WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ"

Transkrypt

1 WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Autor: Dariusz Bober ( Rynek Energii nr 2/2007) Słowa kluczowe: elektroniczna wymiana informacji, rynek energii elektrycznej, operatywność technologii XML, sterowanie w systemach hierarchicznych Streszczenie. Przedstawiono nowatorskie podejście do jakości obsługi klienta systemu elektroenergetycznego. Wymiana informacji elektronicznej w obszarze krańcowym dystrybutor-konsument energii pozwala na uzyskanie dodatkowej wiedzy o profilu konsumenta, zaś dwukierunkowość wymiany informacji stanowi potencjalne narzędzie oddziaływania na jego zachowanie. Konsument dobrze poinformowany będzie aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, zaś odpowiednia informacja przesłana drogą elektroniczną moŝe zachęcić odbiorcę do zachowania się zbieŝnie z oczekiwaniami nadawcy informacji - dystrybutora energii elektrycznej. Taka własność dwukierunkowej transmisji danych, w oparciu o odpowiednio duŝą grupą odbiorców energii elektrycznej, pozwala na wprowadzanie mechanizmów sterujących krzywą popytu na energię elektryczną. PowyŜsze stwierdzenie jest wprawdzie dość śmiało postawioną tezą, ale obserwując dynamikę rozwoju rozwiązań teleinformatycznych naleŝy przypuszczać, Ŝe teza ta jest do obronienia. W artykule autor skupia się na logice wymiany informacji oraz mechanizmach wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o aktualnie zgromadzoną informację o stanie sieci elektroenergetycznej. 1. WSTĘP Polska gospodarka energią elektryczną jest w przededniu wprowadzenia nowej jakości usług dystrybucji energii elektrycznej. Uwolnienie rynku energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych pozwoli tym ostatnim na wybór dowolnego dostawcy energii. Trudno jednak jest mówić o swobodnym wyborze, bez odpowiedniego dostępu do informacji o aktualnych ofertach sprzedawców energii, bez moŝliwości bieŝącego śledzenia sytuacji rynkowej. Taką funkcję informacyjną bez wątpienia moŝe spełnić Internet. Przeglądając najnowsze osiągnięcia w przetwarzaniu danych dla ich prezentacji w sieci, wydaje się być słuszne, Ŝe na potrzeby rynku energii elektrycznej w Polsce najodpowiedniejszą formą publikacji danych o rynku będzie uŝycie technologii XML (ang. extensible Markup Language). Technologia ta oprócz moŝliwości prezentowania danych w postaci stron WWW (XHTML), pozwala przede wszystkim na wtórne przetwarzanie danych zamieszczonych w sieci. Zatem dane publikowane w języku XML mogą być przetwarzane przez przygotowane do tego automaty, np. programy śledzące sytuację rynkową i wspomagające decyzję klienta indywidualnego. Technologia XML sprawdza się równieŝ jako format plików elektronicznej wymiany danych EDI (ang. Electronic Data Interchange) na poziomie operacyjnym [2, 7, 8, 14]. Informacja wymieniana elektroniczne szybciej dotrze do klienta, a dodatkowo będzie mogła być przetworzona po stronie klienta automatycznie z moŝliwością przesłania informacji zwrotnej o skutkach zadziałania automatu. Uzyskuje się w ten sposób pętlę sprzęŝenia zwrotnego, a tym samym moŝliwość implementacji algorytmów sterowania zuŝyciem energii elektrycznej po stronie odbiorcy. 2. PROGNOZOWANIE POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Stosowany obecnie system pomiaru średniego zuŝycia za okres, z uwagi na dynamiczny charakter zmian ceny sprzedaŝy energii odbiorcy końcowemu, jest nie do przyjęcia w warunkach rynkowych. Dotychczas ustalane taryfy sprawdzają się w rozliczeniach średnio okresowych, gdzie sumarycznie grupa odbiorców gwarantowała pokrycie kosztów produkcji i

2 przesyłu energii elektrycznej. Statyczność grup odbiorców pozwala na odpowiednio trafne prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o dane historyczne [1, 12]. Przy duŝej zmienności cen w czasie konieczne jest dokonywanie częstszych odczytów stanów liczników u odbiorcy indywidualnego, np. co 5 min [11], a zatem naleŝy sądzić, Ŝe zostanie zaimplementowana infrastruktura techniczna do transmisji danych. Otwarcie rynku wywoła migracje odbiorców do nowych dystrybutorów, a tym samym struktura grup, dla których dystrybutor prognozuje zapotrzebowanie na energię elektryczną ulegnie zmianom. NaleŜy sądzić, Ŝe nie pozostanie to bez wpływu na trafność prognoz zapotrzebowania, a tym samym kosztów funkcjonowania dystrybutora i końcową cenę, po jakiej odbiorca zakupi energię. Zatem zarówno w interesie odbiorcy, który jest zainteresowany jak najniŝszą ceną zakupu energii elektrycznej, jaki i dostawcy energii elektrycznej, który aby zapewnić tę cenę musi obniŝyć koszty własne -jest opracowanie metod jak najtrafniejszego prognozowania zuŝycia energii elektrycznej. Patrząc na to zagadnienie z punktu widzenia dystrybutora, który prognozuje zapotrzebowanie dla grupy swoich klientów jako zbioru indywidualnych odbiorców o duŝej nieokreśloności swego zachowania (człowiek - zjawisko niedeterministyczne), tenŝe dystrybutor zainteresowany będzie moŝliwością wpływu na zachowanie się odbiorcy. Odbiorca natomiast, moŝe być zainteresowany taką organizacją własnej konsumpcji energii elektrycznej, aby w efekcie zapłacić najniŝszą cenę, z uwzględnieniem pewnego dyskomfortu zmiany własnych przyzwyczajeń. 3. ELEKTRONICZNA TRANSMISJA DANYCH Elektroniczna transmisja danych jest nieuniknionym procesem w realizacji digitalizacji świata biznesu. Odbiorca końcowy jako uczestnik rynku energii elektrycznej będzie wkrótce oczekiwał (od 1 lipca 2007) takiej właśnie formy obsługi przez zakład energetyczny lub pośrednika w obrocie energią. Wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta pozwoli jemu samemu na wybór (zmianę) wielokrotnie w jednym okresie rozliczeniowym kilku dostawców energii. Obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Finansów o fakturach elektronicznych [10] pozwala wysunąć mniemanie, Ŝe uciąŝliwość obsługi wielu dokumentów (faktur) zostanie zminimalizowana poprzez wprowadzenie elementów konsolidacji płatności za dostarczoną energię. Obsługa dokumentów finansowych jest tylko jednym z moŝliwych do zoptymalizowania procesów logistycznych przedsiębiorstwa energetycznego. DuŜo istotniejszy moŝe okazać się wpływ odpowiednio wcześnie dostarczonej informacji do konsumenta na jego decyzję o zuŝyciu energii. Elementy wywierania takiego wpływu występowały juŝ wcześniej: znak przekreślonej Ŝarówki na ekranie telewizora, informacje prasowe, ogłoszenia radiowe, współcześnie informacje na stronach WWW. Właściwym jednak dla stosowanego medium przesyłu wymienionych tu metod komunikacji jest ich duŝa bezwładność oraz ograniczony dostęp do konsumenta. Konsument, aby otrzymać tego typu komunikat, musi sięgnąć po nośnik: włączyć telewizor, otworzyć gazetę, czy wejść na stronę WWW przedsiębiorstwa. Dodatkowym minusem tradycyjnych metod wywierania wpływu na zachowania odbiorcy jest niska operatywność tych metod, aby komunikat przyniósł efekt w postaci zbieŝnego z intencją zamieszczającego komunikat zachowania się konsumenta (włączenie/wyłączenie odbiornika energii elektrycznej) jest konieczne, aby konsument miał moŝliwość fizycznego wykonania

3 tej operacji (moŝe w okresie obowiązywania komunikatu przebywać poza miejscem zamieszkania). Proponowana tu metoda elektronicznego przesyłania informacji operacyjnej jest praktycznie pozbawiona wad metod konwencjonalnych. Informacja elektroniczna dociera do konsumenta w czasie zdecydowanie krótszym, oraz posiada właściwość operatywności, tj. przetworzenia w dalszym procesie automatycznego sterowania zachowaniem się urządzeń odbiorczych w gospodarstwie domowym konsumenta. Skrócenie czasu przetwarzania informacji w obszarze dystrybutor - konsument energii elektrycznej pozwoli równieŝ na zmniejszenie czasów próbkowania stopnia zbieŝności efektu komunikatu z intencją treści komunikatu. MoŜna wysyłać komunikaty o treści wy skalowanej na mniejsze skoki w zmianie poziomu popytu na moc, z jednoczesnym skróceniem czasu Ŝywotności tej informacji, co w metodach konwencjonalnych nie jest moŝliwe. Bezsensowne jest umieszczanie w prasie ogłoszenia, Ŝe z uwagi na akcję promocyjną przez najbliŝszą godzinę cena energii elektrycznej spadnie o 30 %", gdyŝ komunikat ten zostanie odebrany przez odbiorcę zbyt późno, gdy juŝ promocja nie obowiązuje. Informacja elektroniczna moŝe zawierać w swej strukturze dane o czasie jej Ŝywotności, i dotrzeć do konsumenta szybciej (niemal natychmiast), zaś po upływie tego czasu dezaktywować się. To czy konsument w tym czasie skorzysta z tej informacji i załączy dodatkowy odbiornik (np. planowane juŝ wcześniej pranie) to juŝ zaleŝy od jego woli, lub nastaw automatu (komputera) zaprogramowanego zgodnie z wolą konsumenta. Algorytmy sterowania duŝą rozproszoną grupą konsumentów pozwalają na wypracowanie zmiany popytu na energię elektryczną zbieŝnie z intencją dystrybutora energii - w duŝej grupie odbiorców, znajdzie się część, która zachowa się w sposób zbieŝny. Tym samym dystrybutor otrzymuje narzędzie sterowania" popytem na energię elektryczną. RozwaŜając poniŝszy przykład naleŝy oczekiwać, Ŝe krzywa popytu, z zachowaniem dobra odbiorcy (art. 9c Ust. 2. Prawo energetyczne [17]), moŝe być dostrajana do krzywej prognozowanej, w granicach bezpiecznego marginesu zmian. 4. HIERARCHICZNA STRUKTURA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Do celów weryfikacji przydatności wiedzy o zachowaniu się węzłów podległych, na komunikat sterujący wysłany drogą elektroniczną zamodelowano poniŝszą hierarchię opisującą hipotetyczny podział na dzielnice jednego z miast polskich. Do badań wykorzystano informacje o rzeczywistym zuŝyciu energii przez odbiorców, oraz dane prognozowane prze spółkę dystrybucyjną. Badania przeprowadzono na jednodniowym horyzoncie czasowym. Przedstawiony podział regionu na poszczególne dzielnice: północną, południową wschodnią zachodnią i centralną jest czysto hipotetyczny i ma na celu jedynie zobrazowanie sposobu podejmowania decyzji na poziomie wybranego węzła systemu hierarchicznego, na podstawie wiedzy zebranej o węzłach podległych. W badaniach autor dysponuje jedynie informacją zagregowaną na poziomie węzła reprezentującego spółkę total. Na wynik ten składa się suma zuŝycia energii elektrycznej we wszystkich węzłach podległych. Z uwagi na brak dostępu do rzeczywistej struktury węzłów podległych przyjmuje się losowy podział zuŝycia na hipotetyczne węzły podległe (dzielnice). Wprowadzone uproszczenie modelu nie dyskwalifikuje algorytmów przygotowanych do wsparcia podejmowania decyzji o wysyłaniu komunikatów sterujących, algorytmów częściowej automatyzacji procesu wygładzania krzywej popytu na energię elektryczną.

4 Zarówno w prezentowanym tu modelu teoretycznym jak i w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym, wybrany węzeł rozwiązuje problem za pomocą wiedzy o podległych mu węzłach. Wprowadza się pojęcie zwrotu, przez zwrot rozumiana jest ilość energii moŝliwa do wysterowania w wyniku otrzymania przez odbiorcę komunikatu elektronicznego. Zastosowanie się odbiorcy do treści komunikatu i zaoszczędzona lub dodatkowo zuŝyta (w zaleŝności od treści wiadomości sterującej) energia ponad tę, którą odbiorca konsumuje w sytuacji bez sterowania jest wielkością zwrotu. Zwrot wyznaczamy ze wzoru gdzie: P u - moc zuŝywana przez odbiorców, P(edi) -moc zuŝywana przez odbiorców po otrzymaniu komunikatu EDI. Niedeterministyczność zachowania się odbiorcy końcowego pozwala na jeszcze jedno uproszczenie wprowadzone w tym modelu. Mianowicie, to czy dane urządzenie w danej chwili będzie podatne na sterowanie komunikatem elektronicznym, zaleŝy od stanu, w jakim się znajduje (nie moŝna wyłączyć urządzenia juŝ wyłączonego) oraz od woli odbiorcy (wcale nie musi dostosować się do treści komunikatu). Zatem przyjmuje się na obecnym etapie badań, Ŝe zwrot jest tu funkcją losową i na potrzeby weryfikacji algorytmów sterujących, w sposób losowy wyznaczana jest suma zwrotu na poziomie wybranych dzielnic. Przykładowe zestawienie generowanych wielkości przedstawione zostało w tabeli 1.

5 5. AUTOMATYZACJA PROCESU WYGŁADZANIA KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA Jako funkcję celu przyjęto minimalizację pola wykreślonego przez róŝnicę krzywych prognozowanego zuŝycia energii elektrycznej P pr i zuŝycia rzeczywistego P u. MoŜna ją opisać wzorem Minimalizację pola wykreślonego przez krzywe prognozy P pr i zuŝycia P u uzyskuje się poprzez wysłanie komunikatu EDI do wybranych węzłów podległych (wybranych dzielnic). NaleŜy jednak tak dobrać dzielnice, aby suma zwrotów moŝliwie jak najpełniej zniwelowała wartość błędu prognozy. Zrozumiałe jest, Ŝe wysłanie komunikatu do wszystkich odbiorców (wszystkich węzłów podległych) moŝe w przypadku zastosowania się wszystkich zgodnie z treścią komunikatu, dać w efekcie zwrot przekraczający wartość błędu prognozy. Dojdzie do przesterowania, którego efektem moŝe być nawet zwielokrotnienie strat przekraczających straty błędu prognozy (tabela 1). Z uwagi na niepewność zachowania się odbiorców, a tym samym rozbieŝność pomiędzy wartością oczekiwaną zwrotu a zwrotem uzyskanym z węzła wskazane jest etapowe podejście do problemu sterowania węzłami. Oznacza to, Ŝe w chwili t 0, w której węzeł nadrzędny rozpoczyna rozwiązywanie problemu (odnotowuje błąd prognozy i rozpoczyna jego niwelowanie), nie jest wskazane, aby jednym komunikatem EDI potraktować wszystkie węzły podrzędne. Węzeł nadrzędny winien, w oparciu o wiedzę o węzłach podrzędnych: wartościach poboru mocy P ui (t 0 ) przez poszczególne węzły, oraz wartości dostępnych zwrotów w węzłach p zwrot i(t 0 ), dokonać sterowania wybranego węzła i, następnie sprawdzić jak zmienia się wartość funkcji celu S, następnie wybrać kolejny węzeł do wysterowania oraz sprawdzić zmianę wartość funkcji celu S. Przy czym wybór poszczególnych węzłów powinien przebiegać tak aby uzyskany zwrot total, równy sumie zwrotów z wysterowanych węzłów, moŝliwie optymalnie niwelował wartość błędu prognozy w węźle nadrzędnym.

6 Zatem problem sterowania zuŝyciem energii elektrycznej w wybranym węźle systemu hierarchicznego sprowadza się do wyboru optymalnej grupy odbiorców podległych temu węzłowi, celem uzyskania z ich wysterowania minimalnego błędu prognozy. Jest to problem decyzyjny (wybór optymalnego rozwiązania z grupy moŝliwych rozwiązań), którego rozwiązanie, dzięki etapowemu podejściu w sekwencyjnym sterowaniu węzłami podległymi, moŝe być wsparte przez metody programowania dynamicznego [9]. W publikacji [6] została przedstawiona próba rozwiązania problemu minimalizacji błędu prognozy dla wybranej godziny z dziennego przebiegu krzywej prognozy popytu i zuŝycia energii elektrycznej. Na rys. 2 i 3 przedstawiono wyniki z testowania algorytmu dla pełnego horyzontu czasowego i danych otrzymanych od przedsiębiorstwa. Sterowanie podejmowane przez algorytm zmierza do minimalizacji pola kreślonego przez krzywe P pr i P u Z wykresu przedstawionego na rys.3 wynika, Ŝe algorytm podejmuje właściwe sterowanie oraz, Ŝe uzyskiwana przez niego wartość pola jest mniejsza od wartości pola uzyskanego z danych historycznych. Ten proces dąŝenia krzywej zuŝycia energii sterowanej przez komunikaty EDI do krzywej prognozowanej nazwany został przez autora procesem wygładzania krzywej popytu. 6. PODSUMOWANIE Zaprezentowane w artykule zagadnienia traktują o moŝliwości sterowania zuŝyciem energii elektrycznej w strukturze systemu hierarchicznego, z wykorzystaniem do tego celu sprzęŝenia zwrotnego, jakie moŝliwe jest do zaimplementowania poprzez opracowanie komunikatów elektronicznych i przesyłanie ich do odbiorców energii (węzłów podrzędnych) a następnie odczyt zmian zachowania się urządzeń po stronie odbiorcy przez system dystrybutora (węzeł nadrzędny). Wykazano moŝliwość opracowania algorytmów wspomagających proces sterowania z wykorzystaniem wiedzy o zachowaniu się węzłów podrzędnych. Przedstawiono równieŝ wynik (rys. 3) uzyskany przez przykładowy algorytm [6] sterowania w systemie hierarchicznym [5]. Do opracowania pozostaje najtrudniejsza kwestia, mianowicie opracowanie i implementacja metod komunikacji elektronicznej z węzłami biorącymi udział w sterowaniu. To zagadnienie jest jednak przedmiotem dalszych badań autora. NaleŜy równieŝ zastanowić się nad urządzeniami wykonawczymi, czyli inteligentnymi urządzeniami odbiorczymi, które będą w stanie zareagować na komunikat otrzymany drogą elektroniczną. To zagadnienie jednak w dobie tak dynamicznie rozwijającego się przemysłu elektronicznego (inteligentne domy, lodówki komunikujące się przez Internet, itp.) autor uznaje za rozwiązywalne.

7

8 LITERATURA [1] Arabas J., Adamowicz L.: Prognozowanie zapotrzebowania a rynek energii, [2] Bober D., Łagód G., Suchorab Z.: Using New Technologies of Computing in Sustainable Development. In: Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU, Plenum/Kluwer, N.York, [3] Bober D., Muryjas P.: Aspects of XML Technology in ebusiness Transactions. 4th International Conference of PHD Students, Engineering Sciences I, University of Miskolc, Hungary [4] Bober D., Muryjas P.: The Security of Electronic Data Exchange in XML Technology. 3rd International Conference of Computing Technologies in Economy, Science and Education, Svitaz, Ukraine, [5] Bober D.: Conceptual Model of Informatic System of Control for the Electrical Industry. International Workshop Control and Information Technology, Ostrava, Czech Republic, [6] Bober D.: Programowe wspomaganie podejmowania decyzji w systemach hierarchicznych. Varia Informatica - algorytmy i programy. PTI, Lublin [7] Bober D.: Projekt podsystemu informatycznego w zabezpieczeniach systemów energetycznych, Współczesne technologie informatyczne, inŝynieria oprogramowania, systemy baz danych. Mikom, Warszawa, 2005.

9 [8] Bober D.: XML In Business Tasks Realisation. Annales Informatica UMCS, Lublin, [9] Chiang C: Elementy dynamicznej optymalizacji. Elipsa, Warszawa [10] Elektroniczna faktura, [11] Gawin R.: Opomiarowanie odbiorców a liberalizacja rynku energii elektrycznej. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 6, Warszawa, [12] Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. WTN, Warszawa [13] [14] Muryjas P., Bober D.: ebxdi - technologia EDI za rozsądne pieniądze. WdraŜanie i eksploatacja systemów informatycznych, PTI, Lublin, [15] Popko A., Popko E., Lennik K.: Teleinformatyczny system informacji zintegrowanej. Rynek Energii nr 5, [16] Prawo energetyczne, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. Stan prawny na 13 stycznia 2006 r. [17] Prawo energetyczne, ftp://cire.pl/pliki/prawo/pe_stan_na_ pdf. [18] Sroczan E.: Integracja urządzeń pomiarowych i bazy danych w systemie zarządzania energią. Rynek Energii 2005, nr 1. [19] Topolski J., Begier P.: Poszukiwanie nowych rozwiązań modelu ryku energii elektrycznej. Wokół Energetyki, vol. 8, Termedia, THE INFLUENCE OF BIDIRECTIONAL DATA INTERCHANGE ON THE CURVE OF ELECTRIC ENERGY DEMAND SMOOTHING Key words: electronic data interchange, electric energy market, interoperability of XML Summary. There are a few reasons for research in the presented field of implementation of interoperability for end-users of electro-industry system area. The first one is predicted in connection with the necessity of real energy consumption account. In [8], it is stated one-hour to less than a quarter energy consumption metering, and in conseąuence, there is necessity of implementing technical solution for electronic data collecting from each household installed measure units. The second one is created by the energy market itself, because we can tell about equality of access to the market if each of its participants has access to the information about its condition too. The information flow is the clue for the market success. The interoperability of XML technology allows to implement some methods of multidimensional and dispersive hierarchical energy consumption control. An example of results presented on image 3 gives positive answer for ąuestions about sense of research being taken by author. Dariusz Bober, mgr inŝ. doktorant w Instytucie Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A, Lublin. E mail:

WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WPŁYW DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH NA WYGŁADZANIE KRZYWEJ POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Dariusz Bober Słowa kluczowe: elektroniczna wymiana informacji, Rynek Energii Elektrycznej, operatywność technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/ UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/ dalej zwana Umową, zawarta dnia, w lokalu Sprzedawcy/ poza lokalem Sprzedawcy pomiędzy: - Sprzedawcą: Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Urzędem Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia NIP 586-002-28-60 REGON 000598486 zwanym dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco System monitorus MoniTorus to nowoczesne narzędzie do zarządzania Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty ponoszone na

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 25.08.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: październik 2017r. 3. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ nr postępowania: BZP.2420.17.2012.BO Uniwersytetem Wrocławskim, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 zwanym w treści Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny na przykładzie zmiany systemu wynagrodzenia studium przypadku Energia S.A. 1

Proces decyzyjny na przykładzie zmiany systemu wynagrodzenia studium przypadku Energia S.A. 1 Michał Teczke Ćwiczenie 9. Proces decyzyjny na przykładzie zmiany systemu wynagrodzenia studium przypadku Energia S.A. 1 Zakres tematyczny: Proces decyzyjny związany z doskonaleniem systemu wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja GZ S.A. KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I KSPLOATCJI SICI DYSTRYBUCYJNJ CZĘŚĆ SZCZGÓŁOWA: BILANSOWANI SYSTMU DYSTRYBUCYJNGO I ZARZĄDZANI OGRANICZNIAMI SYSTMOWYMI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE

URZĄD MIEJSKI W KONINIE URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2401135, zamowienia@konin.um.gov.pl, www.konin.pl WP. 271.14.2015 Konin, dnia 25.06.2015 r. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

16 stycznia 2013 PTPiREE o Inteligentnym opomiarowaniu: warto opierać się na faktach

16 stycznia 2013 PTPiREE o Inteligentnym opomiarowaniu: warto opierać się na faktach 16 stycznia 2013 PTPiREE o Inteligentnym opomiarowaniu: warto opierać się na faktach W ostatnich dniach wzrosło zainteresowanie mediów tematyką inteligentnych sieci energetycznych oraz inteligentnych liczników.

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM

BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY

Projekt umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY Projekt umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku biurowego przy Pl. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ELEMENTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Laboratorium nr 9 PRZESZUKIWANIE GRAFÓW Z

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Energetyka a Smart Cities. Wojciech BUJALSKI

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Energetyka a Smart Cities. Wojciech BUJALSKI INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ im. Bohdana Stefanowskiego POLITECHNIKA WARSZAWSKA Energetyka a Smart Cities Wojciech BUJALSKI System ciepłowniczy jest jednym z elementów Smart Cities Warszawa, 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy :

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Umowa nr GM-GZ.271.3.2011.BC zawarta w dniu... 2011 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 NIP 547-10-06-080, regon

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych

Kodeks dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych Kodeks dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych Spis treści 1. Preambuła... 1 2. Oferta... 1 3. Umowy... 2 4. Obsługa Odbiorcy... 5 5. Obowiązki Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność dochodowa popytu Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność krzyŝowa popytu Elastyczność

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r.

ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599 Kraków, 07.10.2010 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl ZIKiT/R/0463/10/NZ/53599

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej DEFINICJE J.B. - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów URD uczestnik rynku detalicznego PPE punkt poboru

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej prowadzenie dr Adam Chmielewski 1 Systemy controllingowe systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczają informacji do podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu pomiarowego do wspomagania działań OSD na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej

Zastosowanie systemu pomiarowego do wspomagania działań OSD na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej Zastosowanie systemu pomiarowego do wspomagania działań OSD na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej Autor: Arkadiusz Rutkowski ( Rynek Energii nr 2/2007) Słowa kluczowe: elektroenergetyka, rynek

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

A. Kowalska-Pyzalska, K. Maciejowska, P. Przybyła, K. Sznajd-Weron, R. Weron

A. Kowalska-Pyzalska, K. Maciejowska, P. Przybyła, K. Sznajd-Weron, R. Weron A. Kowalska-Pyzalska, K. Maciejowska, P. Przybyła, K. Sznajd-Weron, R. Weron Institute of Organization and Management Wrocław University of Technology Model agentowy Konsument na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2. 1. Celem zadania drugiego jest przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji obiektu G(s), z którym zapoznaliśmy się w zadaniu pierwszym, i regulatorem cyfrowym PID, którego parametry zostaną wyznaczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Koordynator Klastra: Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu CHARAKTERYSTYKA KLASTRA Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A 83-250 Skarszewy tel (0-58) 588-05-19 fax (0-58) 588-05-19 TARYFA DLA CIEPŁA SIERPIEŃ 2013 Spis treści Część I Część II Część III Część IV

Bardziej szczegółowo