DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU ul. Słonimska 1 pok. 908 tel. 085 / fax 085 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU ul. Słonimska 1 pok. 908 tel. 085 / 869 61 19 fax 085 / 869 62 11 e-mail: dsr@um.bialystok.pl"

Transkrypt

1 PORADNIK INWESTORA

2 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU ul. Słonimska 1, Białystok tel. centrala 085 / fax. 085 / DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU ul. Słonimska 1 pok. 908 tel. 085 / fax 085 / DEPARTAMENT SKARBU ul. Słonimska 1 pok. 710 tel. 085 / fax 085 / DEPARTAMENT GEODEZJI ul. Słonimska 2/2 pok. 106 tel. 085 / fax 085 / DEPARTAMENT URBANISTYKI ul. Białówny 11 pok. 201 tel. 085 / , fax 085 / DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Branickiego 9 pok. 304 tel. 085 / fax 085 / DEPARTAMENT ARCHITEKTURY ul. Słonimska 1 pok. 809 tel. 085 / fax 085 /

3 SPIS TREŚCI: Etapy procesu inwestycyjnego...3 Punkt 1. Wybór lokalizacji...4 1a. Wstępna informacja o dostępnej ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta...4 1b. Szczegółowa informacja o zasadach uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością, w tym do terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta4 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców...7 Punkt 2. Informacje z ewidencji gruntów...8 Punkt 3. Ustalenie czy na danym terenie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...10 Punkt 5a. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. do celów notarialnych)...12 Punkt 5b. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego...12 Punkt 5c. Uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) o bezkolizyjnym położeniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu...14 Punkt 6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów...16 Punkt 7 Uzyskanie pozwolenia na budowę...18 DGE-II_ Załącznik Nr DGE-II_ Prezydent Miasta Białegostoku...34 WNIOSEK...34 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...34 WNIOSEK...38 WNIOSEK...47 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / i krzewów*...47 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4 Etapy procesu inwestycyjnego 1. Wybór lokalizacji inwestycji 1a. Wstępna informacja o dostępnej ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta Departament Strategii i Rozwoju ul. Słonimska 1 1b. Szczegółowa informacja o zasadach uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością, w tym do terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta Departament Skarbu ul. Słonimska 1 2. Informacje z ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza Departament Geodezji ul. Słonimska 2/2 3. Ustalenie czy na danym terenie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 TAK NIE 4. Sprawdzenie czy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli tak to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub jeśli istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 5a. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 5b. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 5c. Uzyskanie opinii ZUD o bezkolizyjnym położeniu projektowanych urządzeń Departament Geodezji ul. Słonimska 2/2 6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy z zakresu inwestycji wynika taka potrzeba. Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. Branickiego 9 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę Departament Architektury ul. Słonimska 1 3

5 Punkt 1. Wybór lokalizacji 1a. Wstępna informacja o dostępnej ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta Departament Strategii i Rozwoju ul. Słonimska 1 tel. (85) , tel. (85) , tel. (85) , fax. (85) W Departamencie udziela się wstępnych informacji na temat dostępnych terenów inwestycyjnych oferowanych na cele inwestycyjne na terenie miasta. Oferta terenów inwestycyjnych wraz z ich ogólną charakterystyką dostępna jest także na stronie internetowej Informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych można również uzyskać pocztą elektroniczną przesyłając zapytanie na adres 1b. Szczegółowa informacja o zasadach uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością, w tym do terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta Ustalenie właściciela nieruchomości oraz zbadanie stanu prawnego nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział IX Ksiąg Wieczystych ul. Mickiewicza Białystok tel. (85) , , fax (85) Źródłem niezbędnych danych są Księgi Wieczyste. Wpisy zawarte w księgach wieczystych pozwalają ustalić aktualnego właściciela, użytkownika lub osobę posiadającą inne prawo rzeczowe na nieruchomości. Zawierają również opis nieruchomości, informacje o jej położeniu, powierzchni, sposobie użytkowania. Właścicielem nieruchomości może być: Skarb Państwa, gmina, osoba fizyczna, inny podmiot. Księgi Wieczyste może przeglądać każdy z zachowaniem przepisów porządkowych. Można również uzyskać odpis Księgi Wieczystej składając formularz i wnosząc opłatę. Nabycie nieruchomości gminnej lub Skarbu Państwa 4

6 Departament Skarbu ul. Słonimska 1 Referat Obrotu Nieruchomościami tel. (85) , (85) , (85) , (85) , (85) , (85) Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa tel. (85) Sprzedaż nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa albo oddanie takiej nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu publicznego. Wyjątki od tej reguły określone zostały w art. 37 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zasady organizowania przetargów normuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/. Tryb przetargowy Przetargi przeprowadzane są w formie: publicznego przetargu ustnego (licytacji) - nieograniczonego lub ograniczonego, pisemnego przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Przedmiotem przetargu mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane oraz nieruchomości lokalowe. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli złożą ofertę i wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu ustnym jest przedłożenie: a. dowodu wpłacenia wadium i dowodu tożsamości oraz spełnienie warunków przetargowych podanych w ogłoszeniu o przetargu, Oferta do przetargu pisemnego winna zawierać: a. informacje o oferencie (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b. datę sporządzenia oferty, c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty, e. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu f. dowód wpłacenia wadium, g. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, h. inne, o których mowa w warunkach przetargu. 5

7 Tryb przetargowy - schemat decyzyjny WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na okres 21 dni (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie i zamieszczeniu w Internecie). OGŁOSZENIE W PRASIE I W INTERNECIE ( w zakładce przetargi) Ukazuje się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Oferty przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed terminem przetargu. I PRZETARG Z ceną wywoławczą ustaloną przez Prezydenta Miasta. II PRZETARG W przypadku, gdy I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. KOLEJNY PRZETARG W przypadku, gdy II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym można organizować kolejne przetargi na zasadach obowiązujących przy drugim przetargu. AKT NOTARIALNY SPRZEDAŻY Na podstawie protokołu z przetargu. 6

8 Nabycie nieruchomości od osób fizycznych lub osób prawnych innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego, nabycie takiej nieruchomości może odbyć się jedynie w drodze negocjacji z podmiotami mającymi do niej tytuł prawny. Po osiągnięciu porozumienia sporządza się umowę według obowiązującego porządku prawnego. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Cudzoziemcem w Polsce jest: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt. a lub b, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych, osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt. a, b i c. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio ilością powyżej 50,0% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców regulują: Ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 94, poz. 925 z późn. zm). Postępowania odnośnie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców prowadzone są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydawanie zezwoleń odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Zezwoleń i Koncesji ul. Domaniewska 36/38, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Infolinia: (0-22) , (0-22) Korespondencję należy kierować na powyższy adres Departamentu lub złożyć osobiście (bądź przez umocowanego pełnomocnika) w biurze podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Rakowieckiej 2a w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach

9 Przesyłkę pocztą kurierską należy kierować na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Zezwoleń i Koncesji Warszawa, ul. Rakowiecka 2a. Punkt 2. Informacje z ewidencji gruntów Departament Geodezji ul. Słonimska 2/2 tel. (85) fax (85) Mapa ewidencyjna zawiera numery i granice działek oraz kontury budynków, pozwala na zidentyfikowanie numerów ewidencyjnych działek (wchodzących w zakres terenu inwestycyjnego) oraz obręb i jednostkę ewidencyjną. Mapa zasadnicza przedstawia dodatkowo dostępność mediów na danym terenie i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Składając wniosek o udzielenie informacji o nieruchomości można otrzymać dane dotyczące powierzchni działki, budynków znajdujących się na danym terenie oraz numeru Księgi Wieczystej nieruchomości. Ponadto wydawane są odpłatnie także wypisy/wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków. Są to dokumenty w formie papierowej służące za podstawę wpisów w księgach wieczystych. Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć właściciel (współwłaściciel), pełnomocnik lub osoba posiadająca interes prawny do uzyskania takiego dokumentu. Wypisy i wyrysy mogą być też wydane na wniosek podmiotów publicznych lub innych podmiotów realizujących zadania publiczne. Przedkłada się je również w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami. Wyrysy i wypisy określają m.in.: właścicieli nieruchomości, położenie nieruchomości, powierzchnię działki, klasę bonitacyjną gruntu, numer Księgi Wieczystej. Wnioski o udostępnienie map oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków można złożyć w Departamencie Geodezji, w Kancelarii ogólnej przy ul. Słonimskiej 1 przesłać pocztą. Mapa ewidencyjna: Wymagane dokumenty: wniosek pisemny według wzoru (zał. 1) Przy zamawianiu kopii mapy ewidencyjnej należy precyzyjnie określić zamawiany obszar podając adres lub nr obrębu i nr działek. Termin załatwienia sprawy: Sprawa przygotowania kopii mapy ewidencyjnej jest załatwiana w ciągu 1 do 2 dni i wydanie materiałów następuje po opłaceniu rachunku. W przypadku przygotowania do wydruku większych obszarów miasta ustala się indywidualnie odbiór z osobą przygotowującą zlecenie. Wydanie materiałów jest odpłatne i następuje po opłaceniu rachunku. 8

10 Uwagi: Wniosek można również przesłać pocztą elektroniczną (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: Materiały mogą być wysłane pocztą na wskazany adres po udokumentowaniu opłacenia rachunku. Mapa zasadnicza: Wymagane dokumenty: wniosek pisemny według wzoru. (zał. 2, 3). Przy zamawianiu kopii mapy zasadniczej należy precyzyjnie określić zamawiany obszar podając adres lub nr obrębu i nr działek. W przypadku udostępniania mapy zasadniczej w formie cyfrowej dodatkowo należy podpisać umowę zgodnie z wzorem (zał. 4). W zamówieniu wymagane są dane osoby zamawiającej (nazwisko, imię, adres oraz nr NIP) celem wystawienia rachunku. Zamawiane materiały zostają wydane po opłaceniu rachunku. Termin załatwienia sprawy: Sprawa przygotowania kopii mapy zasadniczej jest załatwiana w ciągu 1 do 2 dni. W przypadku przygotowania do wydruku większych obszarów miasta ustala się indywidualnie odbiór z osobą przygotowującą zlecenie. Wydanie materiałów jest odpłatne i następuje po opłaceniu rachunku. Uwagi: Wniosek można również przesłać pocztą elektroniczną (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: Materiały mogą być wysłane pocztą na wskazany adres po udokumentowaniu opłacenia rachunku. Informacje o nieruchomości Wymagane dokumenty: wniosek według wzoru (zał. 5) W przypadku realizacji zadań publicznych, które wymagają posiadania danych osobowych nieruchomości objętych inwestycją, wydawanie stosownych informacji następuje po złożeniu wniosku (zał. 6) uzasadniającego konieczność posiadania takiego dokumentu. Termin załatwienia sprawy: Informacja zostanie udzielona w terminie 30 dni w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków. Uwagi: Wydanie informacji jest odpłatne. Wniosek można złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 lub przesłać pocztą elektroniczną (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków 9

11 Wymagane dokumenty: wniosek pisemny o wydanie wypisu/wyrysu według wzoru (zał. 7). dokumenty potwierdzające własność lub wskazanie interesu prawnego uzasadniającego zamówienie wypisu/wyrysu. upoważnienie według wzoru (zał. 8), do wydania wyrysu lub wypisu. Termin załatwienia sprawy: Wypisy/wyrysy wydaje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Uwagi: Wniosek można również przesłać pocztą elektroniczną (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym): Opłaty: Wnioskodawcy za wykonanie w/w usług zostanie wystawiony rachunek. Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od rodzaju usługi i pobierana wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 Poz. 333) oraz Zarządzeniu Nr 752/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 maja 2011 r. oraz Zarządzeniu Nr 937/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. Punkt 3. Ustalenie czy na danym terenie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 tel. (85) , , fax (85) Departament udziela informacji odnośnie czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informację można również uzyskać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Białegostoku lub ze strony internetowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Białegostoku zakładka: serwis plany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu. Dalsze postępowanie w procesie inwestycyjnym jest uzależnione od istnienia przedmiotowego planu na terenie inwestycyjnym. Punkt 4. Sprawdzenie czy inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli tak to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy lub 10

12 jeśli istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 tel. (85) , , fax (85) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) jest wymagane dla rodzajów przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz z późn. zm.). Wymagane dokumenty: wniosek pisemny według wzoru (zał. 9) załączniki, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. a) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 3 egz. b) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 3 egz. c) w przypadku przedsięwzięć: mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca informacje, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 5 lit. a-i) ustawy 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej; mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko, który zawiera wszystkie informacje określone w art. 66 cytowanej wyżej ustawy 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 w/w ustawy karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca informacje, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 5 lit. a-i 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej; d) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na wskazane konto Urzędu Miejskiego wg obowiązujących stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1635), przykładowo: za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 205 zł, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa art Kpa z potwierdzoną opłatą 17 zł. Termin załatwienia sprawy: ok. 3 miesięcy od wszczęcia postępowania - w przypadku postępowania z oceną oddziaływania na środowisko (w ramach której sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 11

13 ok. 1,5 miesiąca od wszczęcia postępowania - w przypadku postępowania z bez oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi: Wniosek można złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1. Punkt 5a. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. do celów notarialnych). Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 tel. (85) , , fax (85) Aby uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu należy wystąpić z wnioskiem (zał. 10). Wymagane dokumenty: wniosek pisemny według wzoru (zał. 10), określający geodezyjny nr działki i jej adres, ewentualnie załącznik w postaci mapy z zaznaczoną nieruchomością. Termin załatwienia sprawy: Wypis/wyrys wydaje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Opłaty: Za wydanie dokumentów pobiera się opłatę skarbową wg stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1635), przykładowo: za wypis: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20 zł razem nie więcej niż 200 zł. Uwagi: Wniosek można złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1. Punkt 5b. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Departament Urbanistyki ul. Białówny 11 tel. (85) , fax (85) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dany teren, dla planowanej lokalizacji wydaje się decyzję o warunkach zabudowy (zał. 11) lub decyzję 12

14 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (zał. 12). Decyzja wydawana jest na wniosek inwestora. Wymagane dokumenty: wniosek pisemny według wzoru (zał. 11, 12) załączniki: a) kopia mapy zasadniczej - 2 egz. b) załącznik graficzny określający w sposób przybliżony, planowane zagospodarowania terenu oraz projektowane obiekty budowlane 1 egz. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, charakterystykę inwestycji, obejmującą: a) określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej, b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. Tryb postępowania przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: 1. Rejestracja wniosku w Departamencie Urbanistyki, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, ewentualne wezwanie inwestora do jego uzupełnienia. 3. Ustalenie wszystkich stron postępowania oraz ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 4. Opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy. 5. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 6. Uzgodnienia w zakresie wynikającym z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 7. Zawiadomienie wszystkich stron postępowania z art Kpa, o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie, z informacją o możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. 8. Wydanie decyzji, która staje się ostateczna po 14 dniach od daty otrzymania potwierdzenia odbioru wszystkich stron postępowania. Tryb postępowania przy wydawaniu decyzji lokalizacji celu publicznego. 1. rejestracja wniosku w departamencie architektury, 2. rozpatrzenie złożonego wniosku, ewentualne wezwanie inwestora do jego uzupełnienia, 3. zawiadomienie o wszczęciu postępowania stron postępowania w drodze obwieszczenia. Zawiadomienie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których jest lokalizowana inwestycja w formie pisemnej. 4. zebranie przez organ materiału dowodowego, 5. przygotowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 6. uzgodnienie projektu decyzji w zakresie wynikającym z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 13

15 7. zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie z informacją o możliwości zapoznania się z materiałem i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń stron postępowania w drodze obwieszczenia. Zawiadomienie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których jest lokalizowana inwestycja w formie pisemnej. 8. wydanie decyzji, która staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty doręczenia stronom postępowania w drodze obwieszczenia. (doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia). Nadanie klauzuli ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od momentu wpływu ostatniego potwierdzenia odbioru decyzji przez strony postępowania. Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przez stronę postępowania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem tutejszego organu. Opłaty: Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa wg stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1635), przykładowo: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zł, o warunkach zabudowy zł, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł. Uwagi: Wniosek można złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1. Punkt 5c. Uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) o bezkolizyjnym położeniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu Departament Geodezji ul. Słonimska 2/2 tel. (85) fax (85) Wymagane dokumenty: Wniosek według wzoru (zał. 13) Wniosek o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podpisany przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku podpisania wniosku przez upoważnionego przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie. Załączniki: 1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego "projektem", 2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 14

16 3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami, 4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata. Opis załatwienia sprawy: Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Mapa i projekt mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 1) - 4), wydruk projektu i mapy. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny. Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie: 1) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie, 2) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 3) czytelności graficznej projektowanych elementów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zwanego "zespołem" z zastrzeżeniem, że uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 163 ze zm.), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków. 15

17 Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu. Opinię wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. Każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia, w której w szczególności określa się: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu oraz numer i datę opinii. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów. Dokumentacja złożona do piątku (włącznie) będzie rozpatrywana w najbliższą środę, a złożona w terminie późniejszym będzie rozpatrywana na następnym posiedzeniu ZUDP. Opłaty: Wnioskodawcy zostanie wystawiony rachunek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 Poz. 333) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku nr 937/11 z dnia r. w sprawie ustalenia cen umownych za usługi reprodukcyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania danych z tego zasobu wykonywane przez Departament Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W przypadku dołączonego upoważnienia obowiązuje opłata skarbowa. Termin załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Tryb odwoławczy: Na wydaną opinię ZUDP nie przysługuje odwołanie. Punkt 6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku gdy z zakresu inwestycji wynika taka potrzeba) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. J. K. Branickiego Białystok tel. (85) , fax (85)

18 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (dot. urządzeń wodnych) Podstawę prawną uzyskania pozwolenia stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz z późn. zm.) Wymagane dokumenty Zgodnie z art. 131 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć aktualny operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub decyzję o warunkach zabudowy, gdy nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Operat wodnoprawny winien być sporządzony w formie opisowej i graficznej, zgodnie z art. 132 w/w ustawy. Załatwienie sprawy: Zgodnie z art Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie przedmiotowej sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obejmuje zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania przez okres 14 dni oraz zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania. Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych wygasa w przypadku, gdy inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Opłaty: Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobierana jest opłata skarbowa wg stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) aktualnie obowiązująca stawka wynosi 217 zł. Wydanie pozwolenia następuje po okazaniu dowodu wpłaty. Opłatę z dopiskiem: "pozwolenie wodnoprawne" wnosi się na wskazane konto Departamentu Finansów Miasta. Dowód wniesienia opłaty skarbowej można również dołączyć do wniosku. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Podstawę prawną uzyskania zezwolenia stanowią przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz z późn. zm.). Wymagane dokumenty: 1. Pisemny wniosek wypełniony według wzoru (zał.), zawierający: imię, nazwisko i adres właściciela lub posiadacza nieruchomości; nazwy gatunków usuwanych drzew lub krzewów; obwody pni drzew mierzone na wysokości 130 cm; przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy; przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. 2. Niezbędne załączniki: tytuł prawny władania nieruchomością; 17

19 mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub planowanych na tej nieruchomości; zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o ile posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; dokument potwierdzający, iż osoba podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Załatwienie sprawy: Zezwolenie lub brak zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydaje się w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane są przez pracownika urzędu, w obecności stron postępowania oględziny przedmiotowych drzew i krzewów. Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Opłaty: - W przypadku prowadzenia inwestycji, w razie braku podstaw z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, za usunięcie drzew i krzewów w decyzji mogą zostać naliczone opłaty. Wysokość opłaty jest uzależniona od obwodu pnia i gatunku drzewa. Stawki opłat są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) oraz wydawanym corocznie Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni. - Decyzja podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz z późn. zm.). - W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz z późn. zm.) i potwierdzenie jej uiszczenia dołączyć do wniosku. Punkt 7 Uzyskanie pozwolenia na budowę Departament Architektury ul. Słonimska 1 Referat Pozwoleń na Budowę Rejon Południe Referat Pozwoleń na Budowę Rejon Północ Referat Pozwoleń na Budowę Rejon Centrum Referat Pozwoleń na Budowę Rejon Infrastruktury Miejskiej tel. (85) , fax (85) Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: 18

20 złożył wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uwaga: Dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przed wykonaniem projektu budowlanego, należy zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu stwierdzenia zgodności planowanej budowy z planem. Wymagane dokumenty wniosek pisemny według wzoru (zał. 15) załączniki: 1) ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 2) oświadczenie według wzoru (zał. 16), pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 3) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi /tj. min. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227), zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunkach przyłączenia obiektu do sieci warunków odprowadzania wód odpadowych ( zał. Nr 17) oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, 4) pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, 5) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną). Opis załatwianej sprawy: Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ sprawdza: 1) Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 2) Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 3) Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7; 4) Wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art.20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 19

21 budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7. W razie stwierdzenia naruszeń w w/w zakresie, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Termin załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące. Natomiast zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzję w sprawie pozwolenia wydaje się w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. Uwagi Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 86. Opłaty: Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji i pobierana jest wg stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.). Również wnosi się opłatę skarbową (w obowiązującej wysokości) za każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu). 20

22 Załączniki Wszystkie załączone wnioski dostępne są na stronie internetowej: w zakładce Poradnik interesanta 21

23 Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz j.t.) Wnioskodawca Prezydent Miasta Białegostoku Załącznik Nr 1 DGE-I_6 Białystok,... Adres DGE-I KORESP. NR:... Nr NIP Nr Pesel RACHUNEK NR EW.. Zamówienie KP NR.. na dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Proszę o wydanie z operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Białegostoku: 1. WYPISU: (wstawić x we właściwym polu) z rejestru gruntów działki/łek Nr z rejestru budynków... z rejestru lokali położonej/położonych w obrębie Nr... przy ul stanowiącej własność Do celów : notarialnych*, wieczysto - księgowych*, postępowania sądowego*, innych* (*niepotrzebne skreślić) - Wydane dokumenty będą wykorzystywane w: (wstawić x we właściwym polu) jednym działaniu prawnym. w odrębnych działaniach prawnych. 2. WYRYSU z wypisem: działki/łek Nr... zabudowanej/niezabudowanej budynkiem/ami.. (wyszczególnić jakimi: np. mieszkalnymi, gospodarczymi, handlowo - usługowe, inne) położonej/położonych w obrębie Nr.. przy ul stanowiącej własność Do celów : notarialnych*, wieczysto - księgowych*, postępowania sądowego* (*niepotrzebne skreślić) - Wydane dokumenty będą wykorzystywane w: (wstawić x we właściwym polu) jednym działaniu prawnym. w odrębnych działaniach prawnych. 3. KOPII MAPY EWIDENCYJNEJ działki/łek Nr położonej/nych przy ul KOPII DOKUMENTU Z ZASOBU 22

24 (szczegółowe określenie zamawianego dokument) 5. Wypisu uproszczonego (bez danych osobowych) w zakresie powierzchni, numeru KW: (wstawić x we właściwym polu) działki Nr budynku Nr..... lokalu Nr Jednocześnie upoważniam Urząd Miejski w Białymstoku do wystawienia rachunku bez mojego podpisu za wykonanie niniejszego zamówienia... Załączniki: PODPIS WNIOSKODAWCY 1. Kopia dokumentu własności 2. Upoważnienie Potwierdzam odbiór zamawianych dokumentów: DATA I CZYTELNY PODPIS ODBIORCY CZYTELNY Załącznik Nr 2 Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej DGE-II_ Nazwisko i Imię zamawiającego Adres zamawiającego Numer NIP Białystok, dn... miejscowość i data Prezydent Miasta Białegostoku ZAMÓWIENIE NA DOKUMENTY Z ZASOBU 1. Proszę o wydanie kopii mapy zasadniczej do celów 23

25 opiniodawczych Proszę o wydanie innych dokumentów z zasobu a)... b)... Jednocześnie upoważniam Urząd Miejski w Białymstoku do wystawienia rachunku bez mojego podpisu za wykonania niniejszego zamówienia... Data pieczątka ośrodka Podpis zamawiającego 24

26 Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej Załącznik Nr 3 DGE-II_ Nazwisko i Imię zamawiającego Adres zamawiającego Numer NIP Białystok, dn... miejscowość i data Prezydent Miasta Białegostoku ZAMÓWIENIE NA DOKUMENTY Z ZASOBU Proszę o wydanie mapy zasadniczej w formacie cyfrowym a) do celów opiniodawczych b) do celów projektowych.. c) do celów dydaktycznych.. Załącznikiem do zamówienia jest umowa sporządzona zgodnie ze wzorem do celów projektowych bądź celów dydaktycznych. Jednocześnie upoważniam Urząd Miejski w Białymstoku do wystawienia rachunku bez mojego podpisu za wykonania niniejszego zamówienia... Data pieczątka ośrodka Podpis zamawiającego 25

27 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr DGE-II zawarta w dniu..20 r. w Białymstoku pomiędzy: Prezydentem Miasta Białegostoku wykonującym zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w imieniu którego działa. na mocy Zarządzenia Nr. z dnia roku zwanym dalej "Udostępniającym" a.. NIP.. Regon.. zwanym dalej "Nabywcą", Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837), strony postanawiają, co następuje: 1 W związku ze złożonym wnioskiem dnia dotyczącym udostępnienia baz danych systemu informacji o terenie Udostępniający udostępnia, a Nabywca przyjmuje do wykorzystania bazy danych systemu informacji o terenie w zakresie mapy zasadniczej Miasta Białegostoku w części dotyczącej Udostępnienie bazy danych, o jakich mowa w 1 nastąpi, po zawarciu niniejszej umowy. 2 3 Nabywca zobowiązuje się do jednorazowego wykorzystania udostępnione bazy danych wyłącznie w celu Udostępnione bazy danych pozostają własnością Skarbu Państwa. 4 Udostępnienie bazy nastąpi w formacie cyfrowym w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej umowy Strony ustalają, iż dopuszczalny zakres wykorzystania przez Nabywcę udostępnionych baz danych związany będzie z realizacją celu określonego w 3 niniejszej umowy. 2. Udostępniona baza danych może być przechowywana u Nabywcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem (1) miesięcznego wypowiedzenia. 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Nabywcę, Udostępniający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 5. W przypadku rażącego naruszenia przez Nabywcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w razie wykorzystania baz danych niezgodnie z celem udostępnienia, Nabywca zapłaci Udostępniającemu karę umowną 26

28 w wysokości.. zł. (słownie: ) Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Udostępniającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Naruszenie postanowień niniejszej umowy nie wyklucza odpowiedzialności Nabywcy przewidzianej w odrębnych przepisach. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia...20 r do dnia Należność za udostępnienie bazy danych ustalona zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz.333). Strony ustalają, iż należność za udostępnienie bazy danych rozliczona zostanie w momencie wydania bazy, na podstawie wystawionej przez Udostępniającego rachunku. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku. 11 Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. NABYWCA UDOSTĘPNIAJĄCY 27

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U.01.38.455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY Miejsce na pieczęć Urzędu Sienno, dnia... r. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Wójt Gminy Sienno Ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno I - WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości lub właściciel

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Podział nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Strona 1 Podział nieruchomości polega na stworzeniu nowej konfiguracji działek w

Bardziej szczegółowo

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Wniosek do Urzędu Miejskiego o nadanie numeru orządkowego składa właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości. Zawiadomienie o nadaniu numeru. Do 7

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BEŁCHATOWSKI za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

STAROSTA BEŁCHATOWSKI za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ... imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 1 Kodeksu cywilnego... imię i nazwisko, nr tel osoby do kontaktu

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ Symbol komórki odpowiedzialnej TSO WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i GOSPODARKI ODPADAMI ul. Tysiąclecia 5 tel.

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI UiA/02/01/W Miejscowość, data Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Adres zamieszkania Proszę o: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31 A Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku

Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku Zarządzenie nr 1496/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego...

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego... KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 5.07.011r. Decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW.

POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW. Image not found Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://www.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (http://www.um.walbrzych.pl) Strona

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134)

Na podstawie art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134) Zarejestrowano: URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. PLAC PIŁSUDSKIEGO 5, 96-200 RAWA MAZOWIECKA miejscowość, data Na podstawie art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW '... Miejscowość, data Wójt Gminy Markuszów Ul. Marka Sobieskiego 1 24-173 Markuszów Art. 83, art. 83 a - t, art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM ul. Kościelna 2, Skępe

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM ul. Kościelna 2, Skępe Zarejestrowano: URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe Druk Nr 2... miejscowość, data Na podstawie art. 83, art. 83a-83f, art. 84, art. 85, art. 86, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Góra Kalwaria, dnia......... imię i nazwisko Wnioskodawcy (nazwa firmy)* imię i nazwisko Pełnomocnika (nazwa firmy)*............. adres zamieszkania (siedziby firmy)* adres zamieszkania* Telefon... Telefon...

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

U r z ą d M i e j s k i w Ś m i g l u

U r z ą d M i e j s k i w Ś m i g l u U r z ą d M i e j s k i w Ś m i g l u pl. Wojska Polskiego 6 64-030 Śmigiel tel. +48 65 518-00-03 fax +48 61 518-98-23 www.smigiel.pl urzadmiejski@smigiel.pl Śmigiel, dnia Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy..

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12 złoŝyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Znak sprawy (wypełnia Organ)..., dnia... rok Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW I - WNIOSKODAWCA (posiadacz)

Bardziej szczegółowo

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax 25 759-97-19 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.5.2013 Ustalenie warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 06 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y. KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NR GKM 06 Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM) U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y 87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2. tel. 56-6752291, fax. 56-675 2122 www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl KARTA USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu DANE WNISKODAWCY:.... (nazwisko i imię lub nazwa posiadacza nieruchomości)*. (miejscowość i data)............ (nazwisko i imię lub nazwa właściciela nieruchomości)**... (adres/siedziba)... (telefon) Wójt

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr AGN - 7

Karta informacyjna nr AGN - 7 Urząd Miejski w Żmigrodzie Karta informacyjna nr AGN - 7 Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Data aktualizacji 25.11.2013 Wersja c Strona

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Urząd Miejski w Kluczborku Ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 077 418 14 81 fax.077 418 22 30 KARTA USŁUGI GG-5 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Sprawę załatwia: Referat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek Zarejestrowano:... (miejscowości, data) Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres:... Tel. kontaktowy Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony) Imię i nazwisko... Adres:... Tel. kontaktowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 355/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 października 2015r.

Zarządzenie nr 355/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 października 2015r. Zarządzenie nr 355/2015 w sprawie: zasad postępowania dotyczących wycinki drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa, stanowiących z mocy prawa mienie gminy. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 1. Co powinienem wiedzieć? 1. Terminy narady koordynacyjnej 2. Propozycję

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.30.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szczegółowe warunki przetargu Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1127 2004.11.18 zm. Dz.U.04.242.2421 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego:

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego: 5. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: Umieszczenia reklamy i wykonywania

Bardziej szczegółowo

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU FORMALNOŚCI KROK PO KROKU Opis inwestycji Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Typ inwestycji Kategoria inwestycji Gmina Powiat Województwo Stacja demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz.

Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. Zarejestrowano: URZĄD GMINY OROŃSKO ul. Szkolna 8 26-505 Orońsko... /miejscowość, data/ Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERYTORIUM POLSKI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERYTORIUM POLSKI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW INFORMACJA NA TEMAT ZASAD NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERYTORIUM POLSKI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Zasady nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres...... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł) adres...... Swarzędz, dnia... nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

Płocka ścieżka inwestycyjna

Płocka ścieżka inwestycyjna Płocka ścieżka inwestycyjna Opracowanie: Urząd Miasta Płocka Oddział Rozwoju Gospodarczego czerwiec 2010 I. Podstawowy schemat ścieżki inwestycyjnej (nieruchomość niezabudowana) Kontakt z Oddziałem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Włocławek... Wydział Środowiska (dokładny adres, kod pocztowy) WNIOSEK ...

Urząd Miasta Włocławek... Wydział Środowiska (dokładny adres, kod pocztowy) WNIOSEK ... Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów Włocławek, dnia... Wnioskodawca... (imię i nazwisko właściciela nieruchomości / nazwa jednostki organizacyjnej / właściciela urządzeń, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.26.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (https://urzad.um.walbrzych.pl )

Opublikowany w Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (https://urzad.um.walbrzych.pl ) Image not found Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu https://urzad.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (https://urzad.um.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa w art Kodeksu cywilnego:

WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa w art Kodeksu cywilnego: URZĄD GMINY JAŚLISKA 38 485 Jaśliska 171.. miejscowość, data Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 poz.627

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 83 oraz art. 83a, 83b ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.

Na podstawie art. 83 oraz art. 83a, 83b ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm. ..dnia miejscowość, data Wójt Gminy Laskowa Na podstawie art. 83 oraz art. 83a, 83b ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa zjazdu

Budowa lub przebudowa zjazdu KARTA INFORMACYJNA Budowa lub przebudowa zjazdu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony.

... Obwód każdego z pni drzewa, jeżeli drzewo na wysokości 130cm posiada kilka pni* Obwód pnia bezpośrednio poniżej korony. ...dnia,...20... r.... /imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/...... /adres/... Burmistrz Lidzbarka nr telefonu ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark W n i o s e k o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr AGN - 10

Karta informacyjna nr AGN - 10 Karta informacyjna nr AGN - 10 Data aktualizacji 01-07-2015 Wersja d Urząd Miejski w Żmigrodzie Przekształcenie prawa użytkowania Strona 1/2 Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW Wzór 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW W POZOSTAŁYCH SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM (dotyczy szczególnie osób fizycznych) WNIOSKODAWCA Burzenin, dnia... Wójt

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Pozwolenie wodnoprawne 1. Co powinienem wiedzieć? Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych,

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo