Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 20/2014"

Transkrypt

1 Związek Miast Polskich ul. Robocza Poznań Poznań, 20 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w formie konsultacji dla 3 odrębnych partnerstw samorządowych, w tym: 1) Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; 2) Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; 3) Partnerstwa Gmin Regionu Płockiego. Działania te są elementem realizacji komponentu pn. Bezpośrednia pomoc doradczo-szkoleniowa dla JST w Projekcie Predefiniowanym: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, współfinansowanym ze środków MF EOG Podstawa niniejsze postępowanie, w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty, która stanowi równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , obowiązującymi od dnia 30 kwietnia 2014 roku. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wytypowanych wykonawców. Opublikowano je również na stronie internetowej Zamawiającego (www.zmp.poznan.pl) w zakładce zamówienia publiczne. Stanowi to zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem. Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami). Kody CPV: Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska; Usługi zarządzania energią; Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej; Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego. I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 1. Informacje wyjściowe Związek Miast Polskich, w ramach realizacji II Fazy Projektu Predefiniowanego (http://www.miastapolskie.pl/strona-72-projekt_norweski_2.html), pomaga partnerstwom międzysamorządowym w realizacji projektów finansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Grantowego EOG i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem tych projektów jest przygotowanie opracowań strategicznych, operacyjnych, studiów wykonalności i dokumentacji 1

2 technicznej przedsięwzięć nakierowanych na rozwiązanie ważnych problemów w skali międzygminnej. Realizując zadania związane z wykonaniem umowy grantowej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, finansowanej ze środków MF EOG lub POPT, niżej wymienione partnerstwa zidentyfikowały potrzebę uzyskania krótkoterminowej konsultacji ze strony eksperta ds. efektywności energetycznej. Jego wsparcie pomoże tym partnerstwom zamówić opracowania, które pozwolą starać się o uzyskanie środków UE w ramach nowej perspektywy i, począwszy od 2016 r., podjąć konkretne działania realizacyjne w zakresie wybranych inwestycji. 2. Ogólny opis zakresu usług Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie usług eksperta ds. efektywności energetycznej, który udzieli konsultacji 3 partnerstwom międzysamorządowym: 1) Kościerskiemu Partnerstwu na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; 2) Partnerstwu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; 3) Partnerstwu Gmin Regionu Płockiego. Każde z zadań jest zindywidualizowane co do okresu realizacji. Realizacja wszystkich zadań musi się zakończyć do dnia 15 czerwca 2015 r. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na 3 odrębne zadania zgodnie z podziałem terytorialnym na poszczególne partnerstwa (jw.). Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty na wykonanie wszystkich lub tylko wybranych zadań. Zamawiający nie wyklucza możliwości zwiększenia liczby dni pracy eksperta, a tym samym kwoty zamówienia o nie więcej niż 50% wartości umowy, gdyby pojawiło się takie zapotrzebowanie ze strony tych lub innych partnerstw. 3. Szczegółowy opis zakresu usług 3.1. (Zadanie 1) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego składa się z 15 podmiotów (Powiat kościerski, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Lipusz, Gmina Nowa Karczma, Gmina Stara Kiszewa, Kaszubski Instytut Rozwoju, Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna), zaś jego liderem jest Miasto Kościerzyna Opis potrzeb Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego realizuje projekt pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczniczno - kosztorysowej. Głównym celem projektu jest utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej-KSAG w celu długofalowego ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, poprawy sytuacji rynku pracy i wzrostu dochodów ludności. Cele szczegółowe partnerstwa to: - Utworzenie 7 Stref Aktywności Gospodarczej; 2

3 - Dostosowanie profili szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy; - Wzmocnienie Partnerstwa. Partnerstwo realizuje m.in. następujące działania: - Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, programów sektorowych, planów rozwoju instytucjonalnego, komunikacji i konsultacji społecznych (Działanie 6); - Utworzenie KSAG (Działanie 7); - Stworzenie połączeń komunikacyjnych do KSAG (Działanie 8); - Dostosowanie profili szkół ponadgimnazjalnych do rynku pracy (Działanie 9); oraz - Budowę Systemu Informacyjnego Wsparcia Biznesu/Obsługi Turystycznej (Działanie 10). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 2 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: - Pomoc w przygotowaniu założen do SIWZ na opracowanie Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej Podstawa rozliczenia usług eksperta Przygotowanie założeń merytorycznych do SIWZ na opracowanie Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej. Dokument ma mieć formę pisemną i zawierać m.in. zalecenia dot. sposobu podejścia do kontraktowania usług wykonawcy PSEO Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Wiedza na temat odnawialnych źródeł energii. Znajomość praktycznych aspektów stosowania Prawa Zamówień Publicznych (tworzenie opisu przedmiotu zamówienia). Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie, na zlecenie jednostek samorządowych, programów wspierających rozwój energetyki odnawialnej), przy czym co najmniej 1 usługa dotyczyła obszaru powiatu, regionu lub subregionu Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 2 dni pracy, w tym 1 dzień w formie konsultacji na miejscu w siedzibie partnerstwa. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg (jeśli planowana jest wizyta w partnerstwie). Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w 3

4 umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 30 listopada 2014 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi (Zadanie 2) Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka składa się z 7 podmiotów (Miasto i Gmina Sztum, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Nowy Staw, Powiat Sztumski, Powiat Sztumski, Powiat Malborski), zaś jego liderem jest Miasto Malbork Opis potrzeb Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka realizuje projekt pn. Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności MOF Malborka poprzez spójny przestrzennie i funkcjonalnie rozwój społeczno gospodarczy jednostek wchodzących w skład partnerstwa. Cele szczegółowe to: - Strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji i działań prorozwojowych; - Wzmocnienie partnerstwa od strony organizacyjnej i projektowo-technicznej; - Poprawa wewnętrznej spójności, w tym spójności kulturowej i energetycznej oraz dostępności komunikacyjnej jednostek znajdujących się na terenie obszaru funkcjonalnego; - Wzrost świadomości i zaangażowania lokalnego społeczeństwa i organizacji pozarządowych w planowane działania strategiczne dla MOF Malborka. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów partnerstwo realizuje m.in. następujące działania: - Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i Oceną Oddziaływania na Środowisko dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych (zadanie 3); - Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych (zadanie 4). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 4 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: 4

5 - Pomoc w odbiorze dokumentacji technicznej, wykonanej dla przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i fotowoltaiką. Dokumentacja składa się z pakietu projektów planowanych przez każdego z 7 członków partnerstwa Podstawa rozliczenia usług eksperta Opracowanie krótkiego syntetycznego raportu (min. 1 strona), zawierającego opis zrealizowanych działań oraz w załączniku - pisemne opinie nt. każdego z recenzowanych dokumentów, zawierająca sugestie odnośnie pożądanych zmian i uzupełnień Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Praktyczna wiedza w zakresie: energetyka, termomodernizacja, oświetlenie ulic, fotowoltaika. Umiejętność kosztorysowania i analizy efektywności energetycznej. Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie na zlecenie podmiotów samorządowych dokumentacji technicznej i finansowej dla projektów zwiększających efektywność energetyczną), przy czym przynajmniej 1 usługa powinna dotyczyć miasta o wielkości co najmniej 35 tyś mieszkańców Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 4 dni pracy, w tym 2 dni w formie konsultacji na miejscu w siedzibie partnerstwa (2 wizyty). Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg. Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi (Zadanie 3) Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego składa się z 18 podmiotów (Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Bielsk, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Pacyna, Gmina Miasto Płock, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród), zaś jego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego Opis potrzeb Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego realizuje projekt pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu. Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. 5

6 Projekt umożliwi identyfikację granic OF i wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych w różnych sektorach. Dzięki temu wzmocniona zostanie istniejącą od lat współpraca jednostek samorządowych znajdujących się na terenie OFAP. Partnerstwo chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej i dążyć będzie do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych Płocka oraz rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem. Celem szczegółowym jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OF (rynek pracy zdominowany przez sektor paliwowy, zagrożenia środowiskowe, problemy transportowe, zniszczona tkanka miejska). Działania te mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne. Jednym z kluczowych działań partnerstwa jest opracowanie programów sektorowych, w tym: "Strategii efektywności energetycznej" (Działanie 2b). Dokument będzie zawierał co najmniej następujące punkty: (1) inwentaryzacja obiektów należących do sektora publicznego; (2) analiza metod poprawy efektywności energetycznej w obiektach; (3) wstępny audyt energetyczny obiektów; (4) wykorzystanie odpadów dla poprawy efektywności energetycznej; (5) lista rankingowa obiektów (priorytety dalszych działań). Szerszy opis projektu znajduje się na stronie internetowej partnerstwa: / Związek Miast Polskich, jako operator Projektu Predefiniowanego, poszukuje eksperta ds. efektywności energetycznej, w celu wsparcia Partnerstwa, w wymiarze 2 dni pracy Zakres prac eksperta W ramach przedmiotowego zlecenia zadaniem eksperta ds. efektywności energetycznej będzie: - Zaopiniowanie dokumentu Strategia efektywności energetycznej Podstawa rozliczenia usług eksperta Recenzja "Strategii efektywności energetycznej" zawierająca zalecenia eksperta dot. ewentualnych korekt, uzupełnień Minimalne wymogi odnośnie kwalifikacji eksperta Udokumentowane praktyczne doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 podobnych rodzajowo usług (tworzenie dla jednostek samorządowych programów efektywności energetycznej, zawierających m.in. inwentaryzację i audyt energetyczny obiektów należących do sektora publicznego, propozycje wykorzystanie odpadów jako źródła energii, porównawczą analizę inwestycji zwiększających efektywność energetyczną), przy czym przynajmniej 1 usługa powinna dotyczyć obszaru o zasięgu co najmniej 2 gmin, w tym miasta o wielkości co najmniej 100 tyś mieszkańców Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne świadczenia usług Przyjmuje się, że Wykonawca poświeci na wykonanie zadania 2 dni pracy (formuła pracy na odległość). Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować: (a) wynagrodzenie za wykonaną usługę (konsultacje, opracowanie raportu), oraz (b) dojazd na miejsce i ewentualnie nocleg (jeśli jednak jest 6

7 planowana wizyta w partnerstwie). Obie kwoty muszą być wskazane odrębnie na formularzu ofertowym i w tej formie zostaną przeniesione do umowy z wybranym wykonawcą. Zakłada się, że Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, wykona pracę w terminach uzgodnionych z przedstawicielem partnerstwa (imiennie wskazanym przez Zamawiającego w umowie podpisanej z Wykonawcą). Usługa musi zostać wykonana nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Szczegółowy zakres i daty wizyt w terenie zostaną uzgodnione bezpośrednio między partnerstwem i ekspertem po podpisaniu umowy na realizację zadania. Uzgodnienia te nie mogą zmieniać łącznej liczby zakontraktowanych dni doradztwa, ani końcowego terminu dostarczenia usługi. II. Wymagania formalne wobec wykonawców Wykazanie spełnienia wymogów odnośnie kwalifikacji ekspertów Personel Wykonawcy bezpośrednio świadczący usługę musi posiadać kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zgodne z charakterem zlecanych prac. Wymogi w tym zakresie zostały przedstawione powyżej, w Szczegółowym opisie zakresu usług. Ciężar wykazania spełnienia w/w wymogów leży po stronie oferentów. Nie spełnienie minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego stanowi o podstawach wykluczenia Wykonawcy, którego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest ona niezgodna z treścią zapytania; - zawiera nieprawdziwe informacje; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencji; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów, potencjale osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do przedstawienia informacji o udziale ww. osób / podmiotów w formularzu ofertowym. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p. zm.). III. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty Oferta powinna zawierać poniższe informacje: 1. Cenę usługi (wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 składany indywidualnie dla każdego z wyżej wymienionych zadań), obejmujący odrębnie: (a) wynagrodzenie za pracę personelu; (b) dojazd na miejsce i ew. noclegi. 7

8 Ocenie będzie poddawana łączna cena części (a) i (b) - odrębnie dla każdego zadania (nr 1, nr 2 itd.) 2. Oświadczenie wskazujące, jakie powiązania kapitałowe lub osobowe łączą Wykonawcę z Zamawiającym (wzór załącznik nr 2 do formularza ofertowego); oraz 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez personel odpowiednich kwalifikacji [kopie dyplomów, certyfikatów, uprawnień, itp.], oraz 4. Zestawienie tabelaryczne wykonanych usług lub świadczonej pracy dokumentujące praktyczne doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (wzór załącznik nr 3 do formularza ofertowego) Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (max 3 mies. od daty wystawienia może być wypis internetowy). Załączniki zawierające kopie poświadczenia kwalifikacji oraz zestawienie wykonanych usług mogą być wspólne dla wszystkich zadań, których wykonanie proponuje Oferent. IV. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie 1. Usługa będzie realizowana na podstawie umowy pisemnej, uwzględniającej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca będzie mógł się rozliczać fakturami/rachunkami częściowymi, po odebraniu każdego z zadań. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług/i bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie, które mogą się wykazać kwalifikacjami wymaganymi przez Zamawiającego. Zmiany tym zakresie wymagają zapewnienia osoby o przygotowaniu zawodowym wymaganym w niniejszej procedurze oraz pisemnej zgody Zamawiającego. V. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 1. Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej ze względu na (a) kompletność oferty, spełnienie warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienie oraz (b) potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy i doświadczenia dostosowanych do charakterystyki danego zadania. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych w ofercie informacji. 2. Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z odrębnych części (zadań) 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie kryterium najniższej ceny (łączna cena z tytułu świadczonych usług) odrębnie dla każdej z części (tj. zadań) Wzór formularza ofertowego załącznik nr Odrzucenie oferty nastąpi w sytuacji: (a) jej niezgodności z treścią zapytania, (b) w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji, (c) w przypadku zaoferowania rażąco niskiej ceny, oraz (d) w przypadku uzyskania informacji o nienależycie lub jakościowo nisko wykonanych zamówieniach na rzecz innych zamawiających. 5. Postępowanie jest jawne. Zasady udostępniania dokumentacji po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznaczy termin i sposób udostępnienia. 8

9 VI. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. usług Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę i personel bezpośrednio wykonujący pracę, oraz wskazywać osobę do kontaktu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty prosimy przesyłać do 27 listopada 2014 r., do godz na adres Biura ZMP podany poniżej. (Oferta może być przesłana listem, faksem lub em wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w każdej z tych form przed wyznaczoną datą będzie uznane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty). Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji - przed podpisaniem umowy - pisemną wersję oferty wraz z załącznikami. Dokumenty składane w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego do tej czynności pełnomocnika. Pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do podejmowania czynności / zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, musi stanowi załącznik do oferty. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawców, a ci podejmą decyzję, czy przedłużają ważność oferty. Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: Związek Miast Polskich, ul. Robocza 42, Poznań Fax (061) Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udzielają: Krzysztof Jaszczołt ; lub Alicja Grenda (061) , ; 9

10 VII. Przesłanki stanowiące o podstawach unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia: 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć Z poważaniem, Data: 20 listopada 2014 r. Z-ca Dyrektora Biura ZMP Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego 10

11 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Dotyczy części zamówienia (zadania) nr.* Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć Data: FORMULARZ OFERTY Związek Miast Polskich ul. Robocza Poznań Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 20 listopada 2014 r. na wykonanie usług eksperta ds. efektywności energetycznej, który udzieli konsultacji w tym zakresie dla następujących partnerstw: (Zadanie 1) Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; (Zadanie 2) Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka; (Zadanie 3) Partnerstwo Gmin Regionu Płockiego. Oferujemy wykonanie zamówienia - zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu na następujących warunkach: Dane składającego ofertę (Wykonawcy) 2.1. Pełna nazwa / nazwisko 2.2. Forma prawna 2.3. NIP 2.4. REGON Dokładny adres: ul. Miejscowość + kod pocztowy 2.6. Województwo 2.7. Tel Faks Nazwa banku i numer rachunku Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 2.12 Osoby wykonujące zadanie. 11

12 2.13. Osoba do kontaktu Formularz dotyczy Zadania nr. * Potwierdzam posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania ww. prac zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że personel i osoby, którymi dysponuję posiadają wymagane kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie załączam: (a) dokumenty poświadczające posiadanie przez personel wykonujący zadanie odpowiednich kwalifikacji [kopie dyplomów, certyfikatów, uprawnień, itp.], oraz (b) tabelaryczne zestawienie wykonanych usług lub świadczenia pracy dokumentujące praktyczne doświadczenia w przedmiotowym zakresie [Załącznik 3]. UWAGA: Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest załączenie aktualnego wyciągu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (tj. max 3 miesiące od daty wystawienia przed upływem terminu na składanie oferty może być wypis internetowy) Cena usługi (przedmiot wyboru najkorzystniejszej oferty): Część (1) Wynagrodzenie: Cena brutto (wraz podatkiem VAT jeśli dotyczy).. zł. za 1 osobo-dzień pracy. Łączne wynagrodzenie brutto (wraz podatkiem VAT jeśli dotyczy, w zależności od formy organizacyjnoprawnej) za wykonanie prac w zakresie w/w zadań.. zł. słownie:.. zł. Część (2) koszt przejazdów, ew. noclegu i wyżywienia w trakcie realizacji umowy: Cena brutto (wraz z podatkiem VAT jeśli dotyczy, w zależności od formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy).. zł. słownie:.. zł. Łączna cena wykonania zadania, biorąc pod uwagę koszt wynagrodzenia (cz.1) i koszty przejazdu oraz ew. noclegów i wyżywienia (cz.2) wynosi: Cena brutto (wraz z podatkiem VAT jw.) zł słownie:... * UWAGA: Dla każdej części zamówienia tj. zadań (1) i/lub (2) i/lub (3) itd. należy złożyć odrębnie wypełniony formularz ofertowy. Załączniki zawierające kopie poświadczenia kwalifikacji oraz zestawienie wykonanych usług mogą być wspólne Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy [właściciela, członka zarządu, kierownika jednostki, itp.] 12

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć Data: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH POMIĘDZY PODMIOTEM SKŁADAJĄCYM OFERTĘ A ZAMAWIAJĄCYM - ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH W POZNANIU, ul. ROBOCZA 42 Niniejszym, zgodnie z wymogiem obowiązującym w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, nie istnieją powiązania kapitałowe między naszą firmą a Zamawiającym, tj. Związkiem Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu ul. Robocza 42 (kod pocztowy ), NIP , ani nie mają miejsca moje powiązania osobowe z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. Tomaszem Potkańskim, Alicją Grendą, Krzysztofem Jaszczołt, Hanną Leki, Joanną Ludwiczak Anną Nadolną, Anetą Kręc, Ewą Ziółkowską, Sylwią Kluczyńską, Pawłem Krawczykiem, Agnieszką Stencel), w szczególności polegające na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub cywilnej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy [właściciela, członka zarządu, kierownika jednostki, itp.] 13

14 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć TABLARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANYCH USŁUG LUB ŚWIADCZONEJ PRACY DOKUMENTUJĄCE POSIADANIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE LP Zakres rzeczowy usługi / pracy Daty świadczenia usługi / pracy Nazwa instytucji, dla której była świadczona usługa / praca Stanowisko i dane kontaktowe ( , tel.) osoby w tej instytucji do celów ew. weryfikacji Data:.... Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy 14

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego Związek Miast Polskich Ul. Robocza 46A 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl FAX: +48 61 633 50 60 Poznań, 09 sierpnia 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo