Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ"

Transkrypt

1 Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego dalej Operatorem, polegających na zapewnieniu połączeń telefonicznych oraz związanych z nimi świadczeń dodatkowych, zwanych dalej Cyfrową Telefonią Stacjonarną 2. Ilekroć w poniższym Regulaminie użyto podanych poniżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu: 2.1.Abonent - podmiot, który jest Stroną zawartej na piśmie z Operatorem Umowy o świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 2.2.Cennik zestawienie cen za świadczone przez Operatora usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 2.3.Limit wartości połączeń kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń; nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy 2.4.Lokal miejsce udostępnienia usług objętych Umową 2.5.Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku 2.6.Operator - podmiot świadczący usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, z którym Abonent zawarł Umowę 2.7.Opłata abonamentowa opłata za możliwość korzystania ze świadczonych przez Operatora usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, obowiązująca według Cennika, Umowy lub Regulaminu Promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy 2.8.Protokół Odbioru Technicznego dokument, stanowiący potwierdzenie instalacji usług zamówionych przez Abonenta 2.9.Rachunek dokument księgowy, będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, w szczególności polecenie zapłaty lub faktura VAT 2.10.Umowa - Umowa o świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej zawarta na piśmie pomiędzy Operatorem oraz Abonentem 2.11.Urządzenie VoIP urządzenie abonenckie stanowiące własność Abonenta lub dzierżawione od Operatora, oddane do używania i zapewniające dostęp do usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, określone w Protokole Odbioru Technicznego lub Umowie 2.12.Zakończenie Sieci jest to miejsce, w którym znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna Operatora, niezbędna do zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta zgodnie z Umową, przygotowana do przyłączenia Urządzenia VoIP w celu zapewnienia telekomunikacji; 2 Zakres świadczonych usług W zakresie Umowy o świadczenie usług telefonicznych Operator świadczy usługi połączeń głosowych określonych w Cenniku oraz inne usługi określone w Cenniku 3 Instalacja i warunki świadczenia usług telefonicznych 1. Operator świadczy usługi w zasięgu swojej sieci lub innych operatorów z zastrzeżeniem istniejących możliwości technicznych. 2. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do wykonania Zakończenia Sieci, Operator ma prawo odmowy udostępnienia usługi lub uzgodnienia z Abonentem sposobu wykonania zleconych usług, w szczególności określa możliwy termin i koszt ich wykonania. 3. Warunkiem instalacji Zakończenia Sieci u Abonenta jest posiadanie przez niego tytułu prawnego do miejsca/lokalu uzgodnionego jako lokalizacja Zakończenia Sieci. W przypadku posiadania przez Abonenta tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, instalacja Zakończenia Sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej. Zdania powyższego nie stosuje się do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej będącego osobą prawną. 4. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta oraz aktywacji usługi, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, a Abonent jest zobowiązany umożliwić Operatorowi instalację w sposób nie powodujący uszkodzenia lokalu. Operator nie jest zobowiązany ani uprawniony do przestawiania mebli i innych elementów wyposażenia lokalu ani wykonywania innych podobnych czynności. Przez doprowadzenie łącza sieciowego do lokalu Abonenta rozumie się wykonanie okablowania strukturalnego i doprowadzenie kabla sieciowego 1

2 zakończonego końcówką RJ45 (Zakończenie Sieci), niezbędnego do korzystania z Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, przy czym ułożenie kabla sieciowego w przyłączanym lokalu należy do Abonenta. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia lokalu, upoważnionemu pracownikowi Operatora, w celu wykonania niezbędnych prac instalacyjnych. 5. Podczas instalacji w lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 6. Zasilanie prądem Urządzenia VoIP odbywa się na koszt Abonenta. 7. Operator nie jest związany terminem określonym w ust. 4 w przypadku, gdy wystąpią okoliczności niezależne od Operatora, uniemożliwiające zachowanie terminu, w szczególności działania lub zaniechania Abonenta lub osób trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności lub wystąpi Siła Wyższa. 8. Instalacja Zakończenia Sieci i aktywacja usługi jest potwierdzana Protokołem Odbioru podpisanym przez Operatora i Abonenta. Podpisanie protokołu jest jednoznaczne z uruchomieniem usług przez Operatora i ich przyjęciem przez Abonenta. Operator zastrzega sobie możliwość jednostronnego uznania zakończenia instalacji i uruchomienia usługi, jeżeli Abonent nie podpisze Protokołu Odbioru bez podania istotnego uzasadnienia w terminie 4 dni od powiadomienia o zakończeniu instalacji, dokonanego w sposób umożliwiający weryfikację ww. terminu. Pomimo zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłat za świadczone usługi, zgodnie z Cennikiem. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie również w przypadku zmiany konfiguracji istniejącego Zakończenia Sieci, w przypadku zmiany charakterystyki świadczonych usług. 9. W przypadku, gdy instalacja Zakończenia Sieci jest połączona z większymi niż przeciętne nakładami materiałowymi i czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania podwyższonej opłaty instalacyjnej według kosztorysu zaakceptowanego przez przyszłego Abonenta przed zawarciem Umowy. 10.Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie możliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią przyłącza abonenckiego, zobowiązania Operatora w ramach Instalacji ograniczają się do zainstalowania lub wymiany oraz uaktywnienia Urządzenia VoIP oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do usług telefonicznych. Posiadanie niezbędnego okablowania nie zwalnia Abonenta z wniesienia na rzecz Operatora jednorazowej opłaty aktywacyjnej za uzyskanie dostępu do usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 11.Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego integralną część Umowy. 12.Urządzenie VoIP dzierżawione od Operatora stanowi własność Operatora. Abonent nabywa prawo do używania Urządzenia VoIP przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z usług świadczonych przez Operatora objętych Umową. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Urządzeniem VoIP, w szczególności nie ma prawa udostępniania go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego Abonent potwierdza otrzymanie Urządzenia VoIP w stanie umożliwiającym korzystanie z usług telefonicznych. Z chwilą otrzymania Urządzenia VoIP na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora (lecz nie na życzenie Abonenta) w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Urządzenie VoIP w stanie nie pogorszonym. 13.Numer seryjny oraz MAC adres Urządzenia VoIP zawarty jest w Protokole Odbioru Technicznego, stanowiącym integralną część Umowy. 14.Abonent powinien korzystać z usług świadczonych przez Operatora i Urządzenia VoIP w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci a w szczególności nie powinien dołączać do sieci urządzeń nie spełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub dołączać urządzeń do sieci w punktach nie będących jej zakończeniami. 15.Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone zgodnie z Umową. 16.Numer abonencki może być zmieniony na życzenie Abonenta, gdy jest to technicznie możliwe i na warunkach określonych bieżącym regulaminem zmiany numeru. 17.Operator może dokonać zmiany numeru abonenckiego po uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów oraz o ich nowych numerach co najmniej na jeden Okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany, przy czym w takim przypadku Abonent jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie usług telefonicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem doręczenia takiego oświadczenia Operatorowi na co najmniej siedem (7) dni przed wejściem w życie zmiany numeru abonenckiego 18.Abonent ma prawo do zmiany zakresu usług w ramach usług telefonicznych objętych Umową, w szczególności planu taryfowego, na warunkach określonych w Cenniku. 19.Zmiana zakresu usług dokonywana jest na wniosek Abonenta przekazany Operatorowi jednym z dostępnych i umożliwiających tą procedurę kanałów komunikacji. 20.Składany przez Abonenta wniosek powinien zawierać dane Abonenta objęte Umową, numer Umowy, zakres zmiany oraz termin, od którego zmiana ma obowiązywać. O ile jest to możliwe, Abonent może wykorzystać wzorzec wniosku przygotowany przez Operatora. 21.W szczególnych przypadkach istotna zmiana zakresu usług objętych Umową może skutkować koniecznością zawarcia aneksu do Umowy 2

3 1. Informacje wstępne 4 Warunki zawarcia Umowy 1.1.Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem oraz według wzoru określonego przez Operatora 1.2.Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej zgodnie z Regulaminem i Umową, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy, w szczególności do uiszczania opłat określonych w Cenniku. 1.3.W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba umocowana na podstawie pisemnego pełnomocnictwa 1.4.Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela 1.5.Abonent zobowiązuje się zawiadomić Operatora przez należycie umocowanego przedstawiciela lub osobiście o zmianie swoich danych określonych w Umowie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator zastrzega sobie prawo przesłania Abonentowi do podpisu Aneks do Umowy zawierający zgłoszoną zmianę. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji za prawidłowo doręczoną uznaje się korespondencję wysłaną przez Operatora na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji. 2. Dokumenty 2.1.Umowa może być zawarta po stwierdzeniu przez Operatora na podstawie dokumentów dostarczonych przez podmiot zainteresowany zawarciem tej Umowy jego tożsamości, aktualnego adresu i prawidłowej reprezentacji: w przypadku osób fizycznych: na podstawie dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania lub na podstawie paszportu i dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania; w przypadku innych podmiotów: na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz aktualnego dokumentu stwierdzającego nadanie NIP i REGON w przypadku przedstawiciela podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy: na podstawie dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela do zawarcia Umowy oraz dokumentów jak w przypadku osoby fizycznej 2.2.Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w celu zawarcia Umowy 3. Kaucja 3.1.Operator zastrzega sobie prawo pobrania Kaucji od podmiotu zainteresowanego zawarciem Umowy 3.2.Kaucja nie podlega oprocentowaniu i jest ulokowana na odrębnym nie oprocentowanym rachunku bankowym Operatora 3.3.Kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu przez Operatora ewentualnych należnych jej opłat w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 4. Odmowa zawarcia lub zmiany Umowy Operator może odmówić zawarcia lub zmiany Umowy: 4.1.z podmiotem, który nie spełnił określonych w Regulaminie warunków zawarcia tej Umowy, w szczególności z podmiotem, który nie przedstawi dokumentów określonych w tym rozdziale; 4.2.z podmiotem, który zalega z opłatami na rzecz Operatora; 4.3.z podmiotem, z którym wcześniej rozwiązał Umowę; 4.4.jeżeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności; 4.5.w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 5 Czas obowiązywania Umowy 1. Strony zawierają Umowę na czas określony lub na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. 2. Umowa zawarta na czas określony automatycznie po tym okresie przekształci się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, o ile żadna ze Stron, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie złoży pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy. 3. W przypadku zastosowania Kaucji, Umowa wchodzi w życie w dniu zapłaty tej Kaucji przez podmiot zainteresowany jej zawarciem. 6 Odpowiedzialność 1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej wyłącznie w 3

4 zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi licząc od chwili zgłoszenia tego faktu przez Abonenta Operatorowi, przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 48 godzin. 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej trwająca co najmniej 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia tego faktu przez Abonenta Operatorowi, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej podczas niepoprawnej komunikacji urządzenia VoIP w lokalu Abonenta a routerem brzegowym Operatora. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: 6.1.treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 6.2.szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem ust. 2 4) 7 Opłaty 1. Wysokość opłat za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej oraz zasady ich naliczania określa Cennik. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W przypadku podwyżki Operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia. 3. Nie stanowi zmiany cen w rozumieniu ust. 2 rezygnacji z pobierania części opłat lub wprowadzenie nowych pozycji do Cennika. 4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy 5. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości określonej w aktualnym Cenniku Operatora lub Umowie na podstawie Rachunku wystawionego przez Operatora. Brak Rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał Rachunku. W przypadku nieotrzymania Rachunku Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Operatora. W przypadku nieuiszczenia opłat Operator może przerwać udostępnianie sygnału w Lokalu oraz wstrzymać się z jego dostarczeniem do czasu uiszczenia należności wraz z odsetkami za opóźnienie. 6. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłat okresowych lub innych opłat wynikających z Umowy, Rachunku lub Cennika Operatora, Operator ma prawo naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia naliczonych odsetek. O wysokości należnych odsetek Abonent zostanie powiadomiony pisemnie listem zwykłym lub w inny sposób. 7. W przypadku dokonania przez Abonenta płatności, Operatowi przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zobowiązania Abonenta (należności główne wynikające z faktury), a następnie na naliczone przez Operatora odsetki ustawowe. 8. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem Promocji 8 Sposób płatności 1. Za korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Operator wystawia Abonentowi Rachunek. W Rachunkach określony jest także okres rozliczeniowy, za który naliczone są opłaty. 2. Rachunki są dostępne w Panelu Klienta. Na życzenie Abonenta, Operator może doręczać Rachunki listem zwykłym lub w inny sposób na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji, za co jest pobierana będzie opłata zgodnie z Cennikiem. W przypadku nieotrzymania Rachunku za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora. 3. Abonent zobowiązuje się do zapłaty należności za usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej w terminie i w sposób określony w Rachunku. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora 5. Operator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu dopuszczalnego zadłużenia Abonenta w stosunku do Operatora. 9 Zawieszenie, rozwiązanie, wygaśnięcie Umowy oraz ograniczenie świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej 1. Operator zastrzega sobie prawo do: 4

5 1.1.ograniczenia świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, utrzymując świadczenie usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej nie powiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywania połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej przez okres dłuższy niż 14 dni. 1.2.ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 1.3.ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Abonent nie uiści opłat wnikających z zawartej Umowy, w szczególności jeżeli przekroczy określony Limit wartości połączeń 2. Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej mogą być ponownie świadczone bez ograniczeń po uiszczeniu przez Abonenta należności z należnymi odsetkami lub po zaprzestaniu przez Abonenta działań, które były przyczyną ograniczenia lub zawieszenia. Opłatę za ponowne rozpoczęcie świadczenia bez ograniczeń usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej określa Cennik. 3. Zawieszenie świadczenia usługi może również nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy, z wyłączeniem Abonentów korzystających z usługi na warunkach ofert promocyjnych (Regulaminy Promocji). Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Abonenta może nastąpić raz w roku na okres nie dłuższy niż dwa miesiące. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej aktywacji usługi. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 10.3, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować od początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego. 5. Za zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Abonenta Operator pobiera opłatę określoną w Cenniku. 6. Z dniem zawieszenia usługi następuje zaprzestanie ich świadczenia. 7. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron. 8. Abonent będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Operatora (miejscem przeznaczonym do obsługiwania publiczności i oznaczonym zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku Konsument zobowiązany do poniesienia kosztów instalacji zgodnie z aktualnym Cennikiem oraz zapłacić za korzystanie z usług, świadczonych przez Operatora do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zapłata powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do Umów zawieranych z Konsumentem na odległość (bez jednoczesnej obecności obu Stron). 9. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony: 9.1.z Przedsiębiorcą - każda ze Stron ma prawo do jej rozwiązania, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego; 9.2.z Konsumentem Abonent ma prawo do jej rozwiązania, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. 10.Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 10.1.z przyczyn określonych w ust. 1 zawieszono świadczenie Usług, a okres zawieszenia trwa co najmniej 14 dni i Abonent nie usunął w okresie zawieszenia, naruszeń będących przyczyną zawieszenia, wskazanych w dodatkowym wezwaniu wysłanym przez Operatora; 10.2.Abonent wykorzystuje Usługi świadczone przez Operatora niezgodnie z prawem lub ich przeznaczeniem, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń; 11.W przypadku, gdy Abonent rozwiąże Umowę zawartą na czas określony, przed upływem okresu na jaki została zawarta, zapłaci na rzecz Operatora wszelkie zaległe opłaty oraz karę umowną w wysokości Opłaty Abonamentowej określonej w Umowie za okres od daty rozwiązania Umowy pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostałych do upływu okresu obowiązywania Umowy. W przypadku niepełnych miesięcy pozostałych do końca obowiązywania Umowy, karę oblicza się proporcjonalnie przyjmując, że każdy dzień pozostały do końca obowiązywania Umowy równa się 1/30 Opłaty Abonamentowej. 12.W przypadku zawarcia Umowy w związku z ulgą przyznaną Abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, nie może przekroczyć określonej w Umowie równowartości ulgi przyznanej Abonentowi. 13.W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych, Abonent, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na własny koszt do siedziby Operatora oddanego mu do używania Urządzenia VoIP. Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej przez Operatora w aktualnie obowiązującym Cenniku, jeżeli nie zwróci Urządzenia VoIP w ciągu 7 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub po zawieszeniu przez Operatora w całości świadczenia usług telefonicznych albo zwróci Urządzenie VoIP uszkodzone. Jeżeli wysokość szkody Operatora przewyższy wartość kary umownej, wówczas Operator będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5

6 14.Wypowiedzenie Umowy musi zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15.W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi wszelkie opłaty za korzystanie z Usług Operatora naliczane zgodnie z Umową podlegającą wypowiedzeniu. 16.Umowa wygasa w przypadku: 16.1.zaprzestania prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności Operator utracił uprawnienia do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych; 16.2.upływu okresu, na który została zawarta 16.3.śmierci Abonenta będącego Konsumentem; 16.4.likwidacji Abonenta będącego jednostką organizacyjną lub osobą prawną. 10 Postępowanie reklamacyjne 1. Abonentowi (dalej Reklamujący ) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 2. Reklamacja złożona po terminie wskazanym wyżej Operator ma prawo pozostawić bez rozpoznania. 3. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę Operatora obsługującą Reklamującego, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdzi jej przyjęcie w formie pisemnej. W przypadku złożenia reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie w jednostce Operatora obsługującej Reklamującego, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. Reklamacje mogą dotyczyć: 4.1.niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług zamówionych przez Abonenta, 4.2.niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej zamówionej przez Abonenta w Umowie, podczas prawidłowej komunikacji urządzenia VoIP w lokalu Abonenta a routerem brzegowym Operatora. 4.3.nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 5. Reklamacja powinna zawierać: 5.1.imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego; 5.2.określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 5.3.przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 5.4.przydzielony Reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, lub adres miejsca Zakończenia Sieci; 5.5.datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług; 5.6.wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty; 5.7.numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności; 5.8.podpis Reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 6. Dane adresowe, na które Reklamujący może kierować reklamacje będą każdorazowo określane w Umowie. 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez Operatora zgłoszenia w formie opisanej w ust Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5 pkt 1-5, 7 lub 8, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 10.Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 11.Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona. 6

7 12.Odpowiedź Operatora na reklamację będzie zawierać: 12.1.nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację; 12.2.powołanie podstawy prawnej; 12.3.rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; 12.4.w przypadku przyznania odszkodowania określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; 12.5.w przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; 12.6.pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym; 12.7.podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 13.W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna: 13.1.dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; 13.2.zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. 14.Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Reklamującego z obowiązku uregulowania Rachunku, za Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiło zdarzenie uzasadniające według Reklamującego złożenie reklamacji, za usługi telekomunikacyjne niebędące przedmiotem postępowania reklamacyjnego. 15.W przypadku uznania przez Operatora reklamacji, Reklamującemu przysługuje odszkodowanie 16.Jeżeli przedmiotem uznanej reklamacji było nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, należność ta zostanie zwrócona Reklamującemu, w sposób określony w ust Zwrot Reklamującemu należności z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Reklamującego usług. W przypadku braku możliwości zwrotu należności w powyższy sposób, odpowiednia kwota zostanie przekazana przez Operatora na wskazany przez Reklamującego rachunek bankowy lub adres. 18.W sytuacji, kiedy Operator posiada wobec Reklamującego jakiekolwiek wierzytelności wymagalne i niesporne, Operator może potrącić te wierzytelności z wierzytelnością Reklamującego wobec Operatora, powstałą z tytułu uznania reklamacji za zasadną. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 2. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi ( Regulaminy Promocji ). 3. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 4. Operator zapewnia tajemnicę telekomunikacji w zakresie wymaganym przez Ustawę. 5. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmian warunków Umowy, skutkujących koniecznością sporządzania Aneksu. 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie. 7. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie, z wyjaśnieniem sposobu zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu oraz poprzez zamieszczenie na stronie odpowiedniego komunikatu i nowego Regulaminu. 8. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Abonent może w okresie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy w tym trybie, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora. 10.Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 7

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 REGULAMIN oferty Eddie Consulting Groups Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 1. Aby skorzystać z Oferty, wystarczy podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowa ) wybrać

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

www.systel.pl; e-mail: biuro@systel.pl; telefon: (032)3510206; faks: (032)3510207 1

www.systel.pl; e-mail: biuro@systel.pl; telefon: (032)3510206; faks: (032)3510207 1 Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Systel Systemy Teleinformatyczne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej wyszczególnionych wyrazów pisanych z dużej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu etlink Operator Umowa Usługa Cennik Usługa dodana Abonent Adres IP Protokół IP Data Uruchomienia Usługi Awaria TP Ustawa Urządzenia dostępowe Siła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych z dnia 1 listopada 2009 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych z dnia 1 listopada 2009 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych z dnia 1 listopada 2009 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Telekomunikacyjne usługi głosowe typu Infolinie 800, Infolinie 801 oraz inne usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo