INTELIGENTNY TRANSPORT PUBLICZNY ZE ŚRODKÓW UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNY TRANSPORT PUBLICZNY ZE ŚRODKÓW UE"

Transkrypt

1 Polski Kongres ITS Jacek WIŚNIEWSKI * INTELIGENTNY TRANSPORT PUBLICZNY ZE ŚRODKÓW UE I. ARCHITEKTURA ITS W POLSCE Idee i rozwiązania ITS w Polsce nie są rozpowszechnione w stopniu porównywalnym z wieloma innymi krajami kontynentu europejskiego. W granicach administracyjnych miast oraz na zasadniczej sieci drogowej systemy polegające na zarządzaniu infrastrukturą i ruchem są we wczesnej fazie progresji. Infrastruktura drogowa tylko na niektórych odcinkach wyposażona jest w zestawy do monitorowania ruchu i warunków meteorologicznych. Praktycznie brak jednak zaawansowanych wdrożeń ITS, w tym zwłaszcza centrów zarządzania ruchem współdziałających z siecią (systemem) znaków zmiennej treści. Wdrożone dotychczas w kraju systemy telematyczne są zróżnicowane technologicznie. Charakteryzuje je zwyczajowo lokalny zasięg oraz możliwość realizacji funkcji o wąskim zakresie wymagań technicznych i specyfikacji. Abstrahując od technologicznych możliwości tkwiących w poszczególnych rozwiązaniach inteligentnych właściwych dla sektora drogowego w miastach, ich potencjalna skuteczność wynika z dużej skali rezerw w transporcie drogowym i jest wynikiem sposobu, w jaki obecnie funkcjonuje ten sektor. Znaczny potencjał optymalizacji związany z wdrożeniem ITS jest bowiem pochodną braku systemowej koordynacji funkcjonowania sektora, co można odnieść do regionów czy aglomeracji, a także wielu mniejszych ośrodków miejskich. Należy dostrzec, iż przy stosunkowo niewielkich nakładach na wdrożenie interoperacyjnych systemów telematycznych oraz towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych (stanowiących integralny komponent), możliwe jest osiągnięcie istotnej poprawy funkcjonowania poszczególnych rodzajów transportu oraz ich wzajemnego współdziałania. W konsekwencji, wzrasta skuteczność i efektywność systemu transportowego jako całości, mierzona jako relacja kosztów do wyników. Bezpośrednio widocznym efektem tego procesu jest poprawa jakości usług transportowych odczuwana zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i przez przedsiębiorców. Obecnie realizowane w Polsce wdrożenia ITS realizowane są głównie w oparciu o środki europejskie. W bieżącej perspektywie finansowej możliwe jest współfinansowanie wdrożeń rozwiązań ITS, bądź projektów transportowych o szerszym zakresie, zawierających między innymi komponenty inteligentne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aktualnie podstawowe źródło finansowania przedmiotowych inwestycji stanowi POIiŚ. II. BENEFICJENCI I ZAKRES INWESTYCJI Największe miasta Polski oraz związki miast przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 POIiŚ już w roku 2010 rozpoczęły znaczące inwestycje w rozbudowę systemów detekcji i modernizację sygnalizacji świetlnych, systemy zarządzania transportem publicznym, dynamicznej informacji pasażerskiej oraz różnorodne tablice zmiennej treści. W ramach ogłoszonej w dniu 7 stycznia br. listy rankingowej konkursu, resort infrastruktury rozdysponował kwotę ponad 542 mln zł na inwestycje w inteligentne systemy transportowe przy maksymalnym dofinansowaniu każdego projektu do 85% kosztów kwalifikowanych. Dzięki temu polskie miasta stawiają na nowoczesność i w najbliższym czasie 11 z nich zdobędzie kolejne doświadczenia na polu wdrażania technologii ITS. Należą do nich w kolejności ulokowania się w rankingu: * Ministerstwo Infrastruktury, Departament Funduszy UE, Wydziału Projektów Konkursowych

2 J. Wiśniewski Bydgoszcz Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Wartość całkowita: 69 mln zł Gliwice Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I Wartość całkowita: 29 mln PLN Kraków Rozwój systemu zarządzania transportem publicznych w Krakowie Wartość całkowita: 46,58 mln PLN Wrocław Inteligentny system transportu ITS Wrocław Wartość całkowita: 69,14 mln PLN Poznań System ITS Poznań Wartość całkowita: 102,5 mln PLN Gmina Miasta Gdyni Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Wartość całkowita: 184,26 mln PLN Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP Wartość całkowita: 11,25 mln PLN Kalisz Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu, Etap I Wartość całkowita: 22,44 mln PLN Koszalin Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie Wartość całkowita: 13,5 mln PLN Rzeszów Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Wartość całkowita: 15,95 mln PLN Szczecin Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych Wartość całkowita: 53,78 mln PLN Dofinansowanie uzyskać mogły jednie te projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalne i uzyskały najwyższą punktację przy kryteriach merytorycznych. Beneficjenci musieli wykazać między innymi strategiczny charakter ich inwestycji, tj. udowodnić, że projekt realizuje cele dokumentu strategicznego przyjętego przez Radę Ministrów lub inny właściwy podmiot na poziomie krajowym np. Strategia Rozwoju Kraju oraz dokumentu strategicznego na poziomie UE np. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty. Dodatkowo skala oddziaływania projektu musiała mieć charakter ponadregionalny lub krajowy, tj. projekt musiał być ujęty w strategiach o charakterze ponadregionalnym lub udowodniony został zakres oddziaływania poza obszar jednego województwa, w którym realizowany jest projekt. Natomiast punktacja różnicująca projekty w zakresie umieszczenia na określonej pozycji na liście rankingowej przyznawana była za uzyskanie między innymi odpowiedniego poziomu efektywności ekonomicznej projektu ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (ERR) - 20%. Istotne znaczenia miało kryterium usprawnia ruchu, które w zależności od typu projektu obliczane było poprzez różnicę między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym ITS w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym ITS w wariancie inwestycyjnym po 6 miesiącach od zakończenia inwestycji. Uzyskanie punktów wiązało się z wykazaniem minimalnej poprawy wskaźnika o 5%. II. ITS SZANSĄ DLA KAŻDEGO Z MIAST Szczególnie interesująco przedstawia się sytuacja wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w mniejszych miastach lub na obszarze związków miast, które do tej pory z powodu ograniczeń

3 Tytuł referatu lub pierwszy fragment tytułu nie więcej niż 5-7 słów 3 budżetowych nie inwestowały znaczących środków w nowoczesne technologie. Między innymi na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, aglomeracji szczecińskiej, Koszalina oraz Trójmiasta można już zaobserwować ukierunkowanie zainteresowanie systemami usprawniającymi przepływ potoków pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów indywidualnych oraz zapewniającymi informację i bezpieczeństwo podróżującym. Projekt pn. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP został uznany przez ekspertów CUPT oceniających inwestycję za jeden z najlepszych. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP (SDIP) ma na celu wdrożenie informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania drogowym transportem publicznym poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Rozpatrywany projekt o wartości całkowitej ponad 11 mln zł ma również na celu zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze działalności Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, poprzez zahamowanie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby przejazdów indywidualnych przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby przejazdów komunikacją publiczną. Przedsięwzięcie związane jest z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. Obejmuje obszar w ciągach komunikacyjnych: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Gliwice i Zabrze. System zapewni możliwość przekazywania użytkownikom informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji. Projekt obejmuje wybudowanie Centrum Zarządzania Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej łącznie z serwerem sterującym pracą systemu. Dane gromadzone przez Centrum będą stanowiły podstawę do tworzenia komunikatów o aktualnej sytuacji ruchowej na obszarze KZK GOP. Głównym wynikiem projektu będzie wytworzenie infrastruktury komunikacyjnej realizującej dwukierunkową transmisję danych i sygnałów sterujących pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu, a w szczególności z serwera do urządzeń przystankowych i odwrotnie, w tym wyposażenie 177 pojazdów w lokalizatory i przyciski alarmowe oraz urządzenia GPS/GSM, monitorujące ruch pojazdów, co pozwoli na generowanie i udostępnianie informacji o zatorach na głównych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji. Dodatkowo beneficjent planuje zakup i montaż 72 przystankowych tablic informacyjnych LED, a także zakup oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami, w tym specjalistycznego oprogramowania wspierającego analizy ruchu na terenie KZK GOP. Przewidywany okres realizacji inwestycji przypada na lata W kolejnym przypadku, Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych, jednego z najnowocześniejszych systemów w kraju, będzie kosztowała prawie 54 mln zł, z czego ponad 29,3 mln zł Beneficjent otrzyma ze środków EFRR w ramach działania 8.3 POIiŚ. Zakres rzeczowy projektu przewiduje m.in. budowę Systemu Zarządzania Flotą dla całego taboru, tj. dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzeń pokładowych (autokomputery) w 360 pojazdach (250 autobusów, 110 pociągów tramwajowych) wraz z dodatkowym wyposażeniem: przyciski alarmowe, zestawy do komunikacji głosowej, czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi. Drugim elementem projektu jest System Lokalizacji Pojazdów Technicznych obejmuje wyposażenie 60 pojazdów technicznych obsługujących pojazdy komunikacji miejskiej na co dzień w komputery pokładowe i zestawy głośnomówiące, co jako element wspomagający System Zarządzania Flotą pozwoli m.in. dyspozytorowi na nawiązanie połączenia z najbliższym pojazdem technicznym w sytuacji kryzysowej (awaria pojazdu komunikacji miejskiej) i skierowanie go do szybkiego usunięcia takiego zdarzenia. Dla użytkowników komunikacji miejskiej istotną zmianę jakości wprowadzi System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Obejmuje on zakup i montaż 95 tablic przystankowej informacji pasażerskiej, funkcję bezprzewodowego punktu dostępu do informacji pasażerskiej oraz instalację we wszystkich 370 pojazdach multimedialnej informacji pasażerskiej. Dodatkowo przewidziane jest przygotowanie strony internetowej dla pasażerów oraz instalację systemu dynamicznej informacji

4 pasażerskiej przez SMS. J. Wiśniewski Kolejny System Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach zakłada pilotażowe wyposażenie 10 pojazdów w system monitoringu, na który składać się będzie: 5 sztuk kamer na pojazd, autokomputery z wbudowanym urządzeniem rejestrującym, stanowisko do bezprzewodowego przesyłania obrazu z autokomputera do centrum dyspozycyjnego oraz mobilne stanowisko do odczytu obrazu z autokomputera w trybie off-line. Przewiduje się, iż instalacja systemu w znaczny sposób zniweluje akty wandalizmu i kradzieży w pojazdach. Beneficjent planuje, iż projekt obejmie wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego i Systemu Karty Miejskiej obejmujący instalację 3 stanowisk do personalizacji, 30 stanowisk doładowań, zakup 70 sztuk czytników kontrolerskich oraz kart elektronicznych. W systemie biletu zastosowana będzie metoda kasowania 2w (kartę przykłada się do kasownika na wejściu i przy wyjściu). Pasażerowi, przykładającemu kartę na wyjściu zwracana będzie część opłaty za przejazd. Kolejnymi interesującymi systemami są System Zliczania Potoków Pasażerskich obejmujący montaż w pilotażowo wytypowanych 50 pojazdach komunikacji miejskiej m.in. urządzeń rejestrujących dane z bramek liczących i przesyłających je do głównego serwera oraz System Monitorowania Transportu. Ten ostatni poprzez zamontowanie kamer monitorujących infrastrukturę miasta pozwoli na śledzenie ruchu na kluczowych trasach komunikacyjnych i drogowych oraz w newralgicznych punktach aglomeracji. Czynnikiem wpływającym na znaczne usprawnienie ruchu będzie fakt przesyłu obrazu w czasie rzeczywistym. Wynikiem realizacji projektu będzie także centrum dyspozytorsko / operatorskie oraz serwerownia. Stanowiska administratora (szt. 1) i dyspozytorów (szt. 5) będą posiadać dostęp do danych i informacji o wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej oraz pojazdach technicznych. Dane ze wszystkich systemów będących przedmiotem projektu będą przesyłane do głównego serwera zainstalowanego w siedzibie ZDiTM w Szczecinie i tam analizowane oraz przetwarzane. Monitor centralny będzie pełnił rolę tzw. wideo ściany i prezentował położenie i ruch wszystkich pojazdów. Dyspozytor będzie mógł definiować zakres wyświetlanych informacji. Na monitorze (cyfrowej mapie miasta) będą widoczne wszystkie elementy systemu komunikacji miejskiej, które widzi dyspozytor na swoim stanowisku tzn. wszystkie linie autobusowe i tramwajowe, przystanki, pojazdy, tablice informacyjne komunikacji miejskiej. Inwestycją mającą duże szanse na wsparcie kwotą ponad 11 mln zł z POIiŚ jest także projekt Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie. Szacowany na 13,5 mln zł projekt przewiduje uruchomienie systemu umożliwiającego monitorowanie natężenia ruchu na ulicach, sterowanie sygnalizacją świetlną w celu rozładowania korków oraz informowanie kierowców za pomocą elektronicznych tablic o wolnych miejscach parkingowych i utrudnieniach na drodze. Kamery wysokiej rozdzielczości, wyposażone w zdalne sterowanie położeniem i zbliżeniem planu, będą służyć operatorom do wizualnej oceny sytuacji w sieci drogowej. Kamery zostaną zainstalowane w newralgicznych punktach miasta. Zastosowane będą kamery cyfrowe z cyfrową transmisją nieskompresowanego obrazu do odpowiednich centrów zarządzania. Przyjęte rozwiązanie umożliwia przesyłanie obrazu na znaczne odległości, umożliwiając monitorowanie odległych od centrum obszarów Miasta. System nadzoru wizyjnego będzie wyposażony w cyfrowe rejestratory obrazu umożliwiające przechowywanie skompresowanego obrazu w celach archiwalnych. Na drogach wjazdowych do miasta planowany jest montaż specjalnych wag (SAW), których zadaniem jest zatrzymanie zbyt obciążonych pojazdów. System ma również pomóc policji w poszukiwaniu pojazdów na podstawie analizy tablic rejestracyjnych oraz w identyfikacji samochodów, których kierowcy łamią przepisy. Natomiast system pomiaru wysokości pojazdów ma uniemożliwić poruszanie się po mieście zbyt wysokich samochodów. Projektem o największym rozmachu oraz o największej wartości całkowitej wśród wszystkich zgłoszonych do konkursu jest Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

5 Tytuł referatu lub pierwszy fragment tytułu nie więcej niż 5-7 słów 5 Za ponad 180 mln zł (przy dofinansowaniu z UE w wysokości 156 mln zł) przeprowadzona zostanie modernizacja sygnalizacji świetlnych polegająca na dostosowanie ich do pracy w tworzonym systemie sterowania ruchem. Modernizacji ulegną skrzyżowania: 67 w Gdańsku, 60 w Gdyni, 14 w Sopocie. W ramach systemu nadzoru wizyjnego zainstalowanych zostanie 61 kamer z czego: 36 w Gdańsku, 19 w Gdyni, 6 w Sopocie. W skład systemu wejdą również fotorejestratory wykroczeń w tym 35 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle oraz 25 rejestrujących przekroczenia prędkości. W podziale na Miasta rozkłada się to odpowiednio: w Gdańsku 16 i 15, w Gdyni 15 i 7, w Sopocie 4 i 2. W ramach systemu nadzoru meteorologicznego planuje się lokalizację 7 stacji pogodowych na terenie Gdańska, 5 w Gdyni i 1 w Sopocie. System TRISTAR obejmuje również: budowę 8 znaków i 18 tablic zmiennej treści, budowę systemu informacji parkingowej (15 tablic i 32 znaków informacji parkingowej), budowę 71 tablic informacyjnych na przystankach autobusowych i tramwajowych, budowę 22 terminali informacji pasażerskiej TRIP na ważniejszych węzłach przesiadkowych oraz w urzędach Miasta i centrach handlowych, montaż 675 sztuk nadajników pozycji i terminali w pojazdach transportu zbiorowego w celu umożliwienia funkcjonowania dynamicznego sterowania ruchem. Budowany system sterowania ruchem będzie realizował sterowanie adaptacyjne sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach w trzech podstawowych obszarach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W każdym z podstawowych obszarów sterowanie będzie realizowane w podobszarach, w razie potrzeby definiowanych i konfigurowanych dynamicznie przez operatorów. Wszystkie zmienne sterowania sekwencja sygnałów, długość cyklu, split i offset - dotyczące aktualnie sterowanych węzłów sieci będą wyznaczane automatycznie dla każdego z podobszarów przez poziom centralny. Wyznaczanie zmiennych będzie realizowane na podstawie bieżących informacji z detektorów i urządzeń pomiaru ruchu. System będzie sterował ruchem z uwzględnieniem priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego. W tym celu zastosowane zostaną odpowiednie urządzenia detekcji pojazdów transportu zbiorowego na skrzyżowaniach. System będzie również służył do usprawnienia ruchu pojazdów transportu zbiorowego w sieci drogowej Trójmiasta. Będzie dostarczał informację o aktualnym stanie realizacji usług w zakresie transportu zbiorowego poprzez monitorowanie ruchu, pozycji geograficznej oraz statusu pojazdów komunikacji miejskiej. Na podstawie danych dostarczanych z pojazdów, danych pobieranych z systemu zarządzania ruchem miejskim oraz informacji wynikającej z rozkładu jazdy centralny serwer systemu będzie określał rzeczywisty czas przyjazdu pojazdów na wszystkie przystanki. Informacja ta będzie rozsyłana do kierujących pojazdami transportu zbiorowego oraz do tablic informacji pasażerskiej rozmieszczonych na przystankach. Zastosowany system będzie umożliwiał przesyłanie informacji o rozkładzie, czasach podróży itp. także do komputerów pokładowych w pojazdach w celu prezentacji na wewnętrznych tablicach informacyjnych. Informacje o rozkładzie jazdy będą okresowo w miarę potrzeby pobierane z systemów informatycznych Zarządów Transportu oraz operatorów realizujących usługi przewozowe i umieszczane we własnej bazie

6 J. Wiśniewski danych. System zarządzania transportem zbiorowym będzie dostarczał niezbędne informacje i polecenia do systemu sterownia ruchem w celu zapewnienia możliwie płynnego, zgodnego z rozkładem jazdy poruszania się pojazdów transportu zbiorowego. Informacja o opóźnieniu bądź przyspieszeniu względem rozkładu jazdy będzie przesyłana do systemu sterowania ruchem w postaci wartości (poziomu) priorytetu dla wywołania uprzywilejowanej obsługi pojazdu przez sterownik sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. W celu precyzyjnego określenia położenia pojazdu transportu zbiorowego w pobliżu i w obrębie skrzyżowania, zastosowane będą nadajniki współpracujące z dedykowanymi detektorami pojazdów umieszczonymi w pobliżu i obrębie skrzyżowania. Dostęp operatorski do systemu zarządzania transportem zbiorowym będzie realizowany selektywnie z szeregu stanowisk zlokalizowanych w Centrach Zarządzania Ruchem, Zarządach Transportu Miejskiego oraz w siedzibach przewoźników odpowiednio do kompetencji. III. CELE DO OSIĄGNIECIA Duże możliwości systemów a także różnorodność stosowanych technologii widoczna jest w większości planowanych inwestycji. Można zauważyć, iż pewne rozwiązania ITS w projektach realizowanych w miastach stają się standardem. Dotyczy to zwłaszcza montowania dynamicznej informacji przystankowej, informującej pasażerów o dokładnym czasie przybycia pojazdu komunikacji miejskiej czy e-kiosków, umożliwiających szybkie i nieograniczone porą dnia nabywanie biletów i ładowanie kart miejskich. Kluczem do sukcesu realizowanych projektów są zwłaszcza systemy montowane w obrębie skrzyżowań. W zakresie zarządzania ruchem standardem w każdym projekcie są systemy służące do monitoringu i pomiaru natężenia ruchu, zbierania danych i tworzenia na ich podstawie aktywnych symulacji i analiz statystycznych, umożliwiających w rezultacie kierowanie dodatkowych pojazdów komunikacji miejskiej lub właściwe sterowanie sygnalizacją. Część miast ukierunkowała się dodatkowo na systemy ważenia pojazdów w ruchu tzw. Weight In Motion (WIM), które mają być swego rodzaju antidotum na przyspieszone niszczenie nawierzchnie dróg, i które przyczynić się mają do eliminowania z ruchu pojazdów przeciążonych. Z nowinek wprowadzanych do stosowania w niektórych miastach są systemy monitorujące typ pojazdu poruszającego się buspasem. Wynikiem wszystkich planowanych w ramach działania 8.3 POIiŚ projektów będzie instalacja ponad 250 tablic informacji przystankowej, ponad 200 wielofunkcyjnych kamer oraz przebudowa lub usprawnienie ruchu na około 200 wrażliwych skrzyżowaniach (z czego aż 141 w Trójmieście). Istotnym rezultatem będzie także wyposażenie około 1500 pojazdów komunikacji miejskiej w urządzenia nadawczo-odbiorcze i lokalizacyjne. Należy pamiętać, że jest to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, jednak umożliwi ona istotną poprawę w obrębie najbardziej uczęszczanych skrzyżowań i odcinków dróg w miastach. Skrócenie czasu przejazdu o kilka sekund na każdym pojeździe daje w skali roku nie tylko ogromne korzyści w ramach oszczędności czasu ale także powiązane jest z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa wszystkich podróżujących. Istotne znaczenie mają także kwestie ekologiczne, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wzrost satysfakcji uczestników ruchu. Większość ośrodków miejskich deklaruje, że prowadzone obecnie prace są elementami projektów pilotażowych lub pierwszymi etapami większych przedsięwzięć. Należy wysnuć wniosek, że boom na rynku ITS w miastach będzie z pewnością zintensyfikowany w ciągu kilku najbliższych lat. Literatura [1] Dokumentacja programowa POIiŚ; [2] Lista rankingowa (działanie 8.3 POIiŚ); [3] Wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W MIEŚCIE LEGNICA Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN Poziom

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 UMOWA O DOFINANSOWANIE - została podpisana w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu

Bardziej szczegółowo

Płock doświadczenie i koncepcje

Płock doświadczenie i koncepcje Płock doświadczenie i koncepcje Determinanty usprawnień ruchu drogowego System sterowania ruchem to zbiór narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w celu uzyskania lepszej sprawności układu miasta dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Systemy Smart City w ZTM Lublin

Systemy Smart City w ZTM Lublin Systemy Smart City w ZTM Lublin Plan prezentacji 1. Dane gromadzone przez ZTM 2. Systemy zarządzane przez ZTM 3. Obszary wyróżniania się ZTM w kraju 4. Infrastruktura służąca systemom smart city 5. Dane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście 1 Działalność Sprint S.A. Grupa Sprint Zakres działalności: Jest działającym od 1988 roku wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r.

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. Finansowanie: 108 mln EUR

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Projekt unijny. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

Projekt unijny. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi PROJEKT UNIJNY Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Bardziej szczegółowo

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Michał Cydzik Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Plan prezentacji Cel i zakres pracy Motywacja podjęcia tematu Struktura stworzonego systemu Skrzyżowanie Serwer i operator Schemat systemu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM Inteligentny System Transportu Siedziba spółki Gliwice ul. Berbeckiego Nas sprawdził czas WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż.

Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż. Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż. Mateusz Śrubka DLACZEGO ITS W TRÓJMEŚCIE? Diagnoza funkcjonowania systemów

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia BłaŜej Trzcinowicz Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia Plan prezentacji Cel Projektu Zasięg terytorialny Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Inteligentny transport w polityce transportowej w Polsce

Inteligentny transport w polityce transportowej w Polsce Inteligentny transport w polityce transportowej w Polsce Adrian Mazur Naczelnik Wydziału Innowacji i Zrównoważonej Mobilności Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Konferencja Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje przygotowane przez Biuro SSOM 1

Dodatkowe informacje przygotowane przez Biuro SSOM 1 Dodatkowe informacje przygotowane przez Biuro SSOM 1 Monitoring komunikacji miejskiej oraz kierunkowe tablice informacyjne (KTI) Jednym z rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w środkach komunikacji

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich System Informacji Pasażerskiej w Łodzi Komisja Transportu Związku Miast Polskich Plan prezentacji: Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT jako sporządzającego rozkłady

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

12. Zakres wsparcia Projekt dotyczy typów inwestycji określonych w stosownym programie pomocowym dla transportu intermodalnego.

12. Zakres wsparcia Projekt dotyczy typów inwestycji określonych w stosownym programie pomocowym dla transportu intermodalnego. Załącznik do Uchwały nr 36/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. TOMASZ DYBICZ

Bardziej szczegółowo

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozwój ITS na sieci dróg krajowych

Rozwój ITS na sieci dróg krajowych Rozwój ITS na sieci dróg krajowych Jarosław Wąsowski Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA Jachranka, 26 października 2017 r. Obszary rozwoju ITS na drogach krajowych 1.Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS- Inteligentne systemy transportowe Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS Łódź w liczbach 234 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną podłączone do sytemu 81 kamer CCTV 9 tablic VMS (mobilna informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym.

Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym. GMV-POLSKA Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym. Forum Satelitarne, ARP 26 czerwca 2017 GMV POLSKA Założona w 2009, jako spółka

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR

Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR LVI Techniczne Dni Drogowe Raszyn 13-15 listopada 2013 Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR dr inż. Politechnika Gdańska/ZDiZ w Gdyni DLACZEGO ITS? Cele stosowania

Bardziej szczegółowo

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Przesłanki opracowania architektury: brak ogólnopolskich standardów i architektury ITS konieczność zapewnienia integracji

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM 2007-2013 INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 16.05.2016 O nowym punkcie sprzedaży biletów okresowych KLA, przeznaczeniu pomieszczeń dworca PKP na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz wdrożeniu aplikacji kiedyprzyjedzie.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - tabela główna PGN

Załącznik 4 - tabela główna PGN Załącznik 4 tabela główna PGN L.p. Identyfikato r 1 KTW001 2 KTW002 3 KTW003 4 KTW004 5 KTW005 6 KTW006 7 KTW007 8 KTW008 9 KTW009 Sektor Nazwa działania Nakłady ogólne Nakłady miasta Zakup i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Lokalizacja R&G. ZEiMP Sp. z o.o. Zakład produkcyjny R&G PLUS Sp. z o.o. Dział Konstrukcyjny

INFORMACJE OGÓLNE. Lokalizacja R&G. ZEiMP Sp. z o.o. Zakład produkcyjny R&G PLUS Sp. z o.o. Dział Konstrukcyjny R&G PLUS Sp. z o.o. Lokalizacja R&G INFORMACJE OGÓLNE Polska, UE, ul. Traugutta 7 39-300 Mielec ZEiMP Sp. z o.o. Zakład produkcyjny R&G PLUS Sp. z o.o. Dział Konstrukcyjny i Dział Marketingu PZI Taran

Bardziej szczegółowo

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ

WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO i TRANSPORT MOBILNOŚĆ W MIASTACH Politechnika

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Lokalizacja projektu ERTMS Europejski System Sterowania Pociągiem Przełomowa technologia na polskich torach ETCS + GSM-R = ERTMS ETCS Europejski System Sterowania Pociągiem: pozwala na przekazywanie bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Systemy ITS w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Działający w województwie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

b) projektu polegającego na zakupie taboru transportu miejskiego?

b) projektu polegającego na zakupie taboru transportu miejskiego? 1. Czy istnieje możliwości współfinansowania projektu polegającego na budowie centrum przesiadkowego składającego się z parkingu, wypożyczalni rowerów oraz pętli i miejsca przesiadkowego dla PKS i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

ITS w nowej perspektywie finansowej UE Piotr Krukowski

ITS w nowej perspektywie finansowej UE Piotr Krukowski ITS w nowej perspektywie finansowej UE 2014 2020 Piotr Krukowski PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Oś priorytetowa VIII Transport przyjazny środowisku Działanie 83 Rozwój Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Klasyfikacja pasów autobusowych: -usytuowanie w przekroju drogowym -sposób wydzielenia z przekroju drogowego -kierunek ruchu -okres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej:

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej: WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa

System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa Siemens Mobility Konferencja Inteligentne Empfohlen wird Miasto auf dem Titel der Einsatz eines vollflächigen Hintergrundbildes

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Zadania, jakie realizują systemy ITS, można. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. analizy i opinie. w KZK GOP

Zadania, jakie realizują systemy ITS, można. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. analizy i opinie. w KZK GOP System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w KZK GOP Tekst ANNA MERCIK Na przełomie XX i XXI wieku nowym kierunkiem projektowym, którego celem jest lepsze zaspokajanie potrzeb osób poruszających się w

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo