Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r."

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta Abonentem staje się każda osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Operatorem umowę o świadczenie usług dostępu do sieci Internet (umowa abonencka). 3. Użyte w ustawie określenie linia oznacza radiową sieć nadawczo odbiorczą, będąca własnością Operatora, doprowadzona do ustalonego miejsca w lokalu Abonenta, podłączona do internetowego węzła dostępowego, stanowiącego własność Operatora, umożliwiająca Abonentowi stały dostęp do Internet Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta na formularzu umowy abonenckiej. 2 Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Abonent zostanie powiadomiony pisemnie, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Nie zgłoszenie przez Abonenta sprzeciwu na piśmie w terminie 21 dni oznacza przyjęcie zmian z dniem wejście ich w życie. 3

2 II. Instalacja i uruchomienie Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do międzynarodowej sieci Internet, poprzez łącza o współdzielonej przepustowości określonej w umowie abonenckiej Abonent użycza nieodpłatnie Operatorowi lokal znajdujący się w jego władaniu w celu zainstalowania przez Operatora linii Do linii mogą być przyłączone jedynie urządzenia sieciowe, które zostały zaakceptowane przez Operatora lub są jego własnością. Nie stosowanie się przez Abonenta do ww. wymogu uprawnia Operatora do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. 3. Do jednej linii może być przyłączony tylko jeden komputer. 1. Operator, w ramach opłaty instalacyjnej, wykona instalację i konfigurację karty sieciowej w komputerze Abonenta. Ww. wykonywane będzie jedynie w przypadku komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 95 lub nowszą jego wersją. Abonent zobowiązuje się do sporządzenia przed taką instalacją kopii zapasowych wszystkich programów i danych zainstalowanych w komputerze(?) Abonent może nie wyrazić zgody na konfigurację i instalację, o której mowa w ust.1. W takim przypadku instalacja i konfiguracja sprzętu wg zaleceń Operatora będzie należała do Abonenta. Operator może na życzenie Abonenta zainstalować odpłatnie oprogramowanie niezbędne do korzystania z Internetu. 7 1.Ponowne przyłączenie do sieci urządzenia aktywnego Abonenta może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej umowy o korzystanie z łącza do sieci Internet i po uiszczeniu opłat w wysokości obowiązującej w cenniku Operatora, jak również po uregulowaniu zaległych należności, wraz z ustawowymi odsetkami. 2. Operator może odmówić ponownego przyłączenia do sieci. 8

3 III. Korzystanie z usług Operatora 9 Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. 10 Korzystając z łącza do sieci Internet, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, mogących wiązać się z tą czynnością, pod rygorem odstąpienia przez Operatora od umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od sieci. W szczególności, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.). Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu serwera Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta Operator może usunąć strony WWW w przypadku, gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści obelżywe lub powodują naruszenie prawa.. O takim zamiarze Operator uprzedzi Abonenta.

4 IV. Opłaty 1. Za doprowadzenie i podłączenie linii internetowej Abonent zobowiązuje się zapłacić Operatorowi jednorazową opłatę instalacyjną w wysokości określonej w umowie, w dniu wykonania usługi przyłączenia i otrzymania rachunku Opłata instalacyjna obejmuje również koszty urządzeń teleinformatycznych, potrzebnych do przyłączenia do węzła dostępowego. Urządzenia te stają się własnością Abonenta po zapłaceniu opłaty instalacyjnej Abonent za korzystanie z łącza do sieci Internet opłacany jest za każdy miesiąc z góry, w terminie do 10-ego każdego miesiąca, przelewem na konto Operatora na podstawie faktury. 2. Opłaty abonamentowe można wnosić także za 12 miesięcy z góry. W takim przypadku Abonentowi przysługuje 5% upust cenowy. 3. Opłata abonamentowa za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonano przyłączenie linii, wynosi 1/30 miesięczną kwoty opłaty abonamentowej pomnożonej przez liczbę dni, które pozostały do końca miesiąca licząc od dnia przyłączenia Wysokość opłaty abonamentowej może ulec zmianie. O zmianie wysokości opłaty abonamentowej Operator zawiadomi na piśmie Abonenta, co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą. Nie wypowiedzenie przez Abonenta umowy na piśmie w terminie 21 dni oznacza przyjęcie zmiany w terminie wskazanym przez Operatora. 2. Wniesienie opłaty abonamentowej z góry za pewien okres uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn. że ewentualne podwyżki lub obniżki nie dotyczą Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego. 16 Za przerwy w łączności internetowej, spowodowane awarią urządzeń w węzłach internetowych Operatora, a przekraczające 24 godziny, pomniejszany będzie abonament w wysokości 1/30 kwoty abonamentu miesięcznego za każdą pełną dobę przerwy Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu. Za opóźnienie w zapłacie abonamentu Abonent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

5 2. W razie opóźnienia w zapłacie abonamentu w terminie, jak również do 30 dni od upływu terminu płatności, jego łącze może zostać zablokowane, aż do momentu uregulowania zaległości. Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. 3. Po upływie dwóch okresów obrachunkowych i nie opłaceniu zaległego i bieżącego abonamentu oraz za uprzednim zawiadomieniem Abonenta na piśmie w terminie 7(14) dni, Operator nie jest zobowiązany utrzymywać łącza do Abonenta. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania, a nie uiszczone opłaty abonamentowe będą mogły być przez Operatora egzekwowane na drodze sądowej. 18 Abonent może zrezygnować z korzystania z dostępu do sieci internetowej przez okres maksymalnie 3 miesięcy, zawiadamiając o tym Operatora z 30-dniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca oraz z góry określając datę reaktywacji łącza. Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości określonej w cenniku Operatora. Przez okres nie korzystania z dostępu do sieci, Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania miesięcznego abonamentu. V. Usuwanie usterek związanych z dostępem do sieci. Operator zobowiązuje się do utrzymywania w ciągłej sprawności urządzeń funkcjonujących w węźle telekomunikacyjnym znajdującym się w siedzibie Operatora Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w terminie 72 godzin, licząc od dnia i godziny zgłoszenia. 2. Awarie spowodowane wadliwym wykonaniem instalacji oraz inne nie wynikające z winy Abonenta będą usunięte na koszt Operatora. W pozostałych przypadkach koszty pokrywa Abonent. 21 Obsługa techniczna sprzętu komputerowego Abonenta i oprogramowania niezbędnego do pracy w sieci może być dokonywana odpłatnie przez serwis Operatora. Odpłatność za te usługi będzie ustalona na podstawie aktualnego cennika, obowiązującego w serwisie Operatora. Udzielane usługi objęte są gwarancją.

6 22 Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o występujących nieprawidłowościach w działaniu i awariach sieci. 1. Reklamacje dotyczące usług wykonanych przez Operatora powinny być zgłaszane listem poleconym na adres siedziby Operatora lub osobiście. 2. Krótkotrwałe, nie przekraczające 15 minut przerwy w dostępie do sieci, spowodowane zakłóceniami w pracy łącza, nie podlegają reklamacji. 3. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń awarii przez Abonenta, Abonent ponosi koszt dojazdu do niego oraz ewentualnych ekspertyz. 23 VI Prawa i obowiązki Operatora i Abonenta. Gwarancje i odpowiedzialność Operatora względem Abonenta. 1. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w umowie abonenckiej, której integralną część stanowi niniejszy regulamin W przypadku uzasadnionych roszczeń Abonenta, niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, Operator jest zobowiązany wypłacić Abonentowi odszkodowanie, ograniczone do wysokości abonamentu Operator świadczy usługi nieprzerwanie, z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera. 2. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi, tj. z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego. 3. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 10% całkowitego czasu pracy łącza. 26 Abonent nie może świadczyć usług związanych z dostępem do sieci Internet oraz innych usług z wykorzystaniem łącza Operatora.

7 Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami leżącymi poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy teleinformatycznych krajowych i międzynarodowych oraz urządzeń do nich przyłączonych, których Operator nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności Abonentowi i Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowanie okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące Operator jest obowiązany podać przyczynę wypowiedzenia umowy. 3. Wypowiedzenie wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie. 29 Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent był pozbawiony dostępu do sieci przez okres 30dni w sposób ciągły. Oświadczenie Abonenta wymaga formy pisemnej. 30 Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od sieci, jeżeli: a) Abonent zalega z opłatą abonamentu za więcej niż 2 okresy płatności, b) Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej, podłączy kolejne stanowisko komputerowe do urządzenia aktywnego, którego niniejsza umowa dotyczy. W tym przypadku Operator może się domagać odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią wraz z ustawowymi odsetkami. Oświadczenie Operatora wymaga formy pisemnej. 31 Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych przez swoją sieć. W związku z powyższym Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji. 32 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu lub gdy dostęp do serwera Operatora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.

8 33 Abonent jest obowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego, zamieszkania lub siedziby, jak równie o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego. Dane osobowe Abonenta, w których posiadanie wszedł Operator w następstwie podpisania umowy, traktowane są jako poufne Podpisanie umowy przez Abonenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne.

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. Regulamin ViHost.PL I. Definicje. 1) Operator firma VIBIZNES Paweł Jarosz z siedzibą w Świdnicy. 2) Abonent odbiorca (osoba fizyczna, prawna lub też podmiot nie posiadający osobowości prawnej) usług oferowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo