Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński"

Transkrypt

1 Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

2 Europejskie postępowanie nakazowe Rozporządzenie 1896/2006 z r. Ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Implementowane w k.p.c. w przepisach art. 505 (15)- 505(20), art. 795 (6)-795 (7) i art (4) -1153(6). W polskim modelu europejskie postępowanie nakazowe jest postępowanie odrębnym, które nie krzyżuje się z innymi postępowania odrębnymi np. nakazowym, postępowanie gospodarczym (art. 505 (1) par. 2)

3 ENZ według rozporządzenia 1896/2006 pozew w europejskim postępowaniu nakazowym może być złożony w postaci formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia art. 26 rozporządzenia odsyła do regulacji proceduralnych prawa krajowego, w kwestiach nieuregulowanych w rozporządzeniu, dają tym samym pewna swobodę w zakresie informatyzacji tego postępowania.

4 ENZ rozporządzenie jednak odnosi się wprost do kwestii komunikacji elektronicznej, pozostawiając państwom członkowskim swobodę w zakresie zastosowania tych rozwiązań rozporządzenie reguluje dwa pisma procesowe w postaci elektronicznej: pozew i sprzeciw

5 ENZ art. 7 ust. 5 i 6 rozporządzenia stanowi, że pozew o wydanie nakazu zapłaty wnosi się na formularzu lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania enz i dostępnego sądowi wydania enz. pozew misi być podpisany przez powoda, lub przez przedstawiciela

6 ENZ Jeżeli pozew składany jest w postaci elektronicznej musi być podpisany, zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. W sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych Chodzi o tzw. zaawansowany podpis elektroniczny, który przyporządkowany wyłącznie podpisującemu, umożliwiający ustalenie jego tożsamości stworzony za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod wyłączną kontrolą i tak powiązany z danymi, do których się odnosi, że każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna

7 ENZ polska regulacja podpisu elektronicznego wprowadzona ustawa z r. o podpisie elektronicznym nie jest z taką definicja do końca zgodna. Jednak rozporządzenie każe uznawać podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy w państwie członkowskim wydania enz, bez dodatkowych wymogów.

8 ENZ Rozporządzenie dopuszcza jednak także sytuację, w której powyższy podpis nie będzie wymagany, jeżeli i w tym zakresie, w jakim- w sadach państwa członkowskiego UE wydania europejskiego nakazu zapłaty funkcjonuje alternatywny system komunikacji elektronicznej, do którego dostęp ma określona grupa uprzednio zarejestrowanych uwierzytelnionych użytkowników i umożliwia ich bezpieczna identyfikację. Państwa członkowskie winny w takim wypadku, poinformować Komisję Europejską o takich systemach komunikacji.

9 ENZ Takie same rozwiązania przewidziano dla sprzeciwu od nakazu zapłaty (art. 16 ust. 4 i 5)

10 ENZ Dopuszczono także doręczenie elektroniczne bez potwierdzenia odbioru przez pozwanego, zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego UE, w którym ma nastąpić doręczenie, droga elektroniczną, za automatycznym potwierdzeniem dostarczenia, pod warunkiem, że pozwany uprzednio wyraźnie zgodził się na taki sposób doręczenia. (art. 14 ust. 1 lit. f) Brak uprzedniej zgody pozwanego wyklucza skuteczność takiego doręczenia.

11 ENZ Informatyzacji enz i postępowania według sprawie drobnych roszczeń na podstawie rozwiązań przyjętych w EPU składanie pozwu i sprzeciwu w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (można nawet wykorzystać system teleinformatyczny stworzony na potrzeby EPU, ale wtedy należy zmienić k.p.c. oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych, by sąd epu (esąd był właściwy do rozpoznawania spraw z europejskim postępowaniu nakazowym)

12 ENZ należy wprowadzić możliwość, podobnie jak w EPU użycia podpisu elektronicznego art. 126 par. 5 k.p.c. Pismo procesowe wniesione droga elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art.. 3 pkt 1 ustawy z r. O podpisie elektronicznym oznacza, to zarówno możliwość zastosowania tzw. Zwykłego podpisu elektronicznego, jak i bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. w pierwszy przypadku konieczne jest jednak przyjęcie szczególnego sposobu uwierzytelnienia, które pozwoli na identyfikację powoda i pozwanego, jak i pełnomocnika profesjonalnego

13 ENZ doręczenia elektroniczne w enz mogą być wprowadzone w oparciu o przepisy art. 131(1) k.p.c. W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze, a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo droga elektroniczną. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym

14 ENZ wydaje się jedynie, że w enz pozwany winien dodatkowo wyrazić zgodę wyraźnie- nie tylko przez samo złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty drogą elektroniczną nie ma też przeszkód, aby zmodyfikować na potrzeby enz przepis o doręczeniach elektronicznych w taki sposób, aby sprzeciw był doręczany elektronicznie a jego odbiór był potwierdzany przez pozwanego pisemnie.

15 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie nr 861/2007) składanie pozwu i odpowiedzi na pozew uregulowano nieco inaczej, niż w enz w szczególności pozew i odpowiedź na pozew może być wniesiona za pośrednictwem poczty lub innych środków komunikacji, takich jak faks lub poczta elektroniczna, akceptowanych przez państwa członkowskie, w którym postępowanie jest wszczynane. nie przewidziano zatem wymogu użycia podpisu elektronicznego z art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93 wydaje się zatem, że także w tym przypadku można wykorzystać sposób składania pism procesowych przewidzianych dla EPU

16 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń pewną odmiennością postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest postępowanie dowodowe dowód z pisemnych zeznań świadków, stron i biegłych przeprowadzenie rozprawy w drodze konferencji wideo lub za pośrednictwem innych technologii komunikowania się, jeżeli pozwalają na to środki techniczne

17 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w celu implementacji tego rozporządzenia przewidziano w k.p.c. w art. 235 par. 2 przeprowadzenie dowodu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość. W tych przypadkach sąd orzekający przeprowadza dowód w obecności sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie.

18 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń przepis ten zatem w części realizuje potrzeby postępowania dowodowego według rozporządzenia 861/2007. nie ma jednak możliwości przeprowadzenia całej rozprawy można postulować, aby na żądanie strony- sąd przeprowadzał także rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość w związku z tym, że sąd wzywający bezpośrednio przeprowadza dowód, sąd wezwany winien jedynie pełnić funkcje pomocnicze.

19 W rozporządzenie 1896/2006 przewidziano także możliwość doręczania pism procesowych, pozwu, sprzeciwu drogą elektroniczną Przewidziano w tym zakresie minimalne standardy i tak, art. 13 lit. d stanowi, że doręczenie może nastąpić, z godnie z prawem krajowym państwa członkowskiego UE, przez faks lub pocztę elektroniczną, za podpisanym i zwróconym przez pozwanego poświadczeniem odbioru zawierającym datę odbioru.

20 Prawo obce Propozycja polskiej regulacji, choć sama w sobie oryginalna, to jednak już od kilku lat w innych państwach europejskich funkcjonują e-sądy na podobnych zasadach jak proponowanych w Polsce Anglicy, Walijczycy i Niemcy maja już swoje e-sądy

21 Anglia i Walia - Money claim online

22 Money claim online Money Claim Online to w zasadzie nazwa internetowego portalu sądowego związanego z sądem rejonowym hrabstwa Northampton. Portal umożliwia elektroniczne wnoszenie pism procesowych i bieżące zapoznawanie się z tokiem sprawy przez internet.

23 Niemcy - Mahnverfahren

24 Mahnverfahren Mahnverfahren to odpowiednik polskiego postępowanie upominawczego, z tym że regulacja niemiecka daje możliwość zautomatyzowania procedury, a prawo ku temu pozostawiono w gestii krajów związkowych stąd w zasadzie e-sady funkcjonują w każdym z krajów związkowych z osobna.

25 Dziękujemy za uwagę! ZAPRASZAMY NA PRZERWĘ

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem 19 Kontynuując powyższą tematykę, w następnym numerze elektronicznej Administracji autorzy rozważą zagadnienia treści o charakterze komercyjnym oraz komercyjnego sposobu prezentacji informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego http://ec.europa.eu/civiljustice/ Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych

Bardziej szczegółowo

Berenika Kaczmarek. Doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytetu Wrocławskiego

Berenika Kaczmarek. Doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytetu Wrocławskiego Nowe technologie, nowe moŝliwości nowoczesne formy komunikowania się sądu i stron procesu cywilnego, a takŝe sądów miedzy sobą uwagi na tle aktualnych przepisów Berenika Kaczmarek Doktorantka w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych 57 * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych Spis treści I. Uwagi ogólne II. Swoboda wykonywania działalności pocztowej a konkurencja na rynku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda Ewa Seremet O czym będzie mowa? Wprowadzenie do siatki pojęciowej. Digitalizacja prawa. Wybrane aspekty obecnego stanu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym

Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym Grzegorz Wierzbicki 1 Sylwia Kotecka 2 Miejsce weksla własnego w obrocie gospodarczym Weksel wielu przedsiębiorcom może wydać się przestarzałym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć!

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Konsumenckie Centrum E-Porad ARTYKUŁ NR 2 Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Usługa telekomunikacyjna polega na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej 1. Oznacza to, że umowami o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Kobierzyce, kwiecień 2015r. 1 Spis treści Rozdział Postanowienia ogólne...4 Definicje i postanowienia

Bardziej szczegółowo