Elemental Holding S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elemental Holding S.A."

Transkrypt

1 Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ) Oferta Publiczna od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji zwykłych na okaziciela serii A-L i N, od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz nie więcej niż praw do akcji nowej emisji serii M. Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej ( Oferta Publiczna ) na terytorium Polski jest od 1 do akcji serii M, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł ( Akcje Oferowane, Akcje Nowej Emisji ) spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ( Spółka, Emitent ). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J, akcji zwykłych na okaziciela serii K, akcji zwykłych na okaziciela serii L, akcji zwykłych na okaziciela serii N, od 1 do akcji serii M oraz nie więcej niż praw do Akcji Nowej Emisji serii M ( PDA ). Akcje Oferowane są oferowane wyłącznie na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% Akcji Oferowanych. Szczegółowe informacje dotyczące podziału Akcji Oferowanych na transze znajdują się w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Terminy przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały wskazane w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Cena maksymalna Akcji Oferowanych ( Cena Maksymalna ) zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie rekomendacji Oferującego oraz podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej Cena emisyjna akcji serii M ( Cena Akcji, Cena Akcji Oferowanych ) zostanie ustalona przez Spółkę we współpracy z Oferującym na podstawie procesu budowy księgi popytu ( Księga Popytu ) wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o procesie ustalania Ceny Akcji Oferowanych znajdują się w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Informacja o wynikach Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia Oferty Publicznej. W przypadkach i w zakresie wymaganym przepisami prawa, informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub niedojściu emisji Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, a w przypadkach wymaganych przepisami prawa w formie raportu bieżącego. Na Datę Prospektu Oferujący nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji subemitenta usługowego ani inwestycyjnego. Intencją Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem iż w stosunku do Akcji Nowej Emisji może to nastąpić po uprzedniej ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH. Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Regulacją S i jest skierowana do podmiotów spoza Stanów Zjednoczonych (ang. Non-US Persons) (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S). Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy ELEMENTAL oraz z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Data Prospektu 20 listopada 2013 r.

2

3 PODSUMOWANIE Spis Treści ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE... 5 ROZDZIAŁ II: CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA ELEMENTAL PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY ELEMENTAL RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ, RYNKIEM KAPITAŁOWYM I WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI ROZDZIAŁ III: CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI CELE EMISYJNE ORAZ OCZEKIWANA WARTOŚĆ WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI SERII M WYSTARCZALNOŚĆ WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI SERII M WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI AKCJI SERII M DO CZASU REALIZACJI INWESTYCJI ZMIANA CELÓW EMISYJNYCH ROZDZIAŁ IV: ROZWODNIENIE ROZWODNIENIE ZAMIARY ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA CO DO UCZESTNICTWA W OFERCIE PUBLICZNEJ KOSZTY OFERTY ROZDZIAŁ V: POLITYKA DYWIDENDY ZASADY POLITYKI EMITENTA DOTYCZĄCEJ WYPŁATY DYWIDENDY OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI ROZDZIAŁ VI: KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIE I WARUNKOWE POTRZEBY KREDYTOWE ROZDZIAŁ VII: WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ROZDZIAŁ VIII: PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH INFORMACJE OGÓLNE PODSUMOWANIE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEMENTAL ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENTA PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE TERRA RECYCLING S.A INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA ROZDZIAŁ IX: PROGNOZY WYNIKÓW PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGNOZ I SZACUNKÓW EMITENTA RAPORT NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA TEMAT PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA PROGNOZY WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH PORÓWNYWALNOŚĆ PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Z HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI OŚWIADCZENIE NA TEMAT AKTUALNOŚCI PROGNOZY OPUBLIKOWANEJ WE WCZEŚNIEJSZYM PROSPEKCIE ROZDZIAŁ X: OTOCZENIE RYNKOWE RYNEK RECYKLINGU ELEKTRONIKI RYNEK HURTOWEGO OBROTU ZŁOMEM METALI NIEŻELAZNYCH

4 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ XI: OTOCZENIE PRAWNE USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (DZ.U. NR 16, POZ. 93 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (DZ.U. NR 94, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ.U. Z 2013, POZ. 330 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U. Z 2008 R., NR 25, POZ. 150 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH (DZ.U. Z 2013 R., POZ. 21) USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ.U. NR 180, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2009 R. O BATERIACH I AKUMULATORACH (DZ.U. NR 79, POZ. 666 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ.U. NR 121, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ.U. NR 25, POZ. 202 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 29 CZERWCA 2007 R. O MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU ODPADÓW (DZ.U. NR 124, POZ. 859 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ.U. NR 199, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 13 KWIETNIA 2007 O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWIE (DZ.U. NR 75, POZ. 493 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 22 CZERWCA 2001 R. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (DZ.U. Z 2012 R., POZ. 1017) USTAWA Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DZ.U. NR 227, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (DZ.U. Z 2012 R., POZ Z PÓŹN. ZM.) ROZDZIAŁ XII: OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA STRUKTURA PRZYCHODÓW NOWE PRODUKTY I USŁUGI SEZONOWOŚĆ WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY GŁÓWNI ODBIORCY ZAOPATRZENIE INFORMACJA O TENDENCJACH STRATEGIA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRACOWNICY UZALEŻNIENIE OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH INFORMACJE O INWESTYCJACH GRUPY ZNACZĄCE ŚRODKI TRWAŁE GRUPY OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE DLA SPÓŁEK Z GRUPY ELEMENTAL UBEZPIECZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE ISTOTNE UMOWY ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE O EMITENCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY MIEJSCE I DATA REJESTRACJI EMITENTA ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU EMITENTA

5 PODSUMOWANIE 5. WYBRANE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY ELEMENTAL INFORMACJE O UDZIAŁACH EMITENTA W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ROZDZIAŁ XIV: ZARZĄDZANIE I NADZÓR ZARZĄD SKŁAD ZARZĄDU WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU UMOWY I POROZUMIENIA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU KONFLIKT INTERESÓW POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE UMOWY I POROZUMIENIA ZE ZNACZNYMI AKCJONARIUSZAMI, KLIENTAMI, DOSTAWCAMI LUB INNYMI OSOBAMI, NA MOCY KTÓRYCH POWOŁANO CZŁONKÓW ZARZĄDU RADA NADZORCZA SKŁAD RADY NADZORCZEJ WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UMOWY I POROZUMIENIA Z CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ KONFLIKT INTERESÓW POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORUJĄCYCH EMITENTA UMOWY I POROZUMIENIA ZE ZNACZNYMI AKCJONARIUSZAMI, KLIENTAMI, DOSTAWCAMI LUB INNYMI OSOBAMI, NA MOCY KTÓRYCH POWOŁANO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA KOMITET DS. AUDYTU I KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ROZDZIAŁ XV: ZNACZNI AKCJONARIUSZE ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAJĄCEGO LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO UMOWY OGRANICZAJĄCE ZBYWALNOŚĆ AKCJI ROZDZIAŁ XVI: TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI STAN ROZLICZEŃ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI WYKAZ POWIĄZAŃ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWY O PRACĘ, ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO UMOWY OBJĘCIA AKCJI EMITENTA ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWY EMITENTA I SPÓŁEK Z GRUPY ELEMENTAL Z GRAWITON S.A UMOWY PORĘCZENIA OBLIGACJE POŻYCZKI TRANSAKCJE SPRZEDAŻY USŁUG, TOWARÓW LUB MATERIAŁÓW PRZEZ EMITENTA NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH TRANSAKCJE NABYCIA PRZEZ EMITENTA USŁUG, TOWARÓW LUB MATERIAŁÓW OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH TRANSAKCJA SPRZEDAŻY PRZEZ EMITENTA NA RZECZ TRAX S.K.A. AKCJI TESLA METAL S.K.A. ORAZ UDZIAŁÓW TESLA METAL SP. Z O.O WYPŁATY DYWIDEND PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY ELEMENTAL NA RZECZ EMITENTA ROZDZIAŁ XVII: AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH/DOPUSZCZANYCH DO OBROTU WYBRANE POSTANOWIENIA STATUTU I REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH U EMITENTA ROZDZIAŁ XVIII: WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY PUBLICZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OFERTY PUBLICZNEJ PROCES USTALANIA CENY AKCJI OFEROWANYCH ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

6 PODSUMOWANIE 5. WPŁATY NA AKCJE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI ROZLICZENIE WARUNKI ZAWIESZENIA, ODWOŁANIA LUB NIEDOJŚCIA DO SKUTKU OFERTY PUBLICZNEJ OFEROWANIE I GWARANTOWANIE EMISJI PROWIZJA NA RZECZ OFERUJĄCEGO UMOWA Z ANIMATOREM RYNKU/EMITENTA DEMATERIALIZACJA, DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I NOTOWANIE AKCJI OPCJA STABILIZACYJNA ROZDZIAŁ XIX: OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH OFERTA PUBLICZNA AKCJI OFEROWANYCH W POLSCE EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AUSTRALIA, KANADA I JAPONIA ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA GPW I JEGO ROZLICZANIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ROZDZIAŁ XXI: OPODATKOWANIE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY ZAGRANICZNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA ROZDZIAŁ XXII: INFORMACJE DODATKOWE BIEGLI REWIDENCI WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W PROSPEKCIE, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ PUBLICZNĄ INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU SYMULACJA DANYCH FINANSOWYCH ROZDZIAŁ XXIII: OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA PROSPEKTOWEGO EMITENT DORADCA FINANSOWY: BRE CORPORATE FINANCE S.A OFERUJĄCY: DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SPÓŁKA AKCYJNA DORADCA PRAWNY: GRABAREK, SZALC I WSPÓLNICY SP.K ROZDZIAŁ XXIV: DEFINICJE I SKRÓTY ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA LATA ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I-III KWARTAŁ ROZDZIAŁ XXVI: ZAŁĄCZNIKI STATUT ELEMENTAL HOLDING S.A

7 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE A. Wstęp i ostrzeżenia A.1 Wstęp Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w akcje Emitenta, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w akcje Emitenta powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. A2. Wstęp Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. B. Emitent B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Nazwa Emitenta Nazwa statutowa (firma): Nazwa skrócona: Elemental Holding Spółka Akcyjna Elemental Holding S.A. B.2 Siedziba Emitenta Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. Siedziba: Forma prawna: Kraj: Grodzisk Mazowiecki spółka akcyjna Polska Spółka prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej, a w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Emitenta jako spółki akcyjnej, Emitent działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Emitenta. B.3 Opis działalności Grupy Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. Grupa ELEMENTAL jest jednym z wiodących odbiorców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby recyklingu oraz jednym z wiodących dostawców złomu do hut i odlewni metali nieżelaznych na terenie Polski. Łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 roku przekroczył 72 tys. ton, co świadczy o tym, że Grupa ELEMENTAL jest jednym z liderów rynku krajowego oraz liczącym się podmiotem na rynku europejskim. Łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 roku spółki Terra Recycling S.A., która została przejęta w I półroczu 2013 roku, przekroczył 18 tys. ton. 5

8 PODSUMOWANIE Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, która zarządza grupą kapitałową, funkcjonującą na rynku recyklingu oraz hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi. Aby uniknąć konkurowania na wspólnym rynku, podmioty Grupy ELEMENTAL są wyspecjalizowane w różnych sektorach rynku. Obecnie w skład Grupy ELEMENTAL wchodzą trzy podmioty oraz ich spółki zależne: (1) Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A podmiot operujący na rynku recyklingu i odzysku układów drukowanych oraz na rynku hurtowego handlu metalami nieżelaznymi i szlachetnymi; (2) Terra Recycling S.A. podmiot obecny w strukturze Grupy ELEMENTAL od drugiego kwartału 2013 roku, operujący na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: (3) Syntom S.A. wiodący podmiot na polskim rynku hurtowego handlu złomem i metalami nieżelaznymi. Elemental Holding S.A. posiada 100% udziału w kapitale wszystkich ww. podmiotów wchodzących w skład Grupy ELEMENTAL. Spółki posiadane przez Emitenta wykorzystują potencjał działania w silnej grupie, polegający na: (i) dużej sieć dostawców i odbiorców, (ii) ułatwieniach logistycznych związanych z rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym oraz (iii) dużej sieci punktów skupu złomu na terenie całego kraju. Grupa ELEMENTAL dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i technologicznym oraz bazą logistyczną umożliwiającą prowadzenie działalności recyklingowej. Wśród istotnych aktywów należy wymienić kilkadziesiąt aut typu hakowego, kilkaset kontenerów i urządzeń przeładunkowych, a także szereg instalacji do tzw. płytkiego recyklingu metali nieżelaznych i układów drukowanych. Na Datę Prospektu łączne możliwości przetwórcze w zakresie recyklingu metali nieżelaznych w tym układów drukowanych i sprzętu AGD w oparciu o posiadaną infrastrukturę wynoszą ok. 180 tys. ton/rok. Innowacyjne rozwiązania stosowane przez spółki z Grupy ELEMENTAL gwarantują osiągnięcie wysokiej marży poprzez uzyskanie czystych frakcji materiałów. B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. Zmiany w sprzedaży i cenach W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w cenach sprzedaży. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu łączny poziom sprzedaży Grupy ELEMENTAL był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego w związku z rosnąca skalą działalności Grupy ELEMENTAL. Zmiany w marżach i kosztach W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w uzyskiwanych marżach na sprzedaży. Wzrost skonsolidowanych kosztów wynikał z rosnącej skali działalności. Zmiany w poziomie zapasów W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w poziomach zapasów. Zmiany w branży Spadające ceny metali na światowych giełdach w okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu (od kilku do kilkunastu procent) spowodowały zahamowanie dynamiki przychodów Grupy ELEMENTAL. Równocześnie wraz ze spadkiem ceny metali Emitent odnotował wzrost wolumenu sprzedaży, który osłabił wpływ spadku cen na poziom przychodów ze sprzedaży. B.5 Opis Grupy Kapitałowej Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Grupa ELEMENTAL składa się z 10 spółek, w tym Emitenta, który jest spółką dominującą wobec 9 spółek zależnych, to jest wobec: (i) Syntom S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (ii) Syntom Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Syntom S.A.); (iii) Syntom Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Syntom S.A.); (iv) Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (v) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (vi) Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (vii) Terra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.); 6

9 PODSUMOWANIE (viii) TRAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.); (ix) TRAX sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.). W Grupie ELEMENTAL Emitent pełni rolę spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie spółek z Grupy ELEMENTAL oraz odpowiedzialnej za zarządzanie strategiczne oraz podejmującej działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych, między innymi poprzez koordynację: polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami oraz prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego. B.6 Akcjonariusze Emitenta W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Akcjonariuszami Emitenta przekraczającymi 5% ogólnej liczby głosów na Datę Prospektu są: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Glaholm Investments Limited* ,86% 17,86% Moerth Holdings Limited* ,23% 28,23% Ibah Holdings Limited** ,64% 21,64% EVF I Investments S.a.r.l ,06% 12,06% ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A ,78% 5,78% Źródło: Emitent * Podmiotem bezpośrednio kontrolującym 100% udziałów spółki Glaholm Investments Limited oraz 100% udziałów spółki Moerth Holdings Limited jest spółka Reventon sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której jedynym udziałowcem jest Reventon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dyrektorem Zarządzającym w spółkach Glaholm Investments Limited oraz Moerth Holdings Limited, a ponadto Prezesem Zarządu spółki Reventon sp. z o.o. jest Paweł Jarski Prezes Zarządu Emitenta. ** Podmiotem kontrolującym 100% udziałów spółki Ibah Holdings Limited jest cypryjski prywatny fundusz inwestycyjny pod firmą Maganela Services Limited z siedzibą w Limassol, pod adresem: Gr. Xenopoluou 17, 3106 Limassol, Cypr, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypru, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE Żaden z udziałowców przedmiotowego funduszu nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami. B.7 Wybrane informacje finansowe Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. W Prospekcie Emisyjnym zostały zawarte następujące informacje finansowe: 1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata oraz za okres I-III kwartał 2013 roku; 2. Wybrane nieaudytowane dane zarządcze za 2011 rok; 3. Wybrane informacje finansowe spółki Terra Recycling S.A. za 2012 rok pochodzące ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. 7

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo