Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu realizowany w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Realizator projektu: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli placówka prowadzona przez Gminę Wrocław odpowiedzialna za realizację projektu z siedzibą przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu. Pracownicy Biura Projektu: Kierownik projektu Alicja Berezowska-Ożóg, adres Koordynator ds. organizacyjnych Katarzyna Ziętek, adres Główny specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych Katarzyna Krysiak, adres Główny specjalista ds. monitoringu, promocji i informacji Jakub Żuchowski, adres Biuro Projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu. Kontakt telefoniczny pod numerem: Regulamin: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu. 1

2 SORE: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb placówki oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania, a także bieżące wsparcie Rady Pedagogicznej m.in. w ramach konsultacji indywidualnych. Ekspert zewnętrzny: Specjalista z konkretnej dziedziny zatrudniony do przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych. Koordynator sieci: Specjalista z konkretnej dziedziny, który koordynuje pracę sieci. Uczestnik/Uczestniczka: nauczyciel bądź dyrektor (pod pojęciem dyrektor należy również rozumieć wicedyrektora) placówki, który po spełnieniu kryteriów rekrutacji, określonych w niniejszym Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu. Placówka: szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzona przez Gminę Wrocław lub przedszkole prowadzone przez Gminę Wrocław, które zatrudnia, co najmniej 5 nauczycieli. Wsparcie: oznacza przeprowadzenie diagnozy w placówce przez SORE, opracowanie Rocznych Planów Wspomagania dla każdej z placówek, przeprowadzenie procesu wspomagania dla uczestników/czek projektu (wykłady tematyczne, warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne) oraz udział w sieci współpracy i samokształcenia. 2 Ogólne informacje o projekcie 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. przez realizatora projektu. 2. Wsparcie w projekcie jest skierowane do: 77 placówek prowadzonych przez Gminę Wrocław, a tym samym do 1640 nauczycieli i 77 dyrektorów spełniających kryteria rekrutacji określone w 3. 2

3 3. Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2013/ Cel główny projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 1640 nauczycieli/ek i 77 dyrektorów/ek z Wrocławia, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. 5. W projekcie będą realizowane następujące zadania: przeprowadzenie diagnozy w 77 placówkach opracowanie Rocznych Planów Wspomagania dla 77 placówek zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych dla nauczycieli łącznie 1710 godzin zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z ekspertami zewnętrznymi dla nauczycieli i dyrektorów łącznie 3434 godzin przeprowadzenie wykładów tematycznych łącznie 10 wykładów dla 500 osób spośród wszystkich uczestników/czek utworzenie i prowadzenie 12 sieci tematycznych współpracy i samokształcenia (łącznie zostanie utworzonych 48 grup, w tym 4 grupy dla dyrektorów, 44 grupy dla nauczycieli), których celem jest wymiana doświadczeń między uczestnikami/czkami, nawiązywanie kontaktów i współpracy, stałe podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie wsparcia metodycznego i merytorycznego na każdą grupę przewidziano 5 spotkań po 5 godzin, co drugi miesiąc w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku (łącznie na grupę przypada 25 godzin) oraz pracę zdalną na udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji platformie internetowej. 6. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone systematycznie zgodnie z wcześniej udostępnionym uczestnikom/czkom harmonogramem zajęć. Warsztaty grupowe będą prowadzone na terenie poszczególnych placówek biorących udział w projekcie, konsultacje indywidualne będą prowadzone zarówno w placówkach, jak i w siedzibie realizatora (w zależności od potrzeb), wykłady będą prowadzone w siedzibie WCDN, spotkania grup sieci będą prowadzone w wynajętych salach szkoleniowych. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. 3

4 3 Kryteria rekrutacji i uczestnictwa 1. Projekt skierowany jest do 67 szkół dla dzieci i młodzieży (tj: 40 szkół podstawowych, 18 gimnazjów, 4 techników, 5 liceów ogólnokształcących) oraz do 10 przedszkoli placówki prowadzone przez Gminę Wrocław. 2. Kryteria rekrutacji placówek: - co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu i egzaminu kończącego dany etap edukacyjny w 2012 r., a także 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się powyżej tej średniej; - w każdym przedszkolu objętym projektem zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli; - placówka może otrzymać wsparcie tylko raz - pierwszeństwo udziału mają szkoły, przedszkola, które deklarowały chęć udziału w projekcie na etapie diagnozy w grudniu 2012 r. - wypełniona przez dyrektora placówki deklaracja udziału szkoły, przedszkola (Załącznik nr 1) 3. Kryteria rekrutacji uczestników/czek: - pierwszeństwo udziału mają nauczyciele, dyrektorzy, którzy deklarowali chęć udziału na etapie diagnozy w grudniu 2012 r. - wypełniony przez nauczyciela lub dyrektora formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału (Załącznik nr 2) - zatrudnienie w placówce zgłoszonej do udziału w projekcie potwierdzone zaświadczeniem (Załącznik nr 3) - podpisanie oświadczenia uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4) - wykształcenie wyższe magisterskie, wyższe zawodowe, inne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, niezależnie od stopnia awansu zawodowego 4. Kryteria rekrutacji do sieci: - wypełniony przez nauczyciela lub dyrektora formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału (Załącznik nr 2) - Rada pedagogiczna placówki zakwalifikowanej do udziału w projekcie ustala liczbę uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz wybiera temat sieci w oparciu o potrzeby placówki - Lista osób zgłoszonych do udziału w sieci współpracy 4

5 i samokształcenia z podpisami uczestników/czek, zatwierdzona przez dyrektora (Załącznik nr 5). Po otrzymaniu List spotyka się Komisja, która ustali ranking 12 najbardziej popularnych tematów z 20 dostępnych do wyboru, a następnie dokona podziału na grupy tematyczne, zachowując dostępność miejsc w grupach: nauczyciele osób, dyrektorzy osób. Komisja będzie w kontakcie z Radami pedagogicznymi. O zakwalifikowaniu do sieci decyduje również kolejność zgłoszeń. 5. Kryteria rekrutacji do udziału w 10 wykładach tematycznych - Rada pedagogiczna placówki zakwalifikowanej do udziału w projekcie wraz z SORE ustala liczbę uczestników wykładów oraz wybiera temat - Lista osób zgłoszonych do udziału w wykładach tematycznych z podpisami uczestników/czek, zatwierdzona przez dyrektora (Załącznik nr 6). 4 Proces rekrutacyjny 1. Rekrutacja placówek oraz uczestników/czek będzie prowadzona w Biurze Projektu w okresie od maja 2013 r. do końca sierpnia 2013 r. 2. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane w formie elektronicznej na adresy mailowe placówek. Będą również udostępnione na stronie internetowej Projektu stronie realizatora projektu - oraz przekazane dyrektorom placówek na spotkaniu informacyjnym (1 komplet dokumentów dla każdej z placówek). 3. Placówki, nauczyciele i dyrektorzy ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia w Biurze Projektu kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres realizatora z opisem na kopercie Biuro Projektu Aktywne doskonalenie. Dokumenty mogą być dostarczone również w zamkniętej kopercie przez upoważnionego przedstawiciela placówki (zbiorczo komplety wymaganych dokumentów uczestników/czek). 4. Wybór placówek, uczestników/czek do projektu zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną (pracownicy Biura Projektu, pracownicy realizatora). Dodatkowo w celu utworzenia sieci tematycznych zostanie powołana Komisja (zadania opisane w 3, punkt 4). 5

6 5. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników/czek na podstawie kolejności zgłoszeń. 6. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w trakcie trwania naboru. 7. Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie równego dostępu do projektu bez względu na płeć, a także przez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji. Z uwagi na niski odsetek mężczyzn zatrudnionych w placówkach, każdemu mężczyźnie, który zgłosi się do udziału w projekcie i spełni kryteria rekrutacji zapewniony zostanie w nim udział. 8. Informacja o zakwalifikowaniu placówki, uczestnika/czki do udziału w projekcie zostanie przesłana na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych przed rozpoczęciem zajęć. 5 Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki 1. Placówki, uczestnicy/czki projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia. Ponadto uczestnicy/czki otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, materiały biurowe i będą korzystać z bezpłatnego cateringu organizowanego podczas zajęć (przerwy kawowe podczas warsztatów i wykładów, przerwa kawowa + obiad podczas spotkań). 2. Uczestnicy/czki mają prawo do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu zajęć pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w punkcie 6 tego paragrafu. 3. Uczestnicy/czki zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach, potwierdzania udziału na liście obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych. 4. Uczestnicy/czki mają obowiązek wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet, testów i wypełniania ewentualnych innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu. 5. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Biura Projektu o ewentualnych zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utrata lub zmiana miejsca zatrudnienia oraz dane kontaktowe. 6

7 6. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnicy/czki mają obowiązek przedłożenia do 5 dni od daty nieobecności oświadczenia o przyczynach nieobecności. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć jest udział w min. 80% zajęć. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach 20% nieobecności, w tym również zwolnienia lekarskie. 6 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnicy/czki mogą zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych, należy wówczas wypełnić Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (Załącznik nr 7). 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika/czkę, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń, przy założeniu, że podniesienie kwalifikacji przez uczestnika/czkę do końca roku szkolnego 2013/2014 będzie możliwe do osiągnięcia. Decyzję podejmie SORE wraz z radą pelagiczną i Biurem Projektu. 7 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Uczestnicy/czki zobowiązani są do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji projektu. 3. Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu oraz przesyłany w formie elektronicznej na adresy mailowe podane w Formularzach zgłoszeniowych. 7

8 Załączniki: Załącznik nr 1 Deklaracja udziału szkoły, przedszkola Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 5 Lista osób zgłoszonych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia z podpisami uczestników/czek Załącznik nr 6 Lista osób zgłoszonych do udziału w wykładach tematycznych z podpisami uczestników/czek Załącznik nr 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie miejscowość, data podpis Dyrektora WCDN miejscowość, data podpis Kierownika projektu 8

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kraków, 26.01.2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY I EFEKTYWNY URZĘDNIK WIZYTÓWKĄ URZĘDU DZIAŁAJĄCEGO ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I PARTYCYPACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo