Regulamin usług backiel.tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług backiel.tel"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel zarejestrowany w śaganiu, ul. M. Konopnickiej 41a/4,świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługę Telefonii, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w treści Umowy Abonenckiej, Regulaminu oraz innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy Abonenckiej. Operator zapewnia właściwą jakość sygnału - zgodnie z Polskimi Normami oraz zaleceniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Regulamin został wydany na podstawie art ustawy z dn r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, zwanego dalej Operatorem, polegających na zapewnieniu połączeń telefonicznych oraz związanych z nimi świadczeń dodatkowych, zwanych dalej Telefonią Cyfrową Ilekroć w poniŝszym Regulaminie uŝyto podanych poniŝej słów lub zwrotów pisanych z duŝej litery, naleŝy je rozumieć w podanym niŝej znaczeniu: Abonent - podmiot, który jest Stroną zawartej na piśmie z Operatorem Umowy o świadczenie usług Telefonii Cyfrowej Cennik zestawienie cen za świadczone przez Operatora usługi Telefonii Cyfrowej Instalacja aktywacja sygnału telefonicznego w Lokalu, obejmująca dostarczenie niezbędnej infrastruktury i zasobów, łącznie jeśli to konieczne z uprzednim wykonaniem przyłącza abonenckiego; instalacja podlega opłatom określonym w Cenniku. Limit wartości połączeń kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń; nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i słuŝb ustawowo powołanych do niesienia pomocy Lokal miejsce udostępnienia usług objętych Umową Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usługi Telefonii Cyfrowej, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku Opłata abonamentowa opłata za moŝliwość korzystania ze świadczonych przez Operatora usług Telefonii Cyfrowej, obowiązująca według Cennika, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy Protokół Odbioru Technicznego dokument, stanowiący potwierdzenie instalacji usług zamówionych przez Abonenta Rachunek dokument księgowy, będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi Telefonii Cyfrowej, w szczególności polecenie zapłaty lub faktura VAT Sieć siec firmy Internet Cafe usługi informatyczne M. Backiel, zwana backiel.media. sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dn r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) łącząca centrum danych Operatora z gniazdem uŝytkownika, będąca własnością Operatora lub będąca w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Sieć dla połączeń telefonii cyfrowej nazywa się backiel.tel Umowa - Umowa o świadczenie usług Telefonii Cyfrowej zawarta na piśmie pomiędzy Operatorem oraz Abonentem. umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Operatorem, a Klientem; ilekroć w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część Umowy Abonenckiej jest mowa o Umowie Abonenckiej naleŝy przez to rozumieć równieŝ Regulamin oraz inne dokumenty stanowiące jej integralną część. Urządzenie VoIP urządzenie abonenckie stanowiące własność Operatora, oddane do uŝywania i zapewniające dostęp do usług Telefonii Cyfrowej, określone w Protokole Odbioru Technicznego lub Umowie Numer Ewidencyjny - nadany Abonentowi przez Operatora numer identyfikacyjny w celu kontaktów i rozliczeń Operatora z Abonentem. Okres rozliczeniowy zaczyna się 1go kaŝdego miesiąca, chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 1 z 12

2 Okres Rozliczeniowy - ilość pełnych miesięcy kalendarzowych wynikająca z treści Umowy Abonenckiej stanowiąca podstawę rozliczania naleŝnej Operatorowi od Abonenta Opłaty za świadczenie Usługi Operator podmiot świadczący usługę Telefonii Cyfrowej, z którym Abonent zawarł Umowę; Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel; ilekroć w Umowie Abonenckiej jest mowa o czynnościach dokonywanych przez Operatora naleŝy przez to rozumieć równieŝ czynności dokonywane przez pracownika lub upowaŝnionego przedstawiciela Operatora, Opłata - szczegółowo określona w Cenniku kwota naleŝnego Operatorowi od Abonenta świadczenia pienięŝnego związanego z korzystaniem przez Abonenta z Usługi, Opłata Jednorazowa - Opłata za jednorazowe czynności związane z Usługą, Protokół Sprawności - dokument w którym Abonent potwierdza przyjęcie Sprzętu Operatora do uŝywania lub prawidłowy montaŝ i sprawne funkcjonowanie Gniazda Multimedialnego, Gniazda Telefonicznego lub Sprzętu Operatora, a takŝe podłączenie do Sieci, Protokół Zwrotu Sprzętu - dokument w którym Operator potwierdza dokonanie przez Abonenta zwrotu Sprzętu Operatora, Regulamin - Regulamin Świadczenia Usługi Telefonii Cyfrowej przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, stanowiący integralną część Umowy Abonenckiej, Sprzęt Operatora - oddane do uŝywania Abonentowi w Lokalu i co najwyŝej na czas trwania Umowy Abonenckiej urządzenie umoŝliwiające dostęp do usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci (za wyjątkiem Gniazda Multimedialnego), które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, w szczególności modem kablowy, Terminal - aparat telefoniczny lub inne podobne urządzenie umoŝliwiające Abonentowi korzystanie z Usługi, Usługa - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na umoŝliwieniu Abonentowi korzystania z następujących usług telekomunikacyjnych w Lokalu i za pośrednictwem Sieci: a) usługi telefoniczne (połączenia lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe), b) usługi faksowe (w ramach przesyłania maksymalnie jednej strony za jednym połączeniem), c) inne - zgodnie z aktualną Ofertą Usług Operatora 2. Zakres świadczonych usług W zakresie Umowy o świadczenie usług telefonicznych Operator świadczy usługi połączeń głosowych określonych w Cenniku, połączeń do sieci Internet oraz inne usługi określone w Cenniku 3. Warunki świadczenia usługi 3.1. Operator świadczy usługi w zasięgu swojej sieci i w zakresie istniejących moŝliwości technicznych W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku moŝliwości technicznych do wykonania Instalacji, Operator ma prawo odmowy udostępnienia usługi lub uzgodnienia z Abonentem sposobu wykonania zleconych usług, w szczególności określa moŝliwy termin i koszt ich wykonania Operator zobowiązuje się do dokonania Instalacji w Lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, chyba Ŝe strony uzgodnią, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, inny termin Instalacji. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w wyznaczonym terminie Lokalu upowaŝnionemu pracownikowi Operatora, wykonującemu Instalację. Nieudostępnienie Lokalu we wskazanym terminie spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu Instalacji Przygotowanie Lokalu oraz miejsca dokonania Instalacji naleŝy do Abonenta JeŜeli w dniu zawarcia Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie moŝliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią przyłącza abonenckiego, zobowiązania Operatora w ramach Instalacji ograniczają się do zainstalowania lub wymiany oraz uaktywnienia Urządzenia VoIP oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do usług telefonicznych. Posiadanie niezbędnego okablowania nie zwalnia Abonenta z wniesienia na rzecz Operatora jednorazowej opłaty instalacyjnej za uzyskanie dostępu do usługi Telefonii Cyfrowej. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 2 z 12

3 3.6. Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego integralną część Umowy Urządzenie VoIP stanowi własność Operatora. Abonent nabywa prawo do uŝywania Urządzenia VoIP przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z usług świadczonych przez Operatora objętych Umową. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Urządzeniem VoIP, w szczególności nie ma prawa udostępniania go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego Abonent potwierdza otrzymanie Urządzenia VoIP w stanie umoŝliwiającym korzystanie z usług telefonicznych. Z chwilą otrzymania Urządzenia VoIP na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora (lecz nie na Ŝyczenie Abonenta) w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Urządzenie VoIP w stanie nie pogorszonym Numer seryjny Urządzenia VoIP zawarty jest w Protokole Odbioru Technicznego, stanowiącym integralną część Umowy Abonent powinien korzystać z usług świadczonych przez Operatora i Urządzenia Abonenckiego w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci a w szczególności nie powinien dołączać do sieci urządzeń nie spełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub dołączać urządzeń do sieci w punktach nie będących jej zakończeniami Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone zgodnie z Umową Numer abonencki moŝe być zmieniony na Ŝyczenie klienta, gdy jest to technicznie moŝliwe i na warunkach określonych bieŝącym regulaminem zmiany numeru Operator moŝe dokonać zmiany numeru abonenckiego po uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów oraz o ich nowych numerach co najmniej na jeden Okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany, przy czym w takim przypadku Abonent jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem doręczenia takiego oświadczenia Operatorowi na co najmniej 14 dni przed wejściem w Ŝycie zmiany numeru abonenckiego Abonent ma prawo do zmiany zakresu usług w ramach usług telefonicznych objętych Umową, w szczególności planu taryfowego, na warunkach określonych w Cenniku Zmiana zakresu usług dokonywana jest na wniosek Abonenta przekazany Operatorowi jednym z dostępnych i umoŝliwiających tą procedurę kanałów komunikacji Składany przez Abonenta wniosek powinien zawierać dane Abonenta objęte Umową, numer Umowy, zakres zmiany oraz termin, od którego zmiana ma obowiązywać. O ile jest to moŝliwe, Abonent moŝe wykorzystać wzorzec wniosku przygotowany przez Operatora W szczególnych przypadkach istotna zmiana zakresu usług objętych Umową moŝe skutkować koniecznością zawarcia aneksu do Umowy 4. Warunki zawarcia Umowy 4.1. Informacje wstępne Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem oraz według wzoru określonego przez Operatora Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług Telefonii Cyfrowej zgodnie z Regulaminem i Umową, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy, w szczególności do uiszczania opłat określonych w Cenniku W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba umocowana na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela Abonent zobowiązuje się zawiadomić Operatora przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela lub osobiście o zmianie swoich danych określonych w Umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator zastrzega sobie prawo przesłania Abonentowi do podpisu Aneks do Umowy zawierający zgłoszoną zmianę. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji za Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 3 z 12

4 prawidłowo doręczoną uznaje się korespondencję wysłaną przez Operatora na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji Dokumenty Umowa moŝe być zawarta po stwierdzeniu przez Operatora na podstawie dokumentów dostarczonych przez podmiot zainteresowany zawarciem tej Umowy jego toŝsamości, aktualnego adresu i prawidłowej reprezentacji: A. w przypadku osób fizycznych: na podstawie dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania lub na podstawie paszportu i dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania; B. w przypadku innych podmiotów: na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz aktualnego dokumentu stwierdzającego nadanie NIP i REGON C. w przypadku przedstawiciela podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy: na podstawie dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela do zawarcia Umowy oraz dokumentów jak w przypadku osoby fizycznej Operator zastrzega sobie prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów w celu zawarcia Umowy 4.3. Kaucja Operator zastrzega sobie prawo pobrania Kaucji od podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy Kaucja nie podlega oprocentowaniu i jest ulokowana na odrębnym nie oprocentowanym rachunku bankowym Operatora Kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu przez Operatora ewentualnych naleŝnych jej opłat w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Odmowa zawarcia lub zmiany Umowy Operator moŝe odmówić zawarcia lub zmiany Umowy: A. z podmiotem, który nie spełnił określonych w Regulaminie warunków zawarcia tej Umowy, w szczególności z podmiotem, który nie przedstawi dokumentów określonych w tym rozdziale; B. z podmiotem, który zalega z opłatami na rzecz Operatora; C. z podmiotem, z którym wcześniej rozwiązał Umowę; D. jeŝeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności; E. w przypadku braku moŝliwości technicznych świadczenia usług Telefonii Cyfrowej 5. Czas obowiązywania Umowy 5.1. Strony zawierają Umowę na czas określony lub na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Stron Umowa zawarta na czas określony będzie automatycznie przedłuŝona na kolejne okresy, na które została zawarta, o ile nie później niŝ dwa tygodnie przed upływem tego czasu Ŝadna ze Stron nie dostarczy drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o nieprzedłuŝaniu Umowy W przypadku zastosowania Kaucji, Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu zapłaty tej Kaucji przez podmiot zainteresowany jej zawarciem. 6. Odpowiedzialność 6.1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi Telefonii Cyfrowej wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa Za kaŝdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do Ŝądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę Telefonii Cyfrowej Kara umowna nie przysługuje, jeŝeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niŝ 48 godzin NiezaleŜnie od kary umownej, za kaŝdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi Telefonii Cyfrowej trwająca co najmniej 36 godzin, Abonentowi przysługuje uprawnienie do Ŝądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 4 z 12

5 6.5. W przypadku powstania szkody przewyŝszającej wysokość zastrzeŝonej kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: A. treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, B. szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemoŝnością korzystania z Usługi (z zastrzeŝeniem pkt ) 7. Opłaty 7.1. Wysokość opłat za usługi Telefonii Cyfrowej oraz zasady ich naliczania określa Cennik Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W przypadku podwyŝki Operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia 7.3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca 7.4. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Operatora lub Umowie na podstawie Rachunku wystawionego przez Operatora. Brak Rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał Rachunku. W przypadku nieotrzymania Rachunku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. W przypadku nieuiszczenia opłat Operator moŝe przerwać udostępnianie sygnału w Lokalu oraz wstrzymać się z jego dostarczeniem do czasu uiszczenia naleŝności wraz z odsetkami za opóźnienie W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłat okresowych lub innych opłat wynikających z Umowy, Rachunku lub Cennika Operatora, Operator ma prawo naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia naliczonych odsetek. W przypadku naliczenia przez Operatora odsetek, kaŝda wpłata dokonana przez Abonenta zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek 7.6. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane regulaminem promocji 7.7. Wysokość Opłat i sposób ich naliczania określony jest w Cenniku. A. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat w pełnej wysokości na rachunek bankowy Operatora lub w kasie Operatora (o ile taka jest uruchomiona), w szczególności: B. Opłaty Jednorazowej za przyłączenie do Sieci w wysokości obowiązującej w dniu podłączenia do Sieci, C. Opłat Abonamentowych, D. opłat za połączenia i inne usługi zrealizowane z numeru telefonicznego Abonenta identyfikującego zakończenie Sieci, bez względu na osobę uŝytkownika, E. opłat za inne czynności podejmowane przez Operatora (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe) Opłata o której mowa w pkt 7.7 lit. b), zostanie ujęta w pierwszej fakturze VAT za zrealizowane usługi, a w przypadku rozłoŝenia płatności na raty - zostanie ujęta w kolejnych fakturach VAT Operator wystawia faktury VAT za Usługę oraz świadczenia z nią związane, które doręczane są Abonentowi osobiście lub listem zwykłym. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od dnia jej wystawienia. W przypadku nie otrzymania faktury VAT za dany Okres Rozliczeniowy, Abonent winien niezwłocznie powiadomić Operatora JeŜeli świadczenie Usługi nie obejmowało pełnego miesiąca kalendarzowego - Opłatę Abonamentową w stosunku miesięcznym ustala się w wysokości 1/30 tej Opłaty za kaŝdy dzień jej świadczenia. W przypadku podłączenia klienta w IIgiej połowie miesiąca, opłata abonamentowa nie jest naliczana i nie przysługują wówczas darmowe minuty Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień wpłaty w kasie Operatora lub dzień wpływu środków na konto operatora rachunku bankowego. W razie opóźnienia w uiszczeniu Opłat, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia W przypadku braku uiszczenia naleŝnej Opłaty, Operator na piśmie wzywa Abonenta do jej zapłaty, pod rygorem rozwiązania Umowy Abonenckiej, a w razie bezskutecznego upływu Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 5 z 12

6 wyznaczonego przez Operatora terminu, Operator rozwiązuje Umowę Abonencką i zaprzestaje świadczenia Usługi. Koszty wezwania do zapłaty określone w Cenniku oraz koszty dochodzenia naleŝnych Operatorowi Opłat obciąŝają Abonenta Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z kaŝdą fakturą VAT podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem dla kaŝdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń. W przypadku udostępnienia bilingu on-line, dane te, na fakturze nie będą się pojawiać Na Ŝądanie Abonenta Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który pobierana jest Opłata w wysokości określonej w Cenniku. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla kaŝdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości Opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny netto Czas trwania połączenia w ruchu automatycznym jest rejestrowany przez Operatora od chwili zgłoszenia się numeru telefonicznego wywoływanego do chwili rozłączenia się numeru telefonicznego wywołującego lub wywoływanego i stanowi podstawę do naliczenia Opłaty zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wykonania połączenia Operator umoŝliwia prezentację identyfikacji linii wywołującej przed dokonaniem połączenia. Jednocześnie Operator umoŝliwia wyeliminowanie prezentacji identyfikacji linii wywołującej u uŝytkownika wywoływanego podczas wywołania i połączenia (tzw. zastrzeŝenie numeru) Operator uniemoŝliwia wykonanie połączeń na numery telefoniczne rozpoczynające się od: , oraz Operator umoŝliwia Abonentowi wykonanie połączeń telefonicznych na numery w/w po uprzednim złoŝeniu przez Abonenta pisemnego wniosku w tym przedmiocie Operator umoŝliwia wykonanie połączeń na numery alarmowe: 112,997,998,999. Wszystkie połączenia alarmowe z numerów 997,998,999 są przekazywane na numer alarmowy 112 odpowiedni dla lokalizacji połączenia. 8. Sposób płatności 8.1. Za korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej Operator wystawia Abonentowi faktury VAT lub polecenia zapłaty. W fakturach lub poleceniach zapłaty określony jest takŝe okres rozliczeniowy, za który naliczone są opłaty. Jeśli nie zaznaczono inaczej, okres ten wynosi od 1wszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury VAT Faktury VAT lub polecenia zapłaty są doręczane Abonentowi listem zwykłym lub w inny sposób na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji. W przypadku nieotrzymania faktury VAT lub polecenia zapłaty za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora Abonent zobowiązuje się do zapłaty naleŝności za usługi Telefonii Cyfrowej w terminie i w sposób określony w fakturze lub poleceniu zapłaty Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora 8.5. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Operator ma prawo pobierania odsetek ustawowych. O wysokości naleŝnych odsetek Abonent zostanie powiadomiony pisemnie listem zwykłym lub w inny sposób Operator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu dopuszczalnego zadłuŝenia Abonenta w stosunku do Operatora. 9. Rozwiązanie Umowy 9.1. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony kaŝdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w kaŝdym czasie z zachowaniem terminu wypowiedzenia równemu co najmniej jednemu Okresowi rozliczeniowemu. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złoŝone W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony z inicjatywy Abonenta, jest on obowiązany do zapłacenia kary umownej o wartości określonej w Cenniku w terminie 7 dni od zerwania Umowy. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 6 z 12

7 9.3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na własny koszt do siedziby Operatora oddanego mu do uŝywania Urządzenia VoIP. Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej przez Operatora w aktualnie obowiązującym Cenniku, jeŝeli nie zwróci Urządzenia VoIP w ciągu 14 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych albo zwróci Urządzenie VoIP uszkodzone. JeŜeli wysokość szkody Operatora przewyŝszy wartość kary umownej, wówczas Operator będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Rozwiązanie umowy z inicjatywy Abonenta dokonane moŝe być jedynie na podstawie pisemnego oświadczenie doręczonego Operatorowi za potwierdzeniem odbioru lub doręczonego Operatorowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Umowa wygasa w skutek: A. śmierci Abonenta B. utraty zdolności Operatora do prowadzenia działalności gospodarczej C. utraty uprawnień Operatora niezbędnych do świadczenia usługi Telefonii Cyfrowej przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej 9.6. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy Abonenckiej, w szczególności w przypadku: A. zalegania przez Abonenta z uiszczaniem Opłat na rzecz Operatora, B. podłączenia przez Abonenta do Sieci lub Sprzętu Operatora więcej niŝ jednego Terminala bez uprzedniej zgody Operatora, C. uniemoŝliwienia przez Abonenta przeprowadzenia okresowej kontroli Sieci, Gniazda Multimedialnego, Gniazda Telefonicznego lub Sprzętu Operatora, D. utraty przez Abonenta tytułu prawnego do lokalu w którym znajduje się Gniazdo Multimedialne, E. naruszenia przez Abonenta obowiązków określonych w treści regulaminu Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłuŝej niŝ jeden miesiąc Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej, a składane w trybie o którym mowa w regulaminie równieŝ podania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie. Oświadczenie nie zawierające przyczyny rozwiązania traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy Abonenckiej Oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga dla swej skuteczności dokonania zwrotu Sprzętu Operatora, w szczególności modemu kablowego, na jego koszt i ryzyko W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Operatora Abonent zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej do zwrotu Sprzętu Operatora, na swój koszt i ryzyko. 10. Zawieszenie i ograniczenie świadczenia usług Telefonii Cyfrowej Operator zastrzega sobie prawo do: A. ograniczenia świadczenie usług Telefonii Cyfrowej, utrzymując świadczenie usług Telefonii Cyfrowej nie powiększających zadłuŝenia Abonenta, w tym przekazywania połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeŝeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością naleŝności za korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej przez okres dłuŝszy niŝ 45 dni B. ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Telefonii Cyfrowej, jeŝeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemoŝliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej. C. ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Telefonii Cyfrowej, jeŝeli istnieje uzasadniona obawa, Ŝe Abonent nie uiści opłat wnikających z zawartej Umowy, w szczególności jeŝeli przekroczy określony Limit wartości połączeń Usługi Telefonii Cyfrowej mogą być ponownie świadczone bez ograniczeń po uiszczeniu przez Abonenta naleŝności z naleŝnymi odsetkami lub po zaprzestaniu przez Abonenta działań, które Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 7 z 12

8 były przyczyną ograniczenia lub zawieszenia. Opłatę za ponowne rozpoczęcie świadczenia bez ograniczeń usług Telefonii Cyfrowej określa Cennik 11. Postępowanie reklamacyjne Abonent moŝe wnosić reklamacje z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego świadczenia przez Operatora usług Telefonii Cyfrowej Reklamacje mogą dotyczyć: A. niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług zamówionych przez Abonenta, B. niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi telekomunikacyjnej zamówionej przez Abonenta w Umowie, C. nieprawidłowego obliczenia naleŝności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje klienta, określenie przedmiotu reklamacji, oraz w przypadku reklamacji pisemnej podpis Abonenta Reklamacja moŝe być złoŝona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a takŝe przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne moŝliwości Jednostka organizacyjna Operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia: A. udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo B. informuje Abonenta o niemoŝności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację; termin ten nie moŝe przekroczyć 30 dni od dnia wniesienia reklamacji W razie nie dotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania Usługi przez Operatora, nieprawidłowego obliczenia Opłaty z tytułu świadczenia Usługi - Abonent składa reklamację osobiście w siedzibie Operatora, w formie pisemnej lub telefonicznie w terminie do 12 miesięcy od końca miesiąca w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia w którym Usługa została nienaleŝycie wykonana lub miała być wykonana, albo od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Skuteczne złoŝenie reklamacji wymaga podania imienia i nazwiska (nazwy firmy) Abonenta, jego adresu zamieszkania (siedziby firmy) wraz z numerem Abonenta, dokładnego określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu i okoliczności uzasadniających reklamację oraz o ile jest Ŝądane - wysokości i sposobu wypłaty odszkodowania W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 11.3, Operator wzywa Abonenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu reklamacja nie podlega rozpatrzeniu Reklamacja Abonenta winna być rozpatrzona w terminie do 30 dni od dnia jej złoŝenia Operatorowi. W przeciwnym wypadku uznaje się, iŝ reklamacja Abonenta została uwzględniona. Odpowiedź Operatora wymaga zachowania formy pisemnej i wysłania jej listem poleconym, a w razie nie uwzględnienia reklamacji równieŝ podania uzasadnienia ZłoŜenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia od obowiązku uiszczania Opłat Abonent ma prawo: a) złoŝyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złoŝoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub b) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Prawo do mediacji przysługuje po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym 12. Umowa Abonencka W celu korzystania z Usługi, Klient zawiera z Operatorem Umowę Abonencką, w której zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w jej treści postanowień, a w szczególności zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 8 z 12

