Elemental Holding S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elemental Holding S.A."

Transkrypt

1 Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ) Oferta Publiczna od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji zwykłych na okaziciela serii A-L i N, od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz nie więcej niż praw do akcji nowej emisji serii M. Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej ( Oferta Publiczna ) na terytorium Polski jest od 1 do akcji serii M, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł ( Akcje Oferowane, Akcje Nowej Emisji ) spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ( Spółka, Emitent ). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J, akcji zwykłych na okaziciela serii K, akcji zwykłych na okaziciela serii L, akcji zwykłych na okaziciela serii N, od 1 do akcji serii M oraz nie więcej niż praw do Akcji Nowej Emisji serii M ( PDA ). Akcje Oferowane są oferowane wyłącznie na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% Akcji Oferowanych. Szczegółowe informacje dotyczące podziału Akcji Oferowanych na transze znajdują się w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Terminy przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały wskazane w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Cena maksymalna Akcji Oferowanych ( Cena Maksymalna ) zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie rekomendacji Oferującego oraz podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej Cena emisyjna akcji serii M ( Cena Akcji, Cena Akcji Oferowanych ) zostanie ustalona przez Spółkę we współpracy z Oferującym na podstawie procesu budowy księgi popytu ( Księga Popytu ) wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o procesie ustalania Ceny Akcji Oferowanych znajdują się w rozdziale Warunki Oferty Publicznej. Informacja o wynikach Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia Oferty Publicznej. W przypadkach i w zakresie wymaganym przepisami prawa, informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub niedojściu emisji Akcji Oferowanych do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, a w przypadkach wymaganych przepisami prawa w formie raportu bieżącego. Na Datę Prospektu Oferujący nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji subemitenta usługowego ani inwestycyjnego. Intencją Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem iż w stosunku do Akcji Nowej Emisji może to nastąpić po uprzedniej ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH. Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Regulacją S i jest skierowana do podmiotów spoza Stanów Zjednoczonych (ang. Non-US Persons) (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S). Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy ELEMENTAL oraz z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Data Prospektu 20 listopada 2013 r.

2

3 PODSUMOWANIE Spis Treści ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE... 5 ROZDZIAŁ II: CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA ELEMENTAL PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY ELEMENTAL RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ, RYNKIEM KAPITAŁOWYM I WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI ROZDZIAŁ III: CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI CELE EMISYJNE ORAZ OCZEKIWANA WARTOŚĆ WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI SERII M WYSTARCZALNOŚĆ WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI SERII M WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI AKCJI SERII M DO CZASU REALIZACJI INWESTYCJI ZMIANA CELÓW EMISYJNYCH ROZDZIAŁ IV: ROZWODNIENIE ROZWODNIENIE ZAMIARY ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA CO DO UCZESTNICTWA W OFERCIE PUBLICZNEJ KOSZTY OFERTY ROZDZIAŁ V: POLITYKA DYWIDENDY ZASADY POLITYKI EMITENTA DOTYCZĄCEJ WYPŁATY DYWIDENDY OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ EMITENTA WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI ROZDZIAŁ VI: KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIE I WARUNKOWE POTRZEBY KREDYTOWE ROZDZIAŁ VII: WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ROZDZIAŁ VIII: PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH INFORMACJE OGÓLNE PODSUMOWANIE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEMENTAL ZASOBY KAPITAŁOWE EMITENTA PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE TERRA RECYCLING S.A INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA ROZDZIAŁ IX: PROGNOZY WYNIKÓW PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGNOZ I SZACUNKÓW EMITENTA RAPORT NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA TEMAT PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA PROGNOZY WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH PORÓWNYWALNOŚĆ PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Z HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI OŚWIADCZENIE NA TEMAT AKTUALNOŚCI PROGNOZY OPUBLIKOWANEJ WE WCZEŚNIEJSZYM PROSPEKCIE ROZDZIAŁ X: OTOCZENIE RYNKOWE RYNEK RECYKLINGU ELEKTRONIKI RYNEK HURTOWEGO OBROTU ZŁOMEM METALI NIEŻELAZNYCH

4 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ XI: OTOCZENIE PRAWNE USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (DZ.U. NR 16, POZ. 93 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (DZ.U. NR 94, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ.U. Z 2013, POZ. 330 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U. Z 2008 R., NR 25, POZ. 150 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH (DZ.U. Z 2013 R., POZ. 21) USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ.U. NR 180, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2009 R. O BATERIACH I AKUMULATORACH (DZ.U. NR 79, POZ. 666 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ.U. NR 121, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ.U. NR 25, POZ. 202 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 29 CZERWCA 2007 R. O MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU ODPADÓW (DZ.U. NR 124, POZ. 859 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ.U. NR 199, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 13 KWIETNIA 2007 O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWIE (DZ.U. NR 75, POZ. 493 Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 22 CZERWCA 2001 R. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (DZ.U. Z 2012 R., POZ. 1017) USTAWA Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DZ.U. NR 227, POZ Z PÓŹN. ZM.) USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (DZ.U. Z 2012 R., POZ Z PÓŹN. ZM.) ROZDZIAŁ XII: OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA STRUKTURA PRZYCHODÓW NOWE PRODUKTY I USŁUGI SEZONOWOŚĆ WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY GŁÓWNI ODBIORCY ZAOPATRZENIE INFORMACJA O TENDENCJACH STRATEGIA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRACOWNICY UZALEŻNIENIE OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH INFORMACJE O INWESTYCJACH GRUPY ZNACZĄCE ŚRODKI TRWAŁE GRUPY OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDANE DLA SPÓŁEK Z GRUPY ELEMENTAL UBEZPIECZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE ISTOTNE UMOWY ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE O EMITENCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY MIEJSCE I DATA REJESTRACJI EMITENTA ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU EMITENTA

5 PODSUMOWANIE 5. WYBRANE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY ELEMENTAL INFORMACJE O UDZIAŁACH EMITENTA W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ROZDZIAŁ XIV: ZARZĄDZANIE I NADZÓR ZARZĄD SKŁAD ZARZĄDU WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU UMOWY I POROZUMIENIA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU KONFLIKT INTERESÓW POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE UMOWY I POROZUMIENIA ZE ZNACZNYMI AKCJONARIUSZAMI, KLIENTAMI, DOSTAWCAMI LUB INNYMI OSOBAMI, NA MOCY KTÓRYCH POWOŁANO CZŁONKÓW ZARZĄDU RADA NADZORCZA SKŁAD RADY NADZORCZEJ WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UMOWY I POROZUMIENIA Z CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ KONFLIKT INTERESÓW POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORUJĄCYCH EMITENTA UMOWY I POROZUMIENIA ZE ZNACZNYMI AKCJONARIUSZAMI, KLIENTAMI, DOSTAWCAMI LUB INNYMI OSOBAMI, NA MOCY KTÓRYCH POWOŁANO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA KOMITET DS. AUDYTU I KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ROZDZIAŁ XV: ZNACZNI AKCJONARIUSZE ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAJĄCEGO LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO UMOWY OGRANICZAJĄCE ZBYWALNOŚĆ AKCJI ROZDZIAŁ XVI: TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI STAN ROZLICZEŃ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI WYKAZ POWIĄZAŃ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWY O PRACĘ, ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO UMOWY OBJĘCIA AKCJI EMITENTA ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWY EMITENTA I SPÓŁEK Z GRUPY ELEMENTAL Z GRAWITON S.A UMOWY PORĘCZENIA OBLIGACJE POŻYCZKI TRANSAKCJE SPRZEDAŻY USŁUG, TOWARÓW LUB MATERIAŁÓW PRZEZ EMITENTA NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH TRANSAKCJE NABYCIA PRZEZ EMITENTA USŁUG, TOWARÓW LUB MATERIAŁÓW OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH TRANSAKCJA SPRZEDAŻY PRZEZ EMITENTA NA RZECZ TRAX S.K.A. AKCJI TESLA METAL S.K.A. ORAZ UDZIAŁÓW TESLA METAL SP. Z O.O WYPŁATY DYWIDEND PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY ELEMENTAL NA RZECZ EMITENTA ROZDZIAŁ XVII: AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ ZAKŁADOWY DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH/DOPUSZCZANYCH DO OBROTU WYBRANE POSTANOWIENIA STATUTU I REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH U EMITENTA ROZDZIAŁ XVIII: WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY PUBLICZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OFERTY PUBLICZNEJ PROCES USTALANIA CENY AKCJI OFEROWANYCH ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

6 PODSUMOWANIE 5. WPŁATY NA AKCJE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI ROZLICZENIE WARUNKI ZAWIESZENIA, ODWOŁANIA LUB NIEDOJŚCIA DO SKUTKU OFERTY PUBLICZNEJ OFEROWANIE I GWARANTOWANIE EMISJI PROWIZJA NA RZECZ OFERUJĄCEGO UMOWA Z ANIMATOREM RYNKU/EMITENTA DEMATERIALIZACJA, DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I NOTOWANIE AKCJI OPCJA STABILIZACYJNA ROZDZIAŁ XIX: OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH OFERTA PUBLICZNA AKCJI OFEROWANYCH W POLSCE EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AUSTRALIA, KANADA I JAPONIA ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA GPW I JEGO ROZLICZANIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ROZDZIAŁ XXI: OPODATKOWANIE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY ZAGRANICZNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA ROZDZIAŁ XXII: INFORMACJE DODATKOWE BIEGLI REWIDENCI WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W PROSPEKCIE, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ PUBLICZNĄ INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU SYMULACJA DANYCH FINANSOWYCH ROZDZIAŁ XXIII: OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA PROSPEKTOWEGO EMITENT DORADCA FINANSOWY: BRE CORPORATE FINANCE S.A OFERUJĄCY: DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SPÓŁKA AKCYJNA DORADCA PRAWNY: GRABAREK, SZALC I WSPÓLNICY SP.K ROZDZIAŁ XXIV: DEFINICJE I SKRÓTY ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA LATA ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I-III KWARTAŁ ROZDZIAŁ XXVI: ZAŁĄCZNIKI STATUT ELEMENTAL HOLDING S.A

7 PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE A. Wstęp i ostrzeżenia A.1 Wstęp Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w akcje Emitenta, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w akcje Emitenta powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. A2. Wstęp Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. B. Emitent B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Nazwa Emitenta Nazwa statutowa (firma): Nazwa skrócona: Elemental Holding Spółka Akcyjna Elemental Holding S.A. B.2 Siedziba Emitenta Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. Siedziba: Forma prawna: Kraj: Grodzisk Mazowiecki spółka akcyjna Polska Spółka prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej, a w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Emitenta jako spółki akcyjnej, Emitent działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Emitenta. B.3 Opis działalności Grupy Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. Grupa ELEMENTAL jest jednym z wiodących odbiorców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby recyklingu oraz jednym z wiodących dostawców złomu do hut i odlewni metali nieżelaznych na terenie Polski. Łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 roku przekroczył 72 tys. ton, co świadczy o tym, że Grupa ELEMENTAL jest jednym z liderów rynku krajowego oraz liczącym się podmiotem na rynku europejskim. Łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 roku spółki Terra Recycling S.A., która została przejęta w I półroczu 2013 roku, przekroczył 18 tys. ton. 5

8 PODSUMOWANIE Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, która zarządza grupą kapitałową, funkcjonującą na rynku recyklingu oraz hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi. Aby uniknąć konkurowania na wspólnym rynku, podmioty Grupy ELEMENTAL są wyspecjalizowane w różnych sektorach rynku. Obecnie w skład Grupy ELEMENTAL wchodzą trzy podmioty oraz ich spółki zależne: (1) Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A podmiot operujący na rynku recyklingu i odzysku układów drukowanych oraz na rynku hurtowego handlu metalami nieżelaznymi i szlachetnymi; (2) Terra Recycling S.A. podmiot obecny w strukturze Grupy ELEMENTAL od drugiego kwartału 2013 roku, operujący na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: (3) Syntom S.A. wiodący podmiot na polskim rynku hurtowego handlu złomem i metalami nieżelaznymi. Elemental Holding S.A. posiada 100% udziału w kapitale wszystkich ww. podmiotów wchodzących w skład Grupy ELEMENTAL. Spółki posiadane przez Emitenta wykorzystują potencjał działania w silnej grupie, polegający na: (i) dużej sieć dostawców i odbiorców, (ii) ułatwieniach logistycznych związanych z rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym oraz (iii) dużej sieci punktów skupu złomu na terenie całego kraju. Grupa ELEMENTAL dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i technologicznym oraz bazą logistyczną umożliwiającą prowadzenie działalności recyklingowej. Wśród istotnych aktywów należy wymienić kilkadziesiąt aut typu hakowego, kilkaset kontenerów i urządzeń przeładunkowych, a także szereg instalacji do tzw. płytkiego recyklingu metali nieżelaznych i układów drukowanych. Na Datę Prospektu łączne możliwości przetwórcze w zakresie recyklingu metali nieżelaznych w tym układów drukowanych i sprzętu AGD w oparciu o posiadaną infrastrukturę wynoszą ok. 180 tys. ton/rok. Innowacyjne rozwiązania stosowane przez spółki z Grupy ELEMENTAL gwarantują osiągnięcie wysokiej marży poprzez uzyskanie czystych frakcji materiałów. B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. Zmiany w sprzedaży i cenach W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w cenach sprzedaży. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu łączny poziom sprzedaży Grupy ELEMENTAL był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego w związku z rosnąca skalą działalności Grupy ELEMENTAL. Zmiany w marżach i kosztach W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w uzyskiwanych marżach na sprzedaży. Wzrost skonsolidowanych kosztów wynikał z rosnącej skali działalności. Zmiany w poziomie zapasów W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu nie zaobserwowano znaczących zmian w poziomach zapasów. Zmiany w branży Spadające ceny metali na światowych giełdach w okresie od 1 stycznia do Daty Prospektu (od kilku do kilkunastu procent) spowodowały zahamowanie dynamiki przychodów Grupy ELEMENTAL. Równocześnie wraz ze spadkiem ceny metali Emitent odnotował wzrost wolumenu sprzedaży, który osłabił wpływ spadku cen na poziom przychodów ze sprzedaży. B.5 Opis Grupy Kapitałowej Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Grupa ELEMENTAL składa się z 10 spółek, w tym Emitenta, który jest spółką dominującą wobec 9 spółek zależnych, to jest wobec: (i) Syntom S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (ii) Syntom Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Syntom S.A.); (iii) Syntom Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Syntom S.A.); (iv) Tesla Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (v) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (vi) Terra Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka bezpośrednio zależna od Emitenta); (vii) Terra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.); 6

9 PODSUMOWANIE (viii) TRAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.); (ix) TRAX sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (spółka pośrednio zależna od Emitenta za pośrednictwem Terra Recycling S.A.). W Grupie ELEMENTAL Emitent pełni rolę spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie spółek z Grupy ELEMENTAL oraz odpowiedzialnej za zarządzanie strategiczne oraz podejmującej działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych, między innymi poprzez koordynację: polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami oraz prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego. B.6 Akcjonariusze Emitenta W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Akcjonariuszami Emitenta przekraczającymi 5% ogólnej liczby głosów na Datę Prospektu są: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Glaholm Investments Limited* ,86% 17,86% Moerth Holdings Limited* ,23% 28,23% Ibah Holdings Limited** ,64% 21,64% EVF I Investments S.a.r.l ,06% 12,06% ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A ,78% 5,78% Źródło: Emitent * Podmiotem bezpośrednio kontrolującym 100% udziałów spółki Glaholm Investments Limited oraz 100% udziałów spółki Moerth Holdings Limited jest spółka Reventon sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, której jedynym udziałowcem jest Reventon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dyrektorem Zarządzającym w spółkach Glaholm Investments Limited oraz Moerth Holdings Limited, a ponadto Prezesem Zarządu spółki Reventon sp. z o.o. jest Paweł Jarski Prezes Zarządu Emitenta. ** Podmiotem kontrolującym 100% udziałów spółki Ibah Holdings Limited jest cypryjski prywatny fundusz inwestycyjny pod firmą Maganela Services Limited z siedzibą w Limassol, pod adresem: Gr. Xenopoluou 17, 3106 Limassol, Cypr, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypru, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE Żaden z udziałowców przedmiotowego funduszu nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami. B.7 Wybrane informacje finansowe Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. W Prospekcie Emisyjnym zostały zawarte następujące informacje finansowe: 1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata oraz za okres I-III kwartał 2013 roku; 2. Wybrane nieaudytowane dane zarządcze za 2011 rok; 3. Wybrane informacje finansowe spółki Terra Recycling S.A. za 2012 rok pochodzące ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. 7

10 PODSUMOWANIE Tabela: Wybrane historyczne dane finansowe Grupy ELEMENTAL (tys. zł) I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2012 Źródło danych: SSF* SSF* SSF* Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi dane zarządcze** SSF* SSF* nieaudytowane nieaudytowane audytowane nieaudytowane audytowane audytowane EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Kapitał własny Kapitał zakładowy * Szczegółowe informacje dotyczące konsolidacji poszczególnych podmiotów Grupy w okresie oraz w okresie I-III kwartał 2013 roku zostały zamieszczone w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych zamieszczonych w Rozdziale XXV Prospektu Historyczne informacje finansowe pkt 8. Symulacja danych finansowych ** Nieaudytowane dane zarządcze za 2011 rok zostały przedstawione w celu zaprezentowania wpływu przejęcia 100% kapitałów Syntom S.A. na wybrane dane finansowe i operacyjne Emitenta, gdyby przejęcie to nastąpiło w dniu 1 stycznia 2011 roku. Źródło: Emitent Rok 2010 W 2010 r. Grupa ELEMENTAL zrealizowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. PLN i osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, przy marży zysku na sprzedaży na poziomie 2,4%. Zysk EBITDA Grupy ELEMENTAL wyniósł tys. PLN, przy rentowności EBITDA na poziomie 3,0%. W analizowanym okresie istotny wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży i wynik operacyjny Grupy miały następujące czynniki: 8

11 PODSUMOWANIE - otwieranie kolejnych 4 punktów skupu złomu w spółce Syntom S.A., co umożliwiało pozyskiwanie coraz większej ilości towarów. Syntom S.A. jednocześnie nawiązywał współpracę z istotnymi klientami dużymi hutami i odlewniami; - wzrost przychodów skutkujący efektem dźwigni operacyjnej (stopniowy spadek udziału kosztów stałych w łącznych kosztach Emitenta). W 2010 r. rentowność operacyjna Grupy wyniosła 2,7%, natomiast rentowność netto wyniosła 1,6%. Rok 2011 W 2011 r. Grupa ELEMENTAL zrealizowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. PLN i osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie tys. PLN (wzrost o ponad 116% w porównaniu z rokiem poprzednim), przy marży zysku na sprzedaży na poziomie 2,8%. Zysk EBITDA Grupy wyniósł tys. PLN, przy rentowności EBITDA na poziomie 3,4%. W analizowanym okresie istotny wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży i wynik operacyjny Grupy miały następujące czynniki: dynamiczny wzrost sprzedaży w spółce Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A oraz Syntom S.A. na przestrzeni całego 2011 roku dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi dostawcami i odbiorcami oraz otwieraniu kolejnych 4 punktów skupu złomu Syntom S.A. w dużych miastach Polski; - rozbudowa struktur odpowiedzialnych za handel za granicą; - korzystnie kształtujące się ceny nabywanych towarów, dzięki rosnącemu wolumenowi zaopatrzenia; - rozpoczęcie procesów integracji polityki zakupowej i handlowej w spółkach z Grupy; - dalsze uzyskiwanie korzystnych efektów skali (wzrost przychodów był dużo wyższy niż wzrost kosztów operacyjnych). W 2011 r. rentowność operacyjna Grupy wyniosła 3,1%, natomiast rentowność netto wyniosła 2,1%. Rok 2012 W 2012 r. Grupa ELEMENTAL zrealizowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. PLN i osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie tys. PLN (wzrost o ponad 76% w porównaniu z rokiem poprzednim), przy marży zysku na sprzedaży na poziomie 2,8%. Zysk EBITDA Grupy wyniósł tys. PLN, przy rentowności EBITDA na poziomie 3,3%. W analizowanym okresie istotny wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży i wynik operacyjny Grupy miały następujące czynniki: - dalsza rozbudowa sieci zakupowej o 3 nowe oddziały (Grupy ELEMENTAL na koniec 2012 roku liczyła 39 oddziałów umiejscowionych w całym kraju); - pozyskanie dodatkowych środków finansowych (głównie kredytów obrotowych), które umożliwiły wzrost nakładów na kapitał obrotowy i zwiększenie skali działalności; - rozbudowa majątku trwałego spółek (środki transportu, wózki widłowe, urządzenia przeładowcze, kontenery) powodujące efektywniejszą działalność operacyjną; - kontynuacja zapoczątkowanej w 2011 roku wspólnej polityki zakupowej przez spółki w Grupie ELEMENTAL, a przez to poszerzanie bazy dostawców oraz odbiorców; - rozpoczęcie od marca 2012 roku działalności handlowej na międzynarodowych rynkach metali przez spółkę Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. W 2012 r. rentowność operacyjna Grupy wyniosła 3,1%, natomiast rentowność netto wyniosła 2,1%. I-III kwartał 2013 W okresie I-III kwartał 2013 r. Grupa ELEMENTAL zrealizowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. PLN i osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie tys. PLN (zysk ten był niższy o 1,4% niż w analogicznym okresie 2012 roku), przy marży zysku na sprzedaży na poziomie 2,8% (w analogicznym okresie 2012 roku Grupa uzyskała marże zysku na sprzedaży na poziomie 2,6%). Zysk EBITDA Grupy wyniósł tys. PLN, przy rentowności EBITDA na poziomie 3,4%. W analizowanym okresie istotny wpływ na działalność Grupy miały spadające ceny metali na światowych giełdach (od kilku do kilkunastu procent), które spowodowały zahamowanie dynamiki przychodów. Pomimo to Grupie ELEMENTAL udało się zatrzymać erozję przychodów poprzez utrzymującą się ekspansywną politykę handlową poszczególnych spółek. Mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego Grupie ELEMENTAL udało się osiągnąć zysk netto na poziomie tys. PLN, tj. o ok. 54,5% wyższy niż w porównywalnym okresie 2012 roku. Rentowność netto w okresie I-III kwartał 2013 roku wyniosła 3,2%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy ELEMENTAL w okresie I-III kwartał 2013 roku był również zakup spółki Terra Recycling S.A. W dniu 15 kwietnia 2013 roku Emitent nabył od spółki Octavia Enterprises Pte. Limited z siedzibą w Singapurze, akcji zwykłych na okaziciela spółki Terra Recycling Spółka Akcyjna, stanowiących 49,17% kapitału zakładowego oraz reprezentujących 49,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę w kwocie ,00 zł. W dniu 7 czerwca 2013 r. Emitent nabył od spółki Anasim Trading Limited z siedzibą w Limassol akcji zwykłych na okaziciela w spółce Terra Recycling S.A. stanowiących 50,83% kapitału zakładowego oraz reprezentujących 50,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę w kwocie ,00 zł. 9

12 PODSUMOWANIE W związku z powyższym, od dnia 7 czerwca 2013 r., Emitent posiada 100% akcji spółki Terra Recycling S.A., uprawniających do wykonywania wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Szczegółowe informacje dotyczące tej inwestycji przedstawiono w Rozdziale XII punkt Prospektu. Nabycie kontroli nad spółką Terra Recycling S.A. w dwóch etapach opisane powyżej zostanie rozliczone w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy ELEMENTAL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W konsekwencji wartość pierwszej transzy zakupu akcji Terra Recycling S.A. zostanie na moment nabycia kontroli przeszacowana do wartości godziwej, a Grupa ELEMENTAL rozpoznała w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2013 rok zysk z tytułu tej transakcji w kwocie 978 tys. PLN. W okresie od daty ostatnich śródrocznych danych finansowych do Daty Prospektu Emitent nie odnotował znaczących zmian w sytuacji finansowej lub operacyjnej poza następującymi: - W dniu 24 czerwca 2013 roku Trax S.K.A. sprzedała 100% akcji spółki Tesla Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz 100% udziałów w spółce Tesla Metal Sp. z o.o., będącej komplementariuszem spółki Tesla Metal S.K.A na rzecz spółki na rzecz spółki RESLOX SERVICES LIMITED z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiotu niepowiązanego z Emitentem, ze spółkami z Grupy ELEMENTAL ani też z osobami należącymi do organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta. Łączna cena sprzedaży 100% akcji Tesla Metal S.K.A. oraz 100% udziałów w Tesla Metal Sp. z o.o. została ustalona na ,00 PLN. Zapłata ceny nastąpiła w dniu 15 lipca 2013 r. Prawo do nazwy i korzystania z logo "Tesla Metal" nie jest przedmiotem transakcji, a kupujący ani jakikolwiek powiązany z nim podmiot nie będzie miał prawa używać w jakiejkolwiek formie nazwy "Tesla" w firmie spółki lub nazwy podmiotu ani też logo "Tesla Metal". Sprzedaż spółki Tesla Metal S.K.A. ma w szczególności wpływ na umocnienie pozycji gotówkowej Grupy ELEMENTAL (środki pieniężne wzrosły o ok. 7 mln PLN, natomiast zobowiązania Grupy ELEMENTAL spadły o ok. 4 mln PLN w porównaniu ze stanem przed transakcją sprzedaży Tesla Metal S.K.A.), co jest istotne w związku z zamiarem rozbudowy i umacniania grupy działającej w branży recyklingu. W ocenie Emitenta transakcja nie wpłynie negatywnie na zakres działalności i kompetencji Grupy ELEMENTAL oraz wyniki finansowe z działalności operacyjnej, ponieważ utrzymano w Grupie ELEMENTAL kluczowych pracowników sprzedanego podmiotu i tym samym utrzymano jego kluczowe przewagi konkurencyjne. Tesla Metal S.K.A. prowadziła działalność handlową i brokerską w zakresie obrotu metalami nieżelaznymi. Działalność ta jest i będzie prowadzona w ramach grupy kapitałowej Emitenta również przez inne spółki. Transakcja ta będzie mieć wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy ELEMENTAL w 2013 roku, który jednorazowo wzrośnie o kwotę 846,713 tys. PLN. Wybrane informacje finansowe spółki Terra Recycling S.A. za 2012 rok pochodzące ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok W dniu 15 kwietnia 2013 roku Emitent nabył od spółki Octavia Enterprises Pte. Limited z siedzibą w Singapurze akcji zwykłych na okaziciela spółki Terra Recycling Spółka Akcyjna, stanowiących 49,17% kapitału zakładowego oraz reprezentujących 49,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę w kwocie ,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2013 r. Emitent złożył w domu maklerskim zlecenie zakupu akcji zwykłych na okaziciela w spółce Terra Recycling S.A. stanowiących 50,83% w jej kapitale zakładowym oraz reprezentujących 50,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. W tym samym dniu spółka Anasim Trading Limited z siedzibą w Limassol złożyła w domu maklerskim dyspozycję sprzedaży akcji Terra Recycling S.A. W zleceniach cena sprzedaży została określona na kwotę ,00 zł. Spółka Anasim Trading Limited z siedzibą w Limassol złożyła do depozytu w domu maklerskim odcinki zbiorowe obejmujące akcji Terra Recycling S.A. oraz zrzekła się prawa ich odbioru przez okres 6 miesięcy. W dniu 5 kwietnia 2013 r. Emitent zawarł ze spółką Anasim Trading Limited umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności, w wyniku czego cena nabycia akcji Terra Recycling w kwocie ,00 zł została rozliczona w całości. W dniu 7 czerwca 2013 r. Emitent odebrał z depozytu w domu maklerskim odcinki zbiorowe obejmujące łącznie akcji zwykłych na okaziciela w spółce Terra Recycling S.A., stanowiące 50,83% kapitału zakładowego oraz reprezentujące 50,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. W związku z powyższym, w dniu 7 czerwca 2013 r. Emitent nabył prawo własności wskazanych powyżej akcji. Tym samym Emitent posiada obecnie 100% akcji zwykłych na okaziciela w spółce Terra Recycling S.A. uprawniających do wykonywania wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. W związku z transakcjami wskazanymi powyżej zaprezentowano również wybrane informacje finansowe Terra Recycling S.A. pochodzące ze zaudytowanego sprawozdania za 2012 rok. W latach Terra Recycling S.A. uzyskiwała dodatnie wyniki na działalności operacyjnej oraz zyski netto, które były efektem dodatniego wyniku ze sprzedaży. W 2012 r. Terra Recycling S.A. zrealizowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości tys. PLN i osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie tys. PLN (wzrost o ponad 73% w porównaniu z rokiem poprzednim), przy marży zysku na sprzedaży na poziomie 21,3%. Zysk EBITDA wyniósł tys. PLN, przy rentowności EBITDA na poziomie 22,1%. Wzrost wyników spółki Terra Recycling S.A. wynikał z uzyskania w grudniu 2011 roku pozwolenia zintegrowanego oraz pełnego wdrożenia nowoczesnej linii do recyklingu lodówek. Posiadanie pozwoleń oraz nowych większych mocy przerobowych pozwoliło spółce na zawieranie nowych umów z organizacjami odzysku, które obejmowały swym zakresem większe poziomy recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Coraz większy wolumen przerabianego sprzętu generował w związku tym zwiększoną liczbę frakcji metali powstających z przetworzenia, a tym samym większą ich sprzedaż. 10

13 PODSUMOWANIE Uzyskiwanie lepszych wyników finansowych spowodowało zwiększenie możliwości dostępu do kapitału obrotowego w postaci kapitału dłużnego, tym samym przekładając się automatycznie na większą siłę zakupową spółki. Tabela: Struktura wyników Terra Recycling S.A. (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBIT EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Źródło: Terra Recycling S.A. Majątek, zasoby kapitałowe i przepływy pieniężne Terra Recycling S.A. Tabela: Aktywa Terra Recycling S.A. (tys. zł) Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Źródło: Terra Recycling S.A. Tabela: Kapitały własne i obce Terra Recycling S.A. (tys. zł) Kapitały własne Kapitały obce Kapitały obce długoterminowe Rezerwy Kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Rozliczenia międzyokresowe 0 0 Pozostałe zobowiązania 0 0 Kapitały obce krótkoterminowe Rezerwy Kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 82 0 Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe 0 0 Źródło: Terra Recycling S.A. 11

14 PODSUMOWANIE B.8 Informacje finansowe pro forma B.9 Prognozy lub szacunki wyników Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich charakter informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, ponieważ wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek do sporządzenia takich informacji. W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. W poniższej tabeli przedstawiono wybrane prognozowane dane finansowe na rok 2013, które zostały zaprognozowane przez Zarząd Emitenta. Tabela: Szacunki wybranych elementów rachunku zysków i strat Grupy ELEMENTAL Dane w tys. PLN Prognoza 2013 Przychody ze sprzedaży Zysk netto Źródło: Emitent B.10 Zastrzeżenia Biegłego Rewidenta B.11 Kapitał obrotowy Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych Biegli Rewidenci wydali opinie bez zastrzeżeń. W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. Poziom kapitału obrotowego Grupy ELEMENTAL wystarcza na pokrycie jej obecnych potrzeb. C. Papiery wartościowe C.1 Akcje stanowiące przedmiot dopuszczenia do obrotu Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Na podstawie Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do

15 PODSUMOWANIE oraz od 1 do nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do nie wyższego niż ; nie więcej niż praw do akcji serii M ( PDA ). Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i N są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają postać zdematerializowaną. Akcje te są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLELMTL Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest nie więcej niż akcji serii M ( Akcje Oferowane, Akcje Nowej Emisji ). Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane. Depozyt papierów wartościowych, w którym zostaną zarejestrowane Akcje Nowej Emisji, prowadzony jest przez KDPW. Kod ISIN zostanie nadany Akcjom Nowej Emisji oraz PDA przez KDPW w wyniku zawarcia przez Emitenta umowy w sprawie ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. C.2 Waluta C.3 Kapitał zakładowy Waluta emisji papierów wartościowych. Akcje emitowane są w polskich złotych (zł). Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. Na Datę Prospektu wszystkie Akcje Emitenta zostały w pełni opłacone. C.4 Prawa związane z papierami wartościowymi Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Prawa o charakterze korporacyjnym: prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) i wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu (art. 411 KSH); prawo żądania przez akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw (art KSH); prawo do żądania przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 KSH); prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia, jako podlegających uchyleniu albo nieważnych ( KSH); prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego (art KSH); prawo żądania przez akcjonariuszy wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art KSH); prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art KSH); prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do odpisu z tej listy (art KSH i KSH); prawo do odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art KSH); prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu (art KSH); prawo do przeglądania księgi protokołów oraz do odpisów uchwał WZ (art KSH); prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących spółki (art. 428 KSH); prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH); prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności (art. 6 4 i 6 KSH); prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem spraw Spółki (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Prawa o charakterze majątkowym: prawo do dywidendy (art. 347 KSH); prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 KSH); prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jego likwidacji (art KSH); 13

16 PODSUMOWANIE prawo do zbywania posiadanych akcji; przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej); przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej). C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Ograniczenia Ograniczenia wynikające ze Statutu: w zbywalności Akcji Obrót Akacjami Emitenta jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczeń w zakresie zbywania Akcji Emitenta. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami finansowymi oraz Ustawy o Ofercie Publicznej: Z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz z Ustawy o Ofercie Publicznej wynikają następujące ograniczenia w zakresie zbywania Akcji Emitenta: zakaz nabywania oraz zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego; zakaz nabywania oraz zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje poufne; obowiązki informacyjne członków zarządów, rad nadzorczych, prokurentów oraz osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach publicznych; obowiązki informacyjne akcjonariuszy, którzy osiągnęli, przekroczyli lub zmniejszyli swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w odniesieniu do następujących progów: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby wszystkich głosów w spółce publicznej; obowiązki informacyjne akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 10% ogólnej liczby głosów, w przypadku gdy ich dotychczasowy udział w ogólnej licznie głosów w spółce zmienia się co najmniej o: (i) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, (ii) 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych; obowiązki informacyjne akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 33% ogólnej liczby głosów, w przypadku gdy ich dotychczasowy udział w ogólnej licznie głosów w spółce zmienia się co najmniej o 1% ogólnej liczby głosów, co dotyczy zarówno spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jak również spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych; obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia w określonym czasie, w zależności od posiadania poniżej lub powyżej 33% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, akcji uprawniających do wykonywania ponad 5% lub ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, (ii) przekraczania progu 33% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, (iii) przekraczania progu 66% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej; zakaz dokonywania obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie akcji spółki publicznej następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 942, z późn. zm.), akcjami spółek publicznych, które są obciążone zastawem, w tym zastawem rejestrowym, do chwili wygaśnięcia tych obciążeń. C.6 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. Emitent będzie wnioskował o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarówno Akcji Istniejących, to jest: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; 14

17 PODSUMOWANIE akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do ; akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do , jak również Akcji Nowej Emisji, to jest: od 1 do nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do nie wyższego niż Ponadto Emitent będzie wnioskował o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie więcej niż (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) praw do akcji serii M ( PDA ). Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie wszystkich ww. Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). W przypadku gdyby po przeprowadzeniu Oferty Publicznej warunki dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym nie zostały spełnione, Emitent będzie się ubiegał o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW. Na Datę Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym. W przypadku, gdyby Oferta Publiczna doszła do skutku w całości, a Akcje Ofertowane zostały objęte przez inwestorów w ten sposób, że każdy z nich posiadałby poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ocenie Emitenta spełnione zostaną warunki dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym. C.7 Polityka dywidendy Opis polityki dywidendy. Polityka Emitenta w zakresie podziału zysku zakłada wypłatę dywidendy na zasadach dozwolonych przez prawo, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy wynikających z zawartych przez Emitenta umów oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. W latach Emitent, jako spółka holdingowa, podejmował działania zmierzające do zbudowania wartości Grupy ELEMENTAL, w szczególności prowadząc aktywną działalność akwizycyjną. Wszelkie zyski osiągane przez spółki z Grupy ELEMENTAL przeznaczane były na zwiększenie kapitałów własnych, w związku z czym dywidenda nie była przez Emitenta wypłacana. Holdingowy charakter Emitenta, a także struktura Grupy ELEMENTAL wpływają na zdolność Emitenta do wypłaty dywidendy. Z uwagi na plany inwestycyjne Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok obrotowy W kolejnych latach wypłata dywidendy będzie zależna od sytuacji Emitenta i Grupy ELEMENTAL. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy Emitent będzie brał pod uwagę posiadane środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, a także czynniki mające wpływ na sytuację finansową Grupy ELEMENTAL, jej wyniki działalności i potrzeby inwestycyjne. W szczególności, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy zależeć będą od (i) wyników finansowych, stopnia zadłużenia i poziomu kapitałów własnych Emitenta i poszczególnych spółek z Grupy ELEMENTAL; (ii) potrzeb finansowych Emitenta związanych z realizacją strategii Emitenta w zakresie akwizycji i przejęć; (iii) potrzeb finansowych związanych z nakładami inwestycyjnymi spółek z Grupy ELEMENTAL, jak również (iv) możliwości wypłaty dywidendy od spółek z Grupy ELEMENTAL. D. Ryzyko D.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy i jej otoczeniem Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Grupa ELEMENTAL prowadzi działalność: Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie oraz w Polsce Ryzyko fluktuacji cen surowców Ryzyko kursów walutowych Ryzyko wzrostu stóp procentowych Ryzyko otoczenia konkurencyjnego Ryzyko zmian regulacji prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska Ryzyko związane z tzw. szarą strefą Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy ELEMENTAL: Ryzyko utraty kluczowej kadry 15

18 PODSUMOWANIE Ryzyko związane z potencjalnymi konfliktami interesów Ryzyko uzależnienia od odbiorców Ryzyko związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego Ryzyka nieprzewidzianych zdarzeń mogących zakłócić normalny tok funkcjonowania zakładu Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych Ryzyko zmian technologicznych związanych z odzyskiem odpadów Ryzyko związane z realizacją celów emisji i planowanych akwizycji Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z ochroną środowiska Ryzyko związane z koniecznością dostosowania sposobu funkcjonowania Grupy ELEMENTAL do zmienionych przepisów Ustawy o Odpadach Ryzyko związane z działalnością organizacji ekologicznych Ryzyko związane z postępowaniami administracyjnymi Ryzyko związane z rejestracją znaków towarowych Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi Ryzyko związane z najmem istotnych nieruchomości Ryzyko związane z zawarciem umowy inwestycyjnej z podmiotem z grupy Enterprise Investors oraz uprawnieniami osobistymi Inwestora przyznanymi w Statucie Ryzyko związane z naruszeniem warunków emisji obligacji serii C Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi pomiędzy spółkami z Grupy ELEMENTAL Ryzyko związane z umowami kredytowymi Ryzyko związane z ograniczoną możliwością ustanawiania nowych zabezpieczeń na aktywach Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem inwestycji i akwizycji zrealizowanych lub planowanych przez Emitenta Ryzyko związane z postępowaniami podatkowymi i postępowaniami kontrolnymi organów skarbowych i organów kontroli skarbowej Ryzyko związane z niespełnieniem przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta warunków wymaganych od co najmniej jednego członka komitetu audytu zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach Ryzyko związane ze sposobem rozliczenia ceny nabycia akcji spółki Terra Recycling S.A. D.3 Czynniki ryzyka związane z Akcjami Emitenta Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami: Ryzyko związane z odstąpieniem od Oferty Publicznej, zawieszeniem lub odwołaniem Oferty Publicznej Ryzyko związane z niedojściem Oferty Publicznej do skutku Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia Akcji Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem Akcji lub PDA do obrotu na GPW lub niedopuszczeniem ich do obrotu na rynku podstawowym GPW Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii M Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpoczęcia ich notowań, a także zawieszenia ich notowań lub wykluczenia z obrotu Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej 16

19 PODSUMOWANIE Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu Akcji i płynności obrotu Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych akcjonariuszy Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej lub też możliwością wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia Aneksu do Prospektu przez KNF Ryzyko związane z emisją nowych akcji przez Emitenta lub sprzedażą Akcji przez akcjonariuszy objętych umowami lock-up po przeprowadzeniu Oferty Publicznej lub przekonaniem, że takie emisje lub sprzedaż będą miały miejsce Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy E. Oferta Publiczna E.1 Wpływy z emisji i koszty dopuszczenia do obrotu Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii M uzyska wpływy brutto w wysokości około 72 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 70 mln PLN. Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana cena emisyjna Akcji Serii M, nie można precyzyjnie określić wielkości wpływów brutto z Oferty Publicznej. Szacunkowe koszty Oferty Publicznej ponoszone przez Spółkę Kwota minimalna* (tys. PLN) Kwota maksymalna * (tys. PLN) Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie Promocja Oferty Publicznej Wynagrodzenie subemitentów 0 0 Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne Razem Źródło: Emitent * W zależności od wysokości wypłaconego wynagrodzenia prowizyjnego Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. E.2a Cele emisji Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. Grupa ELEMENTAL oczekuje, iż z emisji Akcji Serii M, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok tys. PLN. Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację w latach wymienionych poniżej celów. 1) Spłata zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie Terra Recycling S.A.: kwota ok tys. PLN Terra Recycling S.A. prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Głównym celem Terra Recycling S.A. jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań w gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, dlatego w ramach swojej grupy zajmuje się tworzeniem systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu, w tym zaawansowanym technologicznie przetwarzaniem urządzeń chłodniczych. Jednocześnie, w ramach budowanego systemu, poprzez organizację odzysku zapewnia wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek polski usługi związane z rozliczeniem opłaty produktowej. Na Datę Prospektu Emitent posiada 100% akcji zwykłych na okaziciela w spółce Terra Recycling S.A. uprawniających do wykonywania wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Jednym ze źródeł finansowania akwizycji spółki Terra Recycling S.A. były środki pozyskane z emisji obligacji w kwocie tys. PLN. Emitent ze środków pozyskanych w drodze emisji Akcji Serii M planuje spłatę ww. zobowiązania z tyt. programu obligacji w kwocie tys. PLN. Emitent szacuje że wykup obligacji nastąpi w I kw roku. 17

20 PODSUMOWANIE 2) Realizacja nakładów inwestycyjnych na aktywa rzeczowe: kwota ok tys. PLN Na Datę Prospektu, Grupa ELEMENTAL planuje w latach nowe inwestycje w aktywa rzeczowe w kwocie tys. PLN. Źródłem finansowania tych inwestycji będą wpływy z emisji Akcji Serii M w kwocie tys. PLN. Planowany program inwestycyjny obejmuje implementacje nowych technologii do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Głównym celem planowanych inwestycji jest wzrost potencjału produkcyjnego oraz zwiększenie zakresu usług recyklingowych i tym samym większe wykorzystanie możliwości, jakie stwarza rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 3) Akwizycje inwestycje kapitałowe w inne podmioty: kwota ok tys. PLN Kwota ok tys. PLN ze środków z emisji Akcji Serii M Grupa ELEMENTAL przeznaczy w latach na akwizycje innych podmiotów działających na rynku recyklingu, gospodarowania oraz obrotu odpadami. Istotnymi kryteriami, którymi Grupa ELEMENTAL będzie kierowała się w procesie akwizycji innych podmiotów będą: a) rodzaj oferowanego produktu lub usługi, b) wielkość sprzedaży Grupa ELEMENTAL jest zainteresowana akwizycjami podmiotów, których roczne obroty wynoszą ok. 5 mln EUR w przypadku działalności recyklingowej oraz ok. 50 mln EUR w przypadku działalności związanej z hurtowym obrotem metalami nieżelaznymi. Na Datę Prospektu cele akwizycyjne nie zostały określone. Emitent analizuje potencjalne cele przejęcia oraz prowadzi wstępne rozmowy z tymi podmiotami. Na Datę Prospektu Emitent nie podpisał wiążących umów inwestycyjnych lub innych zobowiązań. Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł również żadnych umów przedwstępnych ani ostatecznych dotyczących przejęć ani nie rozpoczął procedury utworzenia nowych podmiotów. 4) Spłata części zadłużenia: kwota ok tys. PLN Ze środków pozyskanych w drodze emisji Akcji Serii M Grupa ELEMENTAL planuje spłacić część zadłużenia w podmiocie Syntom S.A i/lub Terra Recycling S.A. w kwocie tys. PLN ze środków z emisji Akcji Serii M, co wpłynie pozytywnie na strukturę finansowania oraz obniży koszty finansowe, związane z obsługą kredytów w tych podmiotach. E.3 Warunki oferty Opis warunków oferty. Na podstawie Prospektu oferowanych jest w drodze oferty publicznej od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii J, akcji zwykłych na okaziciela serii K, akcji zwykłych na okaziciela serii L, akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii M (wszystkie akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda), jak również nie więcej niż praw do Akcji Nowej Emisji serii M. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Harmonogram Oferty Publicznej 22 listopada 2013 r. Otwarcie Oferty Publicznej/Publikacja Prospektu do 26 listopada 2013 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej listopada 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych listopada 2013, w dniu 29 listopada 2013 r. do godziny 15:00 do godz. 8:00 w dniu 2 grudnia 2013 r. Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach 2-5 grudnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 2-4 grudnia 2013 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy Księgi Popytu 18

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Elemental Holding S.A.

W drodze na giełdę Elemental Holding S.A. 29 LISTOPADA 2013 NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta

Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta RAPORT bieżący 15/13 Data publikacji: 2013-02-01, 18:56 Zawarcie umowy programu emisji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Emitenta Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors RAPORT bieżący 32/13 Data publikacji: 2013-03-29, 20:52 Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka")

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 3/2004

Raport kwartalny SAF-Q 3/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-11-10 16:32:23 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 3/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku Uchwała nr 1 z dnia 2015 roku wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo