E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ"

Transkrypt

1 E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

2 AUTOR Tomasz Strzałkowski Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy BURZLIWE DZIEJE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ Dzieje faktury elektronicznej w historii polskiego prawa podatkowego są wyjątkowo burzliwe. Początkowo spotykała się z nieufnością zarówno ze strony organów podatkowych, jak również sądów administracyjnych. Wiele w tym zakresie zmieniło przełomowe rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie o sygn. I FSK 1444/09, w którym skład orzekający po raz pierwszy przyznał prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze przesłanej faksem lub em. Jednak prawdziwa rewolucja nastąpiła dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. w związku z implementowaniem przez Polskę zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 2

3 podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1). Celem dyrektywy było uproszczenie przepisów dotyczących VAT w celu upowszechnienia fakturowania elektronicznego. W treści dokumentu wprost zapisanego, że faktury elektroniczne i papierowe powinny być traktowane w jednakowy sposób. liberalizację wymogów dotyczących wystawiania faktur elektronicznych. Obecnie stanowią one coraz popularniejszy sposób na bezpieczne zarządzanie dokumentami. Ich największe zalety to obniżenie kosztów dystrybucji oraz szybkość i niezawodność doręczenia. Nie bez znaczenia jest również, że są przyjazne środowisku. Dlatego warto przyjrzeć się zasadom jakie towarzyszą ich wystawianiu. W konsekwencji przepisy przyniosły znaczącą 3

4 CZYM JEST FAKTURA ELEKTRONICZNA? Regulacje dotyczące faktur elektronicznych od 1 stycznia 2014 r. zawarte są bezpośrednio w Warszawie w interpretacji z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/ /14-2/AW). w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054). Kluczowe dla zrozumienia istoty problemu jest ustalenie zakresu pojęcia faktura elektroniczna. Zgodnie z ustawą pod tym pojęciem rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Przez wystawienie należy rozumieć udostępnienie faktury w taki sposób, aby odbiorca mógł ją otrzymać. Tytułem przykładu można wymienić: wysyłkę , pobranie faktury za pośrednictwem serwisu internetowego (po wcześniejszym logowaniu zabezpieczonym hasłem) lub przekazanie przy pomocy bezpiecznego połączenia. Praktyczne rzecz biorąc faktura elektroniczna może więc przybrać formę ustrukturyzowanego komunikatu (jak np. XML), wiadomości z załącznikiem w PDF, DOC, CSV, JPG lub faksu otrzymanego w formacie elektronicznym. Wybór samego formatu zależy od podatnika. Ważne, aby faktura była utworzona w komputerze i elektronicznie dostarczona kontrahentowi. Jeśli faktura utworzona w formacie elektronicznym zostanie wydrukowana i przekazana w formie papierowej nie będzie już fakturą elektroniczną. Odwrotnie natomiast fakturę papierową, która zostanie zeskanowana i wysłana em należy uznać za fakturę elektroniczną. Istotne, aby wersja papierowa nie została wysłana lub przekazana odbiorcy. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej 4

5 WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH Stosowanie faktur elektronicznych wymaga uzyskania akceptacji odbiorcy. Ustawa nie wprowadza jednak żadnych konkretnych warunków dotyczących formy i treści takiej akceptacji. Należy uznać, że może zostać dokonana w dowolnej formie. Dopuszczalna wydaje się również dorozumiana akceptacja na stosowanie takich faktur. W przypadku gdy kontrahent ureguluje należność z faktury Treść faktury elektronicznej niczym nie różni się od treści faktury papierowej. Przepisy przewidują nawet pewne uproszczenie treści faktur elektronicznych. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. otrzymanej drogą elektroniczną, można to odczytywać jako zgodę na otrzymywanie faktur taką drogą. Interesujące jest, że ustawa w ogóle nie odnosi się do kwestii cofnięcia akceptacji. Wydaje się, iż stanie się ono skuteczne z chwilą kiedy wystawca faktury powziął o nim wiadomość. Identycznie, jak w przypadku faktur tradycyjnych, podatnik ma zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Z kolei 5

6 przez integralność treści rozumie się okoliczność, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została opisana w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z 19 października 1994 r. (1994/820/ WE) odnoszącego się do aspektów prawnych Jak w praktyce zapewnić spełnienie tych wymogów? Ustawa przewiduje na to trzy równorzędne sposoby. Zaliczamy do nich: stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą elektronicznej wymiany danych (Dz.Urz. UE L 338 z r., s. 98). Korzystanie z EDI opiera się na umowie, która szczegółowo określa warunki techniczne oraz formalne, na jakich przebiegać będzie elektroniczna wymiana informacji. ważnego kwalifikowanego certyfikatu, stosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI) lub stosowanie dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. W praktyce stosowanie wskazanych sposobów weryfikacji faktury nie budzi większych wątpliwości. Najwięcej praktycznych wątpliwości wywołuje natomiast możliwość stosowania dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą Zgodnie z ustawą bezpieczny podpis a dostawą towarów lub świadczeniem usług. elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest rozwiązaniem, które uznane zostało za spełniające kryterium autentyczności pochodzenia oraz integralności treści. Przez kontrolę biznesową należy rozumieć procedury wewnętrzne funkcjonujące u podatnika, które gwarantują, że faktura zostanie wystawiona w odniesieniu do rzeczywistej transakcji, a treść faktury nie będzie mogła ulec Drugim sposobem zagwarantowania zmianie. autentyczności pochodzenia i integralności faktur jest podpisanie z kontrahentem umowy określającej warunki wymiany danych elektronicznych EDI (Electronic Data Intercharge). Komisja Europejska w wyjaśnieniach do dyrektywy Rady 2010/45/UE wskazuje, że kontrola biznesowa jest to proces tworzony, wdrażany 6

7 i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarząd, pracowników i właścicieli) za uzyskanie dostatecznej pewności w zakresie sprawozdawczości finansowej, rachunkowej i nadzorczej oraz w zakresie ich zgodności z wymogami prawnymi. Przykładem kontroli biznesowej jest dopasowywanie dokumentów uzupełniających (takich jak np. zamówienie kontrahenta, dokumentacja bankowa itp.). Można tego dokonać poprzez ręczne porównanie faktury z istniejącymi dokumentami handlowymi (np. kopią zamówienia, zleceniem, umową kupna, świadectwem dostawy, potwierdzeniem przelewu lub realizacji płatności). ustalenia wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a transakcją. Nie ma (i nie może być) jednego powszechnie obowiązującego wzorca takiej kontroli. Inaczej on będzie wyglądał u jednoosobowego przedsiębiorcy, a inaczej w spółce zatrudniającej setki osób i mającej tysiące kontrahentów. Kontrole biznesowe powinny być więc odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać takie czynniki jak: ilość i wartość transakcji oraz dostawców. Ważnym aspektem kontroli jest weryfikacja dokumentu na etapie księgowania. Powinna ona zapewnić możliwość przyporządkowania faktury do stanowiącej podstawę jej wystawienia dostawy lub usługi. Podkreślić należy, iż przepis wymaga przeprowadzenia dowolnych kontrolach biznesowych. Przyjąć więc należy, że każdy system kontroli wewnętrznej jest wystarczający, o ile pozwala na osiągnięcie celu w postaci Można tego dokonać np. poprzez ręczne porównanie faktury z istniejącymi dokumentami handlowymi np. kopią zamówienia, zleceniem, umową kupna, świadectwem dostawy, potwierdzeniem przelewu. 7

8 Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zawartymi w broszurze informacyjnej dotyczącej zmian w zakresie fakturowania przedsiębiorca nie jest obowiązany do stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów. Kontrola biznesowa nie podlega bowiem obowiązkowi osobnego dokumentowania. stanowiska potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 listopada 2014 r. (sygn. IBPP2/ /14/ICz). Przepisy nie regulują szczegółowo sposobu numeracji faktur elektronicznych. Podatnik ma zatem swobodę w zakresie ustalenia sposobu numeracji pod warunkiem zapewnienia, że każda wystawiana faktura będzie miała numer Dowolne kontrole biznesowe powinny ustalać wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Należy przez to rozumieć udokumentowany przebieg transakcji od jej rozpoczęcia poprzez dokument źródłowy, taki jak zamówienie, do zakończenia w formie ostatecznego zapisu w rocznych sprawozdaniach finansowych. Podatnicy nie mają obowiązku przechowywania faktur w ich oryginalnej postaci. Możliwe zatem jest przechowywanie faktur elektronicznych w postaci papierowej, jak również przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej. Prawidłowość takiego kolejny. W praktyce jeżeli podatnik wystawia faktury w formie elektronicznej i papierowej, może zastosować odrębną numerację dla każdego z tych rodzajów. Dopuszczalne jest także przyjęcie przez podatnika jednej ciągłej numeracji dla obydwu rodzajów faktur. Za dopuszczalne, wobec braku przepisów które stanowiłyby inaczej, należy uznać również wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej. Prawidłowość takiego stanowisko potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. ILPP4/ /11-3/ISN). 8

9 ELEKTRONICZNE RÓWNE PAPIEROWYM Przepisy dyrektywy Rady 2010/45/UE praktycznie zrównały faktury elektroniczne z fakturami papierowymi. Dzięki temu uprawnione jest twierdzenie, że obydwa rodzaje faktur są równorzędnymi dokumentami. Co więcej zmianę podejścia do faktur elektronicznych można zaobserwować również praktyczne wykorzystanie faktur elektronicznych. Bardzo dobrze bowiem taki był cel Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Pozwala to na osiągnięcie celu dyrektywy, czyli upowszechnienia fakturowania elektronicznego. w praktyce skarbowej. W wydawanych interpretacjach organy podatkowe coraz częściej interpretują przepisy w sposób umożliwiający 9

10 KANCELARIA PRAWNA CHAŁAS I WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości. KONTAKT: Adres: ul. Grzybowska 45, Warszawa tel.:

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem 19 Kontynuując powyższą tematykę, w następnym numerze elektronicznej Administracji autorzy rozważą zagadnienia treści o charakterze komercyjnym oraz komercyjnego sposobu prezentacji informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktura Gdynia, 10 lutego 2014 PRZEPISY PRAWA (1) 1. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A.

E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A. Opracowanie E-faktury: fakty i mity Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A. Fakt projekt wzorowany na Dyrektywie Unii Europejskiej: Polski

Bardziej szczegółowo