REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r.

2 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Informacje o projekcie 1 1. Projekt pn. Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych (WSETiNS) z siedzibą przy ul. Ponurego Piwnika 49, Kielce -Lider projektu. 2. Partnerami projektu są: Gmina i Miasto Dobczyce, Gmina Miedziana Góra. 3. Biura projektu znajdują się w siedzibie WSETiNS przy ul. Ponurego Piwnika 49, Kielce oraz w Myślenicach ul. Jagiellońska 8, Myślenice. 4. Projekt skierowany jest do studentów WSETiNS, drugiego i trzeciego roku kierunku pedagogika w zakresie specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz logopedia. 5. Okres realizacji projektu: od roku do roku. 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe. Postanowienia ogólne 2 1. Celem ogólnym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego systemu praktyk pedagogicznych na kierunku pedagogika, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz logopedia mającego na celu zwiększenie efektywności przygotowania praktycznego do zawodu nauczyciela studentów WSETiNS w Kielcach. Do realizacji celu głównego przyczynić ma się opracowanie i wdrożenie 3 programów praktyk. 2. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do projektu Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej (zwanego dalej projektem). 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) Studencie: rozumie się przez to studenta WSETiNS w Kielcach odbywającego studia na kierunku pedagogika o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, logopedia. b) Opiekunie praktyk: rozumie się przez to nauczyciela/kę mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego w szkole podstawowej lub przedszkolu, pełniącego/ą w Projekcie funkcję opiekuna praktyk, c) Placówce: rozumie się przez to szkołę podstawową lub przedszkole, w których organizowane będą praktyki dla studentów WSETiNS, a z którymi została zawarta umowa. d) Animatorze organizacji praktyk: rozumie się przez to pracownika WSETiNS odpowiedzialnego za rekrutację studentów oraz opiekunów praktyk.

3 4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji WSETiNS w Kielcach. 6. Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans. Rekrutacja oraz warunki uczestnictwa 3 Rekrutacja studentów/ek oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie 1. Za studentów/ki uprawnionych/e do udziału w projekcie uznaje się osoby posiadające status studenta/ki WSETiNS (z placówek w Kielcach oraz Myślenicach) na kierunkach pedagogika w zakresie specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną i logopedia, każdego II roku w latach 2011/12; 2012/13 oraz 2013/ Działania projektu skierowane są do wszystkich studentów/ek spełniających wymogi 2 ust.1, którzy podpiszą deklarację udziału w projekcie. 3. Wszyscy/kie studenci/ki zainteresowaniu udziałem w projekcie zobowiązani/e są do wypełnienia załączników nr 3 i 4 oraz dokumentów rekrutacyjnych wskazanych przez Lidera Projektu. 4. Działania projektu skierowane do studentów/ek pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim polegać będą na uczestnictwie w ustalonych praktykach pedagogicznych w przydzielonych przez Animatora organizacji praktyk podmiotach zgodnie z harmonogramem oraz programem praktyk, uczestnictwie w grupach wzajemnego nauczania na temat możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego w kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uczestnictwie w indywidualnych konsultacjach z psychologiem/pedagogiem szkolnym. 5. Działania projektu skierowane do studentów/ek pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną polegać będą na uczestnictwie w ustalonych praktykach pedagogicznych w przydzielonych przez Animatora organizacji praktyk podmiotach zgodnie z harmonogramem oraz programem praktyk, uczestnictwie w wizytach grupowych m. in. w domach dziecka, internatach, pogotowiach opiekuńczych oraz uczestnictwie w indywidualnych konsultacji z psychologiem/pedagogiem szkolnym. 7. Działania projektu skierowane do studentów/ek pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz logopedia polegać będą na uczestnictwie w ustalonych praktykach pedagogicznych w przydzielonych przez Animatora organizacji praktyk podmiotach zgodnie z harmonogramem oraz programem praktyk, uczestnictwie w wizytach grupowych m. in. w ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach i gabinetach logopedycznych NFZ. 6. Każdemu studentowi/ce zostanie przydzielony opiekun praktyk. 7. Studenci/ki uczestniczący/e w projekcie zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez opiekuna praktyk, asystowania (pomocy) opiekunowi praktyk w prowadzeniu zajęć oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studenci/ki zobowiązani są również do czynnego udziału we właściwej dla danej specjalności formie wsparcia. 8. Łącznie praktykami pedagogicznymi oraz warsztatami objętych zostanie 240 studentów/ek studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz logopedia WSETiNS w Kielcach.

4 9. Warunkiem zakończenia udziału w projekcie, zaliczenia praktyk i otrzymania dyplomu przez studenta/kę jest uczestnictwo w przynajmniej 80% zaplanowanych dla studenta/tki zajęć. 4 Rekrutacja nauczycieli/ek - Opiekunów/ek praktyk oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie 1. Nauczycielami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie jako opiekunów/ek praktyk, są nauczyciele/ki mianowani/e lub dyplomowani/e zatrudnieni/one w wytypowanej i prowadzonej przez Partnerów szkole lub przedszkolu (min 50%) oraz nauczyciele/ki z innych placówek z którymi zostanie zawarta umowa i w których zorganizowane zostaną praktyki w ramach projektu. Do projektu zostaną zakwalifikowani tylko Ci nauczyciele/ki którzy spełnią wymogi formalne oraz uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy rekrutacyjnej. 2. Wymogi formalne. Nauczycielami/kami uprawnionymi do udziału w projekcie, a tym samym do pełnienia funkcji opiekuna/ki praktyk mogą być osoby które: a) wyraziły chęć udziału w projekcie, b) ukończyły studia magisterskie zgodne z przedmiotem praktyk, c) posiadają zatrudnienie w szkole podstawowej (uczą w klasach 1-3) lub przedszkolu podległej jednemu z Partnerów lub w innej placówce z którą zostanie zawarte porozumienie (umowa) o współpracy, d) posiadają stopień awansu zawodowego na poziomie: nauczyciel/ka mianowany/a lub dyplomowany/a, e) uzyskały najwyższy wynik z rozmowy rekrutacyjnej. 3. Z wytypowanych przez Lidera oraz każdego Partnera placówek wybrani/e zostaną nauczyciele/ki - Opiekunowie/ki praktyk, którzy uzyskają największą liczbę punktów (z danego rodzaju placówki). 4. Z terenu Gminy i Miasta Dobczyce wyłonionych zostanie min. 10 Opiekunów praktyk. 5. Z terenu Gminy Miedziana Góra wyłonionych zostanie min. 10 Opiekunów praktyk. 6. W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 40 nauczycieli/ek z wytypowanych szkół oraz przedszkoli. 7. Za prawidłowy przebieg rekrutacji odpowiedzialny jest Animator organizacji praktyk. 8. Po każdym etapie rekrutacji utworzona zostanie 10 osobowa/podmiotowa lista rezerwowa uczestników/placówek. 9. W przypadku rezygnacji opiekuna/ki praktyk na każdym etapie realizacji projektu na jego/jej miejsce wybrana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej. 10. Wszyscy/kie nauczyciele/ki zobowiązani/e są do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki 1-5 do niniejszego regulaminu oraz dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających stopień awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym. 11. Opiekunowie/ki praktyk zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do: a) uczestnictwa w seminariach współpracy, których wnioski będą implementowane podczas opracowywania 3-częściowego programu praktyk; b) uczestnictwa w 12-godzinnych warsztatach z możliwości wykorzystania nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego (dotyczy opiekunów praktyk studentów ze specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim); c) poprowadzeniu grup wzajemnego nauczania, w systemie 1 opiekun i 4-5 praktykantów (dotyczy opiekunów praktyk studentów ze specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim) w następującym systemie: semestr 3: 4 godziny/grupę semestr 4: 4 godziny/grupę

5 semestr 5: 4 godziny/grupę d) opieki nad praktykantami zgodnie z opracowanym w ramach projektu programem praktyk pedagogicznych. e) Opiekun/ka praktyk zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji praktyk pedagogicznych zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Lidera projektu. 6 Postanowienia końcowe 1. WSETiNS w Kielcach zastrzega sobie możliwość wykorzystania do publikacji, ewaluacji Projektu oraz w celach dydaktycznych i promocyjnych nagrań, zdjęć, opracowań i materiałów wykonanych w ramach realizowanych zadań projektowych. Uczestnicy projektu potwierdzają dobrowolnie zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w w/w materiałach. 2. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu, w systemie PEFS, który służy do monitorowania i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie dane osobowe uczestników Projektu będą zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Uczestnicy Projektu podają swoje dane dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WSETiNS oraz w Biurze Projektu. 7. WSETiNS w Kielcach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Kielce, 1 czerwca 2012 roku Sporządził: Zatwierdził: Kierownik Projektu wraz z Zespołem Kanclerz mgr Marta Mosiołek Załączniki: 1. List intencyjny nauczyciela/nauczycielki 2. Ankieta aplikacyjna dla nauczyciela/nauczycielki 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. Strona1 Warszawa, luty 2013 r. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu Radosne przedszkole podążając

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1 Łódź, 04.09.2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu systemowego pt.: Wyjątkowy uczeń realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. e-tutoring w wiejskiej szkole

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. e-tutoring w wiejskiej szkole załącznik do Zarządzenia RODN-13-CZ-D.0132.33.2012.GK.K z dnia 7 września 2012 r. REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-tutoring w wiejskiej szkole 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Przedszkole oknem na świat. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Przedszkole oknem na świat. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Przedszkole oknem na świat I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole oknem na świat. 2. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Nr 14 w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo