Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2018 (99)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2018 (99)"

Transkrypt

1 Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (II kwartał 2018 r.) oraz prognozy na lata Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2018 (99) Raporty o stanie koniunktury gospodarczej Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych stanowią kontynuację projektu prognostycznego prowadzonego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową od 1994 roku. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Prezentowany raport jest szóstą publikacją z tego cyklu, sygnowaną marką Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Sytuacja w II kwartale 2018 r. Trwa ożywienie gospodarcze Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), w drugim kwartale 2018 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego wyniosło 4,9 proc., czyli nieco mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Pomimo nieznacznego obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego, podkreślić należy, że w dalszym ciągu utrzymuje się korzystna koniunktura makroekonomiczna. Tempo wzrostu PKB bliskie pięciu procentom utrzymuje się już czwarty kwartał z rzędu, co jest sytuacją nienotowaną od 2011 roku. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w okresie od kwietnia do czerwca wyniosło 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Popyt krajowy głównym czynnikiem wzrostu Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w drugim kwartale w dalszym ciągu pozostawał popyt krajowy, a popyt zagraniczny dynamikę wzrostu jeszcze nieco podwyższał. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale IPAG szacuje na 4,5 proc. Oznacza to spowolnienie w porównaniu z pierwszym kwartałem, w którym popyt krajowy wzrastał w tempie 6,8 proc. Przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji Spośród składników popytu krajowego, najwyższą dynamiką w drugim kwartale odznaczały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie od kwietnia do czerwca wzrosły one o 10,5 proc. Jest to wynik lepszy niż w pierwszym kwartale, w którym inwestycje wzrosły o 8,1 proc. Biorąc jednak pod uwagę niską stopę nakładów inwestycyjnych w gospodarce, trudno dynamikę w tej wysokości uznać za wynik zadowalający. O przyspieszeniu inwestycji decydowało przede wszystkim uruchamianie kolejnych inwestycji finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a więc były to w głównej mierze inwestycje publiczne rządowe i samorządowe. Na stosunkowo niskim poziomie pozostaje od dłuższego czasu dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, wstrzymywana głównie problemami przedsiębiorstw z pozyskiwaniem nowych pracowników. Słabszy wzrost konsumpcji W tempie nieco niższym niż w pierwszych trzech miesiącach roku wzrastało spożycie ogółem, podobnie jak jego największa składowa spożycie indywidualne, czyli konsumpcja. Tempo wzrostu tych agregatów w drugim kwartale Instytut szacuje odpowiednio na 3,7 oraz 4,1 proc. Wysokie tempo wzrostu w budownictwie W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było w drugim kwartale budownictwo, w którym przyspieszenie wynika ze wspomnianej realizacji projektów infrastrukturalnych oraz bardzo korzystnej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym. Tempo wzrostu wartości dodanej w budownictwie w drugim kwartale Instytut szacuje na 19,8 proc., podczas gdy produkcja sprzedana budownictwa (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób) wzrosła o 22,5 proc. Wolniej niż w budownictwie wzrastała wartość dodana w przemyśle. W opinii IPAG, tempo jej wzrostu wyniosło 6,3 proc., a produkcji sprzedanej przemysłu 7,0 proc. Oznacza to przyspieszenie w tym sektorze w porównaniu z sytuacją

2 z pierwszego kwartału. Nieco wolniejsze tempo odnotowano w usługach rynkowych, w których wartość dodana zwiększyła się w drugim kwartale o 4,1 proc. Poprawa salda handlowego Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w drugim kwartale wyższe niż tempo wzrostu importu. W ocenie Instytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 6,5 proc., a import o 5,8 proc. Oznacza to poprawę salda handlowego Polski z zagranicą. Obrotom handlowym kraju sprzyjała deprecjacja złotego względem waluty europejskiej oraz dolara amerykańskiego. W porównaniu z okresem między styczniem a marcem, średni kurs euro w drugim kwartale zwiększył się o 8 groszy, a średni kurs dolara wzrósł o 17 groszy. Rekordowo niskie bezrobocie Stopa bezrobocia na koniec pierwszego półrocza wyniosła 5,9 proc. Oznacza to jej spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z końcem pierwszego kwartału oraz o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Był to najniższy poziom stopy bezrobocia notowanej na koniec drugiego kwartału od 28 lat. Niższą stopę bezrobocia obserwowano wyłącznie w czerwcu 1990 roku. Jest to również najniższy poziom stopy bezrobocia od listopada 1990 roku. Spadek stopy bezrobocia w stosunku do końca marca po części stanowi zjawisko sezonowe, jednak w głównym stopniu jest skutkiem obserwowanej wyjątkowo korzystnej, z punktu widzenia pracowników, sytuacji na rynku pracy. Spadkowi stopy bezrobocia towarzyszył wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce. Według szacunków IPAG, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło w drugim kwartale o 2,3 proc. w skali roku. Stopa bezrobocia (%) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Źródło: GUS Szybszy wzrost cen 10,2 Średnie tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, wyniosło w okresie od kwietnia do czerwca 1,7 proc., przy czym na koniec czerwca wyniosło ono 2,0 proc. (w skali roku). Oznacza to, przyspieszenie wzrostu cen konsumpcyjnych w porównaniu z sytuacją obserwowaną w pierwszym kwartale. W pierwszej połowie roku, w porównaniu z sytuacją z analogicznego okresu roku 2017, najbardziej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 3,6 proc.) oraz ceny usług hotelarskich i restauracyjnych (o 2,9 proc.). Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 4,1 proc.). 8,7 7,0 5, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2

3 Prognoza na lata ,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Prognozy IPAG powstały przy następujących założeniach: wzrost PKB w UE 2,1 proc. w 2018 r. oraz 2,0 proc. w 2019 r., kontynuacja dotychczasowej polityki fiskalnej, utrzymanie stopy referencyjnej NBP bez zmian do końca 2018 r. Słabsze tempo wzrostu w 2019 r. W opinii Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2018 roku wyniesie w Polsce 4,5 proc., co oznacza, że będzie ono tylko nieznacznie niższe niż w roku poprzednim. Wzrost gospodarczy nieco zwolni w drugiej połowie roku i w kolejnych kwartałach będzie coraz niższy w trzecim i w czwartym kwartale PKB rosnąć będzie odpowiednio w tempie 4,4 proc. i proc. W roku 2019 spodziewać się należy dalszego zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,8 proc. Tempo wzrostu PKB (%, r/r) 3,8 3,3 3,6 4,6 Źródło: GUS, IPAG Wzrost konsumpcji 3,1 3,4 2,7 2,7 4,4 5,2 4,9 5,2 4,9 4,4 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Popyt krajowy w 2018 roku wzrastał będzie w tempie 4,8 proc., czyli podobnie jak w 2017 roku. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne, czyli konsumpcja, wzrośnie w tym okresie o 4,2 proc. Wzrostowi spożycia sprzyjała będzie przede wszystkim dobra sytuacja na rynku pracy rosnące zatrudnienie i względnie wysoka dynamika wynagrodzeń. Z drugiej strony na obniżenie tempa wzrostu konsumpcji względem 2017 roku wpływać będzie słabnący efekt programu Rodzina Niższy wzrost inwestycji w 2019 r. Wartość nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji, wzrośnie natomiast o 9,4 proc. O tempie tym w dalszym ciągu decydować będzie przede wszystkim wzrost inwestycji publicznych, ale zwiększy się dodatkowo udział inwestycji ze strony przedsiębiorstw prywatnych, związany z koniecznością rozbudowy potencjału produkcyjnego. Barierą dla bardziej dynamicznego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw będzie jednak rekordowo wysoki niedobór pracowników na rynku pracy. Stosunkowo wysoki, choć w kolejnych kwartałach słabnący, wpływ na dynamikę inwestycji będą miały gospodarstwa domowe, realizujące wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dynamika nakładów brutto na środki trwałe nieco osłabnie w 2019 roku, kiedy to według prognozy Instytutu, inwestycje wzrosną o 7,5 proc. W tym samym czasie spożycie indywidualne zwiększy się o 3,8 proc., a popyt krajowy wzrośnie o 3,5 proc. Dobra koniunktura w budownictwie W 2018 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, według prognozy IPAG, o 5,6 proc., a więc wzrost będzie nieco wolniejszy niż w roku poprzednim. Znacząco poprawi się sytuacja w sektorze budowlanym, w którym odnotowana zostanie rekordowa z punktu widzenia ostatnich lat dynamika. W 2018 roku wartość dodana w budownictwie zwiększy się o 15,5 proc., co będzie wynikało z połączenia wyższych wydatków na realizację publicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe. Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, wyniesie w 2018 roku 4,3 proc. W roku 2019, według prognozy Instytutu, we wszystkich omawianych sektorach dynamiki wzrostu nieco się obniżą. Wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 5,3 proc., w budownictwie o 10,0 proc., a w usługach rynkowych o 3,6 proc. Wzrost bezrobocia w 2019 r. W drugiej połowie 2018 roku na rynku pracy nadal obniżać się będzie bezrobocie, a niedobory wykwalifikowanych pracowników pogłębią się. Dynamika spadku stopy bezrobocia rejestrowanego będzie jednak coraz niższa. Mimo to, stopa bezrobocia 3

4 osiągać będzie poziomy nienotowane od 1990 roku. Spowolnienie spadku stopy bezrobocia wynikać będzie przede wszystkim z czynników statystycznych już obecnie notowane są wieloletnie minima jej wysokości. Według prognozy IPAG, stopa bezrobocia na koniec roku 2018 wyniesie 5,7 proc., czyli o 0,9 punktu procentowego mniej niż w grudniu 2017 roku. W roku 2019 stopa bezrobocia nieco wzrośnie o 0,3 punktu procentowego do poziomu 6,0 na koniec grudnia. Wpłynie na to obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, napływ pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy, oraz nieznaczny wzrost stopy aktywności zawodowej. Niższy niż w pierwszej połowie roku 2018 będzie w kolejnych sześciu miesiącach wzrost zatrudnienia, który w drugim półroczu wyniesie 1,6 proc., w całym 2018 roku 2,1 proc., a w 2019 roku 1,6 proc. Inflacja (%, r/r) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Źródło: GUS, IPAG pasmo celu inflacyjnego I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X Przekroczenie celu inflacyjnego w 2019 r. W latach ceny w Polsce rosły będą w sposób umiarkowany. W 2018 roku inflacja nie przekroczy poziomu wyznaczonego przez cel inflacyjny NBP, a w roku następnym przekroczenie to mieścić się będzie w tzw. paśmie wahań tego celu. Według prognozy IPAG, w roku bieżącym średni poziom inflacji wynosić będzie 1,8 proc., a jej poziom w grudniu wyniesie 1,9 proc. Z kolei w 2019 roku inflacja średnioroczna powinna wynieść 2,5 proc., a grudniowa 2,8 proc. Istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie związany z sytuacją międzynarodową wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen żywności, będący skutkiem suszy w większości państw europejskich oraz wzrost presji popytowej na rynku krajowym. Ujemny wkład handlu zagranicznego do PKB Według prognozy IPAG, w roku 2018 tempo wzrostu eksportu wyniesie 4,7 proc., natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 5,3 proc. Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym czasie ujemny. Na obniżenie dynamik handlu zagranicznego wpływać będzie otoczenie zewnętrzne konflikty celne Stanów Zjednoczonych oraz nieco słabsza koniunktura w państwach Unii Europejskiej, w tym głównie w Niemczech. Na pogorszenie salda handlowego wpływać będzie dodatkowo wzrost importu o charakterze inwestycyjnym. W roku 2019 spodziewać się należy, że tempa wzrostu eksportu i importu zbliżone będą do tegorocznych i wyniosą odpowiednio 5,8 oraz 5,5 proc. Stopniowa aprecjacja złotego Na handel zagraniczny wpływać będą zmiany kursu złotego względem euro oraz wobec dolara amerykańskiego. Według prognozy Instytutu, średni kurs euro w 2018 roku wyniesie 4,2 złotego, a dolara 3,6 złotego. W 2019 roku średni kurs złotego wobec euro nieco się umocni i wyniesie 4,1 złotego, a wobec dolara wzrośnie do poziomu 3,5 złotego. 4

5 Prognozy IPAG z 3 sierpnia 2018 r. Kwartały I II III IV PKB (wyrównany sezonowo) wzrost w % 1,6 1,0 0,9 0,7 PKB wzrost w % 5,2 4,9 4,4 4,6 4,5 3,8 Wartość dodana w przemyśle wzrost w % 5,3 6,3 5,8 5,3 6,2 5,6 5,3 Wartość dodana w budownictwie wzrost w % 24,4 19,8 11,5 12,0 11,5 15,5 10,0 Wartość dodana w usługach rynkowych wzrost w % 5,7 4,1 3,9 3,5 4,4 4,3 3,6 Popyt krajowy wzrost w % 6,8 4,5 4,2 4,7 4,8 3,5 Spożycie ogółem wzrost w % 4,5 3,7 3,8 3,4 4,4 3,8 3,5 Spożycie indywidualne wzrost w % 4,8 4,1 3,8 4,8 4,2 3,8 Nakłady brutto na środki trwałe wzrost w % 8,1 10,5 9,0 9,5 3,4 9,4 7,5 Produkcja sprzedana przemysłu wzrost w % 5,5 7,0 5,8 5,6 6,6 6,0 5,5 Produkcja sprzedana budownictwa - pełna zbiorowość wzrost w % 6,6 15,4 10,0 - przeds. zatrudniające powyżej 9 osób wzrost w % 26,1 22,5 12,5 12,7 12,1 17,2 12,5 Inflacja (CPI; średnio w okresie) wzrost w % 1,5 1,7 2,1 1,9 2,0 1,8 2,5 Inflacja (CPI; k.o.) wzrost w % 1,3 2,0 2,0 1,9 2,1 1,9 2,8 Podaż pieniądza nominalnie (k.o.) wzrost w % 5,8 7,3 7,8 6,7 4,6 6,7 7,1 Przeciętne wynagrodzenia brutto realne wzrost w % 4,7 4,3 4,8 3,4 4,5 4,2 Przeciętne zatrudnienie w GN wzrost w % 2,8 2,3 1,8 1,4 3,4 2,1 1,6 Stopa bezrobocia rejestrowanego (k.o.) % 6,6 5,9 5,8 5,7 6,6 5,7 6,0 Eksport (GUS/RN) wzrost w % 1,1 6,5 6,0 5,0 8,2 4,7 5,8 Import (GUS/RN) wzrost w % 3,5 5,8 5,8 5,0 8,7 5,3 5,5 Saldo obrotów bieżących BP (krocząco) % PKB -0,2-0,2-0,5-1,6 0,2-1,6-2,3 Średni kurs dolara (NBP) PLN/USD 3,40 3,57 3,7 3,6 3,78 3,6 3,5 Średni kurs euro (NBP) PLN/EUR 4,18 4,26 4,3 4,2 4,26 4,2 4,1 Kwartalne tempa wzrostu PKB podawane są w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego w cenach stałych, średniorocznych roku poprzedniego. Wyjątek stanowi tempo wzrostu PKB podawane w dwóch konwencjach w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) oraz w porównaniu do poprzedniego kwartału, po eliminacji czynników sezonowych (ceny stałe przy roku odniesienia 2010). Źródło: dane historyczne GUS, NBP (czarny kolor); szacunki i prognozy IPAG (czerwony kolor) dr Bohdan Wyżnikiewicz, Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński 5

6 Misją Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych jest wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez dostarczanie opinii publicznej, podmiotom gospodarczym oraz instytucjom rzetelnych analiz, trafnych prognoz i użytecznych rekomendacji Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa specjalizuje się w opracowaniach określanych jako ekonomia stosowana, przygotowuje ekspertyzy i raporty w następujących obszarach tematycznych: Ocena gospodarczych skutków regulacji Pionierskie raporty sektorowe Badanie i monitoring sektorów gospodarczych Strategie rozwoju i ekspertyzy Prognozy ekonomiczne Krótko- i długookresowe prognozy makroekonomiczne (od 1994 roku) Model branżowego ryzyka inwestycyjnego (od 1992 roku) przygotowuje opracowania przekrojowe, takie jak: Uaktualniane na bieżąco bazy prognoz makroekonomicznych najważniejszych organizacji międzynarodowych i rządu Badania szarej strefy gospodarczej i jej skutków dla gospodarki i sektorów Analizy rozkładu dochodów na różnych szczeblach Więcej informacji na stronie ZAPRASZAMY! Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa, ul. Arkadowa 29 lok. 10; Warszawa, Tel. (22) ; Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS , NIP

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (97)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (97) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2018-2019 Stan i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 2/2018 (98)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 2/2018 (98) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty ósmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2018 r.) oraz prognozy na lata 2018-2019 Stan i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 4/2018 (100)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 4/2018 (100) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia setny kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (III kwartał 2018 r.) oraz prognozy na lata 2018-2019 Stan i prognoza koniunktury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2019 (103)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2019 (103) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia sto trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (II kwartał 2019 r.) oraz prognozy na lata 2019-2020 Stan i prognoza koniunktury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 2/2019 (102)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 2/2019 (102) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia sto drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2019 r.) oraz prognozy na lata 2019-2020 Stan i prognoza koniunktury

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2019 (101)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2019 (101) Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia sto pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2018 r.) oraz prognozy na lata 2019-2020 Stan i prognoza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2009 2010 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopada Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego na podstawie modelu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza: stopniowe ożywienie, zewnętrzne ryzyko

Jesienna prognoza gospodarcza: stopniowe ożywienie, zewnętrzne ryzyko KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Bruksela, 5 listopada 2013 r. Jesienna prognoza gospodarcza: stopniowe ożywienie, zewnętrzne ryzyko W ostatnich miesiącach pojawiły się obiecujące oznaki ożywienia

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja marcowa na tle listopadowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki

4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki https://www. 4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki Autor: Ewa Ploplis Data: 9 lutego 2018 Wzrost gospodarczy w Polsce, czyli wzrost Produktu Krajowego Brutto tzw. PKB

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Przewiduje się, że w 2012 r. tempo wzrostu światowego

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata II kwartał 2004 r. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2004 r. oraz prognoza na lata 2004 2006 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Jakubiak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka, Jacek Rothert, Mateusz Walewski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 7.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Rozliczenie Otoczenie Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Prognoza z zimy 2014 r.: coraz bardziej widoczne ożywienie gospodarcze

Prognoza z zimy 2014 r.: coraz bardziej widoczne ożywienie gospodarcze KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Bruksela/Strasburg, 25 lutego 2014 r. Prognoza z zimy 2014 r.: coraz bardziej widoczne ożywienie gospodarcze W zimowej prognozie Komisji Europejskiej przewiduje się

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r.

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 1 Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 3 Agenda 1. 2. Wzrost gospodarczy i inwestycje w Polsce na tle krajów regionu CEE Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. 95 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Zimowa prognoza na lata : do przodu pod wiatr

Zimowa prognoza na lata : do przodu pod wiatr EUROPEAN COMMISSION KOMUNIKAT PRASOWY Bruksela, 22 lutego 2013 r. Zimowa prognoza na lata 2012-14: do przodu pod wiatr Podczas gdy sytuacja na rynkach finansowych w UE znacząco poprawiła się od lata ubiegłego

Bardziej szczegółowo

ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE

ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE ANALIZY I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE Katarzyna Piętka-Kosińska CASE Doradcy Sp. z o.o Warszawa, 25.6.213 Otoczenie gospodarcze Polski w 212 r. i 213 r. % 5 4 3 2 1-1 Prognozy Komisji Europejskiej: dynamika

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004. IV kwartał 2002 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2002 roku oraz prognoza na lata 2003-2004 opracował zespół: Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Anna Myślińska, Anna Orlik, Katarzyna Piętka, Łukasz Rawdanowicz,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja gospodarcza

Ogólna sytuacja gospodarcza Streszczenie 21 ROZDZIAŁ III Ogólna sytuacja gospodarcza 1. Streszczenie W pierwszych trzech kwartałach 218 roku tempo wzrostu gospodarczego było wyższe niż w 217 roku. W ujęciu rocznym tempo wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

EBC Biuletyn Miesięczny Luty 2009

EBC Biuletyn Miesięczny Luty 2009 ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu 5 lutego Rada Prezesów, na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej, podjęła decyzję o pozostawieniu podstawowych stóp procentowych bez zmian. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

Firmy zapowiadają podwyżki cen

Firmy zapowiadają podwyżki cen Firmy zapowiadają podwyżki cen Wyniki badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton 5 kwietnia 18 r. Wprowadzenie Presja inflacyjna w polskiej gospodarce narasta. Co to oznacza

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2019

Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2019 6 listopada 2018 r. Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2019 Na posiedzeniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy budżetowej na rok 2019. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY

KOMENTARZ TYGODNIOWY Dane makroekonomiczne z Polski Inflacja konsumentów finalne dane GUS Inflacja konsumentów i jej wybrane składowe 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,0% 1,1% 0,9% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00%

Bardziej szczegółowo

Inflacja - definicja. Inflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji.

Inflacja - definicja. Inflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji. Wykład: NFLACJA nflacja - definicja nflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji. Pomiar inflacji ndeks cen konsumpcyjnych (CP Consumer Price

Bardziej szczegółowo

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych I. Ocena sytuacji gospodarczej Opublikowane na początku czerwca br. dane dotyczące kształtowania się PKB strefy euro w I kwartale 2003 r. wskazują na osłabienie wzrostu we wszystkich dużych gospodarkach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat FOR 3/2018: PKB Polski w Q przedwczesny triumfalizm na niepełnych danych

Komunikat FOR 3/2018: PKB Polski w Q przedwczesny triumfalizm na niepełnych danych Warszawa, 5 marca 018 r. Komunikat FOR /018: PKB Polski w Q4 017 - przedwczesny triumfalizm na niepełnych danych Wstępne szacunki GUS mówią o wzroście inwestycji o 11% w IV kwartale 017 roku, nie jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

W 2018 roku zarobki w Polsce pójdą w górę

W 2018 roku zarobki w Polsce pójdą w górę W 2018 roku zarobki w Polsce pójdą w górę data aktualizacji: 2017.12.29 Według szacunków Unii Europejskiej w 2018 roku Polska odnotuje jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym czerwiec 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa, NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym 57.500 PLN,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 26-27 kwietnia 2004 r. W dniach 26-27 kwietnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała

Bardziej szczegółowo