OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9 rok

2 Spis treści 1. Synteza PKB Popyt krajowy oraz wpływ eksportu netto na dynamikę PKB Spożycie prywatne Nakłady brutto na środki trwałe Stopa bezrobocia Inflacja Produkcja przemysłowa Koszty pracy w przemyśle Spis tabel Spis wykresów...

3 1. Synteza Globalny kryzys ekonomiczny w bardzo dotkliwy sposób oddziałuje na gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej. Notowany jest spadek PKB, popytu krajowego, spożycia, inwestycji, produkcji przemysłowej itp. Zjawiskom tym towarzyszy jednoczesny wzrost bezrobocia. PKB w w trzech pierwszych kwartałach 8 wzrastał w coraz wolniejszym tempie. Poczynając od IV kwartału notowane są bezwzględne spadki produktu, który w I oraz II kwartale bieżącego roku zmniejszył się o,8%. O skali kryzysu świadczy liczba państw, w których następuje spadek PKB. W I kwartale 8 roku spadek notowano w dwóch krajach unijnych, a w I kwartale bieżącego roku państw takich było już 3. W odróżnieniu od, w Polsce w badanym okresie PKB zwiększa się w kolejnych kwartałach, aczkolwiek w coraz wolniejszym tempie. W II kwartale 9 roku, która od początku 8 roku znajdowała się niezmiennie w grupie państw wykazujących najwyższy wzrost gospodarczy, była jedynym krajem mogącym pochwalić się wzrostem PKB (o 1,%). Popyt krajowy i kierunek jego zmian był podobny do kształtowania się zmian PKB. W trzech pierwszych kwartałach 8 roku popyt wzrastał w coraz niższym tempie. Od IV kwartału notowane jest zmniejszenie bezwzględnej wielkości popytu, którego dynamika pogłębia się z kwartału na kwartał. W II kwartale 9 roku popyt krajowy spadł o,3%. Z kwartału na kwartał zwiększa się liczba państw, w których popyt krajowy spada. W I kwartale 8 roku popyt spadł w krajach, a w I kwartale 9 roku w. Podobnie jak w także w Polsce notowana jest tendencja malejącej dynamiki popytu. Do I kwartału 9 roku włącznie popyt w Polsce zwiększał się. W tymże kwartale nasz kraj, jako jedyny spośród państw mógł pochwalić się wzrostem popytu krajowego. Jednak w II kwartale bieżącego roku także w Polsce nastąpił spadek popytu (o 1,%). Był to najniższy spadek wśród państw. Wpływ eksportu netto i skala tego wpływu na zmiany PKB Unii Europejskiej ulega zmianie wraz z pogłębianiem się kryzysu. W pierwszych trzech kwartałach analizowanego okresu notowano niewielki, dodatni wkład we wzrost PKB. Poczynając od IV kwartału 8 roku wkład eksportu netto jest negatywny, a jego skala, choć w dalszym ciągu nie przekraczająca 1 pkt. proc. jest większa niż w poprzednim okresie. Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja w Polsce. W ciągu całego roku 8 wkład eksportu netto we wzrost PKB był ujemny, natomiast w roku 9 jest dodatni. W II kwartale bieżącego roku skala tego wpływu wyniosła,8 pkt. proc. Spożycie prywatne będące główną składową popytu krajowego zmienia się w podobnie do tego popytu. W trzech pierwszych kwartałach notowano wzrost w tempie malejącym. Poczynając od IV kwartału następuje spadek spożycia, który w II kwartale bieżącego roku wyniósł 1,7%. W I kwartale 8 roku spadek spożycia indywidualnego nastąpił w krajach unijnych, a w I kwartale bieżącego roku w krajach. W Polsce w całym analizowanym okresie spożycie prywatne zwiększa się w dość zmiennym tempie. W II kwartale bieżącego roku wzrost wyniósł 3,%. Od IV kwartału ubiegłego roku wzrost spożycia w Polsce jest najwyższy spośród państw. Nakłady brutto na środki trwałe są kategorią najbardziej wrażliwą na zmiany koniunkturalne. Bezwzględny spadek nakładów nastąpił w III kwartale 8 roku, a więc o kwartał wcześniej od omówionych wyżej kategorii makroekonomicznych. W kolejnych kwartałach spadek pogłębia się, w II kwartale bieżącego roku wyniósł 11,6%. W I kwartale 3

4 8 roku zmniejszenie inwestycji nastąpiło w sześciu krajach, a w I kwartale bieżącego roku w. W analizowanym okresie w Polsce do I kwartału 9 roku włącznie następował wzrost nakładów w tempie malejącym. W II kwartale bieżącego roku inwestycje zmniejszyły się (o 1,9%). W tymże kwartale w żadnym z państw nie odnotowano wzrostu inwestycji, a spadek który wystąpił w naszym kraju był najniższy. Stopa bezrobocia w wzrasta sukcesywnie od początku badanego okresu. W lipcu bieżącego roku wskaźnik wyniósł 9,%. W styczniu 8 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 8,% i była wyższa niż w. Od stycznia do października 8 roku wskaźnik obniżył się do poziomu 6,8%.W lipcu 8 roku stopy bezrobocia w Polsce i w wyrównały się na poziomie 7,%. Od sierpnia 8 roku stopa bezrobocia w Polsce, mimo wzrostu pozostaje niezmiennie na poziomie niższym niż w. Na koniec lipca 9 roku wskaźnik wynosił 8,% Inflacja w wzrastała w ciągu I półrocza 8 roku. W lipcu osiągnęła poziom,%. Poczynając od sierpnia ubiegłego roku następuje jej szybki spadek. W sierpniu bieżącego roku wskaźnik wyniósł,6%. W tymże miesiącu aż w 1 państwach wystąpiła deflacja. W Polsce w całym badanym okresie inflacja pozostawała na poziomie ponad 3%, wyższym niż w. Największa różnica (około pkt. proc.) miała miejsce w lipcu i sierpniu bieżącego roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie istotne różnice między i Polską. Po pierwsze w Unii Europejskiej ograniczeniu działalności gospodarczej (spadkowi PKB) towarzyszy znaczący spadek inflacji (do wystąpienia zjawisk deflacyjnych włącznie), natomiast w naszym kraju, wyraźnemu zmniejszeniu tempa wzrostu PKB towarzyszy stabilizacja inflacji. I po drugie: w strefie euro stopa referencyjna EBC jest wyższa od inflacji, a w Polsce stopa referencyjna NBP jest niższa od inflacji. Produkcja przemysłowa w wzrastała w niezbyt szybkim tempie do kwietnia 8 roku. Poczynając od maja notowane są bezwzględne spadki produkcji, które w bieżącym roku kształtują się w przedziale 15%-%, z tym że od maja bieżącego roku tendencja przyspieszonych spadków została wyhamowana (w lipcu spadek wyniósł 1,7%). W Polsce w ciągu trzech pierwszych kwartałów notowano wzrost produkcji w tempie malejącym. Od października ubiegłego roku produkcja nieustannie zmniejsza się. Najgłębszy spadek nastąpił w styczniu bieżącego roku (13,%). Poczynając od lutego spadki produkcji wyhamowały. W lipcu odnotowano zmniejszenie produkcji o,%. Wzrost kosztów pracy w przemyśle w w całym badanym okresie następuje w tempie wolniejszym niż w Polsce. Najwyższy wzrost (6,%) miał miejsce w IV kwartale ubiegłego roku. W bieżącym roku koszty wzrastają o około 5%. W naszym kraju tempo wzrostu kosztów pracy systematycznie zmniejsza się. W I kwartale ubiegłego zanotowano wzrost o 1,%, a w II kwartale bieżącego roku o 5,%.

5 . PKB W ciągu kolejnych kwartałów 8 roku w następowało sukcesywne obniżanie tempa wzrostu PKB. W I kwartale wzrost PKB wyniósł,% 1, a w III kwartale,7%. W IV kwartale tempo wzrostu było ujemne (1,7%). Spadkowa tendencja nasiliła się w I oraz II kwartale 9 roku, kiedy odnotowano zmniejszenie PKB o,8%. O rozszerzaniu się globalnego kryzysu gospodarczego, oprócz spadku tempa wzrostu PKB, świadczy także zwiększająca się liczba państw unijnych, w których w kolejnych kwartałach 8 i 9 roku notowano ujemne tempo wzrostu. W I kwartale 8 roku były dwa takie państwa. W IV kwartale ich liczba wzrosła do 19, a w I kwartale 9 roku do 3. Na tle wyżej przedstawionych informacji sytuacja ekonomiczna Polski jest korzystna. We wszystkich analizowanych kwartałach tempo wzrostu PKB w naszym kraju było dodatnie, chociaż malejąca tendencja wzrostu PKB występowała także w naszym kraju. Wykres 1 Zmiany PKB w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 W I kwartale 8 roku wyższym od naszego (6,%) tempem wzrostu mogły pochwalić się Rumunia (8,9%), Słowacja (8,%) oraz Litwa (7,%). W okresie tym spadek PKB notowano tylko w Danii (,1%) oraz w Irlandii (1,3%). W II i III kwartale najwyższe wzrosty osiągnęły Rumunia i Słowacja, notowała trzeci wynik w UE (odpowiednio 5,6 oraz,9%). Stopniowo zwiększała się również liczba państw z ujemną stopą wzrostu. W IV kwartale (,6%) wysunęła się na czoło klasyfikacji państw pod względem tempa wzrostu. Oprócz naszego kraju jeszcze sześć państw wykazało dodatnie tempo wzrostu: Cypr, Słowacja i Grecja, Rumunia oraz Austria i Czechy. Spadek PKB zanotowano w 19 państwach unijnych. W I kwartale 9 najwyższy wzrost ponownie osiągnęła (1,7%). Poza tym wzrost PKB odnotowano jeszcze na Cyprze (,8%) oraz w Grecji (,3%). W pozostałych państwach unijnych nastąpił spadek PKB, najgłębszy na Łotwie (18,6%), w Estonii (1,7%) i na Litwie (11,6%). Z kolei w II kwartale bieżącego roku była jedynym państwem unijnym z dodatnim wzrostem gospodarczym (1,%) 1 Źródłem danych liczbowych prezentowanych w niniejszym opracowaniu jest Eurostat (baza danych New Cronos). Dane te publikowane są w Biuletynach Statystycznych GUS. Zmiany procentowe omawianych kategorii ekonomicznych odnoszą się do analogicznego okresu (kwartału, miesiąca) poprzedniego roku. Dane Eurostatu w wielu przypadkach różnią się od danych GUS ze względu na inną metodologię obliczeń. 5

6 Jak wynika z wyżej zaprezentowanych informacji, w całym badanym okresie znajdowała się w ścisłej czołówce państw osiągających wysokie tempo wzrostu PKB, a w II kwartale 9 była jedynym państwem UE charakteryzującym się wzrostem dodatnim. Na uwagę zasługuje fakt, że Słowacja i Rumunia które przez trzy pierwsze kwartały 8 roku osiągały najwyższe tempo wzrostu spośród państw unijnych, w II kwartale 9 roku spadły na dalekie pozycje, wykazując spadek PKB odpowiednio o 5,% i 8,3%. W ostatnich kwartałach, najwyższe ponad 1-pocentowe spadki PKB mają miejsce w krajach nadbałtyckich. Na sytuację ekonomiczną decydujący wpływ mają cztery największe państwa tego ugrupowania (Niemcy, Francja, W. Brytania i Włochy), które partycypują w unijnym PKB w ponad 6%. Nasilanie się spadkowej tendencji tempa wzrostu w kolejnych kwartałach 8 i 9 roku notowano w każdym z tych państw do I kwartału bieżącego roku włącznie. O ile jednak w trzech pierwszych z ww. krajów ujemny wzrost PKB odnotowano (podobnie jak w ) w IV kwartale 8 roku, to we Włoszech ujemne tempo wzrostu wystąpiło już w II kwartale 8 roku. W I kwartale 9 roku najgłębszy spadek PKB miał miejsce w Niemczech (6,7%) oraz we Włoszech (6,%). W II kwartale bieżącego roku tempo spadku PKB zmniejszyło się w Niemczech i Francji, ustabilizowało się we Włoszech, a w Wielkiej Brytanii uległo zwiększeniu. Tabela 1 Zmiany PKB w oraz w niektórych krajach unijnych w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Ilość państw Wlk. wykazujących tempo* Niemcy Francja Brytania Włochy Dodatnie Ujemne I kw. 8,,9 1,9,5, 6, II kw. 8 1,8, 1, 1,8 -,3 5,6 III kw. 8,7,8,1,5-1,3,9 6 IV kw. 8-1,7-1,8-1,6-1,8-3,, I kw. 9 -,8-6,7-3, -,9-6, 1,7 3 3 II kw. 9 -,8-5,9 -,6-5,5-6, 1, 1 19 * Brak danych dla Bułgarii w całym badanym okresie oraz dla Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Malty w II kwartale 9 roku Wykres Zmiany PKB w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Niemcy Francja W. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 Udział Polski stanowi niespełna,5%. 6

7 3. Popyt krajowy oraz wpływ eksportu netto na dynamikę PKB Czynnikami decydującymi o dynamice PKB są zmiany popytu krajowego oraz zagranicznego. Globalny kryzys gospodarczy (spadek PKB) jest skutkiem załamania się popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Wpływ każdego z tych czynników na dynamikę PKB jest różny w różnych państwach unijnych. W dynamika popytu krajowego, podobnie jak dynamika PKB zmniejszała się sukcesywnie od początku 8 roku. W I kwartale popyt wzrósł o,%, a w III kwartale o,7%. W IV kwartale popyt zmniejszył się o 1,%. Jeszcze większe zmniejszenie odnotowano w I oraz II kwartale 9 roku (odpowiednio o 3,9% i,3%). Podobnie jak w przypadku PKB, tak i w przypadku popytu krajowego z kwartału na kwartał wzrasta liczba państw, w których PKB się obniża. W I kwartale 8 roku było ich, a w I kwartale 9 roku. W całym badanym okresie dodatniego tempa wzrostu popytu krajowego nie odnotowano w żadnym z państw. Jedynym państwem, które do I kwartału 9 roku włącznie może pochwalić się dodatnim tempem wzrostu popytu krajowego jest. Podobnie jak w UE- 7, także w naszym kraju notowano zmniejszającą się dynamikę popytu krajowego. W II kwartale 9 roku tempo wzrostu popytu krajowego w Polsce było ujemne (1,%) i był to najlepszy wynik wśród państw unijnych (ujętych w danych statystycznych za II kwartał br.). Relatywnie stosunkowo niewielki spadek wystąpił także w Niemczech (1,6%) oraz we Francji (,%). W I kwartale 9 roku załamanie popytu krajowego nastąpiło w państwach nadbałtyckich. W Estonii popyt spadł o,6%, na Litwie o 8,1%, a na Łotwie aż o 37,3%. Natomiast w Irlandii, Luksemburgu i na Węgrzech w I kwartale 9 roku spadki popytu krajowego kształtowały się w przedziale 1%-15%. Wykres 3 Zmiany popytu krajowego w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) 8, 6,,,, -, -, -6, I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 W Niemczech po spadku tempa wzrostu popytu w II kwartale 8 roku, w III i IV kwartale odnotowano jego wzrost odpowiednio do 1,5% i 1,8%. Natomiast w I i II kwartale 9 roku tempo wzrostu było ujemne i wyniosło 1,6%.. W pozostałych trzech dużych państwach unijnych notowano sukcesywne obniżanie dynamiki z kwartału na kwartał. W II kwartale bieżącego roku ujemne tempo wzrostu popytu we Francji wyniosło,%, a w Wielkiej Brytanii 6,%. 7

8 Tabela Zmiany popytu krajowego w w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Ilość państw Wlk. wykazujących tempo* Niemcy Francja Brytania Włochy Dodatnie Ujemne I kw. 8, 1,7 1,8,7 -,1 6, 1 II kw. 8 1,5 1, 1,, -1,1 6,3 5 III kw. 8,5 1,5,3,1-1,5 5, 17 8 IV kw. 8-1, 1,8 -,7 -,9 -,, I kw. 9-3,9-1,6 -,1-5,7 -,6,9 1 II kw. 9 -,3-1,6 -, -6, x -1, 15 * Brak danych dla Bułgarii i Szwecji w całym badanym okresie oraz dla Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Słowenii i Włoch w II kwartale 9 roku Drugim, obok omówionego wyżej popytu krajowego, czynnikiem kształtującym tempo wzrostu PKB jest eksport netto. W wpływ obrotów z zagranicą (eksport netto) na tempo wzrostu gospodarczego w trzech pierwszych kwartałach roku 8 był dodatni (ok.,3 pkt. proc.). Poczynając od IV kwartału eksport netto negatywnie oddziałuje na tempo wzrostu PKB. Decyduje o tym sytuacja gospodarcza Niemiec, największego eksportera spośród państw unijnych. W Niemczech wpływ wymiany z zagranicą na tempo wzrostu w okresie narastającego globalnego kryzysu ekonomicznego jest negatywny, a od IV kwartału 8 roku jego skala pozostaje znaczna, wynosząc w kolejnych kwartałach odpowiednio: 3,6 pkt. proc., 5,1 pkt. proc. oraz,3 pkt. proc. Znacznie mniejszy, aczkolwiek również negatywny jest wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy Francji i Włoch. Tendencje w tych krajach są podobne do występujących w Unii Europejskiej. Inaczej przedstawia się sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie wymiana z zagranicą w ostatnich kwartałach dodatnio wpływa na wzrost PKB. Wykres Zmiany popytu krajowego w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Niemcy Francja W. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 Sytuacja w Polsce jest podobna do występującej w W. Brytanii. W pierwszych kwartałach omawianego okresu wkład eksportu netto był negatywny (poniżej 1 pkt. proc.). W roku 9, wobec znacznego zmniejszenia tempa wzrostu popytu krajowego, w I kwartale do,9% i spadku tego popytu w II kwartale o 1,%, przy jednoczesnych korzystnych uwarunkowaniach kursowych dla eksporterów, eksport netto pozytywnie oddziaływał na wzrost gospodarczy naszego kraju (,8 pkt. proc. w I kwartale oraz,8 pkt. proc. w II kwartale). 8

9 Wykres 5 Skala wpływu eksportu netto na tempo wzrostu PKB (w pkt. proc.) Niemcy Francja W. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9. Spożycie prywatne Spożycie prywatne jest główną determinantą popytu krajowego. W W okresie od I kwartału 8 roku do I kwartału 9 roku występowała spadkowa tendencja tempa wzrostu spożycia. W IV kwartale 8 roku odnotowano spadek spożycia prywatnego o,6%, który pogłębił się w I kwartale bieżącego roku do 1,9%. W II kwartale 9 roku wystąpił także spadek spożycia (o 1,7%), nieco płytszy niż w kwartale poprzednim. O pogarszającej się sytuacji w zakresie tempa wzrostu spożycia w poszczególnych państwach unijnych świadczy wzrastająca liczba krajów, w których występował spadek spożycia prywatnego. W I kwartale 8 roku były dwa takie kraje, a w I kwartale bieżącego roku ich liczba wzrosła do. W Polsce w całym badanym okresie następuje wzrost spożycia prywatnego. Jednak w bieżącym roku obserwowana jest tendencja spadkowa. W II kwartale 9 roku spożycie wzrosło o 3,%. Nasz kraj w analizowanym okresie znajdował się w czołówce państw wykazujących najwyższy wzrost spożycia prywatnego, a poczynają od IV kwartału ubiegłego roku może pochwalić się najwyższym wzrostem spożycia. Najgłębsze, kilkunastoprocentowe spadki spożycia w ostatnich kwartałach wystąpiły w krajach nadbałtyckich. Wykres 6 Zmiany spożycia prywatnego w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 9

10 Tabela 3 Zmiany spożycia prywatnego w w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Ilość państw Wlk. wykazujących* Niemcy Francja Brytania Włochy Wzrost Spadek I kw. 8, 1, 1,9,6 -,1, II kw. 8 1,1, 1,3 1,8 -,9 5,1 III kw. 8, -,1,5 1,1 -,9, IV kw. 8 -,6 -,3,1 -,5-1,6 5, I kw. 9-1,9 -,1,5-3, -,5, 6 II kw. 9-1,7 1,,7-3,6 x 3, 7 8 * Brak danych dla Bułgarii w całym badanym okresie oraz dla Belgii, Danii, Estonii, Irlandii, Finlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Słowenii, Węgier i Włoch w II kwartale 9 roku Wykres 7 Zmiany spożycia prywatnego w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Niemcy Francja W. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 Spośród największych państw unijnych najgłębsze spadki spożycia prywatnego występują w bieżącym roku w Wielkiej Brytanii i Włoszech (o ok. 3%). We Francji po zmniejszeniu tempa wzrostu spożycia, od I kwartału następuje jego wzrost. W kraju tym w badanym okresie nie wystąpiło ujemne tempo wzrostu spożycia, a w II kwartale bieżącego roku tempo wzrostu wyniosło,7%. W Niemczech w dwóch ostatnich kwartałach ubiegłego roku i w I kwartale bieżącego roku nastąpił niewielki (do,3%) spadek spożycia prywatnego. W II kwartale 9 roku odnotowano wzrost spożycia o 1,%. 5. Nakłady brutto na środki trwałe Składnikiem popytu krajowego najbardziej wrażliwym na zmiany koniunktury są nakłady brutto na środki trwałe. W okresie koniunktury i pozytywnych oczekiwań przedsiębiorców, co do możliwości rozwojowych firm, tempo wzrostu inwestycji znacznie wyprzedza tempo wzrostu gospodarczego, natomiast w okresie dekoniunktury, a w szczególności wystąpienia objawów kryzysu następuje silne ograniczenie działalności inwestycyjnej. W w dwóch pierwszych kwartałach 8 roku notowano niewielki wzrost inwestycji. Poczynając od III kwartału ubiegłego roku następuje sukcesywny spadek nakładów inwestycyjnych, który w II kwartale bieżącego roku wyniósł 11,6%. 1

11 O skali inwestycyjnego załamania świadczy zwiększająca się z kwartału na kwartał liczba państw, w których notowany jest spadek nakładów. W I kwartale 8 roku państw takich było 6, a w I kwartale bieżącego roku. W porównaniu z państwami Unii Europejskiej sytuacja Polski w zakresie inwestowania jest korzystna. W dwóch pierwszych kwartałach ubiegłego roku tempo wzrostu inwestycji w naszym kraju było dwucyfrowe. W trzech kolejnych kwartałach, mimo znacznego osłabienia, tempo inwestowania było dodatnie. Dopiero w II kwartale bieżącego roku odnotowano niewielki spadek inwestycji (o 1,9%). Jednak w II kwartale żaden z krajów unijnych nie mógł pochwalić się wzrostem nakładów brutto na środki trwałe. Wykres 8 Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 W kolejnych kwartałach 8 roku szybsze niż w Polsce tempo wzrostu inwestycji notowano w Rumunii (we wszystkich kwartałach) oraz w Słowenii (I kwartał), na Słowacji i Cyprze (II i III kwartał), Luksemburgu i Cyprze (IV kwartał). Największe spadki nakładów notowały Irlandia, Malta, Łotwa, Estonia oraz Grecja. W I kwartale bieżącego wzrost odnotowano tylko na Cyprze (o,9%) oraz w Polsce (,%). Najgłębsze spadki miały miejsce na Litwie, w Irlandii i na Malcie (po powyżej 3%) oraz w Estonii i na Łotwie (po ok. 5%). Jednocześnie jeszcze niedawni liderzy pod względem tempa inwestowania odnotowali spadki nakładów: Rumunia (o 1,8%), Słowacja (o 6,1%) i Słowenia aż o,1%. W II kwartale 9 roku w żadnym z krajów unijnych nie odnotowano wzrostu nakładów. Spośród prezentowanych w statystyce Eurostatu państw, w najmniejszym stopniu nakłady inwestycyjne zmniejszyły się w Polsce (o 1,9%), na Cyprze (o 5,%) oraz w Austrii (o 5,8%). Natomiast największy spadek wystąpił na Litwie (o prawie %). Ponadto ponad 15- procentowe spadki dotyczą: Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Szwecji i W. Brytanii. Zmniejszenie tempa wzrostu inwestowania, a następnie spadek inwestycji występuje w największych państwach. We Francji w odróżnieniu od trzech pozostałych państw spadek nakładów nie przekroczył 1%. W Niemczech i Francji w II kwartale bieżącego roku odnotowano zahamowanie tempa spadku nakładów. Największe zmniejszenie nakładów, przekraczające 15% wystąpiło w II kwartale bieżącego roku w Wielkiej Brytanii 11

12 Tabela Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Ilość państw Wlk. wykazujących* Niemcy Francja Brytania Włochy Wzrost Spadek I kw. 8 3,1,7, 1, -,6 1,5 6 II kw. 8 1, 3,1, -,8 -,1 11,6 1 1 III kw. 8-1,,9 -,3-3,9 -, 5, IV kw. 8-5,6-1, -,1-7,8-8,7 3,8 6 I kw. 9-11, -11, -7, -13, -1,6, II kw. 9-11,6-8,3-7,1-15, x -1,9 15 * Brak danych dla Bułgarii w całym badanym okresie oraz dla Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Słowenii, Węgier i Włoch za II kwartał 9 roku Wykres 9 Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Niemcy Francja W. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw Stopa bezrobocia Wraz z nasilaniem się globalnego kryzysu ekonomicznego w wzrasta liczba osób pozostających bez pracy. W okresie od stycznia do września 8 roku zharmonizowana stopa bezrobocia wzrastała w niezbyt silnym tempie (od 6,8% do 7,1%). Istotne przyspieszenie notuje się od października 8 roku. Na koniec lipca 9 roku stopa bezrobocia wzrosła do 9,%. W styczniu 8 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 8,% i była wyższa niż w. Od stycznia do października 8 roku wskaźnik obniżył się do poziomu 6,8%.W lipcu 8 roku stopy bezrobocia w Polsce i w wyrównały się na poziomie 7,%. Od sierpnia stopa bezrobocia w Polsce, mimo wzrostu pozostaje niezmiennie na poziomie niższym niż w. Na koniec lipca 9 roku wskaźnik wynosił 8,%. Spośród największych krajów najniższa stopa bezrobocia występuje w Niemczech, a najwyższa we Francji, w lipcu bieżącego roku odpowiednio 7,7% i 9,8%. 1

13 Wykres 1 Stopa bezrobocia w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, Tabela 5 Stopa bezrobocia w roku 9 w największych państwach oraz w Polsce ( w %) Niemcy największe kraje UE Wlk. Francja Brytania Włochy Styczeń 8, 7, 8,6 6,8 7, 7, Luty 8, 7,3 8,9 7,1 7, 7,8 Marzec 8,5 7, 9, 7,3 7, 8, Kwiecień 8,7 7,6 9, 7,5 x 8, Maj 8,8 7,6 9, 7,7 x 8, Czerwiec 8,9 7,7 9,6 x x 8, Lipiec 9, 7,7 9,8 x x 8, W lipcu bieżącego roku najniższe stopy bezrobocia notowano w Niderlandach (3,%), Austrii (,%), na Cyprze (5,5%) oraz w Danii (5,9%). Z kolei najwyższe wskaźniki wystąpiły w Hiszpanii (18,5%), na Łotwie (17,%) i Litwie (16,7%) oraz w Estonii (13,3% w czerwcu). W badanym okresie (od stycznia 8 roku) najwyższy wzrost stopy bezrobocia wystąpił na Litwie (o 1, pkt. proc), na Łotwie (o 11, pkt. proc) oraz w Hiszpanii i Estonii (w obu przypadkach prawie o 1 pkt. proc.). 7. Inflacja Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w wzrastał sukcesywnie w trzech pierwszych kwartałach 8 roku. W III kwartale 8 roku inflacja osiągnęła maksimum (,3%). Poczynając od ostatniego kwartału ubiegłego roku następuje gwałtowny spadek inflacji do poziomu,9% w II kwartale bieżącego roku. Opisana wyżej tendencja dotyczy także największych państw. We Francji w drugim kwartale bieżącego roku odnotowuje się nawet wystąpienie deflacji. 13

14 W Polsce w odróżnieniu od zjawiska inflacyjne przebiegają odmiennie. Najwyższy poziom inflacji wystąpił w I kwartale 8 roku (,5%). W kolejnych kwartałach inflacja spadała do 3,6% w I kwartale bieżącego roku. Natomiast w II kwartale bieżącego roku nastąpił wzrost inflacji do,%. Wykres 11 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w i w Polsce (w %) Tabela 6 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Niemcy Francja Wlk. Brytania Włochy I kw. 8 3,5 3,1 3,3, 3,3,5 II kw. 8 3,9 3, 3,7 3, 3,8,3 III kw. 8,3 3,3 3,6,8,,3 IV kw. 8,9 1,7, 3,9,9 3,6 I kw. 9 1,6,8,7 3, 1,3 3,6 II kw. 9,9,3 -,3,,9, Wykres 1 Zmiany PKB oraz cen konsumpcyjnych w w latach 8 i 9 (w %) I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 PKB Inflacja PKB Inflacja Porównując przebieg zjawisk inflacyjnych w oraz w Polsce należy stwierdzić, iż o ile w ograniczeniu działalności gospodarczej towarzyszy spadek inflacji, o tyle w naszym kraju ograniczeniu działalności gospodarczej towarzyszy stabilizacja inflacji. 1

15 W pierwszych miesiącach 8 roku najwyższa, ponad 1-procentowa inflacja występowała w Bułgarii oraz w krajach nadbałtyckich. W krajach tych notowano wzrost inflacji w I półroczu 8 roku. Jednak poczynając od II półrocza inflacja sukcesywnie się obniża. W większości spośród państw unijnych od początku 9 roku następował spadek inflacji. W niektórych krajach występują zjawiska deflacyjne. W Irlandii, Hiszpanii, Luksemburgu i Portugalii comiesięczny spadek cen notowany jest od marca, we Francji i Belgii od maja, w Estonii od czerwca, a w Niemczech i Niderlandach od lipca bieżącego roku 3. W sierpniu bieżącego roku deflacja występowała w dziesięciu krajach unijnych. Odmienne tendencje w kształtowaniu zjawisk inflacyjnych występują w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii. Na Węgrzech w ostatnich miesiącach inflacja sukcesywnie wzrasta (od,% w styczniu do 5,% w sierpniu). W Polsce można mówić o stabilizacji inflacji (od marca do sierpnia inflacja kształtuje się w przedziale,%-,5%), natomiast w Rumunii notowany jest bardzo powolny spadek inflacji, do,9% w sierpniu bieżącego roku. Te trzy kraje charakteryzuje obecnie najwyższy poziom inflacji wśród państw. Oprócz wyżej wymienionych różnic w kształtowaniu się inflacji w i w Polsce należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność, poziom stopy referencyjnej oraz poziom inflacji. W Strefie euro przez cały bieżący rok inflacja kształtuje się poniżej stopy referencyjnej, natomiast w naszym kraju, poczynając od kwietnia powyżej stopy referencyjnej. W Polsce w sierpniu stopie referencyjnej w wysokości 3,5% towarzyszyła inflacja,3%, natomiast w tym samym miesiącu w strefie euro stopie 1,% towarzyszyła deflacja,%. Wykres 13 Stopy referencyjne oraz inflacja w Strefie euro i w Polsce w 9 roku (w %) Strefa euro 3,,5, 1,5 1,,5, -,5-1, stopa inflacja 6, 5,, 3,, 1,, stopa inflacja Źródło: Stopy referencyjne wg danych EBC oraz NBP 3 Informacja dotyczy okresu od stycznia 8 roku do sierpnia 9 roku. Porównanie dotyczy strefy euro i Polski. Dla strefy euro stopy procentowe ustalane są przez EBC, a dla Polski przez NBP. 15

16 8. Produkcja przemysłowa Globalny kryzys ekonomiczny skutkuje spadkiem produkcji przemysłowej we wszystkich krajach unijnych. W comiesięczne spadki produkcji przemysłowej występują od maja ubiegłego roku. Początkowo spadki były jednoprocentowe, lecz w miarę upływu czasu tendencja spadkowa nasilała się. W grudniu spadek wyniósł już 1,1%. W roku bieżącym spadek pogłębiał się do kwietnia, kiedy to wyniósł. 19,%. W kolejnych miesiącach (do lipca włącznie) spadki są coraz płytsze (w lipcu 1,7%). Należy jednak zwrócić uwagę, iż coraz mniejsze spadki produkcji liczone są w stosunku do obniżonej bazy. Tak więc trudno jednoznacznie mówić o zahamowaniu spadkowej tendencji produkcji przemysłowej. O sytuacji krajów unijnych w zakresie produkcji w bieżącym roku świadczy liczba krajów, w których w poszczególnych miesiącach notowano spadki produkcji. W kolejnych miesiącach pierwszego kwartału oraz w maju spadek produkcji przemysłowej nastąpił we wszystkich krajach unijnych. Natomiast w kwietniu oraz czerwcu wzrost produkcji notowano jedynie w Irlandii. W pozostałych 6 państwach w tych miesiącach produkcja obniżyła się. Spośród największych państw najgłębsze spadki produkcji wystąpiły w Niemczech i Włoszech (w kwietniu bieżącego roku prawie 5%). Relatywnie niskie spadki dotyczą natomiast W. Brytanii, gdzie w żadnym z miesięcy bieżącego roku produkcja nie obniżyła się więcej niż o 13%. W omawianych krajach, podobnie jak w spadek produkcji przemysłowej uległ w ostatnich miesiącach bieżącego roku pewnemu ograniczeniu. Wykres 1 Zmiany produkcji przemysłowej w w latach 8 i 9 (w %) Tabela 7 Zmiany produkcji przemysłowej w w roku 9 (w %) największe kraje UE Ilość państw wykazujących* Wlk. Niemcy Francja Brytania Włochy Wzrost Spadek Styczeń -16, -18, -1,7-1,7-17,6-13, 7 Luty -18,1-1,6-16,7-1,9-1, -1, 7 Marzec -17,9-1,5-15,9-1,6-3,8-9,8 7 Kwiecień -19, -,1-19,9-1,1 -,3-6,6 1 6 Maj -16,6-18,9-13,5-1, -19,9-5,1 7 Czerwiec -15,6-18,8-1, -11,3-1,6 -,5 1 6 Lipiec -1,7-18, -1,3-11, -18, -, x x 16

17 W porównaniu z wynikami osiąganymi przez państwa w produkcji przemysłowej, sytuacja naszego kraju jest dość korzystna. Także w Polsce globalny kryzys ekonomiczny spowodował zmniejszenie produkcji przemysłu. Jednak u nas spadek produkcji po raz pierwszy odnotowano w październiku ubiegłego roku (w w maju), a nasilająca się tendencja spadkowa trwała do stycznia bieżącego roku włącznie (w do kwietnia), kiedy to odnotowano obniżenie produkcji o 13,%. Poczynając od lutego spadki produkcji w Polsce są coraz płytsze (w lipcu,%). Należy także zwrócić uwagę, że o ile w spadki produkcji w ostatnich analizowanych miesiącach liczone są do obniżonej bazy, to w Polsce zmniejszenie produkcji w ostatnich miesiącach liczone jest do bazy relatywnie wysokiej (produkcja przemysłu w naszym kraju w miesiącach stanowiących bazę jeszcze wzrastała, a w już obniżała się). W bieżącym roku największe spadki produkcji przemysłowej, sięgające 3% wystąpiły w Estonii. Ponad -procentowe zmniejszenie produkcji występuje w Finlandii, Hiszpanii, Luksemburgu, Słowenii i na Węgrzech. Natomiast około -procentowe obniżenie dotyczy Litwy, Łotwy, Słowacji i Szwecji. 9. Koszty pracy w przemyśle Koszty pracy w przemyśle, a w szczególności ich zmiany są czynnikiem decydującym o konkurencyjności przemysłu. W kolejnych kwartałach badanego okresu w następował wzrost kosztów pracy. W trzech pierwszych kwartałach 8 roku wzrost nie przekraczał 5%. W IV kwartale koszty zwiększyły się o 6,%. W dwóch kwartałach bieżącego roku tempo wzrostu ustabilizowało się na poziomie około 5%. Wykres 15 Zmiany kosztów pracy w przemyśle w i w Polsce w latach 8 i 9 (w %) I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 W Polsce w badanym okresie można zaobserwować tendencję malejącego tempa wzrostu kosztów pracy. W I kwartale 8 roku koszty pracy wzrosły o 1,%. W kolejnych kwartałach dynamika kosztów obniżała się. W II kwartale bieżącego roku koszty pracy wzrosły o 5,%, a więc w tempie porównywalnym do wzrostu w (5,1%). W bieżącym roku dynamika kosztów pracy w Polsce jest znacznie niższa niż w Niemczech. 17

18 Tabela 8 Zmiany kosztów pracy w w latach 8 i 9 (w %) największe kraje UE Niemcy Francja Wlk. Brytania Włochy I kw. 8,7,6 3,6 5,3 6, 1, II kw. 8 3,3 1,,9 3,1 3,9 11, III kw. 8 3,5 1,3,9,1 6,6 9, IV kw. 8 6, 7,7,6 6, 7, 9, I kw. 9,7 9, -,3 -,8,1 6,7 II kw. 9 5,1 7,5, 3, x 5, W Niemczech i Francji w trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku wzrostu kosztów pracy był umiarkowany. W pierwszym z tych państw w ostatnim kwartale ubiegłego roku i w dwóch kwartałach roku bieżącego nastąpiło istotne przyspieszenie tempa wzrostu kosztów. We Francji w bieżącym roku koszty pracy ustabilizowały się praktycznie na poziomie I półrocza 8 roku. W Wlk. Brytanii i Włoszech trudno dopatrzeć się natomiast jakichś tendencji w zmianach kosztów pracy. Wykres 16 Zmiany kosztów pracy w przemyśle w czterech największych państwach i w Polsce w latach 8 i 9 (w % ) Niemcy Francja Wlk. Brytania Włochy I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 Najwyższy wzrost kosztów pracy, przekraczający w I półroczu 8 roku % występował na Łotwie, Litwie, w Bułgarii i Rumunii. Niewiele niższy wzrost notowano w Estonii. W miarę upływu czasu dynamika kosztów w krajach nadbałtyckich obniżała się. W II kwartale bieżącego roku na Litwie koszty obniżyły się o 3,5%, a na Łotwie i w Estonii wzrosły odpowiednio o 7,7% i 1,7%. Natomiast w Bułgarii i Rumunii wzrost kosztów jest w dalszym ciągu wysoki (w I kwartale bieżącego roku sięgał %, a w II kwartale przekraczał 13%). Warto zauważyć, że kraje nadbałtyckie, w których na początku badanego okresu występował najwyższy wzrost kosztów pracy przeżywają obecnie największe trudności gospodarcze. 18

19 Spis tabel Tabela 1 Zmiany PKB w oraz w niektórych krajach unijnych w latach 8 i 9 (w %)... 6 Tabela Zmiany popytu krajowego w w latach 8 i 9 (w %)... 8 Tabela 3 Zmiany spożycia prywatnego w w latach 8 i 9 (w %)... 1 Tabela Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w w latach 8 i 9 (w %)... 1 Tabela 5 Stopa bezrobocia w roku 9 w największych państwach oraz w Polsce ( w %) Tabela 6 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w w latach 8 i 9 (w %)... 1 Tabela 7 Zmiany produkcji przemysłowej w w roku 9 (w %) Tabela 8 Zmiany kosztów pracy w w latach 8 i 9 (w %)

20 Spis wykresów Wykres 1 Zmiany PKB w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 5 Wykres Zmiany PKB w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 6 Wykres 3 Zmiany popytu krajowego w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 7 Wykres Zmiany popytu krajowego w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 8 Wykres 5 Skala wpływu eksportu netto na tempo wzrostu PKB (w pkt. proc.)... 9 Wykres 6 Zmiany spożycia prywatnego w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 9 Wykres 7 Zmiany spożycia prywatnego w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 1 Wykres 8 Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Wykres 9 Zmiany nakładów brutto na środki trwałe w czterech największych krajach i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %)... 1 Wykres 1 Stopa bezrobocia w i w Polsce w latach 8 oraz 9 (w %) Wykres 11 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w i w Polsce (w %)... 1 Wykres 1 Zmiany PKB oraz cen konsumpcyjnych w w latach 8 i 9 (w %)... 1 Wykres 13 Stopy referencyjne oraz inflacja w Strefie euro i w Polsce w 9 roku (w %) Wykres 1 Zmiany produkcji przemysłowej w w latach 8 i 9 (w %) Wykres 15 Zmiany kosztów pracy w przemyśle w i w Polsce w latach 8 i 9 (w %) Wykres 16 Zmiany kosztów pracy w przemyśle w czterech największych państwach i w Polsce w latach 8 i 9 (w % )... 18

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A.

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Źródło fot: Grupa Azoty Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. ul. P. S. Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice skrytka pocztowa 53 tel. (32) 231 39 54, tel/fax

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 7 / 2014 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Ceny jaj rosną - ile będzie trzeba za nie zapłacić pod koniec roku?

Ceny jaj rosną - ile będzie trzeba za nie zapłacić pod koniec roku? .pl https://www..pl Ceny jaj rosną - ile będzie trzeba za nie zapłacić pod koniec roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 20 listopada 2017 W ostatnim czasie jest notowany dynamiczny wzrost ceny jaj. Czy ceny jaj

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo