Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 20/2014"

Transkrypt

1 Związek Miast Polskich ul. Robocza Poznań Poznań, 20 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych, w tym: 1) Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; 2) Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; 3) Partnerstwa Gmin Regionu Płockiego. Działania te są elementem realizacji komponentu pn. Bezpośrednia pomoc doradczo-szkoleniowa dla JST w Projekcie Predefiniowanym: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, współfinansowanym ze środków MF EOG Podstawa niniejsze postępowanie, w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty, która stanowi równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , obowiązującymi od dnia 30 kwietnia 2014 roku. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wytypowanych wykonawców. Opublikowano je również na stronie internetowej Zamawiającego (www.zmp.poznan.pl) w zakładce zamówienia publiczne. Stanowi to zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem. Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami). Kody CPV: Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska; Usługi zarządzania energią; Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej; Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego. I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 1. Informacje wyjściowe Związek Miast Polskich, w ramach realizacji II Fazy Projektu Predefiniowanego (http://www.miastapolskie.pl/strona-72-projekt_norweski_2.html), pomaga partnerstwom międzysamorządowym w realizacji projektów finansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Grantowego EOG i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem tych projektów jest przygotowanie opracowań strategicznych, operacyjnych, studiów wykonalności i dokumentacji 1

2 technicznej przedsięwzięć nakierowanych na rozwiązanie ważnych problemów w skali międzygminnej. Realizując zadania związane z wykonaniem umowy grantowej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, finansowanej ze środków MF EOG lub POPT, niżej wymienione partnerstwa zidentyfikowały potrzebę uzyskania krótkoterminowej konsultacji ze strony eksperta ds. efektywności energetycznej. Jego wsparcie pomoże tym partnerstwom zamówić opracowania, które pozwolą starać się o uzyskanie środków UE w ramach nowej perspektywy i, począwszy od 2016 r., podjąć konkretne działania realizacyjne w zakresie wybranych inwestycji. 2. Ogólny opis zakresu usług Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie usług eksperta ds. efektywności energetycznej, który udzieli konsultacji 3 partnerstwom międzysamorządowym: 1) Kościerskiemu Partnerstwu na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; 2) Partnerstwu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; 3) Partnerstwu Gmin Regionu Płockiego. Każde z zadań jest zindywidualizowane co do okresu realizacji. Realizacja wszystkich zadań musi się zakończyć do dnia 15 czerwca 2015 r. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na 3 odrębne zadania zgodnie z podziałem terytorialnym na poszczególne partnerstwa (jw.). Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty na wykonanie wszystkich lub tylko wybranych zadań. Zamawiający nie wyklucza możliwości zwiększenia liczby dni pracy eksperta, a tym samym kwoty zamówienia o nie więcej niż 50% wartości umowy, gdyby pojawiło się takie zapotrzebowanie ze strony tych lub innych partnerstw. 3. Szczegółowy opis zakresu usług 3.1. (Zadanie 1) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego składa się z 15 podmiotów (Powiat kościerski, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Lipusz, Gmina Nowa Karczma, Gmina Stara Kiszewa, Kaszubski Instytut Rozwoju, Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna), zaś jego liderem jest Miasto Kościerzyna Opis potrzeb Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego realizuje projekt pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczniczno - kosztorysowej. Głównym celem projektu jest utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej-KSAG w celu długofalowego ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, poprawy sytuacji rynku pracy i wzrostu dochodów ludności. Cele szczegółowe partnerstwa to: - Utworzenie 7 Stref Aktywności Gospodarczej; 2

3 - Dostosowanie profili szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy; - Wzmocnienie Partnerstwa. Partnerstwo realizuje m.in. następujące działania: - Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, programów sektorowych, planów rozwoju instytucjonalnego, komunikacji i konsultacji społecznych (Działanie 6); - Utworzenie KSAG (Działanie 7); - Stworzenie połączeń komunikacyjnych do KSAG (Działanie 8); - Dostosowanie profili szkół ponadgimnazjalnych do rynku pracy (Działanie 9); oraz - Budowę Systemu Informacyjnego Wsparcia Biznesu/Obsługi Turystycznej (Działanie 10). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 2 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: - Pomoc w przygotowaniu założen do SIWZ na opracowanie Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej Podstawa rozliczenia usług eksperta Przygotowanie założeń merytorycznych do SIWZ na opracowanie Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej. Dokument ma mieć formę pisemną i zawierać m.in. zalecenia dot. sposobu podejścia do kontraktowania usług wykonawcy PSEO Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Wiedza na temat odnawialnych źródeł energii. Znajomość praktycznych aspektów stosowania Prawa Zamówień Publicznych (tworzenie opisu przedmiotu zamówienia). Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie, na zlecenie jednostek samorządowych, programów wspierających rozwój energetyki odnawialnej), przy czym co najmniej 1 usługa dotyczyła obszaru powiatu, regionu lub subregionu Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 2 dni pracy, w tym 1 dzień w formie konsultacji na miejscu w siedzibie partnerstwa. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg (jeśli planowana jest wizyta w partnerstwie). Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w 3

4 umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 30 listopada 2014 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi (Zadanie 2) Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka składa się z 7 podmiotów (Miasto i Gmina Sztum, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Nowy Staw, Powiat Sztumski, Powiat Sztumski, Powiat Malborski), zaś jego liderem jest Miasto Malbork Opis potrzeb Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka realizuje projekt pn. Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności MOF Malborka poprzez spójny przestrzennie i funkcjonalnie rozwój społeczno gospodarczy jednostek wchodzących w skład partnerstwa. Cele szczegółowe to: - Strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji i działań prorozwojowych; - Wzmocnienie partnerstwa od strony organizacyjnej i projektowo-technicznej; - Poprawa wewnętrznej spójności, w tym spójności kulturowej i energetycznej oraz dostępności komunikacyjnej jednostek znajdujących się na terenie obszaru funkcjonalnego; - Wzrost świadomości i zaangażowania lokalnego społeczeństwa i organizacji pozarządowych w planowane działania strategiczne dla MOF Malborka. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów partnerstwo realizuje m.in. następujące działania: - Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i Oceną Oddziaływania na Środowisko dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych (zadanie 3); - Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych (zadanie 4). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 4 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: 4

5 - Pomoc w odbiorze dokumentacji technicznej, wykonanej dla przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i fotowoltaiką. Dokumentacja składa się z pakietu projektów planowanych przez każdego z 7 członków partnerstwa Podstawa rozliczenia usług eksperta Opracowanie krótkiego syntetycznego raportu (min. 1 strona), zawierającego opis zrealizowanych działań oraz w załączniku - pisemne opinie nt. każdego z recenzowanych dokumentów, zawierająca sugestie odnośnie pożądanych zmian i uzupełnień Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Praktyczna wiedza w zakresie: energetyka, termomodernizacja, oświetlenie ulic, fotowoltaika. Umiejętność kosztorysowania i analizy efektywności energetycznej. Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie na zlecenie podmiotów samorządowych dokumentacji technicznej i finansowej dla projektów zwiększających efektywność energetyczną), przy czym przynajmniej 1 usługa powinna dotyczyć miasta o wielkości co najmniej 35 tyś mieszkańców Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 4 dni pracy, w tym 2 dni w formie konsultacji na miejscu w siedzibie partnerstwa (2 wizyty). Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg. Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi (Zadanie 3) Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego składa się z 18 podmiotów (Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Bielsk, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Pacyna, Gmina Miasto Płock, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród), zaś jego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego Opis potrzeb Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego realizuje projekt pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu. Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. 5

6 Projekt umożliwi identyfikację granic OF i wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych w różnych sektorach. Dzięki temu wzmocniona zostanie istniejącą od lat współpraca jednostek samorządowych znajdujących się na terenie OFAP. Partnerstwo chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej i dążyć będzie do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych Płocka oraz rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem. Celem szczegółowym jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OF (rynek pracy zdominowany przez sektor paliwowy, zagrożenia środowiskowe, problemy transportowe, zniszczona tkanka miejska). Działania te mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne. Jednym z kluczowych działań partnerstwa jest opracowanie programów sektorowych, w tym: "Strategii efektywności energetycznej" (Działanie 2b). Dokument będzie zawierał co najmniej następujące punkty: (1) inwentaryzacja obiektów należących do sektora publicznego; (2) analiza metod poprawy efektywności energetycznej w obiektach; (3) wstępny audyt energetyczny obiektów; (4) wykorzystanie odpadów dla poprawy efektywności energetycznej; (5) lista rankingowa obiektów (priorytety dalszych działań). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: / Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 2 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: - Zaopiniowanie dokumentu Strategia efektywności energetycznej Podstawa rozliczenia usług eksperta Recenzja "Strategii efektywności energetycznej" zawierająca zalecenia eksperta dot. ewentualnych korekt, uzupełnień Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie dla jednostek samorządowych programów efektywności energetycznej, zawierających m.in. inwentaryzację i audyt energetyczny obiektów należących do sektora publicznego, propozycje wykorzystanie odpadów jako źródła energii, porównawczą analizę inwestycji zwiększających efektywność energetyczną), przy czym przynajmniej 1 usługa powinna dotyczyć obszaru o zasięgu co najmniej 2 gmin, w tym miasta o wielkości co najmniej 100 tyś mieszkańców Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 2 dni pracy (formuła pracy na odległość). Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg (jeśli jednak jest 6

7 planowana wizyta w partnerstwie). Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi. II. Wymagania formalne wobec wykonawców Wykazanie spełnienia wymogów odnośnie kwalifikacji ekspertów Personel Wykonawcy bezpośrednio świadczący usługę musi posiadać kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zgodne z charakterem zlecanych prac. Wymogi w tym zakresie zostały przedstawione powyżej, w Szczegółowym opisie zakresu usług. Ciężar wykazania spełnienia w/w wymogów leży po stronie oferentów. Nie spełnienie minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego stanowi o podstawach wykluczenia Wykonawcy, którego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest ona niezgodna z treścią zapytania; - zawiera nieprawdziwe informacje; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencji; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów, potencjale osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do przedstawienia informacji o udziale ww. osób / podmiotów w formularzu ofertowym. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p. zm.). III. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty Oferta powinna zawierać poniższe informacje: 1. Cenę usługi (wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 składany indywidualnie dla każdego z wyżej wymienionych zadań), obejmujący odrębnie: (a) wynagrodzenie za pracę personelu; (b) dojazd na miejsce i ew. noclegi. 7

8 Ocenie będzie poddawana łączna cena części (a) i (b) - odrębnie dla każdego zadania (nr 1, nr 2 itd.) 2. Oświadczenie wskazujące, jakie powiązania kapitałowe lub osobowe łączą Wykonawcę z Zamawiającym (wzór załącznik nr 2 do formularza ofertowego); oraz 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez personel odpowiednich kwalifikacji [kopie dyplomów, certyfikatów, uprawnień, itp.], oraz 4. Zestawienie tabelaryczne wykonanych usług lub świadczonej pracy dokumentujące praktyczne doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (wzór załącznik nr 3 do formularza ofertowego) Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (max 3 mies. od daty wystawienia może być wypis internetowy). Załączniki zawierające kopie poświadczenia kwalifikacji oraz zestawienie wykonanych usług mogą być wspólne dla wszystkich zadań, których wykonanie proponuje Oferent. IV. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie 1. Usługa będzie realizowana na podstawie umowy pisemnej, uwzględniającej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca będzie mógł się rozliczać fakturami/rachunkami częściowymi, po odebraniu każdego z zadań. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług/i bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie, które mogą się wykazać kwalifikacjami wymaganymi przez Zamawiającego. Zmiany tym zakresie wymagają zapewnienia osoby o przygotowaniu zawodowym wymaganym w niniejszej procedurze oraz pisemnej zgody Zamawiającego. V. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 1. Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej ze względu na (a) kompletność oferty, spełnienie warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienie oraz (b) potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy i doświadczenia dostosowanych do charakterystyki danego zadania. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych w ofercie informacji. 2. Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z odrębnych części (zadań) 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie kryterium najniższej ceny (łączna cena z tytułu świadczonych usług) odrębnie dla każdej z części (tj. zadań) Wzór formularza ofertowego załącznik nr Odrzucenie oferty nastąpi w sytuacji: (a) jej niezgodności z treścią zapytania, (b) w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji, (c) w przypadku zaoferowania rażąco niskiej ceny, oraz (d) w przypadku uzyskania informacji o nienależycie lub jakościowo nisko wykonanych zamówieniach na rzecz innych zamawiających. 5. Postępowanie jest jawne. Zasady udostępniania dokumentacji po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznaczy termin i sposób udostępnienia. 8

9 VI. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. usług Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę i personel bezpośrednio wykonujący pracę, oraz wskazywać osobę do kontaktu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty prosimy przesyłać do 27 listopada 2014 r., do godz na adres Biura ZMP podany poniżej. (Oferta może być przesłana listem, faksem lub em wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w każdej z tych form przed wyznaczoną datą będzie uznane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty). Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji - przed podpisaniem umowy - pisemną wersję oferty wraz z załącznikami. Dokumenty składane w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego do tej czynności pełnomocnika. Pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do podejmowania czynności / zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, musi stanowi załącznik do oferty. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawców, a ci podejmą decyzję, czy przedłużają ważność oferty. Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: Związek Miast Polskich, ul. Robocza 42, Poznań Fax (061) Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udzielają: Krzysztof Jaszczołt ; lub Alicja Grenda (061) , ; 9

10 VII. Przesłanki stanowiące o podstawach unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia: 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć Z poważaniem, Data: 20 listopada 2014 r. Z-ca Dyrektora Biura ZMP Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego 10

11 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Dotyczy części zamówienia (zadania) nr.* Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć Data: FORMULARZ OFERTY Związek Miast Polskich ul. Robocza Poznań Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 20 listopada 2014 r. na wykonanie usług eksperta ds. efektywności energetycznej, który udzieli konsultacji w tym zakresie dla następujących partnerstw: (Zadanie 1) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; (Zadanie 2) Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; (Zadanie 3) Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego. Oferujemy wykonanie zamówienia - zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu na następujących warunkach: Dane składającego ofertę (Wykonawcy) 2.1. Pełna nazwa / nazwisko 2.2. Forma prawna 2.3. NIP 2.4. REGON Dokładny adres: ul. Miejscowość + kod pocztowy 2.6. Województwo 2.7. Tel Faks Nazwa banku i numer rachunku Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 2.12 Osoby wykonujące zadanie. 11

12 2.13. Osoba do kontaktu Formularz dotyczy Zadania nr. * Potwierdzam posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania ww. prac zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że personel i osoby, którymi dysponuję posiadają wymagane kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie załączam: (a) dokumenty poświadczające posiadanie przez personel wykonujący zadanie odpowiednich kwalifikacji [kopie dyplomów, certyfikatów, uprawnień, itp.], oraz (b) tabelaryczne zestawienie wykonanych usług lub świadczenia pracy dokumentujące praktyczne doświadczenia w przedmiotowym zakresie [Załącznik 3]. UWAGA: Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest załączenie aktualnego wyciągu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (tj. max 3 miesiące od daty wystawienia przed upływem terminu na składanie oferty może być wypis internetowy) Cena usługi (przedmiot wyboru najkorzystniejszej oferty): Część (1) Wynagrodzenie: Cena brutto (wraz podatkiem VAT jeśli dotyczy).. zł. za 1 osobo-dzień pracy. Łączne wynagrodzenie brutto (wraz podatkiem VAT jeśli dotyczy, w zależności od formy organizacyjnoprawnej) za wykonanie prac w zakresie w/w zadań.. zł. słownie:.. zł. Część (2) koszt przejazdów, ew. noclegu i wyżywienia w trakcie realizacji umowy: Cena brutto (wraz z podatkiem VAT jeśli dotyczy, w zależności od formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy).. zł. słownie:.. zł. Łączna cena wykonania zadania, biorąc pod uwagę koszt wynagrodzenia (cz.1) i koszty przejazdu oraz ew. noclegów i wyżywienia (cz.2) wynosi: Cena brutto (wraz z podatkiem VAT jw.) zł słownie:... * UWAGA: Dla każdej części zamówienia tj. zadań (1) i/lub (2) i/lub (3) itd. należy złożyć odrębnie wypełniony formularz ofertowy. Załączniki zawierające kopie poświadczenia kwalifikacji oraz zestawienie wykonanych usług mogą być wspólne Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy [właściciela, członka zarządu, kierownika jednostki, itp.] 12

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć Data: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH POMIĘDZY PODMIOTEM SKŁADAJĄCYM OFERTĘ A ZAMAWIAJĄCYM - ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH W POZNANIU, ul. ROBOCZA 42 Niniejszym, zgodnie z wymogiem obowiązującym w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, nie istnieją powiązania kapitałowe między naszą firmą a Zamawiającym, tj. Związkiem Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu ul. Robocza 42 (kod pocztowy ), NIP , ani nie mają miejsca moje powiązania osobowe z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. Tomaszem Potkańskim, Alicją Grendą, Krzysztofem Jaszczołt, Hanną Leki, Joanną Ludwiczak Anną Nadolną, Anetą Kręc, Ewą Ziółkowską, Sylwią Kluczyńską, Pawłem Krawczykiem, Agnieszką Stencel), w szczególności polegające na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub cywilnej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy [właściciela, członka zarządu, kierownika jednostki, itp.] 13

14 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć TABLARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANYCH USŁUG LUB ŚWIADCZONEJ PRACY DOKUMENTUJĄCE POSIADANIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE LP Zakres rzeczowy usługi / pracy Daty świadczenia usługi / pracy Nazwa instytucji, dla której była świadczona usługa / praca Stanowisko i dane kontaktowe ( , tel.) osoby w tej instytucji do celów ew. weryfikacji Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy 14

Zapytanie ofertowe nr 10/2013

Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Związek Miast Polskich ul Robocza 42 61-517 Poznań Poznań, 4 marca 2013 r Zapytanie ofertowe nr 10/2013 I Przedmiot zamówienia Przedmiot usług obejmuje tłumaczenia symultaniczne (z języka polskiego na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 27/2012

Zapytanie ofertowe nr 27/2012 Związek Miast Polskich ul. Robocza 46A 61-517 Poznań Poznań, 12 grudnia 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 27/2012 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. partycypacji społecznej i współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 37/2012

Zapytanie ofertowe nr 37/2012 Związek Miast Polskich ul. Robocza 46A 61-517 Poznań Poznań, 27 grudnia 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 37/2012 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. innowacyjności w działaniach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2013

Zapytanie ofertowe nr 9/2013 Związek Miast Polskich ul. Robocza 46A 61-517 Poznań Zapytanie ofertowe nr 9/2013 Poznań, 25 lutego 2013 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. inwestycji infrastrukturalnych w formie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Zapytanie ofertowe nr 4/2015 Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań Poznań, 19 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2015 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. transportu - w formie konsultacji dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego Związek Miast Polskich Ul. Robocza 46A 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl FAX: +48 61 633 50 60 Poznań, 09 sierpnia 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl fax: +48 61 633 50 60. Poznań, 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe

Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl fax: +48 61 633 50 60. Poznań, 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl fax: +48 61 633 50 60 Poznań, 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 4 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Kolbark, 05.05.2014. Zapytanie ofertowe

Kolbark, 05.05.2014. Zapytanie ofertowe Kolbark, 05.05.2014 Zapytanie ofertowe dokonywane w związku z realizacja projektu pn. Spółdzielczość uczniowska pomysł na aktywność obywatelską współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8 59-724 Kliczków II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2013 r. do godz. 16.00. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru osoby na stanowisko Koordynatora Projektu - BCC w ramach projektu Przygotowanie przez Partnerów społecznych strategii na lata 2014-2020 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/542/2014 Warszawa, dnia 12.11.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 160; Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl; e-mail: malgorzata.stodulna@mirip.org.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.04.2014 r.

Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Warszawa, dnia 11.04.2014 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; ,

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; , Kłodawa; 11.08.2016 Zapytanie ofertowe nr 04/OF/16 dotyczy usługi przeprowadzenia szkolenia dla pracowników biura Stowarzyszenia Solna Dolina z zakresu ewaluacji i monitoringu oraz sporządzania raportów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r.

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r. Warszawa, 21.10.2016 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa 4 00 062 Warszawa NIP: 5260157830 Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016r. na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak.

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 9.05.2014 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 19.05.2015 FORMULARZ OFERTY Na usługi transportowe jednodniowa wycieczka-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, 05.02.2013 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych projektu AGORA. Strengthening the social dialogue ( AGORA. Wzmocnienie dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 07/2014/08

Zapytanie ofertowe nr 07/2014/08 Kielce, dn. 25.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 07/2014/08 na rezerwację i zakup biletu lotniczego na trasie Dania-Polska, Polska-Dania dla 1 osoby wraz z zapewnieniem transportu lokalnego i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy wykonania gadżetów reklamowych realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Dojrzała kariera aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej EUR netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej EUR netto Nr sprawy: NzN/3/2016 Lublin, dnia 6 września 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 EUR netto 1) Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Al. Racławickie 1, 20

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zamówienia / nazwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zamówienia / nazwa ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /2015 Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a POKL 9.1.2/174/2/2013 Góra Kalwaria dn. 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Ostrołęka, 23.05.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób Kielce, 19.11.2013 r. w ramach Projektu Targi przyszłością

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu: (061) 633 50 50, Nr faks : (061) 633 50 60

Numer telefonu: (061) 633 50 50, Nr faks : (061) 633 50 60 Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań Poznań 06.06, 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2014 Przedmiot zapytania dotyczy Obsługi konferencji w zakresie usługi wynajmu / udostępnienia Aparatury

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wrocław, 25.02.2014 Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 12.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo