E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A."

Transkrypt

1 Opracowanie E-faktury: fakty i mity Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A. Fakt projekt wzorowany na Dyrektywie Unii Europejskiej: Polski projekt rozporządzenia w sprawie e-faktur jest wzorowany na art. 2 pkt 2 lit c) Dyrektywy Rady 2001/115/EC z dnia 20 grudnia 2001 roku zmieniającej Dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej (Council Directive 2001/115/EC of 20 December 2001 amending Directive 77/388/EEC with a view to simplifying, modernising and harmonising the conditions laid down for invoicing in respect of value added tax). Zgodnie z zapisami tej dyrektywy faktury mogą być wydane albo na papierze albo za zgodą odbiorcy faktury w formie elektronicznej. Autentyczność oryginalności oraz integralność faktur przesyłanych elektronicznie winny jednak zostać zagwarantowane za pomocą: bezpiecznego podpisu elektronicznego, systemu EDI w rozumieniu definicją zawartej w art. 2 Commission Recommendation 1994/820/EC of 19 October 1994 relating to the legal aspects of electronic data interchange. Co prawda Dyrektywa dopuszcza, że Państwo Członkowskie przewidzi i ureguluje inne jeszcze formy wystawiania i przesyłania elektronicznych faktur, ale jak zostanie to przedstawione poniżej rozwiązanie takie łączy się z koniecznością przewidzenia szerokiej gamy szczegółowych regulacji. Do końca 2008 r. Komisja Europejska zamierza opracować raport podsumowujący wybrane przez Państwa Członkowskie rozwiązania w zakresie wystawiania elektronicznych faktur. Nie jest przypadkiem, że Dyrektywa Unijna wskazuje jako podstawowe formy uwierzytelnienia EDI i bezpieczny podpis elektroniczny. Innych rozwiązań nie wskazuje, jako marginalnych, niezestandaryzowanych i trudnych w implementacji. 1

2 Oczywiście każdy kraj członkowski może zastosować ustalone przez siebie rozwiązania. Ścisła językowa interpretacja tego zapisu może prowadzić do wniosku, że e-faktury mogą być oparte wyłącznie na bezpiecznym podpisie elektronicznym lub EDI albo na innym rozwiązaniu, które jednak nie może wykorzystywać innego rodzaju podpisu elektronicznego lub EDI nie spełniającego odpowiednich wymagań. Skoro bowiem Dyrektywa wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego, to znaczy, że nie można zastosować podpisu o niższym standardzie, czyli tzw. zwykłego podpisu elektronicznego. Podobnie rzecz się ma z systemem EDI. Państwo członkowskie wybierając EDI nie może obniżyć jego powszechnie uznanych standardów, lecz może je tylko podwyższyć. Prawo do wyboru form uwierzytelnienia i zapewnienia integralności e-faktur nie może zmierzać do obniżenia podstawowych standardów. Państwu członkowskiemu pozostaje więc albo bezpieczny podpis elektroniczny albo EDI albo rozwiązanie nowatorskie nie oparte o żaden z nich. Należy powtórzyć, że Dyrektywa UE nie przypadkiem wymienia jako formy uwierzytelnienia e-faktur bezpieczny podpis elektroniczny i EDI, a nie jakieś inne rozwiązania. Krytycy projektu rozporządzenia zupełnie ten fakt pomijają, promując własną wizję nie mającą oparcia w przepisach unijnych. Mit Niezgodność z Dyrektywą UE W krytyce projektu rozporządzenia pojawił się zarzut nieuznawania polskich e-faktur za granicą. Jest to argument zupełnie nie uprawniony i umyślnie wprowadzający w błąd, a jednocześnie sprzeczny z twierdzeniami jego autorów. Niestety nie rzadko stosowany dla partykularnych interesów. Jednocześnie bowiem twierdzi się, że Państwo członkowskie ma pełną swobodę ustalenia form uwierzytelnienia e-faktur. Powołując się na te swobodę zarzuca się rozporządzeniu, że nie uwzględnia innych rozwiązań niż bezpieczny podpis elektroniczny i EDI. Skoro więc stosowanie tzw. zwykłego podpisu elektronicznego miałoby być legalne w świetle Dyrektywy, to dlaczego miałoby z nią być niezgodne stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Może dlatego, że ten ostatni został wprost wymieniony w Dyrektywie? 2

3 Fakt niezrozumienie pojęcia podpisu elektronicznego: Warto przypomnieć pojęcie podpisu elektronicznego. W świetle prawa, podpisem elektronicznym jest każda możliwa elektroniczna identyfikacja osób fizycznych, w tym np. lub sms, który ujawniałby dane personalne osoby nadawcy, hasło jednorazowe wraz z danymi logującymi się do serwera bankowego, a nawet nr PIN, jeżeli jest wykorzystywany do zawarcia umowy, czy potwierdzenia dyspozycji. Duża część takich uwierzytelnień, np. hasło jednorazowe ma charakter symetryczny, czyli jego zastosowanie jest możliwe wyłącznie w stosunkach dwustronnych tylko strony znają hasło i mogą je sprawdzić. Cecha ta nie pozbawia tych form charakteru podpisu elektronicznego. Ewentualne odwołanie się więc w rozporządzeniu o e-fakturach do tzw. zwykłego podpisu elektronicznego, oznaczałoby całkowitą dowolność stosowanych metod uwierzytelnienia e-faktur. Mogłyby mieć one postać nawet sms-a. Praktycznie niemożliwe byłoby zapewnienie im jakiejkolwiek standaryzacji a organy skarbowe w praktyce zostałyby pozbawione możliwości ich kontroli. Fakt powszechność bezpiecznego podpisu elektronicznego: Bezpieczny podpis elektroniczny w odróżnieniu do tzw.: zwykłego podpisu elektronicznego występuje w kilkunastu aktach normatywnych w Polsce. Nie wszystkie rozwiązania prawne znalazły swoje praktyczne zastosowanie, ale warto przypomnieć, że bezpieczny podpis elektroniczny już funkcjonuje z powodzeniem i przy zadowoleniu użytkowników w kilku systemach oraz w oparciu o szereg przepisów prawnych, w tym w ramach: systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie 8 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, aukcji elektronicznych w ramach zamówień publicznych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz systemu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z uchwalonymi ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zmianami w: Kodeksie Postępowania Administracyjnego podania administracyjne mogą być wnoszone drogą elektroniczną, jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym opartym o kwalifikowany certyfikat (projekt Wrota 3

4 Małopolski już uwzględnia możliwość składania podań z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego), ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w ciągu 3 lat wszelkie deklaracje zusowskie winny być wnoszone w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym opartym o kwalifikowany certyfikat, a ZUS deklaruje, że już w 2006 r. będzie przyjmował deklaracje ubezpieczeniowe opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jak z tego wynika, w ciągu kilku lat większość przedsiębiorców i wiele osób fizycznych zaopatrzy się w kwalifikowany certyfikat i będzie miało możliwość składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. W najbliższym więc czasie podpis elektroniczny oparty o kwalifikowany certyfikat stanie się powszechny. Fakt, że obecnie użytkowników bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest wielu, nie może stanowić żadnego argumentu przeciw jego zastosowaniu wobec e-faktur. Fakt możliwość masowych e-faktur Warto również zaznaczyć, że bezpieczny podpis elektronicznym jest rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie nie tylko do wystawiania pojedynczych e-faktur, ale także, a może nawet przede wszystkim, do wystawiania e-faktur w sposób masowy. Zgodnie z 7 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. nr 128, poz. 1094): ułatwienia ograniczające liczbę czynności, jakie musi wykonać podpisujący lub poświadczający przy składaniu pojedynczego bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poświadczenia elektronicznego, muszą być ograniczone czasem ich trwania lub liczbą składanych bezpiecznych podpisów elektronicznych lub poświadczeń elektronicznych.. Przepis ten jednoznacznie umożliwia automatyczne i wielokrotne składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, w tym również opatrywania nim elektronicznych faktur. Udział osoby generującej podpisy elekrtroniczne w takim przypadku ogranicza się jedynie do zainicjowania procesu podpisywania oraz jego ewentualnego zakończenia. Na rynku oferowane są urządzenia zapewniające funkcjonalność masowego podpisywania przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa procesu podpisywania narzuconych przepisami o podpisie elektronicznym. 4

5 Pojawiający się argument kwestionujący powyższe postanowienia prawa i standardów wynika albo z nieznajomości prawa albo ma na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Co ciekawe, krytycy projektu rozporządzenia w żadnej mierze nie przedstawili podstawy prawnej uniemożliwiającej wystawianie masowych e-faktur przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jest to straszak bez pokrycia. Jednocześnie jednak zakładają, że rzekoma niemożliwość nie dotyczy zwykłego podpisu elektronicznego. Nie kwestionując możliwości składania wielokrotnych zwykłych podpisów elektronicznych, należy zwrócić uwagę na fakt, że o ile w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego polskie prawo wprost przewiduje taką możliwość, o tyle brak takiego przepisu w odniesieniu do zwykłego podpisu elektronicznego. O tym jednak krytycy projektu rozporządzenia nie wspominają. Mit drogi bezpieczny podpis elektroniczny Podnoszony niekiedy argument kosztów związanych z korzystaniem z bezpiecznego podpisu elektronicznego jest znacznie wyolbrzymiony. Obecnie ceny kompletnego zestawu służącego do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wahają się między 300 a 500 zł, co daje zł miesięcznie. Jednak w przypadku przewidywanego znacznego upowszechnienia się e-podpisu, ceny te znacznie spadną. Po upływie okresu ważności certyfikatu (2 lata) dalsze korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego kosztuje ok zł, co daje 6-8 zł miesięcznie. Koszty te są niczym w porównaniu z oszczędnościami przedsiębiorcy w postaci: obniżenia kosztów wystawiania i przesyłania faktur (znaczki pocztowe i papier), archiwizacji papierowych kopii, a także korzyściami związanymi z elektroniczną obsługą dokumentów, oszczędnościami na czasie itp. Bezpieczny podpis elektroniczny łatwo również zintegrować z programami do obsługi obiegu dokumentów, w tym przede wszystkim z programami księgowymi i rachunkowymi. Wielu naszych klientów z niecierpliwością czeka na stworzenie możliwości wystawiania elektronicznych faktur, a koszt z tym związany nie stanowi dla nich żadnej bariery. Nie można również zapominać, że w związku z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Postępowania Administracyjnego, prawem zamówień publicznych, ustawą o systemie ubezpieczeń 5

6 społecznych i innymi aktami prawnymi przedsiębiorca będzie wykorzystywał bezpieczny podpis elektroniczny nie tylko do wystawiania e-faktur, ale także do zawierania umów na odległość (e-umowy), rozliczania się z ZUS-em (e-deklaracje ZUS), składania podań administracyjnych (e-podania), uczestnictwa w aukcjach elektronicznych (e-przetargi) itd. Koszt ten stanie się więc całkowicie marginalny w kontekście szerokich możliwości jego zastosowania. Wydaje się, że raczej zastosowanie innego rozwiązania narazi przedsiębiorców na dodatkowe koszty, a nadto sprawi, że będzie musiał posługiwać się różnymi formami uwierzytelnienia w różnych systemach. Fakt zgodność z ustawą o VAT Mit brak wymogu podpisu własnoręcznego na fakturze papierowej = brak bezpiecznego podpisu elektronicznego na e-fakturze Przy rozpatrywaniu form uwierzytelnienia e-faktur nie można zapominać brzmienia delegacji ustawowej z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepis ten nakłada na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek wydawaniu rozporządzenia uwzględniając m.in.: przepisy prawa Wspólnot Europejskich, konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom. Jak już wspomniano na wstępie, oparcie faktury elektronicznej o system EDI i bezpieczny podpis elektroniczny odpowiada odpowiednim zapisom prawa wspólnotowego. Natomiast szereg zapisów ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej rozporządzeń oraz norm, do których one odsyłają, zapewnia realizację pozostałych wymogów. I tak: jednoznaczna identyfikacja wystawcy faktury jest zapewniona m.in. przez obowiązek stwierdzenia tożsamości i osobistego stawiennictwa użytkownika kwalifikowanego certyfikatu u wystawcy kwalifikowanych certyfikatów (art. 10 ust. 1 pkt 2), zawieranie w certyfikacie sprawdzonych danych, w tym imienia i nazwiska oraz numerów PESEL i NIP, unikalność danych służących do składania podpisu elektronicznego (art. 10 ust. 1 pkt 10), bezpieczeństwo, wiarygodność, niezaprzeczalność i nienaruszalność 6

7 wystawianej i przesyłanej faktury jest zapewnione m.in. przez funkcjonalność bezpiecznego podpisu elektronicznego polegającą na rozpoznawalności późniejszych zmian e-dokumentu (art. 3 pkt 2 lit c), zapewnienie integralności e-dokumentu i wskazania certyfikatu do weryfikacji (art. 5 ust. 3), domniemanie prawne niezaprzeczalności autorstwa (art. 6), zapewnienie środków przeciwdziałających fałszerstwom certyfikatów (art. 10 ust. 1 pkt 3), przechowywanie przez okres 20 lat danych służących do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego złożonego pod elektroniczną fakturą (art. 13 ust. 2). Obecny brak prawnego wymogu podpisu własnoręcznego na fakturach papierowych, nie zwalnia prawodawcy z obowiązku tworzenia prawa zapewniającego jednoznaczną identyfikację wystawcy e-faktury oraz bezpieczeństwo, wiarygodność, niezaprzeczalność i nienaruszalność jej treści. Wymogi te nie mogą zostać spełnione w sposób pełny, prosty i tani za pomocą innych form identyfikacji niż bezpieczny podpis elektroniczny. Ponadto nie można zapominać, że bezpieczny podpis elektroniczny, jako jedyna elektroniczna forma identyfikacji na odległość, została uregulowana prawnie, działalność podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne podlega nadzorowi, a technologia jego zastosowania jest zestandaryzowana i uniwersalna. Łatwo również uzyskać informację o ważności lub nieważności kwalifikowanego certyfikatu (obowiązek niezwłocznej aktualizacji listy unieważnionych i zawieszonych certyfikatów), co w przypadku innych form identyfikacji jest właściwie nie do zapewnienia, szczególnie w przypadku wielości sposobów identyfikacji, różnorodności usług i usługodawców świadczących usługi w tym zakresie. Przy projektowaniu przedmiotowego rozporządzenia należy bowiem pamiętać, że o ile EDI ma charakter systemu zamkniętego dla ograniczonej liczby użytkowników, którym standard narzuca właściciel systemu, o tyle bezpieczny podpis elektroniczny ma znaleźć zastosowanie dla otwartej grupy użytkowników, którzy powinni się kierować uniwersalnymi standardami i normami prawnymi. Warto dodać, że Dyrektywa UE w/s podpisu elektronicznego zrównuje z podpisem własnoręcznym bezpieczny podpis elektroniczny oparty o kwalifikowany certyfikat. Jednocześnie Dyrektywa UE w/s e-faktur zaleca stosowanie do e-faktur właśnie tego rodzaju podpisu elektronicznego. Nieporozumieniem jest więc twierdzić, że brak wymogu podpisu własnoręcznego na papierowych fakturach przesądza o braku możliwości wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego do e-faktur. Fakt konieczna standaryzacja 7

8 Rezygnacja z bezpiecznego podpisu elektronicznego może doprowadzić do sytuacji, w której właściwie nie będzie możliwe wyrażenie przez odbiorcę faktury zgody na wystawienie i przesłanie jej w postaci elektronicznej. Odbiorca bowiem za każdym razem będzie musiał ustalać format podpisu, rodzaj certyfikatu, sposoby jego weryfikacji itp. Bezpieczny podpis elektroniczny zwolni go z tych obowiązków. Aplikacje weryfikujące są udostępniane nieodpłatnie a formaty certyfikatów zestandaryzowane. Sprawia to, że odbiorca e-faktury nie powinien mieć żadnych problemów z jej obsługą. Nadto odejście od bezpiecznego podpisu elektronicznego znacznie utrudni posługiwanie się podpisanymi dokumentami przez administrację skarbową, ze względu na funkcjonowanie różnego rodzaju formatów dokumentów, certyfikatów itp. Takie ryzyko jest nie do zaakceptowania, w tym również ze względu na cel, jaki ma osiągnąć ustawa o informatyzacji, czyli uniwersalność. Tylko pełna standaryzacja form uwierzytelnienia zapewni możliwość upowszechnienia się e-faktury. Stosowanie różnych rozwiązań przez wystawcę i odbiorcę faktury właściwie uniemożliwi ich wzajemne stosowanie i uznawanie. Warto podkreślić, że stosowanie kwalifikowanego certyfikatu pozostaje bez wpływu na stosowane oprogramowanie księgowe, obiegu dokumentów, archiwum itp. Po prostu podpis elektroniczny zostanie z nimi zintegrowane ku uciesze branży IT. Fakt bezpieczny podpis elektroniczny w e-podatkach Nie przesądzając kwestii kształtu przyszłego systemu e-podatki, można przypuszczać, że udane, powszechne wdrożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego w ramach e-faktur, znacznie ułatwi Ministerstwu Finansów i podatnikom stworzenie i sprawne uruchomienie systemu e-podatki oraz obniży koszty całego przedsięwzięcia. Skorzystanie w takim przypadku z bezpiecznego podpisu elektronicznego odbyłoby się całkowicie bez nakładów po stronie podatnika oraz przy zwolnieniu Skarbu Państwa z kosztów budowania i obsługi własnego systemu identyfikacji i uwierzytelnienia e-pitów. Jednocześnie podatnicy zostaliby uchronieni przed koniecznością korzystania z kolejnych haseł, PINów, kart czy innych urządzeń do uwierzytelnienia PITów. Mit możliwość alternatywnych rozwiązań. 8

9 Fakt brak własnych pomysłów. Pomijając kwestie zgodności z prawem wspólnotowym, należy zauważyć, że rezygnacja z bezpiecznego podpisu elektronicznego musiałaby łączyć się z zastąpieniem go inną formą zagwarantowania jednoznacznej identyfikacji wystawcy e-faktury oraz zapewnieniem jej bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności. Krytycy bezpiecznego podpisu elektronicznego nie wskazują alternatywnego rozwiązania. Sugerowanie natomiast, że może to być dowolna forma identyfikacji i uwierzytelnienia w żadnej mierze nie odpowiada wytycznym do rozporządzenia. Tak więc należy stwierdzić, że odstąpienie od bezpiecznego podpisu elektronicznego wymagałoby stworzenia szeregu przepisów regulujących kwestie identyfikacji, uwierzytelnienia, zapewnienia oryginalności, niezaprzeczalności, świadczenia usług w tym zakresie, a także standaryzacji tych usług. W przeciwnym wypadku, większość przedsiębiorców zostanie faktycznie pozbawiona możliwości korzystania z dobrodziejstwa e-faktury, a organy skarbowe nie będą miały możliwości rzetelnego zapoznania się z wystawianymi fakturami i sposobami ich uwierzytelnienia. Fakt bezpieczny podpis elektroniczny to bezpieczeństwo prawne W świetle polskiego prawa wszelkie e-dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym w oparciu o kwalifikowany certyfikat są zrównane w skutkach prawnych z dokumentami podpisanymi własnoręcznie. Dotyczy to wszelkich umów, podań administracyjnych, oświadczeń, ofert, deklaracji podatkowych, decyzji administracyjnych itd. Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego zapewnia możliwość stosowania do e-dokumentów wszystkich przepisów odnoszących się do dokumentów w tradycyjnym znczeniu. Warto zaznaczyć, że dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym może być podpisany wielokrotnie, w tym również przez odbiorcę faktury. Akceptowanie e-faktur bezpiecznym podpisem elektronicznym znakomicie ułatwi sądowe egzekwowanie należności. Wreszcie należy pamiętać o konieczności zapewnienia integralności e-faktury. Mail, sms, hasło czy PIN, z pewnością tego nie zapewnią. Łatwo sobie wyobrazić zmianę na e-fakturze numeru konta bankowego, na które ma zostać przesłana zapłata. 9

10 Kto poniesie odpowiedzialność za to odpowiedzialność? Ryzyko to może również towarzyszyć zwykłemu podpisowi elektronicznemu opartemu o klucz kryptograficzny, któremu nie zapewniono unikalności albo który jest przechowywany na urządzeniach typu dyskietka. Złamanie tego typu zabezpieczenia również nie powinno nastręczać trudności. Mit monopol dostawców certyfikatów i krociowe zyski: Działalność polegająca na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych nie jest limitowana. Każdy przedsiębiorca może złożyć odpowiedni wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o wpisanie go do rejestru wydawców kwalifikowanych certyfikatów. Działalność ta nie wymaga uzyskania koncesji. Wnioskodawca musi jednak spełniać odpowiednie wymagania bezpieczeństwa, ciągłości działania, kadrowe itp. Po ich spełnieniu może rozpocząć działalność. Obecnie działające podmioty planowały rozpoczęcie tej działalności jeszcze podczas prac nad ustawą o podpisie elektronicznym i złożyły wnioski w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy, czyli ponad 3 lata temu. W każdym czasie szeregi wystawców certyfikatów kwalifikowanych mogły się poszerzyć. Jednak działalność ta nie cieszy się popularnością. Nawet w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podczas których ustalono, że deklaracje ZUS za niespełna 3 lata będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym i proceduje się nad e-fakturami, co ma zapewnić rzekome krociowe zyski wystawcom certyfikatów kwalifikowanych, żaden przedsiębiorca nie złożył wniosku do Ministra Gospodarki i Pracy. Krytycy bezpiecznego podpisu elektronicznego w e-fakturach twierdzą, że przyjęcie rozporządzenia w obecnym brzmieniu spowoduje, że e-faktury się nie przyjmą i nikt nie będzie ich stosował. Niekonsekwentnie acz jednocześnie zarzucają Ministrowi Finansów zapewnienie ogromnych zysków wydawcom certyfikatów kwalifikowanych. Podsumowanie: Podsumowując, bezpieczny podpis elektroniczny jest najtańszym, 10

11 najłatwiejszym i najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem w zakresie uwierzytelniania e-faktur. Ponadto został szczegółowo umocowany w prawie, a jego zastosowanie odzwierciedla zalecenia prawa wspólnotowego. Wreszcie istotną zaletą bezpiecznego podpisu elektronicznego jest jego uniwersalność i standaryzacja oraz możliwość wykorzystania zarówno w kontaktach biznesowych jak i z organami administracyjnymi. Jako grono osób posiadające istotne doświadczenie w zakresie działania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz znające dobrze przepisy prawa w tym zakresie, popieramy propozycje Ministerstwa Finansów i jesteśmy pewni, że takie rozwiązanie nie tylko nie zahamuje stosowania e- faktur, ale wręcz przyczyni się do jego rozwoju. Jednocześnie organy skarbowe zachowają pełną kontrolę nad nowa formę dokumentów i sposobem ich uwierzytelnienia. Od dawna wszyscy podkreślają konieczność stworzenia jednolitej metody uwierzytelnienia pod hasłem JEDNA KARTA i JEDEN PIN. Bezpieczny podpis elektroniczny pozwala na osiągnięcie tego celu. Wydaje się, że rzeczywistym acz skrzętnie skrywanym celem krytyków bezpiecznego podpisu elektronicznego jest utrzymanie status quo. Zapewnia to bowiem branży teleinformatycznej sprzedaż większej ilości kart i czytników oraz oprogramowania, implementowanie wielu niekompatybilnych rozwiązań i rozwiązań poprawiających kompatybilność poprzednich rozwiązań, a następnie modyfikację tych poprawiających kompatybilność.. Rozwiązania jednolite zawsze miały i będą mieć swoich przeciwników. Zapomina się jednak, że na wdrażaniu e-faktur zarobi każdy, i branża IT, i wydawcy certyfikatów, i przedsiębiorcy wykorzystujący e-fakturę, i administracja państwowa, i przeciętny obywatel, bo będzie taniej. Smutny jest fakt, że mimo stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w tak wielu rozwiązaniach, jak ZUS, zamówienia publiczne, GIIF itp. usiłuje się narzucić przedsiębiorcom kolejną, inną, nową formę uwierzytelnienia dla e-faktur. Czy to logiczne? 11

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!!

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!! Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na instalację zestawu do podpisu elektronicznego (certyfikowanego). W razie zainteresowania proszę o odesłanie zamówienia (ostatnia strona) na fax 032 414 90 81.

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Charakterystyka działań z obszaru e gospodarki i e administracji podejmowanych na regionalnym poziomie PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Maciej Domagalski Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej.

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA, sygn.iptpp2/443-431/11-2/js, Izba Skarbowa w Łodzi, z dnia 27 października 2011r. Na podstawie art. 14b 1

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-343/16/MD Data 2016.08.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) 7 lutego 2011 r. Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Istotne przepisy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Czy w świetle najnowszego orzecznictwa jest możliwe takie odliczenie bez ryzyka jego zakwestionowania przez organy podatkowe?

Czy w świetle najnowszego orzecznictwa jest możliwe takie odliczenie bez ryzyka jego zakwestionowania przez organy podatkowe? Czy w świetle najnowszego orzecznictwa jest możliwe takie odliczenie bez ryzyka jego zakwestionowania przez organy podatkowe? Czy w świetle najnowszego orzecznictwa możliwe jest odliczanie VAT naliczonego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Agenda 1. Wprowadzenie do wirtualnej tożsamości 2. Wirtualna tożsamość z perspektywy PKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna damian.klimas@szostek-bar.pl 661-175-046 Wejście w życie Rozporządzenia eidas 1 lipca 2016 r. Cele Ułatwienie transgranicznego korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się.

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się. Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w zamówieniach publicznych wnioski de lege la Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych 8 czerwca 2006 r. Międzyzdroje Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych Robert Podpłoński Ośrodek Zarządzania Kluczami KIR S.A. Pojęcie dokumentu elektronicznego Treść i interpretacja dokumentu

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-fakturowanie Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Co to jest e-faktura? E-faktura (faktura elektroniczna): E-faktura (faktura elektroniczna) -to 1. faktura jest zapisana

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE. Szczególna procedura Podstawa

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT.

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadł wyrok w sprawie możliwości przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej na dysku komputerowym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ AUTOR Tomasz Strzałkowski Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy BURZLIWE DZIEJE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ Dzieje faktury elektronicznej w historii

Bardziej szczegółowo

Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013. Aneta Jarczyńska online business development manager

Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013. Aneta Jarczyńska online business development manager Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013 1 Aneta Jarczyńska online business development manager e-faktury w Europie 3 mld faktur elektronicznych wystawiono w europejskim obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Interpretacje podatkowe. Powrót Drukuj Wyszukiwarka. IPTPP2/ /12-4/KW, interpretacja indywidualna

Interpretacje podatkowe. Powrót Drukuj Wyszukiwarka. IPTPP2/ /12-4/KW, interpretacja indywidualna Page 1 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/443-467/12-5/KW Data 2012.08.20 Referencje IPTPP2/443-467/12-4/KW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A.

Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A. NIEZAWODNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INNOWACYJNOŚĆ Elektroniczna Legitymacja Studencka w ofercie KIR S.A. Warszawa, 13 czerwca 2008 r. Dlaczego Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. mówi o podpisie elektronicznym i ELS?

Bardziej szczegółowo

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie.

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Warszawa, 2008 Podpis elektroniczny a e - faktura 1) Dyrektywa podatkowa dopuszcza

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Terminy szkolenia 3 październik 2012r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć.

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć. ZASADY Wystawiania oraz udostępniania dokumentów księgowych w formie elektronicznej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy (dalej: NASK) 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia

Bardziej szczegółowo

Michał Spychalski E-FAKTURA. Wzorcowa instrukcja wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT

Michał Spychalski E-FAKTURA. Wzorcowa instrukcja wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT Michał Spychalski E-FAKTURA Wzorcowa instrukcja wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT z komentarzem Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur bez podpisu elektronicznego i poza EDI

Wystawianie faktur bez podpisu elektronicznego i poza EDI Wystawianie faktur bez podpisu elektronicznego i poza EDI Interpretacja indywidualna z dnia 17.01.2011, sygn. ITPP3/443-169a/10/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.fi nanse.mf.gov.pl Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura 1 2 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest:

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest: Uzasadnienie Zgodnie z art. 3f 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Europejskie postępowanie nakazowe Rozporządzenie 1896/2006 z 12.12.2006r. Ustanawiające postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów)

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) przygotował Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Dwa rodzaje jednego UPO W art. 3 pkt 20 UI jest definicja

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap Paweł Krawczyk Kraków, 28 maja 2010 ul. Miechowity 15/19 31-475 Kraków tel +48 602 776959 email pawel.krawczyk@hush.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Wymiar prawny eid w Polsce

Wymiar prawny eid w Polsce Wymiar prawny eid w Polsce r.pr. Piotr Brewiński Koordynator Zespołu Prawno-Legislacyjny Związek Banków Polskich Józefów, 31 maja 2016 r. Stan obecny Podpis elektroniczny Ochrona danych osobowych Pranie

Bardziej szczegółowo

E-faktura Sage. nasz pomysł na e-fakturę. WERCOM Sp. z o.o. Złoty Autoryzowany Partner Sage, tel. 61 868 22 08, biuro@wercom.pl, www.wercom.

E-faktura Sage. nasz pomysł na e-fakturę. WERCOM Sp. z o.o. Złoty Autoryzowany Partner Sage, tel. 61 868 22 08, biuro@wercom.pl, www.wercom. E-faktura Sage nasz pomysł na e-fakturę Czym jest e-faktura w Sage? Korzyści zastosowania standardu e-faktury Sage PDF + metadane czytelność dla ludzi i systemów IT Metadane w postaci XML łatwa weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA, sygn.iptpp2/443-22/11-4/bm, Izba Skarbowa w Łodzi, z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8012.55.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu podmiotowego stosowania przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 07.10.2016 Kraków 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap, 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego, 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego. 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych grudzień 2012 PUBLIKACJA BEZPŁATNA w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Informacja dla: płatników składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób klientów Zakładu, którzy chcą korzystać

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad świadczenia usług zaufania w systemie DOCert. Pełna informacja

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani globalnie

Zaangażowani globalnie Zaangażowani globalnie Jednolity plik kontrolny Izabela Karolak I 02.06.2016 1 Agenda 01 Istota i cel wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego 02 Podmioty objęte obowiązkiem przekazywania danych 03 Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obrót gospodarczy i jego bezpieczeństwo Wykład nr 7. Dr Sylwia Kotecka-Kral CBKE WPAiE UWr

Elektroniczny obrót gospodarczy i jego bezpieczeństwo Wykład nr 7. Dr Sylwia Kotecka-Kral CBKE WPAiE UWr Elektroniczny obrót gospodarczy i jego bezpieczeństwo Wykład nr 7 Dr Sylwia Kotecka-Kral CBKE WPAiE UWr PRAWNE PODSTAWY HANDLU ELEKTRONICZNEGO (CZ. 5) FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Rozporządzenie UE o identyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 20.10.2016 Dubiecko 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

terminu laboratorium wskazanego w pkt 2, określono krąg podmiotów, z pomocy których organ wykonujący kontrolę celno-skarbową może skorzystać dla

terminu laboratorium wskazanego w pkt 2, określono krąg podmiotów, z pomocy których organ wykonujący kontrolę celno-skarbową może skorzystać dla UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r.

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r. Świętokrzyskiego Portal e-urząd Kielce r. Profil Zaufania -Rozporządzenie MSWiA z dn. 27.04.2011 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania Bogdan Zatorski 2013 Ścisła harmonizacja VAT w UE 1. Dyrektywy 2006/112/WE i 2010/45/ UE, Kierunek zmian: - jednolite zasady VAT w UE - równoprawne faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E : Rodzaje podpisów elektronicznych 1-5 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 10 styczeń 2014 Umowa z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne 6 Certyfikat 7-8 Wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT oraz faktur VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT oraz faktur VAT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT oraz faktur VAT korygujących Pismo z dnia 19 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2-443-631/10-4/KG Prawo

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK Data 2011.05.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia roku.

Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia roku. Unizeto Technologies SA Ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia 09.07.2009 roku. Uwaga generalna. Propozycje

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne Warszawa 2008-11-28 Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z 4.11.2008 roku) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] proponuje

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939)

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) Warszawa, dnia 28 lipca 2010 r. Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) I. Cel i przedmiot ustawy W świetle obowiązujących przepisów sprawy związane z dowodami osobistymi uregulowane są w

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00)

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 28.1.2010 2009/0009(CNS) POPRAWKI 10-19 Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo