WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY*"

Transkrypt

1 ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 1 WARSZAWA 2011: DOROTA KAWAŁKO, JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH N A TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA JEZIERZYCY* PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS IN Galio Sylvatici-Carpinetum FORESTS OF THE JEZIERZYCA RIVER VALLEY LANDSCAPE PARK Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu A b stract: The w ork was focused on the analysis o f physical properties o f soils in a Galio Sylvatici- Carpinetum forest o f the Jczierzyca R iver Valley Landscape Park. Experim ental sites were selected with regard to the type o f forest habitat (Galio Sylvatici-C arpinetum ) and soil texture. The soils included gley soils and river alluvial soils. The profile structure and texture o f the soil horizons confirm ed the influence o f a hydrological factor in the pedogenic process; the type o f forest habitat was also important. High groundw ater level caused glcying already at a shallow depth o f the soil profiles. The best retention properties were noted in river alluvial soils characterized by the presence o f alluvial deposits rich in organic matter. Słowa kluczowe: gleby leśne, lasy grądowe, właściwości fizyczne gleb, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Key w ords: forest soils, Galio Sylvatici-C arpinetum forests, physical properties o f soils, Jczierzyca River Valley Landscape Park. WSTĘP Do jednych z najciekawszych pod względem ekologicznym należą utwory glebowe zlokalizowane w obrębie dolin rzecznych oraz teras zalewowych. Z tymi rejonami wiążą się przede wszystkim gleby aluwialne, gleby mułowe oraz torfowe. Wynika to z panujących tam niegdyś lub w czasach współczesnych specyficznych warunków wodnych [Giedrojć 1981; Kawałko, Kaszubkiewicz 2008]. Lasy grądowe uznawane są za dominujący typ roślinności potencjalnej w Polsce. Niemalże cały obszar kraju znajduje się w zasięgu występowania lasów dębowo-grabowo-lipowych, jednak większość siedlisk zajmowanych niegdyś przez te zbiorowiska została wylesiona i zamieniona na użytki rolne. Występowanie grądów zostało ograniczone do niewielkich fragmentów dzisiejszych uroczysk o silnie *Praca n a u k o w a fin an so w an a ze śro d k ó w n a n aukę w latach ja k o p ro jek t b adaw czy n rn N

2 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 83 urozmaiconej rzeźbie lub do powierzchni wewnątrz zwartych kompleksów leśnych [Woziwoda 2007]. Grądy ze względu na specyficzne warunki siedliskowe oraz olbrzymią różnorodność gatunków roślin i zwierząt, zostały objęte programem Natura Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizycznych gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych pod zbiorowiskiem lasów grądowych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. MATERIAŁ I METODY Prace terenowe w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy przeprowadzono w lipcu 2007 i sierpniu 2009 roku po wcześniejszym przestudiowaniu materiałów kartograficznych. Na ich podstawie wytypowano miejsca, w których wykonano 9 profili glebowych. Przy wyborze miejsc odkrywek kierowano się rodzajem zbiorowiska (grąd środkowoeuropejski) oraz rodzajem skały macierzystej. Profile glebowe zostały opisane zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Z wydzielonych poziomów genetycznych pobrano próbki glebowe o naruszonej i nienaruszonej strukturze, w których oznaczono: skład granulometryczny - metodą areometryczno-sitową Bouyoucosa Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego; gęstość fazy stałej (gęstość właściwą) - metodą piknometryczną; gęstość gleby suchej (gęstość objętościową) - w cylinderkach Kopecky'ego; porowatość ogólną wyliczono na podstawie wyników gęstości właściwej i objętościowej; w czterech profilach oznaczono retencję wodną z zastosowaniem bloków kaolinowopiaskowych (zakres pf 0-2) oraz na aparacie Richarda (zakres pf 2^1,2). Na podstawie przebiegu krzywych pf obliczono ilość makro-, mezo- i mikroporów. W prezentowanej pracy częściowo korzystano z danych zawartych na mapach glebowo-siedliskowych z lat wcześniejszych, gdy nie wydzielano frakcji o 0 > 2 mm. Stąd podział na grupy i frakcje glebowe wykonano według normy BN-78/ [PTG 1976]. WYNIKI I DYSKUSJA Analizowane gleby zaliczono do dwóch działów: gleb semihydrogenicznych (profile 1^4) oraz gleb napływowych (profile 5-9). Pierwszą grupę stanowią gleby gruntowo-glejowe właściwe i torfiasto-glejowe z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym, o miąższości od 24 do 30 cm, silnie poprzerastanym korzeniami. Profile zostały wykonane w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego, w odległości około 40 m od rowu melioracyjnego, gdzie lustro wody gruntowej znajdowało się na głębokości 30 cm. Druga grupa to mady rzeczne próchniczne średnie, ciężkie i bardzo ciężkie [Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000], o niskim poziomie wody gruntowej, zlokalizowane w lesie świeżym, około 100 m od cieku wodnego. W budowie profilowej niektórych mad (profile 5, 6, 7) zaznacza się obecność warstw namułów, gdzie ilość substancji organicznej jest większa niż w powierzchniowych poziomach mineralnych. Wszystkie analizowane gleby charakteryzująsię oglejeniem oddolnym. Zawartość frakcji szkieletowej ( 0 >1 mm) w badanych glebach gruntowo-glejowych waha się między 2% (poziomy Agg i G, profil 1) a 23% (poziom G, profil 2) (tab. 1). W profilach 2 i 3 zauważa się tendencję wzrostową zawartości procentowej tej frakcji wraz ze wzrostem głębokości. W profilu 1 ilość szkieletu jest taka sama w obu badanych poziomach diagnostycznych (2%), natomiast w profilu 4, w poziomach A 1 i G zanotowano około 3% szkieletu, a w poziomie A2-5%. Większość poziomów wykazuje skład

3 TABELA 1. Skład granulo metryczny badanych gleb - TABLE 1. Texture of analysed soils Nr Poziom genet. Głębok. Procentowy udział frakcji o średnicy - Percentage content ofiraction with diameter [mm] Grupa wg No Genetic horizon Depth > ,5-0,25-0,N 0,05-0,02-0,006- <0, ,1 0,1- <0,02 PTG [1989] [cm] 0,25 0,1 0,05 0,02 0,006 0,002 0,02 Texture group 1 Agg ps G > Pi 2 A ps A ps G > , , pi 3 A ps A ps G > I 6 ps 4 A ps A ps G > , , ps 5 A ,5 7,3 11, gsp A ,0 2,0 5, ip A , gsp Cgg ,3 2,0 10, gcp HCgg ,3 27,7 66, Pi 6 A ,5 9,8 14, gsp A ,0 10,7 16, gsp A ,3 11,2 18, gsp A/Cgg ,5 12,2 14, gsp HCgg ,2 40,5 44, Pi 7 A ,5 13,0 19, glp A2gg ,0 5,5 11, gcp A3gg ,5 22,2 20, pgmp HCgg ,2 4,3 15, gsp IUCgg ,5 38,7 31, Pi IIICgg ,3 55,7 18, Pi 8 A ,0 14,2 35, pgmp A ,5 7,7 35, gs HCgg ,2 81, P1 IHCgg ,0 9,0 50, Pgl IVCgg ,0 77, I Pi 9 A ,5 21,3 19, gl A ,5 22,3 27, gl Cgg ,8 15,5 40, gl HCgg ,7 53,5 27, P1 pi, ps - sand; pgl - loamy sand; pgmp, gl - sandy loam; gsp - loam; gcp, ip - silt loam D. Kawałko, J Kaszubkiewicz

4 TABELA 2. Wybrane właściwości badanych gleb - TABLE 2. Chosen properties o f analysed soils Nr N o Poziom genel. Głębok. Genetic horizon Depth Corg. O rgc Gęstość właściwa Specilic density Gęstość objętościow a Bulk density Porowatość całkowita Total porosity Procentowy udział porów w całkowitej objętości gleb Percent share o f pores in total volume o f soil [% v/v] cm % g em -3 % v/v Makropory M ezopory Mikropory Macropores >30 fxm M esopores 3 0-0,2 yum M icropores < 0,2 /ini 1 Agg ,05 2,51 1,15 54,4 19,4 27,7 7,3 G >24 0,60 2,59 1,67 35,6 21,9 6,3 7,4 2 A l ,55 2,41 0,81 66,4 23,2 34,6 8,7 A ,86 2, ,0 15,0 25,0 6,9 G >30 0,25 2,63 1,67 36,3 21,3 6,4 8,7 3 A l ,92 2,47 1,02 58,7 18,1 35,4 5,3 A ,26 2,55 1,42 44,2 15,7 17,0 11,5 G >21 0,14 2,63 1,60 39,2 22,2 8,5 8,5 4 Al 0-8 3,95 2,51 0,94 62,6 26,3 29,2 7,2 A ,77 2,57 1,35 47,7 27,0 12,9 7,8 G >25 0,57 2,62 1,64 37,3 20,1 9,9 7,3 5 A l ,94 2,51 0,93 62,9 9,70 26,9 26,3 A ,88 2,55 1,20 52,9 8,10 25,9 18,9 A ,73 2,41 0,89 63,1 4,00 36,5 22,6 Cgg no 2,65 1,44 49,7 5,00 29,5 15,2 HCgg 74+ no 2,58 no no no no no 6 A l ,50 2,53 0,96 62,0 11,3 29,7 21,0 A ,76 2,55 1,21 52,5 9,90 25,4 17,2 A ,46 0,90 63,4 10,0 30,7 22,7 A/Cgg ,23 2,60 1,42 49,4 8,80 31,2 9,40 HCgg 73) no 2,66 no no no no no 7 A l ,90 2,51 0,99 60,5 10,7 31,5 18,3 A2gg ,24 2,57 1,29 49,8 9, ,9 A3gg ,86 2,40 0,86 64,2 5,90 37,0 21,3 HCgg no 2,63 1,24 52,8 20,3 13,6 18,9 ITICgg ,69 no no no no no IIICgg2 90+ no 2,67 no 110 no no no 8 A l ,73 2,51 0,99 60,5 11,5 30,5 18,5 A ,21 2,54 1,29 52,4 9,70 34,1 8,60 HCgg no 2,66 no no no no no IHCgg no 2,67 1,53 42,7 21,3 14,1 7,30 IVCgg 70+ no 2,67 no no no no no 9 A l ,88 2,58 0,88 65,9 16,2 32,4 17,3 A ,40 2,59 1,34 48,3 18,3 21,3 8,70 Cgg no 2,64 1,41 46,6 18,9 18,6 9,10 HCgg 60+ no 2,65 no no no no no Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 85

5 86. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz granulometryczny piasku słabo gliniastego, jedynie poziomy G w profilach 1 i 2 należą do grupy granulometrycznej piasków luźnych. Oceniając te gleby pod względem kategorii ciężkości należy je zakwalifikować do gleb bardzo lekkich. Udział frakcji szkieletu ( 0 > 1 mm) w madach (profile 5-9) jest na ogół bardzo niski lub nie występuje wcale (tab. 1). W większości poziomów zawartość tej frakcji waha się od 0% do 5% (poziom IlCgg, profil 9). Jedynie kilka poziomów zawiera więcej szkieletu od 11% (poziom A2, profil 5) do 19% (poziom IHCgg, profil 7). Niższą zawartością części szkieletowych charakteryzuje się profil 6 (od 0% do 2%), wyższą natomiast profil 7, gdzie w poziomie IlCgg wynosi 19%, a w poziomie ITT Cgg2-15%. Zawartość frakcji piasku ( 0 1-0,1 mm) mieści się w granicach od 8% (poziom A2, profil 5) do 98% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8). Najlżejszym składem granulometrycznym odznacza się profil 8 wytworzony w całości z utworów piaszczystych, poza poziomem A2, w którym występuje glina średnia. Wszystkie analizowane gleby wykazująuziamienie piasku luźnego w najgłębiej zalegającym poziomie skały macierzystej. Wzrost zawartości piasku wraz z głębokością widoczny jest wyłącznie w profilu 9. Frakcja pyłu ( 0 0,1-0,02 mm) kształtuje się w zakresie od 1% (poziom ITICgg2, profil 7 i poziom IYCgg, profil 8) do 33% (poziom Cgg, profil 5 i poziom A 1, profil 6). Zawartość pyłu w poszczególnych profilach jest mało zróżnicowana w poziomach wyżej zalegających, natomiast najniższa ilość tej frakcji, rzędu kilku procent, występuje w warstwie najgłębszej. Udział procentowy iłu ( 0 < 0,02 mm) waha się od 1% (poziom IIICgg2, profil 7 i poziom IVCgg, profil 8) do 67% (poziom A2, profil 5). Zróżnicowanie frakcji w poszczególnych poziomach badanych gleb potwierdza budowę warstwową mad. Przeważają tu utwory o składzie granulometrycznym glin, zalegające na piasku luźnym. Pod względem kategorii ciężkości należy je zaliczyć do gleb średnich, ciężkich oraz bardzo ciężkich. Gęstość właściwa badanych gleb gruntowo-glejowych mieści się w przedziale od 2,41 g-cnt3 (poziom A l, profil 2) do 2,63 g-cnt3 (poziom G, profil 2 i 3) (tab. 2). We wszystkich profilach rośnie wraz z głębokością. Najniższą (2,41-2,51 g-cnt3) gęstością charakteryzują się poziomy powierzchniowe bogate w materię organiczną. Bardzo podobne wyniki przedstawiająbogacz, Łabaz i Dąbrowski [2008] dla gleb wytworzonych z piasków w rejonie PK Dolina Baryczy. Podająoni, że gęstość właściwa kształtowała się w przedziale od 2,39 g-cnt3 w poziomie próchnicznym do 2,70 g-cnt3 w poziomie skały macierzystej. Również Roj-Rojewski i Hryniewicka [2009] uzyskali zbliżone wyniki dla gleb mułowoglejowych i madowych w dolinie Supraśli. Gęstość właściwa badanych mad kształtuje się w zakresie od 2,40 g-cnt3 (poziom A3gg, profil 7) do 2,69 g*cnt3 (poziom IHCgg, profil 7), są to więc wartości typowe dla gleb mineralnych (tab. 2). W analizowanych glebach można zauważyć wyraźny wzrost gęstości właściwej wraz z głębokością, szczególnie w profilach 8 i 9. Podobne wyniki uzyskano już we wcześniejszych badaniach na tym terenie [Kołodziejczyk, Kawałko 2010]. W profilach 5,6,7 zmniejszanie się gęstości właściwej w poziomach A3 (namuły) tłumaczy się dużym nagromadzeniem w nich materii organicznej. Pojawienie się wkładek próchnicznych w profilu związane jest ze specyfiką genezy tych gleb [Roj-Rojewski, Banaszuk 2004]. Mady rzeczne, w których procesy namulania zachodzą okresowo bądź niedawno zostały przerwane, mają w swym profilu warstewki dawnej darni, które zostały przykryte osadami pochodzącymi z kolejnych wylewów rzeki [Giedrojć 1981]. Wartości gęstości objętościowej gleb gruntowo-glejowych mieszczą się w przedziale od 0,81 g-cnt3 (poziom, Al profil 2) do 1,67 g-cnt3 (poziom G, profil 1 i 2) (tab. 2). Widać wyraźnie, że w miarę wzrostu głębokości w profilu, wartość tego parametru wzrasta, czego przyczyną jest nacisk poziomów nadleglych na te zalegające głębiej oraz niewielka zawartość materii oiganicznej.

6 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 87 W badanych madach gęstość objętościowa kształtuje się w granicach od 0,86 g-cnt3 (poziom A3, profil 7) do 1,53 g-cnt3 (poziom ITICgg, profil 8). Najniższe wartości obserwuje się w poziomach próchnicznych [Roj-Rojewski, Hryniewicka2009] oraz w warstwach namułów (poziom A3 profilów 5, 6, 7), najwyższe w poziomach skały macierzystej. W poziomie IlCgg profilu 7 zmniejszenie gęstości objętościowej w stosunku do poziomu A2gg jest spowodowane wymywaniem materii organicznej zgromadzonej w zasobnym w ten składnik poziomie A3 (tab. 2). W glebach gruntowo-glejowych porowatość ogólna waha się w granicach od 35,6% w poziomie G profilu 1 do 66,4% w poziomie Al profilu 2. Wyraźnie zaznacza się tendencja spadkowa w głąb profili. Poziomy akumulacyjne (A) charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy oraz obecnością fauny glebowej i korzeni roślin, które kształtująten parametr (tab. 2). Analiza porowatości różnicowej wskazuje, że procentowy udział makroporów w glebach glejowych zawiera się w przedziale od 15% (poziom A2, profil 2) do 27% (poziom A2, profil 4), a udział mezoporów wynosi od 6,3% (poziom G, profil 1) do 35,4% (poziom Al, profil 3). Udział mikroporów mieści się w granicach od 5,3% ( poziom Al, profil 3) do 11,5% (poziom A2, profil 3). Wyraźnie widać, iż w poziomach akumulacyjnych dominują mezopory (wyjątek stanowi poziom A2 w profilu 4, w którym najwięcej jest makroporów). W poziomach glejowych natomiast zaobserwowano przewagę makroporów, o czym zdecydował ich skład granulometryczny piasków luźnych i słabogliniastych (tab. 2). W analizowanych madach porowatość ogólna przyjmuje wartości od 42,7% (poziom IHCgg, profil 8) do 65,9% (poziom A l, profil 9) i wykazuje ścisły związek z gęstością objętościową gleby. Największą porowatością charakteryzują się poziomy zasobne w próchnicę, a więc warstwy namułów A3 profili 5, 6 i 7, a także poziomy powierzchniowe, gdzie oprócz zwiększonej zasobności w materię organiczną, można stwierdzić wpływ roślinności porastającej glebę oraz fauny glebowej. Tendencja spadkowa porowatości w głąb wiąże się ze wzrostem zagęszczenia fazy stałej gleby, a także zwiększeniem wilgotności gleby, czego efektem jest powstanie poziomów oglejonych. Niemal we wszystkich madach największy udział mają mezopory, które zapewniają najbardziej korzystne warunki wodno-powietrzne. Ich zawartość kształtuje się w zakresie od 13,6% (poziom IlCgg, profil 7) do 37% (poziom A3gg, profil 7). Jedynie w trzech poziomach skały macierzystej (IlCgg profil 7, IHCgg profil 8 i Cgg profil 9) dominują makropory (tab. 2). W warstwach namułów (poziomy A3 profili 5, 6 i 7) ilość mezoporów przekracza 30%. Mniejszy udział w profilach glebowych mad mają mikropory. Obniżają one porowatość użytkową gleby ze względu na niedostępność dla roślin zawartej w nich wody. Jednakże zbyt mały udział tego rodzaju porów powoduje okresowe przesychanie gleby [Buckman, Brady 1971]. Ich ilość w analizowanych profilach waha się w przedziale od 7,30% (poziom IllCgg, profil 8) do 26,3% (poziomal, profil 5). Najwięcej mikroporów obserwuje się w poziomach akumulacyjnych i warstwach namułów (profil 5, 6 i 7), co jest związane ze znaczną zawartością materii organicznej. Najmniejszy procentowy udział w madach mają makropory. Wyjątek stanowią warstwy: IlCgg profil 7, IllCgg profil 8 i Cgg profil 9). Liczba makroporów decyduje o możliwości drenowania gleby, ponieważ tylko przez te pory woda może swobodnie odciekać, natomiast brak ich uniemożliwia napowietrzanie gleby. Ich zawartość w badanych glebach kształtuje się od 4,00% (poziom A3, profil 5) do 21,3% (poziom IllCgg, profil 8). Wraz z głębokością w profilu 9 następuje wzrost ilości makroporów, czego nie obserwuje się w innych profilach glebowych. W profilach 7 i 8 liczba makroporów maleje w głąb, po czym znacznie wzrasta w poziomach najgłębszych, oglejonych.

7 88. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz R Y SU N EK 1. Krzywe pf dla poziom ów profilu 1 FIG URE 1. W ater retention curve for profile 1 R Y SU N EK 2. Krzywe pf dla poziom ów profilu 2 FIG URE 2. W ater retention curve for profile 2 Analizując przebieg krzywych pf można zauważyć spadek zdolności retencyjne badanych gleb gruntowo-glejowych wraz z głębokością profilu (rys. 1, 2). Najwyższe ich wartości wykazuje poziom (Otni) mający cechy torfu dobrze rozłożonego oraz poziomy akumulacyjne, natomiast najniższe - poziomy oglejenia (G). Na taki stan rzeczy wpływają głównie: skład granulometiyczny, stopień zagęszczenia fazy stałej gleby, struktura gleby. W przypadku poziomów G o słabych zdolnościach retencyjnych zadecydował skład granulometryczny (piaski luźne i słabo gliniaste) oraz bardzo niska zawartość materii organicznej.

8 Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie PK Dolina Jezierzycy 89 RYSUNEK 3. Krzywe pf dla poziomów profilu 7 FIGURE 3. Water retention curve for profile 7 RYSU N EK 4. Krzywe pf dla poziom ów profilu 8 FIG U R E 4. W ater retention curve for profile 8 Analiza przebiegu krzywych retencji wodnej dla mad wskazuje, że największe zdolności retencyjne w profilach 5, 6 i 7 mają poziomy namułów A3 (rys. 3). Duża retencja tych poziomów wiąże się z wysoką zawartością w nich materii organicznej, co z kolei zwiększa ilość mezoporów w glebie, gromadzących wodę glebową dostępną dla roślin. W przypadku profilu 8 krzywa dla poziomu A 2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu A 1 oraz przebiega

9 SSL D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz bliżej osi ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny - profilu 8, krzywa dla poziomu A2 (namuł) przecina krzywą dla poziomu Al oraz przebiega bliżej osi siły ssącej przy wartościach pf 0-2,7, pomimo że zawiera ona mniejszą ilość węgla organicznego. O takim przebiegu krzywych decyduje tutaj skład granulometryczny poziom A2 wytworzony jest z gliny średniej, poziom Al wykazuje uziamienie piasku gliniastego mocnego pylastego. W przypadku poziomu IHCgg profilu 8, jego małe zdolności retencyjne spowodowane sązarówno składem granulometrycznym - piasek gliniasty lekki, jak i najniższą zawartością węgla organicznego spośród wszystkich poziomów (rys. 4). W analizowanych madach przebieg krzywych pf jest bardzo zróżnicowany, co można tłumaczyć różnym składem granulometrycznym w poszczególnych poziomach. N ajniższą retencją charakteryzująsię poziomy w profilu 8, który wytworzony jest z utworów najmniej zwięzłych. WNIOSKI 1. Budowa profilowa oraz skład granulometryczny poszczególnych poziomów potwierdziły dominującą rolę czynnika hydrologicznego w powstawaniu badanych gleb, choć istotne znaczenie miała również roślinność lasu grądowego. 2. Wysoki poziom wód gruntowych przyczynił się do występowania oglejenia całkowitego (poziom G) już na niewielkiej głębokości analizowanych gleb semihydrogenicznych. W glebach napływowych oglejenie występowało w środkowej i dolnej części profilu glebowego w postaci plam. 3. Badane gleby gruntowo-glejowe w porównaniu z madami wykazały znacznie słabsze właściwości retencyjne, o czym zdecydował ich luźny skład granulometryczny. 4. Najlepszymi właściwościami fizycznymi charakteryzowały się mady ciężkie i bardzo ciężkie, w których są obecne warstwy namułów bogate w substancję organiczną. LITERATURA BOGACZ A., ŁABAZ B., DĄBROWSKI P. 2008: Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. Rocz. Glebozn. 59, 1: BUCKMAN H. C., BRADY N. C. 1971: Gleba i jej właściwości, PWRiL, Warszawa: GIEDROJĆ B. 1981: Physical properties of the fraction of some mother rocksoft soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 197: KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J. 2008: Właściwości gleb wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 59, 3/4: KOŁODZIEJCZYK K, KAWAŁKO D. 2010: Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Rocz. Glebozn. 61, 1: KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI. 2000: Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa: PTG 1976: Klasyfikacja uziamienia według normy BN-78/ Warszawa. ROY-ROJEWSKI S., BANASZUK II.: Typologia i sekwencja gleb mułowych i mad na tle mikrorzeźby tarasów zalewowych Narwi i Biebrzy. Rocz. Glebozn. 55, 4: ROY-ROJEWSKI S., HRYNIEWICKA I. 2009: Wykształcenie profilowe i właściwości fizyczne gleb mułowotorfowych i madowych w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec. Rocz. Glebozn. 60, 4: WOZIWODA B. 2007: Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 9, 2/3 (16): ss. Dr inż. Dorota Kawałko Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy, ul Grunwaldzka 53, Wrocław dorota. wroc.pl

Dorota Kawałko*, Paweł Jezierski*, Jarosław Kaszubkiewicz*

Dorota Kawałko*, Paweł Jezierski*, Jarosław Kaszubkiewicz* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Dorota Kawałko*, Paweł Jezierski*, Jarosław Kaszubkiewicz* WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA

Bardziej szczegółowo

Beata Łabaz, Bartłomiej Glina, Adam Bogacz *

Beata Łabaz, Bartłomiej Glina, Adam Bogacz * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ROLNICTWO XCVIII Nr Beata Łabaz, Bartłomiej Glina, Adam Bogacz * WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CZARNYCH ZIEM OBSZARÓW LEŚNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE PARKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LXI NR 1 WARSZAWA 2010: KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, DOROTA KAWALKO

ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LXI NR 1 WARSZAWA 2010: KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, DOROTA KAWALKO ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LXI NR 1 WARSZAWA 2010: 52-59 KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, DOROTA KAWALKO W Y B R A N E W Ł A Ś C I W O Ś C I G L E B P O D L A S A M I G R Ą D O W Y M I N A T E R E N I E P A R

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GLEB. Marek Degórski

CHARAKTERYSTYKA GLEB. Marek Degórski CHARAKTERYSTYKA GLEB Marek Degórski Celem badań glebowych była diagnoza taksonomiczna gleb oraz próchnicy nadkładowej zgodna z Systematyką Gleb Polski (1989), jak równieŝ charakterystyka właściwości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Company LOGO Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Marcin Świtoniak Gleba Gleba - integralny składnik wszystkich ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych utworzony w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: Części szkieletowe > 1 mm Grupa frakcji Podział wg (wymiary w mm): PTG BN-78/9180-11 Frakcja Podfrakcja Kamienie

Bardziej szczegółowo

MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska

MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska MAPY KLASYFIKACYJNE Opracowanie: Bożena Lemkowska Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06.1956 roku (Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97) http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19560190097 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie powiatu jeleniogórskiego w roku 1957 Dariusz Gregolioski

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie powiatu jeleniogórskiego w roku 1957 Dariusz Gregolioski Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie powiatu jeleniogórskiego w roku 1957 Dariusz Gregolioski Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów, Jelenia Góra 1. Położenie powiatu Powiat zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie FIZYKA I CHEMIA GLEB Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie Retencja, mała retencja, pojęcie Retencja: szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA ZREKULTYWOWANYCH TERENACH PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU W KOPALNI SARNOWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA ZREKULTYWOWANYCH TERENACH PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU W KOPALNI SARNOWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LIX NR 2 WARSZAWA 200S: 170-176 MIROSŁAW ORZECHOW SKI1, SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI1, ANDRZEJ WYRZYKOWSKI2 WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA ZREKULTYWOWANYCH TERENACH PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ SIARKI W GLEBACH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

ZAWARTOŚĆ SIARKI W GLEBACH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH OPER CORCONTIC 3: 120 126, 2000 ZWRTOŚĆ SIRKI W GLEBCH WYTWORZONYCH Z PISKOWCÓW N TERENIE PRKU NRODOWEGO GÓR STOŁOWYCH The content of total sulphur in soils developed from sandstones in the area of Stołowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie archiwalnej mapy glebowo-rolniczej w analizach przestrzennych. Jan Jadczyszyn

Wykorzystanie archiwalnej mapy glebowo-rolniczej w analizach przestrzennych. Jan Jadczyszyn Wykorzystanie archiwalnej mapy glebowo-rolniczej w analizach przestrzennych Jan Jadczyszyn Informacje podstawowe o tworzeniu mapy glebowo-rolniczej 1) Koncepcja mapy glebowo-rolniczej i jej dopasowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU. Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk

ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU. Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6 (4) 2007, 27 38 ZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Powiat jeleniogórski położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego granicząc od zachodu i północnego-zachodu z powiatem lwóweckim, od północy z powiatem złotoryjskim,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA. Jan Piekarczyk

TELEDETEKCJA. Jan Piekarczyk Jan Piekarczyk Zakład Kartografii i Geomatyki Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Główne ograniczenia optycznej teledetekcji gleb: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU ZAGĘSZCZENIA WARSTWY PODORNEJ GLEBY GLINIASTEJ. Wstęp i cel

ANALIZA STANU ZAGĘSZCZENIA WARSTWY PODORNEJ GLEBY GLINIASTEJ. Wstęp i cel InŜynieria Rolnicza 2/2006 Dariusz BłaŜejczak, Tomasz Tomaszewicz, Marek Śnieg Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Szczecinie ANALIZA STANU ZAGĘSZCZENIA WARSTWY PODORNEJ GLEBY GLINIASTEJ

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI I TYPOLOGIA GLEB WYTWORZONYCH Z RUDY DARNIOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI I TYPOLOGIA GLEB WYTWORZONYCH Z RUDY DARNIOWEJ ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVII SUPL. WARSZAWA 1996: 97-101 ZBIGNIEW CZERWIŃSKI, DANUTA KACZOREK WŁAŚCIWOŚCI I TYPOLOGIA GLEB WYTWORZONYCH Z RUDY DARNIOWEJ K atedra G leboznaw stw a SG G W w W arszaw ie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 7 (4) 2008, 21 30 BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO Agnieszka Policht-Latawiec Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie lotniska w Brzegu. Wstęp

Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie lotniska w Brzegu. Wstęp Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na terenie lotniska w Brzegu Przemysław Woźniczka, Tadeusz Chodak Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NA MATERIAŁACH POGÓRNICZYCH KWB KONIN55.

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NA MATERIAŁACH POGÓRNICZYCH KWB KONIN55. ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 2 WARSZAWA 2011: 305-310 KRZYSZTOF OTREMBA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NA MATERIAŁACH POGÓRNICZYCH KWB KONIN55. SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne

Zróżnicowanie przestrzenne VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Zróżnicowanie przestrzenne osadów wypełniających zagłębienia bezodpływowe (pomorze zachodnie, górna parsęta) 1. Wprowadzenie Celem pracy było rozpoznanie cech

Bardziej szczegółowo

Beata Łabaz*, Adam Bogacz* gleb postawowych występujących na terenie Obniżenia Milicko-Głogowskiego

Beata Łabaz*, Adam Bogacz* gleb postawowych występujących na terenie Obniżenia Milicko-Głogowskiego Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 211 r. Beata Łabaz*, Adam Bogacz* Zawartość wybranych metali ciężkich oraz zasobność gleb postawowych występujących na terenie Obniżenia Milicko-Głogowskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZRYWKI DREWNA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE GLEBY LEŚNEJ

WPŁYW ZRYWKI DREWNA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE GLEBY LEŚNEJ Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 WPŁYW ZRYWKI DREWNA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE GLEBY LEŚNEJ Jacek Pisarski, Marek Śnieg, Jan Jurga Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ Pojęcie proces glebotwórczy Proces bielicowania Proces brunatnienia Proces płowienia Proces oglejenia Proces bagienny Proces murszenia Proces darniowy PROCES GLEBOTWÓRCZY

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Elżbieta Cebulak KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO THE PRECIPITATION ON THE AREA OF CRACOW

Bardziej szczegółowo

Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki Agricultural value of soils in upper part of Zagożdżonka River watershed

Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki Agricultural value of soils in upper part of Zagożdżonka River watershed Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 3 (49), 2010: 30 37 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 3 (49), 2010) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 3 (49), 2010: 30 37

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GLEBA I JEJ FUNKCJE. Jacek Niedźwiecki. Puławy, 2016

GLEBA I JEJ FUNKCJE. Jacek Niedźwiecki. Puławy, 2016 GLEBA I JEJ FUNKCJE Jacek Niedźwiecki Puławy, 2016 Zadanie 1.2. Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. 6. Konferencja Naukowa "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE" Falenty, 27 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW POMIARÓW WILGOTNOŚCI GLEBY WYKONANYCH METODĄ SUSZARKOWO-WAGOWĄ ORAZ METODĄ TDR W DOLINIE ODRY

OCENA WYNIKÓW POMIARÓW WILGOTNOŚCI GLEBY WYKONANYCH METODĄ SUSZARKOWO-WAGOWĄ ORAZ METODĄ TDR W DOLINIE ODRY ISSN 1644-0765 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2017.16.2.159 www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/ Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 16 (2) 2017, 159 166 OCENA WYNIKÓW POMIARÓW WILGOTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POJEMNOŚĆ W ODNA I ZAWARTOŚĆ KATIONÓW WYMIENNYCH W GLEBACH TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU

POJEMNOŚĆ W ODNA I ZAWARTOŚĆ KATIONÓW WYMIENNYCH W GLEBACH TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 3 WARSZAWA 2010: 111-120 SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI, MIROSŁAW ORZECHOWSKI POJEMNOŚĆ W ODNA I ZAWARTOŚĆ KATIONÓW WYMIENNYCH W GLEBACH TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH PO EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych. metalami ciężkimi

Tytuł prezentacji. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych. metalami ciężkimi Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg-Piasecka 1, Piotr Chohura 2 1 Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ GLEB Soil quality

JAKOŚĆ GLEB Soil quality VI. JAKOŚĆ GLEB Soil quality Monitoring gleb jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na poziomie krajowym monitoring gleb obejmuje badania

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach GLEBY GLEBA - biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznych czynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższym warunki wzrostu i rozwoju.

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne

Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne Hodowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na glebach drobnoziarnistych jest nieracjonalne Piotr Sewerniak Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ ICH UTWARDZANIA Eugeniusz Nowocień Rafał Wawer Sieć dróg w Polsce ukształtowana przez stulecia w drodze podziałów majątkowych,

Bardziej szczegółowo

II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH

II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH II.3.3. GLEBY GLEBY OBSZARÓW ROLNYCH Charakterystykę gleb obszarów użytkowanych rolniczo w województwie śląskim opracowano na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:100000 oraz materiałów zebranych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Grunty orne DZIAŁ I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1

CZĘŚĆ I. Grunty orne DZIAŁ I. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych. Rozdział 1 Załącznik URZĘDOWA TABELA KLAS GRUNTÓW CZĘŚĆ I Grunty orne DZIAŁ I Gleby terenów nizinnych i wyżynnych Rozdział 1 Ogólna charakterystyka klas bonitacyjnych gleb terenów nizinnych i wyżynnych Klasa I Gleby

Bardziej szczegółowo

Mapa glebowo - rolnicza

Mapa glebowo - rolnicza Mapa glebowo - rolnicza Informuje o właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu siedlisk rolniczych W zależności od celu opracowania i charakteru odbiorcy mapy sporządza się w różnych skalach Składa

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych 1. Podział mineralnych utworów glebowych na frakcje granulometryczne 1.1. Gleby i utwory mineralne dzieli się na frakcje i podfrakcje granulometryczne według średnicy ziaren wyrażonej w milimetrach. 1.2.

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Paweł Sowiński, Sławomir Smólczyński, Mirosław Orzechowski

ANNALES. Paweł Sowiński, Sławomir Smólczyński, Mirosław Orzechowski ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 3, 10-957 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEB ALUWIALNYCH ŻUŁAW WIŚLANYCH SORPTION CAPACITIES OF ALLUVIAL SOILS IN ŻUŁAWY WIŚLANE

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEB ALUWIALNYCH ŻUŁAW WIŚLANYCH SORPTION CAPACITIES OF ALLUVIAL SOILS IN ŻUŁAWY WIŚLANE ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LVI NR 1/2 WARSZAWA 2005: 119-127 MIROSŁAW ORZECHOWSKI, SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI, PAWEŁ SOWIŃSKI WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEB ALUWIALNYCH ŻUŁAW WIŚLANYCH SORPTION CAPACITIES OF ALLUVIAL

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Las w krajobrazie Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 %

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany, Warszawa, ul. Giermków 55 lok. 1.

Zleceniodawca: Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany, Warszawa, ul. Giermków 55 lok. 1. PROGEOL - Usługi Geologiczne Bełchatów, 14.09.2012 Jan Szataniak 97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19 tel. 44 633-40-33, NIP 769-100-48-65 mail: progeol@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1246 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych

Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych 2008 1. Podział mineralnych utworów glebowych na frakcje granulometryczne 1.1. Gleby i utwory mineralne dzieli się na

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH SYSTEMÓW NAWOŻENIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH GLEBY PŁOWEJ

WPŁYW RÓŻNYCH SYSTEMÓW NAWOŻENIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH GLEBY PŁOWEJ ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LVI NR 1/2 WARSZAWA 2005: 147-153 WIERA SĄDEJ, ZBIGNIEW MAZUR WPŁYW RÓŻNYCH SYSTEMÓW NAWOŻENIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH GLEBY PŁOWEJ THE IMPACT OF

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE HUMUSOWE I WŁAŚCIWOŚCI CZARNYCH ZIEM WYSTĘPUJĄCYCH W OBNIŻENIU MILICKO-GŁOGOWSKIM

SUBSTANCJE HUMUSOWE I WŁAŚCIWOŚCI CZARNYCH ZIEM WYSTĘPUJĄCYCH W OBNIŻENIU MILICKO-GŁOGOWSKIM WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 4 (32) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 113128 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2010 SUBSTANCJE HUMUSOWE I WŁAŚCIWOŚCI CZARNYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH ALUWIALNYCH ŻUŁAW

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH ALUWIALNYCH ŻUŁAW ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVI NR 1/2 WARSZAWA 1995: 65-77 KRYSTYNA CZARNOWSKA, HANNA BONTRUK ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH ALUWIALNYCH ŻUŁAW Katedra Gleboznawstwa SGGW w Warszawie WSTĘP Gleby aluwialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Grodziszcze. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego.

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Sprawozdanie z uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF ARABLE LUVISOLS SITUATED UNDER INFIELD TREE PLANTING WITHIN THE DEZYDERY CHŁAPOWSKI AGRO-ECOLOGICAL LANDSCAPE PARK

PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF ARABLE LUVISOLS SITUATED UNDER INFIELD TREE PLANTING WITHIN THE DEZYDERY CHŁAPOWSKI AGRO-ECOLOGICAL LANDSCAPE PARK Zbigniew KACZMAREK, Wojciech OWCZARZAK, Andrzej MOCEK Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Katedra Gleboznawstwa PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF ARABLE LUVISOLS SITUATED UNDER INFIELD

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZALECEŃ NAWOZOWYCH DLA SZKÓŁEK LEŚNYCH

AKTUALIZACJA ZALECEŃ NAWOZOWYCH DLA SZKÓŁEK LEŚNYCH Kraków jesień 2010r. Szanowni Panowie Nadleśniczowie Nadleśnictw terenu RDLP Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Radom Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie przedstawia ofertę Pracowni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW AGRO-EKOLOGICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY W SADZIE JABŁONIOWYM

WPŁYW CZYNNIKÓW AGRO-EKOLOGICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY W SADZIE JABŁONIOWYM ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVII SUPL. WARSZAWA 1996: 23-30 TERESA KOZANECKA, MARIAN KĘPKA WPŁYW CZYNNIKÓW AGRO-EKOLOGICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY W SADZIE JABŁONIOWYM K atedra G leboznaw stw a

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE GĘSTOŚCI I SKŁADU GLEBY NA OCENĘ STANU JEJ ZAGĘSZCZENIA

ODDZIAŁYWANIE GĘSTOŚCI I SKŁADU GLEBY NA OCENĘ STANU JEJ ZAGĘSZCZENIA Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 ODDZIAŁYWANIE GĘSTOŚCI I SKŁADU GLEBY NA OCENĘ STANU JEJ ZAGĘSZCZENIA Dariusz Błażejczak, Jan B. Dawidowski, Marek Śnieg Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

SEKWENCYJNIE WYDZIELONE FRAKCJE ŻELAZA I MANGANU Z GLEB WZBOGACONYCH W ŻELAZO

SEKWENCYJNIE WYDZIELONE FRAKCJE ŻELAZA I MANGANU Z GLEB WZBOGACONYCH W ŻELAZO ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LII, SUPLEMENT WARSZAWA 2001: 183-190 DOROTA KALEMBASA, KRZYSZTOF PAKUŁA, MARCIN BECHER SEKWENCYJNIE WYDZIELONE FRAKCJE ŻELAZA I MANGANU Z GLEB WZBOGACONYCH W ŻELAZO SEQUENTIAL

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo