Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez firmę Elco ICT Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. 2. Usługi świadczone są przez Elco ICT Sp. z o.o. zwanej dalej Elco ICT, w obiekcie Silesia City Center w Katowicach. ROZDZIAŁ 2 Zakres usług powszechnych świadczonych przez Elco ICT 1. Elco ICT świadczy usługi telekomunikacyjne w obiekcie Silesia City Center w oparciu o stosowne umowy z inwestorem Nowe Centrum Sp. z o.o. oraz operatorami zewnętrznymi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Informacje o możliwościach technicznych świadczenia usług udostępniane są w biurze firmy Elco ICT. 1. Połączenia telefoniczne w sieci telekomunikacyjnej realizowane są w ruchu automatycznym. 2. Elco ICT zapewnia Abonentom dostęp do połączeń: międzystrefowych, międzynarodowych oraz innych usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach innych operatorów. 3. W zależności od lokalizacji Abonenta wywoływanego rozróżnia się: 1) połączenie strefowe realizowane na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, 2) połączenie międzystrefowe realizowane na obszarze przekraczającym zasięg jednej strefy numeracyjnej, 3) połączenie międzynarodowe wykraczające zasięgiem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Granice stref numeracyjnych zostały wyznaczone w Planie Numeracji Krajowej dla Telekomunikacyjnej Sieci Użytku Publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzone w życie Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacyjnej sieci użytku publicznego (Dz. U. Nr 53, poz. 644). 1. Uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Elco ICT jest usługą polegającą na udostępnieniu drogi połączeniowej od zakończenia sieci wewnętrznej obiektu u Abonenta do sieci publicznej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 2. Za utrzymanie sieci telekomunikacyjnej obiektu w gotowości do świadczenia usług Abonentowi, w tym umożliwienia przyjmowania połączeń, pobierana jest opłata zwana abonamentem. ROZDZIAŁ 3 Usługi dodatkowe świadczone przez Elco ICT 1. Dostęp do niektórych usług dodatkowych jest objęty abonamentem. Zakres usług objętych abonamentem określa Taryfa. Abonent może uzyskać dostęp do pozostałych usług dodatkowych za dodatkową opłatą określoną w Taryfie. 2. Elco ICT świadczy usługi dodatkowe w zakresie istniejących możliwości technicznych. 1. Elco ICT zapewnia w swojej sieci telekomunikacyjnej przekazanie informacji o numerach Abonentów Elco ICT do ogólnodostępnej informacji o numerach telefonicznych. -1-

2 ROZDZIAŁ 4 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1. Przez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Elco ICT zobowiązuje się do uruchomienia zakończenia sieci telekomunikacyjnej oraz do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i terminowego uiszczania określonych w Taryfie opłat za wykorzystane usługi telekomunikacyjne. 2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. 3. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w imieniu najemcy lokalu zawiera osoba upoważniona przez właściciela firmy, legitymująca się dokumentem uprawniającym do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w imieniu i na rzecz najemcy lokalu. 1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być zawarta z osobą: 1) która wykazuje odpowiednie uprawnienia do lokalu w budynku Silesia City Center w Katowicach 2) z którą firma Elco ICT nie rozwiązała uprzednio umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powodu naruszenia przez tę osobę warunków umowy lub postanowień Regulaminu; 3) która przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych posługuje się dokumentami, o których mowa w 0, wiarygodnymi i kompletnymi, które zdaniem firmy Elco ICT nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub zupełności; 4) co do której nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne, układowe bądź upadłościowe. 1. Osoby zamierzające zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub dokonać zmiany istniejącej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zobowiązane są wykazać swoją tożsamość i dane zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, a w przypadku osób reprezentujących takie osoby również dokument upoważniający do ich reprezentowania. 2. Wykazanie tożsamości następuje przez okazanie jednego z następujących dokumentów: 1) dowodu osobistego; 2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości; 3) paszportu. 3. Wykazanie upoważnienia do reprezentowania: 1) osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej następuje przez okazanie oryginału odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, zaś w przypadku osób nie wymienionych w w/w dokumentach, także poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa w oryginale bądź w notarialnym odpisie; 2) osób fizycznych następuje przez okazanie pełnomocnictwa w oryginale bądź w notarialnym odpisie. 4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. 5. W razie zmiany adresu zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska Abonenta, Abonent zobowiązany jest powiadomić na piśmie firmę Elco ICT o tym zdarzeniu w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany powyższych danych, przedkładając dokumenty potwierdzające te zmiany, pod rygorem uznania przesyłki za doręczoną pod dotychczasowy adres 6. W przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne. Jednocześnie w takich przypadkach Elco ICT może zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych do czasu wykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania Po uregulowaniu wszelkich należności wobec Elco ICT z tytułu usług telekomunikacyjnych, Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na inną osobę zameldowaną w lokalu lub posiadającą tytuł prawny do zajmowania lokalu, gdzie jest zainstalowane zakończenie sieci telekomunikacyjnej Elco ICT. 2. Cesja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje na podstawie złożonego w jednostce organizacyjnej Elco ICT oświadczenia podpisanego przez osobę przekazującą oraz przejmującą prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 3. Dla skuteczności wyżej opisanej cesji osoba przejmująca prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych musi spełniać wymagania opisane w i 3 niniejszego paragrafu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być rozwiązana przez Abonenta w każdym czasie, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez jednostkę organizacyjną Elco ICT powyższego pisma. 2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być rozwiązana w każdym czasie w drodze zgodnych oświadczeń Abonenta i Elco ICT złożonych w formie pisemnej. 3. Abonent ma obowiązek po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych udostępnić służbom technicznym Elco ICT lokal bądź nieruchomość celem demontażu urządzeń końcowych będących własnością Elco ICT w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. -2-

3 6 1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa w przypadkach: 1) upływu okresu, na który została zawarta; 2) utraty uprawnień do zajmowania lokalu, w którym zainstalowane jest zakończenie sieci telekomunikacyjnej Elco ICT ROZDZIAŁ 5 Warunki wykonywania usług 1. Urządzenia końcowe włączone do sieci telekomunikacyjnej muszą posiadać dokumenty lub znaki potwierdzające zgodność z "zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń", o których to wymaganiach mowa w Prawie telekomunikacyjnym. 2. W razie stwierdzenia przez służby techniczne Elco ICT przyłączenia przez Abonenta do sieci telekomunikacyjnej urządzeń końcowych nie posiadających dokumentów lub znaków zgodności, o których mowa w ust. 1, Elco ICT jest uprawniona do odłączenia urządzeń końcowych i zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przy użyciu tych urządzeń. 3. W przypadku określonym w ust. 2 Elco ICT wzywa Abonenta do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 1. Zainstalowanie urządzeń końcowych lub wykonanie sieci telekomunikacyjnej wewnątrz lokalu Abonenta może być zlecone Elco ICT lub wykonane przez Abonenta we własnym zakresie. 2. Prawidłowość instalacji wykonanej przez Abonenta we własnym zakresie podlega sprawdzeniu przez służby techniczne na żądanie Elco ICT. 1. Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w urządzeniach końcowych lub sieciach telekomunikacyjnych, będących własnością Elco ICT, zainstalowanych u Abonenta, mają prawo dokonywać wyłącznie służby techniczne Elco ICT. 2. Konserwacje i usuwanie uszkodzeń urządzeń końcowych, będących własnością Abonenta, mogą być dokonane przez służby techniczne Elco ICT na koszt Abonenta. 3. Uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń końcowych będących własnością Elco ICT, powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, usuwane są na jego koszt Abonent powinien korzystać z urządzeń końcowych w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci telekomunikacyjnej. 2. Abonent zobowiązany jest umożliwić służbom technicznym Elco ICT sprawdzenie stanu technicznego urządzeń końcowych oraz zakończeń sieci telekomunikacyjnej Elco ICT po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 3. W przypadku, gdy służby techniczne Elco ICT stwierdzą usterkę, wadę lub właściwość sprzętu Abonenta, wpływającą negatywnie na pracę sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń, Elco ICT ma prawo wezwać Abonenta do usunięcia takiej wady lub usterki albo do wymiany takiego sprzętu na inny, wolny od wad, na koszt Abonenta, określając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, Elco ICT może zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych W ramach usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Elco ICT zapewnia sprawność sieci telekomunikacyjnej na odcinku od zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT do styku sieci telekomunikacyjnej Elco ICT chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Zainstalowanie zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT powinno nastąpić zgodnie z terminem podanym w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, Elco ICT jest zobowiązana do zapłacenia Abonentowi, który nie posiada dostępu do usług powszechnych z tytułu innej umowy o świadczenie usług powszechnych zawartej z tym Abonentem, odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki. 4. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo, Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według faktur VAT z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy. 5. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 48 godzin. 6. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej Elco ICT w ramach opłaty za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Elco ICT wykazuje (demonstruje) działanie aparatu telefonicznego u Abonenta, chyba że umowa zawarta z Abonentem stanowi inaczej. -3-

4 7 1. Na zlecenie Abonenta, Elco ICT jest zobowiązana dokonać przeniesienia zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT na obszarze własnej sieci telekomunikacyjnej, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. W przypadku braku możliwości technicznych Abonent ma prawo oczekiwać na przeniesienie przez okres do 12 miesięcy od daty złożenia zlecenia na przeniesienie. 2. W okresie oczekiwania na przeniesienie zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT nie pobiera się opłat abonamentowych oraz opłat za usługi dodatkowe płatne okresowo. 3. Przeniesienie zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT jest możliwe po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Elco ICT 8 1. Elco ICT rejestruje dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych, w zakresie umożliwiającym ustalenie należności za wykonanie tych usług oraz rozpatrzenie reklamacji. 2. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów (np. faktur VAT) zawierających dane handlowe drogą pocztową np.: listem poleconym, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 3. Na zlecenie Abonenta Elco ICT dostarcza miesięczny szczegółowy wykaz realizowanych przez niego połączeń telefonicznych. Dostarczenie Abonentowi takiego wykazu podlega opłacie zgodnie z Taryfą. 4. Elco ICT udostępnia Abonentowi szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych w przypadkach przewidzianych ustawą lub umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nieodpłatnie w przypadku uwzględnienia reklamacji Abonent może zastrzec, aby jego numer telefoniczny nie był zamieszczony w publicznie dostępnym spisie Abonentów, taka usługa jest nazywana zastrzeżeniem numeru. Elementem usługi zastrzeżenia numeru jest eliminacja prezentacji identyfikacji linii wywołującej u Abonenta wywoływanego. Abonent będący osobą fizyczną może ograniczyć ilość danych identyfikujących Abonenta w zakresie przewidzianym Prawem telekomunikacyjnym Numer telefoniczny ustala i nadaje Elco ICT 2. Numer telefoniczny może być zmieniony na zlecenie Abonenta, gdy jest to technicznie możliwe. Zmiany numeru może dokonać także Elco ICT, gdy jest to konieczne ze względów technicznych, po zawiadomieniu Abonenta, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przewidzianej zmiany. 3. Abonent może żądać bezpłatnej zmiany przydzielonego numeru telefonicznego, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, na warunkach określonych przez prawo. ROZDZIAŁ 6 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1. Zakres świadczonych usług powszechnych przez Elco ICT, wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne oraz zasady ich naliczania określone są w Taryfie. 2. Taryfa udostępniana jest w firmie Elco ICT 3. W przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych Abonenci powiadamiani są pisemnie i z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia. 4. Czas trwania połączenia w ruchu automatycznym jest rejestrowany od chwili zgłoszenia się wywoływanego urządzenia końcowego do chwili rozłączenia się urządzenia wywołującego i stanowi podstawę naliczenia opłaty za wykonane połączenie zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu wykonania tego połączenia. 5. Elco ICT jest uprawniona do zaokrąglenia opłat do pełnych groszy. 6. Elco ICT uwzględniając rynkowy poziom popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne może udzielać opustów w opłatach, bonifikat, rabatów kwotowych lub procentowych od wyliczonych należności za poszczególne usługi telekomunikacyjne. Wysokość opustów, bonifikat i rabatów kwotowych lub procentowych będzie określona w indywidualnych umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych z Abonentami. 1. Wolne od opłat są połączenia telefoniczne przeprowadzone na skrócone numery alarmowe, na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy, a w szczególności z: 1) Pogotowiem Ratunkowym; 2) Pogotowiem Straży Pożarnej; 3) Pogotowiem Policji; 4) Pogotowiami straży gminnej; -4-

5 1. W przypadku zainstalowania przez Abonenta urządzenia rejestrującego inne jednostki taryfikacyjne niż stosuje Elco ICT, mogą wystąpić różnice pomiędzy wskazaniami urządzenia rejestrującego Abonenta i Elco ICT. Podstawą do rozstrzygnięcia różnic jest wtedy szczegółowy wykaz połączeń telefonicznych, sporządzony przez Elco ICT. ROZDZIAŁ 7 Rozliczenia i zapłata za wykonane usługi telekomunikacyjne 1. Abonent jest zobowiązany regulować terminowo opłaty za usługi telekomunikacyjne lub inne usługi zamówione oraz wykonane na jego rzecz przez Elco ICT lub innych operatorów, według cen i zasad określonych w Taryfie Elco ICT lub taryfach innych operatorów. 2. Wykonane usługi telekomunikacyjne rozliczane są przez Elco ICT w okresie rozliczeniowym określonym w umowie. 3. Podstawą rozliczeń za wykonane usługi telekomunikacyjne przez Elco ICT jest faktura VAT, wystawiana za okres rozliczeniowy, chyba że umowa z Abonentem stanowi inaczej. 4. Faktury VAT za inne usługi niż usługi telekomunikacyjne (dostawy urządzeń, usługi kompletacji, itp.) będą wystawiane po wykonaniu usługi, na zasadach określonych w odpowiedniej umowie. 1. Należność za usługi telekomunikacyjne jest płatna w terminie podanym na fakturze VAT. 2. Abonent jest zobowiązany uregulować należność na rachunek bankowy Elco ICT wskazany na fakturze VAT. 3. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień uznania rachunku bankowego Elco ICT. Elco ICT ma prawo zaliczyć wpłatę Abonenta na poczet najstarszych zobowiązań Abonenta, przy czym zaliczenie to w pierwszej kolejności obejmować będzie należne Elco ICT odsetki oraz koszty a w następnej kolejności kwotę główną zobowiązania. 4. W razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, w którym faktura ta była zwykle Abonentowi doręczana, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Elco ICT, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia terminu płatności. 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należności. Na pisemną prośbę Abonenta zgłaszającego reklamację Elco ICT może zawiesić obowiązek zapłaty spornej kwoty określonej w fakturze VAT. W tym przypadku Elco ICT może żądać uregulowania należności w wysokości: średniej opłaty miesięcznej liczonej według faktur z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych lub kwoty faktury VAT pomniejszonej o sporną kwotę. Do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej od pozostałej kwoty nie pobiera się odsetek. 2. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności Elco ICT zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych. 3. Jeżeli opłaty nie zostały uiszczone w terminie, niezależnie od naliczenia odsetek, Elco ICT listem poleconym wysłanym na adres Abonenta, wezwie go do zapłaty, określając w tym celu dodatkowy termin do zapłaty. 4. Elco ICT może: 1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, w pierwszej kolejności nie będących usługami powszechnymi, utrzymując świadczenie usług nie powiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywanie połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług telekomunikacyjnych; 2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki niniejszego Regulaminu lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych; 3) w przypadku wykrycia nadużycia telekomunikacyjnego Elco ICT może po powiadomieniu Abonenta ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, w pierwszej kolejności nie będących usługami powszechnymi, utrzymując świadczenie usług nie powiększających zadłużenia Abonenta, w tym przekazywanie połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne. 5. Elco ICT może jednostronnie, ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do: 1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za usługi telekomunikacyjne; 2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu. 6. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być rozwiązana przez Elco ICT bez zachowania terminu wypowiedzenia w formie pisemnej: 1) w przypadku nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat (o ile zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie stanowi inaczej) w przypadku, gdy Abonent bez uzasadnienia dwukrotnie nie dopuści do wykonania wcześniej zamówionej usługi telekomunikacyjnej lub nie udostępni, w terminie uzgodnionym z Elco ICT lokalu w celu zainstalowania urządzenia końcowego lub zakończenia sieci telekomunikacyjnej Elco ICT, pomimo wcześniejszego powiadomienia przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. -5-

6 ROZDZIAŁ 8 Reklamacje 1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Abonenta roszczenia o określone w Regulaminie odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej przez Elco ICT. 2. Reklamacja powinna być dla celów dowodowych sporządzona na piśmie i powinna zawierać następujące informacje: 1) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta zgłaszającego reklamację; 2) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie jej wniesienia; 3) datę oraz podpis reklamującego. 3. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji lub otrzymano faktury VAT, których dotyczy reklamacja. 4. Elco ICT jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Elco ICT jest zobowiązana zawiadomić Abonenta o powyższym i podać przyczynę opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji oraz przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. 5. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania listu albo dzień jej zgłoszenia w jednostce organizacyjnej Elco ICT 6. Elco ICT udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez Abonenta. 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę jednostki organizacyjnej ; 2) powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia; 3) rozstrzygnięcie; 4) datę i informację o możliwościach odwołania oraz wskazanie organu odwoławczego; 5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Elco ICT z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 8. W przypadku uznania reklamacji Elco ICT zobowiązana jest zwrócić Abonentowi nienależnie pobraną opłatę. 9. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwot należnych Abonentowi w wyniku uznanej reklamacji na poczet: 1) zaległej zapłaty za fakturę VAT za usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Abonenta; 2) bieżącej zapłaty za fakturę VAT za usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Abonenta; 3) przyszłych należności w następnych okresach rozliczeniowych; 4) wskazanego przez Abonenta rachunku bankowego, na pisemne zlecenie Abonenta. 10. Po rozpatrzeniu reklamacji, od pozostałej do zapłacenia kwoty faktury VAT, w przypadku nie uznania reklamacji, Elco ICT nalicza odsetki ustawowe od terminu płatności należności podanego na fakturze VAT do dnia zapłaty. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w trybie odwoławczym Abonent ma prawo wystąpić na drogę sądową w postępowaniu cywilnym. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług dodatkowych Abonent ma prawo złożyć reklamację w Elco ICT, z zastrzeżeniem, iż reklamację taką można wnosić w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji lub od dnia otrzymania faktury VAT, której reklamacja dotyczy ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe 1. Elco ICT zapewnia przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie określonym w Prawie telekomunikacyjnym. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Abonentów na co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie przez udostępnienie ich treści w jednostkach organizacyjnych Elco ICT 3. Wszelkie spory sądowe mogące wyniknąć z realizacji umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę Elco ICT będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Katowicach 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku. -6-

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETTEL SYSTEMS SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETTEL SYSTEMS SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETTEL SYSTEMS SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI ROZDIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1.Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR /PN/2013

Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR /PN/2013 UMOWA NR /PN/2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie z siedzibą: 87-640 Czernikowo, ul. Leśna 1, reprezentowanym przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ZAK Spółkę Akcyjną

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ZAK Spółkę Akcyjną Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/10 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ZAK Spółkę Akcyjną Zatwierdzam Dyrektor Generalny Jerzy Majchrzak Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2010 r. Dział I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA NR... Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen, Sikorskiego 3 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej RePlay FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej RePlay FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od 06.11.2012 do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Umowa o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. UMOWA nr...

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Umowa o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. UMOWA nr... Załącznik nr 6 do Procedur WZÓR UMOWA nr... o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowana w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową Umowa zawarta w dniu.09.2013 r. pomiędzy schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, NIP 555-15-70-026, reprezentowanym przez: Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Zawarta w Warszawie, w dniu 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 3 do Regulaminu Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (miesiąc słownie) (miejscowość) Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TELBESKID SPÓŁKA Z O.O.

R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TELBESKID SPÓŁKA Z O.O. R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TELBESKID SPÓŁKA Z O.O. wydany na podstawie art. 59 i 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800)

Bardziej szczegółowo