REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO realizowanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Chrzanowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady, kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki oraz etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu, Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 3. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. 4. Beneficjentem jest Powiat natomiast realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chrzanowie. 5. Siedziba biura projektu mieści się w Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Chrzanowie, pod adresem:, Chrzanów. 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. ROZDZIAŁ II SŁOWNIK POJĘĆ W regulaminie wykorzystano pojęcia, które należy rozumieć następująco: 1) Projekt Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2) Beneficjent - Powiat. 3) Szkoły - szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika

3 i licea ogólnokształcące z terenu powiatu chrzanowskiego. 4) Przedszkola - przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne z terenu powiatu chrzanowskiego. 5) Dyrektor - osoba, której powierzono kierowanie szkołą/przedszkolem 6) Uczestnik należy przez to rozumieć: a) w przypadku uczestnika instytucjonalnego: szkołę/przedszkole, której przedstawiciel złożył formularz zgłoszeniowy z ankietą rekrutacyjną i została/o zakwalifikowana/e do udziału w Projekcie oraz podpisała/o Deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach. b) w przypadku uczestnika indywidualnego: nauczyciela / nauczycielkę, który złożył formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie oraz podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na upublicznienie wizerunku zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach. 7) Komisja Rekrutacyjna zespół składający się z trzech członków: Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji. 8) SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW SORE organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać nowe umiejętności do praktyki szkolnej, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilka szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny). 9) RPW - roczny plan wspomagania, zbudowany na bazie ofert doskonalenia realizowanych w danej szkole lub w przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od

4 diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje). 10) Sieć Współpracy i Samokształcenia- zespół ok. 60 nauczycieli/lek z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 4 razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). 11) Koordynator lokalnej sieci współpracy osoba, która kieruje pracami sieci współpracy i samokształcenia, przygotowuje plan działania sieci, organizuje spotkania, moderuje forum, promuje działania sieci. 12) ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji 13) Powiatowy Program Wspomagania (PPW) dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. 14) Oferta doskonalenia opis rocznego procesu wspomagającego rozwój szkoły/przedszkola. Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego obszaru pracy szkoły) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. W ramach Projektu wdrożeniowego szkoły/przedszkola będą mogły wybierać spośród 24 ofert. ROZDZIAŁ III CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie m poprzez kompleksowe wsparcie 29 szkół i 7 przedszkoli, spójnie z ich potrzebami; 2. Cele szczegółowe projektu obejmują:

5 1) Poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli/ek z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie w Powiecie m 36 RPW w okresie do r. 2) Poprawa zdolności planowania oraz monitorowania procesu wsparcia szkół i przedszkoli u dyrektorów szkół/ przedszkoli objętych wsparciem poprzez opracowanie i monitoring PPW w okresie do r. 3) Podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli w Powiecie m poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia w okresie do r. ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 4 1. Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może być szkoła / przedszkole, która w chwili podpisywania deklaracji chęci udziału w projekcie spełnia łącznie następujące kryteria: a) jest szkołą / przedszkolem z terenu powiatu chrzanowskiego dla dzieci i młodzieży, b) należy do następujących typów szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa. 2. W projekcie weźmie udział 29 szkół i 7 przedszkoli, w tym: a) min. 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2012 r. i min. 10% szkół powyżej średniej; b) 7 przedszkoli z terenu powiatu zatrudniających min. 5 nauczycieli. 3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie szkoły / przedszkola jest złożenie: Formularza zgłoszeniowego do Projektu, deklaracji udziału w projekcie zaakceptowanej przez organ prowadzący danej placówki oświatowej,formularza zawierającego dane instytucji niezbędne do systemu PEFS, oświadczenia o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu p.n, Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu

6 ego ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opatrzonych pieczątkami i podpisem dyrektora szkoły/przedszkola, których wzór stanowią załączniki do regulaminu, 4. W ramach prowadzonej rekrutacji zostaje przyjęty następujący podział w zakresie liczby zgłaszanych uczestników indywidualnych: a) placówki oświatowe zatrudniające do 20 nauczycieli/ek cała Rada Pedagogiczna b) placówki oświatowe zatrudniające powyżej 20 nauczycieli/ek indywidualnych uczestników 5. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być nauczyciel / nauczycielka, który/a w chwili podpisywania deklaracji chęci udziału w projekcie spełnia łącznie następujące kryteria: a) jest nauczycielem/lką zatrudnionym/ą w szkole/przedszkolu z terenu powiatu chrzanowskiego dla dzieci i młodzieży należącą/cym do następujących typów szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, zakwalifikowanej/nym do udziału w projekcie. 6. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela / nauczycielkę deklaracji chęci udziału w projekcie wraz z ankietą rekrutacyjną, formularza zgłoszeniowego do Projektu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, zgody na upublicznienie wizerunku Załączniki do regulaminu 7. Nauczyciel/ka, który/a chce pracować w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia składa deklarację uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia wraz z ankietą rekrutacyjną oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, zgody na upublicznienie wizerunku, oświadczenie dotyczące informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, oświadczenia dotyczącego korzystania ze wsparcia 8. Szkoła/ przedszkole może otrzymać wsparcie tylko 1 raz. 9. W projekcie weźmie udział 730 nauczycieli / nauczycielek, w tym 36 dyrektorów/ dyrektorek. 10. Zajęcia przewidziane w projekcie będą odbywać się zgodnie z ustalonym szczegółowym harmonogramem.

7 11. Wzory dokumentów do wykorzystania w procesie rekrutacji do projektu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ V FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 5 1. W ramach Projektu szkoły / przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia: a) roczne plany wspomagania realizowane w oparciu o oferty doskonalenia; b) sieci współpracy i samokształcenia. 2. Zrealizowanych zostanie 36 rocznych programów wspomagania oraz utworzone zostaną 4 sieci współpracy i samokształcenia. 3. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia szkoła / przedszkole oraz nauczyciel / nauczycielka otrzymuje certyfikat. 4. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem pkt Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika instytucjonalnego następuje także w sytuacji: a) złożenia przez dyrektora szkoły / przedszkola oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie z podaniem konkretnej przyczyny uniemożliwiającej udział w projekcie b) na wniosek Koordynatora projektu, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie. 6. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika indywidualnego następuje także w sytuacji: a) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach, b) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie z podaniem konkretnej przyczyny uniemożliwiającej udział w projekcie,

8 c) na wniosek Koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie, d) zakończenia zatrudnienia w szkole / przedszkolu, objętej/ym realizacją Projektu. 7. W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika, Koordynator wpisuje na listę uczestników osobę z listy rezerwowej. ROZDZIAŁ VI ZASADY REKRUTACJI CZĘŚĆ I REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 6 1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Beneficjent Projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 2. Rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w projekcie prowadzona jest w I kwartale 2014 r. 3. Pierwszeństwo w naborze szkół/przedszkoli do Projektu będą miały te, które w fazie diagnozy problemu i przygotowywania wniosku zadeklarowały swój udział na podstawie dokumentacji z przeprowadzonej wstępnej rekrutacji. 4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w zakładce projekty oraz w biurze Projektu mieszczącym się w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie ; 5. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez szkoły/przedszkola zamieszczone zostanie na stronie internetowej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej oraz w biurze Projektu mieszczącym się w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie ;

9 6. Dokumenty złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane, niekompletne podlegają uzupełnieniu w ciągu trzech dni od daty złożenia. 7. Weryfikacji dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie. Spośród składu Komisji zostanie wyłoniony Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarz Komisji. 8. W oparciu o wynik ankiety rekrutacyjnej (cz. II formularza zgłoszeniowego) zostanie sporządzona lista rankingowa beneficjentów projektu. 9. W przypadku, gdy liczba szkół / przedszkoli chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, lista rankingowa, o której mowa w ust. 8, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową. 10. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowane szkoły / przedszkola znajdujące się na liście podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej szkoły / przedszkola takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga: termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 11. Objęcie wsparciem w ramach Projektu szkoły / przedszkola z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji, przerwania udziału w projekcie przez innego Uczestnika. 12. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Asystent koordynatora Projektu zapewnia przekazanie tych informacji szkołom / przedszkolom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie. 13. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia dyrektor szkoły / przedszkola podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2). CZĘŚĆ II: REKRUTACJA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 7

10 1. Rekrutację Indywidualnych Uczestników Projektu prowadzi Beneficjent Projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych w terminach: I kwartał 2014 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z I edycji III kwartał 2014 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z II edycji. 2. Rekrutacja indywidualnych uczestników nauczycieli/lek szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie prowadzona jest po rekrutacji szkół przedszkoli. 3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. 4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w zakładce projekty oraz w biurze Projektu mieszczącym się w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie, który opiekuję się szkołą; 5. Do uczestnictwa w projekcie będą zakwalifikowani nauczyciele i nauczycielki, które spełniają następujące kryteria: a) deklarują pisemną chęć uczestnictwa w projekcie, b) stopień identyfikacji ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły/przedszkola c) gotowość do wdrożenia zmian do swojej praktyki szkolnej c) ukończyli studia magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym d) gotowość do współpracy z innymi szkołami e) posiadają status osoby zatrudnionej w jednej z placówek Powiatu ego Kryteria rekrutacji do sieci: a) identyfikowanie się z problematyką sieci b) zadeklarowana motywacja do współpracy w ramach sieci Ponadto w przypadku rekrutacji do sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli/ek klas I-III szkół podstawowych oraz nauczycieli/ek przedszkolnych preferowani/e będą nauczyciele/nauczycielki pracujące w przedszkolach.

11 6. Stopień spełnienia tych kryteriów zostanie ustalony na podstawie ankiety określającej motywację do udziału w projekcie. 7. Do udziału w pracy każdej sieci kształcenia i współpracy zaangażowanych zostanie średnio nauczycieli / lek z różnych szkół / przedszkoli. 8. Każdy nauczyciel / nauczycielka może uczestniczyć maksymalnie w realizacji 1 rocznego planu wspomagania i w pracy jednej sieci. 9. Dokumenty złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane, niekompletne zaś podlegają uzupełnieniu w ciągu 3 dni od daty złożenia dokumentów. 10. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 11. W oparciu o dokumenty rekrutacyjne, a w szczególności o ankietę rekrutacyjną będącą częścią deklaracji uczestnictwa, zostanie stworzona lista rankingowa beneficjentów Projektu. 12. W przypadku, gdy liczba nauczycieli / nauczycielek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, o której mowa w ust. 9, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową. 13. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele/ nauczycielki znajdujący się na liście podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej nauczycieli / nauczycielek takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 14. Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela / nauczycielki z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez innego Uczestnika lub gdy będzie to wynikało z potrzeb szkoły/przedszkola. 15. Zatwierdzenie list następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Przekazanie informacji nauczycielom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie nastąpi poprzez przekazanie list zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób do odpowiednich szkół/ przedszkoli. 16. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia nauczyciel/ nauczycielka podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym (Załącznik nr 8).

12 17. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli/ nauczycielek udziałem w projekcie, Asystent Koordynatora przy wsparciu SORE przeprowadzą działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy zachęcające nauczycieli/ nauczycielki, rozesłanie informacji do nauczycieli/nauczycielek) oraz dodatkową rekrutację. ROZDZIAŁ VII CZĘŚĆ I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH PROJEKTU 8 1. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w szczególności do: a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne formularz zgłoszeniowy wraz z zakresem danych; deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych); b) złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu; c) udostępnienia danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb; d) umożliwienia zorganizowania spotkań z nauczycielami / nauczycielkami w ramach przewidzianych form wsparcia; e) udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia; f) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmuje daną szkołę opieką. 2. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno w trakcie jago trwania, jak i po jego zakończeniu. CZĘŚĆ II OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH PROJEKTU

13 9 1. Nauczyciele i nauczycielki, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w szczególności do: a) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu; b) otrzymania materiałów szkoleniowych i korzystania z innych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu. 2. Nauczyciele i nauczycielki, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w szczególności do: a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne formularz zgłoszeniowy: deklaracja uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na upublicznienie wizerunku, oświadczenie beneficjenta dotyczące informacji o współfinansowaniu ze środków unii europejskiej, oświadczenie beneficjenta dotyczące korzystania ze wsparcia); b) złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu; c) uczestnictwa w minimum 80% godzinach zajęć danej formy, przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników Projektu pochodzących z list rezerwowych; d) aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu; e) przestrzegania regulaminu obowiązującego w projekcie; f) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności na zajęciach; g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu; h) informowania na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych.

14 2. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno w trakcie jago trwania, jak i po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy/ki projektu Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego uprawnieni są do nieodpłatnego otrzymania materiałów promocyjno-informacyjnych. ROZDZIAŁ VIII 10 Zasady współpracy ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, Koordynatorem sieci tematycznych. I. Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) 6 SORE dla 36 placówek (po 1 na 3 SZ/P) 1.W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wdrożone Roczne plany wspomagania (RPW) - po 1 w 36 szkołach/przedszkolach (SZ/P). Każda SZ/P będzie wdrażała po 1 RPW w danym roku szkolnym. Do opracowania RPW zostanie wyłonionych 6 SORE (średnio po 3 SZ/P na 1 SORE zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami wyboru). Spotkania odbywać się będą w salach udostępnionych przez SZ/P. 2.Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) obejmie opieką zespół kilku szkół/przedszkoli, z którymi będzie utrzymywać stały kontakt przez rok szkolny. Działalność SORE obejmie m.in. diagnozę, opracowanie rocznych planów wspomagania, konsultacje grupowe i indywidualne, ankiety, sprawozdania, rekomendacje, co pozostanie w zgodzę z poniżej przedstawionym planem. a) etap I

15 - diagnoza potrzeb W trakcie diagnozy SORE we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji SZ/P (w szczególności: wyniki ewaluacji wewnętrznej, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest wybór tematów ofert, które będą realizowane w szkole czy przedszkolu, a także określenie zasad i etapów dot. realizacji RPW. - Opracowanie 1 RPW z 2 ofertami doskonalenia z załącznikami do dokumentacji konkursowej. Roczny plan wspomagania zawiera w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW, krótki opis diagnozy potrzeb, cel realizacji RPW, wskaźniki realizacji, role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia wraz z ich zaangażowaniem czasowym, zadania osób realizujących RPW oraz osób korzystających ze wsparcia, harmonogram realizacji RPW wraz ze wskazaniem rodzajów działań (np. warsztatów, konsultacji, szkoleń) b) etap II - doskonalenie pracy nauczycieli Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli nastąpi zgodnie z RPW. Za organizację zadania odpowiedzialny jest SORE, który może, w miarę zaistniałych potrzeb, pozyskać ekspertów zewnętrznych będących specjalistami w zakresie tematyki RPW. Warsztaty z ekspertami dla nauczycieli;

16 Wykłady i konsultacje grupowe z ekspertami dla nauczycieli c) etap III - Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę SORE zobligowani zostają do udzielenia pomocy w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę, który winien spełniać jednocześnie rolę konsultanta moderatora spotkań z nauczycielami. W związku z powyższym SORE w harmonogramie powinien zaplanować cykliczne konsultacje indywidualne / grupowe. Konsultacje prowadzi SORE, jak również wspiera dyrektora w nowo podjętych działaniach. Przełożenie nowych umiejętności na praktykę konsultacje indywidualne z SORE dla nauczycieli i dyrektorów konsultacje grupowe dla nauczycieli i dyrektorów d) Przygotowanie sprawozdania z RPW Po zakończeniu realizacji RPW SORE przeprowadzi podsumowanie wdrożenia, a sporządzone sprawozdanie przedstawi dyrektorowi i radzie pedagogicznej. 2 ankiety z przebiegu wspomagania w ramach RPW 2 sprawozdania z RPW przygotowanie rekomendacji do pracy w następnym 3. Za monitoring powyższych działań odpowiedzialny będzie Specjalista ds. opracowania, monitoringu i oceny PPW. Jeden RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego, przy czym ze względu na efektywność i skuteczność podejmowanych działań, proces ten nie może być krótszy niż 7 miesięcy. II. Koordynator sieci tematycznych 1. Projekt przewiduję zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia. W skład sieci wchodzi zespół liczący 60 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany

17 sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotkają się 4 razy w roku szkolnym, w odstępach około 2-miesięcznych. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci współpracy i samokształcenia. 2. Sieci współpracy mogą mieć charakter: 1) przedmiotowy dot. np. sieci współpracy dyrektorów szkół, matematyków czy polonistów; 2) problemowy dot. np. sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym. 3. W ramach sieci będą organizowane spotkania, podczas których powstanie plan pracy w ramach sieci. Określone zostaną obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć zostaną wypracowane rekomendacje i wnioski. 4. Koordynatorem sieci może być Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji lub inna osoba posiadająca wiedzę merytoryczną z zakresu tematu pracy sieci. Atutem koordynatora sieci winna być znajomość lokalnego środowiska oświatowego oraz uznanie przez to środowisko za autorytet w dziedzinie tematyki sieci; ważne dla niego będą także podstawowe umiejętności z zakresu moderowania grupy oraz doświadczenia w pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 5. Koordynator przygotuje relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieści ją na platformie internetowej. Współpraca odbywać się będzie również za pomocą forów wymiany doświadczeń. ROZDZIAŁ IX ZASADY REZYGNACJI Z PROJEKTU Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.

18 2. Beneficjent ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie składając deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po uprzednim podaniu konkretnego powodu który uniemożliwia jego dalszy udział w projekcie. 3. W celu zabezpieczenia właściwej frekwencji na zajęciach, na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych oraz sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Zespół Zarządzający projektem Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego. 3. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 4. Realizator zastrzega się prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Powiatowe Centrum Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego PREAMBUŁA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego PREAMBUŁA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PREAMBUŁA Regulamin określa zasady uczestnictwa, podstawowe kryteria rekrutacji, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu pn. Kompleksowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

5. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

5. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego Projekt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel na miarę czasów 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Nauczyciel na miarę czasów realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE SIEDLECKIM. Powiat Siedlecki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE SIEDLECKIM. Powiat Siedlecki Załącznik nr 2 do Procedur zarządzania projektem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE SIEDLECKIM realizowanym przez Powiat Siedlecki Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli, realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Aktywny Belfer modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Aktywny Belfer modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Definicje Projekt: Projekt pt. realizowany w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) realizator: Powiat Lubaoski - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu Aleja Kombatantów 2 59-800

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU PRAKTYKA BEZ WAD NOWA JAKOŚĆ W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH w ramach projektu Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Znowelizowany Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Zanim twoje dziecko realizowanym w m. st. Warszawa/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Zanim twoje dziecko

Bardziej szczegółowo

Definicje Podkarpacie stawia na zawodowców Zakres wsparcia 1.

Definicje Podkarpacie stawia na zawodowców Zakres wsparcia 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa opiekunów praktyk w Projekcie Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie Uczymy

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Tytuł projektu: Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda. Numer umowy: RPSW.08.03.06-26-0012/17-00 Beneficjent (projektodawca): Gmina Kielce. Biuro Projektu: 25-303 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie

Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie Lublin, 02.07.2012 r. Strona 1 Regulamin rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie pt. Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator: Doświadczam rozumiem wiem Regulamin projektu Realizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin REGULAMIN PROJEKTU Doświadczam-rozumiem-wiem W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo