I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. 1. Postanowienia ogólne 1.1. nstrukcja w sprawie obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. wprowadza ujednolicone zasady obiegu, rejestrowania oraz załatwiania spraw przez pracowników nstrukcję opracowano w oparciu o podstawowy zakres działania Geodezji, Kartografii i Katastru określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., który został wprowadzony uchwałą nr V/45/07 Rady Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 16 lutego 2007 roku Do procedur obiegu dokumentacji nieokreślonych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatów (Dz. U z 1998r. nr 160 poz 1074, uwzględniające rozporządzenia zmieniające) Podstawa prawna przedstawionych procedur: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.267 t.j.) - Ustawy z dnia 17 maja1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 t.j. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji 2.1. Schemat graficzny procedury załatwiania spraw dotyczących udzielania informacji oraz wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, za które należna jest opłata (załącznik nr 1) Schemat graficzny procedury wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień w formie pisemnej (załącznik nr 2). Strona 1 z 10

2 2.3. Schemat graficzny procedury przyjęcia zgłoszenia roboty geodezyjnej oraz włączenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik nr 3) Schemat graficzny procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej (załącznik nr 4). 3. Karty informacyjne 3.1. W celu ujednolicenia procedur postępowania z jednoczesnym podniesieniem jakości wykonywanych prac zostają wprowadzone karty informacyjne w poszczególnych referatach. Karty informacyjne w zakresie danej sprawy określają: podstawę prawną, wymagane dokumenty wraz z wzorem wniosku, wysokość opłaty, miejsce załatwienia sprawy, przewidywany termin załatwienia, formę załatwienia, tryb odwoławczy i uwagi W Referacie Geodezji i Katastru wprowadza się następujące karty: - Karta GK Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków. - Karta GK Wydanie decyzji o zmianie w ewidencji gruntów lub zmianie klasyfikacji gruntu. - Karta GK-.03 Wydawanie wypisów, wyrysów i informacji z operatu ewidencyjnego oraz kopii map ewidencyjnych. - Karta GK-.04 Udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym. - Karta GK Uwłaszczenie gospodarstw rolnych (Akty Własności Ziemi) W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wprowadza się następujące karty: - Karta GK Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - Karta GK-.02 Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych - Karta GK-.03 Włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego W Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wprowadza się następujące karty: - Karta GK-.04 Uzgodnienie dokumentacji projektowej Wykonanie i bieżąca aktualizacja kart informacyjnych oraz załączników w poszczególnych referatach spoczywa na Kierowniku Referatu. Wykonaną lub zaktualizowaną kartę informacyjną zatwierdza Naczelnik. Strona 2 z 10

3 4. Postanowienia końcowe 4.1. Dokumenty za które należna jest opłata mogą być wydane jedynie po okazaniu dowodu wpłaty. Adnotację o dokonanej wpłacie należy wykonać w odpowiedniej pozycji programu OŚRODEK W uzasadnionych przypadkach za zgodą Naczelnika lub Kierownika właściwego referatu można wystawić dokument opłaty z formą płatności przelewem z terminem 14 dni, co nie zwalnia zleceniodawcy do okazania dowodu wpłaty przez wydaniem wykonanych dokumentów Wystawione przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru kopie dokumentów opłat należy przekazywać do Finansowego w uzgodnionych pomiędzy wydziałami terminach. Opracował: mgr inż. Łukasz Śliwiński Strona 3 z 10

4 Załącznik nr 1. Schemat graficzny procedury załatwiania spraw dotyczących udzielania informacji oraz wykonywania wyrysów, wypisów i informacji z operatu ewidencyjnego, za które należna jest opłata. Kancelaria Wpływ wniosku do Kancelarii Rejestracja wniosku Wpływ wniosku do Wpływ wniosku bezpośrednio do Referatu właściwego w sprawie Kancelaria Przekazanie wniosku do Rejestracja wniosku w Wydziale (sekretariat) Naczelnik (sekretariat) Dekretacja wniosku Czy Wydział jest właściwy rzeczowo i miejscowo? Przesłanie do odpowiedniego organu z powiadomieniem stron KOC Czy wniosek jest kompletny? Wezwanie do uzupełnienia Nadanie nr zamówienia i wprowadzenie do programu OŚRODEK Czy wniosek został uzupełniony? Sporządzenie zamówionych dokumentów Pozostawienie wniosku bez rozpoznania KOC Strona 4 z 10

5 Załącznik nr 1. Przedstawienie dokumentów do akceptacji i podpisu Osoba upoważniona do podpisywania wydawanych dokumentów Czy akceptuje? Osoba upoważniona do podpisywania decyzji Podpisanie sporządzonych dokumentów, gotowych do wydania Sporządzenie kosztorysu za zamówione dokumenty i przekazanie zleceniodawcy druku przelewu z nr zamówienia Sprawdzenie dowodu wpłaty za zamówione dokumenty Wystawienie dokumentu opłaty (podpis osoby upoważnionej) wraz z wydaniem zamówionych dokumentów KOC Opracował: mgr inż. Łukasz Śliwiński Strona 5 z 10

6 Załącznik nr 2. Schemat graficzny procedury wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień w formie pisemnej. Wpływ wniosku do Kancelarii Wpływ wniosku do Wydanie decyzji z urzędu Kancelaria Rejestracja wniosku Kancelaria Przekazanie wniosku do Rejestracja wniosku w Wydziale (sekretariat) Naczelnik (sekretariat) Dekretacja wniosku Czy Wydział jest właściwy rzeczowo i miejscowo? Przesłanie do odpowiedniego organu z powiadomieniem stron KOC Czy wniosek jest kompletny? Wezwanie do uzupełnienia Zbieranie materiału dowodowego, zawiadomienie stron itp. Czy wniosek został uzupełniony? Przygotowanie decyzji lub odpowiedzi Pozostawienie wniosku bez rozpoznania KOC Strona 6 z 10

7 Załącznik nr 2. Przedstawienie decyzji lub odpowiedzi do akceptacji i podpisu Osoba upoważniona do podpisywania decyzji Czy akceptuje? Osoba upoważniona do podpisywania decyzji Podpisanie decyzji lub odpowiedzi -> Kancelaria Wysłanie decyzji lub odpowiedzi stronie Etap dotyczący decyzji KOC Czy strona się odwołała? Czy odwołanie powinno być uwzględnione w całości? Przekazanie akt sprawy i odwołania do instancji KOC Czy decyzja została uchylona? KOC Opracował: mgr inż. Łukasz Śliwiński Strona 7 z 10

8 Załącznik nr 3 Schemat graficzny procedury zgłoszenia roboty geodezyjnej oraz włączenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgłoszenie pracy geodezyjnej kartograficznej Czy po raz pierwszy w? Przedstawienie kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz kopii uprawnień zawodowych Wezwanie do uzupełnienia Czy zgłoszenie jest kompletne? Czy zgłoszenie jest kompletne? Rejestracja zgłoszenia w programie OŚRODEK Czy termin wykonania prac geodezyjnych będzie dłuższy nić 6 miesięcy? Naliczenie i pobranie opłaty zaliczkowej w dniu zgłoszenia prac geodezyjnych Pisemna informacja o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych na obszarze zgłoszonej pracy oraz wydanie materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej wraz z ich charakterystyką techniczną do 10 dni roboczych Czy udostępniana jest znaczna ilość materiałów? Przekazywanie materiałów etapowo, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac. Pierwsza część materiałów przekazana do 10 dni roboczych, kolejne w terminie do miesiąca. Czy rezygnacja ze zgłoszenia? Czy przekroczony termin zakończenia pracy geodezyjnej powyżej 10 dni? Naliczenie opłaty z zastosowaniem współczynnika 0,3, wystawienie dokumentu opłaty i druku przelewu oraz doręczenie go zgłaszającemu pracę geodezyjną Naliczenie opłaty wystawienie dokumentu opłaty i druku przelewu oraz doręczenie go zgłaszającemu pracę geodezyjną KOC KOC Strona 8 z 10

9 Załącznik nr 3 Wpływ wniosku z operatem technicznym nspektor do spraw kontroli Rejestracja wniosku Kontrola techniczna operatu oraz kontrola spójności z bazami (6 dni roboczych) nspektor do spraw kontroli Kontrola techniczna Kontrola spójności z bazą nspektor do spraw kontroli POZYTYWNY wynik kontroli odnotowany na wniosku NEGATYWNY wynik kontroli odnotowany na wniosku nspektor do spraw kontroli Podpis osoby upoważnionej Akceptacja osoby upoważnionej Włączenie dokumentacji do zasobu i nadanie odpowiednich klauzul na materiałach zasobu (3 dni) Nadanie nr zamówienia w programie OŚRODEK Kosztorys i przekazanie zleceniodawcy druku przelewu z nr zamówienia Sprawdzenie dowodu wpłaty Kierownik Akceptacja odmowy włączenia do zasobu wraz z uzasadnieniem prawnym i technicznym Zwrot wykonawcy dokumentacji Koniec Zwrot wykonawcy dokumentacji wraz z protokołem przeprowadzonej kontroli technicznej w celu usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości odnotowane w rejestrze wpływu wniosku lub nieprawidłowości Złożenie poprawionej dokumentacji do ponownej kontroli w zakresie wykazanych wad, usterek lub nieprawidłowości Wystawienie dokumentu opłaty (podpis osoby upoważnionej) wraz z wydaniem materiałów. Prawo złożenia wniosku do ŚWNGiK o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu Opracował: Elżbieta Olekszyk, mgr inż. Łukasz Śliwiński Strona 9 z 10

10 Schemat graficzny procedury uzgadniania dokumentacji projektowej w ZUDP. Załącznik nr 4 Wpływ wniosku z wymaganymi załącznikami do ZUDP Ocena złożonego wniosku Pozytywny wynik oceny Negatywny wynik oceny Rejestracja w programie OŚRODEK - Nadanie nr ZUDP Analiza czy wniosek wymaga przedłożenia na posiedzenie ZUDP Przedłożenie wniosku na posiedzenie ZUDP Wprowadzenie projektowanych sieci w programie EWMAPA OŚRODEK EWMAPA Nadanie nr ZUDP Akceptacja Zwrot wniosku z załącznikami inwestorowi w trybie art. 64 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Osoba upoważniona Zespół Wydanie opinii ZUDP Wydanie opinii ZUDP Przewodnicząca Zespołu KOC Akceptacja osoby upoważnionej Sporządzenie kosztorysu i przekazanie wnioskodawcy druku przelewu z numerem zamówienia Sprawdzenie dowodu wpłaty za uzgodnienie Wystawienie dokumentu opłaty (podpis osoby upoważnionej) wraz z wydaniem materiałów. KOC Opracował: Joanna Fałdrowicz Strona 10 z 10

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ AB-01 A 1 Egzemplarz Nr... KARTA NOWELIZACJI PROCEDUR SCHEMATYCZNYCH Data Przyczyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 41/2010 10 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procesów w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno Procedury opisowe B 2 PODZIAŁ PROCEDUR Nazwa wydziału Symbol Procedury Pełnomocnik ds. jakości Wydział Architektury i Budownictwa Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (projekt)

WZÓR UMOWY (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu... 2014 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 71 z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015 Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tan na dzień 9-01-2015 D- do dużej nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub założeń nowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Procedura dotyczy wymagań: p. 4.8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 p. 7.2.3 normy PN-EN ISO 9001:2009. Sprawdził:

Procedura dotyczy wymagań: p. 4.8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 p. 7.2.3 normy PN-EN ISO 9001:2009. Sprawdził: Wydanie 0 POSTĘPOWANIE ZE SKARGAMI Data wydania 20.06.06 Strona / stron Nr egzemplarza Procedura dotyczy wymagań: p. 4.8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 p. 7.2. normy PN-EN ISO 9001:2009 Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim.

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim. Opis ( 1. Zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej IP II Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz korespondencja dotycząca jej przygotowania przechowywana jest w Wydziale Funduszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo