Materiały pomocnicze dla prowadzących do wykładu z Elektronicznej wymiany danych Podstawy Elektronicznej Wymiany Danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze dla prowadzących do wykładu z Elektronicznej wymiany danych Podstawy Elektronicznej Wymiany Danych"

Transkrypt

1 Problematyka przedmiotu związana jest z obowiązującymi standardami elektronicznej wymiany danych. U ich podstaw leży XML, stąd język ten będzie stanowił trzon zagadnień omawianych na zajęciach. W trakcie realizacji przedmiotu zostaną poruszone kwestie związane z definiowaniem struktury dokumentów XML oraz wyświetlania ich zawartości. Niebagatelną rolę w operowaniu omawianym językiem strukturalnym odgrywa weryfikacja syntaktyczna oraz semantyczna tworzonych dokumentów. Zagadnienia te zostaną szczegółowo scharakteryzowane podczas realizacji przedmiotu. Przedstawione zostaną także wybrane obszary zastosowań XML, w szczególności zasady opisu dokumentów biznesowych, usług sieciowych, a także reguły dotyczące tworzenia kanałów wiadomości RSS. Każdy temat zawarty w kursie, oprócz materiału teoretycznego, zawiera również zestaw zadań, których wykonanie pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do operowania na dokumentach XML. 1

2 2

3 Są to podstawowe materiały źródłowe wykorzystane w trakcie przygotowywania materiałów do wykładu. Studenci mogą poszukiwać również nowych źródeł informacji. Ciekawe źródła mogą być przez nich zamieszczanie w kursie na Moodle. 3

4 4

5 5

6 Co uzyskuje się dzięki stosowaniu EDI? Oszczędność czasu i pieniędzy EDI jest technologią, która w naturalny sposób oszczędza czas i pieniądze, dzięki eliminacji wielokrotnego wprowadzania dokumentów. Dokumenty są wprowadzane do systemów informatycznych tylko raz przez jednego partnera handlowego. Procesy translacji, konwersji i transportu danych wykonywane są automatycznie przez komputer i odpowiednie oprogramowanie. Redukcję błędów i zwiększenie dokładności Elektroniczny transfer danych eliminuje konieczność kopiowania danych z jednego papierowego dokumentu na inny lub ręcznego wprowadzania danych do aplikacji biznesowej. Dane elektroniczne wyprowadzane są zazwyczaj z bazy danych, gdzie zostały już poddane uprzedniemu zatwierdzeniu (sprawdzeniu). Dzięki wyeliminowaniu wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemów informatycznych, a także dzięki możliwości implementacji dodatkowych procedur automatycznej weryfikacji danych jeszcze przed ich wprowadzeniem do systemu, zdecydowanie zwiększa się dokładność danych. Źródło: Optymalizację zapasów Dzięki otrzymywaniu odpowiednio wcześnie dokładnych informacji o potrzebach klientów i terminach dostaw istnieje możliwość optymalizacji wymaganego poziomu zapasów u partnerów handlowych, np. poprzez wdrożenie rozwiązania VMI (ang. Vendor Managed Inventory), czy CPFR (ang. Continuous Planning Forecasting and Replenishment). 6

7 7

8 Dokumenty w standardzie EDIFACT Komunikaty (dokumenty) standardu EDIFACT umożliwiają przesyłanie informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. Komunikaty te można podzielić na trzy grupy: 1. komunikaty handlowe (katalog cenowy, zamówienie, faktura), które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy sprzedającym i kupującym, 2. komunikaty transportowe (zlecenie transportowe, awizo dostawy) używane w celu organizacji dostawy towaru, 3. komunikaty finansowe (przelew, informacja o ruchu na koncie) używane do realizowania płatności i informowania o ruchach pieniężnych. 8

9 Dokument w standardzie EDIFACT, jak widać, nie jest czytelny. Stąd pomysł stworzenia nowego standardu ebxml opartego na XML, który jest jeżykiem samoopisującym się 9

10 Przykład komunikatu międzybankowego w standardzie SWIFT. 10

11 ECR Polska prowadzi swoją działalność od 1998 r., początkowo w formie klubu, od 2004 r. Porozumienia, a od 1 lipca 2010 jako posiadający osobowość prawną, w pełni samorządny i niezależny Związek Pracodawców ECR Polska. Zrzesza przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i dystrybucyjne oraz usługowe, głównie związane z sektorem dóbr konsumpcyjnych szybkorotujących (FMCG). Misja ECR Polska Współpracując tworzymy wydajną platformę dla wymiany doświadczeń, współpracy nad wspólnymi szansami i dostarczania prawdziwej wartości polskim Konsumentom/Nabywcom Zobowiązanie prawne ECR Polska Zawsze i na wszystkich spotkaniach działamy w ramach najlepszych praktyk postępowania i poszanowania prawa Obszar działalności określany jest przez: * Priorytety i wytyczne ECR Europe * Priorytety i wytyczne The Consumer Goods Forum * Sprawdzone, wartościowe projekty innych organizacji ECR * Potrzeby polskich Konsumentów/Nabywców ECR Polska zasady działania Skuteczna, wydajna i trwała organizacja dostarczająca Członkom wiedzy i wsparcia do podnoszenia wydajności łańcuchów wartości i rozwijania biznesu. CELE * rozpowszechnianie wiedzy o ECR, integracja partnerów w łańcuchu dostaw branży FMCG i innych, propagowanie kultury biznesu w myśl strategii ECR, tworzenie zbioru Dobrych Praktyk, wdrażania strategii ECR FORMY DZIAŁANIA grupy robocze, konferencje ECR Polska, wspólne projekty w ramach ECR Polska i ECR Community, warsztaty, szkolenia Źródło: 11

12 Komunikat PARTIN inaczej Informacja adresowa służy do przekazania danych takich jak: nazwa i adres firmy, itp. dotyczących partnerów handlowych, którzy będą porozumiewać się przy pomocy EDI. Każda ze stron w wymianie powinna być identyfikowana Globalnym Numerem Lokalizacyjnym GLN. Każdy komunikat PARTIN powinien uwzględniać następujące informacje: data komunikatu, nazwa i adres firmy, numery GLN, numery NIP, REGON partnerów handlowych, nazwa i numer konta bankowego. W przypadku gdy firma nie stosuje tego komunikatu należy uzgodnić inny sposób przekazywania informacji o stosowanym numerze GLN. Komunikat PRICAT inaczej Katalog/Cennik wysyłany jest przez dostawcę do klientów i zawiera listę oferowanych produktów oraz informacje o tych produktach. Każdy komunikat PRICAT powinien uwzględniać następujące informacje: data ważności (data, od której partnerzy handlowi mogą wykorzystywać te informacje), numery GLN dostawcy i odbiorcy, numery GTIN produktów, opis produktów: pełen opis oraz opis skrócony. Dla komunikatu PRICAT przyjęto dwa scenariusze jego wymiany. Wybór między nimi zależy od decyzji partnerów handlowych. a) Scenariusz 1 zawsze wszystkie pozycje katalogu W tym scenariuszu dostawca zawsze przesyła komunikat PRICAT zwierający wszystkie oferowane przez niego pozycje, bez względu na to czy dane uległy zmianie czy nie. Komunikat powinien być wysłany. Dobre praktyki EDI przed pierwszym zamówieniem EDI oraz w przypadku wprowadzenia dowolnej zmiany. b) Scenariusz 2 tylko pozycje zmieniane W tym scenariuszu dostawca przed pierwszą transakcją EDI (zamówieniem) przesyła wszystkie pozycje swojego katalogu. Kolejne transmisje komunikatu PRICAT zawierają wyłącznie pozycje nowe lub te, które ulegają zmianie, a więc: są usuwane z katalogu, zmianie ulega jeden z parametrów (np. minimalna zamawiania ilość, cena itp.). W czasie uzgodnionym w warunkach umowy handlowej, dostawca powinien odpowiedzieć na zamówienie w uzgodniony sposób np. stosując komunikat Odpowiedź na Zamówienie/ORDRSP. Komunikat służy do potwierdzania przyjęcia zamówienia lub zaproponowania zmian. Powinien spełniać następujące warunki: a) każdy komunikat Odpowiedź na zamówienie /ORDRSP odnosi się tylko do jednego komunikatu Zamówienie /ORDERS, b) w odpowiedzi na zamówienie można wysłać tylko jeden komunikat ORDRSP, co oznacza, że komunikat ten dotyczy zawsze całości zamówienia, c) w przypadku odmowy realizacji zamówienia Sprzedający (nadawca ORDRSP) wysyła wyłącznie nagłówek i zakończenie komunikatu, d) w przypadku potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia ze zmianami (łącznie ze zmianą daty dostawy), komunikat ORDRSP powinien zawierać wszystkie pozycje towarowe objęte zamówieniem, e) jeżeli data dostawy jest jednakowa dla wszystkich pozycji towarowych, należy ją podać w nagłówku komunikatu. Jeżeli data dostawy będzie inna dla chociaż jednej pozycji towarowej, informację o dacie dostawy należy podać dla każdej indywidualnej pozycji. W przypadku zmian do zamówienia, dalsze postępowanie jest realizowane w sposób indywidualny zgodnie z przyjętymi między partnerami procedurami. Przebieg dostawy via EDI obejmuje dwa komunikaty: AWIZO DOSTAWY/ DESADV oraz komunikat POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA/ RECADV. Komunikat Awizo dostawy/desadv powinien poprzedzać każdą dostawę. Przy pomocy tego komunikatu dostawca informuje odbiorcę, o zawartości i terminie dostawy. Komunikat DESADV należy przysłać przed fizyczną dostawą towaru w czasie uzgodnionym z odbiorcą i umożliwiającym właściwe zaplanowanie procesu przyjęcia towaru. Każdy komunikat DESADV powinien odnosić się do jednego komunikatu ORDERS, jednego miejsca dostawy i zawierać minimum następujące dane: data komunikatu, data dostawy, numer zamówienia, którego dotyczy dostawa, numer GLN nabywcy i dostawcy, numery GTIN dostarczanych towarów, wysyłaną ilość wg pozycji towarowych. Komunikat Potwierdzenie przyjęcia/recadv wysyłany jest przez odbiorcę do dostawcy jako potwierdzenie przyjęcia fizycznej dostawy. Komunikat ten ma zapewnić informację zwrotną dla dostawcy, o tym jakie ilości zostały faktycznie odebrane przez odbiorcę. Taki przepływ informacji powinien zapewnić zgodność dokumentu przyjęcia magazynowego z fakturą i wyeliminować rozbieżności ilościowe. Komunikat ten może służyć jako podstawa do wystawienia faktury. Każdy komunikat RECADV dotyczy jednej dostawy w jedno miejsce lokalizacji i powinien zawierać minimum następujące dane: data komunikatu, numer dowodu dostawy. Numer ten zostanie również przepisany do dokumentu przyjęcia magazynowego i może zostać wykorzystany do skonfrontowania faktury dostawcy. data przyjęcia dostawy, W zależności od szczegółowych ustaleń z dostawcą na tej podstawie może być obliczana data płatności. Informacja ta jest również przekazywana do dokumentu potwierdzającego przyjęcie magazyn. Dobre praktyki EDI nowe. Ta data potwierdza faktyczny moment odebrania dostawy i jest traktowana przez odbiorcę jako moment fizycznego dostarczenia towarów a nie wprowadzenia dokumentu dostawy do systemów backoffice owych. numer zamówienia, którego dotyczy dostawa, Numer ten będzie jednoznacznie określał na podstawie czego została zrealizowana dostawa. GLN nabywcy i dostawcy, GTIN przyjętych towarów oraz opakowañ zwrotnych, takich jak paleta transportowa, ilość wg pozycji towarowych, Ilość potwierdzona przez odbiorcę, czyli faktycznie przekazana. Proces płatności za towar uruchamiany jest poprzez wysłanie komunikatu Faktura/ INVOIC. Komunikat Faktura/INVOIC powinien być przesłany w terminie uzgodnionym z dostawcą od momentu uzyskania komunikatu RECADV lub fizycznego przyjęcia dostawy. Każda elektroniczna faktura powinna zawierać minimum następujące informacje: data komunikatu, data dostawy, numer i data zamówienia, numer dokumentu dostawy, numer GLN i NIP nabywcy i dostawcy, miejsce dostawy, warunki i datę płatności, numery GTIN fakturowanych towarów, opis słowny lub kodowany, ilość fakturowaną, wartość pozycji towarowej, cenę netto pozycji, stawkę podatku VAT, sumy wartości pozycji wg stawki podatkowej. Faktura może dotyczyć kilku zrealizowanych w różne miejsca dostaw. W takim przypadku informacje o zamówieniu i dostawie podaje się dla każdej pozycji faktury osobno. W przeciwnym przypadku dane te podaje się w nagłówku komunikatu. Raport o zapasach /INVERPT umożliwia przekazanie informacji na temat wielkości utrzymywanych zapasów. Jeden komunikat może dotyczyć tylko jednego magazynu. Umożliwia podanie okresu raportowania, dodatkowych dat związanych z zapasami np. daty trwałości oraz numerów seryjnych lub partii produkcyjnej. Raport o zapasach można wykorzystywać w komputerowych systemach zarządzania zapasami. Pozwala on monitorować poziom zapasów u kontrahenta i dostosować do tego swój plan produkcji. Komunikat jest szczególnie pomocny przy wdrażaniu procedur VMI (Vendor Managed Inventory). Źródło: Ewentualnie opis komunikatów jest również tutaj: 12

13 13

14 RTF (Rich Text Format) - format pliku opracowany już w 1987 r. przez Microsoft do międzyplatformowej wymiany informacji między procesorami tekstów. RTF posługuje się zestawami znaków ANSI, PC-8, Macintosh lub IBM PC do sterowania formatowaniem tekstu na ekranie i w druku. Od wersji 1.6 RTF obsługuje Unicode. Składnia jest podobna do składni TeX. Użycie kodów sterujących pozwala łatwo tworzyć dokumenty z definicją czcionki, wielkością czcionki, kolorem tekstu czy tablicami - stąd popularność wśród programistów. RTF jest formatem domyślnych edytorów w systemie Mac OS X - TextEdit, oraz w systemie Microsoft Windows - WordPad. Przykład pliku {\rtf Cześć!\par Trochę {\b wytłuszczonego tekstu}.\par } da w wyniku: Cześć! Trochę wytłuszczonego tekstu. Wsteczny ukośnik \ rozpoczyna kod sterujący. Kod \par wskazuje nowy akapit, a kod \b włącza pogrubienie tekstu. Nawiasy klamrowe {} definiują grupę; w przykładzie grupa została użyta do ograniczenia oddziaływania kodu sterującego \b. Wszystko inne będzie traktowane jako czysty tekst, czyli tekst do sformatowania. Poprawny dokument RTF jest grupą zaczynającą się od kodu sterującego \rtf. Źródło: QuarkXPress program do komputerowego składu i łamania tekstu (DTP), produkowany przez amerykańską firmę Quark Inc. od 1987 r. Obecnie dostępna jest ósma wersja programu. Oprócz funkcjonalności związanej ze składaniem treści przeznaczonych do wydruku, QuarkXPress umożliwia również tworzenie stron oraz całych serwisów internetowych. Generowany przez niego kod HTML oparty jest na stylach CSS. Program umożliwia również tworzenie animacji oraz serwisów internetowych w technologii Flash. Począwszy od wersji 7.2 program dostępny jest również z polskim interfejsem użytkownika. Również dokumentacja oraz system pomocy dostępne są w języku polskim (począwszy od wersji 8). Obecnie jego bezpośrednim konkurentem jest program InDesign firmy Adobe. Źródło: 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego i dzięki temu łatwo przenosić, wyświetlać i drukować w różnych systemach elektronicznego przekazu danych. SGML w odróżnieniu od języków znaczników dedykowanych do konkretnych zastosowań (takich jak np. HTML), nie jest zbiorem określonych znaczników i reguł ich użytkowania, lecz ogólnym, nadrzędnym językiem służącym do definiowania dowolnych znaczników i ustalania zasad ich poprawnego użytkowania. Języka SGML używa się praktycznie do dwóch celów: precyzyjnego definiowania zbiorów znaczników przeznaczonych do konkretnych zastosowań przykładem jest język HTML; ujednolicania zasad pisania i przekazywania dokumentów tekstowych w obrębie dużych firm lub instytucji. W obydwu przypadkach dokument w języku SGML składa się z trzech części: - deklaracji dokumentu, która definiuje ogólne reguły stosowane w zapisie dokumentu (np. maksymalna długość nazwy elementu, znak używany jako początek znacznika (domyślnie jest to znak < ); - DTD definicji typu dokumentu, czyli definicji wszystkich znaczników i reguł ich stosowania; - właściwego dokumentu tekst wraz ze znacznikami. Ze względu na złożoność standardu SGML bardzo mało narzędzi implementuje pełen standard. Zwykle edytory SGML obsługują większość powszechnie używanych elementów języka i interpretują jedynie część pliku deklaracyjnego. W związku z trudnościami implementacyjnymi powstał język i standard XML będący początkowo podzbiorem reguł SGML (pierwsza wersja powstała w 2000 roku). Standard XML można obsługiwać narzędziami SGML-owymi modyfikując odpowiednio plik deklaracyjny. Ponieważ w praktyce zarówno deklaracja dokumentu SGML jak i DTD "zaszyte" są najczęściej w oprogramowaniu (np. w przypadku języka HTML w przeglądarkach i programach do pisania stron WWW), użytkownicy końcowi, a nawet osoby przygotowujące na co dzień dokumenty, nie mają bezpośredniej styczności z DTD tej odmiany języka SGML, z której właśnie korzystają. Źródło: The International Organization for Standardization (French: Organisation internationale de normalisation, Russian: Международная организация по стандартизации, tr. Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii),[1] widely known as ISO, is an international-standard-setting body composed of representatives from various national standards organizations. Founded on 23 February 1947, the organization promulgates worldwide proprietary industrial and commercial standards. It has its headquarters in Geneva, Switzerland.[2] While ISO defines itself as a nongovernmental organization, its ability to set standards that often become law, either through treaties or national standards, makes it more powerful than most non-governmental organizations.[citation needed] In practice, ISO acts as a consortium with strong links to governments. Żródło: 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Przechowywanie na zwykłym pliku tekstowym można przechowywać dane z baz danych, można pisać aplikacje, które będą wyciągać informacje z takiej bazy danych. Wymiana danych pomiędzy różnymi bazami danych (przez Internet), jeżeli będą skonwertowane do XML, do wymiany danych B2B. Dzielenie dane XML są osiągalne/czytelne dla większej liczby użytkowników w tym agentów programowych. XML dzielenie danych bo zwykły plik tekstowy, więc dane zapisane na pliku XML mogą być łatwo używane przez różne aplikacje. Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości wszystkie aplikacje będą zapisywały dane w XML! potem łatwo będzie wymieniać te dane XML jest przede wszystkim narzędziem do wymiany informacji między maszynami, co w dobie globalizującego się świata ma szczególną wagę. Nic dziwnego, że XML jak burza wdziera się do oprogramowania i jest uważany za jedną z najważniejszych technologii świata komputerów, o ogromnej przyszłości. XML, język do tworzenia innych języków. Dopiero te języki służą do budowania dokumentów w Internecie. Języki takie nazywamy aplikacjami XML. Wireless Application Protocol (WAP) - WAP został stworzony w celu umożliwienia dostępu do usług WWW, językiem opisu stron WAP jest Wireless Markup Language (WML), oparty na języku XML. MathML, czyli aplikacji XML służącej do tworzenia dokumentów zawierających formuły matematyczne. GedML (obsługa danych genealogicznych), MusicML (notacja muzyczna), VoiceML (dane głosowe), ThML (teksty teologiczne), VML i SVG (grafika wektorowa), XMLNews (wymiana aktualnych wiadomości), RSS (kanały informacyjne) i inne. Aplikacji takich powstało mnóstwo i są to języki służące biznesowi, naukowcom, wyspecjalizowanym mediom itd. Od razu jednak podkreślmy, że KAŻDY może być poważnym twórcą aplikacji XML, jeśli tylko starczy mu wiedzy, czasu i cierpliwości - buławę marszałkowską każdy nosi w swoim tornistrze. Jeśli będzie miał dobry pomysł, jego język może stać się standardem w jakiejś wybranej dziedzinie. Members have approved version 5.0 of the Election Markup Language (EML) as an OASIS Standard. EML enables the exchange of data for public and private election services. 24

25 25

26 26

27 27

28 Prolog nie jest konieczny. Ale każdy plik XML musi mieć korzeń element główny. Dokument jest samoopisujacy czyli łatwo rozpoznać co w nim jest. 28

29 29

30 30

31 Źródło: 31

32 Łatwiejsze odzyskiwanie informacji i większe bezpieczeństwo. Kod XML jest czytelny dla człowieka, dzięki czemu w razie uszkodzenia pliku można otworzyć go w programie Notatnik firmy Microsoft lub innym programie do czytania tekstu i odzyskać przynajmniej część informacji. Ponadto nowe pliki są bezpieczniejsze, ponieważ nie zawierają kodu VBA (Visual Basic for Applications). Jeśli nowy format zostanie użyty do utworzenia szablonów, wszystkie formanty ActiveX i makra VBA znajdują się w oddzielnej, bezpieczniejszej sekcji pliku. Dodatkowo można używać narzędzi, takich jak Inspektor dokumentów, do usuwania osobistych danych. Więcej informacji na temat korzystania z Inspektora dokumentów można znaleźć w artykule Większe możliwości przenoszenia i elastyczność. Ponieważ język XML umożliwia przechowywanie danych w formacie tekstowym, a nie we własnym formacie binarnym, klienci mogą definiować własne schematy i korzystać z danych na więcej sposobów bez konieczności uiszczania opłat. Aby uzyskać więcej informacji o nowych formatach, zobacz temat docx Standardowy dokument programu Word bez makr i kodu dotx Szablon dokumentu programu Word bez makr i kodu docm Dokument programu Word, który może zawierać makra lub kod dotm Szablon programu Word, który może zawierać makra lub kod Zewnętrzną różnicę między nowymi i starymi formatami plików programu Word można zauważyć tylko wtedy, gdy używa się kodu lub makr. Poprzednio były tylko dwa typy plików programu Word: dokumenty i szablony (doc i dot). W programie Word 2007 jest cztery typy plików: docx, dotx, docm i dotm ( x oznacza XML, a m makro). Podstawowe dokumenty i szablony (docx i dotx) nie mogą już zawierać makr ani kodu, dzięki czemu są one bezpieczniejsze w codziennym użytkowaniu nikt nie może zaszyć ukrytego kodu w dokumencie. Jednak ponieważ makra odgrywają użyteczną rolę, są jeszcze dwa dodatkowe typy plików przeznaczone do obsługi dokumentów i szablonów, które zawierają kod: docm i dotm. Źródło:

33 33

34 34

35 35

36 ebxml (ang. electronic business XML) - ramy do projektowania opartego na XML słownika dla transakcji biznesowych. ebxml powstał na bazie prac United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) i dostarcza deskryptory do modelowania procesów biznesowych, które zawierają definicje komponentów software'owych. ebxml został zaprojektowany dla ułatwienia globalnej wymienności danych i ułatwienia przechodzenia od starszych schematów wymiany danych (EDI) do Internetu. Specyfikacje ebxml są sponsorowane przez OASIS i UN/CEFACT. Źródło: wikipedia ebxml stands for Electronic Business Extensible Markup Language. ebxml is Global Standard for electronic business. ebxml is an end-to-end B2B XML Framework. ebxml is a set of specifications that together enable a modular framework. ebxml enables anyone, anywhere to do business with anyone else over the Internet. ebxml relies on the Internet's existing standards such as HTTP, TCP/IP, MIME, SMTP, FTP, UML, and XML. ebxml can be implemented and deployed on virtually any computing platform. ebxml provides concrete specifications to enable dynamic B2B collaborations. ebxml Vision: ebxml is designed to create a global electronic market place where enterprises of any size, anywhere can: Find each other electronically. Conduct Business - Using exchange of XML messages According to standard business process sequences. With clear business semantics. Using off the shelf purchased business applications. According to mutually agreed trading partner protocol agreements. Źródło: 36

37 37

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować nowe tendencje: XML i ebxml omówić tło

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy elektronicznej wymiany danych Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3 Elektroniczna Wymiana Danych wykład 3 Tradycyjny sposób składania zamówieo Tradycyjny sposób składania zamówieo system informatyczny firmy A system informatyczny firmy B EDI - definicja EDI, Electronic

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Znaczniki w języku XML: - mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego VII Blok Tematyczny: Stawiając czoła przyszłości farmacji pakowanie, znakowanie, logistyka Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 11 -

Technologie informacyjne - wykład 11 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 11 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jacek Tomaszczyk Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski

Jacek Tomaszczyk Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Jacek Tomaszczyk Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Terminologia 1. Terminologia jako dyscyplina naukowa. 2. Terminologia jako zbiór terminów (słownictwo specjalistyczne).

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody?

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody? Modelowanie biznesowe Wprowadzenie (część 1) Co to jest? Każdy model jest błędny. Niektóre modele są użyteczne. George E. P. Box Jak firma generuje przychody? Model biznesowy Sposób generowania przychodów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie rozpoznawać różne formaty opisu dokumentów biurowych edytować dokumenty w różnych formatach generować dokumenty w formacie PDF, XPS 2 1 ODF http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Bardziej szczegółowo

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Podziękowania 12 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ JUŻ DZIŚ Godzina 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

SMART Notebook rodzina produktów

SMART Notebook rodzina produktów Porównanie produktów rodzina produktów Poniższa tabela porównuje cztery różne produkty z rodziny produktów : Platformy Basics Windows oraz komputerów Mac Windows oraz komputerów Mac Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

2017 OFERTA wizytówka

2017 OFERTA wizytówka 2017 OFERTA wizytówka O PORTALU Paleta informacji z rynku gospodarki magazynowej i logistyki: Oferty produktów i urządzeń, Bieżące wiadomości z rynku, Fachowe artykuły problemowe, Informacje ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo