałów majątkowych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Grunty orne DZIAŁ I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1

CZĘŚĆ I. Grunty orne DZIAŁ I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1 Załącznik URZĘDOWA TABELA KLAS GRUNTÓW CZĘŚĆ I Grunty orne DZIAŁ I Gleby terenów nizinnych i wyżynnych Rozdział 1 Ogólna charakterystyka klas bonitacyjnych gleb terenów nizinnych i wyżynnych Klasa I Gleby

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Mapa glebowo - rolnicza

Mapa glebowo - rolnicza Mapa glebowo - rolnicza Informuje o właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu siedlisk rolniczych W zależności od celu opracowania i charakteru odbiorcy mapy sporządza się w różnych skalach Składa

Bardziej szczegółowo

Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne

Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne Piotr Sewerniak Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1246 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych 2008 1. Podział mineralnych utworów glebowych na frakcje granulometryczne 1.1. Gleby i utwory mineralne dzieli się na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZALECEŃ NAWOZOWYCH DLA SZKÓŁEK LEŚNYCH

AKTUALIZACJA ZALECEŃ NAWOZOWYCH DLA SZKÓŁEK LEŚNYCH Kraków jesień 2010r. Szanowni Panowie Nadleśniczowie Nadleśnictw terenu RDLP Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Radom Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie przedstawia ofertę Pracowni

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię:

Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena... Nazwisko Imię: Zakład Współdziałania Budowli z PodłoŜem, WIL, Politechnika Krakowska, Ćwiczenie 3 1/5 Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania Ilość pkt/ocena.... Nazwisko Imię: Rok akad.: 2006/2007 Grupa:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Projekt KIK/25 - Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim Bernadetta Wołczuk

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA siedziba: ul. Wieruszowska 38 98-360 Lututów tel./fax. 043 8714116 biuro: ul. Rumiankowa 43/3 54-512 Wrocław tel./fax. 071 3518837 tel kom. 0607 07 66 03 http://www.geo2000.pop.pl e-mail: geo2000@box.pop.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Monitoringu zagrożeń środowiska i oceny możliwości restytucji terenów zdewastowanych w wyniku budowy autostrad

Monitoringu zagrożeń środowiska i oceny możliwości restytucji terenów zdewastowanych w wyniku budowy autostrad Monitoringu zagrożeń środowiska i oceny możliwości restytucji terenów zdewastowanych w wyniku budowy autostrad Dominik Kopeć 1, Jacek Forysiak 2, Beata Woziwoda 1, Łukasz Sławik 3, Agnieszka Ptak 3, Edyta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA GLEBOWO-KLIMATYCZNE NAWODNIEŃ W KRUSZYNIE KRAJEŃSKIM KOŁO BYDGOSZCZY

UWARUNKOWANIA GLEBOWO-KLIMATYCZNE NAWODNIEŃ W KRUSZYNIE KRAJEŃSKIM KOŁO BYDGOSZCZY Uwarunkowania glebowo-klimatyczne INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2007, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 89 102 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Projekt demonstracyjny BioSoil Forest Biodiversity 2006-2008. I spotkanie kameralne realizatorów IBL Sękocin, 27.02.2007

Projekt demonstracyjny BioSoil Forest Biodiversity 2006-2008. I spotkanie kameralne realizatorów IBL Sękocin, 27.02.2007 Bio S oil Projekt demonstracyjny BioSoil Forest Biodiversity 2006-2008 I spotkanie kameralne realizatorów IBL Sękocin, 27.02.2007 Janusz Czerepko Zakład Siedliskoznawstwa IBL 1 The BioSoil Demonstration

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

UZIARNLENIE GLEB ALUWIALNYCH W KRAJOBRAZIE DELTOWYM I DOLIN RZECZNYCH W ŚWIETLE KLASYFIKACJI PTG I U SD A

UZIARNLENIE GLEB ALUWIALNYCH W KRAJOBRAZIE DELTOWYM I DOLIN RZECZNYCH W ŚWIETLE KLASYFIKACJI PTG I U SD A ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 4 WARSZAWA 2010: 178-185 MIROSŁAW ORZECHOWSKI, SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI UZIARNLENIE GLEB ALUWIALNYCH W KRAJOBRAZIE DELTOWYM I DOLIN RZECZNYCH W ŚWIETLE KLASYFIKACJI PTG I U

Bardziej szczegółowo

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09 INWESTOR URZĄD GMINY W JONKOWIE NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ SANITARNA OS. LEŚNE, MIŁE I PTASIE W GUTKOWIE RODZAJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNE BADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO AUTOR OPRACOWANIA DOKUMENTATOR

Bardziej szczegółowo

URZĘDOWA TABELA KLAS GRUNTÓW CZĘŚĆ I GRUNTY ORNE. Dział I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1

URZĘDOWA TABELA KLAS GRUNTÓW CZĘŚĆ I GRUNTY ORNE. Dział I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz...) URZĘDOWA TABELA KLAS GRUNTÓW CZĘŚĆ I GRUNTY ORNE Dział I Gleby terenów nizinnych i wyżynnych Rozdział 1 Ogólna charakterystyka klas bonitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola

Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola Izabella Pisarek Uniwersytet Opolski 47 1. Wstęp Według niektórych autorów [Ilnicki i in. 2001, Skorbiłowicz

Bardziej szczegółowo

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji.

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Gleby na świecie W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Zdjęcie gleby 1 3: Próbka gleby na łące w południowej części stanu Teksas

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej w oparciu o zobrazowania satelitarne i klasyfikację użytkowania ziemi Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 W ZWIĄZKU PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN 1189F Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, marzec 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja siedlisk Natura 2000 metodami teledetekcyjnymi na przykładzie torfowisk zasadowych w dolinie Biebrzy

Identyfikacja siedlisk Natura 2000 metodami teledetekcyjnymi na przykładzie torfowisk zasadowych w dolinie Biebrzy Identyfikacja siedlisk Natura 2000 metodami teledetekcyjnymi Dominik Kopeć 1, Łukasz Sławik 2, Marcin Borowisk 2, Dorota Michalska-Hejduk 1 1 Uniwersytet Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin,

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie SCENARIUSZ WYCIECZKI DO LASU ( ZAJĘCIA TERENOWE ) Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie Temat : Las domem zwierząt ZAKRES TREŚCI : 1. Piętra roślinne w lesie i warunki w nich panujące. 2. Zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Erozja wodna w Polsce

Erozja wodna w Polsce Erozja wodna w Polsce Średnie roczne straty zmytej gleby w warunkach polskich zestawione z obliczeniami Fourniera (1960) dla różnych kontynentów 715 t/km2 - Afryka 701 t/km2 - Ameryka Południowa i Antyle

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

w związku z projektowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków

w związku z projektowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków Pracownia Usług Geologicznych 09-200 Sierpc, ul. Reja 10 tel. 0-24-275-38-22 kom. 512 306 300 z badań wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych: w miejscowości Grądy na działkach: 29, 211,

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, 11-700 Mrągowo

Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, 11-700 Mrągowo UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA Sprawozdanie z wykonania monitoringu jakości wody i osadów dennych w zbiorniku wodnym w miejscowości Modła - gmina Jerzmanowa, przed

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW WODNYCH GLEBY MURSZOWO-TORFOWEJ MtIbb W WARUNKACH MELIORACJI ODWODNIAJĄCYCH

ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW WODNYCH GLEBY MURSZOWO-TORFOWEJ MtIbb W WARUNKACH MELIORACJI ODWODNIAJĄCYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 9(1-2) 2010, 29-36 ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW WODNYCH GLEBY MURSZOWO-TORFOWEJ MtIbb W WARUNKACH MELIORACJI ODWODNIAJĄCYCH Antoni Grzywna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI W GLEBACH PŁOWYCH WYTWORZONYCH Z GLIN ZWAŁOWYCH RÓWNINY DENNOMORENOWEJ

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI W GLEBACH PŁOWYCH WYTWORZONYCH Z GLIN ZWAŁOWYCH RÓWNINY DENNOMORENOWEJ ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LVIII NR 3/4 WARSZAWA 2007: 78-83 PIOTR GAJEWSKI1, ZBIGNIEW KACZMAREK1, WOJCIECH OW CZARZAK1, MIECZYSŁAW GRZELAK2 WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI W GLEBACH PŁOWYCH WYTWORZONYCH Z GLIN

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym zajmuje się ekologia?

Temat: Czym zajmuje się ekologia? Temat: Czym zajmuje się ekologia? Z czym kojarzy Ci się pojęcie ekologia? Termin ekologia pochodzi z języka greckiego i utworzono go z dwóch wyrazów: oikos oznacza dom, środowisko lub miejsce życia; lógos

Bardziej szczegółowo

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas Konferencja ECOFORUM Po pierwsze środowisko Lublin, 26 27 września 2012 Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze

Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawowe wiadomości o glebach. Gleby i procesy glebotwórcze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

FRAKCJE OŁOWIU, CHROMU, CYNKU, MIEDZI I NIKLU W POZIOMIE PRÓCHNICZNYM GLEB POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLEC

FRAKCJE OŁOWIU, CHROMU, CYNKU, MIEDZI I NIKLU W POZIOMIE PRÓCHNICZNYM GLEB POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLEC Krzysztof Pakuła 1 FRAKCJE OŁOWIU, CHROMU, CYNKU, MIEDZI I NIKLU W POZIOMIE PRÓCHNICZNYM GLEB POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLEC Streszczenie. Celem podjętych badań była ocena zawartości ołowiu, chromu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069

Bardziej szczegółowo

Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Konferencja Lasy Tatr i Podtatrza przeszłość i teraźniejszość Zakopane, 12 kwietnia 2012 Las i jego funkcje Funkcje lasu Biotyczne,

Bardziej szczegółowo

Podział gruntów budowlanych 1/7

Podział gruntów budowlanych 1/7 Podział gruntów budowlanych /7 Diagram nr. Podział gruntów budowlanych według PN-86/B-080 Grunty budowlane Grunty antropogeniczne Grunty naturalne pochodzenie (udział człowieka) Rodzime Nasypowe części

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEO ECHNIKA ŁÓDŹ Grzegorz ROMAN 9 1-4 3 3 Ł ÓDŹ, u l. F r an ciszkańska 1 7 / 2 5 w ww.ge o te ch nika -l od z.p l Ge ologia i nżynier ska i ś rodowisk ow a Te l/fa x 4 2 65 5-50 - 9 8 e -m ai l: r o ma

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

MAPY GLEBOWO-ROLNICZE Opracowanie: Bożena Lemkowska

MAPY GLEBOWO-ROLNICZE Opracowanie: Bożena Lemkowska MAPY GLEBOWO-ROLNICZE Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze są mapami racjonalnego użytkowanie gruntów sporządzonymi w celu właściwego doboru roślin uprawnych do lokalnych warunków glebowych,

Bardziej szczegółowo