9 12.2. Umowa Abonencka zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Umowa Abonencka zawierana jest na czas nieokreślony, chyba Ŝe co innego wynika z regulaminu promocji organizowanego przez Operatora Klient będący osobą fizyczną moŝe podpisać Umowę Abonencką osobiście lub przez naleŝycie umocowanego pełnomocnika. Za Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, Umowę Abonencką podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji zgodnie ze stosownych rejestrem lub zaświadczeniem, albo umocowane na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta musi mieć formę pisemną pod rygorem niewaŝności oraz musi być dołączone do Umowy Abonenckiej Umowa Abonencka moŝe przewidywać, Ŝe Usługa będzie świadczona na rzecz określonej osoby trzeciej w Lokalu szczegółowo wskazanym. W takim przypadku - obowiązki wynikające z Umowy Abonenckiej obciąŝają Abonenta Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej jeŝeli: A. Klient nie posiada tytułu prawnego do lokalu, B. Klient posługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi wątpliwości co do ich autentyczności, C. Klient albo jego lokator lub współlokator jest dłuŝnikiem Operatora, D. Operator wcześniej rozwiązał Umowę Abonencką z Klientem, albo jego lokatorem lub współlokatorem wskutek naruszenia przez nich jej postanowień, E. Operator nie posiada technicznych moŝliwości świadczenia Usługi w Lokalu W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, Abonent moŝe od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia składając oświadczenie wedle poniŝszego wzoru: Niniejszym oświadczam, Ŝe na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), odstępuję od Umowy Abonenckiej nr... zawartej w dn r. z Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, śagań, M. Konopnickiej 41a/ W treści Umowy Abonenckiej wskazany jest numer telefoniczny przydzielony do Gniazda Multimedialnego zainstalowanego w Lokalu Abonenta. Abonent moŝe Ŝądać zmiany przydzielonego numeru telefonicznego jeŝeli wykaŝe, Ŝe korzystanie z przydzielonego numeru jest uciąŝliwe. 13. Sprzęt Operatora W razie, gdy korzystanie z Usługi wymaga dodatkowego, innego niŝ Terminal urządzenia, które jest w posiadaniu Operatora - niezbędne urządzenie, zostanie przekazane Abonentowi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent ma prawo do uŝywania Sprzętu Operatora jedynie w okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej i w Lokalu, a po jej rozwiązaniu zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 dni od dnia jej rozwiązania do jego zwrotu na swój koszt i ryzyko Na potwierdzenie przekazania danego urządzenia Abonent podpisuje Protokół Sprawności, natomiast na potwierdzenie dokonania jego zwrotu przez Abonenta Operator wydaje Protokół Zwrotu Sprzętu Abonent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Sprzętu Operatora w razie nieprawidłowej eksploatacji lub braku zabezpieczenia. Za nieprawidłową eksploatację uwaŝa się w szczególności naruszenie plomby, o ile dane urządzenie było w ten sposób zabezpieczone Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Operatorowi kaŝde uszkodzenie Sprzętu Operatora. 14. Weksel gwarancyjny Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Operatora względem Abonenta, Operator Ŝąda wystawienia przez Abonenta weksla gwarancyjnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 9 z 12

10 14.2. Weksel winien być wystawiony najpóźniej do dnia podpisania przez Abonenta Protokołu Sprawności. Jeśli po podpisaniu Umowy Abonenckiej, Abonent odmówi wystawienia weksla gwarancyjnego in blanco, Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest do do wystawienia kolejnego weksla gwarancyjnego in blanco, jeŝeli Operator wykorzystał go dla zaspokojenia przysługujących mu wierzytelności. W razie odmowy - pkt 14.2 stosuje się odpowiednio Po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, jeŝeli Abonent nie jest dłuŝnikiem Operatora z tytułu Usługi, Operator zwraca Abonentowi weksel. 15. Promocje Operator moŝe organizować promocje, których szczegółowe warunki określa kaŝdorazowo odrębny regulamin promocji Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach organizowanej promocji, na zasadach ogólnych, jak równieŝ w przypadku rozwiązania przez Klienta albo jego lokatora lub współlokatora dotychczasowej Umowy Abonenckiej w okresie od dnia pierwszego ogłoszenia o promocji do ostatniego dnia jej trwania JeŜeli promocja polega na przyznaniu Abonentowi ulgi przy zawarciu Umowy Abonenckiej, a umowa zostanie rozwiązana wskutek jednostronnego oświadczenia przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta i przed ustalonym terminem trwania ulgi lub terminem jej obowiązywania, Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kwoty pienięŝnej równej przyznanej uldze. 16. Serwis Sieci, ograniczenie odpowiedzialności Operatora i obowiązki Abonenta Operator dokonuje okresowej konserwacji i modernizacji Sieci w celu naleŝytego wykonywania Usługi i w tym celu dopuszczalne są czasowe przerwy w świadczeniu Usługi Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w dostępie do Usługi powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Operatora, jak równieŝ za usterki wynikające ze złego stanu technicznego Terminala Abonenta W razie nieprawidłowego funkcjonowania Sieci, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych Wszelkich zmian, przeróbek i ingerencji w Sieć moŝe dokonywać jedynie Operator. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w związku z korzystaniem przez Abonenta z Usługi, za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub przerwą w korzystaniu z Usługi przez Abonenta, z zastrzeŝeniem pkt Za kaŝdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej Opłaty Abonamentowej liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeŝeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin Abonent zobowiązany jest do: A. niezwłocznego poinformowania Operatora o wszelkich usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi B. uniemoŝliwienia korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem, C. pozostawienia Sprzętu Operatora w Lokalu chyba, Ŝe Operator wyrazi zgodę na zmianę miejsca połoŝenia Sprzętu, D. uzyskania uprzedniej zgody Operatora na podłączenie dodatkowego Terminala do Sprzętu Operatora, E. nie podejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci. 17. Postanowienia końcowe Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu telefonicznego, przy czym powiadomienie o zmianie Regulaminu telefonicznego powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wejściem tych zmian w Ŝycie. KaŜdą zmianę Regulaminu telefonicznego Operator zobowiązany jest doręczyć Abonentowi. JeŜeli Abonent nie zaakceptuje zmiany, wówczas ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę w zakresie usług telefonicznych poprzez doręczenie Operatorowi w terminie do 14 dni od wejścia w Ŝycie zmiany Regulaminu telefonicznego pisemnego oświadczenia, przy czym w przypadku takiego rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych Operatorowi nie przysługuje wobec Abonenta roszczenie odszkodowawcze. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 10 z 12

11 17.2. Zmiany Regulaminu obowiązują Abonentów, którzy w terminie 14 dni od dnia wejścia w Ŝycie tych zmian nie wypowiedzą Umowy zgodnie z Regulaminem Regulamin wchodzi w Ŝycie w dniu 26 lipca 2006 r W razie zmiany adresu lub utraty tytułu prawnego do lokalu - Abonent powiadamia Operatora o zaistniałych zmianach bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu lub utraty tytułu prawnego do Lokalu. W razie braku w/w powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną pod adres dotychczasowy uwaŝa się za doręczoną Abonentowi W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Zmiana Regulaminu wymaga powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem jednego pełnego Okresu Rozliczeniowego obowiązującego danego Abonenta. W razie nie wyraŝenia zgody przez Abonenta na dokonanie zmiany Regulaminu - Abonent moŝe złoŝyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej, a Operatorowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze. W takim wypadku Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z upływem przewidzianego w jej treści okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej winno być złoŝone Operatorowi bez zbędnej zwłoki W razie zmiany Cennika pkt 17.2 stosuje się odpowiednio, chyba Ŝe zmiana obejmuje wprowadzenie Opłat za świadczenia dotychczas niedostępne Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 18 kwietnia 2007r.. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 11 z 12

12 Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 12 z 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo