Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ"

Transkrypt

1 Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego dalej Operatorem, polegających na zapewnieniu połączeń telefonicznych oraz związanych z nimi świadczeń dodatkowych, zwanych dalej Cyfrową Telefonią Stacjonarną 2. Ilekroć w poniższym Regulaminie użyto podanych poniżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu: 2.1.Abonent - podmiot, który jest Stroną zawartej na piśmie z Operatorem Umowy o świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 2.2.Cennik zestawienie cen za świadczone przez Operatora usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 2.3.Limit wartości połączeń kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń; nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy 2.4.Lokal miejsce udostępnienia usług objętych Umową 2.5.Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku 2.6.Operator - podmiot świadczący usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, z którym Abonent zawarł Umowę 2.7.Opłata abonamentowa opłata za możliwość korzystania ze świadczonych przez Operatora usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, obowiązująca według Cennika, Umowy lub Regulaminu Promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy 2.8.Protokół Odbioru Technicznego dokument, stanowiący potwierdzenie instalacji usług zamówionych przez Abonenta 2.9.Rachunek dokument księgowy, będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, w szczególności polecenie zapłaty lub faktura VAT 2.10.Umowa - Umowa o świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej zawarta na piśmie pomiędzy Operatorem oraz Abonentem 2.11.Urządzenie VoIP urządzenie abonenckie stanowiące własność Abonenta lub dzierżawione od Operatora, oddane do używania i zapewniające dostęp do usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, określone w Protokole Odbioru Technicznego lub Umowie 2.12.Zakończenie Sieci jest to miejsce, w którym znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna Operatora, niezbędna do zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta zgodnie z Umową, przygotowana do przyłączenia Urządzenia VoIP w celu zapewnienia telekomunikacji; 2 Zakres świadczonych usług W zakresie Umowy o świadczenie usług telefonicznych Operator świadczy usługi połączeń głosowych określonych w Cenniku oraz inne usługi określone w Cenniku 3 Instalacja i warunki świadczenia usług telefonicznych 1. Operator świadczy usługi w zasięgu swojej sieci lub innych operatorów z zastrzeżeniem istniejących możliwości technicznych. 2. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do wykonania Zakończenia Sieci, Operator ma prawo odmowy udostępnienia usługi lub uzgodnienia z Abonentem sposobu wykonania zleconych usług, w szczególności określa możliwy termin i koszt ich wykonania. 3. Warunkiem instalacji Zakończenia Sieci u Abonenta jest posiadanie przez niego tytułu prawnego do miejsca/lokalu uzgodnionego jako lokalizacja Zakończenia Sieci. W przypadku posiadania przez Abonenta tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, instalacja Zakończenia Sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej. Zdania powyższego nie stosuje się do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej będącego osobą prawną. 4. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta oraz aktywacji usługi, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, a Abonent jest zobowiązany umożliwić Operatorowi instalację w sposób nie powodujący uszkodzenia lokalu. Operator nie jest zobowiązany ani uprawniony do przestawiania mebli i innych elementów wyposażenia lokalu ani wykonywania innych podobnych czynności. Przez doprowadzenie łącza sieciowego do lokalu Abonenta rozumie się wykonanie okablowania strukturalnego i doprowadzenie kabla sieciowego 1

2 zakończonego końcówką RJ45 (Zakończenie Sieci), niezbędnego do korzystania z Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, przy czym ułożenie kabla sieciowego w przyłączanym lokalu należy do Abonenta. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia lokalu, upoważnionemu pracownikowi Operatora, w celu wykonania niezbędnych prac instalacyjnych. 5. Podczas instalacji w lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 6. Zasilanie prądem Urządzenia VoIP odbywa się na koszt Abonenta. 7. Operator nie jest związany terminem określonym w ust. 4 w przypadku, gdy wystąpią okoliczności niezależne od Operatora, uniemożliwiające zachowanie terminu, w szczególności działania lub zaniechania Abonenta lub osób trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności lub wystąpi Siła Wyższa. 8. Instalacja Zakończenia Sieci i aktywacja usługi jest potwierdzana Protokołem Odbioru podpisanym przez Operatora i Abonenta. Podpisanie protokołu jest jednoznaczne z uruchomieniem usług przez Operatora i ich przyjęciem przez Abonenta. Operator zastrzega sobie możliwość jednostronnego uznania zakończenia instalacji i uruchomienia usługi, jeżeli Abonent nie podpisze Protokołu Odbioru bez podania istotnego uzasadnienia w terminie 4 dni od powiadomienia o zakończeniu instalacji, dokonanego w sposób umożliwiający weryfikację ww. terminu. Pomimo zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłat za świadczone usługi, zgodnie z Cennikiem. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie również w przypadku zmiany konfiguracji istniejącego Zakończenia Sieci, w przypadku zmiany charakterystyki świadczonych usług. 9. W przypadku, gdy instalacja Zakończenia Sieci jest połączona z większymi niż przeciętne nakładami materiałowymi i czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania podwyższonej opłaty instalacyjnej według kosztorysu zaakceptowanego przez przyszłego Abonenta przed zawarciem Umowy. 10.Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie możliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią przyłącza abonenckiego, zobowiązania Operatora w ramach Instalacji ograniczają się do zainstalowania lub wymiany oraz uaktywnienia Urządzenia VoIP oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do usług telefonicznych. Posiadanie niezbędnego okablowania nie zwalnia Abonenta z wniesienia na rzecz Operatora jednorazowej opłaty aktywacyjnej za uzyskanie dostępu do usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 11.Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego integralną część Umowy. 12.Urządzenie VoIP dzierżawione od Operatora stanowi własność Operatora. Abonent nabywa prawo do używania Urządzenia VoIP przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z usług świadczonych przez Operatora objętych Umową. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Urządzeniem VoIP, w szczególności nie ma prawa udostępniania go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego Abonent potwierdza otrzymanie Urządzenia VoIP w stanie umożliwiającym korzystanie z usług telefonicznych. Z chwilą otrzymania Urządzenia VoIP na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora (lecz nie na życzenie Abonenta) w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Urządzenie VoIP w stanie nie pogorszonym. 13.Numer seryjny oraz MAC adres Urządzenia VoIP zawarty jest w Protokole Odbioru Technicznego, stanowiącym integralną część Umowy. 14.Abonent powinien korzystać z usług świadczonych przez Operatora i Urządzenia VoIP w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci a w szczególności nie powinien dołączać do sieci urządzeń nie spełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub dołączać urządzeń do sieci w punktach nie będących jej zakończeniami. 15.Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone zgodnie z Umową. 16.Numer abonencki może być zmieniony na życzenie Abonenta, gdy jest to technicznie możliwe i na warunkach określonych bieżącym regulaminem zmiany numeru. 17.Operator może dokonać zmiany numeru abonenckiego po uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów oraz o ich nowych numerach co najmniej na jeden Okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany, przy czym w takim przypadku Abonent jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem doręczenia takiego oświadczenia Operatorowi na co najmniej siedem (7) dni przed wejściem w życie zmiany numeru abonenckiego 18.Abonent ma prawo do zmiany zakresu usług w ramach usług telefonicznych objętych Umową, w szczególności planu taryfowego, na warunkach określonych w Cenniku. 19.Zmiana zakresu usług dokonywana jest na wniosek Abonenta przekazany Operatorowi jednym z dostępnych i umożliwiających tą procedurę kanałów komunikacji. 20.Składany przez Abonenta wniosek powinien zawierać dane Abonenta objęte Umową, numer Umowy, zakres zmiany oraz termin, od którego zmiana ma obowiązywać. O ile jest to możliwe, Abonent może wykorzystać wzorzec wniosku przygotowany przez Operatora. 21.W szczególnych przypadkach istotna zmiana zakresu usług objętych Umową może skutkować koniecznością zawarcia aneksu do Umowy 2

3 1. Informacje wstępne 4 Warunki zawarcia Umowy 1.1.Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem oraz według wzoru określonego przez Operatora 1.2.Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej zgodnie z Regulaminem i Umową, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy, w szczególności do uiszczania opłat określonych w Cenniku. 1.3.W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba umocowana na podstawie pisemnego pełnomocnictwa 1.4.Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela 1.5.Abonent zobowiązuje się zawiadomić Operatora przez należycie umocowanego przedstawiciela lub osobiście o zmianie swoich danych określonych w Umowie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator zastrzega sobie prawo przesłania Abonentowi do podpisu Aneks do Umowy zawierający zgłoszoną zmianę. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji za prawidłowo doręczoną uznaje się korespondencję wysłaną przez Operatora na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji. 2. Dokumenty 2.1.Umowa może być zawarta po stwierdzeniu przez Operatora na podstawie dokumentów dostarczonych przez podmiot zainteresowany zawarciem tej Umowy jego tożsamości, aktualnego adresu i prawidłowej reprezentacji: w przypadku osób fizycznych: na podstawie dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania lub na podstawie paszportu i dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania; w przypadku innych podmiotów: na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz aktualnego dokumentu stwierdzającego nadanie NIP i REGON w przypadku przedstawiciela podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy: na podstawie dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela do zawarcia Umowy oraz dokumentów jak w przypadku osoby fizycznej 2.2.Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w celu zawarcia Umowy 3. Kaucja 3.1.Operator zastrzega sobie prawo pobrania Kaucji od podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy 3.2.Kaucja nie podlega oprocentowaniu i jest ulokowana na odrębnym nie oprocentowanym rachunku bankowym Operatora 3.3.Kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu przez Operatora ewentualnych należnych jej opłat w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Odmowa zawarcia lub zmiany Umowy Operator może odmówić zawarcia lub zmiany Umowy: 4.1.z podmiotem, który nie spełnił określonych w Regulaminie warunków zawarcia tej Umowy, w szczególności z podmiotem, który nie przedstawi dokumentów określonych w tym rozdziale; 4.2.z podmiotem, który zalega z opłatami na rzecz Operatora; 4.3.z podmiotem, z którym wcześniej rozwiązał Umowę; 4.4.jeżeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności; 4.5.w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 5 Czas obowiązywania Umowy 1. Strony zawierają Umowę na czas określony lub na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. 2. Umowa zawarta na czas określony automatycznie po tym okresie przekształci się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, o ile żadna ze Stron, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie złoży pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy. 3. W przypadku zastosowania Kaucji, Umowa wchodzi w życie w dniu zapłaty tej Kaucji przez podmiot zainteresowany jej zawarciem. 6 Odpowiedzialność 1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej wyłącznie w 3

4 zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi licząc od chwili zgłoszenia tego faktu przez Abonenta Operatorowi, przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 48 godzin. 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej trwająca co najmniej 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia tego faktu przez Abonenta Operatorowi, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej podczas niepoprawnej komunikacji urządzenia VoIP w lokalu Abonenta a routerem brzegowym Operatora. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: 6.1.treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 6.2.szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem ust. 2 4) 7 Opłaty 1. Wysokość opłat za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej oraz zasady ich naliczania określa Cennik. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W przypadku podwyżki Operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia. 3. Nie stanowi zmiany cen w rozumieniu ust. 2 rezygnacji z pobierania części opłat lub wprowadzenie nowych pozycji do Cennika. 4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy 5. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Operatora lub Umowie na podstawie Rachunku wystawionego przez Operatora. Brak Rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał Rachunku. W przypadku nieotrzymania Rachunku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. W przypadku nieuiszczenia opłat Operator może przerwać udostępnianie sygnału w Lokalu oraz wstrzymać się z jego dostarczeniem do czasu uiszczenia należności wraz z odsetkami za opóźnienie. 6. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłat okresowych lub innych opłat wynikających z Umowy, Rachunku lub Cennika Operatora, Operator ma prawo naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia naliczonych odsetek. O wysokości należnych odsetek Abonent zostanie powiadomiony pisemnie listem zwykłym lub w inny sposób. 7. W przypadku dokonania przez Abonenta płatności, Operatowi przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zobowiązania Abonenta (należności główne wynikające z faktury), a następnie na naliczone przez Operatora odsetki ustawowe. 8. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem Promocji 8 Sposób płatności 1. Za korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Operator wystawia Abonentowi Rachunek. W Rachunkach określony jest także okres rozliczeniowy, za który naliczone są opłaty. 2. Rachunki są dostępne w Panelu Klienta. Na życzenie Abonenta, Operator może doręczać Rachunki listem zwykłym lub w inny sposób na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji, za co jest pobierana będzie opłata zgodnie z Cennikiem. W przypadku nieotrzymania Rachunku za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora. 3. Abonent zobowiązuje się do zapłaty należności za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej w terminie i w sposób określony w Rachunku. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora 5. Operator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu dopuszczalnego zadłużenia Abonenta w stosunku do Operatora. 9 Zawieszenie, rozwiązanie, wygaśnięcie Umowy oraz ograniczenie świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 1. Operator zastrzega sobie prawo do: 4

5 1.1.ograniczenia świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, utrzymując świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej nie powiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywania połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej przez okres dłuższy niż 14 dni. 1.2.ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 1.3.ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Abonent nie uiści opłat wnikających z zawartej Umowy, w szczególności jeżeli przekroczy określony Limit wartości połączeń 2. Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej mogą być ponownie świadczone bez ograniczeń po uiszczeniu przez Abonenta należności z należnymi odsetkami lub po zaprzestaniu przez Abonenta działań, które były przyczyną ograniczenia lub zawieszenia. Opłatę za ponowne rozpoczęcie świadczenia bez ograniczeń usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej określa Cennik. 3. Zawieszenie świadczenia usługi może również nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy, z wyłączeniem Abonentów korzystających z usługi na warunkach ofert promocyjnych (Regulaminy Promocji). Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Abonenta może nastąpić raz w roku na okres nie dłuższy niż dwa miesiące. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej aktywacji usługi. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 10.3, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować od początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego. 5. Za zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Abonenta Operator pobiera opłatę określoną w Cenniku. 6. Z dniem zawieszenia usługi następuje zaprzestanie ich świadczenia. 7. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron. 8. Abonent będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Operatora (miejscem przeznaczonym do obsługiwania publiczności i oznaczonym zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku Konsument zobowiązany do poniesienia kosztów instalacji zgodnie z aktualnym Cennikiem oraz zapłacić za korzystanie z usług, świadczonych przez Operatora do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zapłata powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do Umów zawieranych z Konsumentem na odległość (bez jednoczesnej obecności obu Stron). 9. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony: 9.1.z Przedsiębiorcą - każda ze Stron ma prawo do jej rozwiązania, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego; 9.2.z Konsumentem Abonent ma prawo do jej rozwiązania, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. 10.Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 10.1.z przyczyn określonych w ust. 1 zawieszono świadczenie Usług, a okres zawieszenia trwa co najmniej 14 dni i Abonent nie usunął w okresie zawieszenia, naruszeń będących przyczyną zawieszenia, wskazanych w dodatkowym wezwaniu wysłanym przez Operatora; 10.2.Abonent wykorzystuje Usługi świadczone przez Operatora niezgodnie z prawem lub ich przeznaczeniem, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń; 11.W przypadku, gdy Abonent rozwiąże Umowę zawartą na czas określony, przed upływem okresu na jaki została zawarta, zapłaci na rzecz Operatora wszelkie zaległe opłaty oraz karę umowną w wysokości Opłaty Abonamentowej określonej w Umowie za okres od daty rozwiązania Umowy pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostałych do upływu okresu obowiązywania Umowy. W przypadku niepełnych miesięcy pozostałych do końca obowiązywania Umowy, karę oblicza się proporcjonalnie przyjmując, że każdy dzień pozostały do końca obowiązywania Umowy równa się 1/30 Opłaty Abonamentowej. 12.W przypadku zawarcia Umowy w związku z ulgą przyznaną Abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, nie może przekroczyć określonej w Umowie równowartości ulgi przyznanej Abonentowi. 13.W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na własny koszt do siedziby Operatora oddanego mu do używania Urządzenia VoIP. Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej przez Operatora w aktualnie obowiązującym Cenniku, jeżeli nie zwróci Urządzenia VoIP w ciągu 7 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych albo zwróci Urządzenie VoIP uszkodzone. Jeżeli wysokość szkody Operatora przewyższy wartość kary umownej, wówczas Operator będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5

6 14.Wypowiedzenie Umowy musi zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15.W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi wszelkie opłaty za korzystanie z Usług Operatora naliczane zgodnie z Umową podlegającą wypowiedzeniu. 16.Umowa wygasa w przypadku: 16.1.zaprzestania prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności Operator utracił uprawnienia do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych; 16.2.upływu okresu, na który została zawarta 16.3.śmierci Abonenta będącego Konsumentem; 16.4.likwidacji Abonenta będącego jednostką organizacyjną lub osobą prawną. 10 Postępowanie reklamacyjne 1. Abonentowi (dalej Reklamujący ) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 2. Reklamacja złożona po terminie wskazanym wyżej Operator ma prawo pozostawić bez rozpoznania. 3. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Reklamującego, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdzi jej przyjęcie w formie pisemnej. W przypadku złożenia reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie w jednostce Operatora obsługującej Reklamującego, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. Reklamacje mogą dotyczyć: 4.1.niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług zamówionych przez Abonenta, 4.2.niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej zamówionej przez Abonenta w Umowie, podczas prawidłowej komunikacji urządzenia VoIP w lokalu Abonenta a routerem brzegowym Operatora. 4.3.nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 5. Reklamacja powinna zawierać: 5.1.imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego; 5.2.określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 5.3.przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 5.4.przydzielony Reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, lub adres miejsca Zakończenia Sieci; 5.5.datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług; 5.6.wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty; 5.7.numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności; 5.8.podpis Reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 6. Dane adresowe, na które Reklamujący może kierować reklamacje będą każdorazowo określane w Umowie. 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez Operatora zgłoszenia w formie opisanej w ust Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5 pkt 1-5, 7 lub 8, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 10.Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 11.Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona. 6

7 12.Odpowiedź Operatora na reklamację będzie zawierać: 12.1.nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację; 12.2.powołanie podstawy prawnej; 12.3.rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; 12.4.w przypadku przyznania odszkodowania określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; 12.5.w przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; 12.6.pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym; 12.7.podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 13.W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna: 13.1.dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; 13.2.zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. 14.Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Reklamującego z obowiązku uregulowania Rachunku, za Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiło zdarzenie uzasadniające według Reklamującego złożenie reklamacji, za usługi telekomunikacyjne niebędące przedmiotem postępowania reklamacyjnego. 15.W przypadku uznania przez Operatora reklamacji, Reklamującemu przysługuje odszkodowanie 16.Jeżeli przedmiotem uznanej reklamacji było nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, należność ta zostanie zwrócona Reklamującemu, w sposób określony w ust Zwrot Reklamującemu należności z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Reklamującego usług. W przypadku braku możliwości zwrotu należności w powyższy sposób, odpowiednia kwota zostanie przekazana przez Operatora na wskazany przez Reklamującego rachunek bankowy lub adres. 18.W sytuacji, kiedy Operator posiada wobec Reklamującego jakiekolwiek wierzytelności wymagalne i niesporne, Operator może potrącić te wierzytelności z wierzytelnością Reklamującego wobec Operatora, powstałą z tytułu uznania reklamacji za zasadną. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 2. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi ( Regulaminy Promocji ). 3. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 4. Operator zapewnia tajemnicę telekomunikacji w zakresie wymaganym przez Ustawę. 5. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmian warunków Umowy, skutkujących koniecznością sporządzania Aneksu. 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie. 7. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie, z wyjaśnieniem sposobu zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu oraz poprzez zamieszczenie na stronie odpowiedniego komunikatu i nowego Regulaminu. 8. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Abonent może w okresie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy w tym trybie, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora. 10.Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 7

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo