Regulamin usług backiel.tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług backiel.tel"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel zarejestrowany w śaganiu, ul. M. Konopnickiej 41a/4,świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługę Telefonii, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w treści Umowy Abonenckiej, Regulaminu oraz innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy Abonenckiej. Operator zapewnia właściwą jakość sygnału - zgodnie z Polskimi Normami oraz zaleceniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Regulamin został wydany na podstawie art ustawy z dn r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, zwanego dalej Operatorem, polegających na zapewnieniu połączeń telefonicznych oraz związanych z nimi świadczeń dodatkowych, zwanych dalej Telefonią Cyfrową Ilekroć w poniŝszym Regulaminie uŝyto podanych poniŝej słów lub zwrotów pisanych z duŝej litery, naleŝy je rozumieć w podanym niŝej znaczeniu: Abonent - podmiot, który jest Stroną zawartej na piśmie z Operatorem Umowy o świadczenie usług Telefonii Cyfrowej Cennik zestawienie cen za świadczone przez Operatora usługi Telefonii Cyfrowej Instalacja aktywacja sygnału telefonicznego w Lokalu, obejmująca dostarczenie niezbędnej infrastruktury i zasobów, łącznie jeśli to konieczne z uprzednim wykonaniem przyłącza abonenckiego; instalacja podlega opłatom określonym w Cenniku. Limit wartości połączeń kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń; nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i słuŝb ustawowo powołanych do niesienia pomocy Lokal miejsce udostępnienia usług objętych Umową Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usługi Telefonii Cyfrowej, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku Opłata abonamentowa opłata za moŝliwość korzystania ze świadczonych przez Operatora usług Telefonii Cyfrowej, obowiązująca według Cennika, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy Protokół Odbioru Technicznego dokument, stanowiący potwierdzenie instalacji usług zamówionych przez Abonenta Rachunek dokument księgowy, będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi Telefonii Cyfrowej, w szczególności polecenie zapłaty lub faktura VAT Sieć siec firmy Internet Cafe usługi informatyczne M. Backiel, zwana backiel.media. sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dn r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) łącząca centrum danych Operatora z gniazdem uŝytkownika, będąca własnością Operatora lub będąca w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Sieć dla połączeń telefonii cyfrowej nazywa się backiel.tel Umowa - Umowa o świadczenie usług Telefonii Cyfrowej zawarta na piśmie pomiędzy Operatorem oraz Abonentem. umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Operatorem, a Klientem; ilekroć w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część Umowy Abonenckiej jest mowa o Umowie Abonenckiej naleŝy przez to rozumieć równieŝ Regulamin oraz inne dokumenty stanowiące jej integralną część. Urządzenie VoIP urządzenie abonenckie stanowiące własność Operatora, oddane do uŝywania i zapewniające dostęp do usług Telefonii Cyfrowej, określone w Protokole Odbioru Technicznego lub Umowie Numer Ewidencyjny - nadany Abonentowi przez Operatora numer identyfikacyjny w celu kontaktów i rozliczeń Operatora z Abonentem. Okres rozliczeniowy zaczyna się 1go kaŝdego miesiąca, chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 1 z 12

2 Okres Rozliczeniowy - ilość pełnych miesięcy kalendarzowych wynikająca z treści Umowy Abonenckiej stanowiąca podstawę rozliczania naleŝnej Operatorowi od Abonenta Opłaty za świadczenie Usługi Operator podmiot świadczący usługę Telefonii Cyfrowej, z którym Abonent zawarł Umowę; Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel; ilekroć w Umowie Abonenckiej jest mowa o czynnościach dokonywanych przez Operatora naleŝy przez to rozumieć równieŝ czynności dokonywane przez pracownika lub upowaŝnionego przedstawiciela Operatora, Opłata - szczegółowo określona w Cenniku kwota naleŝnego Operatorowi od Abonenta świadczenia pienięŝnego związanego z korzystaniem przez Abonenta z Usługi, Opłata Jednorazowa - Opłata za jednorazowe czynności związane z Usługą, Protokół Sprawności - dokument w którym Abonent potwierdza przyjęcie Sprzętu Operatora do uŝywania lub prawidłowy montaŝ i sprawne funkcjonowanie Gniazda Multimedialnego, Gniazda Telefonicznego lub Sprzętu Operatora, a takŝe podłączenie do Sieci, Protokół Zwrotu Sprzętu - dokument w którym Operator potwierdza dokonanie przez Abonenta zwrotu Sprzętu Operatora, Regulamin - Regulamin Świadczenia Usługi Telefonii Cyfrowej przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, stanowiący integralną część Umowy Abonenckiej, Sprzęt Operatora - oddane do uŝywania Abonentowi w Lokalu i co najwyŝej na czas trwania Umowy Abonenckiej urządzenie umoŝliwiające dostęp do usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci (za wyjątkiem Gniazda Multimedialnego), które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, w szczególności modem kablowy, Terminal - aparat telefoniczny lub inne podobne urządzenie umoŝliwiające Abonentowi korzystanie z Usługi, Usługa - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na umoŝliwieniu Abonentowi korzystania z następujących usług telekomunikacyjnych w Lokalu i za pośrednictwem Sieci: a) usługi telefoniczne (połączenia lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe), b) usługi faksowe (w ramach przesyłania maksymalnie jednej strony za jednym połączeniem), c) inne - zgodnie z aktualną Ofertą Usług Operatora 2. Zakres świadczonych usług W zakresie Umowy o świadczenie usług telefonicznych Operator świadczy usługi połączeń głosowych określonych w Cenniku, połączeń do sieci Internet oraz inne usługi określone w Cenniku 3. Warunki świadczenia usługi 3.1. Operator świadczy usługi w zasięgu swojej sieci i w zakresie istniejących moŝliwości technicznych W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku moŝliwości technicznych do wykonania Instalacji, Operator ma prawo odmowy udostępnienia usługi lub uzgodnienia z Abonentem sposobu wykonania zleconych usług, w szczególności określa moŝliwy termin i koszt ich wykonania Operator zobowiązuje się do dokonania Instalacji w Lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, chyba Ŝe strony uzgodnią, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, inny termin Instalacji. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w wyznaczonym terminie Lokalu upowaŝnionemu pracownikowi Operatora, wykonującemu Instalację. Nieudostępnienie Lokalu we wskazanym terminie spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu Instalacji Przygotowanie Lokalu oraz miejsca dokonania Instalacji naleŝy do Abonenta JeŜeli w dniu zawarcia Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie moŝliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią przyłącza abonenckiego, zobowiązania Operatora w ramach Instalacji ograniczają się do zainstalowania lub wymiany oraz uaktywnienia Urządzenia VoIP oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do usług telefonicznych. Posiadanie niezbędnego okablowania nie zwalnia Abonenta z wniesienia na rzecz Operatora jednorazowej opłaty instalacyjnej za uzyskanie dostępu do usługi Telefonii Cyfrowej. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 2 z 12

3 3.6. Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego integralną część Umowy Urządzenie VoIP stanowi własność Operatora. Abonent nabywa prawo do uŝywania Urządzenia VoIP przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z usług świadczonych przez Operatora objętych Umową. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Urządzeniem VoIP, w szczególności nie ma prawa udostępniania go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego Abonent potwierdza otrzymanie Urządzenia VoIP w stanie umoŝliwiającym korzystanie z usług telefonicznych. Z chwilą otrzymania Urządzenia VoIP na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora (lecz nie na Ŝyczenie Abonenta) w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Urządzenie VoIP w stanie nie pogorszonym Numer seryjny Urządzenia VoIP zawarty jest w Protokole Odbioru Technicznego, stanowiącym integralną część Umowy Abonent powinien korzystać z usług świadczonych przez Operatora i Urządzenia Abonenckiego w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci a w szczególności nie powinien dołączać do sieci urządzeń nie spełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub dołączać urządzeń do sieci w punktach nie będących jej zakończeniami Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone zgodnie z Umową Numer abonencki moŝe być zmieniony na Ŝyczenie klienta, gdy jest to technicznie moŝliwe i na warunkach określonych bieŝącym regulaminem zmiany numeru Operator moŝe dokonać zmiany numeru abonenckiego po uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów oraz o ich nowych numerach co najmniej na jeden Okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany, przy czym w takim przypadku Abonent jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem doręczenia takiego oświadczenia Operatorowi na co najmniej 14 dni przed wejściem w Ŝycie zmiany numeru abonenckiego Abonent ma prawo do zmiany zakresu usług w ramach usług telefonicznych objętych Umową, w szczególności planu taryfowego, na warunkach określonych w Cenniku Zmiana zakresu usług dokonywana jest na wniosek Abonenta przekazany Operatorowi jednym z dostępnych i umoŝliwiających tą procedurę kanałów komunikacji Składany przez Abonenta wniosek powinien zawierać dane Abonenta objęte Umową, numer Umowy, zakres zmiany oraz termin, od którego zmiana ma obowiązywać. O ile jest to moŝliwe, Abonent moŝe wykorzystać wzorzec wniosku przygotowany przez Operatora W szczególnych przypadkach istotna zmiana zakresu usług objętych Umową moŝe skutkować koniecznością zawarcia aneksu do Umowy 4. Warunki zawarcia Umowy 4.1. Informacje wstępne Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem oraz według wzoru określonego przez Operatora Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług Telefonii Cyfrowej zgodnie z Regulaminem i Umową, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy, w szczególności do uiszczania opłat określonych w Cenniku W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba umocowana na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela Abonent zobowiązuje się zawiadomić Operatora przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela lub osobiście o zmianie swoich danych określonych w Umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator zastrzega sobie prawo przesłania Abonentowi do podpisu Aneks do Umowy zawierający zgłoszoną zmianę. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji za Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 3 z 12

4 prawidłowo doręczoną uznaje się korespondencję wysłaną przez Operatora na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji Dokumenty Umowa moŝe być zawarta po stwierdzeniu przez Operatora na podstawie dokumentów dostarczonych przez podmiot zainteresowany zawarciem tej Umowy jego toŝsamości, aktualnego adresu i prawidłowej reprezentacji: A. w przypadku osób fizycznych: na podstawie dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania lub na podstawie paszportu i dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania; B. w przypadku innych podmiotów: na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz aktualnego dokumentu stwierdzającego nadanie NIP i REGON C. w przypadku przedstawiciela podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy: na podstawie dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela do zawarcia Umowy oraz dokumentów jak w przypadku osoby fizycznej Operator zastrzega sobie prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów w celu zawarcia Umowy 4.3. Kaucja Operator zastrzega sobie prawo pobrania Kaucji od podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy Kaucja nie podlega oprocentowaniu i jest ulokowana na odrębnym nie oprocentowanym rachunku bankowym Operatora Kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu przez Operatora ewentualnych naleŝnych jej opłat w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Odmowa zawarcia lub zmiany Umowy Operator moŝe odmówić zawarcia lub zmiany Umowy: A. z podmiotem, który nie spełnił określonych w Regulaminie warunków zawarcia tej Umowy, w szczególności z podmiotem, który nie przedstawi dokumentów określonych w tym rozdziale; B. z podmiotem, który zalega z opłatami na rzecz Operatora; C. z podmiotem, z którym wcześniej rozwiązał Umowę; D. jeŝeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności; E. w przypadku braku moŝliwości technicznych świadczenia usług Telefonii Cyfrowej 5. Czas obowiązywania Umowy 5.1. Strony zawierają Umowę na czas określony lub na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Stron Umowa zawarta na czas określony będzie automatycznie przedłuŝona na kolejne okresy, na które została zawarta, o ile nie później niŝ dwa tygodnie przed upływem tego czasu Ŝadna ze Stron nie dostarczy drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o nieprzedłuŝaniu Umowy W przypadku zastosowania Kaucji, Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu zapłaty tej Kaucji przez podmiot zainteresowany jej zawarciem. 6. Odpowiedzialność 6.1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi Telefonii Cyfrowej wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa Za kaŝdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do Ŝądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę Telefonii Cyfrowej Kara umowna nie przysługuje, jeŝeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niŝ 48 godzin NiezaleŜnie od kary umownej, za kaŝdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi Telefonii Cyfrowej trwająca co najmniej 36 godzin, Abonentowi przysługuje uprawnienie do Ŝądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 4 z 12

5 6.5. W przypadku powstania szkody przewyŝszającej wysokość zastrzeŝonej kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: A. treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, B. szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemoŝnością korzystania z Usługi (z zastrzeŝeniem pkt ) 7. Opłaty 7.1. Wysokość opłat za usługi Telefonii Cyfrowej oraz zasady ich naliczania określa Cennik Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W przypadku podwyŝki Operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia 7.3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca 7.4. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Operatora lub Umowie na podstawie Rachunku wystawionego przez Operatora. Brak Rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał Rachunku. W przypadku nieotrzymania Rachunku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. W przypadku nieuiszczenia opłat Operator moŝe przerwać udostępnianie sygnału w Lokalu oraz wstrzymać się z jego dostarczeniem do czasu uiszczenia naleŝności wraz z odsetkami za opóźnienie W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłat okresowych lub innych opłat wynikających z Umowy, Rachunku lub Cennika Operatora, Operator ma prawo naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia naliczonych odsetek. W przypadku naliczenia przez Operatora odsetek, kaŝda wpłata dokonana przez Abonenta zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek 7.6. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane regulaminem promocji 7.7. Wysokość Opłat i sposób ich naliczania określony jest w Cenniku. A. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat w pełnej wysokości na rachunek bankowy Operatora lub w kasie Operatora (o ile taka jest uruchomiona), w szczególności: B. Opłaty Jednorazowej za przyłączenie do Sieci w wysokości obowiązującej w dniu podłączenia do Sieci, C. Opłat Abonamentowych, D. opłat za połączenia i inne usługi zrealizowane z numeru telefonicznego Abonenta identyfikującego zakończenie Sieci, bez względu na osobę uŝytkownika, E. opłat za inne czynności podejmowane przez Operatora (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe) Opłata o której mowa w pkt 7.7 lit. b), zostanie ujęta w pierwszej fakturze VAT za zrealizowane usługi, a w przypadku rozłoŝenia płatności na raty - zostanie ujęta w kolejnych fakturach VAT Operator wystawia faktury VAT za Usługę oraz świadczenia z nią związane, które doręczane są Abonentowi osobiście lub listem zwykłym. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od dnia jej wystawienia. W przypadku nie otrzymania faktury VAT za dany Okres Rozliczeniowy, Abonent winien niezwłocznie powiadomić Operatora JeŜeli świadczenie Usługi nie obejmowało pełnego miesiąca kalendarzowego - Opłatę Abonamentową w stosunku miesięcznym ustala się w wysokości 1/30 tej Opłaty za kaŝdy dzień jej świadczenia. W przypadku podłączenia klienta w IIgiej połowie miesiąca, opłata abonamentowa nie jest naliczana i nie przysługują wówczas darmowe minuty Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień wpłaty w kasie Operatora lub dzień wpływu środków na konto operatora rachunku bankowego. W razie opóźnienia w uiszczeniu Opłat, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień opóźnienia W przypadku braku uiszczenia naleŝnej Opłaty, Operator na piśmie wzywa Abonenta do jej zapłaty, pod rygorem rozwiązania Umowy Abonenckiej, a w razie bezskutecznego upływu Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 5 z 12

6 wyznaczonego przez Operatora terminu, Operator rozwiązuje Umowę Abonencką i zaprzestaje świadczenia Usługi. Koszty wezwania do zapłaty określone w Cenniku oraz koszty dochodzenia naleŝnych Operatorowi Opłat obciąŝają Abonenta Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z kaŝdą fakturą VAT podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem dla kaŝdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń. W przypadku udostępnienia bilingu on-line, dane te, na fakturze nie będą się pojawiać Na Ŝądanie Abonenta Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który pobierana jest Opłata w wysokości określonej w Cenniku. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla kaŝdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości Opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny netto Czas trwania połączenia w ruchu automatycznym jest rejestrowany przez Operatora od chwili zgłoszenia się numeru telefonicznego wywoływanego do chwili rozłączenia się numeru telefonicznego wywołującego lub wywoływanego i stanowi podstawę do naliczenia Opłaty zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wykonania połączenia Operator umoŝliwia prezentację identyfikacji linii wywołującej przed dokonaniem połączenia. Jednocześnie Operator umoŝliwia wyeliminowanie prezentacji identyfikacji linii wywołującej u uŝytkownika wywoływanego podczas wywołania i połączenia (tzw. zastrzeŝenie numeru) Operator uniemoŝliwia wykonanie połączeń na numery telefoniczne rozpoczynające się od: , oraz Operator umoŝliwia Abonentowi wykonanie połączeń telefonicznych na numery w/w po uprzednim złoŝeniu przez Abonenta pisemnego wniosku w tym przedmiocie Operator umoŝliwia wykonanie połączeń na numery alarmowe: 112,997,998,999. Wszystkie połączenia alarmowe z numerów 997,998,999 są przekazywane na numer alarmowy 112 odpowiedni dla lokalizacji połączenia. 8. Sposób płatności 8.1. Za korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej Operator wystawia Abonentowi faktury VAT lub polecenia zapłaty. W fakturach lub poleceniach zapłaty określony jest takŝe okres rozliczeniowy, za który naliczone są opłaty. Jeśli nie zaznaczono inaczej, okres ten wynosi od 1wszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury VAT Faktury VAT lub polecenia zapłaty są doręczane Abonentowi listem zwykłym lub w inny sposób na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji. W przypadku nieotrzymania faktury VAT lub polecenia zapłaty za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora Abonent zobowiązuje się do zapłaty naleŝności za usługi Telefonii Cyfrowej w terminie i w sposób określony w fakturze lub poleceniu zapłaty Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora 8.5. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Operator ma prawo pobierania odsetek ustawowych. O wysokości naleŝnych odsetek Abonent zostanie powiadomiony pisemnie listem zwykłym lub w inny sposób Operator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu dopuszczalnego zadłuŝenia Abonenta w stosunku do Operatora. 9. Rozwiązanie Umowy 9.1. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony kaŝdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w kaŝdym czasie z zachowaniem terminu wypowiedzenia równemu co najmniej jednemu Okresowi rozliczeniowemu. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złoŝone W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony z inicjatywy Abonenta, jest on obowiązany do zapłacenia kary umownej o wartości określonej w Cenniku w terminie 7 dni od zerwania Umowy. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 6 z 12

7 9.3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na własny koszt do siedziby Operatora oddanego mu do uŝywania Urządzenia VoIP. Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej przez Operatora w aktualnie obowiązującym Cenniku, jeŝeli nie zwróci Urządzenia VoIP w ciągu 14 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych albo zwróci Urządzenie VoIP uszkodzone. JeŜeli wysokość szkody Operatora przewyŝszy wartość kary umownej, wówczas Operator będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Rozwiązanie umowy z inicjatywy Abonenta dokonane moŝe być jedynie na podstawie pisemnego oświadczenie doręczonego Operatorowi za potwierdzeniem odbioru lub doręczonego Operatorowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Umowa wygasa w skutek: A. śmierci Abonenta B. utraty zdolności Operatora do prowadzenia działalności gospodarczej C. utraty uprawnień Operatora niezbędnych do świadczenia usługi Telefonii Cyfrowej przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej 9.6. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy Abonenckiej, w szczególności w przypadku: A. zalegania przez Abonenta z uiszczaniem Opłat na rzecz Operatora, B. podłączenia przez Abonenta do Sieci lub Sprzętu Operatora więcej niŝ jednego Terminala bez uprzedniej zgody Operatora, C. uniemoŝliwienia przez Abonenta przeprowadzenia okresowej kontroli Sieci, Gniazda Multimedialnego, Gniazda Telefonicznego lub Sprzętu Operatora, D. utraty przez Abonenta tytułu prawnego do lokalu w którym znajduje się Gniazdo Multimedialne, E. naruszenia przez Abonenta obowiązków określonych w treści regulaminu Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłuŝej niŝ jeden miesiąc Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej, a składane w trybie o którym mowa w regulaminie równieŝ podania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie. Oświadczenie nie zawierające przyczyny rozwiązania traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy Abonenckiej Oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga dla swej skuteczności dokonania zwrotu Sprzętu Operatora, w szczególności modemu kablowego, na jego koszt i ryzyko W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Operatora Abonent zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej do zwrotu Sprzętu Operatora, na swój koszt i ryzyko. 10. Zawieszenie i ograniczenie świadczenia usług Telefonii Cyfrowej Operator zastrzega sobie prawo do: A. ograniczenia świadczenie usług Telefonii Cyfrowej, utrzymując świadczenie usług Telefonii Cyfrowej nie powiększających zadłuŝenia Abonenta, w tym przekazywania połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeŝeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością naleŝności za korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej przez okres dłuŝszy niŝ 45 dni B. ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Telefonii Cyfrowej, jeŝeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemoŝliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Telefonii Cyfrowej. C. ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Telefonii Cyfrowej, jeŝeli istnieje uzasadniona obawa, Ŝe Abonent nie uiści opłat wnikających z zawartej Umowy, w szczególności jeŝeli przekroczy określony Limit wartości połączeń Usługi Telefonii Cyfrowej mogą być ponownie świadczone bez ograniczeń po uiszczeniu przez Abonenta naleŝności z naleŝnymi odsetkami lub po zaprzestaniu przez Abonenta działań, które Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 7 z 12

8 były przyczyną ograniczenia lub zawieszenia. Opłatę za ponowne rozpoczęcie świadczenia bez ograniczeń usług Telefonii Cyfrowej określa Cennik 11. Postępowanie reklamacyjne Abonent moŝe wnosić reklamacje z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego świadczenia przez Operatora usług Telefonii Cyfrowej Reklamacje mogą dotyczyć: A. niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług zamówionych przez Abonenta, B. niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi telekomunikacyjnej zamówionej przez Abonenta w Umowie, C. nieprawidłowego obliczenia naleŝności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje klienta, określenie przedmiotu reklamacji, oraz w przypadku reklamacji pisemnej podpis Abonenta Reklamacja moŝe być złoŝona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Abonentów, a takŝe przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne moŝliwości Jednostka organizacyjna Operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia: A. udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo B. informuje Abonenta o niemoŝności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację; termin ten nie moŝe przekroczyć 30 dni od dnia wniesienia reklamacji W razie nie dotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania Usługi przez Operatora, nieprawidłowego obliczenia Opłaty z tytułu świadczenia Usługi - Abonent składa reklamację osobiście w siedzibie Operatora, w formie pisemnej lub telefonicznie w terminie do 12 miesięcy od końca miesiąca w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia w którym Usługa została nienaleŝycie wykonana lub miała być wykonana, albo od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Skuteczne złoŝenie reklamacji wymaga podania imienia i nazwiska (nazwy firmy) Abonenta, jego adresu zamieszkania (siedziby firmy) wraz z numerem Abonenta, dokładnego określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu i okoliczności uzasadniających reklamację oraz o ile jest Ŝądane - wysokości i sposobu wypłaty odszkodowania W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 11.3, Operator wzywa Abonenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu reklamacja nie podlega rozpatrzeniu Reklamacja Abonenta winna być rozpatrzona w terminie do 30 dni od dnia jej złoŝenia Operatorowi. W przeciwnym wypadku uznaje się, iŝ reklamacja Abonenta została uwzględniona. Odpowiedź Operatora wymaga zachowania formy pisemnej i wysłania jej listem poleconym, a w razie nie uwzględnienia reklamacji równieŝ podania uzasadnienia ZłoŜenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia od obowiązku uiszczania Opłat Abonent ma prawo: a) złoŝyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złoŝoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub b) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Prawo do mediacji przysługuje po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym 12. Umowa Abonencka W celu korzystania z Usługi, Klient zawiera z Operatorem Umowę Abonencką, w której zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w jej treści postanowień, a w szczególności zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 8 z 12

9 12.2. Umowa Abonencka zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Umowa Abonencka zawierana jest na czas nieokreślony, chyba Ŝe co innego wynika z regulaminu promocji organizowanego przez Operatora Klient będący osobą fizyczną moŝe podpisać Umowę Abonencką osobiście lub przez naleŝycie umocowanego pełnomocnika. Za Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, Umowę Abonencką podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji zgodnie ze stosownych rejestrem lub zaświadczeniem, albo umocowane na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta musi mieć formę pisemną pod rygorem niewaŝności oraz musi być dołączone do Umowy Abonenckiej Umowa Abonencka moŝe przewidywać, Ŝe Usługa będzie świadczona na rzecz określonej osoby trzeciej w Lokalu szczegółowo wskazanym. W takim przypadku - obowiązki wynikające z Umowy Abonenckiej obciąŝają Abonenta Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej jeŝeli: A. Klient nie posiada tytułu prawnego do lokalu, B. Klient posługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi wątpliwości co do ich autentyczności, C. Klient albo jego lokator lub współlokator jest dłuŝnikiem Operatora, D. Operator wcześniej rozwiązał Umowę Abonencką z Klientem, albo jego lokatorem lub współlokatorem wskutek naruszenia przez nich jej postanowień, E. Operator nie posiada technicznych moŝliwości świadczenia Usługi w Lokalu W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, Abonent moŝe od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia składając oświadczenie wedle poniŝszego wzoru: Niniejszym oświadczam, Ŝe na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), odstępuję od Umowy Abonenckiej nr... zawartej w dn r. z Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel, śagań, M. Konopnickiej 41a/ W treści Umowy Abonenckiej wskazany jest numer telefoniczny przydzielony do Gniazda Multimedialnego zainstalowanego w Lokalu Abonenta. Abonent moŝe Ŝądać zmiany przydzielonego numeru telefonicznego jeŝeli wykaŝe, Ŝe korzystanie z przydzielonego numeru jest uciąŝliwe. 13. Sprzęt Operatora W razie, gdy korzystanie z Usługi wymaga dodatkowego, innego niŝ Terminal urządzenia, które jest w posiadaniu Operatora - niezbędne urządzenie, zostanie przekazane Abonentowi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent ma prawo do uŝywania Sprzętu Operatora jedynie w okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej i w Lokalu, a po jej rozwiązaniu zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 dni od dnia jej rozwiązania do jego zwrotu na swój koszt i ryzyko Na potwierdzenie przekazania danego urządzenia Abonent podpisuje Protokół Sprawności, natomiast na potwierdzenie dokonania jego zwrotu przez Abonenta Operator wydaje Protokół Zwrotu Sprzętu Abonent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Sprzętu Operatora w razie nieprawidłowej eksploatacji lub braku zabezpieczenia. Za nieprawidłową eksploatację uwaŝa się w szczególności naruszenie plomby, o ile dane urządzenie było w ten sposób zabezpieczone Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Operatorowi kaŝde uszkodzenie Sprzętu Operatora. 14. Weksel gwarancyjny Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Operatora względem Abonenta, Operator Ŝąda wystawienia przez Abonenta weksla gwarancyjnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 9 z 12

10 14.2. Weksel winien być wystawiony najpóźniej do dnia podpisania przez Abonenta Protokołu Sprawności. Jeśli po podpisaniu Umowy Abonenckiej, Abonent odmówi wystawienia weksla gwarancyjnego in blanco, Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest do do wystawienia kolejnego weksla gwarancyjnego in blanco, jeŝeli Operator wykorzystał go dla zaspokojenia przysługujących mu wierzytelności. W razie odmowy - pkt 14.2 stosuje się odpowiednio Po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, jeŝeli Abonent nie jest dłuŝnikiem Operatora z tytułu Usługi, Operator zwraca Abonentowi weksel. 15. Promocje Operator moŝe organizować promocje, których szczegółowe warunki określa kaŝdorazowo odrębny regulamin promocji Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach organizowanej promocji, na zasadach ogólnych, jak równieŝ w przypadku rozwiązania przez Klienta albo jego lokatora lub współlokatora dotychczasowej Umowy Abonenckiej w okresie od dnia pierwszego ogłoszenia o promocji do ostatniego dnia jej trwania JeŜeli promocja polega na przyznaniu Abonentowi ulgi przy zawarciu Umowy Abonenckiej, a umowa zostanie rozwiązana wskutek jednostronnego oświadczenia przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta i przed ustalonym terminem trwania ulgi lub terminem jej obowiązywania, Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kwoty pienięŝnej równej przyznanej uldze. 16. Serwis Sieci, ograniczenie odpowiedzialności Operatora i obowiązki Abonenta Operator dokonuje okresowej konserwacji i modernizacji Sieci w celu naleŝytego wykonywania Usługi i w tym celu dopuszczalne są czasowe przerwy w świadczeniu Usługi Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w dostępie do Usługi powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Operatora, jak równieŝ za usterki wynikające ze złego stanu technicznego Terminala Abonenta W razie nieprawidłowego funkcjonowania Sieci, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych Wszelkich zmian, przeróbek i ingerencji w Sieć moŝe dokonywać jedynie Operator. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w związku z korzystaniem przez Abonenta z Usługi, za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub przerwą w korzystaniu z Usługi przez Abonenta, z zastrzeŝeniem pkt Za kaŝdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej Opłaty Abonamentowej liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeŝeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin Abonent zobowiązany jest do: A. niezwłocznego poinformowania Operatora o wszelkich usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi B. uniemoŝliwienia korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem, C. pozostawienia Sprzętu Operatora w Lokalu chyba, Ŝe Operator wyrazi zgodę na zmianę miejsca połoŝenia Sprzętu, D. uzyskania uprzedniej zgody Operatora na podłączenie dodatkowego Terminala do Sprzętu Operatora, E. nie podejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci. 17. Postanowienia końcowe Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu telefonicznego, przy czym powiadomienie o zmianie Regulaminu telefonicznego powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wejściem tych zmian w Ŝycie. KaŜdą zmianę Regulaminu telefonicznego Operator zobowiązany jest doręczyć Abonentowi. JeŜeli Abonent nie zaakceptuje zmiany, wówczas ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę w zakresie usług telefonicznych poprzez doręczenie Operatorowi w terminie do 14 dni od wejścia w Ŝycie zmiany Regulaminu telefonicznego pisemnego oświadczenia, przy czym w przypadku takiego rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych Operatorowi nie przysługuje wobec Abonenta roszczenie odszkodowawcze. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 10 z 12

11 17.2. Zmiany Regulaminu obowiązują Abonentów, którzy w terminie 14 dni od dnia wejścia w Ŝycie tych zmian nie wypowiedzą Umowy zgodnie z Regulaminem Regulamin wchodzi w Ŝycie w dniu 26 lipca 2006 r W razie zmiany adresu lub utraty tytułu prawnego do lokalu - Abonent powiadamia Operatora o zaistniałych zmianach bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu lub utraty tytułu prawnego do Lokalu. W razie braku w/w powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną pod adres dotychczasowy uwaŝa się za doręczoną Abonentowi W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Zmiana Regulaminu wymaga powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem jednego pełnego Okresu Rozliczeniowego obowiązującego danego Abonenta. W razie nie wyraŝenia zgody przez Abonenta na dokonanie zmiany Regulaminu - Abonent moŝe złoŝyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej, a Operatorowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze. W takim wypadku Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z upływem przewidzianego w jej treści okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej winno być złoŝone Operatorowi bez zbędnej zwłoki W razie zmiany Cennika pkt 17.2 stosuje się odpowiednio, chyba Ŝe zmiana obejmuje wprowadzenie Opłat za świadczenia dotychczas niedostępne Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 18 kwietnia 2007r.. Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 11 z 12

12 Regulamin świadczenia usług telefonicznych z dnia Strona 12 z 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: regulamin świadczenia usługi neofon tp Dział I. Definicje 1 UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Aplikacja oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) Załącznik nr 4 W dniu. w Częstochowie pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą 42 200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573-011-67-75, REGON 000001494, zwaną w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telewizji kablowej

Regulamin świadczenia usługi telewizji kablowej Regulamin świadczenia usługi telewizji kablowej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi rozprowadzania programów telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi dostępu do sieci internet oraz telefonii komertel

UMOWA o świadczenie usługi dostępu do sieci internet oraz telefonii komertel UMOWA o świadczenie usługi dostępu do sieci internet oraz telefonii komertel Nr umowy:... Umowa zostaje zawarta w dniu... 2013 roku w Ozimku pomiędzy firmą: nazwa firmy: komernet Tomasz Wochowiec siedziba:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12, 03-743 Warszawa KRS: 000024788, NIP: 526-25-48-753 wysokość kapitału zakładowego: 395.310.000 PLN UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie Regulamin Świadczenia Usług przez Telewizję Kablową "CHOPIN" Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 1. Postanowienia wstępne 1) Telewizja Kablowa "CHOPIN"

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI BONET

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI BONET UMOWA nr UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI BONET zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Usługi informatyczne BONET KRZYSZTOF DOROSZKO świadczącą usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH przez GLOBITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH przez GLOBITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH przez GLOBITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1 Postanowienia ogólne 1. Globitel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 12 (zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne

regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne regulamin świadczenia usługi pakiety telewizyjne tp Spis treści: Dział I. Definicje Dział II. Postanowienia ogólne Dział III. Zakres i warunki świadczonej Usługi Dział IV. Umowa Rozdział I. Zawarcie i

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej LUBMAN UMCS

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej LUBMAN UMCS Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2013 Rektora UMCS Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej LUBMAN UMCS 1 Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA nr.. UMOWA nr.. WZÓR UMOWY Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i podległych jednostek na lata 2012-2013 Zawarta dnia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Telefonicznych

Regulamin Usług Telefonicznych Regulamin Usług Telefonicznych świadczonych przez Video-Sat Ciechocinek Dział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Usług Telefonicznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Z DNIA 14 GRUDNIA 2003 R. Wstęp Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez spółkę OGICOM

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy :

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Umowa nr GM-GZ.271.3.2011.BC zawarta w dniu... 2011 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 NIP 547-10-06-080, regon

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje:

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje: WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. W zakresie usług Netii SA: Promocja gwarantuje: 1) obniŝoną opłatę za aktywację Usługi Internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Łódź, 12 sierpnia 2016 r.... Imię i nazwisko Abonenta... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Studencki Internet 2016 prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r.

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Umowa bez telefonu 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo