OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych"

Transkrypt

1 Nr sprawy: BOA.WKS km OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego pn. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnego z normą ISO 9001:2008, dla grupy pracowników GDDKiA nieprzekraczającej 35 osób. Szkolenie przewidziane jest dla pracowników, których jednym z kluczowych zadań jest organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia zgodności z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 9001:2008 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Program ramowy szkolenia: 1. System Zarządzania Jakością w organizacji o złożonej strukturze zapewnienie jednolitości dokumentacji oraz uwzględnienie istniejących różnic pomiędzy jednostkami organizacyjnymi GDDKiA. 2. Zapewnienie integracji działań w zakresie spójności wymagań norm ISO 9001 oraz ISO w GDDKiA (dokumentacja, przeprowadzenie procesu integracji norm). 3. Wykorzystanie map procesów (notacja EPC) w dokumentacji SZJ w GDDKiA. 4. Doskonalenie SZJ aktualizacja procesów, architektura procesów. 5. Poprawne formułowanie mierników oraz celów, wprowadzanie zmian. 6. Zarządzanie procesowe w GDDKiA a ISO 9001: Optymalizacja procesów w GDDKiA poprzez dostosowanie aktualnie obowiązującej dokumentacji SZJ do wyników i propozycji wypracowanych w ramach projektu Procesy, cele, kompetencje-zintegrowane zarządzanie w urzędzie. 8. Audit wewnętrzny SZJ jako narzędzie do zidentyfikowania obszarów niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania GDDKiA oraz weryfikacji zgodności i skuteczności działań. 9. Nadzór i działania systemowe postępowanie z wyrobem niezgodnym: działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze oraz ocena skuteczności działań. 10. Planowane zmiany w normie ISO 9001:2015 (omówienie i interpretacja nowych wymagań normy, nacisk na podejście procesowe w zarządzaniu jakością). Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany przez wybranego Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym. Zakres rzeczowy: 1) Zapewnienie wykładowcy/trenera będącego specjalistą w dziedzinie objętej programem szkolenia. 2) Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia.

2 3) Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej nieprzekraczającej 35 osób. 4) Przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia oraz przekazanie ich uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia. 5) Przygotowanie i przekazanie organizatorowi listy obecności uczestników szkolenia. 6) Przygotowanie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników. 7) Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia anonimowej ankiety zawierającej ocenę szkolenia i przekazanie ankiet organizatorowi według przygotowanego przez GDDKiA wzoru. Ocenę szkolenia oraz oryginały wypełnionych ankiet Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia drugiego dnia szkolenia. 8) Sporządzenie sprawozdania z przebiegu zrealizowanego szkolenia i jego oceny oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia drugiego dnia szkolenia. 9) Przygotowanie i przeprowadzenie pre-testu sprawdzającego wiedzę pracowników przed szkoleniem i post-testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu oraz przekazanie wyników Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem określonym w pkt.8 10) Przygotowanie materiałów w formie elektronicznego skryptu w formacie A4 nieprzekraczającego 30 stron i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia drugiego dnia szkolenia. Wymagania obowiązkowe wobec trenera: 1) Status Certyfikowanego Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: ) Przeprowadzenie min. 15 szkoleń z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat. 3) Min. dwuletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 9001:2008. Oferty, w których prezentowani trenerzy nie będą spełniali powyższych wymagań, nie będą podlegały ocenie. Wymagania dodatkowe wobec trenera: 1) Przeprowadzenie powyżej 15 szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat. 2) Ponad dwuletnie doświadczenie trenera w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 9001:2008 w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 pracowników). Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Ośrodek Konferencyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Józefów, Aleja Drogowców 1. Koszty noclegu oraz wyżywienia dla uczestników i trenera pokrywa zamawiający. Formularz ofertowy należy przesyłać na adres: lub faksem nr do dnia: r. do godziny 12:00

3 Wymagane załączniki do oferty: 1. Oświadczenie (Załącznik nr 1 do oferty): o posiadaniu przez trenera Certyfikatu Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: Oświadczenie (Załącznik nr 2 do oferty): informujące o liczbie przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat wraz z wykazem szkoleń zawierającym temat szkolenia i nazwę podmiotu, dla którego było realizowane oraz datę jego przeprowadzenia. Za dzień szkoleniowy uważa się co najmniej 6 godzin zegarowych w ramach pojedynczego dnia szkoleniowego. 3. Oświadczenie (Załącznik nr 3 do oferty): potwierdzające doświadczenie zawodowe Trenera w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 9001:2008. Osoba prowadząca sprawę: Karolina Madrak, (imię i nazwisko, tel.) Termin realizacji zamówienia 3 : września 2015 r. Warunki płatności: Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. Wybór oferty: 1) Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja oferty wynosi 100 punktów, z czego na kryterium Cena brutto (C) przypada 40% (40 punktów), na kryterium Doświadczenie (D) - liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat przypada 30% (30 punktów) i na kryterium Doświadczenie dodatkowe (DD) - Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 9001:2008 przypada 30% (30 punktów). Kryterium Wartość punktowa wagi w % 1. Cena brutto (C) Doświadczenie (D) - liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat 3. Doświadczenie dodatkowe (DD) - Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 9001:2008 w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 pracowników) 30 30

4 Ocena Ceny brutto (C) będzie dokonywana w następujący sposób: Punkty przyznaje się według następującego wyliczenia: C = cena oferty najtańszej cena oferty ocenianej x 40 pkt W kryterium Doświadczenia (D) punkty zostaną przyznane w oparciu o poniżej opisane kryteria: Ilość przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2008 w przeciągu ostatnich 5 lat waga 30% Ilość szkoleń pkt pkt Powyżej pkt Ilość punktów 1% stanowi 1 pkt. W kryterium Doświadczenia dodatkowego (DD) punkty zostaną przyznane w oparciu o poniżej opisane kryteria: Doświadczenie zawodowe Trenera w zakresie pełnienia funkcji związanej z wdrażaniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC w dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 pracowników) waga 30% Doświadczenie w latach pkt pkt Powyżej 8 30 pkt Ilość punktów 1% stanowi 1 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów w opisanych kryteriach. Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku. Inne dane 4 : Oświadczamy, że szkolenie finansowane będzie w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz. 535 ze zm.). Szkolenie będzie współfinansowane ze śroków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5 Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 01 września 2015r. do godziny 12:00.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia.

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z obszaru ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Lublinie ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców oraz osób zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Mobbing i dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014 Warszawa, 11.07.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Ważne sprawy mamy (nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 07.05.2012 r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo