ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU"

Transkrypt

1 ANALIZA POTENCJAŁU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU Autorzy: Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej ( Rynek Energii nr 6/2013) Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, mieszkalnictwo, energetyka rozproszona, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii (OZE) Streszczenie. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z głównych celów obowiązującej polityki energetycznej Polski. W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce. Na potrzeby niniejszej publikacji wykorzystano macierz reprezentatywnych grup budynków (4 grupy budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz bloki do ośmiu pięter i powyżej ośmiu pięter). Analiza obejmuje lata i opiera się na założeniach, że w tym okresie utrzymany będzie określony dla danej grupy budynków stały spadek wartości sezonowego zapotrzebowania na ciepło, a dla obiektów nowobudowanych będzie on na poziomie klasy obiektów energooszczędnych. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wprowadzonych instrumentów poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 1. WPROWADZENIE Instrumenty wspólnej polityki energetycznej, jakie wdrożyła Komisja Europejska w celu poprawy warunków dostaw i dystrybucji energii, czy to poprzez budowę nowych mocy wytwórczych, czy też usprawnienia przesyłu i dystrybucji energii, najprawdopodobniej nie doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów w perspektywie krótko- i średnioterminowej (Dyrektywa 2006/32/WE). Dlatego też istnieje potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii u odbiorców końcowych, zarządzania popytem na energię i wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest to obecnie jeden z kluczowych elementów wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Również Polska zobowiązała się do poprawy efektywności energetycznej [7]. Zostały określone cele indykatywne w zakresie oszczędności energii odpowiednio na lata 2010, 2016 i Na 2010 rok było to 2% średniego krajowego zużycia energii finalnej, przy czym uśrednienie obejmowało lata Na 2016 rok założono 9%. Po pierwszej rewizji założeń przyjętych w ustawie o efektywności energetycznej cele zostały utrzymane [1]. W 2010 roku celem była oszczędność na poziomie około 1,02 Mtoe, a osiągnięto wartość około 3,04 Mtoe. Wartości uzyskanych oszczędności energii w poszczególnych sektorach gospodarki różnią się, a największy udział stanowi sektor mieszkalnictwa, 1188 ktoe (ponad 39%). Skutkiem wdrożenia najnowszej, obecnie obowiązującej Dyrektywy 2012/27/UE, powinien być wzrost efektywności energetycznej o 17% do 2020 r. Na rysunku 1 zostały przedstawione udziały oszczędności energii w sektorach transportu, przemysłu i mieszkalnictwa w 2010 roku w Polsce wyrażone w ktoe.

2 Początkowo planowano osiągnąć oszczędności energii na poziomie około 4,6 Mtoe w 2016 r. (obecnie szacunki podają wartość około 5,8 Mtoe) oraz istotny potencjał oszczędności energii w sektorze mieszkalnictwa. W świetle przedstawionych powyżej przesłanek, celem niniejszego artykułu jest ocena potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce, w latach SCENARIUSZE ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO A SEKTOR MIESZKALNICTWA Istnieje wiele czynników determinujących działania w zakresie oszczędności energii oraz poprawy efektywności urządzeń, do których jest dostarczana. Większość z nich należy uznać za słuszne, skutkiem czego powinny mieć odzwierciedlenie w odpowiednich politykach i strategiach poszczególnych państw. Nadrzędną jest idea zrównoważonego rozwoju energetycznego, która wskazuje na działania w kierunku efektywnego wykorzystania krajowych zasobów energii, wyboru odpowiednich technologii i technik użytkowania energii tak, aby między rozwojem gospodarczym (w tym sektora energetycznego) i ochroną środowiska zachodził efekt synergii, dając tym samym szansę i możliwości takiej eksploatacji zasobów energetycznych, aby przyszłe pokolenia także mogły z tych zasobów korzystać. W przypadku krajowej energetyki perspektywa 2050 roku zgodna z Energetyczną Mapą Drogową przynosi zmiany w strukturze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zmiany te wiążą się z silną redukcją jednostek opartych na węglu. Skutki takiej polityki można prześledzić w raporcie [2] lub w innych badaniach o podobnym charakterze (np. bazujących na wynikach modelu TIMES-PL [15, 16]). Scenariusz referencyjny wykorzystania energii

3 końcowej z różnych nośników energii do produkcji ciepła w 2030 roku, zakładający brak limitów na emisję CO 2, przedstawiono na rysunku 2. Z kolei w scenariuszu dekarbo-nizacyjnym (rysunek 3) został przyjęty warunek redukcji emisji CO 2 i wzrostu udziału OZE. Wyniki badań modelowych potwierdzają, że realizacja scenariusza dekarbonizacyjnego doprowadziłaby do gwałtownego spadku udziału węgla w strukturze zużycia ciepła u odbiorcy końcowego i zastąpienia go ciepłem ze źródeł odnawialnych oraz wzrostem efektywności energetycznej w perspektywie do 2030 roku. Spowodowałoby to duże zmiany w sektorze mieszkalnictwa, szczególnie indywidualnego. W szczególności polegałyby one na: - odpowiedniej architekturze budynku (geometria budynku, usytuowanie, wielkość przegród przezroczystych, rozmieszczenie pomieszczeń), - poprawie izolacyjności przegród budowlanych, - zastosowaniu odpowiedniego rodzaju wentylacji, - doborze odpowiedniego systemu grzewczego oraz jego sprawności, - wyposażeniu w urządzenia elektryczne o możliwie najwyższej klasie energetycznej, - wprowadzeniu inteligentnych systemów zarządzania energią w budynku.

4 Realizacja scenariusza referencyjnego przy utrzymaniu obecnych instrumentów wsparcia nie pobudzi w wystarczającym stopniu sektora mieszkalnictwa do zmiany struktury wykorzystywanych paliw do produkcji ciepła. Bardzo częstym zaniedbaniem na etapie budowania nowego budynku mieszkalnego jest celowe pominięcie lub ignorowanie problemu kosztów ogrzewania obiektu. Przyszli właściciele domów zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych oczekują zapewnienia komfortu pod wieloma innymi względami, zaniedbując właściwe zaprojektowanie kotłowni oraz systemu dystrybucji ciepła, chłodu i właściwej wentylacji. Koszty na jakie narażeni są przyszli właściciele wiążą się ze wzrastającymi cenami paliw. Przykładowo, w latach nominalny wzrost cen w przypadku węgla kamiennego wyniósł 41%, a gazu ziemnego -62% [16]. Technologie budowy domu pod względem jego zapotrzebowania na ciepło można podzielić na trzy główne grupy: budynek według obowiązującej normy (tradycyjny), budynek energooszczędny i budynek pasywny. Miernikiem ilościowym stosowanym do oceny zapotrzebowania na energię jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wyrażony w kwh/(m 2 rok). Można wyróżnić następujące klasy budynków [6]: - budynek bardzo energochłonny: 300 kwh/ (m 2 rok), - budynek energochłonny: 250 kwh/(m 2 rok), - budynek średnio energochłonny: 150 kwh/ (m 2 rok), - budynek energooszczędny: 80 kwh/(m 2 rok), - budynek niskoenergetyczny: 45 kwh/(m 2 rok), - budynek pasywny: 15 kwh/(m 2 rok). 3. INSTRUMENTY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSKIM BUDOWNICTWIE Podstawowym instrumentem wspierającym inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, jakie zapewnia państwo dla sektora mieszkalnictwa jest utworzony w 1999 roku Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Fundusz udziela wsparcia w postaci premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kredytu komercyjnego wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontowego. Wsparcie obejmuje inwestorów, którzy podejmują prace poprawiające stan techniczny zasobów mieszkaniowych, w szczególności budynków zbiorowego zamieszkania. Dla osób fizycznych od 2013 roku utworzony został program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Kolejnym instrumentem wspierającym efektywność użytkowania energii jest wprowadzenie obowiązku określania świadectw charakterystyki energetycznej. Według prawa budowlanego [10] każdy wybudowany, wynajmowany lub modernizowany budynek musi posiadać taki

5 dokument. Zawiera on informację o zapotrzebowaniu na energię użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Wartości wyznacza się na podstawie metodyki obliczania charakterystyki energetycznej [11]. Uwzględnia się przy tym zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i energię pomocniczą (np. do zasilania pomp, wentylatorów, itp.). W przypadku budynków użyteczności publicznej dodatkowo uwzględnia się także zużycie energii na oświetlenie. Wsparcie finansowe na inwestycje w poprawę efektywności i oszczędność energii oferują również programy unijne, takie jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3, Regionalne Programy Operacyjne, mechanizmy finansowe EOG i Norweski [8]. Wsparcie finansowe nie jest w wymienionych programach możliwe dla osób fizycznych. 4. KLUCZOWE ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE Podstawowym założeniem przyjętym w niniejszej analizie było uwzględnienie w niej mieszkań indywidualnych (jednorodzinnych) oraz deweloperskich (wielorodzinnych). Wstępna analiza ubytków w bieżących zasobach mieszkaniowych wskazała na znikomy ich wpływ na wynik obliczeń (w 2011 roku ubytki wyniosły zaledwie 0,021%). Na rysunku 4 pokazano zmiany struktury własnościowej budynków, które powstały w latach W analizie założono również umiarkowany wzrost liczby nowobudowanych mieszkań, wzrost średniej powierzchni ogrzewanej tych mieszkań. W prognozie uwzględniono także niż demograficzny w badanym okresie. Część danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń stanowi macierz rodzajów budynków i okresów ich budowy pozyskana z wyników badań zrealizowanych w projekcie Tabula [14]. Kluczowym źródłem danych dotyczących

6 gospodarstw domowych, prognozy demograficznej do 2035 roku, sytuacji mieszkalnictwa w Polsce itp. był Główny Urząd Statystyczny. Charakterystykę typowego gospodarstwo domowego w mieście i na wsi przedstawiono w tabeli 1.

7 W ogrzewaniu pomieszczeń w polskich gospodarstwach domowych zdecydowanie przeważają paliwa stałe (51,1%) oraz ciepło sieciowe (40%). Gaz ziemny wykorzystywany był jedynie w 10%. W grupie urządzeń do wytwarzania ciepła z paliw stałych 40,5% stanowią kotły dwufunkcyjne (c.o.+c.w.u.), około 30 % kotły jednofunkcyjne oraz ponad 22 % piece grzewcze w pomieszczeniach (głównie piece kaflowe [4]. Podział mieszkań został przyjęty jak w pracy [3]. Budynki rozdzielono na 4 kategorie i 7 okresów budowy: - domy jednorodzinne (DJR) - budynki, które posiadają 1 mieszkanie, - domy w zabudowie szeregowej (DSG) - budynki, w których są 2-4 mieszkania, - budynki wielorodzinne 1(BW1) - budynki o więcej niż 4 mieszkaniach, do 8 pięter, - budynki wielorodzinne 2 (BW2) - budynki mające powyżej 8 pięter. Okresy budowlane zostały zidentyfikowane na podstawie sztuki budowlanej w pierwszych okresach oraz ze zmian w zapotrzebowaniu na energię określonych w polskich przepisach. Dane zestawiono w tabeli 2. Przyjęto, że grupa wiekowa jest grupą decyzyjną odnoście zakupu nowego mieszkania. Pomimo spadku liczby ludności w tej grupie w miastach o 9%, a na wsi o 7%, w perspektywie do 2030 roku, średnia powierzchnia użytkowa przypadająca na mieszkańca będzie wzrastała (dotyczy to mieszkań nowobudowanych). Założono, że w przypadku budynków DJR (domy jednorodzinne) nastąpi 25% przyrost powierzchni w stosunku do roku bazowego (2010), w grupie budynków DSG (domy w zabudowie szeregowej) przyrost

8 wyniesie 10%, BW1 (bloki wielo-mieszkaniowe do 8 pięter) 25%, a w BW2 (bloki wielomieszkaniowe powyżej 8 pięter) 12%. W wyniku takich założeń całkowita powierzchnia użytkowa w 2030 roku wyniesie m 2, co w stosunku do 2010 roku, uwzględniając prognozowany niż demograficzny zwiększy o 24% wskaźnik powierzchni na 1 mieszkańca z 25 m 2 /os. do 31 m 2 /os. 5. WYNIKI I DYSKUSJA Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy budowlane w zakresie energochłonności jednorodzinnych budynków nowobudowanych (od 2015 r.) oraz utrzymanie dotychczasowego trendu termomodernizacji budynków mieszkalnych mogłoby przynieść w 2030 roku redukcję zużycia energii na poziomie ktoe. Przyjęto redukcję wskaźnika E A od 130 kwh/m 2 rok do wartości zaznaczonych w tabeli 3 na szaro dla odpowiednich rodzajów budynków. Na rys. 5 zestawiono otrzymane wyniki symulacji oszczędności energii w ktoe dla wszystkich grup budynków w perspektywie do 2030 roku. Analiza wyników obliczeń potwierdza, że przyjęte działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą przynieść oczekiwane efekty. Należy jednak pamiętać, że działania te, muszą konsekwentnie stymulować sektor mieszkalnictwa do poprawy izolacji budynków już istniejących, a w nowym budownictwie zachęcać do stosowania technologii energooszczędnych oraz pasywnych.

9 6. PODSUMOWANIE Efektywność energetyczną, w wymiarze praktycznym, można postrzegać jako mniejsze zużycie energii przy utrzymaniu niezmienionego poziomu działalności gospodarczej lub usługowej. Plan działań do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku wymusi w Polsce wzrost efektywności energetycznej w dziedzinie transportu, przemysłu i mieszkalnictwa. Dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań wskazują, że cele na 2016 r. w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii u odbiorcy końcowego zostaną spełnione. Sektor mieszkalnictwa posiada duży potencjał w zakresie zmiany struktury wykorzystywanych paliw oraz urządzeń do ich spalania (tabela 1), w szczególności w budynkach jednorodzinnych, które nie są przyłączone do sieci ciepłowniczej, jak zaproponowano w pracy [13]. Poprawa wskaźnika energii pierwotnej (E A ), który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni o regulowanej temperaturze nie będzie w dłuższej perspektywie polegać wyłącznie na dociepleniu budynków, ale na zastosowaniu nowych technologii wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz wymianie sprzętu energochłonnego na sprzęt o wysokiej klasie energetycznej. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie w przyszłości będą musiały nastąpić w elektroenergetyce w zakresie smart grid i polityki wobec prosumenta na rynku energii, należy zakładać jeszcze większy wzrost poprawy wskaźnika efektywności energetycznej w mieszkalnictwie, niż to przedstawiono na rysunku 5, szczególnie w segmencie DJR i DSG. W analizowanym okresie należy także spodziewać się dynamicznego rozwoju wykorzystania urządzeń mikro-chp, które znajdą zastosowanie w gospodarstwach domowych do produkcji ciepła na potrzeby własne i energii elektrycznej do sieci. Dynamika ta będzie uzależniona od ostatecznego kształtu pakietu ustaw energetycznych, nad którymi obecnie trwają zaawansowane prace legislacyjne [5]. Barierą wprowadzenia nowych technologii, które szerzej opisano w pracach

10 [9,12] będzie inteligentne zarządzanie tymi źródłami. Warto podkreślić, że działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii w sektorze mieszkalnictwa dają możliwość najłatwiejszego i najtańszego osiągnięcia założonych celów w stosunkowo krótkim okresie. LITERATURA [1] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. [2] ENERG SYS. Demonstracyjny raport z oceny skutków regulacji dla Dyrektywy 2009/29/WE dla Polski w okresie do roku 2020 z wykorzystaniem elementów metodologii brytyjskiej. : [3] GUS. Budownictwo mieszkaniowe (tablice przeglądowe). Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, [4] GUS. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny [5] Janusz P., Pikus P., Szurlej A.: Rynek gazu ziemnego w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 1, 2013, s [6] Kopczyk H.: Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja. Poznań 2009, Systherm D. Gaździńska s.j. [7] Ministerstwo Gospodarki, 2007: Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznej. Warszawa. [8] Ministerstwo Gospodarki. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski. Warszawa [9] Ministerstwo Gospodarki. Smart metering a rzeczywistość. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, [10] Ministerstwo Infrastruktury, 2007:Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz Warszawa. [11] Ministerstwo Infrastruktury. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118, z późn. zm. brak miejsca : Ministerstwo Infrastruktury, 2008 A. [12] Mirowski T.: Metody poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych w

11 Polsce. Polityka Energetyczna. Tom 15, Zeszyt 2, 2012, s [13] Sornek K. at all.: Wykorzystanie biomasy w nowoczesnych, domowych systemach poligeneracyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283. Budownictwo i Inżynieria Środowiska; z. 59, s Rzeszów [14] TABULA Report. Application of Building Typologies for Modelling the Energy Balance of the Residential Building Stock TABULA Thematic Report N 2. : February [15] Wyrwa A., Pluta M., at all.: Wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna. Tom 15 (zeszyt 4). Kraków [16] Wyrwa A., Zajda E. i Pluta M.: Wykorzystanie modelu TIMES do analizy zużycia gazu ziemnego w polskim systemie energetycznym w horyzoncie średnioterminowym. Materiały z konferencji pt. Nowe otwarcie na rynku paliw gazowych. Zakopane, stycznia Praca sfinansowana ze środków na badania statutowe AGH nr oraz IGSMiE PAN AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR ENERGY SAVINGS IN THE HOUSING SECTOR: THE 2030 PERSPECTIVE Key words: energy efficiency, housing sector, distributed generation, energy policy, renewable energy sources (RES) Summary. Improving energy efficiency remains one of the main objectives of the Polish energy policy. The paper presents the results of an analysis of the potential for energy efficiency savings in the Polish housing sector. The matrix of representative groups of buildings (4 groups - single-family houses, multi-family houses, up to eight floor- and above eight floor-blocks of flats) was applied. The analysis covers a period of and is based on the assumption that a constant seasonal decrease in demand for heat in already existing building will be maintained. For newly constructed buildings the demand for heat will be at the level of energy-efficient build-ings. The results of the analysis carried out within this study positively validate the instruments introduced to improve energy efficiency in the Polish housing sector. Tomasz Mirowski, AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego - dr inż., adiunkt. Jacek Kamiński, dr hab. inż., prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, kierownik Pracowni Polityki Energetycznej i Ekologicznej. Adam Szurlej, AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego - dr inż., adiunkt.

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Mirosław Bobrzyński Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.06. 2013., Sosnowiec Czym jest audyt energetyczny? 2 Audyt energetyczny Opracowanie określające

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Cztery obszary wyzwań I. Kogeneracja Efektywność energetyczna II. Ochrona powietrza ( IED, BAT, ETS, MCP, CAFE ) III. Perspektywy finansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 20 marzec 2013 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dr inż.. Arkadiusz Węglarz Dyrektor Dział Zrównoważonego rozwoju Gospodarka Niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. kgrecka@bape.com.pl Pakiet 20-20-20 do 2020 Obecny

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia...2014 r. (poz....) Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. (Projekt z dnia 14-10-2014 r.) Warszawa, 2014 r. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 09/26/2007 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Energia odnawialna w ciepłownictwie Energia odnawialna w ciepłownictwie Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP POLEKO - Poznań 24 listopada 2011 Dyrektywa OZE W Dyrektywie tej, dla każdego kraju członkowskiego został wskazany minimalny

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Festiwal Słoneczny Forum Energetyki Solarnej, Ostoja 11 maja 2012 r. Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Karolina Kurtz Katedra Dróg,

Bardziej szczegółowo

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji.

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustaliła wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(15) 2015, s. 101-108 Anna LIS Politechnika Częstochowska ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia -

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Forum Polska Efektywna Energetycznie Wrocław, 22 lutego 2012 r. 2012-02-22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Co to jest efektywność

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Obłękowski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie

Piotr Obłękowski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wymagania dotyczące energooszczędnych budynków użyteczności publicznej w kontekście Wytycznych Technicznych i osiągnięcia klasy (A, B, C) energooszczędności

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce. Prezentuje: Marek Zaborowski

Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce. Prezentuje: Marek Zaborowski Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce Prezentuje: Marek Zaborowski Partnerzy Autorzy BPIE FEWE NAPE KAPE IES Instytut na Rzecz Ekorozwoju Współpraca RAP Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. Grzegorz Misztal PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększajace efektywnośc energetyczną JAKO ELEMENT REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A. 2010-11-15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Czy efektywność

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty i świadectwa energetyczne

Certyfikaty i świadectwa energetyczne Certyfikaty i świadectwa energetyczne W chwili podjęcia decyzji o zakupie wymarzonego domu lub mieszkania dla większości z nas głównym kryterium jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Decyzja o budowie domu zapada raz na wiele lat, w naszym kraju często raz na całe życie. Jest to zatem decyzja ważna, a dokonane

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego

Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego Paulina Borowczyk V rok Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo