5. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego Projekt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz udziału w projekcie pn. Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego. 2. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz przedszkoli. 3. Uczestnictwo w projekcie pn. Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dobrowolne. 4. Beneficjentem Projektu jest Powiat Gołdapski z siedzibą w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, a realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna z siedzibą w Gołdapi przy ul. Wolności Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. 2 CELE PROJEKTU Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim poprzez pilotażowe wdrożenie w szkołach i przedszkolach w okresie od stycznia 2014 r. do sierpnia 2015 r. planów wspomagania spójnych z ich rozwojem. Szczegółowe cele projektu to: 1. Podniesienie u dyrektorów szkół/przedszkoli poziomu umiejętności planowania procesu doskonalenia w placówkach edukacyjnych z Powiatu Gołdapskiego. 2. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z rzeczywistymi potrzebami szkół/przedszkoli w okresie 2 lat szkolnych 2013/2014 i 2014/ Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek z powiatu gołdapskiego przez organizację sieci współpracy i samokształcenia. Przez użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć: 3 DEFINICJE 1) Projekt projekt pn. Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego realizowany od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju 1

2 szkół oraz przedszkoli. 2) Beneficjent Projektu Powiat Gołdapski z siedzibą w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1. 3) Realizator projektu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna z siedzibą w Gołdapi przy ul. Wolności 11. 4) Uczestnik projektu: szkoła/przedszkole której/go dyrektor/ka złożył/ła Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1a) i została/o ona/ono zakwalifikowana/e do udziału w projekcie oraz podpisał/o Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2a, nauczyciel/nauczycielka - który/a złożył/a Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1b) i został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie oraz podpisał/a Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2b. 5) Komisja rekrutacyjna zespół weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listy uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia, składający się z co najmniej trzech spośród następujących osób: Szkolnego organizatora rozwoju edukacji, Koordynatora/ki sieci, Menadżera/ki projektu, Koordynatora/ki Projektu oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej PORE. 6) Roczny plan wspomagania (RPW) plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w danej szkole/przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. W ramach projektu szkoła/przedszkole wybiera 2 spośród 24 ofert doskonalenia wypracowanych w projekcie systemowym Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) pn. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Współpracujący ze szkołą/przedszkolem SORE pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty doskonalenia do potrzeb szkoły/przedszkola oraz wspiera placówkę w realizacji RPW. 7) Sieć współpracy i samokształcenia zespół ok nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniami. Członkowie sieci spotykają się 3-5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci. Wybór zakresu tematycznego dokonywany jest z katalogu tematyki sieci współpracy i samokształcenia, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. 8) Powiatowy Program Wspomagania (PPW) dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. 9) Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gołdapi, który jako specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracuje z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należy: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW Szkolny organizator rozwoju edukacji organizuje szkolenia (warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne), pomaga nauczycielom wdrażać nowe umiejętności do praktyki szkolnej, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilka szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania. 10) Koordynator/ka sieci osoba, której Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zleciła kierowanie pracami sieci współpracy i samokształcenia. Koordynator/ka sieci przygotowuje plan działania sieci, organizuje spotkania, moderuje forum, promuje działania sieci.

3 11) Menedżer/ka Projektu pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gołdapi, któremu powierzone zostały obowiązki Menedżera Projektu. 12) Koordynator/ka Projektu pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gołdapi, któremu powierzone zostały obowiązki Koordynatora projektu. 4 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 1. W ramach projektu szkoły/przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia: a) roczne plany wspomagania realizowane w oparciu o wybrane oferty doskonalenia, b) sieci współpracy i samokształcenia. 2. W ramach projektu na poziomie powiatu zostanie zrealizowanych 36 rocznych planów wspomagania (po 2 w każdej szkole/przedszkolu zakwalifikowanej/nym do udziału w projekcie) oraz utworzonych zostanie 5 sieci współpracy i samokształcenia. 3. Po zakończeniu udziału w wybranej formie wsparcia szkoła/przedszkole oraz nauczyciel/nauczycielka otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat. 4. Momentem zakończenia uczestnictwa w projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej planowanej formie wsparcia przewidzianej dla uczestnika w ramach projektu, nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu. 5 ZASADY REKRUTACJI Część I Rekrutacja szkół i przedszkoli 1. Kryteria rekrutacji szkół i przedszkoli do projektu: 1) Wsparciem zostaną objęte szkoły dla dzieci i młodzieży publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu gołdapskiego, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. 2) W projekcie weźmie udział 9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, w tym min. 10% szkół (podstawowych i gimnazjów), znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2013 roku, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej tej średniej. 3) W projekcie wezmą udział 3 szkoły ponadgimnazjalne, w tym co najmniej 10% szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej z egzaminu maturalnego, a także co najmniej 10% szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się powyżej tej średniej. 4) Wsparciem zostaną objęte 3 przedszkola, które zatrudniają co najmniej 5 nauczycieli. 5) Szkoła/przedszkole może otrzymać wsparcie tylko raz. 6) Pełny cykl doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu będzie przeprowadzony w oparciu o dwie wybrane oferty doskonalenia wypracowane w projekcie systemowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. zrealizowane w ciągu 2 kolejnych lat. 7) Realizacja pełnego cyklu doskonalenia w trakcie 1 roku szkolnego, będzie trwać min. 7 miesięcy. 8) Do projektu może przystąpić kilka szkół wchodzących w skład zespołu, wówczas współpraca 3

4 nawiązana jest z zespołem, jednak wsparciem zostaną objęte tylko te szkoły, które należą do typów wymienionych w punkcie 1.1. Każda szkoła wypełnia formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w projekcie odrębnie. 9) Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie szkoły/przedszkola jest złożenie przez przedstawiciela placówki oświatowej Formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do regulaminu. 2. Podstawowe kryteria wyboru szkół/przedszkoli do projektu: 1) lokalizacja szkoły/przedszkola na terenie powiatu, 2) wyniki egzaminów zewnętrznych, 3) liczba zatrudnionych nauczycieli/nauczycielek, 4) potrzeby szkoły/przedszkola w zakresie doskonalenia określone przez dyrektorów szkół/przedszkoli w fazie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Członkowie komisji rekrutacyjnej dokonają oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych. 4. Przedstawiciel szkoły/przedszkola zakwalifikowanej/ego do udziału w projekcie, wypełniają deklarację uczestnictwa w projekcie zgodnie z wzorem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do regulaminu. Część II: Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez nauczyciela/nauczycielkę Formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1b do regulaminu. 2. Formularz zgłoszeniowy nauczyciele/ki wypełniają po zakwalifikowaniu Sz/P do projektu na lub po pierwszym spotkaniu SORE z radą pedagogiczną w tej szkole, która jest podstawowym miejscem pracy nauczyciela/ki. 3. Wypełnione formularze powinny być dostarczone przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły do koordynatora/ki projektu (lub menadżera/ki projektu) nie później niż tydzień (5 dni roboczych) po pierwszym spotkaniu, o którym mowa w pkt Podstawowe kryteria zakwalifikowania nauczyciela/nauczycielki do sieci współpracy i samokształcenia są takie same jak podstawowe kryteria zakwalifikowania nauczyciela/nauczycielki do wsparcia w ramach RPW: 1) Kryteria formalne: a) formularz jest złożony w terminie b) status nauczyciela /nauczycielki w jednej ze szkół/przedszkoli objętej(ych) projektem, 2) Kryteria merytoryczne a) stopień awansu zawodowego, b) częstotliwość doskonalenia nauczyciela/ki, c) staż pracy nauczyciela/ki w szkole/przedszkolu, d) powiązanie tematyki RPW i/ lub tematyki sieci z zakresem obowiązków, nauczanym przedmiotem i kwalifikacjami, e) szczególne potrzeby nauczyciela /nauczycielki podane w formularzu zgłoszeniowym. 5. Nauczyciel/ka wypełnia tylko jeden formularz zgłoszeniowy, na którym obowiązkowo zaznacza udział w RPW i dodatkowo (nieobowiązkowo) tematykę sieci, w której udziałem jest zainteresowany/a. 4 Członkowie komisji rekrutacyjnej dokonają oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych. 5 W dużej szkole można zakwalifikować maksymalnie do 40 nauczycieli/ek do RPW, o ile w projekcie znajdą się środki na realizację dodatkowych form wsparcia.

5 6 Liczbę nauczycieli i dyrektorów uczestniczących w projekcie w kolejnym roku można zwiększyć za zgodą IP 2 oraz pod warunkiem, że w projekcie znajdą się środki na ten cel. 7 Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa, niż liczba miejsc, pierwszeństwo będą mieć nauczyciele/nauczycielki o szczególnych potrzebach, z krótszym stażem pracy, rzadko korzystający ze szkoleń przed przystąpieniem do udziału w projekcie oraz z niższym stopniem awansu zawodowego. 8 Po zakończeniu rekrutacji we wszystkich szkołach/przedszkolach komisja sporządzi protokół zbiorczy zawierający: 1) wykaz nauczycieli/nauczycielek ubiegających się o udział w wybranej formie wsparcia, 2) listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w wybranej formie wsparcia, 3) listę uczestników rezerwowych. 9 Nauczyciel/nauczycielka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie wypełni deklarację uczestnictwa w projekcie zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 2b do regulaminu. Udział nauczyciela/nauczycielki w sieci współpracy i samokształcenia wymaga pisemnej zgody dyrektora szkoły/przedszkola na deklaracji uczestnictwa. Podpisanie deklaracji uczestnictwa powinno nastąpić najpóźniej w dniu pierwszych zajęć realizowanych w ramach wsparcia. 10 Uczestnicy projektu składają oświadczenie dotyczące danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania i przetwarzania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. 11 Za datę rozpoczęcia udziału nauczyciel/ki w projekcie przyjmuje się datę pierwszego szkolenia, warsztatu lub innej formy wsparcia. 12 Każdy nauczyciel/ka może brać udział w jednym lub dwóch cyklach wspomagania w kolejnych latach. Zakwalifikowanie nauczyciel/ki do udziału w kolejnym roku projektu wymaga złożenia nowego formularza zgłoszeniowego. 13 Pierwszeństwo udziału w RPW, a także sieci współpracy i samokształcenia w kolejnym roku realizacji projektu będą mieli nauczyciele/ki, którzy/e nie uczestniczyli/ły w projekcie w roku szkolnym 2013/ Dyrektor placówki zakwalifikowanej do projektu uczestniczy w dwóch pełnych RPW i sieci w każdym roku realizacji projektu. 15 Formularze zgłoszeniowe o udzielenie wsparcia oraz inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia udostępniają SORE danych szkół/przedszkoli objętych projektem. 6 OBOWIĄZKI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w zależności od formy wsparcia, z której korzysta placówka oświatowa, zobowiązani są w szczególności do: a) Udostępnienia Szkolnemu Organizatorowi Rozwoju Edukacji danych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy potrzeb, b) udziału w procesie rekrutacji nauczycieli/nauczycielek do projektu, c) umożliwienie zorganizowania spotkań z nauczycielami w ramach przewidzianych form wsparcia, d) udostępnianie pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia, e) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmuje daną szkołę opieką merytoryczną, 5

6 f) monitorowania udziału i zaangażowania nauczycieli/nauczycielek w przewidzianych formach wsparcia w ramach RPW i platformy internetowej, g) współpracy z realizatorem projektu w zakresie: realizacji planowanych zadań, dokumentowania wsparcia, osiągnięcia wartości docelowej wskaźników założonych we wniosku. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno w trakcie jago trwania, jak i po jego zakończeniu. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 1) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 2) Wglądu do udostępnionych na potrzeby projektu swoich danych osobowych i ich modyfikacji. 3) Zgłaszania w formie pisemnej do Koordynatora projektu zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu. 4) Otrzymania zaświadczenia/certyfikatu poświadczającego ukończenie wsparcia. 2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do: 1) Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu będących jednocześnie podstawą do tworzenia bazy Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o uczestnikach projektu. 2) Uczestnictwa w minimum 80% godzin zajęć danej formy wsparcia. Jest to podstawowy warunek ukończenia udziału w danej formie wsparcia i otrzymania zaświadczenia/certyfikatu, przy czym warunek ten nie obowiązuje uczestników projektu z list rezerwowych. 3) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z harmonogramem, oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań wyznaczonych przez realizatora projektu. 4) Potwierdzenia uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności. 5) Poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji projektu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu. 6) Niezwłocznego poinformowania koordynatora projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 7) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku zajęć. 3. Realizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika spowodowanej chorobą. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia realizatorowi projektu kserokopii zwolnienia lekarskiego. 9 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie mogły być znane uczestnikowi projektu w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa. 2. Szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, to przypadki, które wynikają z przyczyn niezależnych od uczestnika projektu: zmiana pracy, rezygnacja z pracy, urlop zdrowotny, urlop macierzyński, długotrwała choroba uniemożliwiająca kontynuację uczestnictwa w projekcie, działanie siły wyższej. 3. W przypadku utraty przez uczestnika prawa do udziału w wybranej formie wsparcia, jego miejsce zostanie przyznane na okres odpowiednio krótszy innemu nauczycielowi/nauczycielce, umieszczonemu(ej) na liście rezerwowej, lub w przypadku braku listy rezerwowej, nauczycielowi/nauczycielce, który(a) zakwalifikował(a) się do udziału w projekcie w wyniku drugiego

7 naboru. 4. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie składane jest przez nauczyciela/nauczycielkę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do regulaminu i wymaga pisemnej akceptacji dyrektora szkoły/przedszkola. 5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. O fakcie skreślenia uczestnika realizator pisemnie powiadamia dyrektora szkoły/przedszkola. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie trwania projektu. 2. Regulamin jest dostępny w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gołdapi oraz we wszystkich szkołach/przedszkolach uczestniczących w projekcie. 3. Szkoła/przedszkole oraz nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o uczestnictwo w projekcie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdza ten fakt w deklaracji uczestnictwa. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Koordynator projektu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Załączniki: Załącznik nr 1a Wzór formularza zgłoszeniowego szkoły/przedszkola do projektu Załącznik nr 1b Wzór formularza zgłoszeniowego nauczyciela / nauczycielki do projektu Załącznik nr 2a Wzór deklaracji uczestnictwa placówki oświatowej w projekcie Załącznik nr 2b Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciela / nauczycielki Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Załącznik nr 5 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Sporządziła: Bogusława Mieczkowska Koordynator projektu, r. Zatwierdziła: Bożena Ewa Winnicka Kierownik projektu, r. 7

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Powiatowe Centrum Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO realizowanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego PREAMBUŁA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego PREAMBUŁA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PREAMBUŁA Regulamin określa zasady uczestnictwa, podstawowe kryteria rekrutacji, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu pn. Kompleksowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Nauczyciel na miarę czasów realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Aktywny Belfer modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Aktywny Belfer modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Definicje Projekt: Projekt pt. realizowany w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWATOR KARIERY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWATOR KARIERY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWATOR KARIERY 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Innowator kariery. 2. Projekt Innowator kariery realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Elektronik przyszłości, który współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. beneficjencie - należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego Zespół ds. Rozwoju Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Rynek 1, 33-300

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) realizator: Powiat Lubaoski - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu Aleja Kombatantów 2 59-800

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Znowelizowany Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Zanim twoje dziecko realizowanym w m. st. Warszawa/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Zanim twoje dziecko

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DORADZTWO ZAWODOWE OD DIAGNOZY DO EWALUACJI PRAKTYCZNE WSPARCIE KADRY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA DLA PRACY ETAP 2 Nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Nr POKL.09.04.00-28-024/13-00, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie Uczymy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Legionowo

Gmina Miejska Legionowo REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - NAUCZYCIELI w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Obywatele Youtra-tu jesteśmy! Ciechanowsko-przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Obywatele Youtra-tu jesteśmy! Ciechanowsko-przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Obywatele Youtra-tu jesteśmy! Ciechanowsko-przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Definicje III. Cele projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20. Regulamin uczestnictwa w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli, realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo