Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

2 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...4 Rozdział 2. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym...6 Rozdział 3. Przekazy otrzymywane w obrocie dewizowym...7 Oddział 1. Indywidualne negocjacje kursów z Bankiem BPS S.A...9 Oddział 2. Indywidualne negocjacje kursów z beneficjentem...9 Oddział 3. Rozliczanie przekazów na rzecz klientów Banku...9 Oddział 4. Czynności wyjaśniające i prowadzenie reklamacji...10 Rozdział 4. Wpływające przekazy internetowe...11 Rozdział 5. Przekazy wysyłane w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych...13 Oddział 1. Ustalanie daty waluty, realizacja przekazów w trybie standardowym, pilnym i przyśpieszonym...16 Oddział 3. Indywidualna negocjacja kursu z klientem Banku...17 Oddział 4. Indywidualna negocjacja kursu z Bankiem BPS S.A...17 Oddział 5. Przekazy za granicę w walucie polskiej...17 Oddział 6. Czynności Banku przy realizacji przekazu...18 Oddział 7. Rozliczenie Banku ze zleceniodawcą...19 Oddział 8. Rozliczanie Banku z Bankiem BPS S.A...20 Oddział 9. Czynności Banku przy realizacji przekazu w systemie bankowości elektronicznej...20 Oddział 10. Zmiany, korekty i odwołania przekazów oraz czynności reklamacyjne...21 Rozdział 6. Przekazy międzybankowe (rozdział opcjonalny, wyłącznie dla BS posiadających rachunki walutowe w BPS)

3 Spis załączników Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Dostęp do dokumentacji systemu Przekazy Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym składana w Banku Pełnomocnictwo do negocjacji kursów Formularz odbioru przekazu internetowego Warunki obsługi rozliczeń dewizowych klientów w systemie elektronicznym Nr 6 Czynności, jakie należy wykonać w celu zaksięgowania przelewów z zagranicy Nr 7 Czynności jakie wykonujemy przy wprowadzeniu przelewu zagranicznego do systemu Eurobanknet 3

4 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1.Niniejsza Instrukcja, zwana dalej Instrukcją, reguluje zasady obsługi przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach oraz zasady współpracy w tym zakresie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. 2.Zmiany załączników do Instrukcji wymagają uchwały Zarządu Banku. 3.Dokumentacja dotycząca przekazów w obrocie dewizowym podlega przepisom regulującym obieg i kontrolę dowodów księgowych w Banku Spółdzielczym. Określenia użyte w niniejszej Instrukcji oznaczają: 1)Bank - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oraz jego Jednostki organizacyjne; 2. 2)Bank BPS S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. bank zrzeszający/współpracujący z Bankiem w zakresie operacji dewizowych, w którym są prowadzone rachunki nostro dla Banku; 3)Departament DRKZ - Departament Rozliczeń Krajowych i Zagranicznych Centrali Banku BPS S.A. 4)Wydział Przekazów - Wydział Przekazów Departamentu DRKZ; 5)polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 6)przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: 1)waluta transakcji EUR; 2)kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3)zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4)koszty SHA. 7)SEPA (Single Euro Payments Area) - jednolity obszar płatności w EUR, koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 8)państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz dodatkowo kraje stanowiące stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein; 9)przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki: 1)waluta transakcji EUR; 2)zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3)koszty SHA ; 4)nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 4

5 5)bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). 10)przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 11)przekaz objęty ustawą o usługach płatniczych transakcja płatnicza, w tym przekaz w obrocie dewizowym, dokonana w EUR lub innej niż EUR walucie Państwa Członkowskiego spoza obszaru EUR, w której drugi oprócz Banku BPS S.A. dostawca usług płatniczych prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terenie innego państwa członkowskiego; 12)przekaz internetowy - usługa przekazów pieniężnych w walutach obcych: euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF) lub w złotym polskim (PLN), skierowanych do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy, wpływających do Banku drogą elektroniczną w formie depesz z firm zlecających za pośrednictwem Banku BPS S.A., z którym Bank realizuje współpracę w tym zakresie; 13)zlecenie płatnicze - oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej złożone w ustalonej z Bankiem formie; 14)zleceniodawca/płatnik - podmiot/osoba fizyczna zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 15)bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycje i dokonuje wystawienia przekazu; 16)beneficjent/odbiorca -posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 17)bank beneficjenta /odbiorcyz beneficjentem/odbiorcą; bank, który dokonuje rozliczenia przekazu 18)bank pośredniczący - Bank lub inny dostawca usług płatniczych, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując Przekaz do banku beneficjenta; 19)bank korespondent - bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro Banku BPS SA; 20)dzień roboczy dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 21)rachunek nostro - rachunek bieżący Banku BPS S.A. otwarty i prowadzony w walucie wymienialnej lub w walucie Polskiej, w banku krajowym lub zagranicznym; 22)IBAN- (ang.: International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego- standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne) i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku 23)odkup środków - transakcja polegająca na przeliczeniu kwoty przekazu opiewającego na walutę wymienialną na walutę polską, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami stosowania kursów walut lub po kursie indywidualnie negocjowanym; 24)przewalutowanie środków - transakcja polegająca na przeliczeniu kwoty przekazu opiewającego na walutę wymienialną na inną walutę wymienialną, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami stosowania kursów walut; 25)data waluty - data postawienia pokrycia za Przekaz do dyspozycji banku beneficjenta lub banku pośredniczącego, na jego rachunku. W przypadku, gdy data waluty przypada na dzień wolny od rozliczeń w walucie Przekazu lub w Polsce, termin ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy; 5

6 26)data waluty spot standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w banku terminarzem rozliczeń; 27)Kurs walutowy kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku; 28)cut-off-time- godzina, do której dyspozycje płatnicze przekazane przez zleceniodawcę są zrealizowane przez Bank z datą waluty w niej wskazaną. 29)S.W.I.F.T. - zautomatyzowany system telekomunikacyjnego przekazywania zleceń i informacji finansowych między instytucjami będącymi uczestnikami tego systemu, w formie depesz, zwanych dalej komunikatami Swift- owymi; 30)system Przekazy - narzędzie informatyczne administrowane przez Bank BPS służące do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przekazów w obrocie dewizowym 31)kod Swift/BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code) - przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory; 32)Rozporządzenie (WE) - Rozporządzenie (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. dotyczące informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. U. Unii Europejskiej L 345/1); 33)przepisy dewizowe -ustawa Prawo dewizowe wraz z opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 34)taryfa- taryfa opłat i prowizji obowiązująca w Banku 35)przekaz międzybankowy przekaz realizowany z polecenia Banku w ciężar jego rachunku walutowego, na rzecz wskazanego beneficjenta, którym jest Bank lub inny bank. 36)EuroElixir - międzybankowy system rozliczeń płatności w euro, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., który umożliwia bankom rozliczanie płatności w euro zarówno w kraju, jak i w relacjach transgranicznych. 37)Ustawa o usługach płatniczych - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175). 1.Bank realizuje przekazy według zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi oraz zapisami Ustawy o usługach płatniczych. 2.Przekazy w obrocie dewizowym mogą być dokonywane przez Bank w walutach wymienialnych, określonych w Tabeli kursów walut Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w walucie polskiej. 3.Komunikacja pomiędzy Bankiem a Bankiem BPS S.A. związana z przesyłaniem przekazów odbywa się z wykorzystaniem systemu Przekazy, którego właścicielem jest Bank BPS S.A. 4.Dokumentacja systemu Przekazy jest dostępna po zalogowaniu do sieci Banku BPS S.A. na stronie 3. Rozdział 2. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym 4. Rozporządzenie (WE), określa zakres informacji o zleceniodawcach, które muszą towarzyszyć przekazom pieniężnym w ramach Unii Europejskiej i poza Unią, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 6

7 W przypadku przyjęcia do realizacji zlecenia płatniczego dotyczącego przekazu obrocie dewizowym, pracownik Banku egzekwuje od zleceniodawcy wskazanie, w treści składanej dyspozycji, pełnych informacji o zleceniodawcy przekazu zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Banku w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ustala się, że krajami, które nie akceptują zastępowania numerów rachunków bankowych innymi danymi i dokonują automatycznej anulacji przekazów są: 1)Wielka Brytania; 2)Węgry. 2.W przypadku realizacji przekazów do krajów określonych w ust. 1, zleceniodawca przekazu jest bezwzględnie zobowiązany do zamieszczania w dyspozycji lub na przelewie swojego numeru rachunku bankowego zleceniodawcy w standardzie IBAN. Rozdział 3. Przekazy otrzymywane w obrocie dewizowym 7. 1.Bank współpracuje z Wydziałem Przekazów w zakresie obsługi przekazów otrzymywanych przez Bank BPS S.A. z banków krajowych lub zagranicznych na rzecz klientów Banku. 2.Przez operację przekazu otrzymanego w obrocie dewizowym należy rozumieć zespół czynności związanych z realizacją dyspozycji dokonania wypłaty lub uznania rachunku beneficjenta, przekazanej do Banku przez Bank BPS S.A. w systemie Przekazy. 3.Bank otrzymuje z Wydziału Przekazów za pośrednictwem systemu Przekazy treść przekazu zgodnie z procedurą zawartą w dokumentacji systemu Przekazy, zawierającą pełne dane przekazu, w szczególności: 1):20: referencje Banku BPS S.A. -kolejny numer przekazu nadany przez Wydział Przekazów; 2):23B: CRED - informacja o uznaniu; 3):26T: SCT - znacznik przelewu SEPA (występuje wyłącznie w przypadku przelewu SEPA); 4):32A: data waluty, waluta, kwota; 5):33B: pierwotna kwota przekazu; 6):36: kurs wymiany w przypadku, gdy waluta pola 33B jest różna od waluty pola 32A 7):50: (z literą K lub F) numer rachunku i nazwa zleceniodawcy przekazu; 8):52A: bank zlecający płatność; 9):57A lub D: bank beneficjenta; 10):59: numer rachunku i nazwa beneficjenta przekazu; 11):70: szczegóły płatności podane przez zleceniodawcę; 12):71A: informację, kto pokrywa prowizje Banku w formie dyspozycji BEN lub SHA albo OUR z zastrzeżeniem, że w przypadku przelewu regulowanego i przelewu SEPA może wystąpić wyłącznie dyspozycja SHA; 7

8 13):71F: koszty pobrane przez bank pośredniczący; 14):72: dodatkowe informacje międzybankowe. 4.Bank odbiera przekazaną depeszę, w sposób określony w Instrukcji użytkownika systemu Przekazy. Jeżeli klient o to wnioskuje Bank może mu udostępnić kopię pobranego komunikatu. 5.Pracownik Działu Finansowo-Księgowego dokonuje księgowania przekazów zagranicznych zgodnie z zał. Nr 6. 6.W sytuacjach awaryjnych Bank realizuje przekaz na podstawie kopii otrzymanej z Banku BPS S.A. drogą mailową (scan dokumentu) lub faxową pod warunkiem wskazania na przekazie prawidłowej wartości klucza telegraficznego. Dowodem stwierdzenia poprawności klucza jest zamieszczenie przez pracownika Banku adnotacji klucz zgodny, daty i podpisu Za datę wpływu przekazu przyjmuje się dzień otrzymania przez Bank przekazu, za wyjątkiem następujących przypadków: 1)gdy wpływ przekazu nastąpił po godzinie za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2)gdy przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej - za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania kompletnych danych. 2.W wyjątkowych sytuacjach można dokonać rozliczenia przekazu otrzymanego po godz.17.30, po uzyskaniu zgody kierownika Jednostki Banku lub osoby przez niego upoważnionej. 3.Otrzymane przekazy podlegają: 1)sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym; 2)zarejestrowaniu we właściwym rejestrze otrzymanych przekazów, prowadzonym w formie elektronicznej lub papierowej; 3)rozliczeniu Otrzymane przez Bank przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w nich numerem rachunku beneficjenta, bez względu na informacje o beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 10. Określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1)BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu - beneficjent; 2)OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 11. Rozliczenie przekazu przez Bank jest dokonywane w dacie wpływu, zgodnie z instrukcją płatniczą banku zleceniodawcy zawartą w treści przekazu

9 1.Bank nalicza i pobiera należne prowizje i opłaty za realizację otrzymanego przekazu zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą. 2.Pracownik Banku zobowiązany jest do kontroli obciążeń dokonanych przez Bank BPS S.A. z tytułu opłat i prowizji pobranych za pośrednictwo w realizacji otrzymanych przekazów. Oddział 1. Indywidualne negocjacje kursów z Bankiem BPS S.A Bank otrzymuje uznanie z tytułu realizacji przekazu na prowadzonym przez Bank BPS S.A. rachunku w walucie przekazu. 2.Jeżeli Bank nie posiada rachunku w walucie przekazu, środki są automatycznie odkupywane przez Bank BPS S.A. i księgowane na rachunku prowadzonym w walucie polskiej. 3.Jeżeli kwota przekazu określonego w ust. 2 jest co najmniej równa minimalnej kwocie negocjowanej dla transakcji wymiany walutowej, określonej Uchwałą Zarządu Banku BPS S.A., istnieje możliwość indywidualnej negocjacji kursu wymiany. Negocjacja kursu przeprowadzana jest pomiędzy pracownikiem Banku a pracownikiem Departamentu Skarbu, w oparciu o Instrukcję Zasady ustalania i negocjowania kursów walutowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Oddział 2. Indywidualne negocjacje kursów z beneficjentem W przypadku wpływu na rachunek walutowy Banku przekazu nominowanego w walucie innej niż waluta wskazanego rachunku klienta istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu wymiany. 2.Warunkiem przeprowadzenia negocjacji jest złożenie przez beneficjenta pełnomocnictwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji oraz spełnienie warunku dotyczącego minimalnej kwoty podlegającej negocjacji zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Banku. 3.Indywidualna negocjacja kursów walut przebiega w oparciu o obowiązujące w Banku odrębne uregulowania w tym zakresie. Oddział 3. Rozliczanie przekazów na rzecz klientów Banku Realizacja przekazu przez Bank następuje poprzez uznanie wskazanego w treści instrukcji płatniczej rachunku beneficjenta. Jednocześnie Bank pobiera należne opłaty i prowizje i ewidencjonuje przychody z tytułu realizacji transakcji, zależnie od wskazanej w treści dyspozycji opcji kosztowej, określonej zgodnie z zapisami W przypadku dokonywania przeliczenia otrzymanego przekazu na inną walutę niż waluta przekazu stosuje się kursy wymiany walut, zgodnie z obowiązującą w Banku Instrukcją Zasady stosowania kursów walutowych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, z zastrzeżeniem 14. 9

10 Oddział 4. Czynności wyjaśniające i prowadzenie reklamacji Bank dokonuje rozliczenia przekazu przy poprawnym rachunku IBAN ; 2.W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w otrzymanej instrukcji płatniczej nie są wystarczające dla przeprowadzenia rozliczenia przekazu w sposób prawidłowy Bank, po zaksięgowaniu kwoty polecenia wypłaty na właściwym koncie przejściowym, przekazuje sprawę do reklamacji do Banku BPS S.A. 3.Jeśli bank zleceniodawcy nie przekaże dodatkowych danych i zażąda zwrotu kwoty przekazu,. Bank upoważnia Bank BPS S.A. do obciążenia swojego rachunku kwotą przekazu. 4.Przelew SEPA może być zwrócony jedynie z następujących przyczyn: 1)nieprawidłowy nr rachunku bankowego IBAN lub rachunek o takim numerze nie funkcjonuje; 2)rachunek został zamknięty; 3)rachunek został zablokowany (przy zwrocie nie podaje się przyczyny zablokowania); 4)przelew nie może być zaksięgowany na danym rodzaju rachunku (np.: konto lokaty, konto przejściowe); 5)śmierć beneficjenta; 6)zwrot wykonany na zlecenie beneficjenta; 7)niezgodność z obowiązującymi uregulowaniami 8)na żądanie banku zlecającego. 5.W przypadku dokonywania zwrotu przelewu SEPA, z przyczyn określonych w ust. 4 punkt 1-7, nie pobiera się prowizji za realizację przelewu oraz opłaty za zwrot przelewu. Bank zlecający otrzymuje pełną kwotę pierwotnego przelewu. 6.W przypadku dokonywania zwrotu przelewu SEPA, z przyczyn określonych w ust. 4 punkt 8, Bank pobiera prowizję za realizację przelewu oraz opłaty za zwrot przelewu. 7.Bank dokonuje zwrotu przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji beneficjenta, pod warunkiem jej złożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku klienta. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złożenia przez klienta odrębnego zlecenia realizacji nowego przekazu w obrocie dewizowym, zgodnie z zapisami Rozdziału 5 niniejszej Instrukcji. 8.Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego przekazu do Banku BPS S.A.: 1) do godziny 11:00 dla przelewów SEPA; 2) do godziny 12:00 dla pozostałych przekazów. Dyspozycje zwrotu złożone przez beneficjenta po wskazanych godzinach, są przesyłane do Banku BPS S.A. w następnym dniu roboczym Odwołanie przekazu na wniosek banku zleceniodawcy może być zrealizowane przez Bank tylko w przypadku, gdy wpłynął on do Banku przed uznaniem rachunku beneficjenta. 2.W przypadku, określonym w ust. 1, Bank dokonuje wstrzymania rozliczenia i dokonuje zwrotu przekazu do Banku BPS S.A. 1

11 3.W przypadku, gdy przekaz został rozliczony z beneficjentem, Bank może dokonać zwrotu przekazu, pod warunkiem uzyskania na niego zgody ze strony beneficjenta. 4.W przypadku odmowy zwrotu kwoty przekazu przez beneficjenta, Bank informuje o tym fakcie Bank BPS S.A. celem zamknięcia sprawy. 5.Wszelka korespondencja dotycząca przekazu jest wymieniana pomiędzy Bankiem a Bankiem BPS S.A. wyłącznie za pośrednictwem systemu Przekazy w sposób określony w Instrukcji użytkownika systemu Przekazy. 6.Jeżeli ze względu na obszerność dokumentów, pełna treść zapytania nie jest możliwa do przesłania w systemie Przekazy, należy wprowadzić w sposób określony w ust. 5 krótkie zapytanie, ze wskazaniem, że dodatkowe dane zostaną dosłane pocztą elektroniczną i w ten sposób przekazać ewentualne załączniki Korespondencję wyjaśniającą dotyczącą przekazów w obrocie dewizowym ze strony Banku prowadzi Wydział Finanowo-Księgowy. 2. Wydział Finansowo-Księgowy nie prowadzi korespondencji wyjaśniającej w zakresie przelewów SEPA, które w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w 16 ust. 4 są zwracane do banku, który przelew przekazał. Rozdział 4. Wpływające przekazy internetowe Przekazy internetowe w walutach wymienialnych i walucie polskiej wpływają do Banku poprzez Bank BPS S.A. z zagranicznych banków i instytucji finansowych, z którymi Bank BPS S.A. zawarł stosowne umowy. 2.Depesze wpływające do Banku zawierają w swej treści imię i nazwisko beneficjenta oraz numer rachunku bankowego, albo imię i nazwisko beneficjenta wraz z adresem. 3.Warunkiem wypłacenia odbiorcy kwoty przekazu jest wypełnienie i podpisanie formularza odbioru przekazu internetowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4. 4.Bank nie ma obowiązku informowania odbiorcy o oczekującym do wypłaty przekazie internetowym. 5.Po odbiór przekazu skierowanego do realizacji w kasie Banku odbiorca zgłasza się z ważnym dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz hasłem nadanym przez zleceniodawcę Przekazu Internetowego lub, jeżeli hasło nie zostało nadane, numerem transakcyjnym przekazu nadanym przez firmę zlecającą 6.Wypłata przekazu internetowego osobie małoletniej może być dokonana pod warunkiem, że udokumentuje ona ukończenie trzynastu lat dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tożsamość. 7.Realizacja przekazu internetowego następuje (z wyjątkiem przypadków opisanych w 23 ust.1): 1)w przypadku przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta - w tym samym dniu, w którym przekaz wpływa do Banku, 2)w przypadku wypłaty gotówki w walucie wymienialnej lub walucie polskiej - w dniu stawienia się beneficjenta w Banku. 8.Treść depeszy internetowej jest przechowywana w systemie Przekazy w gotowości do wypłaty 1

12 przez okres 30 dni od dnia jej udostępnienia przez Bank BPS S.A. do realizacji. 9.Po upływie terminu wskazanego w ust. 8, Wydział Przekazów anuluje przekaz internetowy w systemie Przekazy i dokonuje zwrotu kwoty do nadawcy. 10.Za dokument tożsamości uznaje się: w przypadku rezydentów - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub paszport polski; w przypadku nierezydentów z krajów UE - paszport zagraniczny; w przypadku nierezydentów spoza UE paszport zagraniczny lub karta pobytu bądź inny dokument ze zdjęciem wydawany przez Rzeczpospolitą Polską cudzoziemcom, a w przypadku wypłat kwoty będącej równowartością co najmniej złotych polskich według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu dokonywania wypłaty, dodatkowo, dokument potwierdzający tożsamość. 11.Za dokument potwierdzający tożsamość uznaje się inny dokument niż dokument tożsamości, który zawiera fotografię i podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres); do dokumentów potwierdzających tożsamość innych niż dokument tożsamości zaliczamy: prawo jazdy, legitymację ubezpieczeniową, książeczkę wojskową, a w przypadku Klientów emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia jako dokument potwierdzający tożsamość można uznać decyzję o waloryzacji świadczenia i odcinek świadczenia oraz w przypadku osób małoletnich legitymację szkolną Bank otrzymuje treść przekazu internetowego, zawierającego wszystkie dane niezbędne do jego realizacji za pośrednictwem systemu Przekazy. 2.Wzór depeszy internetowej oraz sposób postępowania w systemie Przekazy przedstawiono w w dokumentacji systemu Przekazy W przypadku nie posiadania przez daną placówkę Banku gotówki w walucie przekazu można, za zgodą odbiorcy przekazu, dokonać wypłaty kwoty przekazu w złotych polskich, zgodnie z obowiązującą w Banku Instrukcją Zasady stosowania kursów walutowych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. 2.W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.1 oraz braku zgody odbiorcy przekazu na przeliczenie i wypłatę z złotych polskich, placówka Banku zgłasza reklamację w systemie Przekazy w sposób określony w dokumentacji systemu Przekazy W przypadku przekazów internetowych, nie pobiera się żadnych prowizji i opłat od beneficjenta przekazu. Odbiorca otrzymuje pełną kwotę przekazu, a prowizję pokrywa zleceniodawca płatności. 2.W momencie dokonywania wypłaty gotówkowej lub przekazania środków na wskazany rachunek beneficjenta, pracownik Banku potwierdza w systemie Przekazy fakt realizacji transakcji, uzupełniając dane identyfikacyjne odbiorcy przekazu. 3.Z tytułu zrealizowanych transakcji, potwierdzonych w sposób określony w ust. 2, Bank otrzymuje uznanie kwotą przekazu na rachunku prowadzonym w Banku BPS S.A., w walucie przekazu. 4.Z tytułu prowizji za realizację transakcji, potwierdzonych w sposób określony w ust. 2, Bank otrzymuje uznanie na rachunku złotowym prowadzonym w Banku BPS S.A. 5.Bank otrzymuje uznania, o których mowa w ust. 3 i 4 za zrealizowane przekazy internetowe : 1)w dniu wypłaty, o ile potwierdzenie wypłaty zostało wprowadzone do systemu Przekazy do 1

13 godz.: 16,00; 2)w następnym dniu operacyjnym, o ile potwierdzenie wypłaty zostało wprowadzone do systemu Przekazy po godz.: 16, Wstrzymanie przez pracownika Banku lub Banku BPS S.A. wypłaty przekazu do czasu wyjaśnienia oraz skierowanie do reklamacji następuje w przypadku: 1)stwierdzenia niezgodności danych odbiorcy wskazanych w treści przekazu z przedstawianym dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tożsamość, 2)otrzymania od firmy zlecającej prośby o zmianę danych odbiorcy przekazu, 3)zgłoszenia się odbiorcy do placówki innego banku niż wskazano w treści Przekazu Internetowego, 4)rozliczenie transakcji naruszałoby obowiązujące przepisy prawa oraz procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 2.Odbiorca przekazu może wszcząć poszukiwanie przekazu po trzech dniach roboczych od dnia wskazanego przez firmę zlecającą, jako dzień wypłaty przekazu. W tym celu odbiorca zgłasza się do placówki Banku, w której miał odebrać przekaz, z kopią potwierdzenia nadania przekazu. 3.Stroną uprawnioną do zgłaszania zmian w danych odbiorcy przekazu, zmian Banku realizującego przekaz, dodatkowych danych odbiorcy oraz anulacji przekazu jest firma zlecająca, za pośrednictwem Banku BPS S.A. Powyższe zmiany są skuteczne tylko dla przekazów nie zrealizowanych. 4.Przekaz internetowy może zostać anulowany w każdej chwili do momentu potwierdzenia odbioru środków z przekazu w systemie Przekazy. 5.Zwrot przekazu internetowego z inicjatywy Banku BPS S.A. do firmy zlecającej następuje po upływie terminu określonego 19 ust.8. Rozdział 5. Przekazy wysyłane w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym, do banków krajowych lub zagranicznych z polecenia klientów Banku za pośrednictwem Banku BPS S.A. 2.Dokonanie wyboru systemu rozliczeń płatności, do którego skierowany zostanie przekaz oraz drogi przekazania pokrycia, odbywa się na postawie informacji zawartych w dyspozycji zleceniodawcy. 3.Przez operację przekazu w obrocie dewizowym należy rozumieć zespół czynności związanych z realizacją dyspozycji złożonej przez zleceniodawcę, celem dokonania przelewu waluty polskiej lub waluty obcej na rzecz beneficjenta w banku krajowym lub zagranicznym, za pośrednictwem właściwego systemu komunikacji międzybankowej. 1

14 25. Bank nie ma obowiązku egzekwowania od klientów - zleceniodawców płatności w obrocie dewizowym - przedstawiania dokumentów potwierdzających podstawę wykonania transferu, jak również ich kontrolowania, stemplowania i przechowywania Klient, jako zleceniodawca płatności, składa w Banku dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym, zwaną dalej dyspozycją. Druk dyspozycji stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji. 2.Wykonanie dyspozycji klienta, osoby fizycznej, jest uzależnione od wyrażenia przez niego zgody (poprzez złożenie podpisu pod klauzulą na dyspozycji) na przekazanie jego danych osobowych za granicę. 3.Pracownik Banku, w momencie przyjmowania dyspozycji, zapoznaje zleceniodawcę z warunkami wykonywania przez Bank Spółdzielczy przekazów w obrocie dewizowym zawartymi w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, bądź w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. 4.Pracownik Banku na podstawie złożonej przez klienta dyspozycji, kwalifikuje przekaz jako przelew SEPA bądź przekaz nie spełniający warunków SEPA. System Przekazy po automatycznym sprawdzeniu parametrów instrukcji płatniczej zakwalifikuje przekaz do odpowiedniej kategorii: przelew SEPA, przelew regulowany lub polecenie wypłaty. 5.W przypadku wypełnienia przez zleceniodawcę dyspozycji, poprzez zamieszczenie w niektórych pozycjach danych w sposób nieco odbiegający od ustalonego wzoru, pracownik Banku informuje klienta o nieprawidłowościach objaśniając znaczenie wątpliwych określeń, w celu uniknięcia błędów w przyszłości i przyjmuje dyspozycję do realizacji z zastrzeżeniem, że rodzaj waluty i kwota płatności muszą być określone na dyspozycji w sposób jednoznaczny, a dyspozycja zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowej realizacji płatności. 6.Nie ma możliwości zrealizowania przekazu z wadliwym rachunkiem beneficjenta, w sytuacji gdy rachunek ten jest w standardzie IBAN. Pracownik Banku odmawia realizacji przekazu z wadliwym rachunkiem. 7.W przypadku określonym w ust. 5 pracownik Banku wypełnia poszczególne pola formularza transakcji w systemie Przekazy w sposób prawidłowy, na podstawie danych zawartych w dyspozycji. 8.Dopuszcza się możliwość składania przez zleceniodawców dyspozycji w formie wydruku komputerowego pod warunkiem, że zawiera on wszystkie dane niezbędne do realizacji przekazu w obrocie dewizowym. 9.W wyjątkowych przypadkach Bank może dokonać wystawienia przekazu w obrocie dewizowym na podstawie dyspozycji przysłanej przez zleceniodawcę przebywającego za granicą, pod warunkiem, że dyspozycja: 1)zawiera wszystkie dane niezbędne do realizacji płatności; 2)finansowana jest ze środków pieniężnych posiadanych przez zleceniodawcę na rachunku bankowym w Banku; 3)zawiera podpis zleceniodawcy, potwierdzony przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. 10.Dyspozycja przekazana drogą korespondencyjną realizowana jest w trybie i na zasadach określonych w Instrukcji. 1

15 11.Pracownik Banku nie może dokonywać samodzielnie żadnych poprawek lub zmian w złożonej przez zleceniodawcę dyspozycji. 12.Wszelkie zmiany lub poprawki w dyspozycji wymagają formy pisemnej i dokonywane są poprzez przekreślenie na złożonej dyspozycji i zaparafowanie przez zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną (zgodnie ze złożoną w Banku kartą wzorów podpisów) lub w formie odrębnego dokumentu podpisanego w sposób analogiczny Pracownik Banku weryfikuje poprawność danych zamieszczonych w dyspozycji, co potwierdza złożonym podpisem w rubryce: podpis osoby przyjmującej dyspozycję. 2. Uprawniony pracownik Banku dokonuje dodatkowego sprawdzenia poprawności danych zamieszczonych na dyspozycji, co potwierdza złożonym podpisem w rubryce: podpis osoby akceptującej dyspozycję. 3.Pracownik Banku nalicza i pobiera prowizje i opłaty należne za wykonanie przekazu wysyłanego do innego banku krajowego lub zagranicznego zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą. 4.W sytuacjach awaryjnych w przypadku braku możliwości wprowadzenia dyspozycji do systemu Przekazy, Bank przesyła do Wydziału Przekazów drogą mailową na adres (scan dokumentu) lub faxową kopię druku polecenia wypłaty złożonego przez klienta opatrzoną podpisami osób upoważnionych w imieniu Banku, których wzory podpisów zostały zamieszczone w Karcie wzorów podpisów oraz odpowiednią wartością klucza telegraficznego Zleceniodawca przekazu określa w treści dyspozycji, kto pokrywa prowizje i opłaty Banku oraz koszty banków krajowych i zagranicznych, pośredniczących w dokonaniu płatności, w formie następujących określeń: 1)BEN beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent (są one potrącane z kwoty przekazu); 2)OUR zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę przekazu. 3)SHA - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca natomiast koszty banków pośredniczących beneficjent. 2.W przypadku gdy zgodnie z dyspozycją klienta wszelkie koszty pokrywa beneficjent przekazu, pracownik Banku Spółdzielczego na formularzu transakcji w systemie Przekazy zamieszcza informację o pomniejszeniu kwoty przekazu w sposób następujący: 1)w polu kwota zlecenia - kwota pomniejszona o opłaty i prowizje; 2)w polu kwota oryginalna - pierwotna kwota przekazu; 3)w polu pobrane koszty - wysokość pobranych przez Bank Spółdzielczy opłat, w walucie przekazu. 3.W odniesieniu do Przekazów objętych ustawą o usługach płatniczych, opłaty i prowizje są dzielone odpowiednio pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta (opcja SHA) z zastrzeżeniem ust.4. Nie istnieje możliwość zastosowania w tym przypadku innej opcji kosztowej. 1

16 4.Opcja kosztowa BEN oraz OUR w odniesieniu do przekazów objętych ustawą o usługach płatniczych jest dopuszczalna jedynie dla przekazów wykonywanych w ciężar rachunku zleceniodawcy w walucie innej niż waluta przekazu. 5.W przypadku, gdy zleceniodawca przekazu składa dyspozycję dokonania płatności w trybie pilnym lub przyśpieszonym, za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą, opłatę dodatkową pokrywa beneficjent bądź zleceniodawca, w zależności od dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej kosztów. 6.Pracownik Banku dokonuje stosownych księgowań zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami. 7.Upoważniony pracownik Banku wprowadza dyspozycję swojego klienta do systemu Przekazy, oznaczając przekaz odpowiednio jako przelew SEPA, bądź przekaz nie spełniający warunków SEPA oraz wybiera rachunek, który ma zostać obciążony przez Wydział Przekazów: rachunek w walucie polskiej lub rachunek walutowy. 8.Bank zapewnia odpowiednie saldo na rachunku prowadzonym w Banku BPS SA, wskazanym do rozliczenia przekazu. 9.Wydział Przekazów obciąża rachunek Banku kwotą przekazu. Obciążenie rachunku Banku z tytułu należnych Bankowi BPS S.A. opłat i prowizji za realizację przekazów w obrocie dewizowym następuje w cyklach miesięcznych do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie instrukcji płatniczej, w wysokości zgodnej ze stawkami zawartymi w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPS S.A. za czynności bankowe dla Banków Spółdzielczych. 10.Prawidłowo wprowadzone i zaakceptowane w systemie Przekazy zlecenia są kierowane przez Wydział Przekazów do właściwego systemu komunikacji międzybankowej. Oddział 1. Ustalanie daty waluty, realizacja przekazów w trybie standardowym, pilnym i przyśpieszonym Dyspozycja przyjęta przez Bank w walucie EUR jest rozliczana w trybie standardowym: 1)z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji,, jeśli zostanie zatwierdzona w systemie Przekazy do godziny 17.00; 2)z datą waluty przypadającą na drugi dzień roboczy, przypadający po dacie złożenia, jeśli zostanie zatwierdzona w systemie Przekazy po godz.: i w soboty robocze. 2.Dyspozycja przyjęta przez Bank w pozostałych walutach jest rozliczana w trybie standardowym: 1)z datą waluty spot, jeśli zostanie zatwierdzona w systemie Przekazy do godziny 17.00; 2)z datą waluty spot +1, jeśli zostanie zatwierdzona w systemie Przekazy po godzinie i w soboty robocze. 3.Istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym lub w trybie przyspieszonym. Realizacja przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga dyspozycji zleceniodawcy w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z właściwą Taryfą opłat i prowizji, mającą zastosowanie dla danej kategorii klienta. 4.Pilny tryb realizacji przekazu oznacza, że jest on wykonany z datą waluty odpowiadającą dacie złożenia dyspozycji, o ile zlecenie wyrażone w USD, EUR, GBP zostało zatwierdzone w systemie Przekazy do godziny

17 5.Przyśpieszony tryb realizacji przekazu oznacza, że jest on wykonany z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, o ile zlecenie wyrażone w USD, GBP, PLN zostało zatwierdzone w systemie Przekazy do godziny Przelewy SEPA są realizowane wyłącznie w trybie standardowym. Oddział 2. Ustalanie kursów walut dla transakcji 31. Właściwy kurs waluty, o ile ma zastosowanie do przeliczenia transakcji, ustala się według momentu zatwierdzenia dyspozycji w systemie Przekazy. Oddział 3. Indywidualna negocjacja kursu z klientem Banku W przypadku realizacji przekazu z polecenia klienta Banku, ze wskazanym rachunkiem obciążenia prowadzonym w walucie innej niż waluta przekazu, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji kursu wymiany o ile zlecenie opiewa co najmniej na kwotę uprawniającą do indywidualnej negocjacji. Negocjacja przebiega w oparciu o obowiązujące w Banku odrębne uregulowania w tym zakresie. 2.Warunkiem przeprowadzenia negocjacji jest złożenie przez zleceniodawcę pełnomocnictwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji oraz spełnienie warunku dotyczącego minimalnej kwoty podlegającej negocjacji zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Banku. Oddział 4. Indywidualna negocjacja kursu z Bankiem BPS S.A W przypadku przekazu nominowanego w walucie wymienialnej, realizowanego w ciężar rachunku Banku, prowadzonego w walucie polskiej, opiewającego na kwotę co najmniej równą minimalnej kwocie negocjowanej dla transakcji wymiany walutowej, określonej Uchwałą Zarządu Banku BPS S.A., negocjacja kursu przeprowadzana jest pomiędzy pracownikiem Banku a pracownikiem Departamentu Skarbu. 2.Indywidualna negocjacja kursów walut, o której mowa w ust. 1, przebiega w oparciu o Instrukcję Zasady ustalania i negocjowania kursów walutowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Oddział 5. Przekazy za granicę w walucie polskiej Jeśli klient zleca przekazanie za granicę przekazu w walucie polskiej, Bank kontaktuje się z 1

18 Wydziałem Przekazów, w celu ustalenia możliwości dokonania takiej płatności. 2.Przekazu za granicę w walucie polskiej można dokonać pod warunkiem, że bank zagraniczny, w którym beneficjent przekazu ma rachunek, prowadzi rozliczenia w walucie polskiej (posiada rachunek nostro w walucie polskiej) i Bank może powziąć informację o sposobie rozliczenia transakcji. 3.Zlecenia, dla których nie uzyskano potwierdzenia możliwości realizacji, mogą być przez Wydział Przekazów anulowane. Oddział 6. Czynności Banku przy realizacji przekazu Po przedłożeniu przez klienta dyspozycji dotyczącej realizacji przekazu w obrocie dewizowym, pracownik Bank wykonuje następujące czynności: 1)dokładnie sprawdza treść dyspozycji wypełnionej przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem: a) danych zleceniodawcy zgodnych z wymogami Rozporządzenia (WE) określonymi w Rozdziale II Instrukcji; b) danych beneficjenta, numeru rachunku beneficjenta, kodu Swift- owego banku beneficjenta lub nazwy i siedziby banku beneficjenta (dokładny adres - ulica, miejscowość i kraj) oraz innych danych istotnych przy dokonywaniu transferu, 2) kwalifikuje zlecenie jako przelew SEPA lub przekaz nie spełniający warunków SEPA; 3) potwierdza zgodność podpisu klienta na dyspozycji (w oparciu o dokument tożsamości i Kartę wzorów podpisów złożoną w Banku), opatruje odpowiednim stemplem bankowym oraz swoim podpisem ; 4)sprawdza czy klient dysponuje wystarczającą kwotą wolnych środków na realizację przekazu, zgodnie z zapisami 36; 5)wprowadza zlecenie do systemu Eurobanknet- przekazy swiftowe zgodnie z załącznikiem 7 6)wprowadza zlecenie do systemu Przekazy ; 7)wstępnie akceptuje zlecenie w celu uzyskania informacji o zastosowanym kursie i naliczonych opłatach i prowizjach; 8)wykonuje wydruk zlecenia; 9)dokonuje rozliczenia transakcji z klientem; 10)ostatecznie akceptuje zlecenie w systemie Przekazy. 2.W celu potwierdzenia przedstawionego kursu ostateczna akceptacja zlecenia musi nastąpić nie później niż w przeciągu 5 minut od momentu wstępnego zatwierdzenia. Jeżeli ostateczne zatwierdzenie nie zostanie dokonane, transakcja zostaje automatycznie anulowana w systemie. 3.Bank dokonuje rozliczenia z klientem wg kursu z danego dnia operacyjnego i godziny zatwierdzenia zlecenia w systemie Przekazy, z zastrzeżeniem 32. Ostateczny kurs mający zastosowanie w rozliczeniu z Bankiem BPS S.A. jest prezentowany w systemie Przekazy od momentu zatwierdzenia w nim zlecenia. 4.Jeżeli klient nie wyraża zgody na realizację transakcji z zastosowaniem zaproponowanego przez Bank kursu, pracownik Banku oznacza w systemie Przekazy rezygnację z realizacji transakcji, w sposób określony w Instrukcji użytkownika systemu Przekazy. 1

19 5.Nie istnieje możliwość rezygnacji z realizacji transakcji po ostatecznym zatwierdzeniu zlecenia. Ewentualne odwołania, korekty zlecenia dokonywane są zgodnie z zapisami Oddziału 10 Instrukcji. 36. Pracownik Banku przyjmujący dyspozycję wykonania przekazu, które finansowane jest ze środków zgromadzonych na rachunku zleceniodawcy, zobowiązany jest do: 1)sprawdzenia, czy zleceniodawca jest upoważniony do dysponowania środkami pozostającymi na rachunku bankowym; 2)sprawdzenia, czy kwota przekazu, należnych Bankowi prowizji i opłat, jeśli zleceniodawca zobowiązał się je zapłacić, mają pokrycie w środkach na jego rachunku bankowym lub zostały wpłacone do kasy Banku Bank prowadzi w formie elektronicznej bądź papierowej Rejestr przyjętych dyspozycji, złożonych przez zleceniodawców. 2.Bank prowadzi chronologiczny zbiór dokumentacji dla przyjętych i zrealizowanych dyspozycji wystawienia przekazu, na który składają się przede wszystkim: 1)oryginały dyspozycji; 2)wydruk przekazu importowego z systemu Przekazy ; 3)inne dokumenty, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych regulacji obowiązujących w Banku Pracownik Banku wypełnia treść poszczególnych pól formularza w systemie Przekazy, zgodnie z opisem zamieszczonym Instrukcji użytkownika systemu Przekazy. 2.Na życzenie zleceniodawcy przekazu Bank może wydać klientowi wydruk dyspozycji z systemu Przekazy. Oddział 7. Rozliczenie Banku ze zleceniodawcą Gdy przekaz jest wykonywany w ciężar rachunku złotowego, obciążany jest rachunek złotowy klienta w Banku: 1)równowartością przekazu w walucie polskiej, przeliczoną wg kursu obowiązującego w Banku w momencie przyjęcia dyspozycji, powiększoną o opłaty i prowizje Banku, jeśli zleceniodawca jest zobowiązany do ich pokrycia, zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą, zastrzeżeniem 32; 2)kwotą przekazu w walucie polskiej powiększoną o opłaty i prowizje Banku, jeśli zleceniodawca jest zobowiązany do ich pokrycia, zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą; 2.Gdy przekaz jest wykonywany w ciężar rachunku walutowego, obciążany jest rachunek walutowy klienta kwotą przekazu w walucie obcej powiększoną o opłaty i prowizje Banku, jeśli zleceniodawca jest zobowiązany do ich pokrycia, zgodnie z obowiązującą w Banku właściwą Taryfą; 1

20 3.Do przeliczenia kwoty waluty transakcji oraz opłat i prowizji stosuje się odpowiednio kursy, zgodnie z Instrukcją Zasady stosowania kursów walutowych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. 4.W przypadku określonym w ust.2, istnieje możliwość obciążenia prowizją i opłatami Banku rachunku złotowego zleceniodawcy lub opłacenia ich w gotówce, w zależności od dyspozycji klienta w tym zakresie lub od zapisów umowy rachunku bankowego. Oddział 8. Rozliczanie Banku z Bankiem BPS S.A W przypadku przekazów, dla których wskazano do obciążenia rachunek Banku prowadzony w Banku BPS S.A. w walucie obcej, Wydział Przekazów obciąża kwotą transakcji wskazany rachunek Banku w dniu zaakceptowania zlecenia w systemie Przekazy, z zastrzeżeniem ust W przypadku przekazów, dla których wskazano do obciążenia rachunek Banku prowadzony w Banku BPS S.A. w walucie polskiej, Wydział Przekazów obciąża kwotą transakcji przeliczoną po obowiązującym w momencie akceptacji przekazu kursie, z zastrzeżeniem 32, wskazany rachunek Banku w dniu zaakceptowania zlecenia w systemie Przekazy, z zastrzeżeniem ust Zlecenia zatwierdzone w systemie Przekazy po godzinie są rozliczane w następnym dniu roboczym. 4.Rozliczenie opłat i prowizji należnych Bankowi BPS S.A. następuje w trybie określonym w 28 ust. 9. Oddział 9. Czynności Banku przy realizacji przekazu w systemie bankowości elektronicznej Wszystkie zapisy zawarte w niniejszej Instrukcji dotyczące rozliczenia z klientem, pokrywania kosztów banków pośredniczących, wzajemnych rozliczeń mają również zastosowanie przy wykonywaniu dyspozycji przekazanych do Banku w systemie bankowości elektronicznej. 2.Zlecenie płatnicze, przekazane do Banku drogą elektroniczną, zastępuje dyspozycję określoną w 26 Instrukcji i stanowi dla Banku ostateczny i wiążący dokument będący podstawą do obciążenia rachunku zleceniodawcy i uznania rachunku beneficjenta. 3.Zlecenia płatnicze przekazywane w systemie bankowości elektronicznej są akceptowane przez zleceniodawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług bankowych w systemie elektronicznym. 4.Pracownik Banku zapoznaje klienta- zleceniodawcę płatności- rezydenta i nierezydenta z Warunkami obsługi przez Bank rozliczeń dewizowych Klientów- rezydentów i nierezydentow w systemie elektronicznym, stanowiącymi załącznik do Umowy o świadczenie usług bankowych w systemie elektronicznym, a klient na dowód ich akceptacji składa jednorazowo podpis pod Warunkami. 5. Warunki obsługi przez Bank rozliczeń dewizowych Klientów- rezydentów i nierezydentów w systemie elektronicznym stanowią załącznik nr 5 do Instrukcji. 6.Warunki podpisane przez klienta pozostają w aktach Banku i dotyczą wszystkich zleceń przekazywanych przez niego w systemie elektronicznym. 2

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Instrukcji Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Hexa Bank Spółdzielczy Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo